Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme"

Transkript

1 (formerly IXIS Structured Products Limited) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande sidor utgör en översättning av avsnittet Summary i grundprospektet av den 11 maj 2007 och supplement daterat 20 september 2007 avseende rubricerat emissionsprogram. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 23 och 36 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg om att utfärda intyg om godkännande av grundprospektet till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG). Enligt 2 kap. 15 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument är ansvaret för innehållet i sammanfattningen respektive översättningen begränsat enligt vad som närmare beskrivs i det inledande stycket i översättningen. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde. Investerare bör därför alltid även ta del av grundprospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något beslut om investering tas.

2 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut att investera i Obligationerna skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive de dokument som införlivas genom hänvisning. Emittenten kan ha civilrättsligt ansvar för denna sammanfattning, om den är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Grundprospektet. Om krav med bäring på informationen i Grundprospektet framställs i en domstol i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (en EES-stat ) kan käranden, enligt nationell rätt i EES-staten där kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Grundprospektet innan den juridiska processen inleds. Ord och uttryck som finns definierade i Villkoren avseende Obligationerna nedan eller i tillämpliga Slutliga Villkor skall ha samma innebörd i denna sammanfattning. Beskrivning av Emittenten Emittenten, NATIXIS Structured Products Limited (tidigare IXIS Structured Products Limited), bildades den 1 juli 2004 på Jersey, Channel Islands, som ett publikt bolag med begränsat personligt ansvar enligt den bolagsrättsliga lagstiftningen på Jersey (Companies (Jersey) Law 1991). Emittenten har inga anställda. Emittenten är ett helägt dotterbolag till IXIS Corporate & Investment Bank. Det finns inte några konstitutionella restriktioner för Emittentens verksamhet. Emittentens huvudsakliga verksamhet som anges i bolagsordningen är bl.a. att förvärva, handla med och/eller erbjuda finansiering i form av lån, optioner, derivatinstrument och andra finansiella tillgångar och finansiella instrument i vilken form och med vilken karaktär som helst, att erhålla finansiering genom att emittera obligationer eller andra finansiella instrument samt att ingå avtal och medverka i transaktioner i samband därmed. Emittenten etablerade Programmet den 17 februari Sedan dess har den huvudsakliga verksamheten varit att emittera Obligationer under Programmet och att låna ut intäkterna från dessa emissioner till IXIS CIB. Beskrivning av IXIS CIB IXIS Corporate & Investment Bank ( IXIS CIB ) är ett société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance som är reglerat av Artikel L i den franska Commercial Code. Dess registrerade adress är 47, Quai d Austerlitz Paris Cedex 13. IXIS CIB är en auktoriserad bank och har möjlighet att erbjuda en full rad banktjänster (exklusive förvaltning av betalningsmedel) och investeringstjänster (inklusive att agera förvaltarkontohavare för egen räkning och som clearingmedlem). IXIS CIB lyder under lagar och andra regler tillämpliga på kreditinstitut i Frankrike och inom den Europeiska Unionen och är underkastat Livre V i French Monetary and Financial Code. IXIS CIB, som har cirka anställda i världen, riktar sig mot institutionella klienter. Dess mål är att vara en stor fransk investment- och affärsbank på ränte-, valuta- och aktiemarknaden, specialiserad inom ett snävt affärsområde, med målsättning att ge ett högre mervärde, och inom mer komplicerade områden, såsom försäljning av aktier, derivatinstrument och strukturerade transaktioner.

3 IXIS CIB ägd direkt av NATIXIS (tidigare Natexis Banques Populaires), ett dotterbolag till Caisse Nationale des Caisses d Epargne et Prévoyance ( CNCE ) och Banque Fédérale des Banques Populaires ( BFBP ) Finansiell sammanfattning av IXIS CIB: Konsoliderat resultat 1 reviderade siffror Millioner euro 31/12/ /12/ /12/2004 Bankintäkter netto Rörelseintäkter brutto Konsoliderade intäkter netto Avkastning på eget kapital 24% 13% 17% (genomsnittligt utnyttjat eget kapital) Konsoliderat eget kapital Millioner euro 31/12/ /12/ /12/2004 Konsoliderat eget kapital Kapitaltäckningsbas Konsoliderad total balansräkning Millioner euro 31/12/ /12/ /12/2004 Konsoliderad total balansräkning Tillämpning av IFRS för första gången Delårsrapporten för 2006 för IXIS CIB var den första finansiella rapporten som upprättades i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS). Riskfaktorer Faktorer som kan komma att påverka Emittentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter under Obligationerna som emitteras under programmet Obligationerna utgör icke säkerställda skyldigheter för Emittenten eller för någon annan person (med förbehåll för vad som gäller under IXIS- Garantin). Vid varje givet tillfälle kan det utestående beloppet av finansiella instrument emitterade av Emittenten vara mycket omfattande. 1 2 IXIS Corporate & Investment Bank Groups konsolidering omfattar IXIS Corporate & Investment Bank, IXISSM Capital Markets (United States), IXIS Securities, Natixis Asia Ltd (Hong Kong), Nexgen och flertalet specialbolag (den fullständiga beskrivningen av konsolideringen framgår av not 36 i den konsoliderade finansiella rapporten). Minus minoritetsintressen och exkluderat Fonden för Allmänna Bankrisker.

4 Emittenten eller någon av dess närstående kan komma att (a) inneha eller förvärva väsentlig information avseende underliggande tillgångar och/eller (b) komma att engagera sig i handel eller i hedgningstransaktioner avseende Obligationerna, någon underliggande tillgång eller andra derivatinstrument som kan komma att påverka värdet på Obligationerna. De har ingen skyldighet att upplysa om någon sådan information eller att avstå från att engagera sig i sådana aktiviteter. Emittenten åtar sig inget ansvar överhuvudtaget för någon negativ inverkan på investeringar i Obligationerna. Emittenten är utsatt för risker i förhållande till sina kunders och motparters kreditvärdighet. Oförutsedda och/eller akuta händelser kan leda till ett plötsligt avbrott av Emittentens verksamhet, vilket kan leda till omfattande förluster och tillkommande kostnader. Varje fel eller avbrott i kommunikations- eller informationssystem kan ha en väsentlig negativ effekt på Emittentens finansiella ställning och verksamhetsresultat. Eventuellt kan investerare inte ha möjlighet att föra talan inom USA gentemot Emittenten, Emittentens styrelse eller verkställande personal hos Emittenten eller att söka verkställighet i USA av domar från amerikanska domstolar. Omfattningen av garantin från IXIS CIB är begränsad enligt dess villkor och är inte begränsad till Emittentens skyldigheter under Obligationer emitterade under Programmet. IXIS-Garantin har tagits fram för att säkerställa endast vissa transaktioner som Emittenten ingått under perioden fr.o.m. den 14 oktober 2005 (oavsett respektive Förfallodag) utan fördelen av någon motförbindelse och är inte begränsad till Emittentens skyldigheter enligt Obligationer emitterade under Programmet. IXIS-Garantin är inte en garanti med proprieansvar ( first demand ). Innan ett krav framställs under garantin måste en motpart först leverera en skriftlig betalningsanmaning till Emittenten för belopp som är förfallna till betalning men ännu inte är betalda och om det obetalda beloppet ändå inte betalas, kan motparten leverera ett skriftligt krav inom de tidsperioder och i enlighet med villkoren för IXIS-Garantin. IXIS-Garantin kan återkallas i enlighet med dess villkor. Detta kan påverka Emittentens totala kreditvärdighet. Det finns vissa risker som är väsentliga för att kunna bedöma riskerna hänförliga till Obligationerna, inklusive följande: Obligationerna kan ge Emittenten möjlighet till förtida inlösen. Avkastningen vid inlösen kan komma att vara lägre än förväntat och inlösenbeloppet för Obligationerna kan vara lägre än Obligationernas inköpspris och en del av Obligationsinnehavarnas investering kan komma att förloras. Obligationer med rörlig ränta kan vara volatila investeringar.

5 Programstorlek Slutliga Villkor Marknadsvärdet på värdepapper som emitteras med en väsentlig rabatt eller premium i förhållande till sitt nominella belopp tenderar att fluktuera mer i förhållande till generella ränteförändringar än priserna för konventionella räntebärande värdepapper. Skattekonsekvenserna för en individuell Obligationsinnehavare kan komma att skilja sig från situationen som allmänt beskrivs för Obligationsinnehavare. Räntebetalningar i enlighet med Obligationerna som görs av paying agents i en Medlemsstat till individer bosatta i en annan Medlemsstat inom EU kan vara föremål för källskatt. Investerare i obligationer kopplade till utländsk valuta är exponerade mot valutakursvolatilitet. Förändringar i marknadens räntenivåer kan ha en negativ inverkan på värdet av Obligationer med Fast Ränta. Det kan inte ges någon försäkran om att en aktiv andrahandsmarknad för Obligationerna kommer att utvecklas eller upprätthållas. Ränteintäkter och avkastning på Obligationer med Rörlig Ränta kan inte förväntas. På grund av dess hävstångseffekt är Nollkupongsobligationer förknippade med en särskilt hög kursrisk. Indexkopplade Obligationer, andra Obligationer kopplade till en variabel kupong (inklusive Aktiekopplade Obligationer), Obligationer där Inlösenbeloppet är Indexkopplat och andra Obligationer där Inlösenbeloppet är kopplat till en variabel (inklusive Aktiekopplade Obligationer) innefattar betydande risker som inte är förknippade med en liknande investering i konventionella skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta. Villkoren för Obligationerna är baserade på engelsk rätt såsom denna tillämpas vid dagen för detta Grundprospekt. Kreditbetyg behöver inte reflektera den potentiella inverkan alla risker relaterade till struktur, marknad och andra faktorer som kan komma att påverka värdet på Obligationerna. Marknadsvärdet på Obligationerna kommer att påverkas av Emittentens kreditvärdighet samt av tillkommande faktorer, inkluderat värdet och volatiliteten på referenstillgångar eller index, av värdepappersmarknadens ränte- och avkastningsnivåer samt den återstående löptiden. Innehavare av Obligationer med mindre än (eller motsvarande i en annan valuta) i nominellt belopp kan bli utan Obligationer i form av enskilda skuldebrev om den lägsta valören är (eller motsvarande i en annan valuta). Upp till (eller motsvarande i annan valuta vid emissionsdagen) sammanlagt nominellt belopp av, vid var tid, utestående Obligationer. Villkoren för varje emission av Obligationer kommer att framgå av relevanta Slutliga Villkor.

6 Valutor Valörer Med förbehåll för efterlevnad av alla relevanta lagar, regleringar och direktiv, kan Obligationer komma att emitteras i alla valutor som bestäms mellan Emittenten och relevant Dealer. Obligationer Registrerade i Clearingsystem kan emitteras i EUR eller när det gäller Norska Obligationer i NOK eller i sådana andra valutor som är tillåtna enligt de norska CSD-Reglerna. Svenska Obligationer kan emitteras i SEK samt i sådana andra valutor som är tillåtna enligt de svenska CSD-Reglerna. Schweiziska Obligationer kan emitteras i CHF och sådana andra valutor som är tillåtna enligt de schweiziska CSD Reglerna. Vidare, vad gäller andra Obligationer Registrerade i Clearingsystem kan dessa emitteras i sådana valutor som är tillåtna enligt de relevanta CSD-Reglerna. Obligationer kommer att ha sådana valörer som anges i relevanta Slutliga Villkor, förutom att, såvida det inte då är tillåtet enligt då rådande lagar och regleringar, Obligationer (inkluderat Obligationer i brittiska pund) med en löptid understigande ett år och för vilka emissionslikviden skall tas emot av Emittenten i Storbritannien eller om emission annars innebär en överträdelse av Section 19 av Financial Services and Markets Act 2000, kommer ha en lägsta valör av (eller motsvarande i andra valutor). Obligationernas Form Obligationerna kan komma att emitteras i innehavarform, i innehavarform utbytbara mot Registrerade Obligationer eller i registrerad form. Ränta Om det anges i tillämpliga Slutliga Villkor att Globala Innehavarobligationer ska emitteras i form av nya globala innehavarskuldebrev (NGN) är dessa avsedda att kvalificera som säkerhet inom Eurosystem monetary policy och de Globala Innehavarobligationerna kommer att levereras på eller före den ursprungliga emissionsdagen för Tranchen till en Common Safekeeper. Globala Innehavarobligationer som inte emitteras i form av NGN och Certifikat kan (a), om Tranchen är avsedd att clearas genom Euroclear och/eller Clearstream Luxembourg, deponeras på emissionsdagen hos en central värdepappersförvarare som agerar för Euroclear och Clearstream, Luxembourg och (b), om tranchen är avsedd att clearas genom ett clearingsystem annat än Euroclear och Clearstream, Luxembourg eller ett tillkommande clearingsystem eller om den levereras utanför ett clearingsystem deponeras, såsom bestäms mellan Emittenten och relevant Dealer. Obligationer kan även emitteras i registrerad, dematerialiserad kontoförd form utan fysiska innehavarbevis i enlighet med tillämpliga regler i relevant jurisdiktion samt i enlighet med relevanta regler för de clearingsystem i vilka Obligationerna är deponerade och genom vilka Obligationerna clearas. Allt som rör innehav och överföring av Obligationerna, samt utövande av vissa rättigheter enligt Obligationerna, kommer att vara underkastade, från tid till annan, tillämpliga lagar och regler. Tillämpliga Slutliga Villkor kommer att ange om Obligationerna är räntebärande och även ange metoden och perioderna för beräkningen av

7 Inlösen Valfri Inlösen Redenominering, Renominalisering och/eller Konsolidering Obligationernas status Negativklausul Uppsägningsgrundande Händelse Förtida Inlösen Källskatt Tillämplig rätt sådan ränta och de angivna dagarna för betalningsdagarna respektive år. Obligationerna kan vara Obligationer med Fast Ränta, Obligationer med Rörlig Ränta, Obligationer med Ränta kopplad till Index, Nollkupongsobligationer, Obligationer med hög ränta, Obligationer med låg ränta, Obligationer med Stigande Ränta, Obligationer med Sjunkande Ränta, Obligationer med Variabel Valuta, Omvända Obligationer med Variabel Valuta, Obligationer med Valfri Variabel Valuta och Delvis Betalda Obligationer. Dessa och varje annan typ av obligationer som Emittenten och någon Dealer/Dealers bestämmer sig för att emittera under programmet kommer att anges i tillämpliga Slutliga Villkor. Obligationer kan lösas in till dessas nominella belopp eller till ett variabelt belopp. Obligationer kan vara inlösenbara i dessas helhet på förfallodagen eller genom amorteringar på angivna dagar och i angivna belopp. Obligationer kan lösas in före dessas angivna förfallodag efter val av Emittenten (antingen i dessas helhet eller delvis) och/eller av innehavarna, om så anges i tillämpliga Slutliga Villkor. Obligationer i en valör vilken kan komma att bli omvandlad till euro kan komma att vara föremål för Redenominering, Renominalisering och/eller Konsolidering med andra Obligationer denominerade i euro. Förpliktelserna under Obligationerna utgör oprioriterade och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten. Så länge någon av Obligationerna och Bevis eller Kuponger hänförliga till dessa, är utestående kommer Emittenten inte att ställa eller tillåta att det skapas något hypotek, pantsättning, säkerhet eller annan form av säkerhetsbelastning eller intresse över hela eller delar av dess rörelse, tillgångar eller intäkter, nuvarande eller framtida, för att säkerställa någon Relevant Skuld eller genom garantiåtagande eller skadelöshetsförbindelse av Emittenten avseende någon Relevant Skuld, såvida inte Emittentens förpliktelser avseende Obligationerna, Bevisen eller Kupongerna samtidigt eller tidigare (A) säkerställs lika och proportionellt därmed eller (B) får fördelen av sådan annan säkerhet, garanti, skadeslöshetsförbindelse eller annat arrangemang som godkänts av genom ett Extraordinärt beslut av Obligationsinnehavarna. Se Terms and Conditions of the Notes Negative Pledge. Obligationerna kan förfalla till omedelbar inlösen en innehavare meddelar att en Uppsägningsgrundande Händelse har inträffat, såsom dessa definieras i Terms and Conditions of the Notes Events of Default. Med undantag för vad som anges om Valfri Inlösen ovan, kommer Obligationerna att kunna lösas in av Emittenten före förfallodagen endast på grund av skatteskäl eller i händelse av olaglighet. Se Terms and Conditions of the Notes Redemption, Purchase and Options. Samtliga betalningar under Obligationerna kommer att göras utan avdrag för källskatt på Jersey, med förbehåll för vissa undantag som samtliga anges i Terms and Conditions of the Notes - Taxation. Engelsk

8 Notering och upptagande till handel Försäljningsrestriktioner Åtaganden gjorda av IXIS CIB Kreditbetyg Varje emissions Slutliga Villkor kommer att ange om och i så fall på villken/vilka börs(er) Obligationerna kommer att noteras. Erbjudande och försäljning av Obligationerna och distribution av dokument med anledning härav kan vara belagt med restriktioner i vissa jurisdiktioner. Se avsnittet Subscription and Sale. IXIS CIB har gjort vissa åtaganden i förhållande till Emittenten genom IXIS-Garantin, såsom dessa beskrivs i NATIXIS Structured Products Limited IXIS Guarantee Cautionnement Solidaire. En Tranche av Obligationerna som emitteras under Programmet kan vara föremål för kreditbetyg eller inte. Kreditbetyg avseende värdepapper utgör inte någon rekommendation att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan närsomhelst ställas in, begränsas eller återkallas av det tilldelande kreditvärderingsinstititutet.

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna Sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Obligationerna bör baseras på en analys av detta Grundprospekt

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade "Punkter". Dessa Punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå i

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 SAMMANFATTNING Sammanfattningen utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt.

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av informationskrav kända som Element. Dessa element numreras i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla nödvändiga Element som ska inkluderas

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av informationskrav kända som Element. Dessa element numreras i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla nödvändiga Element som ska inkluderas

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 4 maj 2012. NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 5 juli 2013, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga för

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

ETFS OIL SECURITIES LIMITED

ETFS OIL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 20 May 2015 ETFS OIL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 88371) (the Issuer ) Programme

Läs mer