REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM."

Transkript

1 REGISTRY - REGISTRAR AVTAL 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS]. 2 BAKGRUND 2.1 Internet är en viktig samhällsfunktion i Sverige och i andra länder. En av förutsättningarna för ett fungerande Internet är adresseringssystemet. En viktig funktion för adressering inom Internet är domännamnssystemet. 2.2.SE är en oberoende allmännyttig stiftelse som är listad i IANA:s databas över landskodstoppdomäner (cctld Database) som Sponsoring Organization för toppdomänen.se. Administrationen av toppdomänen.se regleras enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. 2.3.SE ansvarar för, administrerar och hanterar Domännamnsregistret. Ackrediterade Registrarer har rätt att utföra och ta betalt för Registreringstjänster via det tekniska gränssnitt som.se från tid till annan tillhandahåller. 2.4 Registrarens medarbetare har genomgått.se:s Certifieringsutbildning och Registraren uppfyller de krav som ställs för att bli en ackrediterad Registrar. 2.5 Nöjda Innehavare, oavsett om dessa är organisationer eller privatpersoner, är parternas primära och gemensamma mål. 2.6 Parterna skall tillsammans verka för en positiv utveckling av Internet i Sverige till nytta för användare och samhället i stort. Det förutsätter en samverkan som är långsiktig och bygger på gemensamma normer och värderingar. På sikt skall parterna bygga upp ett förtroendekapital som skall garantera en hög affärsetisk standard såväl i affärsutbytet mellan parterna som i förhållandet till tredje man, särskilt Innehavarna.

2 2 2.7.SE:s samarbete med Registraren skall ske i enlighet med villkoren i detta Avtal. Samtliga Registrarer har likalydande avtal med.se. 3 DEFINITIONER MM 3.1 Definitioner Certifieringsutbildning avser den webbaserade utbildning som tillhandahålls av.se och som Registrarens medarbetare med godkänt resultat måste genomgå innan detta Avtal tecknas Auktoriseringskod avser det lösenord som i förekommande fall skapas för det registrerade Domännamnet Avtalet avser detta avtal inklusive samtliga bilagor Avtalsdagen avser den dag Parterna undertecknat detta Avtal DNSSEC avser Domain Name System Security Extensions och är en utvidgning av DNS-systemet som syftar till att höja säkerheten Domännamn avser ett domännamn som tilldelats under toppdomänen.se Domännamnsregistret avser det register med samtliga domännamn under toppdomänen.se som administreras av.se DS-poster avser delegeringsposter för DNSSEC Innehavare avser den fysiska eller juridiska person som söker eller är registrerad som innehavare till Domännamnet Registreringsvillkor avser de villkor som tillhandahålls av.se, som av.se kan ändras från tid till annan, och som Registraren förbinder sig att tillämpa i förhållande till alla Innehavare. Nuvarande Registreringsvillkor framgår av Bilaga Registrar avser näringsidkare som av.se har ackrediterats som Registrar i enlighet med detta Avtal Registreringstjänster avser de tjänster som Registraren skall erbjuda Innehavarna enligt punkt 6.1 nedan.

3 SE avser Stiftelsen för Internetinfrastruktur SE-DNSSEC avser.se:s tjänst för DNSSEC där.se åtar sig att sig att i förekommande fall publicera av Innehavaren uppgivna DS-poster i.se-zonen. 3.2 Bilagor Följande bilagor ingår i Avtalet. Bilaga 1, Ackrediteringskrav. Bilaga 2, Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen.SE fr.o.m. 9 mars Bilaga 3,.SE:s Integritetspolicy. Bilaga 4, Priser och betalningsvillkor. 4 ALLMÄNT 4.1 Föremål för Avtalet Genom undertecknande av detta Avtal blir Registraren ackrediterad Registrar och ges rätt att, på Innehavarnas uppdrag, utföra Registreringstjänster i enlighet med villkoren i detta Avtal. Detta Avtal ger inte Registraren någon rätt eller behörighet att administrera Domännamnsregistret. 4.2 Icke-exklusiva rättigheter De rättigheter som Registraren erhåller enligt detta Avtal är icke-exklusiva och begränsar inte.se:s rätt att ackreditera andra Registrarer eller att i egen regi tillhandahålla Registreringstjänster. 4.3.SE:s varumärke och kännetecken Registraren äger endast rätt att nyttja.se:s särskilda logotyp för ackrediterade Registrarer,.SE:s varumärke och andra kännetecken i enlighet med vad som framgår av.se:s vid var tid gällande skriftliga instruktion. 5 ACKREDITERING 5.1 Generella ackrediteringskrav Registraren skall så länge Avtalet gäller uppfylla.se:s generella ackrediteringskrav vilka framgår av Bilaga 1.

4 4 5.2 Användning av uttrycket Av.SE ackrediterad Registrar Efter Avtalsdagen och så länge Avtalet gäller får Registraren kalla sig Av.SE ackrediterad Registrar eller annan beteckning som.se anvisar. 6 REGISTRERINGSTJÄNSTER 6.1 Registraren skall erbjuda Innehavarna följande Registreringstjänster för vilka Registraren äger rätt att bestämma och uttaga avgift: (i) Nyregistrering av Domännamn Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren nyregistrera Domännamn under toppdomänen.se. (ii) Förnyelse av Domännamn Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren förnya registreringsperioden för Innehavarens Domännamn. (iii) Uppdatering av kontaktuppgifter Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren uppdatera dennes kontaktuppgifter i enlighet med vad som framgår av punkt 9.2 i detta avtal. (iv) Hantering av namnservrar Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren lägga till, ta bort eller ändra angivna namnservrar för ett Domännamn. (v) Överlåtelse av Domännamn Registraren åtar sig att på begäran av avlämnande Innehavare och under förutsättning att mottagande Innehavare godkänt Registreringsvillkoren samt lämnat de uppgifter som finns angivna i punkt 9.1 genomföra överlåtelsen av Domännamn. Registraren skall snarast, och senast inom fem (5) arbetsdagar, från det att förutsättningarna för överlåtelsen är uppfyllda utföra överlåtelsen till ny Innehavare. Överlåtelse av Domännamn innebär att mottagande part blir ny Innehavare och ersätter den tidigare registrerade Innehavaren. (vi) Byte av Registrar

5 5 Registraren åtar sig att på begäran av Innehavaren medverka till att flytta administrationen av Innehavarens Domännamn från en Registrar till en annan. Avlämnande Registrar skall på Innehavarens begäran tillse att det skapas en unik Auktoriseringskod för Domännamn som Registraren administrerar för Innehavaren. Avlämnade Registrar skall skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från begäran, lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Om avlämnande Registrar inte lämnar ut Auktoriseringskoden inom fem (5) arbetsdagar äger.se rätt att ta fram och lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Avlämnande Registrar ansvarar för att Auktoriseringskoden överlämnas till Innehavaren på ett säkert sätt och Registraren är alltid skyldig att lämna ut Auktoriseringskoden på begäran av Innehavaren. Mottagande Registrar skall innan byte av Registrar genomförs informera Innehavaren för det fall bytet påverkar Innehavarens.SE-DNSSEC. Om mottagande Registrar inte tillhandahåller.se-dnssec till Innehavaren skall Registraren ta bort publicerade DS-poster. Registraren skall på sin webbplats tydligt informera om Innehavarens rätt att byta Registrar. Avgift för byte av Registrar får endast tas ut av mottagande Registrar. (vii) Avregistrering av Domännamn Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren vidta avregistrering av Innehavarens Domännamn. (viii).se-dnssec Registraren äger rätt att tillhandahålla.se-dnssec till sina Innehavare. Om Registraren tillhandahåller.se-dnssec åtar sig Registraren att på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra angivna DS-poster..SE förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller avstå från att publicera angivna DSposter om dessa, enligt.se:s bedömning, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga driftstörningar för.se.

6 6 6.2 Registraren skall från tid till annan förändra sitt utbud av Registreringstjänster i enlighet med.se:s anvisningar. 7 UTFÖRANDE AV REGISTRERINGSTJÄNSTER 7.1 Registraren skall utföra Registreringstjänsterna via det tekniska gränssnitt och i enlighet med de instruktioner som.se från tid till annan anvisar. 7.2 Registraren skall, om inte annat följer av Avtalet, endast utföra Registreringstjänsterna på Innehavarens uttryckliga begäran. Registraren skall inte utföra av Innehavaren begärda Registreringstjänster om inte Innehavaren godkänt att Registreringsvillkoren gäller mellan Innehavaren och Registraren. Registraren äger dock rätt att inte utföra begärd Registreringstjänst om Innehavare inte erlägger betalning härför. 7.3 Registraren skall innan utförande av Registreringstjänster kontrollera att det är Innehavaren som begär Registreringstjänsten. Kontroll skall ske i enlighet med.se:s, vid var tid, gällande instruktioner. 7.4 När Registraren mottagit begäran av Innehavaren att utföra Registreringstjänster skall Registraren skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att besked härom erhållits från.se, till Innehavaren bekräfta om Registreringstjänsten har utförts eller informera om hinder för utförandet föreligger enligt Registreringsvillkoren eller på grund av annan anledning. 8 KODNING AV INTERNATIONALISERADE DOMÄNNAMN 8.1 Registraren skall i enlighet med.se:s anvisningar koda om av Innehavaren valt Domännamn till motsvarande ACE-kodat domännamn. Endast det omkodade Domännamnet skall anges genom det tekniska gränssnitt som.se från tid till annan anvisar beträffande Registreringstjänster. Registrarens omkodning anses inte utgöra en otillåten ändring av Innehavarens uppgifter..se utför ingen kontroll av att det ACEkodade domännamnet överensstämmer med det av Innehavaren valda Domännamnet. 9 UPPGIFTER OM INNEHAVAREN 9.1 När en Innehavare ansöker om att nyregistrera ett Domännamn skall Registraren begära in följande uppgifter av Innehavaren: Fullständigt firmanamn och kontaktperson eller

7 7 privatpersons förnamn och efternamn, organisationsnummer/personnummer, momsregistreringsnummer (endast för utländska juridiska personer inom EU), adress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress. Registraren förbinder sig att inte utföra av Innehavaren begärda Registreringstjänster förrän Innehavaren lämnat dessa uppgifter. 9.2 Registraren skall vid nyregistrering omgående överlämna de uppgifter som Innehavaren lämnat enligt punkt 9.1 till.se. Registraren skall tillse att eventuella förändringar av Innehavarens kontaktuppgifter omgående meddelas.se. 9.3 Registraren skall på lämpligt sätt kontrollera riktigheten av de uppgifter som Innehavaren är skyldig att lämna enligt punkt 9.1. Registraren är ansvarig för att de uppgifter om Innehavarna som skickas till Domännamnsregistret är valida och aktuella. Registraren skall därefter fortlöpande kontrollera att dessa uppgifter är valida och aktuella. 10 REGISTRERINGSVILLKOR 10.1 Registraren förbinder sig att i avtalsrelationen med Innehavaren tillämpa de av.se, från tid till annan tillhandahållna Registreringsvillkoren. Registraren skall hålla Registreringsvillkoren tillgängliga på sin webbplats avskilt från Registrarens egna eventuella avtalsvillkor samt tillhandahålla länkning till.se:s webbplats De vid Avtalsdagen gällande Registreringsvillkoren framgår av Bilaga 2. Registraren äger inte rätt att på något sätt ändra innehållet i Registreringsvillkoren och Registraren skall se till att Registreringsvillkoren har företräde framför andra mellan Registraren och Innehavaren gällande avtalsvillkor. 11 DOKUMENTATION M.M Registraren skall dokumentera att varje Innehavare har godtagit Registreringsvillkoren som gäller vid tidpunkten för utförandet av Registreringstjänsten. Registraren skall på.se:s begäran utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla.se dokument som styrker att Innehavaren godtagit Registreringsvillkoren Registraren skall dokumentera samtliga rutiner som tillämpas vid utförande av Registreringstjänster.

8 Registraren skall arkivera och förvara avtal som tecknas med Innehavare beträffande Registreringstjänster samt övriga dokument och elektroniska handlingar hänförliga till Registreringstjänster på ett betryggande och överskådligt sätt som ger ett godtagbart skydd ur brand- och säkerhetssynpunkt Registraren skall se till att det regelbundet skapas säkerhetskopior (backup) av den information som anges i punkt Säkerhetskopiorna skall lagras på ett tillförlitligt sätt, hållas avskilt och i övrigt i enlighet med.se:s, vid var tid, gällande instruktioner Registraren skall under den tid detta Avtal gäller behålla den information som anges i punkt 11.3 och informationen skall på begäran skyndsamt tillställas.se Registraren skall på.se:s begäran lämna.se sådana upplysningar och handlingar som.se skäligen bedömer nödvändiga för att kunna kontrollera Registrarens efterlevnad av detta Avtal SE har rätt att under sedvanlig kontorstid och efter skäligt varsel, få tillträde till Registrarens lokaler för att kunna granska Registrarens efterlevnad av detta Avtal. 12 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 12.1 Registraren skall alltid agera enligt.se:s integritetspolicy, Bilaga 3, och ta hänsyn till Innehavarens personliga integritet genom att endast behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet Registraren skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och god sed på marknaden för att skydda de personuppgifter som behandlas. 13 INFORMATION OCH UPPDATERINGAR FRÅN.SE 13.1 Registraren skall se till att varje Innehavare skyndsamt tillställs information som skickas ut av.se till Registraren och som.se uttryckligen angivit att Innehavaren skall få del av. Denna information omfattas inte av punkten Registraren skall skyndsamt uppdatera sina register i enlighet med.se:s anvisningar.

9 9 14 ORDNINGSREGLER 14.1 Registraren får varken direkt eller indirekt ägna sig åt warehousing eller handel med Domännamn. Härmed avses att varken Registraren eller sådan fysisk eller juridisk person som av omgivningen framstår som närstående till Registraren får försälja och lagerföra tidigare registrerade Domännamn samt inte heller ansöka om registrering av ett stort antal Domännamn utan uttryckligt uppdrag från Innehavaren Registraren får inte, vare sig i sin egen verksamhet eller i koncernföretag (motsvarande), ägna sig åt s.k. uthyrning d.v.s. registrering av Domännamn för egen eller koncernföretagets räkning där Domännamnet sedermera hyrs ut eller nyttjas för att sälja annan tjänst till hyresmannen. En relation motsvarande den mellan koncernföretag anses föreligga där ett företag eller en person äger eller utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag, direkt eller via ett eller flera mellanliggande företag Registraren får inte överbelasta.se:s nät, hindra.se från att tillhandahålla sina tjänster (t.ex. genom överbelastningsattacker (DDOS)) eller utföra annan åtgärd som kan hota driften eller stabiliteten av se-zonen Registraren får inte direkt eller indirekt genom tekniskt eller annat förfarande försöka bryta mot eller kringgå av.se från tid till annan särskilt beslutade instruktioner, medvetet utnyttja felkonfigurationer, programfel, andra brister i procedurer eller programvaror som används av.se eller agera på ett annat sätt som inte kan anses förenligt med uppdraget som ackrediterad Registrar Registraren får inte skicka ut obeställd kommersiell information genom elektronisk post (s.k. spam ) eller fax till Innehavare såvida inte uttryckligt samtycke dessförinnan har inhämtats från Innehavare Registraren har rätt att utse subregistrar som har rätt att å Registrarens vägnar ta emot uppdrag om Registreringstjänster från Innehavare som sedan genomförs av Registraren via det tekniska gränssnitt som.se från tid till annan anvisar. Registraren ansvarar fullt ut i förhållande till.se för subregistrarers handlande gällande Domännamn och Registreringstjänster.

10 10 15 SE:S ÅTAGANDEN 15.1.SE skall, senast inom fem (5) arbetsdagar från det att Registraren genomfört Registreringstjänster via det tekniska gränssnitt som.se från tid till annan anvisar, till Registraren bekräfta huruvida Registreringstjänst genomförts enligt begäran SE skall tillhandahålla en kundtjänstfunktion för Registraren..SE skall uppge e- postadress, telefonnummer och postadress till.se:s kundtjänst..se skall omgående meddela Registraren eventuella förändringar av dessa uppgifter SE åtar sig att tillhandahålla instruktioner, rutiner, dokument och tekniska specifikationer tillgängliga på.se:s webbplats för Registrarer SE åtar sig att vid ändring av tekniska gränssnitt informera Registraren i god tid innan ändringen införs SE åtar sig att tillhandahålla en.se logotyp som visar att Registraren är ackrediterad Registrar och som Registraren får använda så länge denne är ackrediterad Registrar SE skall utan kostnad för Registraren tillhandahålla Certifieringsutbildning SE tillämpar ett systematiskt säkerhetsarbete i linje med kraven i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet beträffande policy, ansvar och organisation SE skall under avtalsperioden ha en gällande, för sin verksamhet, erforderlig ansvarsförsäkring som omfattar.se:s åtaganden enligt detta Avtal SE åtar sig att utfärda, hantera och använda kryptonycklar och signaturer vid.se:s signering av.se-zonen enligt rutiner och villkor beskrivna i, vid var tid gällande.se- DNSSEC Policy and Practice Statement, DPS, SE åtar sig att sig att i förekommande fall publicera av Innehavaren uppgivna DS-poster i.se-zonen tillsammans med övrig information som finns om Domännamnet..SE förbehåller sig dock rätten att avstå från att publicera angivna DS-poster om dessa, enligt.se:s bedömning, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga driftstörningar för.se.

11 11 16 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 16.1 Priser och betalningsvillkor framgår av Bilaga SE får från tid till annan ändra de priser och betalningsvillkor som framgår av Bilaga 4 och skall informera Registraren om eventuella förändringar senast trettio (30) dagar innan de nya priserna och betalningsvillkoren träder i kraft. 17 SKADESTÅND 17.1 Registraren skall ersätta sådan direkt eller indirekt skada som Registraren eller av Registraren anlitad subregistrar vållar.se till följd av brott mot detta Avtal eller som på annat sätt är hänförligt till Registrarens utförande av Registreringstjänster enligt Avtalet. Ersättningsskyldigheten är dock begränsad till ett belopp motsvarande tio (10) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring..se kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om.se givit Registraren meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att.se märkt eller bort märka grunden för kravet SE skall ersätta sådan direkt skada som.se vållar Registraren till följd av brott mot detta Avtal. Ersättningsskyldigheten är dock begränsad till ett belopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Registraren kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om Registraren givit.se meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att Registraren märkt eller bort märka grunden för kravet Ansvarsbegränsningen i punkt 17.1 och 17.2 gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet. 18 SANKTIONER 18.1 Varning Om Registraren enligt.se:s mening åsidosätter sina åligganden enligt Avtalet kan.se ge en varning med en uppmaning till Registraren att vidta rättelse. För det fall Registraren inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar har.se rätt att stänga av Registraren enligt punkt 18.2 eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande enligt punkt Avstängning Om Registraren enligt.se:s mening väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt Avtalet eller inte vidtar rättelse efter varning enligt 18.1, äger.se avstänga Registraren från att

12 12 genomföra nyregistrering av Domännamn för en tid av upp till trettio (30) dagar. För det fall Registraren inte vidtagit rättelse inom dessa trettio (30) dagar har.se i enlighet med punkt 18.3 rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande Uppsägning.SE äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: (i) (ii) Registraren inte vidtar rättelse enligt vad som föreskrivs i punkt 18.1 och/eller 18.2; Registraren väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt detta Avtal. Den omständigheten att det finns en utestående varning eller avstängning hindrar inte.se att säga upp Avtalet enligt denna bestämmelse. 19 UPPHÖRANDE AV REGISTRARAVTAL 19.1 Vid detta Avtals upphörande skall Registraren omgående tillställa.se, eller/och annan som.se anvisar, den information som anges i punkt 11.3 samt på.se:s begäran all annan information beträffande Innehavarna och Registreringstjänsterna Enligt Registreringsvillkoren skall vid detta Avtals upphörande följande gälla. (i) (ii).se blir temporär Registrar under en period av tre (3) månader ( Skyddstid ) från den tidpunkt Avtalet upphör. Innehavaren skall under Skyddstiden välja en ny Registrar. (iii) Avstår Innehavaren från att välja ny Registrar under Skyddstiden blir.se:s registrar.se Direkt automatiskt ordinarie Registrar..SE Direkt har som ordinarie Registrar rätt att ta ut ersättning enligt gällande prislista och mellan parterna skall.se Direkts övriga villkor gälla (se 20 FORCE MAJEURE Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse

13 13 från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en (1) månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet säga upp Avtalet. 21 ÄNDRING AV VILLKOR 21.1.SE har från tid till annan ensidigt rätt att ändra villkoren i detta Avtal SE skall meddela Registraren om varje ändring enligt ovan minst en (1) månad innan den träder ikraft. För det fall Registraren inte accepterar villkorsändringen får Registraren säga upp Avtalet per den dag då de nya villkoren träder i kraft. 22 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET.SE äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal och.se skall vid sådan överlåtelse informera Registraren. Registraren äger endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan ackrediterad Registrar. 23 MEDDELANDEN MELLAN PARTERNA Meddelanden avseende detta Avtal skall lämnas skriftligen till den av Parten senast uppgivna e-postadressen och/eller postadressen. Parterna skall signera e-posten elektroniskt enligt den tekniska standard som.se från tid till annan anvisar. Vardera Parten ansvarar för att omgående meddela eventuella adressändringar till andra Parten. Meddelande skall anses ha kommit mottagare inom Sverige tillhanda inom tre (3) kalenderdagar från avsändandet. För mottagare utanför Sverige gäller tio (10) kalenderdagar från avsändandet. 24 FULLSTÄNDIG REGLERING Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. 25 RUBRIKER Indelningen av detta Avtal i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka detta Avtals tolkning.

