SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar"

Transkript

1 SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfattning för Warranter och Emittenterna. Eftersom vissa punkter inte behöver behandlas här så kan det finnas luckor i nummerföljden av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av värdepapper och emittent, kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den punkten. I dessa fall anges endast en kort beskrivning av punkten i sammanfattningen efter orden "ej tillämplig". Avsnitt A Introduktion och Varningar Punkt A.1 Generell friskrivning avseende sammanfattningen: Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet och de tillämpliga Slutliga Villkoren. Varje beslut om att investera i några Warranter ska baseras på en bedömning av detta Grundprospekt i dess helhet, inklusive de dokument som införlivas genom hänvisning och de tillämpliga Slutliga Villkoren. Om krav med bäring på informationen i Grundprospektet och de tillämpliga Slutliga Villkoren framställs i domstol kan käranden, enligt nationell rätt i Medlemsstaten där kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Grundprospektet och de tillämpliga Slutliga Villkoren innan den juridiska processen inleds. Civilrättsligt ansvar för Emittenten eller Garanten kan endast uppkomma för de personer som har lagt fram denna sammanfattning, inklusive varje översättning härav, men endast om sammanfattningen är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Grundprospektet och de tillämpliga Slutliga Villkoren eller, efter implementering av de relevanta reglerna i Direktiv 2010/73/EU i den relevanta Medlemsstaten, om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospekt och de tillämpliga Slutliga Villkoren, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Warranterna. A.2 Samtycke till användande av Grundprospektet [Avseende erbjudande av Warranterna i [Luxemburg/Storbritannien/Finland/Sverige 1

2 (Jurisdiktion[er] för Publikt Erbjudande) som inte görs i enlighet med ett undantag under Prospektdirektivet, så som förändrat (det Publika Erbjudandet ), lämnar Emittenten sitt samtycke till användande av Grundprospektet och de Slutliga Villkoren i samband med sådan Publikt Erbjudande av några Warranter under perioden från [ ] till [ ] (Erbjudandeperioden) och i Jurisdiktion[er] för det Publika Erbjudandet av [ ] / [någon finansiell mellanhand] (Auktoriserad[e] Erbjudare[n]). [[Den][De] Auktoriserad[e] Erbjudare[n] måste uppfylla följande villkor: [ ]] Till undvikande av missförstånd anges här att, varken Delars eller Emittenten har någon skyldighet att tillse att en Auktoriserad Erbjudare följer tillämpliga lagar och regler och varken Dealers eller Emittenten har således något ansvar i detta avseende. Emittenten godtar ansvar, i Jurisdiktion[er] för det Publika Erbjudandet, avseende innehållet i Grundprospektet i förhållande till någon person (en Investerare) i sådan[a] Jurisdiktion[er] för det Publika Erbjudandet till vilken ett erbjudande av några Warranter görs av någon Auktoriserad Erbjudare och där erbjudandet lämnas under den period för vilken samtycke har lämnats. Dock, varken Emittenten eller någon Dealer har något ansvar för några åtgärder som företas av någon Auktoriserad Erbjudare, inkluderande regelefterlevnad av en Auktoriserad Deltagare avseende tillämpliga uppföranderegler eller lokala näringsrättsliga krav eller andra krav enligt värdepapperslagar avseende sådant erbjudande. En investerare som har för avsikt att förvärva eller förvärvar Warranter från en Auktoriserad Deltagare kommer göra det, och erbjudanden och försäljning av Warranterna till en investerare av en Auktoriserad Deltagare kommer göras, i enlighet med villkor och andra arrangemang som finns på plats mellan sådan Auktoriserad Deltagare och sådan Investerare, inkluderande villkor och arrangemang t.ex. vad gäller pris allokeringar och avvecklingsarrangemang (Villkoren för det Publika Erbjudandet). Emittenten kommer inte vara en part i sådana arrangemang med Investerare (med undantag för Dealern) i samband med erbjudande eller försäljning av Warranterna och, följaktligen, Grundprospektet och några Slutliga Villkor kommer inte innehålla sådan information. Villkoren för det Publika Erbjudandet ska erhållas till Investerarna av den Auktoriserade Erbjudaren vid tidpunkten för det Publika Erbjudandet. Varken Emittenten eller någon av Dealers eller andra 2

3 Auktoriserade Erbjudare har något ansvar eller någon skyldighet avseende sådan information.] Avsnitt B NATIXIS som [Emittent] [Garant] Punkt B.1 Juridiskt och kommersiellt namn på [Emittenten] [Garanten] B.2 Säte/ juridisk form/ tillämplig rätt/ land för bildande NATIXIS NATIXIS är bildat i och under lagarna i Frankrike som ett aktiebolag (société anonyme à Conseil d'administration). B.4b Information om trender Ej tillämpligt Det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som är rimligt troliga att leda till någon betydande påverkan på utsikterna för NATIXIS avseende innevarande finansiellt år.] B.5 Beskrivning av Koncernen Från men inte inklusive den 31 juli 2009 är NATIXIS närstående till BPCE som är huvudenheten i den nya bankkoncernen som bildades genom sammangåendet av Groupe Banque Populaire och Groupe Caisse d Epargne, som fullbordades den 31 juli Närståendet med BPCE regleras av artikel L i den franska monetära och finansiella lagstiftningen (Code Monétaire et Financier) och ersätter från samma dag det dubbla närståendet för NATIXIS med Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance (CNCE) och Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP). Som huvudenhet och i enlighet med artikel L i den franska monetära och finansiella lagstiftningen är BPCE ansvarig för att garantera likviditeten och solvensen för NATIXIS. BPCE är den största aktieägaren i NATIXIS och, som sådan, utövar det ansvar som följer av bankregler. Bolagsstyrningsregler och regler som är tillämpliga på styrelsen förebygger risken av missbruk avkontrollem. B.9 Vinstprognos eller uppskattningar B.10 Reservationer i revisionsberättelsen B.12 Utvald historisk finansiell nyckelinformation Ej tillämpligt Inga vinstprognoser eller uppskattningar har gjorts i Grundprospektet. Ej tillämpligt Inga reservationer finns i någon revisionsberättelse som ingår i Grundprospektet. Per den 31 december 2013, hade NATIXIS totala tillgångar om 510,1 miljarder. NATIXIS nettointäkter för året som slutande den 31 december 2013 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 884 miljoner. Den finansiella 3

4 Beskrivning av betydande förändringar avseende den finansiella positionen eller handelspositionen efterföljande den period som omfattas av den historiska finansiella informationen informationen i detta stycke har inte reviderats och har hämtats från NATIXIS pressmeddelande offentliggjort den 19 februari 2014 avseende NATIXIS oreviderade finansiella information för det fjärde kvartalet som slutade 31 december 2013 och de oreviderade siffrorna för året som slutade den 31 december Per den 31 december 2012, hade NATIXIS totala tillgångar om 528,4 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutande den 31 december 2012 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) för året som slutade den 31 december 2012, var 901 miljoner. Per den 31 december 2011, hade NATIXIS totala tillgångar om 508 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutande den 31 december 2011 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) för året som slutade den 31 december 2012, var miljoner. Per den 30 juni 2013, hade NATIXIS totala tillgångar om 553 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutande den 30 juni 2013 var miljoner, dess bruttovinst var 873 miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 487 miljoner. Per den 30 juni 2012, hade NATIXIS totala tillgångar om 562 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutande den 30 juni 2012 var miljoner, dess bruttovinst var 737 miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 579 miljoner. Den 17 februari 2013, tillkännagav NATIXIS och Groupe BPCE deras plan att förenkla strukturen för NATIXIS: - försäljning av samtliga Kooperativa Investeringscertifikat ( CCI:er ) som innehas av Natixis till Banque Populaire-banker och Caisses d Epargne som emittent av dessa, för ett pris om 12,1 miljarder i kontanter. Detta pris kommer att värderas av oberoende experter; - återbetalning av lån som täcker CCI:er ( P3CI ) och relaterade inlåningstransaktioner/utlåningstransaktioner; - genomförande av en extraordinär utdelning om 2 miljarder; och - ersätta likviditeten från tidigare åtgärder. Transaktionen slutfördes den 6 augusti CCI:erna har sålts till Banque Populaire och Caisses d Epargne och är inte längre konsoliderade i Natixis redovisning. 4

5 Information om inga betydande eller betydande negativa förändringar B.13 Händelser som påverkar Emittentens solvens B.14 Beroende av andra koncernbolag Vidare har aktieägarnas årsmöte i Natixis godkänt en extraordinär utdelning om 0,65 per aktie, som utbetalades den 19 augusti Per dagen för detta Grundprospekt är NATIXIS aktiekapital Med undantag för vad som anges ovan, har det inte inträffat någon betydande förändring i den finansiella positionen eller handelspositionen för NATIXIS sedan den 31 december 2013 och det föreligger inga betydande negativa förändringar avseende utsikterna för NATIXIS sedan den 31 december Vänligen se Punkt B.12 ovan Beskrivning av betydande förändringar avseende den finansiella positionen eller handelspositionen efterföljande den period som omfattas av den historiska finansiella informationen. Från men inte inklusive den 31 juli 2009 är NATIXIS närstående till BPCE som är huvudenheten i den nya bankkoncernen. Denna anslutning ersätter från samma dag det dubbla närståendet för NATIXIS med Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) och Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance (CNCE), som var underkastat ett ömsesidigt samarbetsavtal avslutades på samma dag. Per den 30 juni 2013, innehade BPCE 72,1 procent av NATIXIS aktiekapital. B.15 Huvudsakliga verksamheter NATIXIS är bolags-, investeringsförvaltnings- och den finansiella tjänstedelen av Groupe BPCE, som är den andra största banken i Frankrike. NATIXIS har ett antal områden med erkänd första rankad expertis inom tre huvudsakliga verksamheter: bankrörelse avseende företagskunder Investeringslösningar (tillgångsförvaltning, försäkring, private banking, privat kapital) Specialiserade Finansiella Tjänster NATIXIS har ett långsiktigt åtagande mot sin egen kundbas av företag, finansiella institutioner och institutionella investerare, samt en kundbas bestående av individer, professionella och små- och medelstora företag inom Groupe BPCE:s nätverk för privata banktjänster (Caisse d Epargne och Banque Populaire). B.16 Kontrollerande aktieägare BPCE är den största aktieägaren i NATIXIS och, som sådan, utövar det ansvar som följer av bankregler. Bolagsstyrningsregler och regler som är tillämpliga på styrelsen förebygger risken av missbruk av kontrollen. Per den 30 juni 2013, innehade BPCE 72,1 procent av NATIXIS aktiekapital. 5

6 B.1 Emittentens juridiska och kommersiella namn B.2 Säte/ juridisk form/ tillämplig rätt/ land för bildande [Avsnitt B NATIXIS Structured Products som Emittent NATIXIS Structured Products Limited (tidigare IXIS Structured Products Limited) är det juridiska namnet. NATIXIS Structured Products är det kommersiella namnet NATIXIS Structured Products Limited bildades i och under lagarna på Jersey, Kanalöarna som ett publikt aktiebolag. B.4b Information om trender Ej tillämpligt Det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som är rimligt troliga att leda till någon betydande påverkan på utsikterna för Emittenten avseende innevarande finansiellt år. B.5 Beskrivning av Koncernen NATIXIS Structured Products Limited är ett helägt dotterföretag till NATIXIS. B.9 B.10 Vinstprognos eller uppskattningar Reservationer i revisionsberättelsen Ej tillämpligt Inga vinstprognoser eller uppskattningar har gjorts i Grundprospektet. Ej tillämpligt Inga reservationer finns i någon revisionsberättelse som ingår i Grundprospektet. B.12 Utvald historisk finansiell nyckelinformation Per den 31 december 2011, var Emittentens totala tillgångar och per den 31 december 2012, var Emittentens totala tillgångar Per den 30 juni 2012, var Emittentens totala tillgångar och per den 30 juni 2013, var Emittentens totala tillgångar Information om inga betydande eller betydande negative förändringar Det har inte inträffat någon betydande förändring avseende den finansiella positionen eller avseende handelspositionen för Emittenten sen den 30 juni 2013 och det föreligger ingen betydande negativ förändring avseende Emittentens utsikter sen den 31 december B.13 Händelser som påverkar Emittentens solvens B.14 Beroende av andra koncernbolag Ej tillämpligt Det finns inga nyligen inträffade särskilda händelser som är i en betydande omfattning relevanta för bedömande av Emittentens solvens. Natixis Structured Products Limited är ett helägt dotterföretag till NATIXIS. Natixis Structured Products Limited är beroende av dess ägare NATIXIS. B.15 Huvudsakliga verksamheter De huvudsakliga verksamheterna för Natixis Structured Products Limited är, bl.a., att förvärva, handla med och/eller erbjuda finansiering i form av lån, optioner, derivat och andra finansiella tillgångar och finansiella instrument i någon form och av någon natur, för att erhålla finansiering genom emission av Warranter eller andra finansiella instrument och att ingå avtal och transaktioner i samband 6

7 därtill. B.16 Kontrollerande aktieägare NATIXIS Structured Products Limited är ett helägt dotterföretag till NATIXIS. [B.18 Beskrivning av Garantin NATIXIS har lämnat vissa åtaganden till förmån för innehavare av vissa finansiella instrument genom 2010 års NATIXIS-Garanti. Warranterna kommer dra nytta av 2010 års NATIXIS- Garanti. NATIXIS kommer därför oåterkalleligt och ovillkorat garantera till innehavare av varje sådan Warrant, de belopp som förfaller till betalning för NATIXIS Structured Products Limited under Warranterna efter krav från relevant innehavare av sådana Warranter i enlighet med 2010 års NATIXIS-Garanti.]]/[Warranterna kommer inte dra nytta av 2010 års NATIXIS-Garanti] [B.19 NATIXIS som Garant Vänligen se Punkterna B.1 till B.16 ovan avseende NATIXIS.] Avsnitt C Värdepapper Punkt C.1 Beskrivning av Warranterna/ISIN Värdepapperen är Warranter. Common Code: [ ] C.2 Valuta Avvecklingsvalutan är [ ]. C.5 Restriktioner avseende överlåtbarhet International Securities Identification Number (ISIN): [ ] Ej tillämpligt Det finns inga restriktioner avseende fri överlåtbarhet av Warranterna. 7

8 C.8 Rättigheterna förknippade med Warranterna, inkluderande rangordning och begränsningar av dessa rättigheter Rättigheter förknippade med Warranterna Varje innehavare av Warranter har rätt gentemot Emittenten att kräva betalning när sådana betalningar har förfallit till betalning i enlighet med Villkoren för Warranterna. Garanti Warranterna drar nytta av en ovillkorad och oåterkallelig garanti avseende förfallna betalningar av samtliga belopp som uttryckts som förfallna till betalning av NATIXIS Structured Products Limited. Avveckling Warranterna kommer avvecklas genom [kontantbetalning][fysisk leverans]. Förtida Avveckling [Infoga avseende Förtida avveckling enligt Emittentens val: Förtida Avveckling Warranterna kommer avvecklas i förtid pga. skatteskäl enligt Emittentens val.] Inlösen pga. skatteskäl [Med undantag för vad som anges i Förtida Avveckling ovan,] [F][f]örtida avveckling kommer endast vara tillåtet om betalningar avseende Warranterna blir icke-avdragsgilla för NATIXIS för franska skatteändamål. Beslut från Innehavare Villkoren för Warranterna uppställer möjlighet till beslut av innehavare. Rangordning av Warranterna (Status) C.11 Notering och upptagande till handel Warranterna utgör direkta, ovillkorade, icke-säkerställda och icke-efterställda åtaganden för Emittenten och rangordnas och kommer rangordnas i likhet med samtliga nuvarande och framtida icke-säkerställda och ickeefterställda åtaganden för Emittenten, utan prioritet sinsemellan och utan prioritet framför varandra vad gäller emissionsdag, någon valutabetalning eller av annat skäl, med undantag för åtaganden som ges förmånsrätt enligt lag. Warranter emitterade under Programmet kan noteras och upptas till handel på Luxembourg Stock Exchange eller annan börs eller marknad som anges nedan. 8

9 [Ansökan [har gjorts][förväntas göras] av Emittenten (eller å dennes vägnar) avseende upptagande av Warranterna till handel på den [reglerade marknaden hos Luxembourg Stock Exchange/[ ]] [Inte tillämpligt] [Warranterna avses inte att upptas till handel på någon marknad.] C.15 Någon underliggande som kan påverka värdet på Warranterna Kontantavvecklingsbeloppet som ska betalas under Warranterna är beroende av värdet på den Underliggande, som således påverkar värdet på investeringen. [En Warrant (Vanilla) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är proportionellt till den slutliga utvecklingen för korgen med underliggande, över eller under en fast lösenkurs.] [Warrant (Whale Vanilla) levererar ett Kontavvecklingsbelopp som relaterar till den inverterade slutliga utvecklingen för korgen med underliggande, över eller under en fast lösenkurs.] [En Köpoptionswarrant (Power) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är proportionellt till den slutliga utvecklingen för korgen med underliggande, över elle under en fast lösenkurs. Deltagandegraden är även en funktion av dess utveckling, utbetalningsprofilen är sedan lika kvadratfunktionen av Korgutvecklingen.] [En Villkorad Warrant (Vanilla) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är proportionellt till den slutliga utvecklingen för korgen med underliggande, över eller under en fast lösenkurs. Betalning av Avvecklingsbeloppet är dock villkorat av uppkomsten av en eller flera marknadshändelser.] [Warrant av asiatiskt snitt (Super) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är proportionellt till ett förbättrat genomsnitt av Korgutvecklingarna vid samtliga Värderingsdagar. En utveckling vid en Värderingsdag behålls för beräkning av det slutliga genomsnittet endast om det ökar Avvecklingsbeloppet för Innehavaren.] [En Warrant (FMA Vanilla) levererar ett Kontanavvecklingsbelopp lika med det aritmetiska genomsnittet av enkla optionsbelopp över ett antal Värderingsdagar. Respektive optionsbelopp är en enkel Vanilla-liknande funktion av Korgutvecklingen.] [En Warrant (Cappuccino) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp beräknat som det viktade genomsnittet av de Individuella Utvecklingarna för samtliga Underliggande, med förbehåll för en global lägre 9

10 gräns (GlobaltGolv). Respektive Individuell Utveckling fastställs till en konstant nivå (Cappuccino) när den utlöser en barriär (H).] [En Warrant med Individuellt Tak levererar ett Kontantavvecklingsbelopp beräknat som det viktade genomsnittet av de Individuella Utvecklingarna för samtliga Underliggande, med förbehåll för en global undre gräns (GlobaltGolv). Respektive Individuell Utveckling fastställs är föremål för såväl en övre gräns (Tak) som en undre gräns (Golv).] [En Warrant med Fast Bäst levererar ett Kontantavvecklingsbelopp beräknat som det viktade genomsnittet av de Individuella Utvecklingarna för samtliga Underliggande, med förbehåll för en global lägre gräns (Golv). Om en Individuell Utveckling är bland nbf bäst utvecklade, så fastställs dess värde till en konstant nivå (F). Övriga Utvecklingar kommer vara dess faktiska värde.] C.16 Utövandedag/slutlig referensdag [En Warrant med Skillnad-Mellan-Korgar levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som beror av skillnaden mellan Utvecklingarna för två Korgar med Underliggande.] [En Warrant relaterad till en Förvaltad Strategi levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är beroende av Utvecklingen för en algoritmisk strategi.] Avvecklingsdagen för Warranterna är [ ]. [Infoga avseende Warranter av Europeiskt Snitt: Utövandedagen för Warranterna är [ ], med förbehåll för att, om sådan dag inte är en Bankdag för Utövande, så ska Utövandedagen vara den omedelbart [föregående][efterföljande] Bankdagen för Utövande.] [Infoga avseende Warranter av Amerikanskt Snitt: Utövandedagen för Warranterna är [från och med [ ] till och med [ ] [, eller om [ ] inte är en Bankdag för Utövande, den omedelbart [efterföljande] Bankdagen för Utövande] [Infoga avseende Warranter av Bermudianskt Snitt [Den Potentiella Utövandedagen är: [ ].] [Infoga avseende Kontantavvecklade Warranter: Avvecklingsdagen för Warranterna är [ ].] [Infoga avseende Warranter med Fysisk Avveckling: 10

11 C.17 Avvecklingsförfarande för derivatvärdepapper C.18 Avkastning på derivatvärdepapper C.19 Utövandekurs/slutlig referenskurs för underliggande Avvecklingsdagen för Warranterna är [ ].] Warranterna kommer avvecklas genom [kontantbetalning][fysisk leverans]. Avkastningen på Certifikaten beräknas i enlighet med följande formel: [infoga formel] [Inte tillämpligt, det finns ingen slutlig referenskurs för den underliggande] [Slutlig Kurs: [infoga slutlig kurs]] C.20 Underliggande [Referenskurs: [infoga slutlig kurs]] Den Underliggande är [[en][ett] [akie][skuldinstrument][ett index][en fond][en valuta][en korg med [aktier][skuldinstrument][index][fonder][råvaror][valutor]: [infoga namn på Underliggande] Information avseende den historiska och aktuella utvecklingen för Underliggande och dess volatilitet kan erhållas [från den offentliga webbplatsen [ ]] [infoga information om källa]. Avsnitt D Risker Punkt D.2 Huvudsakliga risker avseende NATIXIS Betydande risker avseende den makroekonomiska omgivningen och den finansiella krisen inkluderar: negativa marknadsförhållanden eller ekonomiska villkor kan orsaka minskade nettobankintäkter, lönsamhet och finansiell position för NATIXIS; den möjliga skärpningen av regler som är tillämpliga på den finansiella sektorn, som drivs av den finansiella krisen, kan leda till introduktion av nya restriktioner gällande regelefterlevnad; förhållanden på de finansiella marknaderna, i synnerhet den primära marknaden för skulder och andrahandsmarknaden för skulder, kan få en betydande negativ inverkan på NATIXIS; och NATIXIS har lidit betydande förluster, och kan även fortsättningsvis lida förluster, på dess tillgångsportfölj som påverkas av den finansiella krisen. Betydande risker avseende strukturen för NATIXIS 11

12 inkluderar: NATIXIS huvudsakliga aktieägare har ett betydande inflytande över vissa bolagsåtgärder; Riskhanteringspolicies och förfaranden för NATIXIS är föremål för godkännande och kontroll från BPCE; NATIXIS refinansiering sker genom BPCE; NATIXIS är beroende av utvecklingen av nätverken för Banque Populaire och Caisse d'epargne; NATIXIS har inga rösträttigheter avseende dess kooperativa investeringscertifikat som representerar 20% av aktiekapitalet i Banques Populaires och Caisses d Epargne; NATIXIS kan inte fritt sälja dess 20% aktieintresse i Banques Populaires eller Caisses d Epargne, och under vissa omständigheter kan NATIXIS vara tvungen att återsälja dessa; och NATIXIS är ålagd att upprätthålla dess innehav av kapital i var och en av Banques Populaires och Caisses d Epargne om 20%. I ett pressmeddelande daterat den 17 februari 2013 tillkännagav BPCE och NATIXIS att de för sina respektive styrelser hade presenterat ett projekt för förenklande av strukturen för BPCE-Koncernen genom tänkta förvärv gjorda av Banques Populaires och Caisses d Epargne avseende samtliga emitterade kooperativa investeringscertifikat som innehas av NATIXIS. Betydande risker avseende strukturen för NATIXIS verksamhet och banksektor inkluderar: NATIXIS är exponerad mot flera kategorier av risker som är inneboende i bankverksamhet; kreditrisk; marknads-, likviditets- och finansieringsrisk; operationella risker; försäkringsrisk; NATIXIS kanske inte kan implementera sin nya 12

13 bolags- och verksamhetsstrategi så effektivt som NATIXIS avser; någon betydande ökning av avsättningar eller förluster utöver tidigare bokförda nivåer av avsättningar kan negativt påverka NATIXIS verksamhetsresultat eller finansiella position; NATIXIS möjlighet att attrahera och behålla kvalificerade anställda är nödvändigt för framgång för dess verksamhet och misslyckande med detta kan betydande negativt påverka dess utveckling; framtida händelser kan vara annorlunda än de som reflekteras av de förutsättningar som används av ledningen vid framtagande av NATIXIS finansiella räkenskaper, vilket kan leda till oväntade förluster i framtiden; marknadsfluktuation och volatilitet kan exponera NATIXIS mot risken för förlust avseende dess handelsverksamhet och investeringsverksamhet; NATIXIS kan generera lägre vinster från mäkleri och annan courtageverksamhet eller avgiftsbaserad verksamhet under nedåtgående marknader; betydande förändringar av räntenivåer kan negativt påverka NATIXIS netto bankintäkter eller lönsamhet; förändring i valutakurser kan betydande påverka NATIXIS resultat; något avbrott eller misslyckande för NATIXIS informationssystem, eller sådana hos tredje parter, kan leda till förlorade affärer och andra förluster; oförutsedda händelser kan orsaka avbrott i NATIXIS verksamhet och orsaka betydande förluster eller ytterligare kostnader; NATIXIS kan vara känsligt för politiska, makroekonomiska och finansiella miljöer eller specifika omständigheter i länder där NATIXIS bedriver verksamhet; NATIXIS är föremål för betydande reglering i Frankrike och i flera andra länder där man bedriver verksamhet; näringsrättsliga åtgärder och förändringar av dessa regler kan negativt påverka NATIXIS verksamhet och resultat; 13

14 skatteregler och dess tillämpning i Frankrike och i länder där NATIXIS är verksam kommer troligtvis ha betydande inverkan på NATIXIS resultat; trots riskhanteringspolicies, förfaranden och metoder på plats, så kan NATIXIS vara exponerad mot oidentifierade eller oväntade risker, som troligtvis kan leda till betydande förluster; hedgningsstrategier implementerade av NATIXIS utesluter inte samtliga risker för förlust; NATIXIS kan stöta på svårigheter i att identifiera, verkställa och integrera dess policy avseende förvärv eller joint ventures; intensiv konkurrens, både på NATIXIS hemmamarknad i Frankrike, dess största marknad, och internationellt, kan negativt påverka NATIXIS netto bankintäkter och lönsamhet; den finansiella soliditeten och uppträdande av andra finansiella institutioner och marknadsdeltagare kan få negativ inverkan på NATIXIS; NATIXIS lönsamhets utsikter och verksamhetsutsikter kan negativt påverkas av renommérisk och juridisk risk; och [Huvudsakliga risker avseende NATIXIS Structured Products ett förlängt fall på marknaderna kan reducera likviditeten för tillgångarna och göra det svårare att sälja dessa. En sådan situation kan leda till betydande förluster. De betydande risker avseende Emittenten inkluderar att: Warranterna utgör generella och icke-säkerställda kontraktuella åtaganden för NATIXIS Structured Products Limited som kommer rangordnas lika med samtliga andra icke-säkerställda och kontraktuella åtaganden för NATIXIS Structured Products Limited; en förvärvare av Warranterna måste lita till kreditvärdigheten för Emittenten och ingen annan person (med förbehåll för 2010-års NATIXIS Garanti) eftersom en investerare inte har några rättigheter avseende relevant Underliggande; NATIXIS Structured Products Limited är exponerat 14

15 mot kreditvärdigheten för NATIXIS; samtlig emissionsintäkt från emission av Warranterna skickas vanligen genom till NATIXIS och NATIXIS Structured Products Limited kommer vanligtvis ingå hedgningsarrangemang med NATIXIS eller andra motparter och att, således, Emittenten måste bära solvensrisken och kreditrisken avseende dessa andra motparter och för NATIXIS förutsatt att en innehavare av en Warrant även är exponerad mot NATIXIS kreditrisk från 2010-års NATIXIS Garanti; oförutsedda händelser kan leda till ett abrupt avbrott för NATIXIS Structured Products Limited eller NATIXIS Structured Products Limiteds närståendes verksamheter, vilket kan leda till betydande förluster avseende egendom, finansiella tillgångar, handelspositioner och nyckelanställda hos NATIXIS Structured Products Limited; de näringsrättsliga och skattemässiga reglerna avseende NATIXIS Structured Products Limited eller den näringsrättsliga eller skattemässiga statusen för NATIXIS Structured Products Limited kan förändras under löptiden för Warranterna och detta kan leda till en negativ effekt på förmågan för NATIXIS Structured Products Limited att fullgöra sina åtaganden under Warranterna; varje misslyckande eller avbrott eller brott mot säkerhet för kommunikations- och informationssystem kan leda till misslyckanden eller avbrott för NATIXIS Structured Products Limiteds organisationssystem vilket kan leda till en betydande negativ effekt på NATIXIS Structured Products Limiteds finansiella förhållanden och verksamhetsresultat; D.6 Huvudsakliga risker avseende Warranterna potentiella intressekonflikter kan uppstå mellan intressena för NATIXIS Structured Products Limited och intressena för dess motparter, partners, aktieägare eller dotterföretag eller närstående företag till NATIXIS och NATIXIS Structured Products Limited.] Warranterna kanske inte är en lämplig investering för samtliga investerare Warranterna kanske inte är en lämplig investering för samtliga investerare. Varje potentiell investerare i Warranterna måste fastställa lämpligheten av sådan 15

16 investering mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Likviditetsrisk Det är inte möjligt att förutse den kurs till vilken Warranterna kommer att handlas på andrahandsmarknaden eller om sådan marknad kommer vara likvid eller illikvid. I den omfattning som Warranterna av en viss emission utövas, så kommer det antal utestående Warranter i sådan emission minska, vilket leder till en minskad likviditet för återstående Warranter i den emissionen. En minskad likviditet för en emission av Warranter kan orsaka, i sin tur, en ökad volatilitet för kursen avseende den emissionen av Warranter. Generella risker avseende Underliggande Warranterna innebär högt risktagande, vilket bland annat inkluderar risker avseende räntenivåer, valutakurser, tidsrelaterade värden och politiska risker. Potentiella investerare i Warranterna ska vara medvetna om att deras Warranter som förvärvades, med undantag för några Warranter som har ett lägsta utlöpandevärde, kan löpa ut värdelösa. Vissa överväganden avseende hedgning Potentiella förvärvare som avser köpa Warranter för att hedga sig mot marknadsrisk förknippad med en investering i Underliggande (så som angiven i de tillämpliga Slutliga Villkoren), ska vara medvetna om komplexiteten av att använda Warranterna på detta sätt. [Lägsta utövandebelopp och Enheter En Warrantinnehavare måste erbjuda eller, avseende Automatiskt Utövande, inneha [infoga lägsta utövandebelopp] Warranter vid någon tid för att utöva eller utöva Warranter i Enheter. Således, Warrantinnehavare med färre än [infoga lägsta utövandebelopp] Warranter eller det antal Warranter som utgör en Enhet kommer antingen vara tvungna att sälja sina Warranter eller köpa ytterligare Warranter, och ådra sig transaktionskostander i samtliga situationer, för att kunna realisera sin investering. Vidare, innehavare av sådana Warranter är utsatta för risken att det kan föreligga skillnader mellan handelskursen för sådana Warranter och Kontantavvecklingsbeloppet (avseende Kontantavvecklade Warranter) eller det Fysiska Avvecklingsvärdet (i samtliga situationer med Warranter med Fysisk Leverans) för sådana Warranter.] 16

17 Utgifter vid Utövande och beskattning En innehavare av Warranter måste betala samtliga Utgifter vid Utövande avseende Warranterna. Utgifter vid Utövande inkluderar samtliga skatter, avgifter och/eller utgifter, inkluderande några tillämpliga förvaringskostnader, transaktions- eller utövandeavgifter, stämpelavgift, stämpelavgifts avsättningsskatt, emissions-, registerings-, värdepappersöverföring och/eller andra skatter eller avgifter som uppkommer från utövande av Warranterna och/eller leverans av eller överföring av Berättigandet. Ingen av Emittenterna är ansvarig för eller på annat sätt ålagd att betala någon skatt, avgifter, innehållande eller andra betalningar som kan uppstå som en följd av ägande, överföring, utövande eller genomdrivande av någon Warrant och samtliga betalningar som företas av relevant Emittent kommer föras med förbehåll för någon sådan skatt, avgift, innehållande eller andra betalningar som kan vara tvungna att göras, betalas, innehållas eller dras av. Vinster som realiseras av en Warrantinnehavare vid försäljning eller avveckling av Warranterna, kan vara föremål för beskattning i hemmajurisdiktionen eller i någon annan jurisdiktion i vilken Warrantinnehavaren måste betala skatter. Liknande, skatter eller stämpelavgifter eller avgifter kan förfalla till betalning i samband med försäljning eller avveckling av Warranterna. Sådana skatter eller avgifter förfaller till betalning för relevant Investerare. Investerare ska konsultera sina egna skatterådgivare för inhämtande av råd avseende skatteeffekten av en investering i Warranterna. Förtida avveckling pga. skatteskäl Under vissa omständigheter, kan betalningar avseende Warranter emitterade av NATIXIS vara icke-avdragsgilla (som helhet eller delvis) i syfte för fransk skatt för NATIXIS om de betalas i en stat eller territorium utan samarbetsavtal (Etat ou territoire non coopératif) så som definierat i artiel A i den franska Code Général des Impôts (en Stat utan Samarbetsavtal) eller betalas eller ackumuleras till personer etablerade eller bosatta i en Stat utan Samarbetsavtal. Om några sådana belopp inte är avdragsgilla för franska skatteändamål, så har NATIXIS möjlighet att enligt dennes val avveckla Warranterna i förtid i helhet eller i delar. Direktivet om Krishantering 17

18 Den Europeiska Kommissionen har offentliggjort ett förslag om ett direktiv om krishantering som är avsett att möjliggöra för ett brett spektrum av åtgärder att vidta avseende kreditinstitutioner och värdepappersbolag som anses vara utsatta för risk att fallera. Den totala omfattningen av direktivet och dess inverkan på Emittenterna är förnärvarande oklart men implementeringen av direktivet eller vidtagande av några åtgärder under det, kan, i betydande grad påverka värdet på Warranterna. Lagförändring Ingen försäkran kan lämnas om inverkan av några lagförändringar, regler, föreskrifter eller förfaranden i någon relevant jurisdiktion efter datumet för detta Grundprospekt. Potentiella intressekonflikter Varje Emittent och någon av dess Närstående, i samband med dess respektive ytterligare verksamhetsaktivitet, kan inneha eller erhålla betydande information om de Underliggande. Sådana aktiviteter och information kan leda till konsekvenser som är negativa för Warrantinnehavare. [Infoga avseende Möjligheten att variera avveckling: Möjlighet att variera avveckling Relevant Emittent kan, enligt dess egna och fri bedöming, välja (i) att inte betala det Kontantavvecklingsbeloppet till relevant Warrantinnehavare, utan istället leverera eller tillse leverans av Berättigandet eller (ii) att inte leverera eller tillse leverans av Berättigandet, utan istället betala Kontantavvecklingsbeloppet på Avvecklingsdagen till de relevanta Warrantinnehavarna.] [Infoga avseende Förtida Avveckling enligt Emittentens val: Förtida Avveckling enligt Emittentens val Warranterna kan avslutas eller avvecklas i förtid enligt Emittentens val. Warrantinnehavaren skulle erhålla ett belopp fastställt av beräkningsagenten, enligt dennes bestämmanderätt, som det rimliga marknadsvärdet för Warranterna som Warrantinnehavarna innehar. Sådant belopp kan vara lägre än vad som kunde ha varit fallet om Warranterna inte hade avvecklats i förtid.] [Infoga avseende Aktierelaterade Warranter: Aktierelaterade Warranter NATIXIS eller NATIXIS Structured Products Limited 18

19 och/eller dess Närstående eller ombud kan från en tid till en annan hedga relevant Emittents åtaganden under sådana Warranter (och under andra instrument och OTC-kontrakt emitterade av eller ingått från en tid till en annan av varje Emittent och/eller någon av dess Närstående eller ombud avseende sådana värdepapper) genom att inta positioner, direkt eller indirekt, i sådan aktie. Det kan inte lämnas någon försäkran om att sådana hedgningsaktiviteter inte negativt kommer påverka värdet på Warranterna.] [Infoga avseende Fondrelaterade Warranter: Fondrelaterade Warranter En investering i Fondrelaterade Warranter kan bära likande marknadsrisker som en direktinvestering i relevant(a) fond(er) och investerare ska inhämta följaktig rådgivning.] [Infoga avseende Valutarelaterade Warranter: Valutarelaterade Warranter Fluktuationer i valutakurser avseende den relevanta valutan (eller korg med valutor) kommer påverka värdet på Valutarelaterade Warranter. Investerare sin har för avsikt att konvertera vinster eller förluster från utövande eller försäljning av Valutarelaterade Warranter till dess hemmavaluta kan påverkas av fluktuationer för valutakursen mellan hemmavaluta och relevant valuta (eller korg med valutor). Valutavärden kan påverkas av komplexa politiska och ekonomiska faktorer, inkluderande regeringsåtgärder för att fixera eller stödja värdet på en valuta (eller en korg med valutor), oavsett andra marknadskrafter. Förvärvare av Valutarelaterade Warranter riskerar att förlora hela sin investering om valutakurserna för den relevanta valutan (eller korg med valutor) inte rör sig i den förväntade riktningen.] Avsnitt E Erbjudande Punkt E.2b Användande av intäkter Nettointäkterna från respektive emission av Warranter kommer användas av respektive Emittent för generella bolagsändamål, vilket inkluderar generera vinst, och kan även användas för särskilda ändamål, så som fastställt av relevant Emittent. Nettointäkterna från emissionen av Warranter kommer användas av Emittenten för dess generella bolagsändamål, vilket inkluderar generera vinst [och[ ]. En betydande andel av nettointäkterna från emissionen av Warranter kan användas för att hedga marknadsrisk avseende sådana 19

20 Warranter. E.3 Villkor för erbjudandet [Villkor som detta erbjudande är förbehållet för: [ ]] Totalt belopp för emissionen/erbjudandet: [ ] Erbjudandeperiod: [ ] [Beskrivning av teckningsförfarandet: [ ]] [En beskrivning av möjligheten att reducera teckningar och sätt för återbetalning av för mycket erlagt belopp av tecknare: [ ]] [Lägsta Teckningsbelopp: [ ]] [Högsta Teckningsbelopp: [ ]] [Metod och tidsgränser för betalning av och leverans av Warranterna: [ ]] [Offentliggörande av resultatet av erbjudandet: [ ]] E.4 Intressen för individer och juridiska personer involverade i emissionen/erbjudandet E.7 Utgifter som tas ut från investerare av Emittenten eller en Erbjudare [Förfarande för utövande av någon rättighet till förköp, förhandlingsmöjligheten av teckningsrättigheter och behandling av teckningsrättigheter som inte utövas: [ ]] Relevant Dealers kan betala avgifter avseende någon emission av Warranter under Programmet. Någon sådan Dealer och dess närstående kan ha ingått, och kan i framtiden ingå, transaktioner inom investment banking och/eller kommersiell banking med, och kan utföra andra tjänster för den relevanta Emittenten, Garanten, och dess närstående i den ordinarie verksamheten. [Med undantag för det som anges ovan,[ och med undantag för [ ],] såvitt Emittenten känner till, så har ingen person som är involverad i erbjudandet av Warranterna något betydande intresse i erbjudandet, inkluderande intressekonflikter.] [ ] 20

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och Varningar. A.1 Generell friskrivning avseende sammanfattningen:

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och Varningar. A.1 Generell friskrivning avseende sammanfattningen: SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen Observera att: denna sammanfattning ska läsas som introduktion till Grundprospektet;

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme NATIXIS Structured Products Limited Swedish Translation of the Summary of the Base Prospectus dated 28 June 2010 (as supplemented 14 April 2011) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande sidor utgör en översättning av avsnittet Summary

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade "Punkter". Dessa Punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 12 mar 2014 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LIMITED (Incorporated with limited liability in Jersey) Warrant Programme

NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LIMITED (Incorporated with limited liability in Jersey) Warrant Programme GRUNDPROSPEKT (Incorporated in France) as Issuer and Guarantor and NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LIMITED (Incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer Warrant Programme Översättning av prospektsammanfattning

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (formerly IXIS Structured Products Limited) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Boliden AB SSAB AB Ser. A Med noteringsdag: 27 mars 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade

Läs mer

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade "Punkter". Dessa Punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag: E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 diarienr 13-5865 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7958 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

(Incorporated in France) as Issuer and Guarantor and. (Incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer. Warrant Programme

(Incorporated in France) as Issuer and Guarantor and. (Incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer. Warrant Programme (Incorporated in France) as Issuer and Guarantor and (Incorporated with limited liability in Jersey) as Issuer Warrant Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande sidor

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 5 april 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade slutliga

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Fonden Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en attraktiv årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (Euro Stoxx 50)

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar AVSNITT A - SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Avseende: Long: Aktie, Ericsson B Short: Aktie, Nokia Oyj (SEK) Noteringsdag: 12 januari 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer