1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer , Box 147, TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP"

Transkript

1 Återförsäljaravtal

2 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer , Box 147, TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan benämnd Återförsäljare 2 BAKGRUND 2.1 Internet är en viktig samhällsfunktion i Sverige och i andra länder. En av förutsättningarna för ett fungerande Internet är adresseringssystemet. En viktig funktion för adressering inom Internet är domännamnssystemet. 2.2 IKASP är en ackrediterad registrar för den svenska toppdomänen.se. 2.3 IKASP registrerar, förnyar och administrerar domäner under den svenska toppdomänen.se. Återförsäljare har rätt att utföra och ta betalt för Registreringstjänster via det tekniska gränssnitt som IKASP från tid till annan tillhandahåller. 2.4 Återförsäljaren uppfyller de krav som ställs av IKSAP för att bli en godkänd Återförsäljare. 2.5 Nöjda Innehavare, oavsett om dessa är organisationer eller privatpersoner, är parternas primära och gemensamma mål. 2.6 Parterna skall tillsammans verka för en positiv utveckling av Internet i Sverige till nytta för användare och samhället i stort. Det förutsätter en samverkan som är långsiktig och bygger på gemensamma normer och värderingar. På sikt skall parterna bygga upp ett förtroendekapital som skall garantera en hög affärsetisk standard såväl i affärsutbytet mellan parterna som i förhållandet till tredje man, särskilt Innehavarna. 2.7 IKASP:s samarbete med Återförsäljaren skall ske i enlighet med villkoren i detta Avtal. Samtliga Återförsäljare har likalydande avtal med IKASP. 3 DEFINTIONER MM 3.1 Definitioner

3 3.1.1 Auktoriseringskod Avser det lösenord som i förekommande fall skapas för det registrerade Domännamnet Avtalet Avser detta avtal inklusive samtliga bilagor Avtalsdagen Avser den dag Parterna undertecknat detta Avtal DNSSEC Avser Domain Name System Security Extensions och är en utvidgning av DNS-systemet som syftar till att höja säkerheten Domännamn Avser ett domännamn som tilldelats under toppdomänen.se Domännamnsregistriet Avser det register med samtliga domännamn under toppdomänen.se som administreras av.se DS-poster Avser delegeringsposter för DNSSEC Innehavare Avser den fysiska eller juridiska person som söker eller är registrerad som innehavare till Domännamnet Registreringsvillkor Avser de villkor som tillhandahålls av IKASP, som av IKASP kan ändras från tid till annan, och som Återförsäljaren förbinder sig att tillämpa i förhållande till alla Innehavare. Nuvarande Registreringsvillkor framgår av Bilaga Registrar Avser näringsidkare som av.se har ackrediterats som Registrar Återförsäljare Avser näringsidkare som av IKASP har godkänts som Återförsäljare i enlighet med detta Avtal Registreringtjänster Avser de tjänster som Återförsäljaren skall erbjuda Innehavarna enligt punkt 6.1 nedan SE Avser Stiftelsen för Internetinfrastruktur IKASP Ikasp Nätverksläsningar AB SE DNSSEC Avser.SE:s tjänst för DNSSEC där.se åtar sig att sig att i förekommande fall publicera av Innehavaren uppgivna DS-poster i.se-zonen.

4 3.2 Bilagor Följande bilagor ingår i Avtalet. Bilaga 1, Återförsäljarkrav. Bilaga 2,.SE Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen.se. Bilaga 3,.SE:s Integritetspolicy. Bilaga 4, Priser och betalningsvillkor. Bilaga 5, Registreringsvillkor mellan Innehavare och Återförsäljare 4 ALLMÄNT 4.1 Föremål för Avtalet Genom undertecknande av detta Avtal blir Återförsäljaren godkänd Återförsäljare och ges rätt att, på Innehavarnas uppdrag, utföra Registreringstjänster i enlighet med villkoren i detta Avtal. 4.2 Icke-exklusiva rättigheter De rättigheter som Återförsäljaren erhåller enligt detta Avtal är icke-exklusiva och begränsar inte IKASP:s rätt att godkänna andra Återförsäljare eller att i egen regi tillhandahålla Registreringstjänster. 4.3 SE:s varumärke och kännetecken Återförsäljaren äger INTE rätt att nyttja.se:s särskilda logotyp för ackrediterade Registrar. 5 ÅTERFÖRSÄLJNING 5.1 Generella krav på återförsäljare Återförsäljaren skall så länge Avtalet gäller uppfylla IKASP:s generella återförsäljarkravkrav vilka framgår av Bilaga 1. 6 REGISTRERINGSTJÄNSTER 6.1 Tillgängliga tjänster Återförsäljaren skall erbjuda Innehavarna följande Registreringstjänster för vilka Återförsäljaren äger rätt att bestämma och uttaga avgift i. Nyregistrering av Domännamn Återförsäljaren åtar sig att på begäran från Innehavaren nyregistrera Domännamn under toppdomänen IKASP. ii. Förnyelse av Domännamn Återförsäljaren åtar sig att på begäran från Innehavaren förnya registreringsperioden för Innehavarens Domännamn.

5 iii. Uppdatering av kontaktuppgifter Återförsäljaren åtar sig att på begäran från Innehavaren uppdatera dennes kontaktuppgifter i enlighet med vad som framgår av punkt 9.2 nedan i detta avtal. iv. Hantering av namnservrar Återförsäljaren åtar sig att på begäran från Innehavaren lägga till, ta bort eller ändra angivna namnservrar för ett Domännamn. v. Överlåtelse av Domännamn Återförsäljare kan själv erbjuda denna tjänst. Alternativt kan återförsäljare hänvisa domäninnehavare till IKASP, via domänplatsen att utföra överlåtelse av domännamn. Väljer återförsäljaren att utföra tjänsten måste det ske via IKASP. Tjänsten kan inte utföras via återförsäljarportalen. Återförsäljare erlägger ordinarie avgift till IKASP för att utföra tjänsten. vi. Väljer återförsäljare att erbjuda denna tjänst gäller följande: Återförsäljaren åtar sig att på begäran av avlämnande Innehavare och under förutsättning att mottagande Innehavare godkänt Registreringsvillkoren samt lämnat de uppgifter som finns angivna i punkt 9.1 nedan genomföra överlåtelsen av Domännamn. Återförsäljaren skall snarast, och senast inom fem (5) arbetsdagar, från det att förutsättningarna för överlåtelsen är uppfyllda utföra överlåtelsen till ny Innehavare. Överlåtelse av Domännamn innebär att mottagande part blir ny Innehavare och ersätter den tidigare registrerade Innehavaren. Byte av Återförsäljare Återförsäljaren åtar sig att på begäran av Innehavaren medverka till att flytta administrationen av Innehavarens Domännamn från en Registrar till en annan. Avlämnande Återförsäljare skall på Innehavarens begäran tillse att det skapas en unik Auktoriseringskod för Domännamn som Återförsäljaren administrerar för Innehavaren. Avlämnade Återförsäljare skall skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från begäran, lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Om avlämnande Återförsäljare inte lämnar ut Auktoriseringskoden inom fem (5) arbetsdagar äger IKASP rätt att ta fram och lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Avlämnande Återförsäljare ansvarar för att Auktoriseringskoden överlämnas till Innehavaren på ett säkert sätt och Återförsäljaren är alltid skyldig att lämna ut Auktoriseringskoden på begäran av Innehavaren. Mottagande Återförsäljare skall innan byte av Återförsäljare genomförs informera Innehavaren för det fall bytet påverkar Innehavarens.se-DNSSEC. Om mottagande Återförsäljare inte tillhandahåller.se-dnssec till Innehavaren skall Återförsäljaren ta bort publicerade DS-poster. Återförsäljaren skall på sin webbplats tydligt informera om Innehavarens rätt att byta

6 Återförsäljare/Registrar/Leverantör. Avgift för byte av Återförsäljare/Registrar/Leverantör får INTE tas ut av Återförsäljare. 6.2 Förändring av utbud Återförsäljaren skall från tid till annan förändra sitt utbud av Registreringstjänster av.se i enlighet med IKASP:s anvisningar.

7 7 UTFÖRANDE AV REGISTERINGSTJÄNSTER 7.1 Återförsäljaren skall utföra Registreringstjänsterna via det tekniska gränssnitt och i enlighet med de instruktioner som IKASP från tid till annan anvisar. 7.2 Återförsäljaren skall, om inte annat följer av Avtalet, endast utföra Registreringstjänsterna på Innehavarens uttryckliga begäran. Återförsäljaren skall inte utföra av Innehavaren begärda Registreringstjänster om inte Innehavaren godkänt att Registreringsvillkoren gäller mellan Innehavaren och Återförsäljaren. Återförsäljaren äger dock rätt att inte utföra begärd Registreringstjänst om Innehavare inte erlägger betalning härför. 7.3 Återförsäljaren skall innan utförande av Registreringstjänster kontrollera att det är Innehavaren som begär Registreringstjänsten. Kontroll skall ske i enlighet med IKASP:s, vid var tid, gällande instruktioner. 7.4 När Återförsäljaren mottagit begäran av Innehavaren att utföra Registreringstjänster skall Återförsäljaren skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att besked härom erhållits från IKASP, till Innehavaren bekräfta om Registreringstjänsten har utförts eller informera om hinder för utförandet föreligger enligt Registreringsvillkoren eller på grund av annan anledning. 7.5 Återförsäljaren skall ansvara för kundkontakt och fakturering och är fritt i sin prissättning mot kund. Återförsäljaren är ensamt ansvarigt för att inhämta betalning från kund och Återförsäljarens skyldighet att erlägga betalning till IKASP upphör inte om Återförsäljaren ej kan inhämta betalning från kund. 8 KODNING AV INTERNATIONALISERADE DOMÄNNAMN 8.1 Återförsäljaren skall i enlighet med IKASP:s anvisningar koda om av Innehavaren valt Domännamn till motsvarande ACE-kodat domännamn. Endast det omkodade Domännamnet skall anges genom det tekniska gränssnitt som IKASP från tid till annan anvisar beträffande Registreringstjänster. Återförsäljarens omkodning anses inte utgöra en otillåten ändring av Innehavarens uppgifter. IKASP utför ingen kontroll av att det ACE kodade domännamnet överensstämmer med det av Innehavaren valda Domännamnet.

8 9 UPPGIFTER OM INNEHAVAREN 9.1 När en Innehavare ansöker om att nyregistrera ett Domännamn skall Återförsäljaren begära in följande uppgifter av Innehavaren: Fullständigt firmanamn och kontaktperson eller privatpersons förnamn och efternamn, organisationsnummer/personnummer, momsregistreringsnummer (endast för utländska jurid iska personer inom EU), adress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress. Återförsäljaren förbinder sig att inte utföra av Innehavaren begärda Registreringstjänster förrän Innehavaren lämnat dessa uppgifter. 9.2 Återförsäljaren skall vid nyregistrering omgående överlämna de uppgifter som Innehavaren lämnat enligt punkt 9.1 till IKASP. Återförsäljaren skall tillse att eventuella förändringar av Innehavarens kontaktuppgifter omgående meddelas IKASP. 9.3 Återförsäljaren skall på lämpligt sätt kontrollera riktigheten av de uppgifter som Innehavaren är skyldig att lämna enligt punkt 9.1. Återförsäljaren är ansvarig för att de uppgifter om Innehavarna som skickas till Domännamnsregistret är valida och aktuella. Återförsäljaren skall därefter fortlöpande kontrollera att dessa uppgifter är valida och aktuella. 10 REGISTRERINGSVILLKOR 10.1 Återförsäljaren förbinder sig att i avtalsrelationen med Innehavaren tillämpa de av.se, från tid till annan tillhandahållna Registreringsvillkoren. Återförsäljaren skall hålla Registreringsvillkoren tillgängliga på sin webbplats avskilt från Återförsäljarens egna eventuella avtalsvillkor samt tillhandahålla länkning till.se:s webbplats De vid Avtalsdagen gällande Registreringsvillkoren framgår av Bilaga 2. Återförsäljaren äger inte rätt att på något sätt ändra innehållet i Registreringsvillkoren och Återförsäljaren skall se till att Registreringsvillkoren har företräde framför andra mellan Återförsäljaren och Innehavaren gällande avtalsvillkor.

9 10.3 Återförsäljaren förbinder sig att i avtalsrelationen med Innehavaren tillämpa de av IKASP, från tid till annan tillhandahållna Registreringsvillkor. Återförsäljaren skall hålla Registreringsvillkoren tillgängliga på sin webbplats avskilt från Återförsäljarens egna eventuella avtalsvillkor De vid Avtalsdagen gällande Registreringsvillkoren framgår av Bilaga 5. Återförsäljaren äger inte rätt att på något sätt ändra innehållet i Registreringsvillkoren och Återförsäljaren skall se till att Registreringsvillkoren har företräde framför andra mellan Återförsäljaren och Innehavaren gällande avtalsvillkor, förutom.se Registreringvillkor som är överordnande. 11 DOKUMENTATION M.M Återförsäljaren skall dokumentera att varje Innehavare har godtagit Registreringsvillkoren som gäller vid tidpunkten för utförandet av Registreringstjänsten. Återförsäljaren skall på IKASP:s begäran utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla IKASP dokument som styrker att Innehavaren godtagit Registreringsvillkoren Återförsäljaren skall dokumentera samtliga rutiner som tillämpas vid utförande av Registreringstjänster Återförsäljaren skall arkivera och förvara avtal som tecknas med Innehavare beträffande Registreringstjänster samt övriga dokument och elektroniska handlingar hänförliga till Registreringstjänster på ett betryggande och överskådligt sätt som ger ett godtagbart skydd ur brand- och säkerhetssynpunkt Återförsäljaren skall se till att det regelbundet skapas säkerhetskopior (backup) av den information som anges i punkt Säkerhetskopiorna skall lagras på ett tillförlitligt sätt, hållas avskilt och i övrigt i enlighet med IKASP:s, vid var tid, gällande instruktioner. Information lagrad i Återförsäljarportalen uppfyller dessa krav per automatik genom IKASP:s försorg Återförsäljaren skall under den tid detta Avtal gäller behålla den information som anges i punkt 11.3 och informationen skall på begäran skyndsamt tillställas IKASP.

10 11.6 Återförsäljaren skall på IKASP:s begäran lämna IKASP sådana upplysningar och handlingar som IKASP skäligen bedömer nödvändiga för att kunna kontrollera Återförsäljarens efterlevnad av detta Avtal. 12 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 12.1 Återförsäljaren skall alltid agera enligt.se:s integritetspolicy, Bilaga 3, och ta hänsyn till Innehavarens personliga integritet genom att endast behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet Återförsäljaren skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och god sed på marknaden för att skydda de personuppgifter som behandlas. 13 INFORMATION OCH UPPDATERINGAR FRÅN IKASP 13.1 Återförsäljaren skall se till att varje Innehavare skyndsamt tillställs information som skickas ut av IKASP till Återförsäljaren och som IKASP uttryckligen angivit att Innehavaren skall få del av. Denna information omfattas inte av punkten Återförsäljaren skall skyndsamt uppdatera sina register i enlighet med IKASP:s anvisningar. 14 ORDNINGSREGLER 14.1 Återförsäljaren får varken direkt eller indirekt ägna sig åt warehousing eller handel med Domännamn. Härmed avses att varken Återförsäljaren eller sådan fysisk eller juridisk person som av omgivningen framstår som närstående till Återförsäljaren får försälja och lagerföra tidigare registrerade Domännamn samt inte heller ansöka om registrering av ett stort antal Domännamn utan uttryckligt uppdrag från Innehavaren.

11 14.2 Återförsäljaren får inte, vare sig i sin egen verksamhet eller i koncernföretag (motsvarande), ägna sig åt s.k. uthyrning d.v.s. registrering av Domännamn för egen eller koncernföretagets räkning där Domännamnet sedermera hyrs ut eller nyttjas för att sälja annan tjänst till hyresmannen. En relation motsvarande den mellan koncernföretag anses föreligga där ett företag eller en person äger eller utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag, direkt eller via ett eller flera mellanliggande företag Återförsäljaren får inte överbelasta IKASP:s nät, hindra IKASP från att tillhandahålla sina tjänster (t.ex. genom överbelastningsattacker (DDOS)) eller utföra annan åtgärd som kan hota driften eller stabiliteten av se-zonen, Återförsäljarportalen, IKASP:s webbplatser Återförsäljaren får inte direkt eller indirekt genom tekniskt eller annat förfarande försöka bryta mot eller kringgå av IKASP från tid till annan särskilt beslutade instruktioner, medvetet utnyttja felkonfigurationer, programfel, andra brister i procedurer eller programvaror som används av IKASP eller agera på ett annat sätt som inte kan anses förenligt med uppdraget som godkänd Återförsäljare Återförsäljaren får inte skicka ut obeställd kommersiell information genom elektronisk post (s.k. spam ) eller fax till Innehavare såvida inte uttryckligt samtycke dessförinnan har inhämtats från Innehavare Återförsäljaren har INTE rätt att utse egna återförsäljare som har rätt att å Återförsäljarens vägnar ta emot uppdrag om Registreringstjänster från Innehavare som sedan genomförs av Återförsäljaren Återförsäljaren förbinder sig att upprätthålla seriösa försäljningsmetoder. Återförsäljaren skall vidare endast sälja domänregisteringar på de möjliga registreringsperioder som finns tillgängliga för den specifika toppdomänen. 15 IKASP:S ÅTAGANDEN 15.1 IKASP skall, senast inom fem (5) arbetsdagar från det att Återförsäljaren genomfört Registreringstjänster via det tekniska gränssnitt som IKASP från tid till annan anvisar, till Återförsäljaren bekräfta huruvida Registreringstjänst genomförts enligt begäran.

12 15.2 IKASP skall tillhandahålla en kundtjänstfunktion för Återförsäljaren. IKASP skall uppge e-postadress, telefonnummer och postadress till IKASP:s kundtjänst. IKASP skall omgående meddela Återförsäljaren eventuella förändringar av dessa uppgifter IKASP åtar sig att tillhandahålla instruktioner, rutiner, dokument och tekniska specifikationer tillgängliga på IKASP:s webbplats för Återförsäljare IKASP åtar sig att vid ändring av tekniska gränssnitt informera Återförsäljaren i god tid innan ändringen införs IKASP åtar sig att tillhandahålla en.se logotyp som visar att Återförsäljaren är godkänd Återförsäljare och som Återförsäljaren får använda så länge denne är godkänd Återförsäljare IKASP skall, i största möjliga mån, ej ta direktkontakt med kund i ärenden som rör en domän som registrerats via Återförsäljaren såvida inte Återförsäljaren ger sitt tillstånd till sådan kontakt eller om det krävs av aktuell toppdomän. IKASP ansvarar inte för om registryt för den aktuella toppdomänen kontaktar innehavaren på något sätt Om en slutkund hör av sig till IKASP kommer IKASP hänvisa till er som Återförsäljare. Återförsäljaren skall då vara kunden behjälplig på bästa sätt 16 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 16.1 Priser och betalningsvillkor framgår av Bilaga IKASP får från tid till annan ändra de priser och betalningsvillkor som framgår av Bilaga 4 och skall informera Återförsäljaren om eventuella förändringar senast trettio (30) dagar innan de nya priserna och betalningsvillkoren träder i kraft. 17 SKADESTÅND

13 17.1 Återförsäljaren skall ersätta sådan direkt eller indirekt skada som Återförsäljaren vållar IKASP till följd av brott mot detta Avtal eller som på annat sätt är hänförligt till Återförsäljarens utförande av Registreringstjänster enligt Avtalet. Ersättningsskyldigheten är dock begränsad till ett belopp motsvarande tio (10) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. IKASP kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om IKASP givit Återförsäljaren meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att IKASP märkt eller bort märka grunden för kravet IKASP friskriver sig från allt ansvar gentemot Återförsäljaren eller dennes kund för skada, direkt och indirekt som kan uppstå till följd av ansökan eller registrering av domännamn och kan således under inga omständigheter hållas skadeståndsskyldig. 18 SANKTIONER 18.1 Varning Om Återförsäljaren enligt IKASP:s mening åsidosätter sina åligganden enligt Avtalet kan IKASP ge en varning med en uppmaning till Återförsäljaren att vidta rättelse. För det fall Återförsäljaren inte vidtagit rättelse inom tio (10) dagar har IKASP rätt att stänga av Återförsäljaren enligt punkt 18.2 eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande enligt punkt Avstängning Om Återförsäljaren enligt IKASP:s mening väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt Avtalet eller inte vidtar rättelse efter varning enligt 18.1, äger IKASP avstänga Återförsäljaren från att genomföra nyregistrering av Domännamn för en tid av upp till tio (10) dagar. För det fall Återförsäljaren inte vidtagit rättelse inom dessa tio (10) dagar har IKASP i enlighet med punkt 18.3 rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande Uppsägning IKASP äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: i. Återförsäljaren inte vidtar rättelse enligt vad som föreskrivs i punkt 18.1 och/eller 18.2; ii. Återförsäljaren väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt detta Avtal. Den omständigheten att det finns en utestående varning eller avstängning hindrar inte IKASP att säga upp Avtalet enligt denna bestämmelse. iii. Klagomål inkommer från det svenska registriet.se vad gäller domäner hanterade av Återförsäljaren. iv. Återförsäljare upphör, kommer på obestånd, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas ha svårt att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter enligt detta avtal. v. Återförsäljare agerar på ett bedrägligt eller vilseledande sätt gentemot sina kunder eller IKASP

14 19 UPPHÖRANDE AV ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL 19.1 Vid detta Avtals upphörande skall Återförsäljaren omgående tillställa IKASP, eller/och annan som IKASP anvisar, den information som anges i punkt 11.3 samt på IKASP:s begäran all annan information beträffande Innehavarna och Registreringstjänsterna Enligt Registreringsvillkoren skall vid detta Avtals upphörande följande gälla. i. Återförsäljare möjlighet att utföra nyregistreringar och registraturbyten upphör samtidigt som detta avtal. ii. IKASP, genom tar över kundansvaret för samtliga Innehavare vad gäller de domäner som registrerats genom Återförsäljaren. iii. Innehavarna informeras om förändringen och informeras om hur ett byte av Registrar kan genomföras. iv. Avstår Innehavaren från att välja ny Registrar är IKASP automatiskt ordinarie Registrar. IKASP har som ordinarie Registrar rätt att ta ut ersättning enligt gällande prislista och mellan parterna skall IKASP:s övriga villkor gälla. Se för villkor och priser. v. IKASP återbetala innestående krediter och Återförsäljare skall reglera skulder / obetalda fakturor snarast. IKASP äger därvid rätt att kvitta ev. innestående krediter mot Återförsäljares skuld till IKASP. 20 FORCE MAJEURE Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en (1) månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet säga upp Avtalet.

15 21 ÄNDRING AV VILLKOR 21.1 IKASP har från tid till annan ensidigt rätt att ändra villkoren i detta Avtal IKASP skall meddela Återförsäljaren om varje ändring enligt ovan minst en (1) månad innan den träder ikraft. För det fall Återförsäljaren inte accepterar villkorsändringen får Återförsäljaren säga upp Avtalet per den dag då de nya villkoren träder i kraft. 22 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET IKASP äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal och IKASP skall vid sådan överlåtelse informera Återförsäljaren. Återförsäljaren äger INTE rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till någon annan. 23 MEDDELANDEN MELLAN PARTERNA Meddelanden avseende detta Avtal skall lämnas skriftligen till den av Parten senast uppgivna e- postadressen och/eller postadressen. Parterna skall signera e-posten elektroniskt enligt den tekniska standard som IKASP från tid till annan anvisar. Vardera Parten ansvarar för att omgående meddela eventuella adressändringar till andra Parten. Meddelande skall anses ha kommit mottagare inom Sverige tillhanda inom tre (3) kalenderdagar från avsändandet. För mottagare utanför Sverige gäller tio (10) kalenderdagar från avsändandet. 24 FULLSTÄNDIG REGLERING Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. 25 RUBRIKER Indelningen av detta Avtal i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka detta Avtals tolkning. 26 MOTSTRIDIGA UPPGIFTER Om det i bilagorna förekommer uppgifter eller föreskrifter som strider mot Avtalet i övrigt skall Avtalets bestämmelser äga företräde och bilagorna sinsemellan äga företräde i nummerordning.

16 27 AVTALSTID 27.1 Avtalet träder i kraft från dag för undertecknade av båda parter och gäller tillsvidare Vardera parten äger rätt att genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet med en uppsägningstid om en (1) månad räknat från avsändandet av meddelande om uppsägning. 28 TVIST Vid tvist i anledning av detta Avtal skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt. Ikasp Nätverkslösningar AB: Ort och Datum [Återförsäljare]: Ort och Datum Namnteckning firmatecknare Namnteckning firmatecknare Namnförtydligande firmatecknare Namnförtydligande firmatecknare

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

REGISTRY - REGISTRARAVTAL

REGISTRY - REGISTRARAVTAL REGISTRY - REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.se 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN],

Läs mer

REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM.

REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. REGISTRY - REGISTRAR AVTAL 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS]. 2

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM.

AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM. UTKAST REMISS (2007-12-17) AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER QuickNet AB (nedan: Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor 10 januari 2017 PARTER Web Lovers AB (nedan: Web Lovers eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara,

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR gällande för Toppdomänen.SE fr.o.m. 9 mars 2009 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Inledning Domänregistrarens ansvar för domännamn Enligt REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011, gäller

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME.

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Allmänt om domännamn Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO,

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se ) (i

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

OMBUDSAVTAL FÖR.SE. Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM

OMBUDSAVTAL FÖR.SE. Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM Ombudsnummer: OMBUDSAVTAL FÖR.SE Parter: Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM Ombudets namn,,nedan kallad Ombud Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Uppsägning av kontrakt för domännamn.

Uppsägning av kontrakt för domännamn. Uppsägning av kontrakt för domännamn. Den här blanketten fyller du i när du vill säga upp ditt domänavtal med Internet.se Svenska AB. Om du vill ha auth-kod för att flytta till ett annat ombud, var vänlig

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK. och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD

SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK. och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD Datum 2008-11-26 Innehållsförteckning Innehåll Sida I ALLMÄNT... 1 1 Bakgrund... 1 2 Bilagor...

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR gällande för Toppdomänen.SE fr.o.m. 15 februari 2011 9 mars 2009 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

Med Telias domäntjänst Domännamn kan du enkelt administrera alla dina domännamn, oavsett storlek på domänportfölj.

Med Telias domäntjänst Domännamn kan du enkelt administrera alla dina domännamn, oavsett storlek på domänportfölj. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Domännamn är en fundamental del av internet. Med ett eget domännamn får du en effektiv plattform för kommunikation och marknadsföring på en av

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för Registrarer. Övergången. Version 001 2008-11-05

Information. REGgie. FAQ för Registrarer. Övergången. Version 001 2008-11-05 REGgie FAQ för Registrarer Övergången Version 001 2008-11-05 Senast sparat: 2008-12-04 22:07 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 ÖVERGÅNGEN...3 1.1 VILKA DATUM GÄLLER FÖR

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009 Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009.SE:s öppna informationsdag 080924 Torbjörn Carlsson, projektledare Därför byter.se affärsmodell Styrelsen för.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer