Mkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mkr"

Transkript

1 11-årsöversikt I 11-årsöversikten redovisas respektive år med då gällande redovisningsprinciper. Tidigare år räknas inte om när nya principer införs. Åren är redovisade enligt god redovisningssed i Sverige för respektive år. Från och med 2004 är redovisningen baserad på IFRS. Övergången till IFRS beskrivs i noten 3 i 2005 och 2006 års årsredovisningar. Från och med den 1 januari 2007 återförs vinsterna från samordningsfördelarna i affärsenheterna till de olika produkt områdena. Från och med den 1 januari 2007 har också ansvaret för koncernens treasuryverksamhet samt koncernens fastigheter flyttats från Volvo Financial Services som från och med den 1 januari 2007 konsolideras enligt förvärvsmetoden. Jämförelsesiffror för 2006 har omräknats. Koncernens resultaträkning Nettoomsättning Kostnad för sålda produkter Bruttoresultat Forsknings- och utvecklings kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Resultat från innehav i intresseföretag Resultat från övriga aktieinnehav Strukturkostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatter Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse i resultat Resultaträkning Industriverksamheten Nettoomsättning Kostnad för sålda produkter Bruttoresultat Forsknings- och utvecklings kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Resultat från Volvo Financial services Resultat från innehav i intresseföretag Resultat från övriga aktieinnehav Strukturkostnader Rörelseresultat

2 finansiell information 2011 Noter och kommentarer 11-årsöversikt Koncernens balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter, maskiner och inventarier Tillgångar i operationell leasing Aktier och andelar Varulager Fordringar i kundfinansieringsverksamhet Räntebärande fordringar Övriga fordringar Anläggningstillgångar för försäljning Likvida medel Tillgångar Eget kapital Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Räntebärande skulder Skulder hänförliga till anläggningstillgångar för försäljning Övriga skulder Eget kapital och skulder varav minoritetsintresse Ställda panter Eventualförpliktelser

3 Balansräkning Industriverksamheten Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter, maskiner och inventarier Tillgångar i operationell leasing Aktier och andelar Varulager Fordringar i kundfinansieringsverksamhet Räntebärande fordringar Övriga fordringar Anläggningstillgångar för försäljning Likvida medel Tillgångar Eget kapital Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Räntebärande skulder Skulder hänförliga till anläggningstillgångar för försäljning Övriga skulder Eget kapital och skulder

4 finansiell information årsöversikt Koncernens kassaflödesanalys Mdr kr Rörelseresultat 26,9 18,0 17,0 15,9 22,2 20,4 18,2 14,7 2,5 2,8 0,7 Avskrivningar 13,9 13,8 15,2 13,5 12,5 12,4 9,9 10,0 10,2 10,8 10,0 Övriga ej kassapåverkande poster 1,3 1,6 4,4 0,2 0,5 0,7 0,4 0,1 4,9 2,0 0,5 Förändringar i rörelsekapital 15,1 4,8 16,9 23,3 9,9 7,7 4,7 1,4 0,4 1,0 6,4 Fordringar i kundfinansieringsverksamhet, netto 7,8 7,4 4,3 5,7 3,7 Finansiella poster och inkomstskatt 7,3 5,5 4,6 5,2 5,9 4,3 2,0 0,5 0,9 1,3 2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,7 32,7 14,9 0,7 18,4 21,5 14,0 15,3 12,8 9,6 10,4 Investeringar i anläggningstillgångar 12,6 10,4 10,5 12,7 10,1 10,0 10,3 7,4 6,0 6,7 8,1 Investeringar i leasingtillgångar 7,4 4,8 4,2 5,4 4,8 4,6 4,5 4,4 5,3 5,2 5,8 Försäljning av anläggnings- och leasingtillgångar 3,3 3,1 3,8 2,9 2,9 3,2 2,6 2,4 2,9 3,2 2,6 Aktier och andelar, netto 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 5,8 0,3 15,1 0,1 0,1 3,9 Förvärv och avyttringar av dotterbolag och andra affärsenheter, netto 1,6 0,6 0,2 1,3 15,0 0,5 0,7 0,1 0,0 0,2 13,0 Räntebärande fordringar inklusive kortfristiga placeringar, netto 2,6 6,8 8,9 10,9 3,6 7,7 1,3 6,4 2,0 1,5 3,7 Återstår efter nettoinvesteringar 3,9 27,9 4,7 4,9 4,6 12,5 1,5 14,5 2,3 0,9 12,3 Förändring av lån 8,7 25,7 12,6 18,2 28,7 2,6 3,6 8,8 1,9 0,1 6,2 Återköp egna aktier 0,0 1,8 2,5 8,3 Utdelning/utbetalning till AB Volvos aktieägare 5,1 0,0 4,1 11,1 20,3 6,8 5,1 3,4 3,4 3,4 3,4 Utbetalning till minoritet 0,0 0,1 Övrigt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser 7,5 2,1 3,7 2,2 3,8 3,1 1,8 0,2 0,9 4,3 6,9 Omräkningsdifferenser på likvida medel 0,1 0,4 0,2 1,0 0,0 0,5 1,1 0,2 0,6 0,7 0,6 Förändring av likvida medel 7,4 1,7 3,5 3,2 3,8 2,6 0,7 0,4 0,3 5,0 7,5 Operativt kassaflöde Industriverksamheten Mdr kr Rörelseresultat 26,0 17,8 16,3 14,5 20,6 18,7 16,1 13,3 1,6 2,3 1,0 Avskrivningar 11,4 11,4 12,4 11,8 10,3 9,8 7,3 7,1 7,2 7,8 7,0 Övriga ej kassapåverkande poster 0,6 0,1 2,3 0,7 0,4 0,2 0,2 0,6 4,1 1,0 0,0 Förändringar i rörelsekapital 4,2 4,6 4,7 10,9 0,1 3,1 5,6 1,4 0,7 0,4 6,8 Finansiella poster och inkomstskatt 6,9 5,1 4,7 5,0 6,0 3,7 1,9 0,2 0,7 1,1 2,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,9 28,8 1,6 9,7 24,4 21,9 16,1 18,2 12,9 10,4 10,5 Investeringar i anläggningstillgångar 12,6 10,3 10,3 12,6 10,1 9,7 9,9 7,2 5,8 6,3 7,7 Investeringar i leasingtillgångar 1,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 Försäljning av anläggnings- och leasingtillgångar 1,2 0,8 0,7 0,6 1,1 0,9 0,9 0,7 0,6 1,1 1,1 Operativt kassaflöde 14,1 19,0 11,4 2,7 15,2 12,6 6,8 11,4 7,6 5,1 3,4 144

5 Export från Sverige Volvokoncernen, totalt Nyckeltal Bruttomarginal, % 1 23,7 23,3 13,9 21,3 22,6 22,7 21,8 21,6 19,2 17,9 17,2 Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 1 4,4 5,0 6,3 4,9 4,0 3,4 3,3 3,8 3,9 3,3 3,0 Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 1 8,0 8,8 11,4 8,7 8,9 8,0 8,5 9,1 9,1 8,7 8,1 Administrationskostnader i % av nettoomsättning 1 2,3 2,2 2,8 2,3 2,6 2,6 2,7 2,6 3,0 3,1 3,6 Avkastning på eget kapital, % 23,1 16,0 19,7 12,1 18,1 19,6 17,8 13,9 0,4 1,7 neg Räntetäckningsgrad, ggr 1 9,6 5,9 4,7 8,8 20,7 26,1 16,7 11,0 1,9 2,2 neg Självfinansieringsgrad, % Självfinansieringsgrad Industriverksamheten, % Finansiell ställning Industriverksamheten, Mkr Finansiell nettoställning i % av eget kapital 25,2 37,4 70,9 39,7 5,7 29,2 23,7 25,8 3,3 7,7 8,2 Andel eget kapital, % 24,3 23,3 20,2 22,7 25,7 33,7 30,6 31,3 31,4 32,8 32,8 Andel eget kapital Industriverksamheten, % 28,5 26,9 23,8 28,4 30,8 40,6 40,4 40,0 40,5 42,4 41,8 Andel eget kapital exklusive minoritetsintresse, % 23,9 23,0 20,0 22,6 25,6 33,6 30,5 31,2 31,3 32,7 32,6 1 Uppgifterna avser industriverksamheten. För perioder t.o.m ingår Volvo Financial Services konsoliderat enligt kapitalandelsmetoden. 145

6 finansiell information årsöversikt Aktiestatistik Data per aktie (justerat för emissioner och split) Resultat, kr 1 8:75 5:36 7:26 4:90 7:37 8:03 6:44 4:72 0:14 0:66 0:70 Kontantutdelning, kr 3: :50 0 2:00 5:50 10:00 9 3:35 2:50 1:60 1:60 1:60 Aktiekurs vid årets slut, kr, B-aktie 75:30 118:50 61:45 42:90 108:50 90:70 74:90 52:70 43:70 28:40 35:20 Direktavkastning, %, B-aktie 2 4,0 2,1 4,7 5,1 11,0 4,5 4,7 10,5 8 5,6 4,5 Effektiv avkastning, %, B-aktie ,7 39,8 48,5 25,5 71,2 14,8 17,6 P/E-tal (kurs/resultat), B-aktie 4 8,6 22,1 neg 8,8 14,7 11,3 11,6 11, neg EBIT-multipel 5 5,1 12,0 neg 3,6 9,7 10,3 9,3 9, Utdelningsandel, % neg Eget kapital, kr : :60 37:40 40:60 Avkastning på eget kapital, % 23,1 16,0 neg 12,1 18,1 19,6 17,8 13,9 0,4 1,7 neg 1 Resultat per aktie är beräknat som nettoresultat delat med genomsnittligt antal utestående aktier. Redovisning enligt IFRS från och med Föreslagen utdelning i kronor per aktie dividerad med börskurs vid årets slut. 3 Kursförändring under året plus under året föreslagen utdelning dividerad med börskurs vid årets ingång (2003 inklusive utdelningen av Ainax, 2006 inkluderar aktiesplit 6:1 där den sjätte aktien är en så kallad inlösenaktie vilken vid inlösen gav 5 kronor i extrabetalning per aktie). 4 Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie före utspädning. 5 Marknadsvärde vid årets slut plus finansiell nettoskuld och minoritetsintresse dividerat med rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster och omvärdering av aktier. 6 Kontant utdelning dividerad med resultat per aktie före utspädning. 7 Eget kapital för aktieägare i AB Volvo dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut. 8 inklusive utdelningen av Ainax under 2004 till ett värde motsvarande 3:01 kronor per Volvoaktie (justerat för aktiesplit). 9 Inklusive extra utbetalning på 5 kronor genom inlösen av aktier. 10 Enligt styrelsens förslag. Övriga aktiedata Antal ägare vid årets slut Antal utestående A-aktier vid årets slut, miljoner ,4 131,4 131,5 131,7 131,7 131,7 Antal utestående B-aktier vid årets slut, miljoner ,4 273,1 278,6 287,8 287,8 287,8 Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner ,7 405,2 418,5 419,4 419,4 422,4 Årlig omsättning A-aktier, Stockholm, miljoner 130,5 203,2 147,0 308,0 172,3 56,4 39,3 42,0 31,4 27,3 40,3 Årlig omsättning B-aktier, Stockholm, miljoner 2.944, , , , ,4 617,0 518,7 498,0 404,8 349,4 344,4 Årlig omsättning ADR, Nasdaq, miljoner 113,5 14,1 19,8 24,0 10,4 11,0 15,0 De största aktieägarna i Volvo, 31 december Antal aktier Röst - andel, % Kapitalandel, % Renault s.a.s ,7 6,8 Industrivärden ,6 6,1 Violet Partners LP ,6 2,2 SHB ,7 1,8 AMF Pension och fonder ,9 3,0 Alecta ,8 4,3 AFA Försäkring ,3 1,3 Swedbank Robur fonder ,7 4,0 Norska staten ,4 3,2 SEB Fonder / Trygg Försäkring ,1 2,2 Totalt ,8 34,8 Aktiefördelning, 31 december Innehav Antal aktieägare Röst andel, % 1 Kapitalandel, % aktier ,8 2, aktier ,6 5, aktier ,0 3, ,6 89,0 Totalt ,0 100,0 1 Baserat på samtliga registrerade aktier. AB Volvo ägde 4,7% av bolagets egna aktier den 31 december Baserat på antalet utestående aktier. 2 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen. 146

7 Redovisning per affärsområde Nettoomsättning 1 Lastbilar Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Bussar Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Anläggnings- Europa maskiner Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Volvo Penta Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Volvo Aero Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Övrigt och elimineringar Nettoomsättning Industriverksamheten Financial Services Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Elimineringar Volvokoncernen totalt Nettoomsättningen för 2001 har räknats om enligt den nya organisation som gäller från och med Från och med den 1 januari 2007 återförs resultaten från samordningsfördelarna i affärsenheterna till de olika affärsområdena. Jämförelsesiffror för 2006 har omräknats. 147

8 finansiell information årsöversikt Rörelseresultat Mkr Lastbilar Bussar Anläggningsmaskiner Volvo Penta Volvo Aero Kundfinansiering Övrigt Rörelseresultat Volvokoncernen Från och med den 1 januari 2007 återförs vinsterna från samordningsfördelarna i affärsenheterna till de olika affärsområdena. Jämförelsesiffror för 2006 har omräknats. 1 rörelseresultatet 2006 inkluderar justering av goodwill på 1.712, vilket redovisas i Lastbilar. 2 rörelseresultatet 2004 inkluderar återläggning av nedskrivning av aktier i Scania AB om 915 (rapporterat i Övrigt) samt nedskrivning av aktier, 95, i Henlys Group Plc (rapporterat i Bussar). 3 rörelseresultatet 2003 inkluderar nedskrivningar av aktier i Scania AB och Henlys Group Plc uppgående till 4.030, varav 429 redovisas i resultatet för Bussar (Henlys Group) och redovisas i resultatet för övriga verksamheter (Scania). 4 rörelseresultatet 2001 inkluderade strukturkostnader på 3.862, främst avseende integrationen av Mack Trucks och Renault Trucks, varav inom Lastbilar, 392 inom Bussar och 364 inom Anläggningsmaskiner. Rörelsemarginal % Lastbilar 9,1 6,0 7,8 6,0 8,1 7,7 7,5 6,6 3,4 1,0 1,8 Anläggningsmaskiner 10,2 11,5 11,2 3,2 7,9 9,7 7,9 6,5 3,9 1,9 2,5 Bussar 4,6 3,8 1,9 0,4 1,4 4,3 2,8 1,2 6,6 0,7 5,5 Volvo Penta 8,8 6,6 2,8 8,1 10,0 10,3 9,6 10,4 9,1 8,4 8,9 Volvo Aero 5,2 3,7 0,6 4,8 6,9 4,4 11,1 5,8 0,5 0,1 5,5 Volvokoncernens Industriverksamhet 8,6 6,9 7,8 5,2 7,8 7,9 7,9 7,3 1,4 1,6 0,4 Anställda vid årets slut Antal 1, Lastbilar Bussar Anläggningsmaskiner Volvo Penta Volvo Aero Financial Services Övriga bolag Volvokoncernen totalt Från och med 2007 har anställda i affärsenheter fördelats på affärsområdena. 2 Från och med 2009 anges tillsvidareanställda, tidigare har även visstidsanställda ingått. Miljöprestanda Volvos produktionsanläggningar, Industriverksamheten Absoluta värden relaterade till nettoomsättningen Energiförbrukning (GWh;MWh/Mkr) 2.471; 8, ; 9, ; 9, ; 8,6 Koldioxidutsläpp (1.000 ton; ton/mkr) 255; 0,8 279; 1,1 213; 1,0 291; 1,0 Vattenförbrukning (1.000 m 3 ; m 3 /Mkr) 7.970; 26, ; 29, ; 31, ; 27,8 Kväveoxidutsläpp (ton;kg/mkr) 474; 1,6 719; 2,8 322; 1,5 800; 2,7 Lösningsmedelutsläpp (ton; kg/mkr) 2.554; 8, ; 8, ; 6, ; 6,6 Svaveldioxidutsläpp (ton; kg/mkr) 34; 0,1 33; 0,1 38; 0,2 64; 0,2 Farligt avfall (ton; kg/mkr) ; 85, ; ; ; 94 Nettoomsättning, Mdr kr 303,6 257,4 208,5 294,9 1 UD Trucks och Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner ingår ej. 148

9 Anställda Antal Sverige Europa, exklusive Sverige Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Volvokoncernen totalt Från och med 2009 anges tillsvidareanställda, tidigare har även visstidsanställda ingått. Levererade fordon Antal Tunga lastbilar Medeltunga lastbilar Lätta lastbilar Totalt lastbilar Antal Lastbilar Totalt Europa Västra Europa Östra Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Bussar Totalt Europa Västra Europa Östra Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt ; 9, ; 10, ; 11, ; 13, ; 14, ; 14, ; 14,3 242; 1,0 282; 11,4 292; 1,3 293; 1,5 298; 1,7 307; 1,7 316; 1, ; 27, ; 30, ; 32, ; 42, ; 49, ; 52, ; 50,9 542; 2,1 606; 2,4 672; 2,9 645; 3,2 570; 3,3 726; 4,1 730; 4, ; 7, ; 8, ; 8, ; 10, ; 11, ; 10, ; 10,1 58; 0,2 69; 0,3 209; 0,9 184; 0,9 200; 1,1 173; 1,0 308; 1, ; ; 108, ; ; 122, ; ; ; ,2 248,1 231,2 202,1 174,8 177,1 180,6 149

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

VOLVOKONCERNEN DET ANDRA KVARTALET 2015

VOLVOKONCERNEN DET ANDRA KVARTALET 2015 VOLVOKONCERNEN DET ANDRA KVARTALET 2015 Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 17% till 84,8 miljarder kronor (72,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

RAPPORT ÖVER DET TREDJE KVARTALET 2015

RAPPORT ÖVER DET TREDJE KVARTALET 2015 RAPPORT ÖVER DET TREDJE KVARTALET Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 9% till 73,3 miljarder kronor (67,2). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA KVARTALET 2015

VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA KVARTALET 2015 VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA KVARTALET 2015 Under det första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 74,8 miljarder kronor (65,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3 Andra kvartalet Jan-jun 12 mån jul 2- Mkr 2 2 2 2 jun 2 Koncernen Nettoomsättning 25 542 22 223 49 2 41 978 94 411 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 448 1 752 2 594 2 78 5 633 5 819

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Volvokoncernen Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 18% till 86,5 Mdr kr (73,4). Nettoomsättningen steg med 20% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8%

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8% 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Eget kapital per totala antalet aktier (SEK) 31.19 5 305.92 25.85 Eget kapital per antalet stamaktier (SEK) 34.20 5 305.92 29.13 Räntabilitet på eget kapital 4% -6% 50%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DET FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2015

DET FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2015 DET FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2015 DET FJÄRDE KVARTALET 2015 ökade nettoomsättningen med 3% till 79,6 miljarder kronor (77,5). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Nettoomsättningen för perioden. kvartalet, 1 juli 30 september 2005, uppgick

Nettoomsättningen för perioden. kvartalet, 1 juli 30 september 2005, uppgick Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 september 2005 (6 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 september 2005 (6 mån) uppgick till 772 MSEK (770). För det andra kvartalet, 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Kvartal2 VOLVOKONCERNEN DET ANDRA KVARTALET 2014

Kvartal2 VOLVOKONCERNEN DET ANDRA KVARTALET 2014 VOLVOKONCERNEN DET ANDRA KVARTALET Under det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 72,6 miljarder kronor (72,8). Nettoomsättningen minskade med 1% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Det första kvartalet 2007

Det första kvartalet 2007 Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1 Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2% Rörelseresultatet minskade

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Bokslutskommuniké 2003 1 (6) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Nettoomsättningen var 1 383 Mkr (1 368) Resultat efter skatt uppgick till 36 Mkr (35) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,30 kr (4,95) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2007 till 35,6 mdr kronor (575 kronor per aktie) jämfört med 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Delårsperioden januari juni 2008 Nettoomsättningen 493,6 (379,1) MSEK, +30 % Rörelseresultatet (EBIT) 34,3 (38,4) MSEK, -11 % Resultatet efter skatt 25,1 (107,4, exkl

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer