1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer , Box 147, TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP"

Transkript

1 Återförsäljaravtal

2 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer , Box 147, TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan benämnd Återförsäljare 2 BAKGRUND 2.1 Internet är en viktig samhällsfunktion i Sverige och i andra länder. En av förutsättningarna för ett fungerande Internet är adresseringssystemet. En viktig funktion för adressering inom Internet är domännamnssystemet. 2.2 IKASP är en ackrediterad registrar för den svenska toppdomänen.se. 2.3 IKASP registrerar, förnyar och administrerar domäner under den svenska toppdomänen.se. Återförsäljare har rätt att utföra och ta betalt för Registreringstjänster via det tekniska gränssnitt som IKASP från tid till annan tillhandahåller. 2.4 Återförsäljaren uppfyller de krav som ställs av IKSAP för att bli en godkänd Återförsäljare. 2.5 Nöjda Innehavare, oavsett om dessa är organisationer eller privatpersoner, är parternas primära och gemensamma mål. 2.6 Parterna skall tillsammans verka för en positiv utveckling av Internet i Sverige till nytta för användare och samhället i stort. Det förutsätter en samverkan som är långsiktig och bygger på gemensamma normer och värderingar. På sikt skall parterna bygga upp ett förtroendekapital som skall garantera en hög affärsetisk standard såväl i affärsutbytet mellan parterna som i förhållandet till tredje man, särskilt Innehavarna. 2.7 IKASP:s samarbete med Återförsäljaren skall ske i enlighet med villkoren i detta Avtal. Samtliga Återförsäljare har likalydande avtal med IKASP. 3 DEFINTIONER MM 3.1 Definitioner

3 3.1.1 Auktoriseringskod Avser det lösenord som i förekommande fall skapas för det registrerade Domännamnet Avtalet Avser detta avtal inklusive samtliga bilagor Avtalsdagen Avser den dag Parterna undertecknat detta Avtal DNSSEC Avser Domain Name System Security Extensions och är en utvidgning av DNS-systemet som syftar till att höja säkerheten Domännamn Avser ett domännamn som tilldelats under toppdomänen.se Domännamnsregistriet Avser det register med samtliga domännamn under toppdomänen.se som administreras av.se DS-poster Avser delegeringsposter för DNSSEC Innehavare Avser den fysiska eller juridiska person som söker eller är registrerad som innehavare till Domännamnet Registreringsvillkor Avser de villkor som tillhandahålls av IKASP, som av IKASP kan ändras från tid till annan, och som Återförsäljaren förbinder sig att tillämpa i förhållande till alla Innehavare. Nuvarande Registreringsvillkor framgår av Bilaga Registrar Avser näringsidkare som av.se har ackrediterats som Registrar Återförsäljare Avser näringsidkare som av IKASP har godkänts som Återförsäljare i enlighet med detta Avtal Registreringtjänster Avser de tjänster som Återförsäljaren skall erbjuda Innehavarna enligt punkt 6.1 nedan SE Avser Stiftelsen för Internetinfrastruktur IKASP Ikasp Nätverksläsningar AB SE DNSSEC Avser.SE:s tjänst för DNSSEC där.se åtar sig att sig att i förekommande fall publicera av Innehavaren uppgivna DS-poster i.se-zonen.

4 3.2 Bilagor Följande bilagor ingår i Avtalet. Bilaga 1, Återförsäljarkrav. Bilaga 2,.SE Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen.se. Bilaga 3,.SE:s Integritetspolicy. Bilaga 4, Priser och betalningsvillkor. Bilaga 5, Registreringsvillkor mellan Innehavare och Återförsäljare 4 ALLMÄNT 4.1 Föremål för Avtalet Genom undertecknande av detta Avtal blir Återförsäljaren godkänd Återförsäljare och ges rätt att, på Innehavarnas uppdrag, utföra Registreringstjänster i enlighet med villkoren i detta Avtal. 4.2 Icke-exklusiva rättigheter De rättigheter som Återförsäljaren erhåller enligt detta Avtal är icke-exklusiva och begränsar inte IKASP:s rätt att godkänna andra Återförsäljare eller att i egen regi tillhandahålla Registreringstjänster. 4.3 SE:s varumärke och kännetecken Återförsäljaren äger INTE rätt att nyttja.se:s särskilda logotyp för ackrediterade Registrar. 5 ÅTERFÖRSÄLJNING 5.1 Generella krav på återförsäljare Återförsäljaren skall så länge Avtalet gäller uppfylla IKASP:s generella återförsäljarkravkrav vilka framgår av Bilaga 1. 6 REGISTRERINGSTJÄNSTER 6.1 Tillgängliga tjänster Återförsäljaren skall erbjuda Innehavarna följande Registreringstjänster för vilka Återförsäljaren äger rätt att bestämma och uttaga avgift i. Nyregistrering av Domännamn Återförsäljaren åtar sig att på begäran från Innehavaren nyregistrera Domännamn under toppdomänen IKASP. ii. Förnyelse av Domännamn Återförsäljaren åtar sig att på begäran från Innehavaren förnya registreringsperioden för Innehavarens Domännamn.

5 iii. Uppdatering av kontaktuppgifter Återförsäljaren åtar sig att på begäran från Innehavaren uppdatera dennes kontaktuppgifter i enlighet med vad som framgår av punkt 9.2 nedan i detta avtal. iv. Hantering av namnservrar Återförsäljaren åtar sig att på begäran från Innehavaren lägga till, ta bort eller ändra angivna namnservrar för ett Domännamn. v. Överlåtelse av Domännamn Återförsäljare kan själv erbjuda denna tjänst. Alternativt kan återförsäljare hänvisa domäninnehavare till IKASP, via domänplatsen att utföra överlåtelse av domännamn. Väljer återförsäljaren att utföra tjänsten måste det ske via IKASP. Tjänsten kan inte utföras via återförsäljarportalen. Återförsäljare erlägger ordinarie avgift till IKASP för att utföra tjänsten. vi. Väljer återförsäljare att erbjuda denna tjänst gäller följande: Återförsäljaren åtar sig att på begäran av avlämnande Innehavare och under förutsättning att mottagande Innehavare godkänt Registreringsvillkoren samt lämnat de uppgifter som finns angivna i punkt 9.1 nedan genomföra överlåtelsen av Domännamn. Återförsäljaren skall snarast, och senast inom fem (5) arbetsdagar, från det att förutsättningarna för överlåtelsen är uppfyllda utföra överlåtelsen till ny Innehavare. Överlåtelse av Domännamn innebär att mottagande part blir ny Innehavare och ersätter den tidigare registrerade Innehavaren. Byte av Återförsäljare Återförsäljaren åtar sig att på begäran av Innehavaren medverka till att flytta administrationen av Innehavarens Domännamn från en Registrar till en annan. Avlämnande Återförsäljare skall på Innehavarens begäran tillse att det skapas en unik Auktoriseringskod för Domännamn som Återförsäljaren administrerar för Innehavaren. Avlämnade Återförsäljare skall skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från begäran, lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Om avlämnande Återförsäljare inte lämnar ut Auktoriseringskoden inom fem (5) arbetsdagar äger IKASP rätt att ta fram och lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Avlämnande Återförsäljare ansvarar för att Auktoriseringskoden överlämnas till Innehavaren på ett säkert sätt och Återförsäljaren är alltid skyldig att lämna ut Auktoriseringskoden på begäran av Innehavaren. Mottagande Återförsäljare skall innan byte av Återförsäljare genomförs informera Innehavaren för det fall bytet påverkar Innehavarens.se-DNSSEC. Om mottagande Återförsäljare inte tillhandahåller.se-dnssec till Innehavaren skall Återförsäljaren ta bort publicerade DS-poster. Återförsäljaren skall på sin webbplats tydligt informera om Innehavarens rätt att byta

6 Återförsäljare/Registrar/Leverantör. Avgift för byte av Återförsäljare/Registrar/Leverantör får INTE tas ut av Återförsäljare. 6.2 Förändring av utbud Återförsäljaren skall från tid till annan förändra sitt utbud av Registreringstjänster av.se i enlighet med IKASP:s anvisningar.

7 7 UTFÖRANDE AV REGISTERINGSTJÄNSTER 7.1 Återförsäljaren skall utföra Registreringstjänsterna via det tekniska gränssnitt och i enlighet med de instruktioner som IKASP från tid till annan anvisar. 7.2 Återförsäljaren skall, om inte annat följer av Avtalet, endast utföra Registreringstjänsterna på Innehavarens uttryckliga begäran. Återförsäljaren skall inte utföra av Innehavaren begärda Registreringstjänster om inte Innehavaren godkänt att Registreringsvillkoren gäller mellan Innehavaren och Återförsäljaren. Återförsäljaren äger dock rätt att inte utföra begärd Registreringstjänst om Innehavare inte erlägger betalning härför. 7.3 Återförsäljaren skall innan utförande av Registreringstjänster kontrollera att det är Innehavaren som begär Registreringstjänsten. Kontroll skall ske i enlighet med IKASP:s, vid var tid, gällande instruktioner. 7.4 När Återförsäljaren mottagit begäran av Innehavaren att utföra Registreringstjänster skall Återförsäljaren skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att besked härom erhållits från IKASP, till Innehavaren bekräfta om Registreringstjänsten har utförts eller informera om hinder för utförandet föreligger enligt Registreringsvillkoren eller på grund av annan anledning. 7.5 Återförsäljaren skall ansvara för kundkontakt och fakturering och är fritt i sin prissättning mot kund. Återförsäljaren är ensamt ansvarigt för att inhämta betalning från kund och Återförsäljarens skyldighet att erlägga betalning till IKASP upphör inte om Återförsäljaren ej kan inhämta betalning från kund. 8 KODNING AV INTERNATIONALISERADE DOMÄNNAMN 8.1 Återförsäljaren skall i enlighet med IKASP:s anvisningar koda om av Innehavaren valt Domännamn till motsvarande ACE-kodat domännamn. Endast det omkodade Domännamnet skall anges genom det tekniska gränssnitt som IKASP från tid till annan anvisar beträffande Registreringstjänster. Återförsäljarens omkodning anses inte utgöra en otillåten ändring av Innehavarens uppgifter. IKASP utför ingen kontroll av att det ACE kodade domännamnet överensstämmer med det av Innehavaren valda Domännamnet.

8 9 UPPGIFTER OM INNEHAVAREN 9.1 När en Innehavare ansöker om att nyregistrera ett Domännamn skall Återförsäljaren begära in följande uppgifter av Innehavaren: Fullständigt firmanamn och kontaktperson eller privatpersons förnamn och efternamn, organisationsnummer/personnummer, momsregistreringsnummer (endast för utländska jurid iska personer inom EU), adress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress. Återförsäljaren förbinder sig att inte utföra av Innehavaren begärda Registreringstjänster förrän Innehavaren lämnat dessa uppgifter. 9.2 Återförsäljaren skall vid nyregistrering omgående överlämna de uppgifter som Innehavaren lämnat enligt punkt 9.1 till IKASP. Återförsäljaren skall tillse att eventuella förändringar av Innehavarens kontaktuppgifter omgående meddelas IKASP. 9.3 Återförsäljaren skall på lämpligt sätt kontrollera riktigheten av de uppgifter som Innehavaren är skyldig att lämna enligt punkt 9.1. Återförsäljaren är ansvarig för att de uppgifter om Innehavarna som skickas till Domännamnsregistret är valida och aktuella. Återförsäljaren skall därefter fortlöpande kontrollera att dessa uppgifter är valida och aktuella. 10 REGISTRERINGSVILLKOR 10.1 Återförsäljaren förbinder sig att i avtalsrelationen med Innehavaren tillämpa de av.se, från tid till annan tillhandahållna Registreringsvillkoren. Återförsäljaren skall hålla Registreringsvillkoren tillgängliga på sin webbplats avskilt från Återförsäljarens egna eventuella avtalsvillkor samt tillhandahålla länkning till.se:s webbplats De vid Avtalsdagen gällande Registreringsvillkoren framgår av Bilaga 2. Återförsäljaren äger inte rätt att på något sätt ändra innehållet i Registreringsvillkoren och Återförsäljaren skall se till att Registreringsvillkoren har företräde framför andra mellan Återförsäljaren och Innehavaren gällande avtalsvillkor.

9 10.3 Återförsäljaren förbinder sig att i avtalsrelationen med Innehavaren tillämpa de av IKASP, från tid till annan tillhandahållna Registreringsvillkor. Återförsäljaren skall hålla Registreringsvillkoren tillgängliga på sin webbplats avskilt från Återförsäljarens egna eventuella avtalsvillkor De vid Avtalsdagen gällande Registreringsvillkoren framgår av Bilaga 5. Återförsäljaren äger inte rätt att på något sätt ändra innehållet i Registreringsvillkoren och Återförsäljaren skall se till att Registreringsvillkoren har företräde framför andra mellan Återförsäljaren och Innehavaren gällande avtalsvillkor, förutom.se Registreringvillkor som är överordnande. 11 DOKUMENTATION M.M Återförsäljaren skall dokumentera att varje Innehavare har godtagit Registreringsvillkoren som gäller vid tidpunkten för utförandet av Registreringstjänsten. Återförsäljaren skall på IKASP:s begäran utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla IKASP dokument som styrker att Innehavaren godtagit Registreringsvillkoren Återförsäljaren skall dokumentera samtliga rutiner som tillämpas vid utförande av Registreringstjänster Återförsäljaren skall arkivera och förvara avtal som tecknas med Innehavare beträffande Registreringstjänster samt övriga dokument och elektroniska handlingar hänförliga till Registreringstjänster på ett betryggande och överskådligt sätt som ger ett godtagbart skydd ur brand- och säkerhetssynpunkt Återförsäljaren skall se till att det regelbundet skapas säkerhetskopior (backup) av den information som anges i punkt Säkerhetskopiorna skall lagras på ett tillförlitligt sätt, hållas avskilt och i övrigt i enlighet med IKASP:s, vid var tid, gällande instruktioner. Information lagrad i Återförsäljarportalen uppfyller dessa krav per automatik genom IKASP:s försorg Återförsäljaren skall under den tid detta Avtal gäller behålla den information som anges i punkt 11.3 och informationen skall på begäran skyndsamt tillställas IKASP.

10 11.6 Återförsäljaren skall på IKASP:s begäran lämna IKASP sådana upplysningar och handlingar som IKASP skäligen bedömer nödvändiga för att kunna kontrollera Återförsäljarens efterlevnad av detta Avtal. 12 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 12.1 Återförsäljaren skall alltid agera enligt.se:s integritetspolicy, Bilaga 3, och ta hänsyn till Innehavarens personliga integritet genom att endast behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet Återförsäljaren skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och god sed på marknaden för att skydda de personuppgifter som behandlas. 13 INFORMATION OCH UPPDATERINGAR FRÅN IKASP 13.1 Återförsäljaren skall se till att varje Innehavare skyndsamt tillställs information som skickas ut av IKASP till Återförsäljaren och som IKASP uttryckligen angivit att Innehavaren skall få del av. Denna information omfattas inte av punkten Återförsäljaren skall skyndsamt uppdatera sina register i enlighet med IKASP:s anvisningar. 14 ORDNINGSREGLER 14.1 Återförsäljaren får varken direkt eller indirekt ägna sig åt warehousing eller handel med Domännamn. Härmed avses att varken Återförsäljaren eller sådan fysisk eller juridisk person som av omgivningen framstår som närstående till Återförsäljaren får försälja och lagerföra tidigare registrerade Domännamn samt inte heller ansöka om registrering av ett stort antal Domännamn utan uttryckligt uppdrag från Innehavaren.

11 14.2 Återförsäljaren får inte, vare sig i sin egen verksamhet eller i koncernföretag (motsvarande), ägna sig åt s.k. uthyrning d.v.s. registrering av Domännamn för egen eller koncernföretagets räkning där Domännamnet sedermera hyrs ut eller nyttjas för att sälja annan tjänst till hyresmannen. En relation motsvarande den mellan koncernföretag anses föreligga där ett företag eller en person äger eller utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag, direkt eller via ett eller flera mellanliggande företag Återförsäljaren får inte överbelasta IKASP:s nät, hindra IKASP från att tillhandahålla sina tjänster (t.ex. genom överbelastningsattacker (DDOS)) eller utföra annan åtgärd som kan hota driften eller stabiliteten av se-zonen, Återförsäljarportalen, IKASP:s webbplatser Återförsäljaren får inte direkt eller indirekt genom tekniskt eller annat förfarande försöka bryta mot eller kringgå av IKASP från tid till annan särskilt beslutade instruktioner, medvetet utnyttja felkonfigurationer, programfel, andra brister i procedurer eller programvaror som används av IKASP eller agera på ett annat sätt som inte kan anses förenligt med uppdraget som godkänd Återförsäljare Återförsäljaren får inte skicka ut obeställd kommersiell information genom elektronisk post (s.k. spam ) eller fax till Innehavare såvida inte uttryckligt samtycke dessförinnan har inhämtats från Innehavare Återförsäljaren har INTE rätt att utse egna återförsäljare som har rätt att å Återförsäljarens vägnar ta emot uppdrag om Registreringstjänster från Innehavare som sedan genomförs av Återförsäljaren Återförsäljaren förbinder sig att upprätthålla seriösa försäljningsmetoder. Återförsäljaren skall vidare endast sälja domänregisteringar på de möjliga registreringsperioder som finns tillgängliga för den specifika toppdomänen. 15 IKASP:S ÅTAGANDEN 15.1 IKASP skall, senast inom fem (5) arbetsdagar från det att Återförsäljaren genomfört Registreringstjänster via det tekniska gränssnitt som IKASP från tid till annan anvisar, till Återförsäljaren bekräfta huruvida Registreringstjänst genomförts enligt begäran.

12 15.2 IKASP skall tillhandahålla en kundtjänstfunktion för Återförsäljaren. IKASP skall uppge e-postadress, telefonnummer och postadress till IKASP:s kundtjänst. IKASP skall omgående meddela Återförsäljaren eventuella förändringar av dessa uppgifter IKASP åtar sig att tillhandahålla instruktioner, rutiner, dokument och tekniska specifikationer tillgängliga på IKASP:s webbplats för Återförsäljare IKASP åtar sig att vid ändring av tekniska gränssnitt informera Återförsäljaren i god tid innan ändringen införs IKASP åtar sig att tillhandahålla en.se logotyp som visar att Återförsäljaren är godkänd Återförsäljare och som Återförsäljaren får använda så länge denne är godkänd Återförsäljare IKASP skall, i största möjliga mån, ej ta direktkontakt med kund i ärenden som rör en domän som registrerats via Återförsäljaren såvida inte Återförsäljaren ger sitt tillstånd till sådan kontakt eller om det krävs av aktuell toppdomän. IKASP ansvarar inte för om registryt för den aktuella toppdomänen kontaktar innehavaren på något sätt Om en slutkund hör av sig till IKASP kommer IKASP hänvisa till er som Återförsäljare. Återförsäljaren skall då vara kunden behjälplig på bästa sätt 16 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 16.1 Priser och betalningsvillkor framgår av Bilaga IKASP får från tid till annan ändra de priser och betalningsvillkor som framgår av Bilaga 4 och skall informera Återförsäljaren om eventuella förändringar senast trettio (30) dagar innan de nya priserna och betalningsvillkoren träder i kraft. 17 SKADESTÅND

13 17.1 Återförsäljaren skall ersätta sådan direkt eller indirekt skada som Återförsäljaren vållar IKASP till följd av brott mot detta Avtal eller som på annat sätt är hänförligt till Återförsäljarens utförande av Registreringstjänster enligt Avtalet. Ersättningsskyldigheten är dock begränsad till ett belopp motsvarande tio (10) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. IKASP kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om IKASP givit Återförsäljaren meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att IKASP märkt eller bort märka grunden för kravet IKASP friskriver sig från allt ansvar gentemot Återförsäljaren eller dennes kund för skada, direkt och indirekt som kan uppstå till följd av ansökan eller registrering av domännamn och kan således under inga omständigheter hållas skadeståndsskyldig. 18 SANKTIONER 18.1 Varning Om Återförsäljaren enligt IKASP:s mening åsidosätter sina åligganden enligt Avtalet kan IKASP ge en varning med en uppmaning till Återförsäljaren att vidta rättelse. För det fall Återförsäljaren inte vidtagit rättelse inom tio (10) dagar har IKASP rätt att stänga av Återförsäljaren enligt punkt 18.2 eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande enligt punkt Avstängning Om Återförsäljaren enligt IKASP:s mening väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt Avtalet eller inte vidtar rättelse efter varning enligt 18.1, äger IKASP avstänga Återförsäljaren från att genomföra nyregistrering av Domännamn för en tid av upp till tio (10) dagar. För det fall Återförsäljaren inte vidtagit rättelse inom dessa tio (10) dagar har IKASP i enlighet med punkt 18.3 rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande Uppsägning IKASP äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: i. Återförsäljaren inte vidtar rättelse enligt vad som föreskrivs i punkt 18.1 och/eller 18.2; ii. Återförsäljaren väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt detta Avtal. Den omständigheten att det finns en utestående varning eller avstängning hindrar inte IKASP att säga upp Avtalet enligt denna bestämmelse. iii. Klagomål inkommer från det svenska registriet.se vad gäller domäner hanterade av Återförsäljaren. iv. Återförsäljare upphör, kommer på obestånd, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas ha svårt att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter enligt detta avtal. v. Återförsäljare agerar på ett bedrägligt eller vilseledande sätt gentemot sina kunder eller IKASP

14 19 UPPHÖRANDE AV ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL 19.1 Vid detta Avtals upphörande skall Återförsäljaren omgående tillställa IKASP, eller/och annan som IKASP anvisar, den information som anges i punkt 11.3 samt på IKASP:s begäran all annan information beträffande Innehavarna och Registreringstjänsterna Enligt Registreringsvillkoren skall vid detta Avtals upphörande följande gälla. i. Återförsäljare möjlighet att utföra nyregistreringar och registraturbyten upphör samtidigt som detta avtal. ii. IKASP, genom tar över kundansvaret för samtliga Innehavare vad gäller de domäner som registrerats genom Återförsäljaren. iii. Innehavarna informeras om förändringen och informeras om hur ett byte av Registrar kan genomföras. iv. Avstår Innehavaren från att välja ny Registrar är IKASP automatiskt ordinarie Registrar. IKASP har som ordinarie Registrar rätt att ta ut ersättning enligt gällande prislista och mellan parterna skall IKASP:s övriga villkor gälla. Se för villkor och priser. v. IKASP återbetala innestående krediter och Återförsäljare skall reglera skulder / obetalda fakturor snarast. IKASP äger därvid rätt att kvitta ev. innestående krediter mot Återförsäljares skuld till IKASP. 20 FORCE MAJEURE Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en (1) månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet säga upp Avtalet.

15 21 ÄNDRING AV VILLKOR 21.1 IKASP har från tid till annan ensidigt rätt att ändra villkoren i detta Avtal IKASP skall meddela Återförsäljaren om varje ändring enligt ovan minst en (1) månad innan den träder ikraft. För det fall Återförsäljaren inte accepterar villkorsändringen får Återförsäljaren säga upp Avtalet per den dag då de nya villkoren träder i kraft. 22 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET IKASP äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal och IKASP skall vid sådan överlåtelse informera Återförsäljaren. Återförsäljaren äger INTE rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till någon annan. 23 MEDDELANDEN MELLAN PARTERNA Meddelanden avseende detta Avtal skall lämnas skriftligen till den av Parten senast uppgivna e- postadressen och/eller postadressen. Parterna skall signera e-posten elektroniskt enligt den tekniska standard som IKASP från tid till annan anvisar. Vardera Parten ansvarar för att omgående meddela eventuella adressändringar till andra Parten. Meddelande skall anses ha kommit mottagare inom Sverige tillhanda inom tre (3) kalenderdagar från avsändandet. För mottagare utanför Sverige gäller tio (10) kalenderdagar från avsändandet. 24 FULLSTÄNDIG REGLERING Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. 25 RUBRIKER Indelningen av detta Avtal i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka detta Avtals tolkning. 26 MOTSTRIDIGA UPPGIFTER Om det i bilagorna förekommer uppgifter eller föreskrifter som strider mot Avtalet i övrigt skall Avtalets bestämmelser äga företräde och bilagorna sinsemellan äga företräde i nummerordning.

16 27 AVTALSTID 27.1 Avtalet träder i kraft från dag för undertecknade av båda parter och gäller tillsvidare Vardera parten äger rätt att genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet med en uppsägningstid om en (1) månad räknat från avsändandet av meddelande om uppsägning. 28 TVIST Vid tvist i anledning av detta Avtal skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt. Ikasp Nätverkslösningar AB: Ort och Datum [Återförsäljare]: Ort och Datum Namnteckning firmatecknare Namnteckning firmatecknare Namnförtydligande firmatecknare Namnförtydligande firmatecknare

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05 .SE Registry FAQ för Registrarer 2009-06-05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...6 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, SE REGISTRY OCH SE DIREKT?...6 1.2 VAD INNEBÄR

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer