Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15"

Transkript

1 Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V

2 Ordlistan omfattar de mest frekvent förekommande termerna i NBS och tillhandahåller en översättning av dessa till svensk terminologi Ordlista Nordisk balansavräkning Denna ordlista har förberetts av Svenska kraftnät för att underlätta införandet av Nordisk balansavräkning (NBS) för de svenska elmarknadsaktörer som är berörda av NBS. De översättningar som återfinns baseras på redan befintliga vedertagna begrepp och definitioner och har anpassats för att vara så tydliga som möjligt. Eventuella synpunkter på Ordlistan bör snarast kommuniceras till

3 1. BRP Balance Responsible Party Balansansvarig 1 Den som har ingått avtal om Balansansvar med Svenska Kraftnät. Balance Obligation Balansansvar 2 Balansansvarigs affärsmässiga och planeringsmässiga ansvar för att balans råder mellan tillförsel och uttag av el, dels för egen produktion och förbrukning och egna ingångna avtal om köp och försäljning av el, dels för produktion, förbrukning och avtal om köp och försäljning, som balansansvarig åtagit sig för tredje parts räkning. Closed Distribution Networks Icke koncessionspliktigt nät 2 Ett icke koncessionspliktigt nät ägs av en fastighetsägare exempelvis ägare till flerbostadshus eller industrifastighet. Delivery Hour / Day Leveransperiod 2 Den period som mätvärden ska rapporteras för. Normalt är detta en månad eller ett dygn. Det finns dock undantag, t.ex. in-/utflytt som gör att leveransperioden kan vara kortare än en månad. DSO FCR Distribution System Operator Frequency Containment Reserves Elnätsföretag 2 (nätkoncessionshavare enligt ellagen) Det företag som med stöd av nätkoncession ansluter och överför el till elanvändarens elanläggning. Elnätsföretag benämns nätkoncessionshavare i ellagen. Elnätsföretaget kan ha nätkoncession på antingen regionnätsnivå och/eller lokalnätsnivå. Frequency Containment Reserve (FCR) 1 Automatisk reglering som sker momentant för att justera den fysiska balansen i det svenska kraftsystemet. FCR har till uppgift att stoppa en frekvensförändring. - Frequency Containment Reserve in normal operation (FCR-N) Momentan tillgänglig aktiv effekt som disponeras för frekvensreglering inom området 49,9-50,1 Hz och som aktiveras automatiskt av nätfrekvensen. - Frequency Containment Reserve in disturbed operation (FCR-D) Momentan tillgänglig aktiv effekt som disponeras för frekvensreglering inom området 49,9-49,5 Hz och som aktiveras automatiskt av nätfrekvensen.

4 2. Final Load Profile shares Slutliga andelstal 2 Den andel av en förbrukningsprofil som beräknas 2:a månaden efter leveransmånaden. De slutliga andelstalen baseras på: - de elanvändar-/leverantörsrelationer som gäller den aktuella leveransmånaden - uppmätt förbrukning för den aktuella leveransmånaden hos elanvändaren som ska schablonavräknas FRR ISR Frequency Restoration Reserves Imbalance Settlement Responsible Frequency Restoration Reserve (FRR) 1 Automatisk och manuell reserv som används för att kontinuerligt reglera den fysiska balansen i det svenska kraftsystemet. FRR har till uppgift att återföra frekvensen till 50,0 Hz och återställa FCR. - Frequency Restoration Reserve Automatisk (FRR-A) Automatisk reserv som aktiveras av frekvensen för att kontinuerligt reglera den fysiska balansen i det svenska kraftsystemet. - Frequency Restoration Reserve Manuell (FRR-M) Manuell reserv som används för att kontinuerligt reglera den fysiska balansen i det svenska kraftsystemet. Aktivering sker genom Svenska Kraftnäts kontrollrum. Reserven kan även användas för att avlasta överskridna överföringsgränser på stamnätet eller på förbindelser till utlandet. esett Oy är den som är operativt ansvarig för genomförandet av balansavräkningen (efter övergången till NBS) KPI Key Performance Indicator Nyckeltal MBA Market Balance Area Elområde 2 Från den 1 november år 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Dessa områden kan ha olika elpriser vid olika tillfällen. Kunden kan fortfarande välja bland olika former av elhandelsavtal. Skillnaden är att priset varierar beroende på var i Sverige du använder din el. Områden med överskott på el (norra Sverige) har större förutsättningar för lägre elpriser än områden med underskott på el (södra Sverige). Det är Svenska kraftnät som på initiativ från EU har delat in Sverige i elområden för att synliggöra var det behöver byggas flera kraftverk och var elnäten behöver förstärkas. SE1 - Luleå: Området norr Snitt 1 SE2 - Sundsvall: Området mellan Snitt 1 och Snitt 2 SE3 - Stockholm: Området mellan snitt 2 och snitt 4 SE4 Malmö: Området söder om snitt 4 ME Market Entity Den samlade benämningen på elområde, nätområde, produktionsenhet och reglerobjekt

5 3. MEC Market Entity Connection Den samlande benämning på olika anslutningar/relationer mellan marknadens aktörer, exempelvis bilateral handel, produktionsplaner per reglerobjekt, uppmätt förbrukning per nätområde. Tidsserieprodukterna för respektive Market Entity Connection (MEC) utgör grunden i balansavräkningen. MP Market Participants Marknadens aktörer Samtliga aktörer som är aktiva på elmarknaderna i Finland, Norge och Sverige. Detta gäller exempelvis Elleverantörer, nätägare, balansansvariga och ombud MGA Metering Grid Area Nätavräkningsområde 2 Elektriskt sammanhängande ledningsnät med nätkoncession som avgränsas med timvis mätning i gränspunkten gentemot angränsande nät. Nätavräkningsområdet kan bestå av flera nät och linjer med egen koncession. Ett elnätsföretag äger hela nätavräkningsområdet, som kan vara stamnät, regionnät eller lokalnät. Kallas även nätområde. MGA Metering Grid Area Nätavräkningsområde 2 Elektriskt sammanhängande ledningsnät med nätkoncession som avgränsas med timvis mätning i gränspunkten gentemot angränsande nät. Nätavräkningsområdet kan bestå av flera nät och linjer med egen koncession. Ett elnätsföretag äger hela nätavräkningsområdet, som kan vara stamnät, regionnät eller lokalnät. Kallas även nätområde. NPS Nord Pool Spot Nord Pool Spot 2 Elbörs för elkraftaffärer. Nord Pool Spot AS ägs av nordiska systemansvariga för överföringssystemet Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oy, Energinet.dk och de baltiska systemansvariga för överföringssystem Elering, Litgrid och Augstsprieguma Tikls. Se även Power Exchange ( Elbörs ). Profiled Schablonavräkning 2 Avräkning som beräknas utifrån avlästa mätarställningar på den förbrukning i nätavräkningsområdet som inte timmäts och rapporteras per timme. Genomförs av Svensk Elmarknadshandbok 15A 210 elnätsföretaget mot Svenska kraftnät och balansansvarig. Schablonavräkning görs preliminärt för varje månad (preliminära andelstal) och därefter slutligt andra månaden efter leveransmånaden (slutliga andelstal).

6 4. Preliminary Load Profile shares Preliminära andelstal 2 Prognos över ett elhandelsföretags elleverans för kommande månad. PX Power Exchange Elbörs 1 Kommersiell marknadsplats för kraftaffärer som bedrivs av Nord Pool Spot AS. Avse-ende fysisk handel består verksamheten av två delar: 1. Elspot (Spotmarknaden) Nordisk auktionsmarknad för fysisk elkraft för varje timme under följande dygn. 2. Elbas (Timmarknaden) Kontinuerlig timmarknad för fysisk energi för innevarande dygn, fram till en timme före leverans. Handel avseende följande dygns timmar påbörjas efter att Elspot avslutats. PU Production Unit Produktionsanläggning 2 Anläggning som ägs av en elproducent för produktion och inmatning av el i ett elnät. RO Regulation Object Reglerobjekt 1 Reglerobjekt är ett samlingsnamn för Produktions- och Förbrukningreglerobjekt till vilka produktions - respektive förbrukningsanläggningar hänförs av Svenska Kraftnät. Indelningen utgår från Svenska Kraftnäts krav på balansansvarigs rapportering av planer för hur anläggningen kommer att köras. Ett Reglerobjekt kan bestå av en an-läggning som bildar ett eget Reglerobjekt eller av flera anläggningar med liknande egenskaper. Även Grundreglerobjekt är Reglerobjekt. - Produktionsreglerobjekt Alla produktionsanläggningar ska vara ett eget Produktionsreglerobjekt, ingå i ett Produktionsreglerobjekt tillsammans med liknande anläggningar eller ingå i ett Grundreglerobjekt. Inom varje snittområde etablerar Svenska Kraftnät per Balansansvarig ett Grundreglerobjekt per kraftslag, förutom för kärnkraft, vilket inte får inte överstiga en sammanlagd effekt på 250 MW. - Förbrukningsreglerobjekt Förbrukningsreglerobjekt är förbrukningsanläggningar som har avkopplingsbar förbrukning, anläggningar som ingår i effektreserven eller reglerkraftmarknaden, samt större industrianläggningar. Inom varje snittområde etablerar Svenska Kraftnät per Balansansvarig ett Grundreglerobjekt för avkopplingsbar förbrukning vilket inte får överstiga en sammanlagd effekt på 250 MW.

7 5. Reconciliation / Reconciled energy Kvarkraft 2 Skillnaden mellan slutlig och preliminär schablonleverans. Svk beräknar kvarkraft per balansansvarig. Den balansansvarige beräknar kvarkraften för elhandelsföretaget. RE Retailer Elhandelsföretag 2 (elleverantör enligt ellagen) Företag som köper och säljer el för förbrukning. Elhandelsföretag benämns elleverantör i ellagen. Ett elhandelsföretag kan ha rollen som: - elhandlare - balansansvarig RR Replacement Reserves Störningsreserv SP Service Provider Ombud 2 TSO Transmission System Operator En aktör kan avtala med ett ombud om att rapportera eller sköta viss tjänst. Ombudet kan vara elnätsföretag, elhandelsföretag eller en helt fristående juridisk enhet. Systemansvarig 2 Ansvarig för driftsäkerhet och balanshållning i det nationella systemet. Svenska kraftnät har denna roll i Sverige.

8 Ordlistan har i största möjliga mån baserats på befintliga vedertagna definitioner Referenser 1. Definition från Svenska kraftnäts balansansvarsavtal 2. Svensk Elmarknadshandbok - 15A ( )

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10A rev 1 2009-10-30 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 13 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10B rev 2 2011-02-01 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 21 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad

Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknad nr 1 2010 årgång 38 Den svenska elmarknaden omreglerades 1996. Produktion av och handel med el konkurrensutsattes

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Kostnadsnyttoanalys av Datahubb 30 april 2014 Proj no: 5469494000 Copyright 2014 Sweco Energuide AB Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

Hedgingstrategier för elhandelsbolag på den svenska elmarknaden efter elområdesuppdelning

Hedgingstrategier för elhandelsbolag på den svenska elmarknaden efter elområdesuppdelning ISSN 0280-5316 ISRN LUTFD2/TFRT--5899--SE Hedgingstrategier för elhandelsbolag på den svenska elmarknaden efter elområdesuppdelning Hannes Teder Gustav Wiklund Lund University Department of Automatic Control

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer