SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar"

Transkript

1 SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfattning för Warranter och Emittenterna. Eftersom vissa punkter inte behöver behandlas här så kan det finnas luckor i nummerföljden av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av värdepapper och emittent, kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den punkten. I dessa fall anges endast en kort beskrivning av punkten i sammanfattningen efter orden "ej tillämplig". Avsnitt A Introduktion och Varningar Punkt A.1 Generell friskrivning avseende sammanfattningen: Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet och de tillämpliga Slutliga Villkoren. Varje beslut om att investera i några Warranter ska baseras på en bedömning av detta Grundprospekt i dess helhet, inklusive de dokument som införlivas genom hänvisning och de tillämpliga Slutliga Villkoren. Om krav med bäring på informationen i Grundprospektet och de tillämpliga Slutliga Villkoren framställs i domstol kan käranden, enligt nationell rätt i Medlemsstaten där kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Grundprospektet och de tillämpliga Slutliga Villkoren innan den juridiska processen inleds. Civilrättsligt ansvar för Emittenten eller Garanten kan endast uppkomma för de personer som har lagt fram denna sammanfattning, inklusive varje översättning härav, men endast om sammanfattningen är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Grundprospektet och de tillämpliga Slutliga Villkoren eller, efter implementering av de relevanta reglerna i Direktiv 2010/73/EU i den relevanta Medlemsstaten, om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospekt och de tillämpliga Slutliga Villkoren, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Warranterna. A.2 Samtycke till användande av Grundprospektet [Avseende erbjudande av Warranterna i [Luxemburg/Storbritannien/Finland/Sverige 1

2 (Jurisdiktion[er] för Publikt Erbjudande) som inte görs i enlighet med ett undantag under Prospektdirektivet, så som förändrat (det Publika Erbjudandet ), lämnar Emittenten sitt samtycke till användande av Grundprospektet och de Slutliga Villkoren i samband med sådan Publikt Erbjudande av några Warranter under perioden från [ ] till [ ] (Erbjudandeperioden) och i Jurisdiktion[er] för det Publika Erbjudandet av [ ] / [någon finansiell mellanhand] (Auktoriserad[e] Erbjudare[n]). [[Den][De] Auktoriserad[e] Erbjudare[n] måste uppfylla följande villkor: [ ]] Till undvikande av missförstånd anges här att, varken Delars eller Emittenten har någon skyldighet att tillse att en Auktoriserad Erbjudare följer tillämpliga lagar och regler och varken Dealers eller Emittenten har således något ansvar i detta avseende. Emittenten godtar ansvar, i Jurisdiktion[er] för det Publika Erbjudandet, avseende innehållet i Grundprospektet i förhållande till någon person (en Investerare) i sådan[a] Jurisdiktion[er] för det Publika Erbjudandet till vilken ett erbjudande av några Warranter görs av någon Auktoriserad Erbjudare och där erbjudandet lämnas under den period för vilken samtycke har lämnats. Dock, varken Emittenten eller någon Dealer har något ansvar för några åtgärder som företas av någon Auktoriserad Erbjudare, inkluderande regelefterlevnad av en Auktoriserad Deltagare avseende tillämpliga uppföranderegler eller lokala näringsrättsliga krav eller andra krav enligt värdepapperslagar avseende sådant erbjudande. En investerare som har för avsikt att förvärva eller förvärvar Warranter från en Auktoriserad Deltagare kommer göra det, och erbjudanden och försäljning av Warranterna till en investerare av en Auktoriserad Deltagare kommer göras, i enlighet med villkor och andra arrangemang som finns på plats mellan sådan Auktoriserad Deltagare och sådan Investerare, inkluderande villkor och arrangemang t.ex. vad gäller pris allokeringar och avvecklingsarrangemang (Villkoren för det Publika Erbjudandet). Emittenten kommer inte vara en part i sådana arrangemang med Investerare (med undantag för Dealern) i samband med erbjudande eller försäljning av Warranterna och, följaktligen, Grundprospektet och några Slutliga Villkor kommer inte innehålla sådan information. Villkoren för det Publika Erbjudandet ska erhållas till Investerarna av den Auktoriserade Erbjudaren vid tidpunkten för det Publika Erbjudandet. Varken Emittenten eller någon av Dealers eller andra 2

3 Auktoriserade Erbjudare har något ansvar eller någon skyldighet avseende sådan information.] Avsnitt B NATIXIS som [Emittent] [Garant] Punkt B.1 Juridiskt och kommersiellt namn på [Emittenten] [Garanten] B.2 Säte/ juridisk form/ tillämplig rätt/ land för bildande NATIXIS NATIXIS är bildat i och under lagarna i Frankrike som ett aktiebolag (société anonyme à Conseil d'administration). B.4b Information om trender Ej tillämpligt Det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som är rimligt troliga att leda till någon betydande påverkan på utsikterna för NATIXIS avseende innevarande finansiellt år.] B.5 Beskrivning av Koncernen Från men inte inklusive den 31 juli 2009 är NATIXIS närstående till BPCE som är huvudenheten i den nya bankkoncernen som bildades genom sammangåendet av Groupe Banque Populaire och Groupe Caisse d Epargne, som fullbordades den 31 juli Närståendet med BPCE regleras av artikel L i den franska monetära och finansiella lagstiftningen (Code Monétaire et Financier) och ersätter från samma dag det dubbla närståendet för NATIXIS med Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance (CNCE) och Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP). Som huvudenhet och i enlighet med artikel L i den franska monetära och finansiella lagstiftningen är BPCE ansvarig för att garantera likviditeten och solvensen för NATIXIS. BPCE är den största aktieägaren i NATIXIS och, som sådan, utövar det ansvar som följer av bankregler. Bolagsstyrningsregler och regler som är tillämpliga på styrelsen förebygger risken av missbruk avkontrollem. B.9 Vinstprognos eller uppskattningar B.10 Reservationer i revisionsberättelsen B.12 Utvald historisk finansiell nyckelinformation Ej tillämpligt Inga vinstprognoser eller uppskattningar har gjorts i Grundprospektet. Ej tillämpligt Inga reservationer finns i någon revisionsberättelse som ingår i Grundprospektet. Per den 31 december 2013, hade NATIXIS totala tillgångar om 510,1 miljarder. NATIXIS nettointäkter för året som slutande den 31 december 2013 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 884 miljoner. Den finansiella 3

4 Beskrivning av betydande förändringar avseende den finansiella positionen eller handelspositionen efterföljande den period som omfattas av den historiska finansiella informationen informationen i detta stycke har inte reviderats och har hämtats från NATIXIS pressmeddelande offentliggjort den 19 februari 2014 avseende NATIXIS oreviderade finansiella information för det fjärde kvartalet som slutade 31 december 2013 och de oreviderade siffrorna för året som slutade den 31 december Per den 31 december 2012, hade NATIXIS totala tillgångar om 528,4 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutande den 31 december 2012 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) för året som slutade den 31 december 2012, var 901 miljoner. Per den 31 december 2011, hade NATIXIS totala tillgångar om 508 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutande den 31 december 2011 var miljoner, dess bruttovinst var miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) för året som slutade den 31 december 2012, var miljoner. Per den 30 juni 2013, hade NATIXIS totala tillgångar om 553 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutande den 30 juni 2013 var miljoner, dess bruttovinst var 873 miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 487 miljoner. Per den 30 juni 2012, hade NATIXIS totala tillgångar om 562 miljarder. Natixis nettointäkter för året som slutande den 30 juni 2012 var miljoner, dess bruttovinst var 737 miljoner och dess nettoresultat (koncernandel) var 579 miljoner. Den 17 februari 2013, tillkännagav NATIXIS och Groupe BPCE deras plan att förenkla strukturen för NATIXIS: - försäljning av samtliga Kooperativa Investeringscertifikat ( CCI:er ) som innehas av Natixis till Banque Populaire-banker och Caisses d Epargne som emittent av dessa, för ett pris om 12,1 miljarder i kontanter. Detta pris kommer att värderas av oberoende experter; - återbetalning av lån som täcker CCI:er ( P3CI ) och relaterade inlåningstransaktioner/utlåningstransaktioner; - genomförande av en extraordinär utdelning om 2 miljarder; och - ersätta likviditeten från tidigare åtgärder. Transaktionen slutfördes den 6 augusti CCI:erna har sålts till Banque Populaire och Caisses d Epargne och är inte längre konsoliderade i Natixis redovisning. 4

5 Information om inga betydande eller betydande negativa förändringar B.13 Händelser som påverkar Emittentens solvens B.14 Beroende av andra koncernbolag Vidare har aktieägarnas årsmöte i Natixis godkänt en extraordinär utdelning om 0,65 per aktie, som utbetalades den 19 augusti Per dagen för detta Grundprospekt är NATIXIS aktiekapital Med undantag för vad som anges ovan, har det inte inträffat någon betydande förändring i den finansiella positionen eller handelspositionen för NATIXIS sedan den 31 december 2013 och det föreligger inga betydande negativa förändringar avseende utsikterna för NATIXIS sedan den 31 december Vänligen se Punkt B.12 ovan Beskrivning av betydande förändringar avseende den finansiella positionen eller handelspositionen efterföljande den period som omfattas av den historiska finansiella informationen. Från men inte inklusive den 31 juli 2009 är NATIXIS närstående till BPCE som är huvudenheten i den nya bankkoncernen. Denna anslutning ersätter från samma dag det dubbla närståendet för NATIXIS med Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) och Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance (CNCE), som var underkastat ett ömsesidigt samarbetsavtal avslutades på samma dag. Per den 30 juni 2013, innehade BPCE 72,1 procent av NATIXIS aktiekapital. B.15 Huvudsakliga verksamheter NATIXIS är bolags-, investeringsförvaltnings- och den finansiella tjänstedelen av Groupe BPCE, som är den andra största banken i Frankrike. NATIXIS har ett antal områden med erkänd första rankad expertis inom tre huvudsakliga verksamheter: bankrörelse avseende företagskunder Investeringslösningar (tillgångsförvaltning, försäkring, private banking, privat kapital) Specialiserade Finansiella Tjänster NATIXIS har ett långsiktigt åtagande mot sin egen kundbas av företag, finansiella institutioner och institutionella investerare, samt en kundbas bestående av individer, professionella och små- och medelstora företag inom Groupe BPCE:s nätverk för privata banktjänster (Caisse d Epargne och Banque Populaire). B.16 Kontrollerande aktieägare BPCE är den största aktieägaren i NATIXIS och, som sådan, utövar det ansvar som följer av bankregler. Bolagsstyrningsregler och regler som är tillämpliga på styrelsen förebygger risken av missbruk av kontrollen. Per den 30 juni 2013, innehade BPCE 72,1 procent av NATIXIS aktiekapital. 5

6 B.1 Emittentens juridiska och kommersiella namn B.2 Säte/ juridisk form/ tillämplig rätt/ land för bildande [Avsnitt B NATIXIS Structured Products som Emittent NATIXIS Structured Products Limited (tidigare IXIS Structured Products Limited) är det juridiska namnet. NATIXIS Structured Products är det kommersiella namnet NATIXIS Structured Products Limited bildades i och under lagarna på Jersey, Kanalöarna som ett publikt aktiebolag. B.4b Information om trender Ej tillämpligt Det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som är rimligt troliga att leda till någon betydande påverkan på utsikterna för Emittenten avseende innevarande finansiellt år. B.5 Beskrivning av Koncernen NATIXIS Structured Products Limited är ett helägt dotterföretag till NATIXIS. B.9 B.10 Vinstprognos eller uppskattningar Reservationer i revisionsberättelsen Ej tillämpligt Inga vinstprognoser eller uppskattningar har gjorts i Grundprospektet. Ej tillämpligt Inga reservationer finns i någon revisionsberättelse som ingår i Grundprospektet. B.12 Utvald historisk finansiell nyckelinformation Per den 31 december 2011, var Emittentens totala tillgångar och per den 31 december 2012, var Emittentens totala tillgångar Per den 30 juni 2012, var Emittentens totala tillgångar och per den 30 juni 2013, var Emittentens totala tillgångar Information om inga betydande eller betydande negative förändringar Det har inte inträffat någon betydande förändring avseende den finansiella positionen eller avseende handelspositionen för Emittenten sen den 30 juni 2013 och det föreligger ingen betydande negativ förändring avseende Emittentens utsikter sen den 31 december B.13 Händelser som påverkar Emittentens solvens B.14 Beroende av andra koncernbolag Ej tillämpligt Det finns inga nyligen inträffade särskilda händelser som är i en betydande omfattning relevanta för bedömande av Emittentens solvens. Natixis Structured Products Limited är ett helägt dotterföretag till NATIXIS. Natixis Structured Products Limited är beroende av dess ägare NATIXIS. B.15 Huvudsakliga verksamheter De huvudsakliga verksamheterna för Natixis Structured Products Limited är, bl.a., att förvärva, handla med och/eller erbjuda finansiering i form av lån, optioner, derivat och andra finansiella tillgångar och finansiella instrument i någon form och av någon natur, för att erhålla finansiering genom emission av Warranter eller andra finansiella instrument och att ingå avtal och transaktioner i samband 6

7 därtill. B.16 Kontrollerande aktieägare NATIXIS Structured Products Limited är ett helägt dotterföretag till NATIXIS. [B.18 Beskrivning av Garantin NATIXIS har lämnat vissa åtaganden till förmån för innehavare av vissa finansiella instrument genom 2010 års NATIXIS-Garanti. Warranterna kommer dra nytta av 2010 års NATIXIS- Garanti. NATIXIS kommer därför oåterkalleligt och ovillkorat garantera till innehavare av varje sådan Warrant, de belopp som förfaller till betalning för NATIXIS Structured Products Limited under Warranterna efter krav från relevant innehavare av sådana Warranter i enlighet med 2010 års NATIXIS-Garanti.]]/[Warranterna kommer inte dra nytta av 2010 års NATIXIS-Garanti] [B.19 NATIXIS som Garant Vänligen se Punkterna B.1 till B.16 ovan avseende NATIXIS.] Avsnitt C Värdepapper Punkt C.1 Beskrivning av Warranterna/ISIN Värdepapperen är Warranter. Common Code: [ ] C.2 Valuta Avvecklingsvalutan är [ ]. C.5 Restriktioner avseende överlåtbarhet International Securities Identification Number (ISIN): [ ] Ej tillämpligt Det finns inga restriktioner avseende fri överlåtbarhet av Warranterna. 7

8 C.8 Rättigheterna förknippade med Warranterna, inkluderande rangordning och begränsningar av dessa rättigheter Rättigheter förknippade med Warranterna Varje innehavare av Warranter har rätt gentemot Emittenten att kräva betalning när sådana betalningar har förfallit till betalning i enlighet med Villkoren för Warranterna. Garanti Warranterna drar nytta av en ovillkorad och oåterkallelig garanti avseende förfallna betalningar av samtliga belopp som uttryckts som förfallna till betalning av NATIXIS Structured Products Limited. Avveckling Warranterna kommer avvecklas genom [kontantbetalning][fysisk leverans]. Förtida Avveckling [Infoga avseende Förtida avveckling enligt Emittentens val: Förtida Avveckling Warranterna kommer avvecklas i förtid pga. skatteskäl enligt Emittentens val.] Inlösen pga. skatteskäl [Med undantag för vad som anges i Förtida Avveckling ovan,] [F][f]örtida avveckling kommer endast vara tillåtet om betalningar avseende Warranterna blir icke-avdragsgilla för NATIXIS för franska skatteändamål. Beslut från Innehavare Villkoren för Warranterna uppställer möjlighet till beslut av innehavare. Rangordning av Warranterna (Status) C.11 Notering och upptagande till handel Warranterna utgör direkta, ovillkorade, icke-säkerställda och icke-efterställda åtaganden för Emittenten och rangordnas och kommer rangordnas i likhet med samtliga nuvarande och framtida icke-säkerställda och ickeefterställda åtaganden för Emittenten, utan prioritet sinsemellan och utan prioritet framför varandra vad gäller emissionsdag, någon valutabetalning eller av annat skäl, med undantag för åtaganden som ges förmånsrätt enligt lag. Warranter emitterade under Programmet kan noteras och upptas till handel på Luxembourg Stock Exchange eller annan börs eller marknad som anges nedan. 8

9 [Ansökan [har gjorts][förväntas göras] av Emittenten (eller å dennes vägnar) avseende upptagande av Warranterna till handel på den [reglerade marknaden hos Luxembourg Stock Exchange/[ ]] [Inte tillämpligt] [Warranterna avses inte att upptas till handel på någon marknad.] C.15 Någon underliggande som kan påverka värdet på Warranterna Kontantavvecklingsbeloppet som ska betalas under Warranterna är beroende av värdet på den Underliggande, som således påverkar värdet på investeringen. [En Warrant (Vanilla) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är proportionellt till den slutliga utvecklingen för korgen med underliggande, över eller under en fast lösenkurs.] [Warrant (Whale Vanilla) levererar ett Kontavvecklingsbelopp som relaterar till den inverterade slutliga utvecklingen för korgen med underliggande, över eller under en fast lösenkurs.] [En Köpoptionswarrant (Power) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är proportionellt till den slutliga utvecklingen för korgen med underliggande, över elle under en fast lösenkurs. Deltagandegraden är även en funktion av dess utveckling, utbetalningsprofilen är sedan lika kvadratfunktionen av Korgutvecklingen.] [En Villkorad Warrant (Vanilla) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är proportionellt till den slutliga utvecklingen för korgen med underliggande, över eller under en fast lösenkurs. Betalning av Avvecklingsbeloppet är dock villkorat av uppkomsten av en eller flera marknadshändelser.] [Warrant av asiatiskt snitt (Super) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är proportionellt till ett förbättrat genomsnitt av Korgutvecklingarna vid samtliga Värderingsdagar. En utveckling vid en Värderingsdag behålls för beräkning av det slutliga genomsnittet endast om det ökar Avvecklingsbeloppet för Innehavaren.] [En Warrant (FMA Vanilla) levererar ett Kontanavvecklingsbelopp lika med det aritmetiska genomsnittet av enkla optionsbelopp över ett antal Värderingsdagar. Respektive optionsbelopp är en enkel Vanilla-liknande funktion av Korgutvecklingen.] [En Warrant (Cappuccino) levererar ett Kontantavvecklingsbelopp beräknat som det viktade genomsnittet av de Individuella Utvecklingarna för samtliga Underliggande, med förbehåll för en global lägre 9

10 gräns (GlobaltGolv). Respektive Individuell Utveckling fastställs till en konstant nivå (Cappuccino) när den utlöser en barriär (H).] [En Warrant med Individuellt Tak levererar ett Kontantavvecklingsbelopp beräknat som det viktade genomsnittet av de Individuella Utvecklingarna för samtliga Underliggande, med förbehåll för en global undre gräns (GlobaltGolv). Respektive Individuell Utveckling fastställs är föremål för såväl en övre gräns (Tak) som en undre gräns (Golv).] [En Warrant med Fast Bäst levererar ett Kontantavvecklingsbelopp beräknat som det viktade genomsnittet av de Individuella Utvecklingarna för samtliga Underliggande, med förbehåll för en global lägre gräns (Golv). Om en Individuell Utveckling är bland nbf bäst utvecklade, så fastställs dess värde till en konstant nivå (F). Övriga Utvecklingar kommer vara dess faktiska värde.] C.16 Utövandedag/slutlig referensdag [En Warrant med Skillnad-Mellan-Korgar levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som beror av skillnaden mellan Utvecklingarna för två Korgar med Underliggande.] [En Warrant relaterad till en Förvaltad Strategi levererar ett Kontantavvecklingsbelopp som är beroende av Utvecklingen för en algoritmisk strategi.] Avvecklingsdagen för Warranterna är [ ]. [Infoga avseende Warranter av Europeiskt Snitt: Utövandedagen för Warranterna är [ ], med förbehåll för att, om sådan dag inte är en Bankdag för Utövande, så ska Utövandedagen vara den omedelbart [föregående][efterföljande] Bankdagen för Utövande.] [Infoga avseende Warranter av Amerikanskt Snitt: Utövandedagen för Warranterna är [från och med [ ] till och med [ ] [, eller om [ ] inte är en Bankdag för Utövande, den omedelbart [efterföljande] Bankdagen för Utövande] [Infoga avseende Warranter av Bermudianskt Snitt [Den Potentiella Utövandedagen är: [ ].] [Infoga avseende Kontantavvecklade Warranter: Avvecklingsdagen för Warranterna är [ ].] [Infoga avseende Warranter med Fysisk Avveckling: 10

11 C.17 Avvecklingsförfarande för derivatvärdepapper C.18 Avkastning på derivatvärdepapper C.19 Utövandekurs/slutlig referenskurs för underliggande Avvecklingsdagen för Warranterna är [ ].] Warranterna kommer avvecklas genom [kontantbetalning][fysisk leverans]. Avkastningen på Certifikaten beräknas i enlighet med följande formel: [infoga formel] [Inte tillämpligt, det finns ingen slutlig referenskurs för den underliggande] [Slutlig Kurs: [infoga slutlig kurs]] C.20 Underliggande [Referenskurs: [infoga slutlig kurs]] Den Underliggande är [[en][ett] [akie][skuldinstrument][ett index][en fond][en valuta][en korg med [aktier][skuldinstrument][index][fonder][råvaror][valutor]: [infoga namn på Underliggande] Information avseende den historiska och aktuella utvecklingen för Underliggande och dess volatilitet kan erhållas [från den offentliga webbplatsen [ ]] [infoga information om källa]. Avsnitt D Risker Punkt D.2 Huvudsakliga risker avseende NATIXIS Betydande risker avseende den makroekonomiska omgivningen och den finansiella krisen inkluderar: negativa marknadsförhållanden eller ekonomiska villkor kan orsaka minskade nettobankintäkter, lönsamhet och finansiell position för NATIXIS; den möjliga skärpningen av regler som är tillämpliga på den finansiella sektorn, som drivs av den finansiella krisen, kan leda till introduktion av nya restriktioner gällande regelefterlevnad; förhållanden på de finansiella marknaderna, i synnerhet den primära marknaden för skulder och andrahandsmarknaden för skulder, kan få en betydande negativ inverkan på NATIXIS; och NATIXIS har lidit betydande förluster, och kan även fortsättningsvis lida förluster, på dess tillgångsportfölj som påverkas av den finansiella krisen. Betydande risker avseende strukturen för NATIXIS 11

12 inkluderar: NATIXIS huvudsakliga aktieägare har ett betydande inflytande över vissa bolagsåtgärder; Riskhanteringspolicies och förfaranden för NATIXIS är föremål för godkännande och kontroll från BPCE; NATIXIS refinansiering sker genom BPCE; NATIXIS är beroende av utvecklingen av nätverken för Banque Populaire och Caisse d'epargne; NATIXIS har inga rösträttigheter avseende dess kooperativa investeringscertifikat som representerar 20% av aktiekapitalet i Banques Populaires och Caisses d Epargne; NATIXIS kan inte fritt sälja dess 20% aktieintresse i Banques Populaires eller Caisses d Epargne, och under vissa omständigheter kan NATIXIS vara tvungen att återsälja dessa; och NATIXIS är ålagd att upprätthålla dess innehav av kapital i var och en av Banques Populaires och Caisses d Epargne om 20%. I ett pressmeddelande daterat den 17 februari 2013 tillkännagav BPCE och NATIXIS att de för sina respektive styrelser hade presenterat ett projekt för förenklande av strukturen för BPCE-Koncernen genom tänkta förvärv gjorda av Banques Populaires och Caisses d Epargne avseende samtliga emitterade kooperativa investeringscertifikat som innehas av NATIXIS. Betydande risker avseende strukturen för NATIXIS verksamhet och banksektor inkluderar: NATIXIS är exponerad mot flera kategorier av risker som är inneboende i bankverksamhet; kreditrisk; marknads-, likviditets- och finansieringsrisk; operationella risker; försäkringsrisk; NATIXIS kanske inte kan implementera sin nya 12

13 bolags- och verksamhetsstrategi så effektivt som NATIXIS avser; någon betydande ökning av avsättningar eller förluster utöver tidigare bokförda nivåer av avsättningar kan negativt påverka NATIXIS verksamhetsresultat eller finansiella position; NATIXIS möjlighet att attrahera och behålla kvalificerade anställda är nödvändigt för framgång för dess verksamhet och misslyckande med detta kan betydande negativt påverka dess utveckling; framtida händelser kan vara annorlunda än de som reflekteras av de förutsättningar som används av ledningen vid framtagande av NATIXIS finansiella räkenskaper, vilket kan leda till oväntade förluster i framtiden; marknadsfluktuation och volatilitet kan exponera NATIXIS mot risken för förlust avseende dess handelsverksamhet och investeringsverksamhet; NATIXIS kan generera lägre vinster från mäkleri och annan courtageverksamhet eller avgiftsbaserad verksamhet under nedåtgående marknader; betydande förändringar av räntenivåer kan negativt påverka NATIXIS netto bankintäkter eller lönsamhet; förändring i valutakurser kan betydande påverka NATIXIS resultat; något avbrott eller misslyckande för NATIXIS informationssystem, eller sådana hos tredje parter, kan leda till förlorade affärer och andra förluster; oförutsedda händelser kan orsaka avbrott i NATIXIS verksamhet och orsaka betydande förluster eller ytterligare kostnader; NATIXIS kan vara känsligt för politiska, makroekonomiska och finansiella miljöer eller specifika omständigheter i länder där NATIXIS bedriver verksamhet; NATIXIS är föremål för betydande reglering i Frankrike och i flera andra länder där man bedriver verksamhet; näringsrättsliga åtgärder och förändringar av dessa regler kan negativt påverka NATIXIS verksamhet och resultat; 13

14 skatteregler och dess tillämpning i Frankrike och i länder där NATIXIS är verksam kommer troligtvis ha betydande inverkan på NATIXIS resultat; trots riskhanteringspolicies, förfaranden och metoder på plats, så kan NATIXIS vara exponerad mot oidentifierade eller oväntade risker, som troligtvis kan leda till betydande förluster; hedgningsstrategier implementerade av NATIXIS utesluter inte samtliga risker för förlust; NATIXIS kan stöta på svårigheter i att identifiera, verkställa och integrera dess policy avseende förvärv eller joint ventures; intensiv konkurrens, både på NATIXIS hemmamarknad i Frankrike, dess största marknad, och internationellt, kan negativt påverka NATIXIS netto bankintäkter och lönsamhet; den finansiella soliditeten och uppträdande av andra finansiella institutioner och marknadsdeltagare kan få negativ inverkan på NATIXIS; NATIXIS lönsamhets utsikter och verksamhetsutsikter kan negativt påverkas av renommérisk och juridisk risk; och [Huvudsakliga risker avseende NATIXIS Structured Products ett förlängt fall på marknaderna kan reducera likviditeten för tillgångarna och göra det svårare att sälja dessa. En sådan situation kan leda till betydande förluster. De betydande risker avseende Emittenten inkluderar att: Warranterna utgör generella och icke-säkerställda kontraktuella åtaganden för NATIXIS Structured Products Limited som kommer rangordnas lika med samtliga andra icke-säkerställda och kontraktuella åtaganden för NATIXIS Structured Products Limited; en förvärvare av Warranterna måste lita till kreditvärdigheten för Emittenten och ingen annan person (med förbehåll för 2010-års NATIXIS Garanti) eftersom en investerare inte har några rättigheter avseende relevant Underliggande; NATIXIS Structured Products Limited är exponerat 14

15 mot kreditvärdigheten för NATIXIS; samtlig emissionsintäkt från emission av Warranterna skickas vanligen genom till NATIXIS och NATIXIS Structured Products Limited kommer vanligtvis ingå hedgningsarrangemang med NATIXIS eller andra motparter och att, således, Emittenten måste bära solvensrisken och kreditrisken avseende dessa andra motparter och för NATIXIS förutsatt att en innehavare av en Warrant även är exponerad mot NATIXIS kreditrisk från 2010-års NATIXIS Garanti; oförutsedda händelser kan leda till ett abrupt avbrott för NATIXIS Structured Products Limited eller NATIXIS Structured Products Limiteds närståendes verksamheter, vilket kan leda till betydande förluster avseende egendom, finansiella tillgångar, handelspositioner och nyckelanställda hos NATIXIS Structured Products Limited; de näringsrättsliga och skattemässiga reglerna avseende NATIXIS Structured Products Limited eller den näringsrättsliga eller skattemässiga statusen för NATIXIS Structured Products Limited kan förändras under löptiden för Warranterna och detta kan leda till en negativ effekt på förmågan för NATIXIS Structured Products Limited att fullgöra sina åtaganden under Warranterna; varje misslyckande eller avbrott eller brott mot säkerhet för kommunikations- och informationssystem kan leda till misslyckanden eller avbrott för NATIXIS Structured Products Limiteds organisationssystem vilket kan leda till en betydande negativ effekt på NATIXIS Structured Products Limiteds finansiella förhållanden och verksamhetsresultat; D.6 Huvudsakliga risker avseende Warranterna potentiella intressekonflikter kan uppstå mellan intressena för NATIXIS Structured Products Limited och intressena för dess motparter, partners, aktieägare eller dotterföretag eller närstående företag till NATIXIS och NATIXIS Structured Products Limited.] Warranterna kanske inte är en lämplig investering för samtliga investerare Warranterna kanske inte är en lämplig investering för samtliga investerare. Varje potentiell investerare i Warranterna måste fastställa lämpligheten av sådan 15

16 investering mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Likviditetsrisk Det är inte möjligt att förutse den kurs till vilken Warranterna kommer att handlas på andrahandsmarknaden eller om sådan marknad kommer vara likvid eller illikvid. I den omfattning som Warranterna av en viss emission utövas, så kommer det antal utestående Warranter i sådan emission minska, vilket leder till en minskad likviditet för återstående Warranter i den emissionen. En minskad likviditet för en emission av Warranter kan orsaka, i sin tur, en ökad volatilitet för kursen avseende den emissionen av Warranter. Generella risker avseende Underliggande Warranterna innebär högt risktagande, vilket bland annat inkluderar risker avseende räntenivåer, valutakurser, tidsrelaterade värden och politiska risker. Potentiella investerare i Warranterna ska vara medvetna om att deras Warranter som förvärvades, med undantag för några Warranter som har ett lägsta utlöpandevärde, kan löpa ut värdelösa. Vissa överväganden avseende hedgning Potentiella förvärvare som avser köpa Warranter för att hedga sig mot marknadsrisk förknippad med en investering i Underliggande (så som angiven i de tillämpliga Slutliga Villkoren), ska vara medvetna om komplexiteten av att använda Warranterna på detta sätt. [Lägsta utövandebelopp och Enheter En Warrantinnehavare måste erbjuda eller, avseende Automatiskt Utövande, inneha [infoga lägsta utövandebelopp] Warranter vid någon tid för att utöva eller utöva Warranter i Enheter. Således, Warrantinnehavare med färre än [infoga lägsta utövandebelopp] Warranter eller det antal Warranter som utgör en Enhet kommer antingen vara tvungna att sälja sina Warranter eller köpa ytterligare Warranter, och ådra sig transaktionskostander i samtliga situationer, för att kunna realisera sin investering. Vidare, innehavare av sådana Warranter är utsatta för risken att det kan föreligga skillnader mellan handelskursen för sådana Warranter och Kontantavvecklingsbeloppet (avseende Kontantavvecklade Warranter) eller det Fysiska Avvecklingsvärdet (i samtliga situationer med Warranter med Fysisk Leverans) för sådana Warranter.] 16

17 Utgifter vid Utövande och beskattning En innehavare av Warranter måste betala samtliga Utgifter vid Utövande avseende Warranterna. Utgifter vid Utövande inkluderar samtliga skatter, avgifter och/eller utgifter, inkluderande några tillämpliga förvaringskostnader, transaktions- eller utövandeavgifter, stämpelavgift, stämpelavgifts avsättningsskatt, emissions-, registerings-, värdepappersöverföring och/eller andra skatter eller avgifter som uppkommer från utövande av Warranterna och/eller leverans av eller överföring av Berättigandet. Ingen av Emittenterna är ansvarig för eller på annat sätt ålagd att betala någon skatt, avgifter, innehållande eller andra betalningar som kan uppstå som en följd av ägande, överföring, utövande eller genomdrivande av någon Warrant och samtliga betalningar som företas av relevant Emittent kommer föras med förbehåll för någon sådan skatt, avgift, innehållande eller andra betalningar som kan vara tvungna att göras, betalas, innehållas eller dras av. Vinster som realiseras av en Warrantinnehavare vid försäljning eller avveckling av Warranterna, kan vara föremål för beskattning i hemmajurisdiktionen eller i någon annan jurisdiktion i vilken Warrantinnehavaren måste betala skatter. Liknande, skatter eller stämpelavgifter eller avgifter kan förfalla till betalning i samband med försäljning eller avveckling av Warranterna. Sådana skatter eller avgifter förfaller till betalning för relevant Investerare. Investerare ska konsultera sina egna skatterådgivare för inhämtande av råd avseende skatteeffekten av en investering i Warranterna. Förtida avveckling pga. skatteskäl Under vissa omständigheter, kan betalningar avseende Warranter emitterade av NATIXIS vara icke-avdragsgilla (som helhet eller delvis) i syfte för fransk skatt för NATIXIS om de betalas i en stat eller territorium utan samarbetsavtal (Etat ou territoire non coopératif) så som definierat i artiel A i den franska Code Général des Impôts (en Stat utan Samarbetsavtal) eller betalas eller ackumuleras till personer etablerade eller bosatta i en Stat utan Samarbetsavtal. Om några sådana belopp inte är avdragsgilla för franska skatteändamål, så har NATIXIS möjlighet att enligt dennes val avveckla Warranterna i förtid i helhet eller i delar. Direktivet om Krishantering 17

18 Den Europeiska Kommissionen har offentliggjort ett förslag om ett direktiv om krishantering som är avsett att möjliggöra för ett brett spektrum av åtgärder att vidta avseende kreditinstitutioner och värdepappersbolag som anses vara utsatta för risk att fallera. Den totala omfattningen av direktivet och dess inverkan på Emittenterna är förnärvarande oklart men implementeringen av direktivet eller vidtagande av några åtgärder under det, kan, i betydande grad påverka värdet på Warranterna. Lagförändring Ingen försäkran kan lämnas om inverkan av några lagförändringar, regler, föreskrifter eller förfaranden i någon relevant jurisdiktion efter datumet för detta Grundprospekt. Potentiella intressekonflikter Varje Emittent och någon av dess Närstående, i samband med dess respektive ytterligare verksamhetsaktivitet, kan inneha eller erhålla betydande information om de Underliggande. Sådana aktiviteter och information kan leda till konsekvenser som är negativa för Warrantinnehavare. [Infoga avseende Möjligheten att variera avveckling: Möjlighet att variera avveckling Relevant Emittent kan, enligt dess egna och fri bedöming, välja (i) att inte betala det Kontantavvecklingsbeloppet till relevant Warrantinnehavare, utan istället leverera eller tillse leverans av Berättigandet eller (ii) att inte leverera eller tillse leverans av Berättigandet, utan istället betala Kontantavvecklingsbeloppet på Avvecklingsdagen till de relevanta Warrantinnehavarna.] [Infoga avseende Förtida Avveckling enligt Emittentens val: Förtida Avveckling enligt Emittentens val Warranterna kan avslutas eller avvecklas i förtid enligt Emittentens val. Warrantinnehavaren skulle erhålla ett belopp fastställt av beräkningsagenten, enligt dennes bestämmanderätt, som det rimliga marknadsvärdet för Warranterna som Warrantinnehavarna innehar. Sådant belopp kan vara lägre än vad som kunde ha varit fallet om Warranterna inte hade avvecklats i förtid.] [Infoga avseende Aktierelaterade Warranter: Aktierelaterade Warranter NATIXIS eller NATIXIS Structured Products Limited 18

19 och/eller dess Närstående eller ombud kan från en tid till en annan hedga relevant Emittents åtaganden under sådana Warranter (och under andra instrument och OTC-kontrakt emitterade av eller ingått från en tid till en annan av varje Emittent och/eller någon av dess Närstående eller ombud avseende sådana värdepapper) genom att inta positioner, direkt eller indirekt, i sådan aktie. Det kan inte lämnas någon försäkran om att sådana hedgningsaktiviteter inte negativt kommer påverka värdet på Warranterna.] [Infoga avseende Fondrelaterade Warranter: Fondrelaterade Warranter En investering i Fondrelaterade Warranter kan bära likande marknadsrisker som en direktinvestering i relevant(a) fond(er) och investerare ska inhämta följaktig rådgivning.] [Infoga avseende Valutarelaterade Warranter: Valutarelaterade Warranter Fluktuationer i valutakurser avseende den relevanta valutan (eller korg med valutor) kommer påverka värdet på Valutarelaterade Warranter. Investerare sin har för avsikt att konvertera vinster eller förluster från utövande eller försäljning av Valutarelaterade Warranter till dess hemmavaluta kan påverkas av fluktuationer för valutakursen mellan hemmavaluta och relevant valuta (eller korg med valutor). Valutavärden kan påverkas av komplexa politiska och ekonomiska faktorer, inkluderande regeringsåtgärder för att fixera eller stödja värdet på en valuta (eller en korg med valutor), oavsett andra marknadskrafter. Förvärvare av Valutarelaterade Warranter riskerar att förlora hela sin investering om valutakurserna för den relevanta valutan (eller korg med valutor) inte rör sig i den förväntade riktningen.] Avsnitt E Erbjudande Punkt E.2b Användande av intäkter Nettointäkterna från respektive emission av Warranter kommer användas av respektive Emittent för generella bolagsändamål, vilket inkluderar generera vinst, och kan även användas för särskilda ändamål, så som fastställt av relevant Emittent. Nettointäkterna från emissionen av Warranter kommer användas av Emittenten för dess generella bolagsändamål, vilket inkluderar generera vinst [och[ ]. En betydande andel av nettointäkterna från emissionen av Warranter kan användas för att hedga marknadsrisk avseende sådana 19

20 Warranter. E.3 Villkor för erbjudandet [Villkor som detta erbjudande är förbehållet för: [ ]] Totalt belopp för emissionen/erbjudandet: [ ] Erbjudandeperiod: [ ] [Beskrivning av teckningsförfarandet: [ ]] [En beskrivning av möjligheten att reducera teckningar och sätt för återbetalning av för mycket erlagt belopp av tecknare: [ ]] [Lägsta Teckningsbelopp: [ ]] [Högsta Teckningsbelopp: [ ]] [Metod och tidsgränser för betalning av och leverans av Warranterna: [ ]] [Offentliggörande av resultatet av erbjudandet: [ ]] E.4 Intressen för individer och juridiska personer involverade i emissionen/erbjudandet E.7 Utgifter som tas ut från investerare av Emittenten eller en Erbjudare [Förfarande för utövande av någon rättighet till förköp, förhandlingsmöjligheten av teckningsrättigheter och behandling av teckningsrättigheter som inte utövas: [ ]] Relevant Dealers kan betala avgifter avseende någon emission av Warranter under Programmet. Någon sådan Dealer och dess närstående kan ha ingått, och kan i framtiden ingå, transaktioner inom investment banking och/eller kommersiell banking med, och kan utföra andra tjänster för den relevanta Emittenten, Garanten, och dess närstående i den ordinarie verksamheten. [Med undantag för det som anges ovan,[ och med undantag för [ ],] såvitt Emittenten känner till, så har ingen person som är involverad i erbjudandet av Warranterna något betydande intresse i erbjudandet, inkluderande intressekonflikter.] [ ] 20

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av informationskrav kända som Element. Dessa element numreras i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla nödvändiga Element som ska inkluderas

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 12 June 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer ) Programme

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) A K 5 4 K Q A Global coordinator och joint bookrunner joint bookrunner Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna Sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Obligationerna bör baseras på en analys av detta Grundprospekt

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer