Offertförfrågan från Svenska Stadskärnor AB. 1.Projektet Cityakademien Syd Ett kompetensprojekt för verksamma i nio sydsvenska stadskärnor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offertförfrågan från Svenska Stadskärnor AB. 1.Projektet Cityakademien Syd Ett kompetensprojekt för verksamma i nio sydsvenska stadskärnor."

Transkript

1 Örebro Offertförfrågan från Svenska Stadskärnor AB Upphandling av utbildningspartner Svenska Stadskärnors avsikt med denna offertförfrågan är att teckna ett kontrakt för i första steget kompetensanalys och i nästa steg utbildning av medarbetare inom projektet Cityakademin Syd. Cityakademin Syd är ett kompetensprojekt för verksamma inom handel, service, restaurang och fastighetsbranschen i Skåne och Blekinge. Projektet utgör ett genomförandeprojekt med mobiliseringsfas inom Programområde 1 finansierat av Europeiska Socialfonden. Projektägare är Svenska Stadskärnor AB. 1.Projektet Cityakademien Syd Ett kompetensprojekt för verksamma i nio sydsvenska stadskärnor. Om Svenska Stadskärnor Svenska Stadskärnor är ett forum för erfarenhetsutbyte inom stadskärneutvecklingsfrågor. Föreningen ägs av våra medlemmar som i dagsläget består av: 50 kommuner 50 citybolag/centrumföreningar, nedan kallade TCM Fastighetsbolag, detaljhandelsföretag, arkitekter och konsulter 4 nationella branschorganisationer från både privat och offentlig sektor 2 nationella myndigheter Frågeställningarna kring stadskärnans utveckling är komplexa och handlar om - Management och samordning - Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling - Handel och servicenäringen - Bostäder och arbetsplatser - Skötsel, drift och upprustning av gator, torg, grönytor och parker - Varumärke, marknadsföring, destinationsutveckling, turism - Händelser, event och arrangemang - Kommunikationer, infrastruktur, kollektivtrafik, trafik och parkering - Attraktivitet, trygghet och säkerhet mm mm. Huvudinriktning för vår verksamhet är: Medlemsservice Verktyg för lokala utvecklingsprocesser Kunskapsspridning Branschaktiviteter, nätverk och erfarenhetsutbyte Kompetensutveckling

2 Föreningen driver verksamheten genom det helägda dotterbolaget Svenska Stadskärnor AB. Medlemmarnas/ägarnas årliga medlems- och serviceavgifter utgör basen i verksamheten. Grundekonomin ligger på 1.5 Mkr per år. Kansliet har en grundbemanning om 1,5 personer. Övriga personella resurser engageras efter behov till olika projekt. Syfte med kompetensutvecklingsprojektet Syftet med projektet är att genomföra strategiska och behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser för ca 1510 anställda i ca 230 butiker/företag i nio stadskärnor i Skåne och Blekinge för att minska sårbarheten i branscher som kännetecknas av låga utbildningsnivåer bland medarbetarna och med krav på kort- och långsiktiga utvecklingsbehov. Inom ramen utvecklingsbehovet finns behov av strategisk kompetensutveckling. För att möta detta ska Cityakademin Syd genomföra utbildningsinsatser och seminarier för personal och chefer, dels i syfte att stärka företagens konkurrenskraft och överlevnadsmöjligheter, dels i syfte att stärka medarbetarnas anställningsbarhet och förmåga till ökad geografisk och branschbaserad rörlighet samt att förebygga hälsa och långtidssjukskrivningar. Att förbygga ohälsa och långtidssjukskrivningar är ett perspektiv och mål som genomsyrar hela vårt projekt. Ledarskapet och organisationens förståelse för hur skapa en hälsobefrämjande arbetsplats är viktiga faktorer för att nå vår målsättning i projektet. För att säkerställa att vi får en leverantör som långsiktigt kan tillmötesgå projektets intentioner går vi därför ut med en upphandling av leverantör för tjänsterna gällande kompetensanalys i grupp samt utbildningar för området ledarskap, medarbetarutveckling och kommunikation. Utvärderingar av utbildningsinsatserna genomförs löpande. Detta samt förändrade behov hos deltagarna innebär att det måste finnas en beredskap att förändra, förnya och anpassa insatserna löpande efter önskemål. Projektperioden är 1 augusti december 2013.

3 2. Villkor Offerten skall skickas in antingen via till Jeanette Berggren - se uppgifter nedan - eller via post och undertecknad person för offerten skall vara behörig företrädare att teckna företaget. Om offert lämnas via skall både offert och tillhörande bilagor skickas i samma . Offerten lämnas på de villkor som framgår av offertförfrågan och bilagan. Offertgivare ska lämna offert på ett paket med o Kompetensanalys i grupper - för ca grupper med 6-10 deltagare. Inkom med förslag på upplägg för ca två tre halvdagar. o Kompetensanalys en särskild grupp med 10 cityledare. Beräknad tidsåtgång 4-5 halvdagar. o Utbildningar inom Ledarskap, medarbetarutveckling, organisation och kommunikation Kompetensanalysen ska utföras aug-dec 2011 och utbildningarna ska utföras under hela 2012 och Kostnaden för kompetensanalysen ska anges som en totalkostnad per grupp. Kostnaden för respektive utbildning ska anges som totalkostnad per deltagare för respektive utbildning enligt anbudsgivarens förslag på upplägg och innehåll för varje utbildning. Utbildningar ska genomföras på minst fyra utvalda orter: Malmö, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad. De utbildningar som visar sig mest efterfrågade kan komma att behöva erbjudas på fler orter. Resor för utbildningspersonal ska ingå i kostnaden. Kostnaderna ska anges exklusive moms och vara fasta tills uppdraget har genomförts. Uppdragsgivaren betalar för utförda utbildningar. I det fall utbildningar saknar deltagare så utgår ingen ersättning. Fakturering ska ske i efterskott en gång per månad på samlingsfaktura för varje kalendermånads genomförda utbildningar och tillhörande utvärderingar. Faktura skall vara oss tillhanda senast den 18:de varje månad för utbetalning den 28:nde månaden efter. Offerten skall vara Svenska Stadskärnor tillhanda senast den 23 maj Svenska Stadskärnor meddelar tilldelningsbeslut senast 23 juni Tilldelningsbeslutet kommer vara villkorat att vi i ett senare skede (juni 2011) erhåller positivt besked från ESFrådet på den aktuella projektansökan. Svenska Stadskärnor äger rätt att avbryta det upphandlade kontraktet i det fall uppdragstagaren kraftigt åsidosätter sina förpliktelser. Uppdragstagaren ska inneha en aktuell F-skattesedel och ska bära ansvar för alla sina betalningar till skatteverket, personal och leverantörer.

4 Utbildningspartner 3. Uppdragsbeskrivning I projektet som har fokus på arbetsorganisationens påverkan på hälsa och ohälsa står ledarskapet i fokus. Vi söker en utbildningspartner som finns med under hela projektet med ansvar kompetensanalys samt utbildningar inom ledarskap, medarbetarutveckling, organisation och kommunikation. Utbildningspartnern besitter med fördel kunskap om helhetssyn och kompetenssamordning för målgrupperna a. Detta för att ha en övergripande förståelse för vad utbildningsinsatserna syftar till och på vilket sätt ledarskap/medarbetarutvecklingen kan befrukta TCM-organisationer och vice versa) b. För att det ska ske en utveckling på arbetsplatserna behövs ett samlat grepp om ledarskap och verksamhetsutveckling så det blir en röd tråd genom hela projektet för att verkligen skapa en möjlighet till förändringar och bättre hälsa i ett arbetsplatsperspektiv c. Perspektivet individ, verksamhet, organisation, område, stadskärna, region, nationellt, internationellt Den valda utbildningspartnern får en nyckelroll i projektet och kommer att ingå i styrgruppen. Utbildningspartnern ska vara ett stöd i upphandling av övriga utbildningar för projektledningen. Kompetensanalys Grundbulten för att nå förväntade resultat i projektet är att vi i mobiliseringsfasen genomför en kompetensanalys för varje företag. Genom kompetensanalysen vill vi komma fram till vilket kompetensutvecklingsbehov som föreligger för att vi ska kunna erbjuda utbildningsinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa och långtidssjukskrivningar. Vi vill att offertgivaren lämnar förslag på hur denna process ska genomföras för att nå bästa möjliga resultat. Utbildning Utbildningarna skall genomföras under de tidsperioder som anges av projektägaren och i den omfattning som avropas för respektive utbildning. Utbildningar skall i första hand genomföras som halv- eller heldagsutbildningar i gruppform. Vi vill att offertgivare beskriver hur ni har för avsikt att lägga upp de aktuella kurserna och vad för material som ni kan erbjuda för varje enskild kurs. Inför varje termin bestämmer uppdragsgivaren vilket kursutbud som ska erbjudas den aktuella terminen. I detta underlag finns de kurser som vi efter en genomförd snabbanalys konstaterat behov av inom ledarskapsområdet. Viss justering av ämnen kan komma att ske om det vid en kompletterande behovsanalys, eller pga omvärldsfaktorer vi i dag inte känner till, framkommer behov av komplettering av andra ämnen. Dvs uppdragstagaren bör kunna erbjuda viss flexibilitet i kursutbudet. Ange i er offert vad ni kan erbjuda utöver de kurser som är angivna i bilaga 1. Uppdragstagare skall för varje kursmoment som genomförs genomföra löpande skriftliga utvärderingar där varje enskild deltagare får bedöma/beskriva kvalitén för de olika momenten som genomförs i utbildningarna. Dessa bedömningar skall löpande tillställas projektägaren under och efter varje kursmoment. Uppdragstagaren skall också ha utbildningsunderlaget tillgängligt i dokumentationsform ifall någon av deltagarna vid ett ordinarie utbildningstillfälle inte skulle vara närvarande p g a sjukdom etc. Beskrivning av utbildningar Se bilaga 1.

5 4. Kravspecifikation på uppdragstagare Skallkraven 1-4 nedan ska vara uppfyllda. Punkterna 5-9 har en påverkansfaktor i procent som anger betydelsen av varje moment. Den som erhåller högst procentsats totalt kommer att utses som utbildare. Punkterna är meriterande. Erfarenhet och projekt skall anges skriftligt med referenser som ni genomfört under respektive punkt 1-4. Bedömning av punkterna 5-9 kan maximalt erhålla 15%, 40%, 15%, 15% respektive 15% och rankningen sker utefter de referensuppgifter som anbudsgivaren anger för varje moment 5-9. Skallkrav 1. Skall ha erfarenhet av och kunna anordna både förändringsledarutbildningar och kurser inom ledarskap/ medarbetarutveckling, relevant och för målgruppen anpassat upplägg för kompetensanalys/ förändringsledarutbildning. 2. Skall ha erfarenhet av att arbeta med projektinterna grupper. Projektinterna grupper har perspektivet att stödja både kompetensutveckling och nätverkande, dvs ger utöver kompetensutveckling för individ o företag även andra synergi och nätverkseffekter. Under detta skall krav räknas inte in utbildningar med främlingsgrupper, ej heller vanliga öppna eller företagsinterna kurser. Öppna kurser ej likställt därför att i detta fall ska processen vara över en längre tid och syfta till och ha perspektivet ökad samverkan så inte likställt med öppna kurser. 3. Skall ha erfarenhet av att arbeta med våra målgrupper i projektet, dvs hotell- och restauranganställda, anställda inom handel, event och turism. 4. Skall ha erfarenhet av att leda, följa och löpande deltaga i och utvärdera utbildningsinsatser. Bedömningskriterier 5. Metod och upplägg av kompetensanalys. Påverkansfaktor 15%. 6. Totalpris per grupp för kompetensanalys. Påverkansfaktor 15 %. 7. Totalpris per deltagare på respektive utbildning. Påverkansfaktor 40%. 8. Offertgivaren skall beskriva vilka former av kvalitetssäkring som denne har för att säkerställa leverans av offererade tjänster. Påverkansfaktor 15%. 9. Referenser på utbildningspersonal. Påverkansfaktor 15%.

6 Meriterande 10. Det är meriterande om offertgivaren har erfarenhet av uppdrag inom fastighetsbranschen samt inom TCM och stadskärneutveckling. Detta gällande båda områdena kompetensanalys samt ledarskap/ medarbetarskap. 11. Det är också meriterande med erfarenhet av att arbeta med längre förändringsledningsprocesser, ej bara på individ eller företagsnivå, utan även övergripande mot ett övergripande långsiktigt syfte gällande att främja hälsofrämjande arbetsplatser för att förebygga långtidssjukskrivningar. 12. Meriterande är det också om offertgivaren har erfarenhet av att leda och genomföra kompetensutvecklingsprocesser för kluster av företag, i hela kedjan från kompetensanalys i grupp till genomförande och utvärdering. Till offertförfrågan hör följande bilaga 1. Beskrivning av respektive utbildning 5. Bilagor 6. Övriga uppgifter Kontaktperson för projektet är Jeanette Berggren, projektägare för Cityakademin Syd/VD för Svenska Stadskärnor, telefonnummer , adress Offert/anbud skall vara oss tillhanda senast 23 maj 2011 kl till: Svenska Stadskärnor, Box 1221, Örebro, attention Jeanette Berggren. Märk kuvertet; Anbud Cityakademin Syd eller alternativt via mail till Örebro 6 maj 2011 Svenska Stadskärnor Jeanette Berggren

7 Bilaga 1 Utbildningsbeskrivningar för en del av ESF-projektet Cityakademin Syd Ledarskap, medarbetarutveckling organisation och kommunikation För alla kurser nedan kan tidsupplägg och gruppstorlek förändras, kurser/kursmoment tas bort eller läggas till under projektperioden, men följande är stommen av de kurser vi avser anordna. LÄNGRE LEDARUTBILDNING 8 dagar + 1 ind coachningsamtal per person För ca deltagare DIVERSITY MANAGEMENT, 2 DAGAR LEDARSKAP, 2 DAGAR Övergripande grundutbildning som ledare LEDARSKAP/PERSONLIG UTVECKLING, 2 DAGAR Med DISC, MBTI eller IPU profilanalys som grund. DET COACHANDE LEDARSKAPET, 2 DAGAR COACHING, VIDAREUTBILDNING Förslag på upplägg för mindre grupp av deltagare gällande att gå vidare med coachingträning. KOMMUNIKATION PÅ ARBETSPLATSEN Prisförslag för: o Ett program för en hel arbetsplats personal, företagsinternt 1-3 dagar. o Blandade grupper om ca personer, med utbildning under 1-2 dagar INDIVIDUELL COACHING Paket om 6, alternativt 10 tillfällen.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens i

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Arbetsrapport 2012:5 Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Kaj Gustafsson Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer