Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista."

Transkript

1 Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde och potential? Bakgrund och verksamhet Volvo bildades 1926 efter att idéen om ett eget bilmärke hade väckts på SKF. Förhoppningarna var att en egen bilproduktion skulle gynna SKF:s produktionen av kullager. Under hösten samma år startar det nybildade företaget Volvo produktionen på Hisingen i Göteborg. Det tar inte lång tid innan Volvo breddar verksamheten och vid 1950 är produktionen av lastbilar både den största och den mest lönsamma. Idag tillverkar Volvo allt ifrån lastbilar till större anläggningsmaskiner och båtmotorer. Produktionen av personbilar såldes 1999 till Ford som senare sålde den vidare till kinesiska Geely. Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Produkter, segment och geografisk spridning Volvo är idag en internationellt koncern som är verksamma i 190 länder. Produktionen är fördelad till 67 fabriker i 18 länder. Huvudkontoret är än idag förlagt på Hisingen i Göteborg. Europa och då i synnerhet västra Europa står för nästan 40% av Volvos nettoomsättning följt av Nordamerika med 17%. Region Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens anställda Största marknader Europa 39% (37%) 55% (56%) Nordamerika 23% (24%) 17% (17%) Sydamerika 11% (10%) 6% (6%) Asien (20%) (22%) 19% (18%) Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tyskland USA, Kanada och Mexiko Brasilien, Peru, Chile och Argentina Kina, Japan, Sydkorea och Turkiet Den huvudsakliga verksamheten är produktion och försäljning av lastbilar där Volvo är världens största tillverkare av tunga lastbilar. Lastbilarna säljs under varumärken som Volvo, Renault Trucks, Mack och UD Trucks. Utöver lastbilar står även anläggningsmaskiner samt bussar för en betydande del av företagets nettoomsättningen. Året som gått Det senaste året har varit fyllt av turbulens och osäkerhet kring det globala ekonomiska läget. I Europa, Volvos största marknad, har den ekonomiska oroligheterna under senare delar av 2014 ökat markant vilket gjort att den goda utveckling som kunde uppvisas under början av 2014 stannat av något. Även på tillväxtmarknaderna, då Del av nettoomsättning Lastbilar (65%) Anläggningsmaskiner (20%) Bussar (6%) Volvo Penta (3%) Kundfinansiering (3%) Övrigt (3%) 1

2 huvudsakligen Sydamerika och Asien, har ekonomin visat en relativt dålig tillväxt. På motsatt sätt har USA och Japan överraskat och fått fart på de ekonomiska hjulen. Under 2014 har arbetet med kostnadssänkningar i företaget fortsatt. Inför Q3 hade åtgärder för att sänka kostnaderna med 6,5 miljarder kr påbörjats. I Q3-rapporten presenterade Volvo ytterligare åtgärder som ska vidtas, åtgärder som kommer att sänka kostnaderna med 3,5 miljarder kr utöver de redan planerade 6,5 miljarder kr. Det slutgiltiga målet är att 2016 ha sänkt kostnaderna med totalt 10 miljarder kr jämfört med Redan nu syns dock effekter av besparingarna. De tre första kvartalen av 2014 visar nämligen på en högre omsättning, förbättrade marginaler trots en lägre orderingång inom Volvos två huvudsakliga produktgrupper, lastbilar och anläggningsmaskiner jämfört med samma period Makroanalys och makropåverkan Fordonsbranschen är en mycket cyklisk bransch som påverkas starkt av det ekonomiska läget i omvärlden. Detta beror på att investeringar i bl.a. infrastruktur och bostadsbyggande ofta minskas under lågkonjunkturer. Utöver den faktiska ekonomiska utvecklingen påverkas bolag som Volvo även av förväntningar och prognoser som i stor mån påverkar större kunders beslutsprocess. På lång sikt är således Volvos resultat en reflektion av BNP-tillväxten i omvärlden. Q1-Q Q Q Q Nettoomsättning ( ) (64 880) (72 756) (58 344) Rörelseresultat (6 142) (2 398) (3 262) (482) Rörelsemarginal 3,93% (3,13 %) 3,35 % (3,70 %) 4,91 % (4,48 %) 3,46 % (0,83 %) Orderingång (lastbilar) ( ) (44 224) (56 349) (61 045) IMF projicerar en global BNP-tillväxt på 3,3% i världen 2014 vilket kan jämföras med en tillväxt på 3% För 2015 är samma siffra 3,8% vilket med andra ord betyder att den förväntade BNPtillväxten tros öka, något som historiskt sett har gynnat Volvo. På kort sikt däremot påverkas Volvo och efterfrågan på dess produkter av faktorer som t.ex. räntor och bränslepris. I och med att Volvo idag är en internationell koncern som är verksamma på en mängd marknader blir antalet faktorer som påverkar både den kortsiktiga och den långsiktiga utvecklingen många. Dessutom ser inte det regionala ekonomiska läget likadant ut världen över. Två olika marknader kan ha vitt skild ekonomisk utveckling och därmed är också efterfrågan på Volvos produkter olika beroende på regionens ekonomiska utveckling och framtidstro. Konkurrenter Antalet företag i branschen minskar men de som överlever den tuffa konkurrensen blir starkare och starkare. Några konkurrenter är t.ex. Scania, Caterpillar, Brunswick och Daimler men under senare år börjar även konkurrenter växa fram främst i Kina, som i huvudsak är aktiva på sina hemmamarknader. Dessa konkurrenter väntas i framtiden öka sin närvaro i andra delar av världen, vilket kan vara ett orosmoment för Volvo med tanke på den lägre tillverkningskostnad de asiatiska tillverkarna har. Då är det extra viktigt att Volvo tar till vara på sin djupa branschkunskap. 2

3 Aktien Volvos aktieutveckling bygger i grunden på två saker: konjunkturutvecklingen samt lönsamheten. I vår analys har vi därav utgått från två olika scenarion, bull och bear. Bull är det mer optimistiska scenariot och bear är därmed det mer pessimistiska scenariot. Bull Vi förutsätter att den förbättrade lönsamheten håller i sig och ökas jämfört med Q3:an. Även den globala ekonomin stabiliseras och då i synnerhet de europeiska marknaderna. Detta leder till att Volvo presenterar en Q4-rapport med förbättrad lönsamhet och orderingång. Såväl omsättning, rörelseresultat som rörelsemarginal förbättras avsevärt från Bear 2014 avslutas på ett sämre sätt än väntat. Arbetet med ökad lönsamhet går inte enligt planerna och marginalerna försämras något gentemot Q3:an Omsättningen är fortsatt låg och resultatet blir den sämsta under de fyra kvartalen Trots detta får vi ett resultat för 2014 som överstiger det för 2013 på grund av den generellt sätt bättre marginalerna under början av (BULL) Q (BULL) Nettoomsättning , ,00 Rörelseresultat , ,00 Rörelsemarginal 4,22 % 5,00 % 2014 (BEAR) Q (BEAR) Nettoomsättning , ,00 Rörelseresultat 9 677, ,00 Rörelsemarginal 3,72 % 2,90 % Med andra ord förväntas 2014 bli ett betydligt mycket bättre år än 2014 oavsett hur Q4-rapporten blir vilket då borde leda till en slutsats att aktien i dagsläget är något undervärderat om man jämför med de intervaller aktien rörde sig i under Men faktum är att den förbättrade lönsamheten och de förmodade ökade resultatet under 2014 inte på något som helst sätt kan motivera den kurs aktien idag handlas till. För att nå den slutsatsen måste man titta längre bak i historien. Ser man tillbaka till 2004 kan man konstatera att Volvo alla år förutom 2009 visat en bättre lönsamhet och ett bättre rörelseresultat än vad bolaget presenterade 2013 och förmodligen kommer presentera Det som skiljer bolaget från de åren är dessutom att aktien under de flesta av dessa år handlats till ett betydligt mycket lägre pris. Nyckeltal 2014 (snittat) RE 13,45 % 9,23 % 22,87 % 31,39 % 24,28 % Balanslikviditet 184,63 % 116,60 % 116,35 % 120,17 % 118,60 % Soliditet 22,47 % 28,93 % 29,40 % 32,02 % 30,39 % Utdelningen (kr) 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 Direktavkastning 3,54 %

4 Idag handlas aktien med andra ord till ett kraftigt förhöjt P/E-tal, kring 30. Ett P/E någonstans mellan hade varit mer historiskt motiverat. I mångt och mycket följer Volvo den generella tendensen som har funnits på börsen de senaste åren: investerare är beredda att betala mer pengar för mindre resultat. Således bör det resas ett varningens finger. Volvo kan i många hänseenden tyckas vara på bättringsvägen i och med sitt sparprogram och sanningen är även den att bolaget med största sannolikhet också kommer presentera ett resultat för 2014 som vida överstiger det som presenterades 2013, oavsett utgången det fjärde kvartalet. Men aktien handlas idag till ett pris som historiskt är långt över det normala och en nedjustering på längre sikt är därmed inte uteslutet utan snarare troligt. Ägare och insideraktivitet Volvo ägs idag till stor del av det svenska investmentbolaget Industrivärden som bland annat äger stora andelar i bolag så som Handelsbanken, Ericsson och Skanska. Den senaste perioden har ingen uppseendeväckande insideraktivitet på varken köp- eller säljsidan förekommit. Ägare Röster Kapital Industrivärden 20,8 % 6,8 % Norges Bank Investment Managment 6,0 % 6,2 % Cevian Capital Partners Ltd 12,7 % 5,1 % Volvo Återköp 4,2 % 4,7 % Swedbank Robur Fonder 1,6 % 4,3 % Framtidsstrategi I och med att Volvo är ett extremt cykliskt företag finns det under tider som dessa, då ekonomisk osäkerhet råder, inte mycket att göra vad det gäller orderingångar. Vad Volvo däremot kan arbeta med och som de tydligt påpekar i sina kvartalsrapporter och den senaste årsredovisningen är lönsamheten som idag enligt VD:n, Olof Person, inte ligger på tillfredsställande nivåer. Lönsamheten arbetar Volvo med på flera olika sätt. Dels genom att sänka allmänna kostnader och öka kostnadsmedvetenheten men också genom att försöka öka företagets flexibilitet så att produktionskostnader på ett bättre sätt kan anpassas vid sämre ekonomiska förhållanden i omvärlden. Volvos arbete med att skapa ett mer lönsamt företag har pågått en längre tid genomfördes bland annat den största produktförnyelsen i Volvos historia. Nya produkter i form av såväl lastbilar, bussar som båtmotorer lanserades. Dessa produktförnyelser tyngde resultatet både i rena kostnadsökningar men också pga ökade kostnader inom FoU. Under 2014 är Volvos mål att effektivisera verksamheten på flera olika plan. Arbetet med effektivisering har dock pågått sedan flera år tillbaka. Bland åtgärder som redan vidtagits kan bl.a. nämnas effektiviseringar inom försäljning och serviceorganisationen på den Europeiska marknaden, omstruktureringar i Japan och omstrukturering av reservedelsdistribution. Utöver dessa åtgärder kommer Volvo under 2014 försöka sänka diverse kostnader, genomföra personalminskningar och dra ner på mindre lönsamma aktiviteter. Målet är förutom att företag i sig ska kunna påvisa en bättre lönsamhet att bli det mest lönsamma företag i branschen. Något som Volvo själva tror även är nyckeln till att på sikt kunna göra investeringar i nya produkter och på nya marknader. 4

5 Prognos och rekommendation Trots en utbredd makroekonomisk risk visar Volvo på en god potential. Företaget har ökat sin kostnadsmedvetenhet och visar redan nu på förbättrad lönsamhet trots försämrad orderingång. Sätter Europas ekonomiska hjul igång kommer Volvo bli en stor vinnare med både en cyklisk tillväxt och en nu förbättrad lönsamhet. Däremot är värdering historiskt sett väldigt hög. Volvo har historiskt sett handlats kring P/E 15 och handlas nu kring P/E 30 vilket vi anser är alldeles för högt då Volvo har en bra bit kvar till resultaten som presenterades Om man justerar dagens kurs till ett P/E på 15 ges ett aktiepris på ungefär 160kr. Ett sådant pris hade kunnat motiveras med de siffror företaget presenterade 2006 men inte med den utveckling som är idag. För den långsiktiga råder vi därför att avvakta med köp, medan den kortsiktiga kan tänkas köpa med förhoppning om att fortsatt positiva kvartalsrapporter tillfälligt driver upp kursen till 100 kr. Rekommendation: Avvakta* *Analysen är inte gjord utav professionella analy6ker. A9 följa dessa råd sker helt på egen risk. Medlemmarna av Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transak6oner gjorda u6från informa6onen. 5

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia

INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia INTRUM JUSTITIA Analytiker: INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia INGRESS Medan många andra aktier mest drivits av multipelexpansion och lågräntepolitik de senaste åren har Intrum

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid Oriflame är ett kosmetikaföretag noterat på svenska Large Cap. Bolaget har haft motgångar de senaste åren med bland annat minskad försäljningstillväxt. Trots detta får vi ett uppmanande av Tomas Meerits

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Analytiker: Analysgruppen VT 15

Analytiker: Analysgruppen VT 15 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET

Läs mer

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

Ett steg bakåt, två fram. Här växer det. Nobia levererar

Ett steg bakåt, två fram. Här växer det. Nobia levererar Ett steg bakåt, två fram Börsen skakade till och föll 2,5 procent när vi stängde vår förkortade vecka förra onsdagen. När det gäller rapporterna inkassserade vi två vinster och en förlust. sdan 18 33%

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum.

Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum. SEB är banken som 2013 blev utsedd till årets småföretagarbank och som för fjärde året i rad mottog SEB Global Private Banking Award som bästa nordiska bank för private banking-tjänster. Förra året steg

Läs mer

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004

VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 VOLVO KONCERNEN EKONOMISK REDOVISNING 2004 2 VDs kommentar 4 Volvoaktien 6 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhetsåret 2004 10 Resultatutveckling 12 Finansiell ställning 14 Kassaflödesanalys 16 Finansiella

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506.

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2009 MSEK 5 000 Rörelseresultat 4 000 3 000 2 000 Lugn i stormen Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5 1 000 2007 Kv2 2007 Kv4 Rapporten.

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer