Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme"

Transkript

1 NATIXIS Structured Products Limited Swedish Translation of the Summary of the Base Prospectus dated 28 June 2010 (as supplemented 14 April 2011) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande sidor utgör en översättning av avsnittet Summary i grundprospektet av den 28 juni 2010 (senast uppdaterat genom prospekttillägg 14 april 2011) avseende rubricerat emissionsprogram. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 23 och 36 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg om att utfärda intyg om godkännande av grundprospektet till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG). Enligt 2 kap. 15 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument är ansvaret för innehållet i sammanfattningen respektive översättningen begränsat enligt vad som närmare beskrivs i det inledande stycket i översättningen. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde. Investerare bör därför alltid även ta del av grundprospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något beslut om investering tas.

2 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut att investera i Obligationerna skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive de dokument som införlivas genom hänvisning. Som en konsekvens av implementeringen av de relevanta bestämmelserna i Prospektdirektivet i varje Medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (en EES-stat ), kommer inget civilrättsligt ansvar att uppstå för Emittenten i någon sådan Medlemsstat enbart på grund av denna sammanfattning, inkluderat varje översättning härav, såvida denna inte är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Grundprospektet. Om krav med bäring på informationen i Grundprospektet framställs i en domstol i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (en EES-stat ) kan käranden, enligt nationell rätt i EES-staten där kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Grundprospektet innan den juridiska processen inleds. Ord och uttryck som finns definierade i Villkoren avseende Obligationerna nedan eller i tillämpliga Slutliga Villkor skall ha samma innebörd i denna sammanfattning. Beskrivning av Emittenten Emittenten, NATIXIS Structured Products Limited (tidigare IXIS Structured Products Limited), bildades den 1 juli 2004 på Jersey, Channel Islands, som ett publikt bolag med begränsat personligt ansvar enligt den bolagsrättsliga lagstiftningen på Jersey (Companies (Jersey) Law 1991). Emittenten har inga anställda. Emittenten är ett helägt dotterföretag till NATIXIS. Det finns inte några konstitutionella begränsningar för Emittentens verksamhet. Emittentens huvudsakliga verksamhet som anges i bolagsordningen är bl.a. att förvärva, handla med och/eller erbjuda finansiering i form av lån, optioner, derivatinstrument och andra finansiella tillgångar och finansiella instrument i vilken form och med vilken karaktär som helst, att erhålla finansiering genom att emittera obligationer eller andra finansiella instrument samt att ingå avtal och medverka i transaktioner i samband därmed. Emittenten etablerade Programmet den 17 februari Sedan dess har den huvudsakliga verksamheten varit att emittera Obligationer under Programmet, warranter under dess warrant-program som etablerades 25 oktober 2006, warranter under tysk rätt under dess warrant-program som etablerades den 4 juli 2008 och att låna ut intäkterna från dessa emissioner till dess moderbolag (för närvarande NATIXIS). Beskrivning av NATIXIS och finansiell sammanfattning NATIXIS (tidigare Natexis Banques Popularies) är ett franskt bolag med begränsat personligt ansvar (société anonyme à Conseil d Administration) registrerat i Registre du Commerce et des Sociétés de Paris under nummer NATIXIS är för närvarande underkastat den franska bolagsrättsliga regleringen, den franska monetära och finansiella lagstiftningen och dess bolagsordning. Bolagets existens är enligt bolagsordningen fastställd till 99 år och upphör att gälla den 9 november Vid slutet av 2006 slog Banques Populaire Group och Caisse d Epargne Group samman sina affärs- och investmentbanksdelar vilket gör att NATIXIS är en viktig aktör inom den europeiska banksektorn. NATIXIS erbjuder en rad tjänster med en stabil verksamhetsexpertis, stor kundbas och en stark internationell närvaro. NATIXIS bildades den 17 november 2006 vid den kombinerade - 2 -

3 bolagsstämman vilken godkände en kapitalökning genom ett kapitaltillskott till Natexis Banques Populaires i form av en rad tillgångar överförda från Caisse National des Caisses d Epargne (i huvudsak IXIS Corporate & Investment Bank ( IXIS CIB ) och IXIS Asset Management) och Banque Fédérale des Banques Populaires, och det nya bolagsnamnet (vilket ändrades från Natexis Banques Populaires till NATIXIS). Med verkan från den 31 juli 2009 (exklusive nämnda datum) är NATIXIS ett närstående företag till BPCE, det centrala organet inom den nya bankkoncernen som skapades genom sammanslagningen av Groupe Banque Populaire och Groupe Caisse d Epargne, vilken verkställdes den 31 juli Närståendeförhållandet med BPCE regleras av artikel L i den franska monetära och finansiella lagstiftningen (Code Monétaire et Financier) och ersätter, med verkan från samma dag, det dubbla närståendeförhållandet NATIXIS hade med Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance ( CNCE ) och Banque Federale des Banques Populaires ( BFBP ). Som centralt organ och enligt artikel L av den franska monetära och finansiella lagstiftningen är BPCE skyldigt att garantera likviditeten och solvensen för NATIXIS. Per den 31 december 2010 uppgick NATIXIS totala tillgångar till 458 miljarder och dess nettointäkt (koncernandel) för året som slutade den 31 december 2010 uppgick till + 1,732 miljarder. Riskfaktorer Faktorer som kan komma att påverka Emittentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter under Obligationerna som emitteras under programmet Obligationerna utgör icke säkerställda skyldigheter för Emittenten och inte heller för någon annan person (med förbehåll för vad som gäller under 2005 års NATIXIS-Garanti och 2010 års NATIXIS-Garanti, när och i den mån dessa är tillämpliga). Vid varje givet tillfälle kan det utestående beloppet av finansiella instrument emitterade av Emittenten vara mycket omfattande. Emittenten eller någon av dess närstående kan komma att (a) inneha eller förvärva väsentlig information avseende underliggande tillgångar och/eller (b) komma att engagera sig i handel eller i hedgningstransaktioner avseende Obligationerna, någon underliggande tillgång eller andra derivatinstrument som kan komma att påverka värdet på Obligationerna. De har ingen skyldighet att upplysa om någon sådan information eller att avstå från att engagera sig i sådana aktiviteter. Emittenten åtar sig inget ansvar överhuvudtaget för någon negativ inverkan på investeringar i Obligationerna. Emittenten är utsatt för risker i förhållande till sina kunders och motparters kreditvärdighet. Oförutsedda och/eller akuta händelser kan leda till ett plötsligt avbrott av Emittentens verksamhet, vilket kan leda till omfattande förluster och tillkommande kostnader

4 Varje fel eller avbrott i kommunikations- eller informationssystem kan ha en väsentlig negativ effekt på Emittentens finansiella ställning och verksamhetsresultat. Eventuellt kan investerare inte ha möjlighet att föra talan inom USA gentemot Emittenten, Emittentens styrelse eller verkställande personal hos Emittenten eller att söka verkställighet i USA av domar från amerikanska domstolar. Omfattningen av 2005 års NATIXIS-Garanti är begränsad enligt dess villkor års NATIXIS-Garanti omfattar vissa transaktioner (inklusive Obligationsemissioner) som Emittenten ingått fr.o.m. den 14 oktober 2005 (oavsett respektive Förfallodag) utan fördelen av någon motförbindelse och är inte begränsad till Emittentens skyldigheter enligt Obligationer emitterade under Programmet års NATIXIS-Garanti är inte en garanti med proprieansvar ( first demand ). Innan ett krav framställs under garantin måste en motpart först leverera en skriftlig betalningsanmaning till Emittenten för belopp som är förfallna till betalning men ännu inte är betalda och om det obetalda beloppet ändå inte betalas, kan motparten leverera ett skriftligt krav inom de tidsperioder och i enlighet med villkoren för 2005 års NATIXIS- Garanti. NATIXIS har offentliggjort meddelanden, i enlighet med villkoren för 2005 års NATIXIS-Garanti, att 2005 års NATIXIS-Garanti, ska upphävas och avslutas per den 31 December 2010 ( Upphörandedagen ). Till undvikande av missförstånd anges att Transaktioner (enligt definition i 2005 års NATIXIS-Garanti)(inklusive Obligationer emitterade före Upphörandedagen) som Emittenten har ingått före Upphörandedagen och som omfattas av 2005 års NATIXIS-Garanti, kommer att fortsätta att omfattas av NATIXIS åtaganden under 2005 års NATIXIS-Garanti till dess att samtliga skyldigheter hänförliga dit har fullgjorts. Beträffande sådana Transaktioner kommer 2005 års NATIXIS-Garanti att fortsätta att utgöra juridiska, giltiga och bindande åtaganden i enlighet med dess villkor till dess att samtliga sådana skyldigheter har fullgjorts. Omfattningen av 2010 års NATIXIS-Garanti är begränsad enligt dess villkor års NATIXIS-Garanti har tagits fram för att säkerställa vissa transaktioner som Emittenten ingått fr.o.m. den 15 Juni 2010 (oavsett respektive förfallodag) och är inte begränsad till Emittentens skyldigheter under Obligationer emitterade under Programmet års NATIXIS-Garanti är inte en garanti med proprieansvar ( first demand ). Ett krav under 2010 års NATIXIS-Garanti måste skickas skriftligen av en behörig företrädare för den som åberopar garantin till Emittenten i enlighet med Klausul 4 (Demand Notices)(Meddelande om Krav) i 2010 års NATIXIS-Garanti års NATIXIS-Garanti kan återkallas i enlighet med dess villkor även om den kommer att fortsätta att omfatta alla Obligationer som redan har emitterats under garantin oaktat återkallandet, till dess att samtliga skyldigheter under de aktuella Obligationerna har fullgjorts. Återkallandet kan dock påverka Emittentens totala kreditvärdighet

5 Om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger att 2010 års NATIXIS-Garanti ska omfatta Obligationerna så ska 2005 års NATIXIS-Garanti inte vara tillämplig beträffande dessa Obligationer. Det finns vissa risker som är väsentliga för att kunna bedöma riskerna hänförliga till Obligationerna, inklusive följande: Obligationerna kan ge Emittenten möjlighet till förtida inlösen. Avkastningen vid inlösen kan komma att vara lägre än förväntat och inlösenbeloppet för Obligationerna kan vara lägre än Obligationernas inköpspris och en del av Obligationsinnehavarnas investering kan komma att förloras. Obligationer med rörlig ränta kan vara volatila investeringar. Marknadsvärdet på värdepapper som emitteras med en väsentlig rabatt eller premium i förhållande till sitt nominella belopp tenderar att fluktuera mer i förhållande till generella ränteförändringar än priserna för konventionella räntebärande värdepapper. Skattekonsekvenserna för en individuell Obligationsinnehavare kan komma att skilja sig från situationen som allmänt beskrivs för Obligationsinnehavare. Räntebetalningar i enlighet med Obligationerna som görs av paying agents i en Medlemsstat till individer bosatta i en annan Medlemsstat inom EU kan vara föremål för källskatt. Investerare i obligationer relaterade till utländsk valuta är exponerade mot valutakursvolatilitet. Förändringar i marknadens räntenivåer kan ha en negativ inverkan på värdet av Obligationer med Fast Ränta. Det kan inte ges någon försäkran om att en aktiv andrahandsmarknad för Obligationerna kommer att utvecklas eller upprätthållas. Ränteintäkter och avkastning på Obligationer med Rörlig Ränta kan inte förväntas. På grund av dess hävstångseffekt är Nollkupongsobligationer förknippade med en särskilt hög kursrisk. Råvarurelaterade Obligationer, Indexrelaterade Obligationer, andra Obligationer relaterade till en variabel kupong (inklusive Aktierelaterade Obligationer), Obligationer där Inlösenbeloppet är Indexrelaterat och andra Obligationer där Inlösenbeloppet är relaterat till en variabel (inklusive Aktierelaterade Obligationer) innefattar betydande risker som inte är förknippade med en liknande investering i konventionella skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta. Villkoren för Obligationerna är baserade på engelsk rätt såsom denna tillämpas vid dagen för detta Grundprospekt. Kreditbetyg behöver inte reflektera den potentiella inverkan alla risker relaterade till struktur, marknad och andra faktorer som kan komma att påverka värdet på Obligationerna. Marknadsvärdet på Obligationerna kommer att påverkas av Emittentens - 5 -

6 kreditvärdighet samt av tillkommande faktorer, inkluderat värdet och volatiliteten på referenstillgångar eller index, av värdepappersmarknadens ränte- och avkastningsnivåer samt den återstående löptiden. Innehavare av Obligationer med mindre än (eller motsvarande i en annan valuta) i nominellt belopp kan bli utan Obligationer i form av enskilda skuldebrev om den lägsta valören är (eller motsvarande i en annan valuta). Beskrivning av vissa huvuddrag för Programmet och Obligationerna Programstorlek Slutliga Villkor Valutor Valörer Upp till (eller motsvarande i annan valuta vid emissionsdagen) sammanlagt nominellt belopp av, vid var tid, utestående Obligationer. Villkoren för varje emission av Obligationer kommer att framgå av relevanta Slutliga Villkor. Med förbehåll för efterlevnad av alla relevanta lagar, regleringar och direktiv, kan Obligationer komma att emitteras i alla valutor som bestäms mellan Emittenten och relevant Dealer. Obligationer Registrerade i Clearingsystem kan emitteras i EUR eller, när det gäller Norska Obligationer i Norska Kronor ( NOK ) samt i sådana andra valutor som är tillåtna enligt de norska CSD-Reglerna. Svenska Obligationer kan emitteras i Svenska Kronor ( SEK ) samt i sådana andra valutor som är tillåtna enligt de svenska CSD-Reglerna. Schweiziska Obligationer kan emitteras i Schweiziska Francs ( CHF ) och sådana andra valutor som är tillåtna enligt de schweiziska CSD- Reglerna. Vidare, vad gäller andra Obligationer Registrerade i Clearingsystem, kan dessa emitteras i sådana valutor som är tillåtna enligt de relevanta CSD-Reglerna. Obligationer kommer att ha sådana valörer som anges i relevanta Slutliga Villkor, förutom att, såvida det inte då är tillåtet enligt då rådande lagar och regleringar, Obligationer (inkluderat Obligationer i brittiska pund) med en löptid understigande ett år och för vilka emissionslikviden skall tas emot av Emittenten i Storbritannien eller om emission annars innebär en överträdelse av Section 19 av Financial Services and Markets Act 2000, kommer ha en lägsta valör av (eller motsvarande i andra valutor). Obligationernas Form Obligationerna kan komma att emitteras i innehavarform, i innehavarform utbytbara mot Registrerade Obligationer eller i registrerad form. Om det anges i tillämpliga Slutliga Villkor att Globala Innehavarobligationer ska emitteras i form av nya globala innehavarskuldebrev (NGN) är dessa avsedda att kvalificera som säkerhet inom Eurosystem monetary policy och de Globala Innehavarobligationerna kommer att levereras på eller före den ursprungliga emissionsdagen för Tranchen till en Common Safekeeper. Globala Innehavarobligationer som inte emitteras i form av NGN och Certifikat kan (a), om Tranchen är avsedd att clearas genom Euroclear - 6 -

7 Inlösen Valfri Inlösen Redenominering, Renominalisering och/eller Konsolidering Obligationernas status Negativklausul och/eller Clearstream Luxembourg, deponeras på emissionsdagen hos en central värdepappersförvarare som agerar för Euroclear och Clearstream, Luxembourg och (b), om tranchen är avsedd att clearas genom ett clearingsystem annat än Euroclear och Clearstream, Luxembourg eller ett tillkommande clearingsystem eller om den levereras utanför ett clearingsystem deponeras, såsom bestäms mellan Emittenten och relevant Dealer. Obligationer kan även emitteras i registrerad, ocertifikerad och dematerialiserad kontoförd form i enlighet med alla tillämpliga regler i relevant jurisdiktion samt i enlighet med relevanta regler, föreskrifter och procedurer som gäller för varje lokalt clearingsystem från tid till annan där sådana Obligationer är deponerade och genom vilka Obligationerna kontoförs. Allt som rör innehav och överföring av sådana Obligationer, samt utövande av vissa rättigheter under sådana Obligationer, kommer att vara underkastat, från tid till annan, tillämpliga lagar och regler. Obligationer kan lösas in till dessas nominella belopp eller till ett variabelt belopp. Obligationer kan vara inlösenbara i dessas helhet på förfallodagen eller genom amorteringar på angivna dagar och i angivna belopp. Obligationerna kan vara Obligationer med Fast Ränta, Obligationer med Rörlig Ränta, Råvarurelaterade Obligationer, Obligationer med Ränta relaterade till Index, Nollkupongsobligationer, Obligationer med hög ränta, Obligationer med låg ränta, Obligationer med Stigande Ränta, Obligationer med Sjunkande Ränta, Obligationer med Variabel Valuta, Omvända Obligationer med Variabel Valuta, Obligationer med Valfri Variabel Valuta och Delvis Betalda Obligationer. Dessa och varje annan typ av obligationer som Emittenten och någon Dealer/Dealers bestämmer sig för att emittera under programmet kommer att anges i tillämpliga Slutliga Villkor. Obligationer kan lösas in före dessas angivna förfallodag efter val av Emittenten (antingen i dessas helhet eller delvis) och/eller av innehavarna, om så anges i tillämpliga Slutliga Villkor. Obligationer i en valör vilken kan komma att bli omvandlad till euro kan komma att vara föremål för Redenominering, Renominalisering och/eller Konsolidering med andra Obligationer denominerade i euro. Förpliktelserna under Obligationerna utgör oprioriterade och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten. Så länge någon av Obligationerna och Bevis eller Kuponger hänförliga till dessa, är utestående kommer Emittenten inte att ställa eller tillåta att det skapas något hypotek, pantsättning, säkerhet eller annan form av säkerhetsbelastning eller intresse över hela eller delar av dess rörelse, tillgångar eller intäkter, nuvarande eller framtida, för att säkerställa någon Relevant Skuld eller genom garantiåtagande eller skadelöshetsförbindelse av Emittenten avseende någon Relevant Skuld, såvida inte Emittentens förpliktelser avseende Obligationerna, Bevisen eller Kupongerna samtidigt eller tidigare (A) säkerställs lika och proportionellt därmed eller (B) får fördelen av sådan annan säkerhet, garanti, skadeslöshetsförbindelse eller annat arrangemang som godkänts av - 7 -

8 Uppsägningsgrundande Händelse Förtida Inlösen Källskatt Tillämplig rätt Notering och upptagande till handel Försäljningsrestriktioner Åtaganden gjorda av NATIXIS Kreditbetyg genom ett Extraordinärt beslut av Obligationsinnehavarna. Se Terms and Conditions of the Notes Negative Pledge. Det finns inte någon negativklausul eller annat åtagande från NATIXIS under Obligationerna eller 2010 års NATIXIS-Garanti. Obligationerna kan förfalla till omedelbar inlösen om en innehavare meddelar att en Uppsägningsgrundande Händelse har inträffat, såsom dessa definieras i Terms and Conditions of the Notes Events of Default. Det finns inte några uppsägningsgrundande händelser avseende NATIXIS under Obligationerna eller 2010 års NATIXIS-Garanti. Med undantag för vad som anges om Valfri Inlösen ovan, kommer Obligationerna att kunna lösas in av Emittenten före förfallodagen endast på grund av skatteskäl eller i händelse av olaglighet. Se Terms and Conditions of the Notes Redemption, Purchase and Options. Samtliga betalningar av Emittenten under Obligationerna kommer att göras utan avdrag för källskatt på Jersey, med förbehåll för vissa undantag som samtliga anges i Terms and Conditions of the Notes Taxation. Samtliga betalningar av NATIXIS avseende 2005 års NATIXIS-Garanti eller, där tillämpligt, 2010 års NATIXIS-Garanti, kommer att göras utan avdrag för källskatt i Frankrike, med förbehåll för det fall där så krävs enligt lag, allt enligt vad som närmare anges i den relevanta garantin. Engelsk Varje emissions Slutliga Villkor kommer att ange om och i så fall på vilken/vilka börs(er) Obligationerna kommer att noteras. Erbjudande och försäljning av Obligationerna och distribution av dokument med anledning härav kan vara belagt med restriktioner i vissa jurisdiktioner. Se avsnittet Subscription and Sale. NATIXIS har gjort vissa åtaganden i förhållande till Emittenten genom 2005 års NATIXIS-Garanti och har gjort vissa utfästelser till förmån för innehavarna av vissa Finansiella Instrument (så som dessa definieras i 2010 års NATIXIS-Garanti) i 2010 års NATIXIS-Garanti, såsom detta beskrivs i NATIXIS Structured Products Limited 2005 NATIXIS Guarantee respektive NATIXIS Structured Products Limited 2010 NATIXIS Guarantee. I de fall som de Slutliga Villkoren anger att Obligationerna kommer att omfattas av 2010 års NATIXIS-Garanti, garanterar NATIXIS oåterkalleligen och ovillkorligen innehavaren av varje sådan Obligation den rättidiga betalningen av varje belopp som ska erläggas av Emittenten enligt villkoren för Obligationerna, efter krav från den relevanta innehavaren av sådana Obligationer i enlighet med bestämmelserna i 2010 års NATIXIS-Garanti. Om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger att 2010 års NATIXIS-Garanti ska omfatta Obligationerna så ska 2005 års NATIXIS-Garanti inte vara tillämplig beträffande dessa Obligationer. En Tranche av Obligationerna som emitteras under Programmet kan vara - 8 -

9 föremål för kreditbetyg eller inte. Kreditbetyg avseende värdepapper utgör inte någon rekommendation att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan närsomhelst ställas in, begränsas eller återkallas av det tilldelande kreditvärderingsinstititutet

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande sidor utgör en översättning av avsnittet Summary

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (formerly IXIS Structured Products Limited) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande

Läs mer

(Incorporated in France) as Issuer and Guarantor and. (Incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer. Warrant Programme

(Incorporated in France) as Issuer and Guarantor and. (Incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer. Warrant Programme (Incorporated in France) as Issuer and Guarantor and (Incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer Warrant Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande sidor

Läs mer

NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LIMITED (Incorporated with limited liability in Jersey) Warrant Programme

NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LIMITED (Incorporated with limited liability in Jersey) Warrant Programme GRUNDPROSPEKT (Incorporated in France) as Issuer and Guarantor and NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LIMITED (Incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer Warrant Programme Översättning av prospektsammanfattning

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen Observera att: denna sammanfattning ska läsas som introduktion till Grundprospektet;

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen SAMMANFATTNING Den följande sammanfattningen gäller med förbehåll för de övriga delarna av Prospektet och, avseende varje Serie, även de Slutliga Villkor för sådan Serie. Ord och uttryck som definieras

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME Översättning till svenska Nedan följer en översättning av avsnittet SUMMARY OF THE PROGRAMME i Debt Issuance Programme Prospectus (Programmet). För

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till detta prospekt och alla beslut om att investera i obligationer ska baseras på en övervägning av prospektet som helhet,

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Merrill Lynch S.A. (a Luxembourg Public Limited Liability Company) Merrill Lynch International & Co. C.V. (a Curaçao Limited Partnership)

Merrill Lynch S.A. (a Luxembourg Public Limited Liability Company) Merrill Lynch International & Co. C.V. (a Curaçao Limited Partnership) Detta dokument utgör endast en översättning av den engelska originalversionen av nedan angivna Prospekttillägg. Endast den engelska originalversionen är bindande och om översättningen inte stämmer överens

Läs mer

Structured Note Programme

Structured Note Programme BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Med avseende på villkoren för en viss grupp certifikat ska de tillämpliga slutgiltiga villkoren omfatta de faktiska villkoren för certifikaten på det sätt de beskrivs i denna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-332 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked and Commodity-linked Notes due 2012 Issue Price:

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME Översättning till svenska Nedan följer en översättning av avsnittet SUMMARY OF THE PROGRAMME i Securitised Derivatives Programme (Programmet). För det

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA Den här sammanfattningen skall läsas som en inledning till Prospektet och alla beslut om att investera i RAAM EUROPE skall fattas utifrån ett övervägande av Prospektet

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 12 mar 2014 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar AVSNITT A - SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Med avseende på villkoren för en viss grupp certifikat ska de tillämpliga slutgiltiga villkoren omfatta de faktiska villkoren för certifikaten på det sätt de beskrivs i denna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till Programmet såsom det beskrivs i Basprospektet. Beslut att investera i ETC-värdepapper ska grundas på att detta Basprospekt

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV EMITTENTERNA BANKEN OCH KONCERNEN

ALLMÄN BESKRIVNING AV EMITTENTERNA BANKEN OCH KONCERNEN SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet som en helhet, inklusive

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och Varningar. A.1 Generell friskrivning avseende sammanfattningen:

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och Varningar. A.1 Generell friskrivning avseende sammanfattningen: SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Detta dokument är en översättning av avsnittet Summary i Quebecs Base Prospectus

Detta dokument är en översättning av avsnittet Summary i Quebecs Base Prospectus Detta dokument är en översättning av avsnittet Summary i Quebecs Base Prospectus. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag: E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna Sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Obligationerna bör baseras på en analys av detta Grundprospekt

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit MARS 2013 S.B1 Ansökan om godkännande

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Fonden Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en attraktiv årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (Euro Stoxx 50)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer