Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty"

Transkript

1 SvK1000, v4.0, Marknads- och systemutveckling Jenny Lagerquist /491 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtal Detta dokument syftar till att beskriva de ändringar i Balansansvarsavtal som Svenska kraftnät föreslår ska gälla från 28 augusti Kompletterande till detta dokument finns två versioner av Balansansvarsavtalet med föreslagna förändringar inkluderade en version med synliga ändringar och en slutgiltig version med alla ändringar integrerade. Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty På Svenska kraftnät bedrivs ett projekt för att ersätta det nuvarande marknads- och planeringssystemet med ett nytt system, Fifty. Det nya systemet är ett gemensamt system med den norska motsvarigheten till Svenska kraftnät, Statnett. I och med införandet av Fifty så har man i projektet sökt att hitta robusta och långsiktiga lösningar som även innebär ett gemensamt system hos både Svenska kraftnät och Statnett med så lite särskilda anpassningar som möjligt. Detta innebär att i vissa fall anpassar sig Statnett till Svenska kraftnäts nuvarande lösning, i vissa fall tvärtom och i vissa fall att man tar fram en ny gemensam lösning på vissa områden. Sammanlagt innebär detta systembyte en del förändringar som påverkar Balansansvariga och med grund i detta föreslås nedanstående förändringar. Produktionsförflyttningar När en Balansansvarig idag genomför en produktionsförflyttning så justerar den Balansansvarige sin Reglerobjektsplan för produktion så att produktionsförflyttningen ingår i denna samt skickar in en begäran om justering av sin förbrukningsprognos på Elområdesnivå för produktionsförflyttningen till Svenska kraftnät. Motsvarande förfarande utförs annorlunda i Norge pga. att man där har flertalet produkter som hanteras utanför produktionsplanerna. Dessa båda förfaranden har utvärderats och tillvägagångssättet för produktionsförflyttningar i Norge har bedömts vara det bäst lämpade på lång sikt såväl som det är mer kompatibel med den gemensamma nordiska avräkningen. Med anledning av detta föreslår Svenska kraftnät en del förändringar kopplade till rapporteringen av produktionsförflyttningar. Produktionsförflyttningen kommer inte ingå i Reglerobjektsplanen, utan BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL

2 2 (8) hanteras som en separat plan. Produktionsförflyttningsplanen kommer därmed inte att ingå i Balansansvariges Bindande plan för produktion. Den energiförändring som produktionsförflyttningen innebär justeras i Balansavräkningen, precis som uppgjorda affärer om Reglerkraft, och innebär därmed ingen balanskraft för den Balansansvarige. Detta innebär att idag justeras energivolymen för produktionsförflyttning på den Balansansvariges förbrukningsbalans, medan justeringen i och med Fifty kommer att göras på den Balansansvariges produktionsbalans. Produktionsförflyttningsplanen behöver skickas in för de Reglerobjekt som denna ska ske i, vilket är en skillnad mot idag då produktionsförflyttningsplanen skickas på elområdesnivå. Dock kvarstår kravet om när produktionsförflyttningar ska ske på elområdesnivå. Svenska kraftnät föreslår även en ny deadline för när produktionsförflyttningarna behöver vara Svenska kraftnät tillhanda. I en uppdatering av Balansansvarsavtalet (1960) under hösten 2015 infördes en felaktig deadline för produktionsförflyttningar. Svenska kraftnät informerade om detta misstag och slöt separata överenskommelser med de aktörer som genomför produktionsförflyttningar att följa en deadline som är genomförbar i förhållande till när de Bindande reglerobjektsplanerna fryses. Svenska kraftnät föreslår därför att införa denna överenskomna deadline i avtalet och därmed avsluta de separata överenskommelserna. Ändringar i avtalet med grund i produktionsförflyttningar > Bilaga 1 Definitioner: Produktionsbalanskraft (som definieras under Balanskraft) Definitionen för Produktionsbalanskraft har justerats så att det framgår att produktionsförflyttningar ingår i denna, då dessa numera inte är inkluderade i Bindande reglerobjektsplan. > Bilaga 1 Definitioner: Reglerobjekt Definitionen för Reglerobjekt har justerats för att förtydliga vad som avses då produktionsförflyttningar inte längre ingår i Reglerobjektsplanen. > Bilaga 1 Definitioner: Reglerobjektsplan Definitionen för Reglerobjektsplan har justerats att inte längre inkludera produktionsförflyttningar. > Bilaga 2, Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät Deadline för när produktionsförflyttning ska vara Svenska kraftnät tillhanda har uppdaterats samt att rapporteringen ska ske per Reglerobjekt istället för per Elområde. > Bilaga 2, 2.7 Produktionsförflyttningar kring timskiften

3 3 (8) Deadline för när produktionsförflyttningarna senast ska vara Svenska kraftnät tillhanda har justerats till 45 minuter före första påverkade Leveranstimmens start, dvs. enligt den överenskomna deadline som aktörerna följer idag. Likaså har det för tydlighetens skull införts text om att en produktionsförflyttning alltid påverkar två på varandra följande Leveranstimmar. Det har även tydliggjorts att produktionsförflyttningsplanen kan uppdateras obegränsat antal gånger fram till denna deadline. Kravet på produktionsförflyttningen har ändrats så att den ska skickas per Reglerobjekt istället för per Elområde. Återrapportering av information I och med införandet av Fifty så föreslås en del förändringar i den information som idag rapporteras från Svenska kraftnät. Orsaken till föreslagna ändringar baseras på vilken information som Fifty har, vilken information som finns tillgänglig hos esett samt önskemål från aktörer med anledning av förändringar av produktionsförflyttningar. Ändringar i avtalet gällande återrapportering av information > Bilaga 2, Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig Kraven på återrapportering av Bindande reglerobjektsplan för produktion samt bindande produktionsförflyttningar har justerats till att rapporteras endast en gång 45 minuter före Leveranstimmens start och inte rapporteras vid varje förändring. I nuvarande marknads- och planeringssystem är SEK huvudvaluta varför en del hantering idag sker i SEK. Fifty har emellertid EUR som huvudvaluta. Dessutom sätts och används priserna i Balansavräkningen i EUR. Rapporteringen av Upp- och/eller Nedregleringspris ska därför rapporteras i EUR istället för SEK. Rapportering av Över- och Underbalanspris föreslås att inte längre ske från Svenska kraftnät då dessa priser används i Balansavräkningen som numera sköts av esett Oy. Värdena kommer därmed att tillhandahållas av esett Oy. Planer efter bindande tidpunkt, 45 minuter före Leveranstimmen Idag har Svenska kraftnät krav på Balansansvariga att uppdatera sina Reglerobjektsplaner till att motsvara verkligheten, även efter att planen har frusits till en Bindande reglerobjektsplan. Denna funktion finns inte i Fifty och bedöms av Svenska kraftnät inte vara nödvändigt varför Svenska kraftnät föreslår att kravet justeras att endast gälla fram till 45 minuter före Leveranstimmens start och att planer efter denna tidpunkt avvisas.

4 4 (8) Ändringar i avtalet med grund i planer efter bindande tidpunkt > Bilaga 2, Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät Kravet på att rapportera in Reglerobjektsplaner för Produktionsreglerobjekt och därefter uppdatera vid förändringar har justerats att endast gälla fram till 45 minuter före Leveranstimmens start. Handel mellan Balansansvariga (exklusive Elbörs) I och med övergången till Fifty har man sett över behovet av att Svenska kraftnät avviker från den hantering som enligt NBS-projektet innebär att esett Oy hanterar Handel mellan Balansansvariga, s.k. bilateral handel. I och med denna översyn har man kommit fram till att bästa lösningen är att harmonisera med övriga länder i NBS-projektet och därmed låta Balansansvariga rapportera Handel mellan Balansansvariga (exklusive Elbörs) till esett Oy istället för till Svenska kraftnät. Detta innebär att den information som idag finns i Balansansvarsavtalet rörande Handel mellan Balansansvariga (exklusive Elbörs) har tagits bort. Hur denna rapportering kommer att gå till återfinns i NBS Handboken, då detta kommer att ske för svenska aktörer såsom det idag sker för norska och finska aktörer. Handboken kommer att uppdateras så att det framgår att även svenska aktörer omfattas av denna hantering tills dess att ändringen träder i kraft. I och med förslaget ovan kommer Svenska kraftnät inte att ha information för att hantera Balansansvarigs förbrukningsprognoser. Motsvarande hantering kommer istället att skötas av esett Oy enligt förslaget. Ändringar i avtalet med grund i Handel mellan Balansansvariga (exklusive Elbörs) > Bilaga 1 Definitioner: Förbrukningsbalanskraft (som definieras under Balanskraft) och Bindande plan Definitionen för Förbrukningsbalanskraft och Bindande plan för förbrukning har justerats så att det framgår att det kommer att vara esett Oy som beräknar den Balansansvariges Bindande plan för förbrukning. > Bilaga 2, Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät Text rörande krav om hur Balansansvarig ska rapportera denna Handel har strukits från avtalet då detta inte längre är något som sker mellan Balansansvarig och Svenska kraftnät. > Bilaga 2, Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig Krav på rapportering av diverse information från Svenska kraftnät till Balansansvarig rörande Handel mellan Balansansvariga (exklusive Elbörsen) har tagits bort från avtalet. Likaså återrapportering av Bindande plan för förbrukning.

5 5 (8) > Bilaga 2, Balansansvarigs ansvar för rapportering av korrigering av handel Hela avsnitt stryks ur avtalet då detta behandlar korrigering av Handel mellan Balansansvariga (exklusive Elbörsen), vilket kommer att göras gentemot esett Oy enligt förslaget. Planerade effektkraftaffärer I och med införandet av Fifty föreslår Svenska kraftnät att ta bort de så kallade planerade effektkraftaffärerna då dessa inte stöds i nuvarande Fifty-lösning och dessutom används i mycket liten utsträckning. Begreppet Planerad mfrr har ersatts med begreppet Tillgänglig mfrr för att förtydliga att detta inte har någon koppling till Planerade effektkraftaffärer. I och med detta föreslås ett antal mindre textförändringar. Dessutom föreslås att rapportering av Tillgänglig mfrr endast sker på Elområdesnivå. Idag sker denna rapportering på Elområdes- respektive Reglerobjektsnivå beroende på kraftslag. Ändringar i avtalet med grund i planerade effektkraftaffärer > Bilaga 1 Definitioner: Planerad mfrr Begreppet Planerad mfrr har ändrats till Tillgänglig mfrr för att inte blanda ihop detta med företeelsen Planerad reglerkraftaffär. Likaså har skrivning som exemplifierar vad denna används till tagits bort för att undvika missförstånd. Tillgänglig mfrr motsvarar exakt samma sak som tidigare, ändringen innefattar endast benämningen. > Bilaga 2, Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät Begreppet Planerad mfrr har ersatts med Tillgänglig mfrr och justerats till att endast ske på Elområdesnivå. > Bilaga 5, Framtida affärer om Manuellt avropad reglerkraft I rubrik och text för detta avsnitt har justerats så att framtida ersätter begreppet planerade, för att undvika missförstånd och koppling till planerade reglerkraftaffärer. Likaså tydliggörs att hanteringen av dessa affärer överensstämmer med övriga affärer beträffande Manuellt avropad reglerkraft. Preliminär valutakurs Idag används alltid slutgiltig valutakurs vid omvandling mellan valuta, dock stödjer ej nuvarande version av Fifty detta. Förslaget är därför att inte uppdatera preliminär valutakurs efter helgdagar, utan att då använda den preliminära valutakursen. Ändringar i avtalet med grund i preliminär valutakurs

6 6 (8) > Bilaga 2, 2.1 Allmänt Bilaga 3, 3.1 Allmänt Bilaga 4, 4.1 Allmänt Bilaga 5, 5.1 Allmänt En text som förtydligar när preliminär respektive slutgiltig valutakurs används för den omvandling mellan valuta som sker inom respektive bilaga har införts. > Bilaga 3, 3.1. Allmänt Bilaga 5, Hantering av inkomna bud Text gällande valutakurs har tagits bort för att ersättas med skrivning enligt ovan. Inlämnande av bud mfrr Idag finns möjligheten att skicka in bud upp till 14 dagar före Leveransdygnet. Denna funktionalitet föreslår Svenska kraftnät ta bort och istället endast ta emot bud efter Dagen före-marknadens börsutfall. Anledningen är att Svenska kraftnät behöver ha tillförlitliga bud på Reglerkraftmarknaden och bedömer att möjligheten att i veckor i förväg lägga in dessa bud riskerar att bidra till det motsatta. Av samma anledning föreslår Svenska kraftnät att ta bort den automatiska justeringen av budpris som idag sker för bud som inkommer med ett för högt respektive lågt budpris i relation till referenspriset (Spotpriset). Buden med felaktig prissättning kommer att avvisas istället för att, som idag, justeras till referenspriset som budpris. I och med denna ändring tas även kravet på att bud alltid ska lämnas löpande för de kommande 24 timmarna bort, då kravet inte är förenligt med att lämna bud först efter Dagen före-marknadens börsutfall. I och med Fifty så kommer det finnas möjlighet, att som komplement till vanlig kommunikationsväg med Svenska kraftnät, även lämna in bud manuellt via ett webbgränssnitt. Bud kan i webbgränssnittet lämnas före Dagen före-marknadens börsutfall och förs automatiskt över till Svenska kraftnäts system efter börsutfallet. Bud med för högt respektive lågt budpris i relation till referenspriset (Spotpriset) avvisas oavsett vilket system budet inkommer via. Ändringar i avtalet rörande inlämnande av bud > Bilaga 5, Regler för budgivning I villkoren för budgivning har text lagts till att elektronisk kommunikation kan kompletteras med kommunikation via webbgränssnittet på Svenska kraftnäts plats för marknads- och handelsinformation. Text gällande möjlighet att lämna bud 14 dagar innan Leveransdygnet har tagits bort, liksom text om att lämna bud löpande för de närmaste 24 timmarna. Villkor att bud som inkommer med ett för högt respektive lågt budpris i relation till referenspriset (Spotpriset) avvisas har lagts till.

7 7 (8) Övriga ändringar med grund i Fifty-systemet > Bilaga 1 Definitioner - Bilaga 2, Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät Begreppet och möjligheten till knäckpunktsplaner föreslås att tas bort då dessa inte stödjs av Fifty och inte används av någon Balansansvarig idag. > Bilaga 2, 2.1 Allmänt Rapportering av information, ex. planer och bud, kan som ett komplement till de vanliga kommunikationsvägarna ske via webbgränssnittet på Svenska kraftnäts plats för marknads- och handelsinformation. > Bilaga 2, Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig Rapportering av kontrollinformation om Handel med Elbörsen har strukits ur avtalet då denna information inte längre kommer att användas av Svenska kraftnät och därmed inte heller skickas till Svenska kraftnät från Elbörsen. Informationen kommer finnas tillgänglig hos esett Oy. Övriga mindre ändringsförslag Nedan följer mindre ändringsförslag, ej beroende av Fifty, som Svenska kraftnät föreslår att genomföra. > Huvuddel, förstasida: I sidhuvudet på avtalets förstasida införs en versionsnumrering samt datum för avtalet. Detta för att tydliggöra och skilja olika versioner av samma avtal åt. > Bilaga 1 Definitioner: Definitionen för Handel är flyttad för att följa bokstavsordningen. I definitionen för Leveransstruktur har begreppet elhandelsföretag införts istället för formuleringen vem som är återförsäljare. I definitionen för Mothandel har en grammatisk justering genomförts. > Bilaga 2, Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig Rapportering av aktiverad afrr sker idag efter Leveransdygnets slut, men har inte stått med i avtalet. Därför har denna rapportering nu även skrivits in i avtalet. > Bilaga 2, 2.5 Rapportering av realtidsmätdata för FCR och FRR Rapporteringskrav som återfinns i regeldokumentet regeldokumentet Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D har tagits bort ur avtalet, då det uppreprar vad som står i regeldokumentet och därför inte är nödvändig.

8 8 (8) > Bilaga 4, 4.2 Tekniska krav på afrr Det har tydliggjorts att styrsignalen kommer från Svenska kraftnät, då det tidigare använda begreppet systemansvarigt företag inte är tillräckligt tydligt. > Bilaga 4, 4.3 Regler för budgivning till veckohandel Villkor kring återköp har införts i avtalet för att tydliggöra vilka regler som gäller i detta fall. Återköp sker i praktiken idag till det inskrivna villkoret. > Bilaga 6, 6.6 Prissättning av aktiverad energivolym afrr En mindre justering i vad energivolymen för afrr baseras på har genomförts för att tydliggöra att det är rapporterad aktiverad afrr som är underlag för detta. > Bilaga 6, 6.8 Fastställande av Balanskraftpriser Text har lagts till för att tydliggöra att det är i Balansavräkningen Balanskraftpriserna används. > Bilaga 6, Bortkopplingspris vid Kritisk effektbrist Omformulering av meningen som hänvisar till Nord Pool AS Urgent Market Messages applikation har gjorts för att vara konsekvent med motsvarande skrivning i avtalet, avsnitt 2.1. > Bilaga 8, 8.1 Balansansvarigs ansvar för kontroll och rättning Omformulering av skrivningen att Balansansvarig ska kontrollera Slutliga andelstal har genomförts för att tydliggöra att det är ett åtagande från den Balansansvarige. > Bilaga 8, Avräkning av mfrr Text har justerats för att förtydliga rapportering av avrop samt att information om avropad mfrr finns att hämta hos esett Oy. > Huvuddel samt Bilaga 1-8 Genom hela avtalet har diverse mindre rättningar genomförts såsom stavfel, etc.

1 Mindre förändringar

1 Mindre förändringar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist jenny.lagerquist@svk.se 2015-05-25 Förslag på förändringar i Balansansvarsavtalet gällande från 15 november 2015 Detta dokument syftar till att informera

Läs mer

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist 2015-11-02 2015/728 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version Detta dokument syftar

Läs mer

Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet

Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist jenny.lagerquist@svk.se 2015-06-09 Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628) Svenska kraftnät utfärdade

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och AVTAL/2628 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och ( Balansansvarig ) Organisationsnummer Momsregistreringsnummer Registreringsnummer för energiskatt

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och AVTAL/2628 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och ( Balansansvarig ) Organisationsnummer Momsregistreringsnummer Registreringsnummer för energiskatt

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-05-02 2015/1057 Version 2 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1057 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver upphandling,

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät Aktuellt från Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät Detta har hänt och vad kommer att hända? > Hänt sen sist > Vårt nya marknads- och planeringssystem > Ändringar den 1 april 2018 bättre skydd av informationen

Läs mer

Marknadsavdelningen 2015-06-23

Marknadsavdelningen 2015-06-23 SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknadsavdelningen 2015-06-23 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22 Marknaden ur systemansvarigs perspektiv Mats Elmér 2009-04-22 Systemansvar formulera krav på de balansansvariga - balansansvarsavtal kortsiktigt se till att inmatning och uttag är i balans svara för balansavräkning

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet n.registrator(«>regeringskansliet.se 2014-06-13 2014/643 REMISSVAR Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R20i4:o6) (N2014/1229/E)

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

1 Mindre förändringar

1 Mindre förändringar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist 2015-09-15 2015/1211 REMISSBEMÖTANDE Bemötande av remissvar inkomna för remiss av Balansansvarsavtalet (AVTAL/1960) gällande från 15 november 2015 Detta

Läs mer

Finans /6. SvK4000, v3.3,

Finans /6. SvK4000, v3.3, SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Finans 2016-09-30 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V3.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer att tillämpa

Läs mer

1 Definition av Reglerobjekt

1 Definition av Reglerobjekt SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1056 REGELDOKUMENT Regler för Reglerobjekt Detta regeldokument beskriver hur Reglerobjekt struktureras samt vilka principer

Läs mer

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlistan omfattar de mest frekvent förekommande termerna i NBS och tillhandahåller en översättning av dessa till svensk terminologi Ordlista Nordisk

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS-modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2013-10-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2015-06-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 Närvarande Stefan Braun, Bixia Martin Brink, DinEL Björn Klasman, Energimarknadsinspektionen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

Nordisk balansavräkning handbok. Instruktioner och regler för marknadsaktörer. 7 Oktober 2015

Nordisk balansavräkning handbok. Instruktioner och regler för marknadsaktörer. 7 Oktober 2015 Nordisk balansavräkning handbok Instruktioner och regler för marknadsaktörer 7 Oktober 2015 Affärsprocess: Den nordiska balansavräkningsmodellen - NBS Version: 2,12 Status: För implementering Datum: 7

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Tidplanen i detalj Regelförändringar Förtydliganden kring NBS-modellen

Läs mer

BALANSAVRÄKNING. För balansavräkningen gäller också följande: a) För varje handel i Dragör skall det finnas en Balansansvarig.

BALANSAVRÄKNING. För balansavräkningen gäller också följande: a) För varje handel i Dragör skall det finnas en Balansansvarig. BALANSAVRÄKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Grundläggande regler Swedegas balansavräkning baseras på mätvärden som Ledningsinnehavare rapporterat och annan information som Balansansvariga lämnat i enlighet med Bilaga

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten SvK2000, v3.0, 2011-06-09 Marknad 2011-12-21 2011/1702 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 13 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket

Läs mer

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Version 1.0 Beslutad 2016-03-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND... 3 1.1 Bilateral efterkorrigering... 3 1.2 Vägledningens

Läs mer

NBS och Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

NBS och Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät NBS och Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät NBS meddelanden och rapportering > Vilka meddelanden ska ni skicka till NBS? > Vilka meddelanden kommer ni få från NBS? > Vad av dagens rapportering upphör? >

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

NBS Nordic Balance Settlement

NBS Nordic Balance Settlement NBS Nordic Balance Settlement Edielkonferensen Mats Elmér 2014-10-15 Innehåll 1. Bakgrund 2. Handboken 3. Avtalsstruktur 4. Säkerheter 5. Fakturering 6. Nyckeltal 7. Messaging Service 8. Online Service

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten M/Zarah Andersson 2010-12-21 2010/1655 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars - 2017 Tidplan för införande Mars 2017 Tidplan Tidplan för införandet av NBS 2016 2017 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul esetts produktionsmiljö

Läs mer

Elmarknadsråd 2015-05-19. Göteborg Energi, Göteborg

Elmarknadsråd 2015-05-19. Göteborg Energi, Göteborg Elmarknadsråd 2015-05-19 Göteborg Energi, Göteborg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Balanssansvarsavtalet Jenny Lagerquist > Remissvar på nytt balansansvarsavtal

Läs mer

Förutsättningar för balansansvariga

Förutsättningar för balansansvariga 2003-04-11 335/2003/MA60 1(23) Förutsättningar för balansansvariga Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH UPPDRAG... 2 1.1 Elkonkurrensutredningen...2 1.2 Arbetsgruppens uppdrag...3 2.

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe 2 Agenda Att förbereda sig hos olika aktörer Edielportalen Flöden mellan aktörerna Innehåll i meddelanden

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se

Nordisk balansavräkning - NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se Nordisk balansavräkning - NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se 2 Agenda Allmänt om Online Service Vyer för nätägare Vyer för balansansvariga

Läs mer

Värdet av demand response på den svenska elmarknaden

Värdet av demand response på den svenska elmarknaden UPTEC STS13013 Examensarbete 30 hp Maj 2013 Värdet av demand response på den svenska elmarknaden Sofia Wallén Simon Walsh Abstract Värdet av demand response på den svenska elmarknaden The value of demand

Läs mer

Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet

Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet SvK2022, v4.0, 2016-04-27 Finans 2016-11-01 2015/1263 PROMEMORIA Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL

Läs mer

Kommissionens förordning 543/2013

Kommissionens förordning 543/2013 Kommissionens förordning 543/2013 Driftrådet 2014-05-27 Therese Erixon Kommissionens förordning 543/2013 > Kommissionens förordning 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaden

Läs mer

EFFEKTRESERVEN 2016/2017

EFFEKTRESERVEN 2016/2017 EFFEKTRESERVEN 2016/2017 16 november 2016 15 mars 2017 Linda Thell Marknads- och systemutveckling Förordning om effektreserv > Lagen om effektreserv förlängd till 2025 > Ny förordning (2016:423) från 1

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät Hänt sedan sist > Cesar flyttade till Energimyndigheten > NBS-projektet > Mindre uppdateringar på Edielportalen t.ex. bättre

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Slutrapport pilotprojekt Flexibla hushåll

Slutrapport pilotprojekt Flexibla hushåll Ärendenr: Svk 2016/1688 Slutrapport pilotprojekt Flexibla hushåll DATUM 2017-06-28 Innehåll Sammanfattning... 5 1 Introduktion... 6 2 Syfte... 7 3 Bakgrund... 8 3.1 Reglerresurser... 8 3.1.1 Primärreglering...

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

NBS informationsdag för svenska nätägare. 4. Edielformation Jan Owe

NBS informationsdag för svenska nätägare. 4. Edielformation Jan Owe NBS informationsdag för svenska nätägare 4. Edielformation 2015-01-28 Jan Owe 2015-01-28 2 Agenda > Nya format och gamla > vad ändras, vad blir nytt, vad blir kvar > Informationsflödet och informationsinnehållet

Läs mer

Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb

Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb Energimarknadsråd 2016-01-19 Tania Pinzón, enhetschef Marknadsstöd Tania.pinzon@svk.se 010 475 82 88 2 Agenda Övergripande kring NBS projektet

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2008:2 Statligt tandvårdsstöd

Historik information om ändringar i vägledningen 2008:2 Statligt tandvårdsstöd VÄGLEDNING 2008:2 1 (5) Historik information om ändringar i vägledningen 2008:2 Statligt tandvårdsstöd Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar

Läs mer

Nordisk balansavräkning handbok. Instruktioner och regler för marknadsaktörer. 21. Mars 2016

Nordisk balansavräkning handbok. Instruktioner och regler för marknadsaktörer. 21. Mars 2016 Nordisk balansavräkning handbok Instruktioner och regler för marknadsaktörer 21. Mars 2016 Affärsprocess: Den nordiska balansavräkningsmodellen - NBS Version: 2,13 Status: För implementering Datum: 21.3.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Agenda Vad är NBS? Större förändringar mellan nuvarande och framtida modell Projektstatus Framtida arbete October

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Gasmarknadsrådet 8 mars 2012

Gasmarknadsrådet 8 mars 2012 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Marknad Ulrika Formgren 2012-04-17 MINNESANTECKNINGAR Gasmarknadsrådet 8 mars 2012 Plats Swedegas, Gamlestadsvägen 2-4, B15, Göteborg Närvarande Lars Lindström, Eka

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig

Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig 2 (6) Detta Balansansvarsavtal anger villkoren avseende det Systembalansansvar som Swedegas härmed åtar sig att utföra för Balansansvarigs räkning.

Läs mer

T2 Kravspecifikation. Upphandling 2013 Elhandelstjänster. Upphandling Ansvarig: Erik Björklund

T2 Kravspecifikation. Upphandling 2013 Elhandelstjänster. Upphandling Ansvarig: Erik Björklund T2 Kravspecifikation Upphandling 2013 Elhandelstjänster Upphandling 1381-13 Ansvarig: Erik Björklund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION 3 1.1 KRAV OCH KRITERIER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

Läs mer

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden MISSIV Datum 2006-06-22 Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden Affärsverket svenska

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer

Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer 2014-11-17 INFORMATION Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer Enligt tidigare information på http://certifikat.svk.se/ kommer Energimyndigheten att ta över rollen som kontoföringsmyndighet

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Bilaga 12 Benchmarking

Bilaga 12 Benchmarking Bilaga 12 Benchmarking stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Samarbete och skyldigheter

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Sjukvårdsnämnd Kryh Sten Velander Miljöstrateg 044-309 15 83 sten.velander@skane.se YTTRANDE Datum 2016-01-26 Dnr 1503169 1 (5) Remiss. Uppdatering av s miljöprogram Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Bokföringsnämnden Box 7849 Vår referens/dnr: 67/2015 Er referens: 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Stockholm 20150611 Remissvar Förslag till

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Remissvar 1(6) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Fi 2016/02342/S3 1 Sammanfattning Skatteverket tillstyrker

Läs mer

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se 2016-10-06 2016/1538 REMISSVAR Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24 PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2017-12-15 PUBLICERAD ARBETSVERSION ARBETSVERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/1263 Användargränssnitt 1/24 Inledning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Administration

Läs mer

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss; Remissammanställning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss; Remissinstans Regelrådet Kapitel Paragraf Synpunkt

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Svar på remiss angående Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet

Svar på remiss angående Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet 1(5) Statistiska centralbyrån Er referens 2016/748 Diarienummer Utr 2016/36 Datum 2016-05-16 Svar på remiss angående Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet Trafikanalys har beretts

Läs mer

Protokollsbilaga E Direktionens protokoll , 10

Protokollsbilaga E Direktionens protokoll , 10 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 090205, 10 PM DATUM: 2009-01-16 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: APP Maria Eriksson SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Tjänstehubb funktionsbeskrivningar

Tjänstehubb funktionsbeskrivningar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb funktionsbeskrivningar 1/23 Inledning Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige -ny marknadsdelning från 1 november 2011 Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige Bakgrund Möjliga konsekvenser av förändringen Vilka förändringar kan tänkas på

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 1 (6) ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN Innehåll: 1. Allmänt 2. Installation 3. Arbetsböckernas struktur och funktioner 3.1. Allmänt 3.2. Allmänna uppgifter

Läs mer

EX. PÅ NÄTKODERNAS PÅVERKAN. 2014-05-27 Peter Olofsson, SvK (DK)

EX. PÅ NÄTKODERNAS PÅVERKAN. 2014-05-27 Peter Olofsson, SvK (DK) EX. PÅ NÄTKODERNAS PÅVERKAN 2014-05-27 Peter Olofsson, SvK (DK) STÄLL GÄRNA FRÅGOR! INNEHÅLL > (BAKGRUND) > ÖVERSIKT AV NCs > SVKs ARBETE > PÅVERKAN > (REFERENSER) (BAKGRUND) HOPPAS ÖVER VID BEHOV VAD

Läs mer