14 14 26 MOTSTRIDIGA UPPGIFTER Om det i bilagorna förekommer uppgifter eller föreskrifter som strider mot Avtalet i övrigt skall Avtalets bestämmelser äga företräde och bilagorna sinsemellan äga företräde i nummerordning. 27 UPPHÖRANDE AV OMBUDSAVTAL Finns det ett gällande ombudsavtal mellan Registraren och.se upphör ombudsavtalet att gälla mellan parterna vid tidpunkten för ikraftträdandet av detta Avtal. 28 AVTALSTID 28.1 Avtalet träder i kraft från dag för undertecknade av båda parter och gäller tillsvidare, dock tidigast från tidpunkten då.se övergår till ny Registry-Registrar modell som är planerad att inträda den 9 mars Vardera parten äger rätt att genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet med en uppsägningstid om tre (3) månader räknat från avsändandet av meddelande om uppsägning. 29 TVIST Vid tvist i anledning av detta Avtal skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt. Ort och Datum Ort och Datum Stiftelsen för Internetinfrastruktur [Registrar]

REGISTRY - REGISTRARAVTAL

REGISTRY - REGISTRARAVTAL REGISTRY - REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.se 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN],

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM.

AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM. UTKAST REMISS (2007-12-17) AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER QuickNet AB (nedan: Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor 10 januari 2017 PARTER Web Lovers AB (nedan: Web Lovers eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara,

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR gällande för Toppdomänen.SE fr.o.m. 9 mars 2009 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR gällande för Toppdomänen.SE fr.o.m. 15 februari 2011 9 mars 2009 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig

Läs mer

OMBUDSAVTAL FÖR.SE. Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM

OMBUDSAVTAL FÖR.SE. Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM Ombudsnummer: OMBUDSAVTAL FÖR.SE Parter: Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM Ombudets namn,,nedan kallad Ombud Organisationsnummer

Läs mer

BILAGA 1- ACKREDITERINGSKRAV

BILAGA 1- ACKREDITERINGSKRAV BILAGA 1- ACKREDITERINGSKRAV.SE:S GENERELLA KRAV FÖR ATT BLI ACKREDITERAD REGISTRAR.SE ställer krav på såväl Registraren som på Registrarens medarbetare som kommer att hantera domännamn för.se. Registraren

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009 Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009.SE:s öppna informationsdag 080924 Torbjörn Carlsson, projektledare Därför byter.se affärsmodell Styrelsen för.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

.SE:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal

.SE:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal Stiftelsen för Internetinfrastruktur Elisabeth Ekstrand, Filippa Murath (via e-post till remissvar@iis.se).se:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal Wpsyd Webhosting

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Inledning Domänregistrarens ansvar för domännamn Enligt REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011, gäller

Läs mer

Registreringsvillkor för toppdomänen.se

Registreringsvillkor för toppdomänen.se 1 (5) 1 Inledning 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för administrationen av registret för Domännamn

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit! svar på Remiss ang Förslag till ändringar i Registraravtalet Frobbit! lämnar härmed de synpunkter vi har på de förslag till ändringar i Registraravtalet som.se skickade

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 1 Nyregistrering av domännamn... 3. 2 Förnyelse av domännamn... 6. 3 Uppdatering av kontaktuppgifter...

Innehållsförteckning... 1 1 Nyregistrering av domännamn... 3. 2 Förnyelse av domännamn... 6. 3 Uppdatering av kontaktuppgifter... Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Nyregistrering av domännamn... 3 1.1 Definition... 3 1.2 Förutsättningar... 3 1.3 Registreringsperiod... 3 1.4 Undantag, villkor och restriktioner... 3

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se ) (i

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME.

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Allmänt om domännamn Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO,

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman 1 av 5 AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande kallad.se ) (i det följande kallad

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för Registrarer. Övergången. Version 001 2008-11-05

Information. REGgie. FAQ för Registrarer. Övergången. Version 001 2008-11-05 REGgie FAQ för Registrarer Övergången Version 001 2008-11-05 Senast sparat: 2008-12-04 22:07 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 ÖVERGÅNGEN...3 1.1 VILKA DATUM GÄLLER FÖR

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Version 001 2008-11-26

Version 001 2008-11-26 REGgie FAQ för Registrarer Rutiner Version 001 2008-11-26 Senast sparat: 2008-11-30 10:18 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 RUTINER...4 1.1 BYTE AV REGISTRAR...4 1.1.1

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK. och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD

SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK. och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD Datum 2008-11-26 Innehållsförteckning Innehåll Sida I ALLMÄNT... 1 1 Bakgrund... 1 2 Bilagor...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer