1 Mindre förändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mindre förändringar"

Transkript

1 SvK1000, v3.3, Marknad Jenny Lagerquist Förslag på förändringar i Balansansvarsavtalet gällande från 15 november 2015 Detta dokument syftar till att informera och förklara de förslag på förändringar som Svenska kraftnät föreslår att uppdatera nuvarande Balansansvarsavtal med till att börja gälla den 15 november Kompletterande till detta dokument finns även ett uppdaterat Balansansvarsavtal en version med alla textförändringar synliggjorda ( spåra ändringar -version) och en version med alla textförändringar accepterade. Likaså ingår ett regeldokument Regler för Reglerobjekt i detta kompletterande materialet. För tydlighetens skull har förändringsförslagen grupperats i tre grupper: förändringsförslag gällande Reglerobjekt, förändringsförslag gällande FCR samt övriga förändringaförslag. Information om mindre förändringar som genomförts respektive föreslås presenteras i inledningen för att tydliggöra och synliggöra alla de förändringar i Balansansvarsavtalet som är inkluderade i den uppdaterade versionen av avtalet. 1 Mindre förändringar I nedan text framförs vilka mindre förändringar som föreslås i Balansansvarsavtalet. 1.1 Flytt av textstycken I och med att Balansansvarsavtalet uppdateras i två parallella arbetsspår så har Svenska kraftnät försökt att vara tydlig i vilka förändringar som sker. Därför vill 1/11

2 Svenska kraftnät nu uppmärksamma Balansansvariga på att två textdelar har bytt plats i denna remiss: > Textstycke 5.2. Etablering av Reglerobjekt har flyttats till bilaga 2, stycke 2.2. > Textstycke 5.5. Produktionsförflyttningar har flyttat till bilaga 2, stycke 2.7. Notera att texterna även har uppdaterats i enlighet med nedan nämnda förändringsförslag. 1.2 Införande av Regeldokument Svenska kraftnät har även beslutat att döpa om de dokument som finns tillhörande till Balansansvarsavtalet gällande Reglerobjekt, upphandling och rapportering av FCR samt prisberäkning av bud till FCR. Dessa dokument kallades förut faktablad och kommer hädanefter att refereras till som regeldokument. Syftet med namnändringen att tydliggöra att dessa dokument innehåller regler och krav som behöver uppfyllas av aktörerna, och inte endast består av information. Kopplingen mellan regeldokument och Balansansvarsavtalet föreslås även förtydligas i berörda förändringsförslag nedan. I och med att benämningarna för regeldokumenten förändras så gör även deras namn. De tre regeldokument som, efter förslag, är aktuella för Balansansvarsavtalet är därför: > Regler för Reglerobjekt > Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D > Regler för prisberäkning av budpris för FCR-N och FCR-D Det första regeldokumentet har uppdaterats till innehållet och remissas därför med övriga förändringsförslag i denna remissomgång. 1.3 Definitioner I och med förslag på införande av regeldokumentet Regler för Reglerobjekt så föreslås även två nya definitoner tillkomma. Förändringsförslag, Bilaga 1 Definitioner: Reglerobjektsplan Balansansvarigs plan som skickas till Svenska Kraftnät för varje Produktionsreglerobjekt (inklusive Grundreglerobjekt) och Förbrukningsreglerobjekt (exklusive Grundreglerobjekt) som Balansansvarig har Balansansvar för. Bindande reglerobjektsplan 2/11

3 Bindande reglerobjektsplaner är de Reglerobjektsplaner som finns hos Svenska Kraftnät 45 minuter innan Leveranstimmen. Likaså föreslås definitionen för Bindande plan att ändras med syfte att tydliggöra att denna avser planer på Elområdesnivå för Balansansvarig. Förändringsförslag, Bilaga 1 Definitioner: Bindande plan Balansansvarigs Bindande plan är den hos Svenska kraftnät vid 45 minuter före Leveranstimmen frysta planen per Balansansvarig och Elområde. Bindande plan för produktion per Snittområde är summan av Balansansvarigs rapporterade Bindande reglerobjektsplaner för Produktionsreglerobjekt, inklusive Grundreglerobjekt, inom Snittområdet. Bindande plan för förbrukning är den av Svenska Kraftnät per Snittområde beräknade summan av Bindande planer för produktion och bilateral handel. Den Balansansvariges Bindande planer per Snittområde används vid beräkning av Balanskraft per Snittområde i Balansavräkningen. I och med förslag på förändring och införande av dessa definitioner har diverse justeringar med anledning av detta genomförts genom hela dokumentet. Dessa återfinns tydligast i spåra ändringar -versionen av Balansansvarsavtalet som bifogats i denna remiss. 2 Förändringsförslag gällande Reglerobjekt I nedan text framförs de tre förändringsförslag som rör Reglerobjekt. 2.1 Storleksnivå för Produktionsreglerobjekt Strukturen kring vilken balanshållning och avräkning är uppbyggd idag grundar sig i Reglerobjekt. Svenska kraftnät har identifierat ett behov av minska storleken på dagens Reglerobjekt för att möjliggöra en bättre överblick av elsystemet samt öka kontrollen i systemen vid 3/11

4 Balansreglering. Svenska kraftnät föreslår därför att dagens krav på att anläggningar som är större än 250 MW måste vara egna Reglerobjekt ändras till en nivå på 10 MW. En sådan förändring skulle öka detaljnivån på den information som Balanstjänsten i kontrollrummet på Svenska kraftnät då har tillgång till och skulle underlätta arbetet för denna. Likaså har man identifierat att kommunikationen mellan kontrollrummets olika funktioner säkerligen skulle förbättras i och med att detaljgraden för Balanstjänsten ökar. Svenska kraftnäts analyser över hur detta krav skulle påverka Produktionsreglerobjekten för vattenkraft visar att antalet Reglerobjekt skulle öka från dagens 134 stycken till 201 stycken. Nivån för Grundreglerobjekt för produktion föreslås inte förändras i dagsläget. Information om hur Reglerobjekten ska struktureras återfinns i regeldokumentet Regler för Reglerobjekt som ytterligare förklaras nedan. Förändringsförslag, 2.2 Etablering av Reglerobjekt: > Produktionsanläggningar överstigande 10 MW ska vara etablerade som egna Reglerobjekt. 2.2 Kraftslag för Produktionsreglerobjekt Ett Reglerobjekt får bara innehålla anläggningar av samma typ av kraftslag. Idag finns möjligheten att registrera ett Produktionsreglerobjekt med 7 olika typer av kraftslag. I och med ikraftträdandet av Transparensförordningen (543/2013) så har krav på rapportering av data uppdelat på ett större antal kraftslag än vad vi har i våra system idag tillkommit. I och med att storleksnivån för Produktionsreglerobjekten föreslås förändras så anser Svenska kraftnät det lämpligt att i samband med den omstrukturering den lägre storleksnivån innebär även införa fler kraftslag i enlighet med Transparensförordningen. Denna förändring innebär att alla Produktionsreglerobjekt behöver registreras om av de Balansansvariga, oavsett om de omfattas av förändringen i storleksnivå eller inte. Svenska kraftnät föreslår att möjlighet ska ges att dela in Produktionsreglerobjekten i nedanstående, från Transparensforordningen utvalda, möjliga kraftslag och produktionstyper: Anläggningens kraftslag Reglerobjektets produktionstyp Beteckning 4/11

5 Vattenkraft (H) Pump (P) HP Vattenkraft (H) Ström (F) HF Vattenkraft (H) Magasin (I) HI Kärnkraft (K) Kärnkraft (K) KK Vindkraft (W) Landbaserad (L) WL Vindkraft (W) Havsbaserad (H) WH Solkraft (S) Sol (S) SS Vågkraft (M) Vågor (M) MM Reservkraft (R) Gasturbin (G) RG Reservkraft (R) Diesel (D) RD Värmekraft övrig (V) Biobränsle (B) VB Värmekraft övrig (V) Naturgas (N) VN Värmekraft övrig (V) Stenkol (C) VC Värmekraft övrig (V) Olja (O) VO Värmekraft övrig (V) Torv (T) VT Värmekraft övrig (V) Avfall (A) VA Värmekraft övrig (V) Övrig förnybar (E) VE Ospecificerad kraftproduktion (U) Övrigt (U) UU Information om hur Reglerobjekten ska struktureras återfinns i regeldokumentet Regler för Reglerobjekt som ytterligare förklaras nedan. Förändringsförslag, 2.2 Etablering av Reglerobjekt: > Ett Produktionsreglerobjekt får enbart omfatta en produktionstyp. Produktionstyperna framgår av Svenska kraftnäts regeldokument Regler för Reglerobjekt. 2.3 Regeldokument om Reglerobjekt Idag finns det en text på Svenska kraftnäts hemsida som förklarar de villkor som gäller för Reglerobjekt. I och med ovan två förslag på förändringar gällande Reglerobjekt har Svenska kraftnät identifierat ett behov att i mer detalj än vad som lämpar sig i Balansansvarsavtalet tydliggöra vilka villkor och regler som gäller för Reglerobjekt. Hemsidans text om Reglerobjekt har därför uppdaterats till ett regeldokument och anpassats till att gälla i enlighet med de ovan presenterade förändringsförslagen. 5/11

6 Svenska kraftnät föreslår därför att en hänvisning till detta regeldokument införs i Balansansvarsavtalet. I och med att regeldokumentets innehåll och text har uppdaterats mot nuvarande text på hemsidan så inkluderas regeldokumentet i det material som nu remissas. I och med att regeldokumentet innebär två nya definitioner, samt en uppdatering av en befintlig definition, så har justeringar i linje med detta även gjorts i Balansansvarsavtalet. Mer info om definitionerna återfinns ovan i detta dokument. Förändringsförslag, 2.2 Etablering av Reglerobjekt: Den Balansansvariges Reglerobjekt ska vara etablerade i samråd med Svenska Kraftnät enligt regeldokumentet Regler för Reglerobjekt som återfinns på Svenska kraftnäts hemsida Avsteg från huvudprinciperna nedan får göras efter överenskommelse med Svenska Kraftnät. 3 Förändringsförslag gällande FCR I nedan text framförs de fyra förändringsförslag som rör FCR. 3.1 Energiersättning för FCR Svenska kraftnät köper idag in automatiska reserver från Balansansvariga företag för att underlätta frekvenshållningen och öka driftsäkerheten. Reserverna köps in i form av olika produkter och aktörerna ersätts både för erbjuden kapacitet (effekt) och uppmätt eller beräknad produktion (energi). I och med införandet av en gemensam nordisk avräkning (NBS-projektet) så behöver Svenska kraftnät ändra metoden för hur energiersättningen för FCR beräknas. Likaså ser Svenska kraftnät det fördelaktigt att förändra metoden för energiersättning för FCR att harmoniseras med hur energiersättningen för FRR-A och FRR-M beräknas idag. Idag beräknas energiersättningen för FCR utifrån uppkommen produktionsbalanskraft. Svenska kraftnäts förändringsförslag innebär att den aktiverade (i fallet med automatisk reglerkraft uppmätta eller beräknade) energivolymen används för att justera aktörens produktionsplan. Detta gör att det inte uppstår någon balanskraft på 6/11

7 grund av reglerkraften och reglerkraften ersätts enligt gällande mätvärden och avtalade priser. Den föreslagna metoden innebär en förenkling och möjliggör för aktörerna att enklare följa upp och beräkna sin egen ersättningsnivå. Det slutgiltiga utfallet förväntas inte skilja sig åt nämnvärt mellan nuvarande eller föreslagen metod. I och med att metoden för energiersättning harmoniseras mellan de båda typerna av automatiska reserver så föreslår Svenska kraftnät att även harmonisera texterna i Balansansvarsavtalet, varför en textändring för FRR-A även finns föreslagen nedan. Detta innebär att texten förändras gällande prissättningen, men innebär ingen förändring i praktiken. Förändringsförslag, 6.4 Prissättning av aktiverad energivolym FCR: FCR energin prissätts per Elområde. FCR som sammanlagt under timmen har utnyttjats för uppreglering prissätts med Uppregleringspriset. FCR som sammanlagt under timmen har reglerat ned prissätts med Nedregleringspriset. Energivolym FCR beräknas utifrån rapporterad FCR-N och tidsavvikelsesförändringen under timmen. Förändringsförslag, 6.6 Prissättning av aktiverad energivolym FRR-A: FRR-A energin som har utnyttjats för uppreglering prissätts med Uppregleringspriset. FRR-A som har utnyttjats för nedreglering prissätts med Nedregleringspriset. 3.2 Minsta budvolym FCR I budgivningen till FCR finns det en minsta gräns för vad systemet kan hantera på 0,1 MW. Denna gräns är dock inte utskriven i Balansansvarsavtalet idag, varför situationer kan uppstå då bud inte kan tas emot om de är mindre än gränsen för minsta budvolym. Svenska kraftnät föreslår därför att tydliggöra denna minsta budgräns i avtalet. Förändringsförslag, 3.3 Regler för budgivning till D-2 handel: > Budens storlek ska uppgå till minst 0,1 MW per bud. Förändringsförslag, 3.4 Regler för budgivning till D-1 handel: > Budens storlek ska uppgå till minst 0,1 MW per bud. 7/11

8 3.3 Regler för upphandling och rapportering av FCR Det finns idag regler för vilka krav som ställs vid upphandling och rapportering av FCR. Dessa regler återfinns idag på Svenska kraftnäts hemsida i form av ett regeldokument (f.d. faktablad). Svenska kraftnät har identifierat att det saknas en hänvisning till nämnt regeldokument i Balansansvarsavtalet, varför detta föreslås ändras. Att rapportering och upphandling av FCR sker på ett korrekt sätt är av yttersta vikt för att Svenska kraftnät ska kunna hantera nätet på ett tillförlitligt sätt. Likaså är det viktigt att Svenska kraftnät kan säkerställa att de upphandlade reserverna i form av FCR faktiskt finns tillgängliga och fungerar som tänkt, för att säkerställa att elsystemet uppfyller de krav på driftsäkerhet som finns. Svenska kraftnät föreslår därför även att i Balansansvarsavtalet införa möjligheten för Svenska kraftnät att följa upp att regeldokumentet för upphandling och rapportering av FCR efterföljs. Observera att ingen förändring föreslås ske av innehållet i det befintliga regeldokumentet. Förändringsförslag, 2.5 Rapportering av realtidsmätdata för FCR och FRR: Balansansvarig ska till Svenska Kraftnät, i enlighet med regeldokumentet Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D, var tredje minut rapportera: > mätvärden för tillgänglig kapacitet FCR-N och FCR-D > Ekvivalent tidskonstant > aktuellt reglerstyrkeläge per aggregat som deltar i FCR regleringen. Undantag från kravet på en sådan rapportering kan medges efter särskild överenskommelse med Svenska Kraftnät. Rapportering av realtidsmätdata avseende FCR-N och FCR-D ska ske enligt regeldokumentet Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D som finns att läsa på Svenska kraftnät har rätt att granska att Balansansvariga som deltar i handel med FCR följer regeldokumentet Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR- D i samband med rapportering av realtidsmätdata. Förändringsförslag, 3.1 Allmänt: 8/11

9 Balansansvariga som avser att bidra med FCR ska sammanställa och rapportera mätvärden för FCR-N, FCR-D och Ekvivalent tidskonstant i enlighet med regeldokumentet Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D. 3.4 Prisberäkning av budpris för FCR I dag finns ett regeldokument (f.d. faktablad) där metod anges för prisberäkning av budpris för FCR. Detta hänvisas till i dagens Balansansvarsavtal bilaga 3, stycke 3.1. Dock finns idag ingen text som möjliggör för Svenska kraftnät att följa upp att detta regeldokument efterlevs av aktörerna. Svenska kraftnät anser att det är viktigt att kunna granska att regeldokumentet efterlevs i och med att kostnaderna för FCR är av betydande storlek. Likaså tror Svenska kraftnät att genom att möjliggöra granskning av att aktörerna följer regeldokumentet ger Svenska kraftnät bättre förståelse för kostnaderna, likväl som ifall eventuella förbättringar av metoden för prisberäkning behöver ske. Att förstå kostnaderna bättre möjliggör för Svenska kraftnät att göra bättre prognoser för hur dessa kan komma att utvecklas framöver. Svenska kraftnät föreslår därför att en granskning av att aktörerna följer regeldokumentet införs. Observera att ingen förändring föreslås ske av innehållet i det befintliga regeldokumentet. Förändringsförslag, 3.1 Allmänt: Beräkningen av den rörliga kostnaden för bud ska ske enligt regeldokumentet Regler för prisberäkning av budpris för FCR-N och FCR-D som finns att läsa på Svenska kraftnät har rätt att granska att Balansansvariga som deltar i handel med FCR följer faktabladet Regler för prisberäkning av budpris för FCR-N och FCR-D i samband med prissättning av bud för handel med FCR. 4 Övriga förändringsförslag I nedan text framförs de övriga två förändringsförslagen som Svenska kraftnät föreslår till uppdateringen av Balansansvarsavtalet /11

10 4.1 Prissättande bud vid aktiverad Effektreserv Vid aktivering av Effektreserven finns det idag tre möjliga alternativ som agerar prissättande; Det högsta kommersiella Uppregleringsbudet, det högsta avropade förbrukningsreduktionsbudet i Effektreserven och den högsta rörliga kostnaden för avropade produktionsresurser i Effektreserven Svenska kraftnät har identifierat ett behov av att klargöra prissättningen vid aktivering av Effektreserv. Prissättning enligt nuvarande text kan medföra att bud på Reglerkraftmarknaden som inte är tillgängliga ändå kan vara prissättande vid ett tillfälle då Effektreserven har aktiverats om dessa bud skulle vara högst av de tre prissättande alternativen som Balansansvarsavtalet medger. Svenska kraftnät anser inte att detta är rimligt och föreslår därför en textförändring där textlydelsen kommersiella Uppregleringsbudet ersätts med kommersiella avropade Uppregleringsbudet vilket innebär att endast tillgängliga bud blir prissättande. Denna princip följer därmed nuvarande princip om prissättning av obalanskraft vid avrop på Reglerkraftmarknaden. Förändringsförslag, Uppregleringspris: I de fall Effektreserven nyttjas för Balansreglering sätts Uppregleringspriset till det högsta av följande bud: Det högsta avropade kommersiella Uppregleringsbudet, det högsta avropade förbrukningsreduktionsbudet i Effektreserven och den högsta rörliga kostnaden för avropade produktionsresurser i Effektreserven. 4.2 Deadline för rapportering av produktionsförflyttningar Produktionsförflyttningar innebär att en aktör som har en total produktionsförändring som överstiger 200 MW mellan två efterföljande timmar, dvs vid en timskarv, ska omplanera sin produktion genom att jämnt fördela den mellan 15 minuter före timskiftet och 15 minuter efter timskiftet. Svenska kraftnät införde 2013 konceptet Produktionsförflyttningar som en harmonisering i de Nordiska länderna. Vid dåvarande tidpunkt hade Svenska kraftnät inte möjlighet att hantera detta med lämpligt systemstöd utan hanterade dessa produktionsförflyttningar manuellt, varför deadline för när rapporteringen av planen för produktionsförflyttningarna fastlades till kl 17:00 D-1. Då Svenska kraftnät idag har utvecklat ett systemstöd i kontrollrummet för produktionsförflyttningarna så föreslås deadline för när dessa ska rapporteras flyttas fram i tiden till 90 minuter före Leveranstimmen. Om aktören så önskar kan denna skicka in 10/11

11 sin plan för produktionsförflyttningar tidigare än så och uppdatera denna fram till deadline om förändringar i aktörens planering sker som påverkar produktionsförflyttningarna. Svenska kraftnät tror att en senarelagd deadline underlättar för aktörerna som behöver rapportera in produktionsförflyttningar samt har förhoppningar på att planerna för dessa ska öka i kvalitet då dessa nu kan ske närmare Leveranstimmen. Exempel: Om produktionsförflyttningen gäller timma 16, timskarven kl 14-15, ska planen för produktionsförflyttning lämnas senast kl. 13:30 samma dag. Observera att deadline för Bindande plan fortsatt är 45 minuter före Leveranstimmen, alltså kl 14:15 för timma 16. Förändringsförslag, 2.7 Produktionsförflyttningar: > Uppdaterad produktionsplan ska tillsammans med begäran om korrigering för ev. uppkommen obalans vara Svenska Kraftnät elektroniskt tillhanda senast 90 minuter före Leveranstimmen. Förändringsförslag, Balansansvarigs rapportering till Svenska Kraftnät: Balansansvarig ska till Svenska Kraftnät senast 90 minuter före Leveranstimmen rapportera följande planeringsinformation: > Planerade produktionsförflyttningar som är framkallad av kravet på produktionsändringar kring timskiften (bilaga 2, stycke 2.7), rapporteringen sker i effekt per Snittområde. 11/11

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty SvK1000, v4.0, 2016-04-27 Marknads- och systemutveckling Jenny Lagerquist 2017-02-20 2017/491 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtal 2628-1 Detta dokument syftar till att beskriva

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-05-02 2015/1057 Version 2 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver

Läs mer

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist 2015-11-02 2015/728 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version Detta dokument syftar

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1057 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver upphandling,

Läs mer

1 Mindre förändringar

1 Mindre förändringar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist 2015-09-15 2015/1211 REMISSBEMÖTANDE Bemötande av remissvar inkomna för remiss av Balansansvarsavtalet (AVTAL/1960) gällande från 15 november 2015 Detta

Läs mer

Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet

Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist jenny.lagerquist@svk.se 2015-06-09 Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628) Svenska kraftnät utfärdade

Läs mer

1 Definition av Reglerobjekt

1 Definition av Reglerobjekt SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1056 REGELDOKUMENT Regler för Reglerobjekt Detta regeldokument beskriver hur Reglerobjekt struktureras samt vilka principer

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och AVTAL/2628 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och ( Balansansvarig ) Organisationsnummer Momsregistreringsnummer Registreringsnummer för energiskatt

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och AVTAL/2628 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och ( Balansansvarig ) Organisationsnummer Momsregistreringsnummer Registreringsnummer för energiskatt

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlistan omfattar de mest frekvent förekommande termerna i NBS och tillhandahåller en översättning av dessa till svensk terminologi Ordlista Nordisk

Läs mer

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22 Marknaden ur systemansvarigs perspektiv Mats Elmér 2009-04-22 Systemansvar formulera krav på de balansansvariga - balansansvarsavtal kortsiktigt se till att inmatning och uttag är i balans svara för balansavräkning

Läs mer

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1058 EGELDOKUMENT egler för prisberäkning av budpris för FC-N och FC-D Detta regeldokument beskriver metoder för att

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2015-06-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 Närvarande Stefan Braun, Bixia Martin Brink, DinEL Björn Klasman, Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Slutrapport pilotprojekt Flexibla hushåll

Slutrapport pilotprojekt Flexibla hushåll Ärendenr: Svk 2016/1688 Slutrapport pilotprojekt Flexibla hushåll DATUM 2017-06-28 Innehåll Sammanfattning... 5 1 Introduktion... 6 2 Syfte... 7 3 Bakgrund... 8 3.1 Reglerresurser... 8 3.1.1 Primärreglering...

Läs mer

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät Aktuellt från Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät Detta har hänt och vad kommer att hända? > Hänt sen sist > Vårt nya marknads- och planeringssystem > Ändringar den 1 april 2018 bättre skydd av informationen

Läs mer

Marknadsavdelningen 2015-06-23

Marknadsavdelningen 2015-06-23 SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknadsavdelningen 2015-06-23 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer

Läs mer

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT Energilunch den 2 december 2015 Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi Bakgrund Idag och i framtiden förväntas mer elproduktion som

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet n.registrator(«>regeringskansliet.se 2014-06-13 2014/643 REMISSVAR Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R20i4:o6) (N2014/1229/E)

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Förutsättningar för balansansvariga

Förutsättningar för balansansvariga 2003-04-11 335/2003/MA60 1(23) Förutsättningar för balansansvariga Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH UPPDRAG... 2 1.1 Elkonkurrensutredningen...2 1.2 Arbetsgruppens uppdrag...3 2.

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Finans /6. SvK4000, v3.3,

Finans /6. SvK4000, v3.3, SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Finans 2016-09-30 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V3.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer att tillämpa

Läs mer

BALANSAVRÄKNING. För balansavräkningen gäller också följande: a) För varje handel i Dragör skall det finnas en Balansansvarig.

BALANSAVRÄKNING. För balansavräkningen gäller också följande: a) För varje handel i Dragör skall det finnas en Balansansvarig. BALANSAVRÄKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Grundläggande regler Swedegas balansavräkning baseras på mätvärden som Ledningsinnehavare rapporterat och annan information som Balansansvariga lämnat i enlighet med Bilaga

Läs mer

EFFEKTRESERVEN 2016/2017

EFFEKTRESERVEN 2016/2017 EFFEKTRESERVEN 2016/2017 16 november 2016 15 mars 2017 Linda Thell Marknads- och systemutveckling Förordning om effektreserv > Lagen om effektreserv förlängd till 2025 > Ny förordning (2016:423) från 1

Läs mer

Elmarknadsråd 2015-05-19. Göteborg Energi, Göteborg

Elmarknadsråd 2015-05-19. Göteborg Energi, Göteborg Elmarknadsråd 2015-05-19 Göteborg Energi, Göteborg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Balanssansvarsavtalet Jenny Lagerquist > Remissvar på nytt balansansvarsavtal

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten SvK2000, v3.0, 2011-06-09 Marknad 2011-12-21 2011/1702 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 13 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2013-10-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kommissionens förordning 543/2013

Kommissionens förordning 543/2013 Kommissionens förordning 543/2013 Driftrådet 2014-05-27 Therese Erixon Kommissionens förordning 543/2013 > Kommissionens förordning 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaden

Läs mer

Tjänstehubb informationsmodell

Tjänstehubb informationsmodell SvK1000, v3.3, 2014-03-26 PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb informationsmodell 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet

Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet UPTEC ES 16018 Examensarbete 30 hp Juni 2016 Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet Ny strategi för balansregleringar från driftplaner? Karl-Oskar Sandberg Abstract A survey

Läs mer

Korttidsplanering av. mängder vindkraft

Korttidsplanering av. mängder vindkraft HUVA-dagen 18 mars, 2010 Korttidsplanering av vatten-värmekraftsystem vid stora mängder vindkraft Lennart Söder Professor, KTH 1 Disposition Om förnybara energislag Generellt om vattenkraftsplanering Transmissionsläget

Läs mer

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers 2017-05-17 2 Elsystemets utveckling > Elsystemet är inne i en mycket stor omställningsprocess > Planerbar produktion

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten M/Zarah Andersson 2010-12-21 2010/1655 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska

Läs mer

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24 PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2017-12-15 PUBLICERAD ARBETSVERSION ARBETSVERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/1263 Användargränssnitt 1/24 Inledning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Administration

Läs mer

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar.

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar. SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet Energienheten 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se 2017-01-03 2016/2123 REMISSVAR Förslag till strategi för ökad användning

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Tidplanen i detalj Regelförändringar Förtydliganden kring NBS-modellen

Läs mer

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen?

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen? Hur skapar vi ett robust elsystem för år 2050? Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen? Energikommissionen - Tekniska museet 7 december 2015 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem,

Läs mer

Integration av vindkraft och behov av framtida nätutbyggnad. Ulf Moberg, Teknisk Direktör

Integration av vindkraft och behov av framtida nätutbyggnad. Ulf Moberg, Teknisk Direktör Integration av vindkraft och behov av framtida nätutbyggnad Ulf Moberg, Teknisk Direktör 2 Integration av vindkraft? Ja MEN > Hur mycket? > Var? > När? 3 Integration av vindkraft Många parametrar som påverkas

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS-modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Effektreserven 2013/2014

Effektreserven 2013/2014 Effektreserven 2013/2014 16 november 2013 15 mars 2014 26/11-2013 Madalena Baithon, Balanstjänsten madalena.baithon@svk.se Förordningen om effektreserv (2010:2004) > Effektreservens max.storlek och minsta

Läs mer

Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av. Svenska Kraftnät. Omslagsfoto: Johan Fowelin. Org.Nr 202 100-4284

Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av. Svenska Kraftnät. Omslagsfoto: Johan Fowelin. Org.Nr 202 100-4284 Integrering av vindkraft 2013-03-13 Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska Kraftnät. Omslagsfoto: Johan Fowelin Org.Nr 202 100-4284 Svenska Kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg Sturegatan

Läs mer

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars - 2017 Tidplan för införande Mars 2017 Tidplan Tidplan för införandet av NBS 2016 2017 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul esetts produktionsmiljö

Läs mer

NBS och Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

NBS och Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät NBS och Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät NBS meddelanden och rapportering > Vilka meddelanden ska ni skicka till NBS? > Vilka meddelanden kommer ni få från NBS? > Vad av dagens rapportering upphör? >

Läs mer

Balansering av elsystemet - nu och i framtiden

Balansering av elsystemet - nu och i framtiden Balansering av elsystemet - nu och i framtiden Svenska kraftnät, Anna Jäderström Gasmarknadsrådet 13 september Kraftbalansen Ett uppdrag i regeringens instruktion till Svenska kraftnät Kraftbalansen/Effektbalansen

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

NBS Nordic Balance Settlement

NBS Nordic Balance Settlement NBS Nordic Balance Settlement Edielkonferensen Mats Elmér 2014-10-15 Innehåll 1. Bakgrund 2. Handboken 3. Avtalsstruktur 4. Säkerheter 5. Fakturering 6. Nyckeltal 7. Messaging Service 8. Online Service

Läs mer

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?:

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?: Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?: Hur gör vi för att säkerställa en fungerande framtida elmarknad med stor andel variabel elproduktion? Norra Latin Stockholm 7 april 2016 Lennart

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Elmarknadsråd 2015-09-15. Svenska kraftnät, Sundbyberg

Elmarknadsråd 2015-09-15. Svenska kraftnät, Sundbyberg Elmarknadsråd 2015-09-15 Svenska kraftnät, Sundbyberg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Balanssansvarsavtalet Jenny Lagerquist > Bemötande av remissvar 4. Workshop

Läs mer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer Elforsk seminarium 2010-01-21 Ersätta och bygga nya reaktorer Begränsningar och behov från ett elnätsperspektiv Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Svenska Kraftnät 2 Svenska Kraftnäts

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Version 1.0 Beslutad 2016-03-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND... 3 1.1 Bilateral efterkorrigering... 3 1.2 Vägledningens

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Reglering av ett framtida kraftsystem

Reglering av ett framtida kraftsystem Reglering av ett framtida kraftsystem ett seminarium om utmaningarna med en ökad andel vind- och solkraft och hur de kan hanteras 17 mars 2016, Norra Latin, Stockholm Professor Lennart Söder Effektfrågan

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden

Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden UPTEC STS14 025 Examensarbete 30 hp Augusti 2014 Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden Maria Eriksson Josefin Sandwall Abstract Aggregated

Läs mer

Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig

Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig 2 (6) Detta Balansansvarsavtal anger villkoren avseende det Systembalansansvar som Swedegas härmed åtar sig att utföra för Balansansvarigs räkning.

Läs mer

Värdet av demand response på den svenska elmarknaden

Värdet av demand response på den svenska elmarknaden UPTEC STS13013 Examensarbete 30 hp Maj 2013 Värdet av demand response på den svenska elmarknaden Sofia Wallén Simon Walsh Abstract Värdet av demand response på den svenska elmarknaden The value of demand

Läs mer

Förändringar av marknadsdesign och deras påverkan på balanshållningen i det svenska kraftsystemet

Förändringar av marknadsdesign och deras påverkan på balanshållningen i det svenska kraftsystemet Examensarbete 30 hp Juni 2013 Förändringar av marknadsdesign och deras påverkan på balanshållningen i det svenska kraftsystemet En kartläggning och analys av de balansansvarigas arbetsgång Daniel Pogosjan

Läs mer

Modeller för en förbättrad balansavräkning. Elforsk rapport 09:54

Modeller för en förbättrad balansavräkning. Elforsk rapport 09:54 Modeller för en förbättrad balansavräkning Elforsk rapport 09:54 Håkan Heden Gerard Doorman April 2009 Modeller för en förbättrad balansavräkning Elforsk rapport 09:54 Håkan Heden April 2009 Förord Den

Läs mer

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 13 maj 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Sveriges

Läs mer

Europas påverkan på Sveriges elnät

Europas påverkan på Sveriges elnät Europas påverkan på Sveriges elnät Värme- och Kraftkonferensen 2013-11-12 Hilda Dahlsten Europas påverkan på Sveriges elnät > Kraftsystemet 2013 > Den nordeuropeiska elmarknadens utveckling > Nyckelfrågor

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Nordisk balansavräkning handbok. Instruktioner och regler för marknadsaktörer. 7 Oktober 2015

Nordisk balansavräkning handbok. Instruktioner och regler för marknadsaktörer. 7 Oktober 2015 Nordisk balansavräkning handbok Instruktioner och regler för marknadsaktörer 7 Oktober 2015 Affärsprocess: Den nordiska balansavräkningsmodellen - NBS Version: 2,12 Status: För implementering Datum: 7

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Remiss om ny föreskrift för inkvarteringsstatistiken

Remiss om ny föreskrift för inkvarteringsstatistiken YTTRANDE Datum: 2017-01-19 Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Dnr: 2014-004149 Remiss om ny föreskrift för inkvarteringsstatistiken Sammanfattning STF instämmer i Tillväxtverkets remissförslag om

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar

Läs mer

Finansiella risker på dagens elmarknad

Finansiella risker på dagens elmarknad Finansiella risker på dagens elmarknad Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm Anförande vid Riskkollegiet den 18 mars 2016 Något om kraftsystemet Kraftsystemet har en vertikal struktur med fyra delsektorer:

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Elproduktionskostnader nya anläggningar?

Elproduktionskostnader nya anläggningar? Elproduktionskostnader nya anläggningar? EnergiTing Sydost Västervik 2015-11-12 Solvie Herstad Svärd, Civ Ing Seniorkonsult Kraft&Värme, WSP Agenda Bakgrund/Utblick Elproduktion Övergripande resultat och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Elcertifikatsystemet - Nya möjligheter för elproducenterna Jenny Hedström Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ÅF värme och kraftkonferensen 11 november 2009 Agenda Ny tilldelningsperiod för

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer

Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer Av Lennart Söder, 18 december 2009 Syftet med detta dokument är att ge en översikt över de utmaningar som kan uppkomma då en större mängd vindkraft

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Rapport 1 (25) Vattenfall Generation Managment

Rapport 1 (25) Vattenfall Generation Managment Rap port 10-06- 10 Rapport 1 (25) Vattenfall Generation Managment Rapport 2 (25) Vattenfall Generation Managment Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1.1.Bakgrund... 4 1.2.Syfte... 4 1.3.Metodbeskrivning...

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Seminarium 2006-05-17. Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken

Seminarium 2006-05-17. Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken Starta Malmö Seminarium 2006-05-17 Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken 1 Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Chef för Beredskapsstaben Svenska Kraftnät

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Införande av stabilitetsavgift. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Införande av stabilitetsavgift. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-04-28 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Införande av stabilitetsavgift Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Svenska Kraftnäts Driftråd, möte 3-2015

Svenska Kraftnäts Driftråd, möte 3-2015 SVENSKA KRAFTNÄT Drift Alexandra Grigoriou 2015-09-15 2015/14 PROTOKOLL Svenska Kraftnäts Driftråd, möte 3-2015 Närvarande Folke Sjöbohm Magnus Brodin Johan Hagsten Jimmy Mattsson Gunnar Erixon Martin

Läs mer

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se 2016-10-06 2016/1538 REMISSVAR Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer