SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade "Punkter". Dessa Punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå i en sammanfattning för Obligationerna och Emittenten. Eftersom vissa Punkter inte behöver behandlas här så kan det finnas luckor i nummerföljden av Punkterna. Även om en viss Punkt ska ingå i sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av värdepapper och emittent, kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den Punkten. I dessa fall anges endast en kort beskrivning av Punkten i sammanfattningen med en förklaring till varför den inte är tillämplig. Punkt Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen Observera att: denna sammanfattning ska läsas som introduktion till Grundprospektet; varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet av investeraren; om krav med bäring på informationen i Grundprospektet framställs i domstol kan käranden som investerar, enligt nationell rätt i Medlemsstaterna, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta prospektet innan den juridiska processen inleds; samt civilrättsligt ansvar för Emittenten eller Garanten kan endast uppkomma för de personer som har lagt fram sammanfattningen inklusive varje översättning därav, men endast om sammanfattningen är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet [Samtycke: Med förbehåll för villkoren angivna nedan samtycker Emittenten till att Grundprospektet används i samband med ett erbjudande under omständigheter där det inte finns något undantag från skyldigheten enligt Prospektdirektivet att offentliggöra ett prospekt (ett Publikt Erbjudande) avseende Obligationer av Managers, namnen på specifika finansiella mellanhänder] [och] varje finansiell mellanhand vars namn offentliggörs på Emittentens webbplats (www.equitysolutions.natixis.fr) och som identifieras som en Auktoriserad Erbjudare avseende det relevanta Publika Erbjudandet och varje finansiell mellanhand som är auktoriserad att lämna sådana erbjudanden under den tillämpliga lagstiftningen som implementerar Direktiv om Marknader i Finansiella Instrument (2004/39/EG) som offentliggör på sin webbplats följande uttalande (med informationen inom hakparenteser ifylld med den relevanta informationen): Vi, [infoga juridisk firma för finansiell mellanhand], hänvisar till emissionen av [infoga titel för relevanta Obligationer] (Obligationerna) beskrivna i de Slutliga Villkoren daterade den [infoga datum] (Slutliga Villkoren) offentliggjorda av [ ] (Emittenten). Vi accepterar härmed erbjudandet från Emittenten att lämna sitt samtycke till vår användning av Grundprospektet (enligt definition i de Slutliga Villkoren) i samband med erbjudandet av Obligationer i enlighet med Villkoren för Auktoriserade Erbjudare och med förbehåll för villkoren för sådant samtycke, respektive så som anges i Grundprospektet och vi använder Grundprospektet i samband med det Publika Erbjudandet i enlighet därmed.

2 (var och en, en Auktoriserad Erbjudare). Erbjudandeperiod: Emittentens samtycke omnämnt ovan lämnas för Publika Erbjudanden av Obligationer under perioden [erbjudandeperiod för emissionen ska anges här] (Erbjudandeperioden). Villkor för samtycke: Villkoren för Emittentens samtycken (utöver de villkor som har omnämnts ovan) är att sådant samtycke: (a) endast är giltigt avseende den relevanta Tranchen av Obligationer; (b) endast omfattar användningen av Grundprospektet för att lämna Publika Erbjudanden av den relevanta Tranchen av Obligationer i [Luxemburg/Italien/Finland/ Sverige/Storbritannien/Danmark/Irland/Frankrike/Belgien/Tyskland/Nederländerna] och (c) [ange varje annat villkor tillämpligt på det Publika Erbjudandet avseende den specifika Tranchen]. EN INVESTERARE SOM HAR FÖR AVSIKT ATT FÖRVÄRVA ELLER FÖRVÄRVAR OBLIGATIONER I ETT PUBLIKT ERBJUDANDE FRÅN EN AUKTORISERAD ERBJUDARE KOMMER ATT GÖRA DET, SAMT ERBJUDANDEN OCH FÖRSÄLJNINGAR AV SÅDANA OBLIGATIONER TILL EN INVESTERARE AV EN SÅDAN AUKTORISERAD ERBJUDARE KOMMER ATT GÖRAS I ENLIGHET MED ALLA VILLKOR OCH ANDRA ARRANGEMANG SOM FINNS MELLAN EN SÅDAN AUKTORISERAD ERBJUDARE OCH EN SÅDAN INVESTERARE, INKLUSIVE BETRÄFFANDE PRIS, ALLOKERING, KOSTNADER OCH AVVECKLING. VARJE INVESTERARE MÅSTE VÄNDA SIG TILL DEN RELEVANTA AUKTORISERADE ERBJUDAREN VID TIDPUNKTEN FÖR VARJE PUBLIKT ERBJUDANDE FÖR ATT ERHÅLLA INFORMATION ANGÅENDE VILLKOREN FÖR DET PUBLIKA ERBJUDANDET OCH DEN AUKTORISERADE ERBJUDAREN KOMMER ATT VARA ENSAMT ANSVARIG FÖR SÅDAN INFORMATION. Avsnitt B Emittent Punkt B.1 Emittentens juridiska och kommersiella namn B.2 Säte/ juridisk form/ tillämplig rätt/ land för bildande Natixis Structured Issuance SA är det juridiska namnet. Natixis Structured Issuance är det kommersiella namnet. Emittenten har sitt säte på adressen 51, avenue JF Kennedy, L Luxemburg. Det bildades i och under lagarna i Storhertigdömet Luxemburg (Luxemburg) som ett s.k. société anonyme (publikt aktiebolag). B.4b Information om trender Ej tillämpligt Det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som är rimligt troliga att leda till någon betydande påverkan på utsikterna för Emittenten avseende innevarande finansiellt år. B.5 Beskrivning av Koncernen Emittenten är ett indirekt helägt dotterföretag till NATIXIS. B.9 Vinstprognos eller uppskattningar Ej tillämpligt Inga vinstprognoser eller vinstuppskattningar har lämnats i Grundprospektet.

3 B.10 Reservationer i revisionsberättelsen B.12 Utvald historisk finansiell nyckelinformation Information om inga betydande eller betydande negativa förändringar B.13 Händelser som påverkar Emittentens solvens B.14 Beroende av andra koncernbolag Ej tillämpligt Inga reviderade årsredovisningar har upprättats. Ej tillämpligt Emittenten är ett nybildat bolag. Det har inte inträffat någon betydande förändring avseende den finansiella positionen eller avseende handelspositionen för Emittenten sedan datumet för bildandet och det föreligger ingen betydande negativ förändring avseende Emittentens utsikter sedan datumet för bildandet. Ej tillämpligt Det finns inga nyligen inträffade särskilda händelser som är i en betydande omfattning relevanta för bedömande av Emittentens solvens. Vänligen se Punkt B.5 ovan och B.18 nedan. Den är beroende av dess ägare NATIXIS. B.15 Huvudsakliga verksamheter De huvudsakliga verksamheterna för Emittenten är, bl.a., att förvärva, handla med och/eller erbjuda finansiering i form av lån, optioner, derivat och andra finansiella tillgångar och finansiella instrument i någon form och av någon natur, för att erhålla finansiering genom emission av Obligationer eller andra finansiella instrument och att ingå avtal och transaktioner i samband därtill. B.16 Kontrollerande aktieägare Emittenten är ett indirekt helägt dotterföretag till NATIXIS. Emittenten ägs till 100 % av Natixis Trust, som i sin tur ägs av Natixis. B.17 Kreditvärdighetsbetyg Ej tillämpligt; Emittenten och dess skuldförbindelser har inte tilldelats något kreditvärdighetsbetyg. B.18 Beskrivning av Garantin NATIXIS har genom en oåterkallelig och ovillkorad garanti daterad 23 januari 2014 lämnat vissa åtaganden till förmån för innehavare av vissa finansiella instrument (vilket innefattar Obligationer emitterade under Programmet) emitterade av Emittenten (NATIXIS-Garantin). [Obligationerna kommer dra nytta av NATIXIS-Garantin. NATIXIS kommer därför oåterkalleligt och ovillkorat garantera till innehavare av varje sådan Obligation, de belopp som förfaller till betalning för Emittenten under Obligationerna efter krav från relevant innehavare av sådana Obligationer i enlighet med NATIXIS-Garantin.]/[Obligationerna kommer inte dra nytta av NATIXIS-Garantin.] [B.19 NATIXIS som Garant Vänligen se Punkterna B.1 till B.16 ovan avseende NATIXIS.] Avsnitt B Garant Punkt B.19/B.1 Juridiskt och kommersiellt NATIXIS

4 B.19/B.2 namn på Garanten Säte/ juridisk form/ tillämplig rätt/ land för bildande Garanten har sitt säte på adressen 30, avenue Pierre Mendes- France, Paris, Frankrike. Det är bildat i och under lagarna i Frankrike som ett aktiebolag (société anonyme à Conseil d'administration). B.19/B.4b Information om trender Ej tillämpligt Det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som är rimligt troliga att leda till någon betydande påverkan på utsikterna för Garanten. B.19/B.5 Beskrivning av Koncernen Från men inte inklusive den 31 juli 2009 är Garanten närstående till BPCE som är huvudenheten i den nya bankkoncernen som bildades genom sammangåendet av Groupe Banque Populaire och Groupe Caisse d Epargne, som fullbordades den 31 juli Närståendet med BPCE regleras av artikel L i den franska monetära och finansiella lagstiftningen (Code Monétaire et Financier). Som huvudenhet och i enlighet med artikel L i den franska monetära och finansiella lagstiftningen är BPCE ansvarig för att garantera likviditeten och solvensen för Garanten. BPCE är den största aktieägaren i Garanten och, som sådan, utövar det ansvar som följer av bankregler. B.19/B.9 B.19/B.10 B.19/B.12 Vinstprognos eller uppskattningar Reservationer i revisionsberättelsen Utvald historisk finansiell nyckelinformation Ej tillämpligt Inga vinstprognoser eller vinstuppskattningar har lämnats i Grundprospektet. Ej tillämpligt Inga reservationer finns i någon revisionsberättelse som ingår i Grundprospektet. Per den 31 december 2013, hade NATIXIS totala tillgångar om 510,1 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutade den 31 december 2013 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 884 miljoner. Den finansiella informationen i detta stycke är inte reviderad och är ett utdrag från NATIXIS pressmeddelande, publicerat den 19 februari 2014 avseende NATIXIS ickereviderade finansiell information för det fjärde kvartalet som avslutades den 31 december 2013 och de icke-reviderade siffrorna för året som avslutades den 31 december Per den 31 december 2012, hade NATIXIS totala tillgångar om 528,4 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutade den 31 december 2012 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 901 miljoner. Per den 31 december 2011, hade NATIXIS totala tillgångar om 508 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutade den 31 december 2011 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) för året som slutade den 31 december 2012, var miljoner. Per den 30 juni 2013, hade NATIXIS totala tillgångar om 553 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutade den 30 juni 2013 var miljoner, dess bruttovinst var 873 miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 487 miljoner. Per den 30 juni 2012, hade NATIXIS totala tillgångar om 562 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutade den 30 juni 2012 var miljoner, dess bruttovinst var 737 miljoner

5 och dess nettoresultat (koncernandel) var 579 miljoner. B.19/B.13 B.19/B.14 Beskrivning av betydande förändringar avseende den finansiella positionen eller handelspositionen efterföljande den period som omfattas av den historiska finansiella informationen Information om inga betydande eller betydande negativa förändringar Händelser som påverkar Emittentens solvens Beroende av andra koncernbolag Årsstämman i Natixis godkände en extraordinär utdelning om 0,65 per aktie, som utbetalades den 19 augusti Per dagen för detta Grundprospekt är NATIXIS aktiekapital Aktiekapitalet i Natixis kommer att öka den 24 februari 2014 och åter igen den 3 mars 2014, enligt en kostnadsfri tilldelning av aktier beslutad av conseil d'administration (styrelsen) i februari 2011 respektive i februari Således kommer det nya aktiekapitalet i Natixis att vara följande: Från och med den 24 februari 2014, ,40 uppdelat på till full obetalda aktier om 1,60 per aktie. Från och med den 3 mars 2014, ,60 uppdelat på till fullo betalda aktier om 1,60 per aktie. Med undantag för vad som anges i avsnittet med rubriken beskrivning av betydande förändringar avseende den finansiella positionen eller handelspositionen efterföljande den period som omfattas av den historiska finansiella informationen ovan, föreligger det inte betydande förändringar avseende den finansiella positionen eller handelspositionen för NATIXIS sedan den 31 december 2013 och det föreligger inga betydande negativa förändringar avseende utsikterna för NATIXIS sedan den 31 december Vänligen se Punkt B.12 ovan Beskrivning av betydande förändringar avseende den finansiella positionen eller handelspositionen efterföljande den period som omfattas av den historiska finansiella informationen. Vänligen se Punkt B.19/B.5 ovan. Ej tillämpligt koncernbolag. Garanten är inte beroende av andra B.19/B.15 Huvudsakliga verksamheter Garanten är bolags-, investeringsförvaltnings- och den finansiella tjänstedelen av Groupe BPCE, som är tvåa i Frankrike i fråga om marknadsandelar (källa: Banque de France). Garanten har ett antal områden med expertis inom tre huvudsakliga verksamheter: bankrörelse avseende företagskunder Investeringslösningar (tillgångsförvaltning, försäkring, private banking, privat kapital) Specialiserade Finansiella Tjänster Garanten har ett långsiktigt åtagande mot sin egen kundbas av företag, finansiella institutioner och institutionella investerare, samt en kundbas bestående av individer, professionella och småoch medelstora företag inom Groupe BPCE:s nätverk för privata

6 banktjänster (Caisse d Epargne och Banque Populaire). B.19/B.16 Kontrollerande aktieägare BPCE är den största aktieägaren i Garanten och, som sådan, utövar det ansvar som följer av bankregler. Per den 30 juni 2013, innehade BPCE 72,1 % av Garantens aktiekapital. B.19/B.17 Kreditvärdighetsbetyg Garantens långfristiga icke-säkerställda och icke-efterställda skuld är A2 (stable) från Moody s Investors Services Inc. (Moody s), A (negative) från Standard and Poor s Ratings Services (S&P) och A (stable) från Fitch Ratings Ltd. (Fitch). Var och en av Moody s, S&P och Fitch är etablerade inom den Europeiska Gemenskapen och är registrerade under Förordning (2009/1060/EG) (i dess ändrade lydelse) (KVI-förordningen). Den europeiska tillsynsmyndigheten European Securities and Markets Authority offentliggör på sin webbplats (www.esma.europa.eu/page/ List-registered-and-certified- CRAs) en förteckning over kreditvärderingsinstitut som har registrerats i enlighet med KVI-Förordningen. Den förteckningen uppdateras inom fem arbetsdagar från ett beslut under artikel 16, 17 eller 20 i KVI-Förordningen. Den Europeiska Kommissionen ska offentliggöra den uppdaterade förteckningen i Official Journal of the European Union inom 30 dagar från sådan uppdatering. Avsnitt C Värdepapper Punkt C.1 Obligationernas typ och klass/isin Obligationerna (Obligationer) som beskrivs i detta avsnitt är skuldförbindelser med en valör om mindre än 100,000 (eller dess motvärde i varje annan valuta). Obligationerna är [Obligationer med Fast Ränta/Obligationer med Rörlig Ränta/Nollkupongobligationer/Strukturerade Obligationer]. [Infoga om CDI:er: Investerare kan också hålla intressen i Obligationerna indirekt genom Euroclear UK & Ireland Limited, genom emissionen av dematerialiserade depåintressen som emitteras, innehas, avvecklas och överförs genom CREST (CDI:er). CDI:er representerar intressen i de relevanta Obligationerna som är underliggande till CDI:erna; CDI:erna är inte i sig själva Obligationer. CDI:er är självständiga värdepapper separata från Obligationerna, konstitueras under engelsk rätt och överförs genom CREST och kommer att emitteras av CREST Depository Limited enligt en avtalsutfästelsehandling (global deed poll) av den 25 juni 2001 (såsom senare modifierad, kompletterad och/eller återutfärdad). CDI-innehavare kommer inte att vara berättigade att handla direkt i Obligationerna.]

7 Serienummer: [] Tranchnummer: [] Identitetskod (ISIN): [] Common-kod: [] C.2 Valuta Valutan för denna Serie av Obligationer är []. C.5 Begränsningar i överlåtbarheten Obligationernas fria överlåtbarhet gäller med förbehåll för försäljningsrestriktionerna avseende USA, EES (inklusive Storbritannien, Irland, Frankrike, Republiken Italien), Hong Kong, Japan, Singapore, Taiwan och Schweiz. [Obligationer som erbjuds och säljs utanför USA till ickeamerikanska personer med stöd av amerikansk lagstiftning (Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933)(i dess ändrade lydelse) måste vara förenliga med försäljningsrestriktioner.] [Obligationer som innehas genom ett clearingsystem måste överföras i enlighet med reglerna, procedurerna och föreskrifterna för sådant clearingsystem.] C.8 Rättigheter förknippade med Obligationerna, inklusive rangordning och begränsningar av dessa rättigheter Rättigheter förknippade med Obligationerna Beskattning Samtliga betalningar avseende Obligationerna kommer att göras utan avdrag för eller med beaktande av källskatt påförd av Luxemburg. I händelse av att något sådant avdrag görs kommer Emittenten, förutom i vissa begränsade situationer, vara skyldig att erlägga tillkommande belopp för att täcka beloppen som dragits av på detta sätt. Samtliga betalningar av NATIXIS avseende NATIXIS- Garantin, om tillämpligt, kommer att ske utan avdrag för franska källskatter, såvida inte annat krävs enligt lag. Om NATIXIS är skyldigt enligt lag att göra avdrag för eller med beaktande av franska skatter, ska bolaget betala, i den mån inte detta är förbjudet enligt fransk rätt, tillkommande belopp till Obligationsinnehavarna för att kompensera för sådant avdrag, allt enligt vad som anges i NATIXIS-Garantin. Samtliga betalningar avseende Obligationerna kommer alltid att bli föremål för (i) varje innehållande eller avdrag som erfordras enligt amerikansk skattelagstiftning (Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986) (Lagen) och (ii) varje innehållande eller avdrag enligt ett avtal som beskrivs i Section 1471(b) i Lagen eller annars påförs enligt Sections 1471 till och med 1474 i Lagen, varje föreskrift eller avtal därunder, officiell tolkning därav eller varje lag som implementerar ett mellanstatligt förhållningssätt därtill.

8 Emittentens negativåtagande Så länge som någon av Obligationerna och Talongerna eller Kupongerna avseende dessa kvarstår utestående, kommer Emittenten inte skapa eller tillåta att det finns någon inteckning, pantsättning, säkerhetsrätt eller annat slag av belastning eller säkerhetsintresse over hela eller någon del av dess företag, tillgångar eller intäkter, nuvarande eller framtida, för att säkerställa någon Relevant Skuldförpliktelse eller någon garanti eller skadeslöshetsförbindelse avseende Emittenten avseende någon Relevant Skuldförpliktelse, såvida inte samtidigt eller dessförinnan Emittentens förpliktelser under Obligationerna, Talongerna eller Kupongerna (A) säkerställs likvärdigt och proportionerligt därmed eller (B) ha fördelen av sådana andra säkerhets-, garanti-, skadeslöshets-, eller andra arrangemang som ska ha godkänts genom ett Extraordinärt Beslut av Obligationsinnehavarna. Uppsägningsgrundande Händelser Varje Obligation kan omedelbart bli inlösenbar genom meddelande från en innehavare i händelse av inträffandet av vissa händelser (Uppsägningsgrundande Händelser) inklusive icke-betalning och icke-uppfyllande av Emittentens förpliktelser avseende Obligationerna och insolvensen eller likvidationen av Emittenten. Det finns inte några uppsägningsgrundande händelser avseende NATIXIS under Obligationerna eller NATIXIS-Garantin. Möten Villkoren för Obligationerna kommer att innehålla bestämmelser för att sammankalla möten för innehavare av Obligationer för att ta ställning till saker som påverkar deras intressen generellt. Dessa bestämmelser tillåter definierade majoriteter att binda alla innehavare, inklusive innehavare som inte närvarar och röstar vid det relevanta mötet och innehavare som röstade emot majoriteten. Tillämplig rätt Engelsk rätt Rangordning av Obligationerna Emittentens förpliktelser under Obligationerna kommer att utgöra icke-efterställda och icke-säkerställda förpliktelser för Emittenten. Begränsning av rättigheterna Preskription Krav mot Emittenten beträffande betalning avseende Obligationerna, Talongerna och Kupongerna (vilka för detta

9 ändamål inte ska inkludera Talonger) ska bli preskriberade och bli ogiltiga såvida inte dessa presenteras för betalning inom tio år (vad gäller kapital) eller fem år (vad gäller ränta) från den vederbörliga Relevanta Dagen avseende dessa. [Krav mot Emittenten på betalning avseende Finska Obligationer kommer att betalas automatiskt till Obligationsinnehavarna respektive bankkonto registrerat hos det Finska CSD-systemet och är föremål för en allmän treårig preskriptionsperiod.] [Krav mot Emittenten beträffande betalning avseende Svenska Obligationer eller Schweiziska Obligationer ska bli preskriberade och bli ogiltiga såvida inte dessa framställs inom tio år (vad gäller kapital) eller fem år (vad gäller ränta) från den vederbörliga Relevanta Dagen avseende dessa.] [C.9] [Ränta/Inlösen] [Vänligen ta också del av Punkt C.8. Ränta [Obligationer med Fast Ränta: Obligationerna löper med ränta [från dessas emissionsdag/från den []] till den fasta räntesatsen om [] % per år. [Kalkylavkastningen på Obligationerna är [] %. Kalkylavkastning beräknas på Emissionsdagen på basis av Emissionskursen. Det är inte en indikation av framtida avkastning. Ränta kommer att erläggas [årligen] [i efterskott] på den [] varje år. Den första räntebetalningen kommer att göras på den []. Uppgift om kalkylavkastning: [] Kalkylavkastningen beräknas från emissionsdagen av Obligationerna (Emissiondagen) på basis av emissionskursen. Avkastningen beräknas som avkastning fram till Emissionsdagen av Obligationerna och är inte en indikation på framtida avkastning.] [Obligationer med Rörlig Ränta: Obligationerna löper med ränta [från dessas emissionsdag/från den []] till rörliga räntesatser som beräknas utifrån [ange referensränta för Obligationerna som emitteras] [plus/minus] en marginal om [] %. Ränta kommer att erläggas [kvartalsvis/halvårsvis /årligen] [i efterskott] på den [] och den [] varje år, [med förbehåll för justering för icke-bankdagar]. Den första räntebetalningen kommer att göras på den []]. [Nollkupongobligationer: Obligationerna löper inte med någon ränta.] [Strukturerade Obligationer: Obligationerna (Strukturerade Obligationer) löper med ränta [från dessas emissionsdag/från den []] till [en strukturerad räntesats beräknad utifrån [infoga [index]/[korg av index]/[enskild aktie]/[korg av aktier]/[råvara]/[råvaror] /[enskild fond]/[korg av

10 fonder]/[utdelning]/[terminskontrakt]/ [inflationsindex]/[inträffandet av en eller flera kredithändelser]/[enskild valuta]/[korg av valutor]/[räntesats]/[warrant] (de(n) Underliggande Referensen(erna))] / [den fasta räntesatsen om [] % per år.] / [rörliga räntesatser beräknade utifrån [ange referensränta för Obligationer som emitteras] [plus/minus] en marginal om [] %]. Ränta kommer att erläggas [kvartalsvis/halvårsvis/årligen] [i efterskott] på den [] i varje år. Den första räntebetalningen kommer att göras på den []. [Beskrivning av den Underliggande Referensen: []] Räntesatsen beräknas enligt den följande betalningsformeln: [(avseende Strukturerade Obligationer förutom ränterelaterade obligationer, valutarelaterade obligationer och/eller kreditrelaterade obligationer) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ ECLA/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Fleco/ Sweet Phoenix/ (avseende ränterelaterade obligationer) Capped Floored Floater/ Capped Floored Inflation Rate Floater/ Callable Capped Floored Floater/ Callable Reverse Floater/ Callable Fixed Rate/ Corridor/ Callable Corridor/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Reverse Floater/ Capped Floored Inflation Rate Spread Floater/ Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Variable Rate Spread Corridor/ Callable Variable Rate Spread Corridor/ Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Digital Coupon/ Snowrange Corridor/ Callable Snowrange Corridor/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Callable Cumulative Reverse Floater/ TARN Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Inflation Rate Corridor/ Double Condition Corridor/ Recouponable Fixed Rate/ Inflation Zero Coupon/ Chinese Hat Inflation /Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate

11 Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Digirise/ Couponable Zero Coupon/ Fixed Corridor TARN/ Restrikable Corridor/ OATitype Inflation/ (avseende valutarelaterade obligationer) Bull Index/ Bear Index/ Twin-Win Index/ Digital/ Wedding Cake/ Range Accrual/ Bullish Target Coupon/ Bearish Target Coupon/ (avseende kreditrelaterade obligationer) Single Entity Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Capital Protected Note with American Settlement] Inlösen Med förbehåll för varje köp och annullering eller Förtida inlösen, kommer Obligationerna att lösas in på den [ange slutlig förfallodag för Obligationerna som emitteras] [till [100] [ange annan] procent av dessas nominella belopp.] eller [till ett belopp fastställt i enlighet med den följande formeln: [ange tillämplig formel]. Obligationerna kan lösas in i förtid på grund av skatteskäl eller olaglighet [eller [ange varje annan Förtida inlösenoption som är tillämpliga på Obligationerna som emitteras]] till [ange den förtida inlösenkursen och varje maximum eller minimum inlösenbelopp, tillämplig på Obligationerna som emitteras]. Emittenten kan den [ange datum] lösa in [vissa] [samtliga men inte endast vissa] av Obligationerna i förtid] Obligationsinnehavare kan begära att deras Obligationer löses in i förtid den [ange datum]] Betalning ska ske genom överföring till ett konto denominerat i den aktuella valutan med en bank i det viktigaste finansiella centrumet för den valutan [Strukturerade Obligationer: Inlösenbeloppet kommer att beräknas enligt följande formel: (avseende Strukturerade Obligationer förutom ränterelaterade obligationer, valutarelaterade obligationer och/eller kreditrelaterade obligationer) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend

12 Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ (avseende ränterelaterade obligationer) Capped Floored Floater/ Capped Floored Inflation Rate Floater/ Callable Capped Floored Floater/ Callable Reverse Floater/ Callable Fixed Rate/ Zero Coupon/ Corridor/ Callable Corridor/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Autocall/ Reverse Floater/ Capped Floored Inflation Rate Spread Floater/ Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Capped Floored Variable Rate Spread Floater/ Callable Zero Coupon/ Variable Rate Spread Corridor/ Callable Variable Rate Spread Corridor/ Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Variable Rate Spread Digital Coupon/ Callable Digital Coupon/ Snowrange Corridor/ Callable Snowrange Corridor/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Callable Cumulative Reverse Floater/ TARN Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Inflation Rate Corridor/ Double Condition Corridor/ IRR Conditional Zero Coupon/ Recouponable Fixed Rate/ Inflation Zero Coupon/ Chinese Hat Inflation /Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Digirise/ Couponable Zero Coupon/ Fixed Corridor TARN/ Restrikable Corridor/ OATi-type Inflation/ (avseende valutarelaterade obligationer) Dual Currency (Principal Currency = Domestic Currency)/ Dual Currency (Principal Currency = Foreign Currency]/ Bull Power/ Bear Power/ Twin Power/ Digital Power/ Autocall/ Bullish Power Target/ Bearish Power Target/ (avseende kreditrelaterade obligationer) Single Entity Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Capital Protected Note with American Settlement] [Obligationer relaterade till Warranter: Obligationerna kommer dessutom att vara föremål för Förtida inlösen om visa bolagshändelser (såsom insolvens eller nationalisering av Warrantemittenten) inträffar eller om visa händelser (såsom olaglighet eller kostnadsökningar) inträffar avseende

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade "Punkter". Dessa Punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå i

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1

Läs mer

ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna

Läs mer

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7).

Läs mer

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning

Läs mer

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter och ska kommuniceras enligt Bilaga XXII till Kommissionens förordning (2004/809/EG) så som denna ändrats. Dessa punkter numreras

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (formerly IXIS Structured Products Limited) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningarna består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter har numrerats i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 4 juni 2012 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

ETFS OIL SECURITIES LIMITED

ETFS OIL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 20 May 2015 ETFS OIL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 88371) (the Issuer ) Programme

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

SEK 20 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 20 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 20 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 20 januari 2006 Detta SEK 20 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S ( Banken eller

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Avsnitt A Introduktion och varningar

Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i "Punkter". Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 SAMMANFATTNING Sammanfattningen utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt

Läs mer

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 12 June 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer ) Programme

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer

NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer TILLÄGGSPROSPEKT NR. 1 MED FI DIARIENUMMER 15-10676 DEN 27 JULI 2015 TILL PROSPEKT DATERAT DEN 2 JULI 2015 NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer Detta dokument ( Tilläggsprospektet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 7 december 2012, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga

Läs mer