BILAGA 1- ACKREDITERINGSKRAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1- ACKREDITERINGSKRAV"

Transkript

1 BILAGA 1- ACKREDITERINGSKRAV.SE:S GENERELLA KRAV FÖR ATT BLI ACKREDITERAD REGISTRAR.SE ställer krav på såväl Registraren som på Registrarens medarbetare som kommer att hantera domännamn för.se. Registraren blir ackrediterad och medarbetarna certifierade. Registraren skall så länge avtalet är gällande mellan parterna vid var tidpunkt uppfylla följande krav: 1 NÄRINGSIDKARE Registraren skall vara näringsidkare och inneha F-skattsedel eller motsvarande (gäller för utländska Registrarer). 2 REGISTRARENS VERKSAMHET Registraren skall ha erforderliga tekniska och administrativa resurser, inklusive personalresurser, för att kunna utföra sina åtaganden som ackrediterad Registrar. 3 REGISTRARENS KONTAKTUPPGIFTER Registraren skall uppge e-postadress, telefonnummer och adress till vilken.se vid var tid kan lämna meddelanden eller komma i kontakt med Registraren. Registraren är skyldig att omgående meddela.se eventuella förändringar av dessa uppgifter. 4 TEKNISK KOMPETENS Registraren skall ha den tekniska kompetens som krävs för att kunna genomföra Registreringstjänster med hjälp av det tekniska gränssnitt som.se från tid till annan anvisar. 5 INFORMATION OCH ANVÄNDANDE AV ACKREDITERINGSSYMBOLEN Information om.se samt Registrarens verksamhet skall finnas tillgängliga på Registrarens webbplats. Registraren skall, i enlighet med.se:s instruktioner, underhålla nämnd information på en s.k. direktlänk för att kunna deltaga i.se:s registrarslista.

2 Registraren skall använda symbolen (logotypen) för ackreditering på sin webbplats i de sammanhang där information relaterad till.se förekommer. 6 KUNDTJÄNSTFUNKTION Registraren skall tillhandahålla en kundtjänstfunktion för Registreringstjänster som ger Innehavaren möjlighet att föra dialog med Registraren. 7 SÄKERHET Registraren skall tillämpa ett systematiskt säkerhetsarbete avseende policy, ansvar, organisation samt försäkra sig om att ha tekniska lösningar, t.ex. för att lagra säkerhetskopior av relevant data i enlighet med lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. Registraren skall ha rutiner för incidenthantering och handlingsplan i händelse av kris. 8 ANSVARSFÖRSÄKRING Registraren skall under avtalsperioden ha en gällande, för sin Registrarverksamhet erforderlig, ansvarsförsäkring som omfattar Registrarens åtaganden enligt detta Avtal. 9 OBLIGATORISK CERTIFIERING AV MEDARBETARE Minst en (1) av Registrarens medarbetare skall vid var tidpunkt vara certifierade av.se. Registraren ansvarar för att denna medarbetare genomgår de av.se anordnade utbildningar som krävs för att erhålla och bibehålla certifiering. Om antalet certifierade medarbetare hos Registraren understiger en (1) skall Registraren senast inom tre (3) månader uppfylla kravet på certifierad medarbetare. Certifieringen är personlig och kan inte överlåtas på annan person. Certifiering medföljer medarbetaren om denna övergår till att arbeta för annan Registrar. En person kan inte vara certifierad medarbetare hos flera Registrarer samtidigt. Med medarbetare avses tillsvidareanställda, provanställd, projektanställd, anställd i moderbolag, ägare, konsult med dokumenterad långvarig relation till berörd Registrar.

3 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för Toppdomänen.SE fr.o.m. 9 mars INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur ( ), Box 7399, Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för administrationen av registret för Domännamn under toppdomänen.se, som regleras i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. 1.2.SE har ackrediterat Registrarer som därmed har rätt att tillhandahålla Registreringstjänster för Domännamn och på Innehavares uppdrag registrera och administrera Domännamn. En förteckning över ackrediterade Registrarer finns på Dessa Registreringsvillkor gäller för samtliga Domännamn registrerade under toppdomänen.se och skall gälla mellan Registraren, Innehavaren och.se. Dessa villkor gäller före respektive Registrars egna villkor i förhållande till Innehavaren. 2 DEFINITIONER I dessa Registreringsvillkor skall följande begrepp och uttryck ha nedan angivna betydelser, om inte annat anges: 2.1 ASCII avser American Standard Code for Information Interchange. Mer information finns på Auktoriseringskod avser det lösenord som i förekommande fall skapas för det registrerade Domännamnet. Mer information finns på Deaktivering innebär att hänvisningen från ett Domännamn till ett visst IP-nummer kopplas bort. Själva registreringen av Domännamnet påverkas dock inte. 2.4 Domännamn avser det led (namn) som ligger till vänster om Topp- eller Huvuddomänen, avskild från denna med en punkt (t ex namn.se eller namn.pp.se).

4 2 2.5 Huvuddomän avser Domännamn direkt registrerat under Toppdomänen.se. 2.6 IDN avser Internationalized Domain Name, direkt översatt till svenska Internationaliserat domännamn. Mer information finns på Innehavare är den som ansöker om registrering av Domännamn eller som innehar ett Domännamn och gentemot vilken dessa Registreringsvillkor skall tillämpas. 2.8 Registrar är någon av.se ackrediterad Registrar som tillhandahåller Registreringstjänster under Toppdomänen.se. 2.9 Registreringstjänster avser tjänsterna nyregistrering, avregistrering, förnyelse, överlåtelse, uppdatering av kontaktuppgifter, hantering av namnservrar, byte av Registrar samt administration av.se-dnssec som erbjuds Innehavare SE, avser Stiftelsen för Internetinfrastruktur ( ), Box 7399, , Stockholm Toppdomän avser landskodtoppdomänen.se Toppdomänslagen avser lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet Underdomän avser domän under Huvuddomän, exempelvis varumärke som registrerats under Huvuddomänen.tm.se. 3 REGISTRERING AV DOMÄNNAMN 3.1 Förutsättningar för ansökan Ansökan om registrering under Toppdomänen.se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som har ett person- eller organisationsnummer eller som kan identifieras genom registerbeteckning i register fört av myndighet, eller av organisation med myndighetsliknande uppgift Vid nyregistrering av Domännamn tillämpas en först till kvarn-princip, d.v.s. tilldelning av Domännamn sker i den ordning ansökningar införs i.se:s register.

5 3 3.2 Domännamnets utformning Ett Domännamn under Toppdomänen.se får endast bestå av ASCII-tecken, d.v.s. bokstäverna a z, siffrorna 0 9 samt bindestreck. Domännamn måste inledas och avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck. Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer kan inte registreras. Av tekniska skäl är det inte möjligt att registrera Domännamn som inleds med två alfanumeriska tecken följt av två bindestreck Ett IDN-domännamn måste omkodas till ASCII-tecken för att kunna registreras under toppdomänen.se Ett Domännamn skall innehålla minst två tecken, och får maximalt innehålla 63 tecken Ett Domännamn kan inte nyregistreras om det är identiskt med tidigare registrerat Domännamn under Toppdomänen.se Underliggande domäner till redan registrerade Domännamn, utöver de som hanteras av.se hanteras av Innehavaren av det aktuella Domännamnet Vissa Domännamn är spärrade av.se och kan inte registreras. Dessa Domännamn anges på Vissa Domännamn är reserverade för behörig sökande och kan efter särskild prövning registreras. Dessa Domännamn anges på Huvuddomäner Innehavaren kan utöver registrering direkt under Toppdomänen.se som ett alternativ registrera Domännamn under nedan redovisade Huvuddomäner. Då Huvuddomäner i sig fyller en identifikationsfunktion ställs särskilda krav för registrering under varje enskild kategori. Om dessa krav inte uppfylls äger.se rätt att avregistrera Domännamnet. Innehavaren kan registrera Domännamn i Huvuddomäner under Toppdomänen.se enligt vad som framgår nedan länsbokstav.se

6 org.se Näringsidkare kan registreras under den länsrelaterade Huvuddomän (motsvarande länsbokstav) där Innehavaren har sitt säte. För registrering krävs att sökanden är en näringsidkare med F-skattesedel. Se för förteckning över länsbokstäver. Ideella föreningar kan registreras under Huvuddomänen.org.se eller under den länsrelaterade Huvuddomän där föreningen har sitt säte pp.se tm.se Under Huvuddomänen.pp.se kan endast privatpersoner registrera. För registrering under.pp.se krävs att Innehavaren är en fysisk person och har svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer. Varumärken kan registreras under Huvuddomänen.tm.se. Omfattas vissa av de i varumärket ingående bokstäverna eller siffrorna av uttrycklig disclaimer, skall även dessa delar ingå i Domännamnet. För att varumärke skall kunna registreras som Domännamn, skall varumärket vara skyddat enligt något av följande tre alternativ: a) Nationellt kännetecken för varor eller tjänster som är registrerat hos Patent- och registreringsverket (PRV) och där registreringen vunnit laga kraft, b) Internationellt kännetecken, som är skyddat i enlighet med det s.k. Madridprotokollet och efter designering har registrerats samt där registreringen vunnit laga kraft i Sverige, eller c) Kännetecken, som genom registrering såsom Gemenskapsvarumärke ( EGmärke ) hos registreringsmyndigheten OHIM i Alicante, Spanien, äger laga kraft i Sverige.

7 parti.se Endast hela ordvarumärket, såsom det framställs på registreringsbeviset, registreras som Domännamn under Huvuddomänen.tm.se press.se Politiska partier kan registreras under Huvuddomänen.parti.se. Periodiska skrifter (tidskrifter) kan registreras under Huvuddomänen.press.se. För registrering under.press.se krävs av Patent- och registreringsverket (PRV) utfärdat utgivningsbevis. 4 INNEHAVARENS SKYLDIGHETER 4.1 Ansvar för uppgifter Innehavaren ansvarar för att fullständigt firmanamn och kontaktperson eller privatpersons förnamn och efternamn, organisationsnummer/personnummer, momsregistreringsnummer (endast för utländska juridiska personer inom EU), adress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress lämnas vid ansökan enligt dessa Registreringsvillkor samt att uppgifterna är korrekta Innehavaren är skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta Registraren om ändring i de uppgifter som angivits vid ansökan inklusive ändring av e-postadress. Registraren kommer därefter att korrigera uppgifterna i.se:s register över Domännamn. 4.2 Kontroll av valt Domännamn Innehavaren är vid var tid skyldig att se till att det valda Domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.

8 6 5 INNEHAVARENS RÄTTIGHETER TILL REGISTRERINGSTJÄNSTER 5.1 Registreringstjänster Registreringstjänsterna utförs av den Registrar som Innehavaren har träffat avtal med. Om Registrarens avtal med.se upphör skall ny Registrar utpekas av Innehavaren enligt punkt 7 nedan. Registraren skall på begäran av Innehavaren utföra Registreringstjänster enligt Registrarens gällande prislista och övriga villkor Nyregistrering av Domännamn Registraren har åtagit sig att på begäran från Innehavaren, nyregistrera Domännamn under Toppdomänen.se Vid nyregistrering skall Innehavaren snarast och senast inom tio (10) arbetsdagar från det att ansökan skickats från Registraren till.se, erhålla meddelande från Registraren om att nyregistrering skett eller att hinder däremot föreligger enligt dessa Registreringsvillkor Innehavaren erhåller under registreringsperioden exklusiv nyttjanderätt till registrerat Domännamn under Toppdomänen.se Förnyelse av Domännamn Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran förnya registreringsperioden för Innehavarens Domännamn Uppdatering av kontaktuppgifter Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran se till att dennes kontaktuppgifter uppdateras Hantering av namnservrar Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra uppgift om namnservrar..se förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort angivna namnservrar för ett Domännamn om de angivna namnservrarna, enligt.se:s bedömning, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga driftstörningar för.se.

9 Avregistrering av Domännamn Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran vidta avregistrering av Innehavarens Domännamn Överlåtelse av Domännamn Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran och under förutsättning att mottagande Innehavare godkänt Registreringsvillkoren samt lämnat de uppgifter som finns angivna i punkt genomföra överlåtelsen av Domännamnet Registraren skall snarast, och senast inom fem (5) arbetsdagar, från det att förutsättningarna i punkt är uppfyllda utföra överlåtelsen till ny Innehavare Vid överlåtelse av Domännamn kommer den nya Innehavaren att ersätta den tidigare registrerade Innehavaren när ansökan om överlåtelsen beviljats Byte av Registrar Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran medverka till att flytta administrationen av Innehavarens Domännamn från en Registrar till en annan enligt denna punkt Avlämnande Registrar skall på begäran från Innehavaren ta fram en unik Auktoriseringskod för Domännamn som Registraren administrerar för Innehavaren Innehavaren vänder sig till avlämnande Registrar och begär att få ut sin Auktoriseringskod för Domännamn som omfattas av bytet av Registrar. Avlämnande Registrar skall skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från begäran, lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Om avlämnande Registrar inte lämnar ut Auktoriseringskoden inom fem (5) arbetsdagar äger.se rätt att ta fram och lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Avlämnande Registrar ansvarar för att Auktoriseringskoden överlämnas tillinnehavaren på ett säkert sätt och Registraren är alltid skyldig att lämna utauktoriseringskoden på begäran av Innehavaren Innehavaren vänder sig till den mottagande Registraren och lämnar över Auktoriseringskoden enligt de rutiner Registraren har för detta Mottagande Registrar bekräftar byte av Registrar till Innehavaren.

10 Avgift för byte av Registrar får endast tas ut av mottagande Registrar Innehavaren är medveten om att Innehavaren vid byte av Registrar kan komma att behöva erlägga ny avgift för Domännamnet till ny Registrar SE-DNSSEC Registrarer som tillhandahåller.se-dnssec skall på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra angivna DS-poster SE förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller avstå från att publicera angivna DSposter om dessa, enligt.se:s bedömning, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga driftstörningar för.se SE-DNSSEC är kopplad till ett specifikt Domännamn och.se-dnssec upphör automatiskt att gälla om Domännamnet avregistreras. 5.2 Registreringstjänsternas utförande Registraren skall utföra Registreringstjänsterna på Innehavarens uttryckliga begäran och endast om Innehavaren godkänt Registreringsvillkoren och Innehavaren lämnat erforderliga uppgifter. Registraren äger dock rätt att inte utföra begärd Registreringstjänst om Innehavare inte erlägger betalning härför (Registraren äger emellertid aldrig rätt att ta ut avgift av Innehavaren när denne begär att få byta Registrar). 6 UPPHÖRANDE AV REGISTRERING M.M 6.1 Avregistrering på grund av bristande uppfyllelse av åtaganden 6.2.SE har rätt att enligt vad som anges nedan Deaktivera eller avregistrera ett Domännamnom Innehavaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt punkt Om det föreligger någon brist enligt punkt 4.1skall.SE skicka ett meddelande till Innehavaren med en uppmaning att avhjälpa bristen. Meddelandet till Innehavaren skall innehålla uppgift om vilken brist som skall avhjälpas. Har bristen inte avhjälpts inom tio (10) arbetsdagar från det att meddelandet avsändes, har.se rätt att Deaktivera Domännamnet.

11 Om ett Domännamn Deaktiveras enligt punkt 6.2.1, har Innehavaren möjlighet att aktivera Domännamnet genom att senast sextio (60) dagar från dagen för Deaktiveringen avhjälpa den påtalade bristen. Om Innehavaren inte avhjälper den påtalade bristen har.se rätt att avregistrera Domännamnet Om Domännamn eller användningen därav uppenbart strider mot svensk lag eller författning har.se rätt att omedelbart Deaktivera eller avregistrera detta. 6.3 Avregistrering på grund av att Domännamnet inte förnyas Förnyas inte Domännamnet kommer.se att avregistrera Domännamnet efter sextio (60) dagars Deaktivering. 6.4 Avregistrering eller överföring efter alternativt tvistlösningsförfarande a).se har även rätt att avregistrera eller överföra ett Domännamn efter beslut härom i ett alternativt tvistlösningsförfarande. Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för Domännamn under Toppdomänen.se återfinns under Ett beslut efter ett alternativt tvistlösningsförfarande skall verkställas av.se efter fjorton (14) dagar från det att.se fått del av tvistlösningsbeslutet om inte Innehavaren visar att han eller hon inom denna tid väckt talan vid domstol om (i) (ii) bättre rätt till Domännamnet, fastställelse, huruvida rätt till den benämning som utgör Domännamnet består eller inte består som en ensamrätt eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller inte, eller (iii) förbud för den som begärt tvistlösningsförfarandet att använda den benämning som utgör Domännamnet. b) Vid ett alternativt tvistlösningsförfarande får tvistlösaren besluta om att ett Domännamn skall avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet. Har ett alternativt tvistlösningsförfarande inletts får Domännamnet inte

12 10 avregistreras, överlåtas eller överföras till någon annan under den tid som tvistlösningsförfarandet pågår eller innan beslutet efter tvistlösningsförfarandet får verkställas. Har talan vid domstol väckts om avregistrering eller överföring av Domännamnet får Domännamnet inte avregistreras, överlåtas eller överföras till annan under den tid som domstolsförfarandet pågår eller innan dom vunnit laga kraft, om.se genom meddelande uppmärksammats på att sådant förfarande föreligger. c) Ett Domännamn får avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om Domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med - ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) - en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk - ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100) - en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet och - Domännamnet registrerats eller använts i ond tro. d) En Innehavare får anses ha en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet särskilt om det visas att: (i) (ii) användning eller förberedandet av användning av Domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, Domännamnet är allmänt känt för Innehavaren även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller (iii) Domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. e) Ett Domännamn får anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas att - registreringen eller användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta Domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, - Domännamnet registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett

13 11 Domännamn eller - Domännamnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. 6.5 Avregistrering eller överföring på grund av dom Avregistrering eller överföring av Domännamn skall ske på begäran av enskild som företer en lagakraftvunnen dom eller beslut med rättskraft i Sverige, varav det framgår att avregistrering eller överföring skall ske. Avregistrering eller överföring utförs i dessa fall omedelbart av.se. 7 RUTIN VID UPPHÖRANDE AV REGISTRAR Om Registrarens avtal med.se upphör gäller följande för Innehavaren. 7.1 Innehavaren accepterar att.se blir temporär Registrar under en period av tre månader ( Skyddstid ) från den tidpunkt Registrarens avtal upphörde. 7.2 Innehavaren skall under Skyddstiden välja en ny Registrar. 7.3 Avstår Innehavaren från att välja ny Registrar under Skyddstiden blir.se:s registrar.se Direkt automatiskt ordinarie Registrar..SE Direkt har som ordinarie Registrar rätt att ta ut ersättning enligt gällande prislista och mellan parterna skall.se Direkts övriga villkor gälla (se 8 PERSONUPPGIFTER 8.1 Behandling av personuppgifter SE har såväl en rättighet som en skyldighet enligt Toppdomänslagen att hantera personuppgifter Genom att vid ansökan om registrering av Domännamn lämna begärda personuppgifter, samtycker Innehavare som är fysisk person eller näringsidkare med enskild firma till att.se, eller den.se anlitat, utöver de personuppgifter de äger rätt att hantera enligt Toppdomänslagen, behandlar Innehavarens personuppgifter, inklusive personnummer, på nedan angivet sätt. (i) Kontroll av de personuppgifter som Innehavaren lämnat.

14 12 (ii) Behandling av Innehavarens personuppgifter genom publicering på Internet. (iii) Behandling av Innehavarens personuppgifter i de kundregister som.se, eller den som.se anlitat, i syfte att kunna tillhandahålla och driva registret för Domännamn under Toppdomänen.se. (iv) Behandling av Innehavarens personuppgifter för internt bruk och administrativ hantering Ändamålet med behandlingen av Innehavarens personuppgifter är att.se skall kunna tillhandahålla och driva registret för Domännamn under Toppdomänen.se samt uppfylla de åtaganden.se har enligt dessa Registreringsvillkor och Toppdomänslagen Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård Innehavaren har, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), rätt att få information om de personuppgifter om honom/henne som behandlas av.se, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran skall framställas skriftligen till.se Innehavaren har rätt att en gång per år, utan kostnad, erhålla information om de registrerade uppgifterna. 9 ÖVRIGT 9.1 Registrarens rätt att överlåta avtal Registraren äger, utan godkännande från Innehavaren, rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Registreringsvillkor till annan Registrar. 9.2 Giltighet och ändring av Registreringsvillkor Dessa Registreringsvillkor gäller tillsvidare och.se äger rätt att ändra gällande villkor enligt vad som framgår nedan Villkorsändring träder i kraft en (1) månad efter det att ändringen publicerats på.se:s webbplats, men gäller från nämnda tidpunkt även för Innehavare som registreras efter publicering.

15 Villkorsändring ska meddelas Innehavaren av Registraren via e-post i samband med publiceringen. För det fall Innehavaren inte har angett en fungerande e-postadress är Innehavaren själv skyldig att hålla sig informerad om villkorsändringar. 10 SKADESTÅND 10.1.SE skadeståndsansvar gentemot Innehavare skall, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, vara begränsat till direkta förluster till ett sammanlagt belopp om ett (1) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring Inte i något fall är.se skyldig att ersätta utebliven vinst, minskad omsättning, annat produktionsbortfall eller annan indirekt skada Innehavaren kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om Innehavaren givit.se meddelande därom senast nittio (90) dagar efter det att Innehavaren märkt eller bort märka grunden för kravet. 11 MEDDELANDEN 11.1 Meddelanden enligt dessa Registreringsvillkor skall lämnas skriftligen till den av parten senast uppgivna postadressen och/eller e-postadressen. Meddelande skall anses ha kommit mottagare inom Sverige tillhanda inom tre (3) arbetsdagar från avsändandet. För mottagare utanför Sverige gäller tio (10) kalenderdagar från avsändandet. 12 TVIST Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa Registreringsvillkor skall talan väckas vid allmän domstol. Svensk lag skall tillämpas på dessa Registreringsvillkor.

16 BILAGA 3 -.SE:s INTEGRITETSPOLICY Registraren förbinder sig att behandla personuppgifter för vilka.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och följande instruktioner. 1. Ändamålet med behandlingen Ändamålet med Registrarens behandling av Innehavares personuppgifter skall vara att bistå.se: i dess verksamhet avseende tillhandahållande och drivande av Domännamnsregistret under toppdomänen.se. 2. Samtycke Registraren är skyldigt att tillse att Innehavaren alltid samtycker till behandlingen i enlighet med av.se vid var tid tillämpade villkor samt att omedelbart anmäla till.se om Innehavare återkallar lämnat samtycke till att.se, eller den.se anlitat, behandlar hans eller hennes personuppgifter, inklusive personnummer, på det sätt som anges i vid var tid gällande " Registreringsvillkor för.sedomäner". 3. Personuppgifter som får behandlas Registraren får endast behandla uppgifter om Innehavares namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress samt i förekommande fall motsvarande uppgifter för av Innehavaren uppgiven kontaktperson eller andra kontakter som är fysiska personer. Registraren får även behandla andra personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla de åtaganden som Registraren har enligt detta avtal. 4. Kategorier av personer som berörs av behandlingen Behandling av personuppgifter skall endast beröra Innehavare och i förekommande fall av Innehavaren uppgiven kontaktperson eller andra kontakter som är fysiska personer. 5. Tillåten behandling av personuppgifter Registraren förbinder sig att behandla personuppgifterna konfidentiellt och endast för att fullfölja det uppdrag Registraren erhållit från.se samt i övrigt i enlighet med de instruktioner om behandling av personuppgifter som.se lämnar. Registraren skall, såvida.se inte instruerar Registraren om annan behandling, endast behandla Innehavarens personuppgifter på nedan angivet sätt. (i) Behandling i syfte att kontrollera de personuppgifter som Innehavaren lämnat.

17 (ii) Behandling av Innehavarens personuppgifter i Registrarens kundregister i syfte att bistå.se i dess verksamhet avseende tillhandahållande och drivande av Domännamsregistret under toppdomänen.se. (iii) Behandling av Innehavarens personuppgifter för internt bruk och administrativ hantering. Registraren skall tillse att ovan angiven behandlingen av personuppgifter är laglig, korrekt och i enlighet med god sed. 6. Mottagare som uppgifterna får lämnas ut till Personuppgifter som behandlas av Registraren får endast lämnas ut till: (i) (ii) behörig personal hos.se, den person vilken de behandlade uppgifterna avser. 7. Utlämning av uppgifter till tredje land Personuppgifter som behandlas av Registraren får endast lämnas ut till tredje land i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen. 8. Säkerhetsåtgärder Registraren förbinder sig vidare att vid var tidpunkt, med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå på den svenska marknaden i förhållande till en rimlig och skälig kostnadsnivå och personuppgifternas art, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna i enlighet med vad som föreskrivs i Personuppgiftslagen. Registraren skall därvid, för att åstadkomma i detta avtal föreskriven säkerhetsnivå, tillse: (i) (ii) att arbetsrutiner och arbetsuppgifter är utformade på ett sådant sätt att det blir möjligt för personalen att arbeta och tänka säkerhetsmedvetet, att personalen informeras om vikten av att följa gällande säkerhetsrutiner, (iii) att IT-utrustning som används för behandling av personuppgifter har ett tillfredsställande skydd mot stöld och händelser som kan förstöra utrustningen, (iv) att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att personuppgifter förstörs, ändras eller förvanskas vid överföring via nät och för att skydda anslutna tjänster mot obehörigåtkomst,

18 (v) att utrustningen som är ansluten till Internet eller annat öppet nät skyddas från obehörig trafik.

19 BILAGA 4 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 1 PRISER Samtliga priser och avgifter anges exklusive mervärdesskatt. 1.1 Anslutningsavgift Registraren skall i samband med att Registraren erhåller sin ackreditering erlägga en anslutningsavgift om kronor till.se. 1.2 Administrativ avgift Registraren kommer att faktureras av.se för en administrativ avgift om kronor per år. Den administrativa avgiften kommer att rabatteras med max 100 % baserat på en beräkning av nyregistreringsvolymen under det gångna året och kommer att krediteras på nästkommande års första faktura. Räkneexempel: 1 nyregistrering = 1 % rabatt 100 eller fler nyregistreringar = 100 % rabatt 1.3 Registreringsavgift och förnyelseavgift Registraren skall erlägga en registreringsavgift på 80 kronor per registrerat Domännamn. Registreringsavgiften faktureras av.se första dagen i den månad som infaller efter registreringstillfället. och därefter faktureras en förnyelseavgift på 80 kronor löpande var tolfte månad. 1.4 Övriga kostnader Certifieringsutbildningen är kostnadsfritt oavsett antalet deltagare. 2 BETALNINGSVILLKOR 2.1 Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto. 2.2 Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR gällande för Toppdomänen.SE fr.o.m. 9 mars 2009 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR gällande för Toppdomänen.SE fr.o.m. 15 februari 2011 9 mars 2009 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Registreringsvillkor för toppdomänen.se

Registreringsvillkor för toppdomänen.se 1 (5) 1 Inledning 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för administrationen av registret för Domännamn

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck.

avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck. .SE:s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN Gällande fr.o.m. 12 februari 2007 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att kompletteras med bestämmelser i tjänstespecifika villkor.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN I. INLEDNING NIC-SE Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE), 556542-8033, Box 5774, 114 87, tillhandahåller en tjänst som innefattar behandling

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER QuickNet AB (nedan: Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN Domäner Regler Allmänna villkor Nya Allmänna villkor gäller från 2004-07-06 ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN I. INLEDNING NIC-SE Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE), 556542-8033,

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor 10 januari 2017 PARTER Web Lovers AB (nedan: Web Lovers eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM.

REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. REGISTRY - REGISTRAR AVTAL 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS]. 2

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

REGISTRY - REGISTRARAVTAL

REGISTRY - REGISTRARAVTAL REGISTRY - REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.se 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN],

Läs mer

ATF - alternativt tvistlösningsförfarande. INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB

ATF - alternativt tvistlösningsförfarande. INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB ATF - alternativt tvistlösningsförfarande INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB Bara klara fall av missbruk vovlo.se Villiga Och Våta Lisa Ohlsson BRANN Proprietary & Confidential

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ordupp.se> Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ordupp.se> Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT BESLUT 2006-07-14 Ärendenr. 128 Sökande Ordupp Handelsbolag, 969689-0178, Bergsgatan 46, 214 22 Malmö Motpart Rickard K Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet --------- Stiftelsen

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-06-10 398 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grundfos A/S 6850 Bjerringsbro Denmark Ombud: Groth & Co KB/Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Jacek K Podkarpackie Poland

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-26 406 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SMS Guld AB 102 42 Stockholm Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Advokat Daniel T 111 34 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-03-04 374 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MOLWAY på Nygård AB 261 92 Härslöv Ombud: Dipcon AB/Magnus B och Jonas W 433 76 Jonsered MOTPART balata.com ltd 3705

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-06-26 315 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SJ AB 105 50 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Christer A 302 45 Halmstad SAKEN Alternativt

Läs mer

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden.

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden. Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-07 255 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Altia plc P.O. Box 350 FIN-00101 Helsinki Finland Ombud: Johan S, Groth & Co KB 102 32 Stockholm MOTPART Peter J 115

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Sökande Sveriges Television AB, , Stockholm

Sökande Sveriges Television AB, , Stockholm BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 19. Sökande Sveriges Television AB, 556033-4258, 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm Motpart Esias Consulting KB, 969656-6992,

Läs mer

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009 Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009.SE:s öppna informationsdag 080924 Torbjörn Carlsson, projektledare Därför byter.se affärsmodell Styrelsen för.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2011-12-27 533 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svenska Menskoppen AB 821 30 Bollnäs MOTPART Helo Holdings Ltd. E182AN London Great Britain SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Sökande. Motpart. Saken. Beslut. Ärendenr. 99 BESLUT Callidus AB, , Box 21, Kållered

Sökande. Motpart. Saken. Beslut. Ärendenr. 99 BESLUT Callidus AB, , Box 21, Kållered BESLUT 2005-10-12 Ärendenr. 99 Sökande Callidus AB, 556060-7276, Box 21, 428 21 Kållered Ombud: Caroline Y, Advokatfirman Delphi & Co, Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg Motpart Johan A Ombud: Berit L,

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se BESLUT 2006-11-06 Ärendenr. 129 Sökande One To One AB, 556558-9222, Solåsvägen 22, 553 03 Jönköping Ombud Niclas I, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 55631, 102 43 Stockholm Innehavare Name Navigataion AB,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM.

AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM. UTKAST REMISS (2007-12-17) AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Inledning Domänregistrarens ansvar för domännamn Enligt REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011, gäller

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-20 213 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Scanroad Sweden AB (556534-2697) Gullbergsvassgatan 8 411 04 Göteborg Ombud: Law and Solution Sweden AB Drottninggatan

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-18 187 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Nordian i Rosersberg HB Box 4010 195 04 Rosersberg MOTPART Åsa P SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>.

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2016-07-14 917 Ärendenummer Sökande Hälsoteamet Tyresö AB (org.nr 556908-9898) Radiovägen 3 135 48 Tyresö Innehavare Karin L Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF)

ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF) ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2009-09-15 331 SÖKANDE TIM Varumärke AB 169 87 Stockholm MOTPART Mats H 11244 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-01 435 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Republiken Cyperns ambassad i Stockholm (Embassy of the Republic of Cyprus) 103 94 Stockholm MOTPART Benny K 72591 Västerås

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se. Beslut. Ärendenr. 100 BESLUT 2005-10-07

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se. Beslut. Ärendenr. 100 BESLUT 2005-10-07 BESLUT 2005-10-07 Ärendenr. 100 Sökande Eastpoint AB, 556602-8550, Byängsgränd 22, 120 40 Årsta Motpart Fredrik S Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se --------- Stiftelsen

Läs mer

BESLUT 2006-08-08. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2006-08-08. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-08-08 Ärendenr. 131 Sökande Grenkeleasing AB, 556649-3929, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Motpart Shepstone Editing Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2017-01-04 956 Ärendenummer Sökande Matvarupriser i Sverige AB (org.nr 556781-7340) Junkergatan 2B 126 53 Hägersten Innehavare Fredrik B. Saken Alternativt

Läs mer

Beslut Härmed beslutas att domännamnet ryanair.se skall överföras till sökanden.

Beslut Härmed beslutas att domännamnet ryanair.se skall överföras till sökanden. BESLUT 2003-12-10 Ärendenr. 34 Sökande Ryanair Ltd., org. nr. 104547 Dublin Airport, Dublin 1 Irland Ombud: Owe H och Fredrik von B Setterwalls Advokatbyrå AB Arsenalgatan 6 111 47 Stockholm Tel. nr. 08-598

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-07-09 252 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Volvo Trademark Holding ARSC 3H 405 08 Göteborg OMBUD: Niels L., Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Göteborg MOTPART Bra

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-01-29 356 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Peter Settman AB 113 43 Stockholm MOTPART Jonatan W 182 32 Danderyd SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se.

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se. BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 89. Sökande Union Eurocredit AB, 556334-4570 Box 27218 102 53 STOCKHOLM Motpart Euro Finans AB, 556360-0674 Box 167 221 00 LUND Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-11-20 222 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Selected EMC AB 114 31 Stockholm Ombud: Kristian F, Brann AB 104 62 Stockholm MOTPART Shan S SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2016-11-30 941 Ärendenummer Sökande Intelligent Apps Gmbh (org.nr 20355B110377) Grosse Elbstrasse 273 DE-227 67 Hamburg Tyskland Ombud: Agnes Hammarstrand,

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-28 668 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Modern Times Group MTG AB (org nr 556309-9158) Box 2094 103 13 Stockholm OMBUD Melbourne IT Digital Brand Services AB

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-12-19 226 ÄRENDENUMMER SÖKANDE M Liias 112 27 Stockholm Ombud: jur kand Sara P-K Albihns AB Box 5581 114 85 Stockholm MOTPART Tomas G 118 29 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-31 217 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkitektritade Thermohus i Skåne Försäljnings AB Box 4252 203 13 Malmö Sverige MOTPART EMRA Förvaltningsaktiebolag Box

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-28 349 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Hydro Building Systems AB 360 70 Åseda MOTPART Trädgårdsteknik AB 262 96 Helsingborg Ombud: Patentbyrån Y Wallengren

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se BESLUT 2004-09-07 Ärendenr. 63 Sökande Allers Förlag AB, (556033-5803) Landskronavägen 18, 251 85 Helsingborg Motpart Anders M Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se ---------

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <diligensen.se>. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <diligensen.se>. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-08-26 Ärendenr. 137 Sökande Diligensen i Hälsingland AB, 556298-9623, Storhagavägen 6, 827 94 Ljusdal, Kontaktperson Ralf P Motpart Name Navigation AB, 556678-3485, Box 403, 124 04 Bandhagen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-17 612 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kjell L m firma Infra Sol 194 67 Upplands Väsby DOMÄNNAMNSINNEHAVARE Nicklas S 194 39 Upplands Väsby SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-12-09 869 Sökande KosterFiskarn's Delikatesser Ekonomisk förening (org.nr 7696014-567) G. Örebrov. 7 692 32 Kumla Örebro län Ombud: Gärde

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-23 189 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB 10650 Stockholm Ombud: Petter R, Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART Nguyet Dang 2355

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2016-10-05 928 Sökande Anebyhusgruppen AB (org.nr. 556321-2793) Järnvägsgatan 12 364 21 Åseda Ombud: Advokatfirma Raeder DA Postboks 2944 Solli

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-06-01 305 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Persolog GmbH 75196 Remchingen Germany MOTPART Anne B 2750 Ballerup Denmark SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-09-10 852 Sökande Söderstam Handels Aktiebolag med bifirma Franska Kakelbutiken i Sverige (org. nr/pers nr 556409-9249) Odengatan 23 114

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-04-15 750 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aros Patent AB / Bifirma Aros Juridik (org. nr 556558-9396) ATT: Karin R Dragarbrunnsgatan 45 Box 1544 751 45 Uppsala

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

.SE:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal

.SE:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal Stiftelsen för Internetinfrastruktur Elisabeth Ekstrand, Filippa Murath (via e-post till remissvar@iis.se).se:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal Wpsyd Webhosting

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-15 823 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kari J OMBUD: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm INNEHAVARE Gymstore

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-01-03 728 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Åre Skidfabrik AB (org. nr/pers nr 556835-7619) Såå 402 830 13 Åre INNEHAVARE Name Navigation (org. nr/pers nr 556678-3485)

Läs mer

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME.

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Allmänt om domännamn Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO,

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

Inför din ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Inför din ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Inför din ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Läs igenom detta innan du fyller i din ansökan. Då ökar chansen att du fyller i din ansökan korrekt och att din argumentation och bevisning

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer