SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz."

Transkript

1 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive de dokument som införlivas genom hänvisning. Inget civilrättsligt ansvar kan uppkomma för Emittenten i någon Medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet där de relevanta bestämmelserna i Prospektdirektivet har implementerats avseende denna sammanfattning, inklusive varje översättning härav, såvida inte den är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Grundprospektet. Om krav med bäring på informationen i Grundprospektet framställs i domstol i en Medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet kan käranden, enligt nationell rätt i Medlemsstaten där kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Grundprospektet innan den juridiska processen inleds. Beskrivning av Emittenten Credit Suisse AG ( Emittenten ) bildades den 5 juli 1856 och registrerades i handelsregistret (registreringsnummer CH ) i Kantonen Zürich den 27 april 1883 för en obegränsad tid under namnet Schweizerische Kreditanstalt. Emittenten bytte namn till Credit Suisse First Boston den 11 december Den 13 maj 2005 fusionerades de två schweiziska bankföretagen Credit Suisse och Credit Suisse First Boston. Credit Suisse First Boston blev den kvarvarande juridiska personen och dess namn byttes till Credit Suisse (genom införande i handelsregistret). Den 9 november 2009 bytte Credit Suisse namn till Credit Suisse AG. Credit Suisse AG är en schweizisk bank och bankaktiebolag som bildats i enlighet med schweizisk rätt och är ett helägt dotterföretag till Credit Suisse Group AG. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor är i Zürich och man har ytterligare verkställande kontor och större filialer i London, New York, Hong Kong, Singapore och Tokyo. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. Beskrivning av Värdepapperen Värdepapperen är antingen kapitalskyddade eller icke kapitalskyddade värdepapper (enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren). Något kapitalskydd kommer inte att bli aktuellt om Värdepapperen inlöses före förfallodagen eller (avseende warranter) avvecklingsdagen. Avseende Värdepapper kommer emittenten agera genom dess London-filial eller dess Nassau-filial enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren. Värdepapper kan vara obligationer, certifikat eller warranter. Denominering eller nominellt belopp, valutan och förfallotidpunkten (eller avseende warranter) utlöpandedagen kommer finnas angivet i de Slutliga Villkoren. Beloppet som ska betalas till investerare vid förfallotidpunkten, eller (avseende warranter) som följer av utövande utöver ett belopp som relaterar till utvecklingen för en eller flera aktier (som kan inkludera index som följer aktier), depåbevis, aktieindex, råvaror, råvaruindex, valutakurser, valutakursindex, fonder, inflationsindex, ränteindex, kontantindex och/eller andra varibler enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren (var för sig en Underliggande Tillgång ). Sådant belopp ska vara utöver eventuell procentandel av nominellt belopp som är kapitalskyddat. Endast om så anges i de Slutliga Villkoren kommer ränta och eller tilläggsbelopp utbetalas. Om inte de Slutliga Villkoren anger att Emittenten har rätt till förtida inlösen av Värdepapperen eller investerare har möjlighet till förtida inlösen av Värdepapperen, kan Värdepapperen endast bli inlösta före förfallodagen eller avvecklingsdagen, så som tillämpligt, om Emittenten gör sig skyldig till avtalsbrott (endast vad gäller obligationer) eller om Emittentens betalningsförpliktelser skulle vara olagliga eller om dess hedgningsarrangemang avbryts eller som följer av vissa händelser avseende Underliggande Tillgångar. Om rätt till förtida inlösen är tillämpligt kan Emittenten lösa in några eller samtliga Värdepapper på de dagar och till de belopp som anges i de Slutliga Villkoren. Om rätt till 1

2 förtida inlösen föreligger för investerare kan investerare lösa in några eller samtliga Värdepapper på de dagar och till de belopp som anges i de Slutliga Villkoren. Om så anges i de Slutliga Villkoren kommer ansökan att göras om att notera Värdepapperen på den eller de börser som anges i de Slutliga Villkoren. Avkastning på Förfallodagen När Värdepapperen förfaller till betalning eller (avseende warranter) utövas, kommer investerarna erhålla ett inlösenbelopp eller (avseende warranter) ett avvecklingsbelopp motsvarande (i) en procentsats av det kapitalskyddade nominella beloppet som anges i de Slutliga Villkoren (som, avseende kapitalskyddade Värdepapper, kommer att vara minst 100 procent eller, avseende icke kapitalskyddade Värdepapper, ett lägre belopp vilket kan vara noll) och (ii) ett belopp beräknat som nominellt belopp multiplicerat med Avkastningen så som anges nedan. Warranter kommer i vanligtvis att vara icke kapitalskyddade. Om så anges i de Slutliga Villkoren kommer inlösenbeloppet eller avvecklingsbeloppet vara förbehållet för en golvbegränsning/takbegränsning. Om Avkastningen är noll kommer investerare på förfallodagen, eller (avseende warranter) efter utövande, endast att erhålla den procentandel av det nominella beloppet som är kapitalskyddat (som, avseende icke kapitalskyddade Värdepapper, kan vara noll). Avkastningen utgörs av en procentandel motsvarande det större av noll och Utvecklingen plus FP%. Utvecklingen är det som anges i de Slutliga Villkoren och kan vara en av följande: (i) summan eller genomsnittet av samtliga Optionsavkastningsbelopp eller Optionsavkastningen för den bäst eller sämst utvecklade Optionsavkastningen (enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren) multiplicerat med OP%. Samtliga Optionsavkastningar utgörs av Utvecklingen på Underliggande för en Option multiplicerat med Deltagandegraden och förbehållet en golvbegränsning, om tillämpligt. En Option är en potentiell utbetalning med specifika egenskaper, enlig vad som anges i de Slutliga Villkoren. Utvecklingen på Underliggande (för varje Option, om tillämpligt) beräknas genom att jämföra den Slutliga Nivån och den Initiala Nivån (enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren) för varje Underliggande Tillgång, uttryckt som en procentandel och multiplicerat med den relevanta Underliggande Tillgångens Vikt. De resulterande siffrorna för samtliga Underliggande Tillgångar läggs samman för att få fram Utvecklingen på Underliggande. (ii) (iii) Utvecklingen på Underliggande (så som definierat i (i) ovan) multipliceras med Deltagandegraden och är förbehållet för en golvbegränsning, om tillämpligt. Den Genomsnittliga Utvecklingen multiplicerat med Deltagandegraden och är förbehållet för en takbegränsning, om tillämpligt. Den Genomsnittliga Utvecklingen beräknas som genomsnittet av Utvecklingen på Underliggande beräknat vid varje Genomsnittsdag. Avseende varje Genomsnittsdag beräknas utvecklingen på Underliggande genom att jämföra Nivån på den relevanta Genomsnittsdagen och den Initiala Nivån (enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren) för varje Underliggande multiplicerat med den relevanta Underliggande Tillgångens Vikt. De resulterande siffrorna för samtliga Underliggande Tillgångar läggs samman för att få fram Utveckling på Underliggande för den relevanta Genomsnittsdagen. När Utveckling fastställs genom att använda en eller flera Optionsavkastningar kommer varje Optionsavkastning, om så anges i de Slutliga Villkoren, vara föremål för ett eller flera av följande Avkastningsvillkor; takbegränsning/golvbegränsning, högsta/lägsta värden ersätts med en 2

3 procentandel, tillagd/avdragen procentandel, fastställd vikt för bästa/sämsta Underliggande Tillgång. Vidare, Avkastningsvillkoren kan kräva att Nivån för den underliggande Tillgången måste nås innan de relevanta Avkastningsvillkoren blir tillämpliga. Procentandel, tidsperioder och olika nivåer (så som tillämpligt) för det relevanta Avkastningsvillkoret kommer att anges i de Slutliga Villkoren. Den Initiala Nivån för en Underliggande Tillgång är antingen (i) enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren eller (ii) den aktuella nivån/kursen ( Nivå ) för den Underliggande Tillgången på den Initiala Fastställelsedagen (eller, om det är fler än en Initial Fastställelsedag, den första Initiala Fastställelsedagen). Den Slutliga Nivån för en Underliggande Tillgång är Nivån för den Underliggande Tillgången på den Slutliga Observationsdagen (eller, om det är fler än en Slutlig Observationsdag, den lägsta, högsta eller genomsnittliga (enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren) Nivån för den Underliggande Tillgången på den Slutliga Observationsdagen). Initial(a) Fastställelsedag(ar), Slutlig(a) Observationsdag(ar) och Genomsnittsdagar betyder de dagar som finns angivna i de Slutliga Villkoren. Om Händelseutlöst Inlösen är angivet som tillämpligt i de Slutliga Villkoren och en Utlösande Händelse uppstår, kommer Värdepapperen att bli inlösta i förtid på den dag och till det belopp som finns angivet i de Slutliga Villkoren. En Utlösande Händelse uppstår om Nivån för den Underliggande Tillgången är på, över eller under en angiven procentandel av den Initiala Nivån uppmätt på angivna dagar eller under en specifik period, i samtliga fall enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren. Om det finns fler än en Underliggande Tillgång, kommer de Slutliga Villkoren ange om den Utlösande Barriären måste nås av en, den bäst/sämst utvecklade, samtliga eller genomsnittet av Nivåerna för de Underliggande Tillgångarna. FP%, OP%, Deltagandegrad och Vikt betyder procentandelarna angivna i de Slutliga Villkoren. Om den Underliggande Tillgången är aktier och fysisk leverans är angivet som tillämpligt i de Slutliga Villkoren, antingen enligt Emittentens val eller vid inträffandet av en utlösande händelse för fysisk avveckling (så som tillämpligt), istället för betalning av Inlösenbeloppet eller Avvecklingsbeloppet (så som tillämpligt) kommer Emittenten fullgöra dess betalningsåtagande genom leverans av ett antal aktier för den Underliggande Tillgången (eller om fler än en Underliggande Tillgång, den Underliggande Tillgång med sämst eller bäst utveckling) plus en kontantbetalning avseende någon del av en aktie, i samtliga fall enligt vad som finns angivet i de Slutliga Villkoren. Investerare kan komma att behöva skicka in ett leveransmeddelande för att erhålla sådana aktier. Villkoren avseende Värdepapper innehåller bestämmelser angående vilka dagar som ska räknas som icke bankdagar, handelsavbrott och justeringar, vilka kan påverka varje Underliggande Tillgång och Nivåerna samt tidpunkt för och beräkningar avseende betalningar under Värdepapper. Riskfaktorer Risker avseende Värdepapperen Värdepapper utgör åtaganden för Emittenten. Värdepappersinnehavare är exponerade mot kreditrisken avseende Emittenten. Om Avkastningen är noll kommer investerarna på förfallodagen, eller (avseende warranter) vid utövandet, endast att erhålla det procenttal av det nominella beloppet som är kapitalskyddat, vilket avseende kapitalskyddade Värdepapper är minst 100 procent (vilket kan vara lägre än emissionskursen och i vilket fall investerarna kommer att förlora en del av investeringen) eller, avseende icke kapitalskyddade Värdepapper, ett mindre belopp vilket kan vara noll (i vilket fall investerare kommer att förlora hela eller delar av investeringen, beroende på sådant procenttal). 3

4 När Värdepapper inte är kapitalskyddade är investerare exponerade mot en avkastning som relaterar till nivån för de(n) Underliggande Tillgång(en)(arna) och investerare kan således förlora delar av eller hela sin investering. Om beloppet som förfaller till betalning vid inlösen av Värdepapperen är lägre än dess emissionskurs kan investerare förlora hela eller delar av sin investering. Något kapitalskydd kommer inte att tillämpas om Värdepapper blir inlösta före Förfallodagen, eller avseende warranter, avvecklingsdagen. Det är inte säkert att en andrahandsmarknad för Värdepapper kommer att utvecklas och en sådan andrahandsmarknad kan vara illikvid. Sämre likviditet kan reducera värdet på Värdepapper. Investerare måste vara beredda att inneha Värdepapperen till dess att dessa förfaller/löper ut. Emittenten kan, men är inte skyldig att, köpa Värdepapper vid vilken tidpunkt och till vilket pris som helst och kan inneha, vidaresälja eller annullera dem. Det enda sätt på vilket en innehavare kan realisera värdet på Värdepapperen före förfallotidpunkten/utlöpandetidpunkten (bortsett från warranter av amerikanskt snitt) är att sälja dem till dess rådande marknadspris vilket kan resultera i att ägaren erhåller mindre än beloppet som ursprungligen investerades. Kursen på marknaden för ett Värdepapper kan vara lägre än emissionskursen även om värdet på Underliggande Tillgång inte har förändrats sen emissionsdagen. Om warranterna utövas kommer antalet återstående warranter att minska vilket leder till minskad likviditet för de återstående warranterna. Andrahandsmarknadskurser som ställs av Emittenten kan påverkas av flera faktorer, utan begränsning till, rådande marknadsförhållanden, kreditspreadar och tid kvar till förfall. Förtida inlösenmöjlighet för Emittenten avseende Värdepapperen kan ha en negativ inverkan på dess marknadsvärde och eventuellt kan investerare inte återinvestera intäkterna från en inlösen till en räntesats som är jämförlig med den förväntade avkastningen för Värdepapperen som lösts in. I vissa situationer kan Emittenten, utan inhämtande av samtycke från Värdepappersinnehavare, justera villkoren för Värdepapperen (inkluderande, utan begränsning till, utbyte av de Underliggande Tillgångarna) eller lösa in eller annullera Värdepapperen till dess rimliga marknadsvärde (så som fastställs av Emittenten). Förändringar i marknadens räntesatser kan ha negativ påverkan på värdet på Värdepapper med fast ränta och på räntenivåer på Värdepapper med rörlig ränta. Det är en tidsförskjutning mellan det att en Warrantinnehavare utövar warranterna och till dess att Avvecklingsbeloppet fastställs. Kurserna/nivåerna på de relevanta Underliggande Tillgångarna kan förändra sig markant under denna tid och minska Avvecklingsbeloppet eller reducera det till noll. Då var och en av Emittenten och Beräkningsagenten utför beräkningar och tar beslut är de skyldiga att göra så i god tro och på ett kommersiellt sett lämpligt sätt men de äger inga skyldigheter att agera som ombud eller liknande för investerarna och har inga förvaltarmässiga skyldigheter gentemot någon investerare. Framförallt kan Emittenten och dess närstående bolag ha intressen då de agerar i en annan egenskap (såsom andra affärsrelationer och aktiviteter). En investering i Värdepapperen är inte detsamma som en investering i de Underliggande Tillgångarna eller i något värdepapper som omfattas av ett relevant aktieindex eller en investering som direkt relaterar till något av dessa. Framförallt kommer investerarna inte få ta del av utdelningar såvida inte det underliggande indexet är ett aktieindex som inkluderar utdelningar. Ett index kan utvecklas bättre eller sämre än underliggande värdepapper eller komponenter som ingår i sådana index. Nivåerna/priserna på de Underliggande Tillgångarna (och på värdepapperen eller andra beståndsdelar som omfattas av ett index) kan såväl gå ner som upp under Värdepapperens löptid. Sådana fluktuationer kan påverka värdet på Värdepapperen. Vidare, nivåerna/kurserna vid en specifik dag behöver inte spegla tidigare eller framtida utveckling eller förändring. Det finns inga garantier 4

5 avseende någon av de Underliggande Tillgångarnas framtida utveckling eller förändring. Följaktligen, innan investering sker i Värdepapperen ska investerare noggrant överväga om en investering som relaterar till relevant Underliggande Tillgång är lämplig för dem. Värdepapperen kan innefatta komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker, ränterisker, politiska risker, inflationsrisker och/eller emittentrisker. Om Värdepapperen relaterar till en Underliggande Tillgång som involverar tillväxtländer kan det finnas ytterligare risker, inkluderande risker för inträffande av vissa händelser, marknadsrisker, likviditetsrisker, näringsrättsliga risker, avvecklingsrisker och innehavarrisker och investerare ska observera att risken för uppkomsten av och omfattningen av konsekvenserna till händelser beskrivna häri kan vara större än vad som annars skulle vara fallet avseende mer utvecklade länder. Det belopp som ska betalas och som är hänförligt till en Underliggande Tillgång för vilken en Jurisdiktionshändelse är angiven som tillämplig kan bli reducerat om värdet på intäkterna från Emittentens och/eller dess närståendes hedgningsarrangemang avseende den Underliggande Tillgången blir reducerade som ett resultat av diverse orsaker (var för sig beskrivna som en Jurisdiktionshändelse) hänförliga till risker med relevant land eller länder enligt vad som anges i de Slutliga Villkoren. När en Underliggande TiIlgång är ett index ( Eget Index ) som sammansatts av Emittenten eller en dess närstående ( Indexskapare ) kan indexreglerna förändras av Indexskaparen. Ingen garanti kan lämnas om att en sådan förändring inte kommer påverka Värdepappersinnehavare negativt. Varken Emittenten, Indexskaparen, eller den relevanta offentliggöraren är ålagd att offentliggöra någon information om ett Eget Index förutom det som anges i dess regler. Emittenten och Indexskaparen är närstående enheter och kan stå inför en intressekonflikt avseende dess åtaganden som Emittent och Indexskapare, var för sig, och dess intressen i någon annan roll Nivån och grunden för beskattning av Värdepapperen och Värdepappersinnehavare samt lättnader i beskattningen är beroende av Värdepappersinnehavares individuella förhållanden och kan förändras när som helst. Detta kan få negativa effekter för Värdepappersinnehavare. Potentiella Värdepappersinnehavare ska konsultera sina egna skatterådgivare för att avgöra skattekonsekvenserna av köp, ägande, överlåtelse och inlösen eller utövande av Värdepapperen. Innan eventuella investerare fattar ett investeringsbeslut med avseende på Värdepapperen bör dessa konsultera sina egna finansiella, skatte- eller andra rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant gå igenom och överväga ett sådant investeringsbeslut mot bakgrund av det ovanstående och deras personliga förhållanden. Risker avseende Emittenten Emittenten är exponerad mot en rad av risker som negativt kan påverka Emittentens verksamhet och/eller finansiella förhållanden, inkluderande likviditetsrisk, kreditrisk, bedömningsrisker, värderingsrisker, risker avseende enheter utanför balansräkningen, internationella risker och valutakursrisker, verksamhetsrisker, riskhantering, juridiska risker, näringsrättsliga risker, konkurrensrisker och risker avseende strategi. Emittentens allmänna riskhanteringsstrategi är i linje med jämförliga funktioner hos andra delar av Credit Suisse AG Koncernen. Emittenten anser sig ha effektiva metoder för att uppskatta och hantera risker förbundna med dess affärsverksamhet. Emittenten kan inte helt förutsäga alla marknadsutvecklingar och andra utvecklingar och Emittentens riskhantering kan inte helt skydda mot alla typer av risker. 5

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-332 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked and Commodity-linked Notes due 2012 Issue Price:

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1.

BRANSCHKOD VERSION VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BRANSCHKOD VERSION 2 2010-02-22 VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER 1. BAKGRUND Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar AVSNITT A - SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till Programmet såsom det beskrivs i Basprospektet. Beslut att investera i ETC-värdepapper ska grundas på att detta Basprospekt

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Fonden Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR erbjuder en årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (S&P 500) utvecklas, samt en förtidainlösenfunktion

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Berliner Dom, Berlin BRIC & Tyskland Placeringen ger exponering mot BRIC-länderna samt Tyskland och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Structured Note Programme

Structured Note Programme BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 AKTIE-ANSVAR PERITUS Organisationsnummer: 515602-1544 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 4 Balansräkning Sid 5 Noter till

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Fonden Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en attraktiv årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (Euro Stoxx 50)

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer