Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar"

Transkript

1 Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar Jarl Torgerson (sammankallande, vuxenobesitas) Jovanna Dahlgren (sammankallande, barnobesitas) Kaj Stenlöf (vuxenobesitas) Ingrid Larsson (vuxennutrition) Monica Boström (barnnutrition) Mette Axelssen (nutrition) Malin Wiklund (vuxensjukgymnastik) Karin Elmberg (barnsjukgymnastik) Lennart Nord (vuxenöppenvård) Anna-Karin Petersson (barnöppenvård) Birgitta Wejstål (barnöppenvård) Lena Holmberg (barnöppenvård) Heli Molund (vuxenpsykiatri) Lauri Nevonen (Barn- och ungdomspsykiatri) Torsten Olbers (obesitaskirurgi) 1

2 Definition av övervikt och fetma Fetma definieras som en ökning av fettvävsinnehållet i kroppen till den grad att hälsan riskeras. Det finns flera tekniskt avancerade metoder att mäta kroppens fettinnehåll men också enkla surrogatmått som är användbara i klinisk rutin. Med våg och måttstock kan body mass index (BMI) beräknas enligt följande: BMI = kroppsvikt/kroppslängd x kroppslängd (kg/m 2 ) BMI ger på gruppnivå ett mycket bra mått på fetmagraden, men kan på individnivå vara missvisande då BMI inte förmår skilja på fettväv och muskelmassa eller vatten. I de flesta fall innebär detta inget större problem vid en klinisk undersökning. WHO anger universella gränsvärden för BMI med avseende på undervikt, normalvikt, övervikt och fetma hos vuxna. Gränserna, ehuru arbiträra, är satta med hänsyn till den tydliga relationen mellan BMI och mortalitet. Klassifikation av fetma hos vuxna och dess hälsorisker enligt WHO Klassifikation av fetma enligt WHO Klassifikation BMI (kg/m 2 ) Hälsorisk Undervikt < 18,5 Låg (men andra hälsoproblem uppstår) Normalområde 18,5-24,9 Normal Övervikt 25,0-29,9 Lätt ökad Obesitas klass I 30,0-34,9 Måttligt ökad Obesitas klass II 35,0-39,9 Hög Obesitas klass III 40 Mycket hög BMI är ett mått på total fetmagrad och tar inte hänsyn till fettfördelningen på kroppen dvs förmår inte fånga den riskabla abdominella fettvävsfördelningen. Bukfetma har en stark association till andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom blodfettrubbning, hypertoni och diabetes typ 2. Det är därför av stor vikt att både fettfördelning och BMI registreras hos den enskilda patienten. Midjeomfånget speglar den abdominella fettvävsfördelningen och mäts med måttband, i stående, efter en normal utandning, mitt emellan tolfte revbenet och höftkammen. 2

3 WHO anger följande gränsvärden för midjeomfång med avseende på kardiovaskulär risk Midjeomfång Ökad risk Kraftigt ökad risk Män Kvinnor 94,0 cm 80,0 cm 102,0 cm 88,0 cm Eventuellt kan midjeomfånget enbart räcka för att ge en uppfattning om risken för hjärt-kärlkomplikationer. Ett alternativt mått på fettvävsfördelning är midjahöftkvoten (Waist-hip-ratio, WHR) där midjeomfånget (cm) divideras med höftomfånget (cm). Höftmåttet mäts i stående runt den bredaste delen av stussen eller rent anatomiskt i höjd med en linje genom trochanter major och symfysen. WHO anger följande gränsvärden för midja-höftkvoten med avseende på kardiovaskulär risk Kön Ökad risk Män Kvinnor > 1, 0 > 0, 85 Det är värt att notera att ett förhöjt BMI förenat med ett lågt midjeomfång (eller låg midja-höftkvot) i allmänhet innebär en förhållandevis låg risk för hjärt-kärlsjukdom medan ett normalt BMI med högt midjeomfång (eller midja-höftkvot) kan vara förenat med en ökad kardiovaskulär risk. BMI och barn Då BMI är starkt influerat av kroppslängden, blir BMI som mått på fetma hos små personer eller barn och ungdomar missvisande. Eftersom längden ändras beroende på åldern är BMI indirekt åldersberoende. Därför har populationsbaserade BMI-kurvor utvecklats där de lägsta BMI-värdena förekommer vid 3-5 års ålder för att därefter successivt öka och ligga på vuxennivåer i 18-årsåldern (Cole 2000 & Karlberg). 3

4 Cole TJ 2000 Figur x visar de internationellt vedertagna BMI-kurvorna (Cole et al) uttryckt i percentiler och med extrapolerade linjer under barnaåren visande var gränsen för vuxen BMI på 25 respektive 30 kg/m 2 ligger. SKALL JUSTERAS AV JD I Sverige har vi i egna populationsbaserade BMI kurvor, men här uttryckt istället i SDS (Karlberg et al). Gränserna för övervikt och fetma hos barn (isobmi) definieras så att de motsvarar de extrapolerade BMI-gränserna för vuxna. Så motsvaras till exempel ett BMI hos en 5 åring på 23 av ett BMI på 38 hos en vuxen individ. Dessa gränser för övervikt respektive fetma har Cole publicerat i tabellform, vilket används vid våra mottagningar för att beräkna isobmi (se tabell x, från Skaraborg). Knycken vid lägsta BMI kallas på engelska adiposity rebound och har visat sig vara påverkat vid tidig fetmautveckling, med en sämre prognos om tidig adiposity rebound förekommer (ref). SVÅRT ATT RIKTIGT BEGRIPA?! Orsaker till övervikt och fetma Övervikt och fetma utvecklas genom en komplex samverkan mellan arv och miljöfaktorer. Oavsett om genetiska och/eller omgivningsrelaterade faktorer spelar in så går dock vägen till ökande kroppsvikt på individnivå alltid via en positiv energibalans dvs det dagliga intaget av energi överskrider långsiktigt energiutgifterna. Fetma uppkommer efter en längre tids obalans mellan energiintag och energiutgifter. Ett genomsnittligt energiöverskott på endast 50 kcal per dag (1/4 ostsmörgås) kan hos vuxna under en femårsperiod ge upphov till en viktökning om10 kg om inte den 4

5 fysiska aktiviteten ökar energiförbrukningen i motsvarande grad. Förmågan att öka i vikt vid för stort energiintag varierar mellan individer och påverkas av ärftliga faktorer. Baserat bl a på tvillingstudier har man visat att cirka 50 % av variationen i kroppsvikt, eller om man så vill i graden av övervikt och fetma, i befolkningen har genetiska orsaker. Relevanta gener/kombinationer av gener är ännu till stor del är okända men man vet att fetma i den överväldigande majoriteten av fall har polygena, inte monogena, orsaker. Det har diskuterats om en uppsättning sparsamhetsgener, en så kallad thrifty genotype, kan vara förklaring till att fetma är så vanligt och ökar i förekomst i det moderna samhället. Under merparten av människans utveckling har födotillgången varit begränsad med upprepade svältperioder, vilket givit individer med stor benägenhet att lagra reservenergi som fett en överlevnadsfördel jämfört med individer med mindre förmåga till sådan lagring. När födotillgången är stor och behovet av fysisk aktivitet litet uppstår istället risk för övervikt och fetma hos de individer som egentligen var bättre anpassade till en relativ bristsituation. Det finns tecken på att minskad fysisk aktivitet spelar roll för den ökande fetmaförekomsten i västvärlden. En brittisk studie har visat att intag av energi och fett var tämligen konstant mellan 1950 och Däremot fanns en parallellitet mellan ökningen av antal bilar per familj och antalet timmar av TV-tittande och den procentuella ökningen av fetma i befolkningen. Ökad tillgång på energität mat och ändrade val av livsmedel, ökade portionsstorlekar och ändrat måltidsmönster bidrar sannolikt också till ökningen av övervikt och fetma. Dessutom har konsumtionen av kaloririka drycker såsom läsk och juice ökat kraftigt under senare år. Ytterligare riskfaktorer för utveckling av övervikt och fetma är rökstopp samt vissa läkemedel framför allt mot psykiska sjukdomar, epilepsi och vid behandling med kortison och insulin. Läkemedel som kan ge upphov till viktuppgång Antidepressiva, antipsykotika och antiepileptika Se tabell zz Glukokortikoider Diabetesläkemedel Insuliner, sulfonureider, glitazoner. Könshormoner Östrogen (högdos), depot medroxiprogesteron, megestrol, tamoxifen. Läkemedel vid migrän Cyproheptadine, pizotifen, flunarizine. Beta-receptorblockerare Icke-selektiva beta-receptorblockerare. 5

6 Flera av de psykofarmaka som används idag kan orsaka en påtaglig viktuppgång (Se specialtabell zz). Glukokortikoider är kopplade till viktökning, som kan variera beroende på dos och på behandlingstid Viktökningen orsakas huvudsakligen av ökad bukfetma. Behandling med diabetesläkemedel som insuliner, sulfonureider och glitazoner kan leda till viktökning. Detta är särskilt problematiskt hos patienter med diabetes då den glykemiska kontrollen kan försämras av viktökningen. Andra läkemedelsgrupper som är kopplade till en viss viktökning är könshormoner, läkemedel vid migrän och beta-receptorblockerare. 1,2 Barnaspekten I princip föreligger samma bakomliggande orsaker vid barn- och vuxenfetma men när det gäller barn och ungdomar krävs dessutom insikter i tillväxtens fysiologi för att förstå etiologi och patogenes. Följande perioduppdelning kan göras: 1. Fetal tillväxtfas (sträcker sig från konception tom 1:a levnadsåret): Storleken vid födelsen (både för liten och för stor) ökar risken för övervikt och fetma i framtiden. Ett barn kan födas stort pga graviditetsdiabetes hos modern och riskerar då att förbli överviktigt. Det dessutom vanligt att överviktiga eller feta mödrar föder stora barn (ref). Under första levnadsåret däremot brukar snabb viktökning inte per automatik leda till bestående övervikt eller fetma. Ett barn som är uppfött på bröstmjölk visar ofta en så kallad amningspuckel på viktkurvan för att redan vid 9-12 månaders ålder normalisera sin vikt. Däremot vet man att snabb viktökning vid flaskuppfödning är en varningssignal för bestående övervikt eller fetma (ref). Morbid viktutveckling redan under första levnadsåret kan tyda på mutationer i specifika gener (ref till mutationer i leptin och MC4R). 2. Tillväxt under barnaåren: Fetmautveckling som startar under de tidiga barnaåren (2-4 års ålder) är starkt kopplad till familjär och livsstilsbetingad fetma. De barn som varit undernutrierade fetalt eller under första levnadsåret riskerar en återhämtningstillväxt under dessa år som sedan skjuter över till att bli övervikt och fetma. Barn med vissa mutationer och syndrom t ex Prader-Willis syndrom och Downs syndrom kan utveckla fetma först under dessa år, efter en spädbarnsperiod med mycket uppfödningsproblem. 3. Tillväxt under förpubertala år: Den fetmautveckling som startar först vid en ålder av 5-7 år är också starkt kopplad till genetiska faktorer men framförallt med hereditet för typ 2 diabetes (Z Hockberg). En del data tyder på att här föreligger en initial hyperinsulinemi som sekundärt leder till hyperfagi (R Lustig) och senare under uppväxtåren till nedsatt insulinkänslighet. 4. Tillväxt i puberteten Merparten av de individer som är feta som vuxna har etablerat fetman redan före puberteten. Men inverkan av könshormoner verkar spela roll och publicerade studier tyder på att fetmautveckling under dessa år har stor betydelse för uppkomsten av bukfetma. 6

7 Fetma och dess konsekvenser Fetma ökar risken för förtida död och för en rad vanliga folksjukdomar. I flera stora befolkningsstudier har ett samband mellan dödlighet och BMI påvisats, varvid dödligheten ökar med tilltagande BMI ett samband som är otvetydigt och som medför en förkortad livslängd hos feta individer. Amerikanska data visar t ex att en uttalat obes 20-årig man beräknas förlora drygt 20 % av sin förväntade återstående livslängd. Sambandet mellan fetma och diabetes typ 2, hypertoni och blodfettrubbning (förhöjda triglyceridnivåer, lågt HDL-kolesterol och förhöjda nivåer av en speciellt atherogen LDL-kolesterolfraktion small dense LDL) är väldokumenterat och ses redan under barn- och ungdomsåren. Studier har visat att hälften av de feta barn som utreddes i Göteborg hade nedsatt insulinkänslighet, påverkan på hjärtat med hypertrofi och förhöjt diastoliskt blodtryck nattetid (ref Friberg). Fetma, fr a bukfetma, ingår således som en viktig konstituent i det metabola syndromet. Det finns flera olika definitioner av det metabola syndromet (WHO 1999, NCEP 2001) avspeglande en viss osäkerhet om patogenetiska samband. Feta individer har dock en klart ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2 kan anses vara kardinalkomplikationen till fetma. Andra vanligt förekommande sjukdomstillstånd vid fetma är gallstenssjukdom, leversteatos, minskad fertilitet hos kvinnor, obstruktiv sömnapné, belastningsutlösta led- och skelettbesvär och gikt samt cancer. I många fall är också psykisk ohälsa med ökad ångest och depression knutet till fetma och bidrar till nedsatt livskvalitet, social stigmatisering samt ökad isolering och arbetslöshet. Psykosociala aspekter Ett flertal undersökningar har visat att fetma är vanligare förekommande i lägre socialgrupper och att feta (fr a kvinnor) har lägre socioekonomisk status. Unga feta amerikanskor har t ex svårare att komma in på prestigefyllda college och har sämre lön. Även i sjukvården hanteras feta nedsättande. Flera studier har visat att överviktiga och feta är utsatta för såväl fördomar som diskriminering. Redan hos barn ses en sämre livskvalitet pga mobbning, dåligt självförtroende, utanförskap och de känner sig begränsade på gymnastiken och i badhuset. Studier har visat att sexåringar beskriver feta barn som lata, smutsiga, korkade, fula eller lögnare. Hos obesa är olika mått på hälsorelaterad livskvalitet (t ex ångest, depression, mentalt välbefinnande, funktionsstatus) klart lägre än hos andra grupper av kronisk sjuka. I Swedish Obese Subjects- (SOS) studien fann man att feta patienter upplevde sitt mentala välbefinnande sämre och uppvisade en högre frekvens av ångest och depression än patienter med metastaserande malignt melanom eller tetraplegi efter trauma. Feta slås i ökad grad ut på arbetsmarknaden. I Sverige är % av feta i årsåldern förtidspensionerade eller har sjukbidrag, vilket är dubbelt så frekvent som i normalpopulationen. Studier från USA har visat att de viktigaste orsakerna till 7

8 pension och långtidssjukskrivning är rygg- och ledbesvär, hjärtkärlsjukdom och depression. Mot bakgrund av ovanstående comorbiditetskatalog finns det en uppskattad prislapp på såväl direkta som indirekta kostnader vid fetma. Svenska siffror visar direkta sjukvårdskostnader på 2,2 miljarder årligen och för de indirekta kostnaderna har en årlig siffra på 13,9 miljarder kronor angivits. KRISTINA NARBRO SKALL KVALITETSGRANSKA DETTA AVSNITT Patienter med psykisk sjukdom Ätstörningar och övervikt Patienter med ätstörningsproblematik; bulimia nervosa och hetsätningsstörning löper risk att utveckla övervikt. Prevalensen av hetsätningsstörning ökar i takt med graden av övervikt och i vissa material uppfyller 30 % av patienterna som söker vård för övervikt kriterierna för hetsätningsstörning. 1 Hetsätningsstörning faller under diagnosen ätstörning UNS enligt DSM IV. Enligt diagnoskriterier vid både bulimia nervosa och hetsätningsstörning präglas ätbeteendet av perioder med hetsätning och kontrollförlust där patienter med hetsätningsstörning saknar det kompensatoriska kräkbeteendet som kännetecknar bulimia nervosa. 2 Förstämningssyndrom, psykossjukdomar och läkemedel Flera psykiska sjukdomar är kopplade till övervikt och fetma och många av de läkemedel som används vid behandling av psykiska sjukdomar kan ge viktökning som biverkning. Påverkan på aptit och vikt förekommer som huvudsymtom vid förstämningssyndrom som depression och bipolär sjukdom. Viktökning till följd av medicinering kan både vara en effekt av en framgångsrik behandling av grundsjukdomen och en läkemedelsbiverkning. Man bör särskilt beakta viktpåverkan vid långvarig behandling med antidepressiva läkemedel. Patienter med förstämningssyndrom bör därför följas upp med avseende på eventuell viktökning. De läkemedel som starkt är kopplade till viktökning är äldre antidepressiva medel som tricykliska antidepressiva (TCA) och monoaminooxidashämmare (MAOI) Moklobemid, det enda MAOI-preparatet som för närvarande finns tillgänglig utan licens i Sverige, anses dock vara viktneutralt. 7 Effekten på vikten av serotoninåterupptagshämmare (SSRI), som är de vanligaste förekommande antidepressiva medicinerna är inte helt entydig. Ibland förekommer viktnedgång i början av medicineringen medan en viss viktökning inte sällan ses efter en längre tids behandling. 5,7 Mirtazapin, som tillhör till de nyare antidepressiva preparaten, kan orsaka en betydande viktuppgång vilken ofta sker tidigt under behandlingen. 6,7 Av stämningsstabilisatorer har lithium och flera av de antiepileptika som används i behandling av bipolär sjukdom associerats med en betydande viktuppgång. 4,5,7 8

9 Preparat med ökad risk för viktökning Hög risk för viktökning Risk för viktökning Antidepressiva Stämningsstabilisatorer Atypiska antipsykotika TCA (Anafranil, Litium (Lithionit ) Klozapin* Klomipramin, Saroten, Valproinsyra (Ergenyl, (Clozapine, Tryptizol ) Absenor ) Leponex ) Mirtazapin (Remeron ) Olanzapin* SSRI vid långtidsbehandling ffa Paroxetin (Seroxat ) Karbamazepin (Hermolepsin, Tegretol ) Gabapentin (Neurontin ) (Zyprexa ) Quetiapin (Seroquel ) Risperidon (Risperdal ) *Preparat som även har kopplats till andra metabola komplikationer som diabetes mellitus och påverkan på blodlipider. 6,8 En extra utsatt grupp är patienter med psykossjukdom som schizofreni som i mycket hög utsträckning drabbas av metabola komplikationer inkluderande fetma. 9 Dessa patienter har oftare ett livsstilsmönster som inbegriper sämre kosthållning, fysisk inaktivitet och rökning. 10 Jämfört med klassiska neuroleptika har de nyare atypiska antipsykotika i högre grad kopplats till viktökning med ökad risk att utveckla typ 2- diabetes (se tabell ovan). 11 Utredning Utredningen av patienter med övervikt och fetma syftar till att identifiera bakomliggande orsaker, utesluta differentialdiagnoser, bedöma den totala kardiovaskulära riskprofilen som underlag för vidare diskussion/beslut om terapival samt att bedöma motivationsgrad och behandlingsföljsamhet. Det är viktigt att betona att fetma oftast är en facett i en medicinskt och psykosocialt komplex bild av delvis associerade riskfaktorer, riskbeteenden och sjukdomar. Övervikt och fetma kan och skall inte ses isolerat. Hos barn och ungdomar behöver följsamhetsaspekten fördjupas och innefatta familjesituation, familjens motivationsgrad, befintliga nätverk kring barnet inkluderande fungerande SHVI samt eventuell personlighetsstörning och eventuell ADHD-problematik eller autism, vilka ofta leder till rigid kosthållning eller avsaknad av spärrar/kontrollförmåga. I tabell xx och yy redovisas schematiskt relevanta utredningskomponenter, liksom aktuella patientgruppe,r i relation till vårdnivå. Den grundläggande nivån omfattar primärvård inklusive MVC, BVC/skolhälsovård/VC. Nästa nivå avser specialistvård på barnmedicinska, invärtesmedicinska och kirurgiska enheter. Regionvård innefattar idag enheter på DSBUS (Runda barn teamet) och SU (Obesitascentrum). Bakomliggande orsaker Fetma orsakas alltid av en positiv energibalans dvs intaget av energi överstiger utgifterna. Det är, inte minst med tanke på den kommande behandlingen, av betydelse 9

10 att försöka utröna vilka relativa bidrag som kommer från ett ökat energiintag, reducerad fysisk aktivitet samt om det finns ärftlig belastning inte minst med avseende på komplikationer t ex diabetes typ 2. Differentialdiagnoser i klinisk praxis Följande differentialdiagnoser bör med klinisk klokskap beaktas: Läkemedelsutlöst fetma Hypothyreos Hypothalamisk tumör/hypothalamiska skador Cushings sjukdom Syndromal fetma (t ex Prader Willis syndrom) Bedöm den kardiovaskulära riskprofilen Anamnes, status och laboratorieundersökningar skall inriktas på att identifiera närvaro av/frånvaro av etablerade riskfaktorer för utveckling av diabetes typ 2 och kardiovaskulär sjukdom och i förekommande fall identifiera och värdera graden av manifest samsjuklighet. Notera att även annan comorbiditet t ex psykisk ohälsa, arthros och obstruktiv sömnapné skall belysas. Följande riskfaktorer/tillstånd bör beaktas: BMI Bukomfång/WHR Hos barn dessutom förloppet på viktsutvecklingen från födelsen till aktuell ålder Förhöjt fasteblodsocker/nedsatt glukostolerans/diabetes typ 2 Blodfettsrubbning (Triglycerider, HDL-kolesterol) Leversteatos Hypertoni Hereditet Psykosocial stress Psykisk sjukdom inklusive ätstörning Rökning Alkohol Akantosis nigricans PCO och hyperandrogenism hos kvinnor Obstruktiv sömnapné Arthros Behandling Grundläggande behandlingsprinciper Livsstilsförändringar, kombinerat med motiverande samtal, är basen i behandlingen av övervikt och fetma. I utvalda fall kan läkemedel adderas och kirurgisk behandling övervägas. 10

11 Det är viktigt med helhetssyn. Övervikt och fetma kan vara isolerade företeelser men ingår ofta i ett större sammanhang av riskfaktorer, riskbeteenden och etablerad samsjuklighet. Såväl fetman i sig som eventuella associerade riskfaktorer/riskbeteenden innebär hälsorisker. Det är av betydelse att ta hänsyn till alla delar av livsstilen; kost, fysisk aktivitet (såväl basal som regelrätt motion), rökning, alkoholintag, stress och livskvalitet. Läkemedel eller kirurgi som enda åtgärd är inte korrekt medicinsk handläggning. För barn är det viktigt att familjen involveras i livsstilsförändringar. Huvudansvaret för barnets hälsa har föräldrarna och behandlingen måste ske via dem. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra behovet av samverkan mellan familj, BVC, barnomsorg, skolhälsovård, skola, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt vårdcentral. I tabell xx och yy redovisas schematiskt vilka patientgrupper som är aktuella, relevanta terapeutiska åtgärder samt remisskriterier i relation till vårdnivå. Nivåstrukturerad evidensbaserad behandling Stegvis behandling, eller stepped care som den anglosaxiska termen lyder, är en modell för hur man behandlar och följer upp behandlingsresultat. Syftet är att den mest effektiva, evidensbaserade och minst resurskrävande behandlingen ges först. Det bör finnas riktlinjer som anger initiala behandlingsinsatser för överviktiga och feta. Om behandlingsresultaten är dåliga ökas gradvis intensiteten. Vid fetma kan man tänka sig att börja med strukturerad självhjälp i form av böcker, Internet och videoprogram, vilket kräver en förhållandevis liten personalinsats. De följande stegen kan vara allt från psykopedagogisk gruppbehandling, individuell öppenvård, innefattande livsstilsförändring och läkemedel, till kirurgi. Alla patienter som erbjuds olika interventioner skall löpande och rutinmässigt utvärderas efter varje steg för att man skall kunna ta ställning till om patienten skall uppgraderas till nästa behandlingssteg, ingå i återfallspreventionsprogram eller avslutas. För barn, som inte är autonoma individer, kan man inte på samma sätt som för vuxna lämna över ansvaret för behandlingen. Primärvårdsperspektivet Vid arbete med övervikt och fetma i primärvården utgör livsstilsfrågorna ett prioritera område. Förutsättningarna för livsstilsarbete varierar mellan olika delar av VGR. På många håll finns livsstilsmottagningar som vänder sig till personer som aktivt önskar förändra sin livsstil. Till sådana mottagningar kan man komma direkt eller efter hänvisning från vårdcentralen. Livsstilsmottagningar kartlägger livsstilen (t ex via hälsoprofilbedömning) och kan erbjuda stödjande/motiverande samtal och använder sig av kommunens nätverk av lokala aktiviteter och aktörer. Sådant samarbete mellan sjukvård och kommun kan riktas till speciella grupper (t ex överviktiga och individer med förhöjt blodsocker utan manifest diabetes) med program som syftar till att förändra deras livsstil i hälsofrämjande riktning. En förutsättning för arbetet är att man kan bilda team i närområdet där aktörer från sjukvården (läkare, sjuksköterskor, beteendevetare, personal från BVC, MVC och tandvård) kan arbeta tillsammans i olika konstellationer 11

12 med kommunens aktörer (ungdomsgrupper, skola, fritid, drogförebyggande, kultur, idrott etc.). Det finns en uttalad politisk vilja till sådana satsningar men medel finns inte alltid avsatta. Om team saknas skall vårdcentralen arbeta med individinriktade åtgärder som syftar till att den enskilde tar ett ökat eget ansvar för sin hälsa Behandling av vuxna i primärvården Vilka vuxna patienter skall primärvården kunna erbjuda information om behandlingsalternativ och om motivation finns aktiva behandlingsinsatser? 1. BMI kg/m 2 och/eller midja cm (kvinnor) och cm (män), inga andra riskfaktorer/associerade kardiovaskulära sjukdomar Detta är individer med en måttligt förhöjd risk för att utveckla viktrelaterade kardiovaskulära komplikationer. De söker i allmänhet själva för viktproblem eller så noteras övervikten i samband med vägning/mätning av annan orsak. Oftast räcker det med samtal inriktade på att kartlägga mat- och motionsvanor. Att få svara på frågor i en hälsoprofil kan vara ett bra underlag att utgå från. Personalen bör vara förtrogen med och kunna genomföra motiverande samtal som inriktas på att överföra kunskap och patienten kan utifrån sin eget intresse välja den ena eller andra åtgärden. Det är viktigt att det är patientens inriktning som är bestämmande, att man tar ett steg i taget och att patienten har en målsättning som skall uppfyllas till nästa återbesök. Uppföljning kan ske, initialt lite tätare, t.ex. med en till två månaders intervall och därefter glesare. Laboratoriemässig utredning kan individualiseras. BMI och midjemått liksom måluppfyllelse följs upp vid återbesök. 2. Patienter som är överviktiga (BMI > 25 kg/m 2 ) och/eller har en måttlig bukfetma med midjeomfång cm (kvinnor) respektive cm (män) och som har en samtidigt ökad risk för/etablerad kardiovaskulär sjukdom eller diabetes samt 3. Patienter med BMI > 30 kg/m 2 dvs är definitionsmässigt feta och/eller har en avancerad bukfetma med midjemått över 88 cm (kvinnor) respektive 102 cm (män) med samtidigt etablerad kardiovaskulär sjukdom eller diabetes Kontakt med mottagningen etableras eller är redan etablerad på grund av övervikt/bukfetma och/eller samtidig förekomst någon av associerad sjuklighet. Utredning görs i enlighet med tabell x. Diskussion om livsstilsförändring är grunden i all behandling av övervikt och fetma. Den personal som genomför diskussionen bör vara väl förtrogen med tekniken för motiverande samtal. Försök ska göras att bedöma patientens motivation att genomföra livsstilsförändringar. Farmakologisk behandling och VLCD kan i utvalda fall adderas. Remiss kan skrivas till lokal överviktsgrupp, livsstilsgrupp eller dietist. Om behandlingen inte ger önskat resultat och det är medicinskt och/eller psykosocialt betydelsefullt med viktreduktion kan remiss till medicin- eller kirurgklinik övervägas. 12

13 Behandling av barn i primärvården Patienten remitteras från SHV/VC alternativt ringer föräldern och bokar tid. På en Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUM), som jobbar med överviktiga och feta bör det finnas ett tvärprofessionellt team med läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog och sjukgymnast. Alla strävar efter att arbeta med motiverande samtal. Behandlingens tyngdpunkt är att öka utevistelse och därigenom stimulera fysisk aktivitet. Målet är i första hand att stoppa den ohälsosamma viktutvecklingen. 1. Barn med övervikt (iso-bmi < 30) Föräldrarna erbjuds råd om kost, motion och gränssättning samt regelbundna kontroller av barnens längd och vikt. 2. Barn med fetma (iso-bmi > 30) Dessa barn behandlas på BUM eller om barnmedicinsk mottagning inte finns på VC. Observera att barn med iso-bmi < 35 med associerade riskfaktorer eller iso-bmi > 35 behandlas inom länssjukvården. Målet för behandlingen är att barnet före puberteten skall stanna i vikt och med ökad längdtillväxt växa ikapp. Efter puberteten är målet att minska i vikt. För barn är föräldrastöd av stor betydelse för framgångsrik behandling. Det är därför viktigt att stärka barnets och föräldrarnas motivation till varaktiga förändringar. Vid läkarbesök bedöms BMI och viktutvecklingen (tillväxtkurvan) förklaras. Riskfaktorer och hereditet gås igenom. Information ges om medicinska risker vid fetma. Diskussion med barn och föräldrar om att behandlingen är långsiktig (minst två år) med utvärdering efter åtta månader. Patientansvarig sjuksköterska är spindeln i nätet. Målsättningen är att arbeta med hela familjen för att på sikt åstadkomma livsstilsförändringar varför samtal och kartläggning av kost, skärmtid och fysisk aktivitet initieras. Uppföljande besök med regelbundna mätningar (längd, vikt, BMI och midjemått) planeras och som utgångsvärde tas fasteprover enligt tabell yy. Vid första besöket diskuteras vad familjen har för tankar om förändring. Inledningsvis sker besöken en gång per månad sedan glesare. Maximera TV-tittande till två timmar om dagen. Genomför två små förändringar som både barnet och behandlaren är överens om. Viktigt att inte göra för mycket eller att ge för många goda råd samtidigt. Familjen bor erbjudas ett par besök till dietist om behov finns. Målet ar att få till stånd en regelbunden måltidsordning. Om möjligt bör barnet erbjudas sjukgymnastkontakt och möjlighet till gruppaktivitet eller få tips på aktivitet som passar barnet och familjen. Information om lokala föreningsaktiviteter delas ut. 13

14 Livsstilsförändringar Nutritionsbehandling för vuxna HÄR KOMMER BARN-VUXENPERSPEKTIVEN ATT ÄN TYDLIGARE FUSIONERAS Negativ energibalans är grunden för all viktminskning. Nutritionsbehandlingen kan användas som ensam behandling men kombineras ofta med VLCD/LCD- (Very/Low Calorie Diet) behandling, farmakologisk behandling och/eller beteendemodifierande behandling för att uppnå större effekt. Den övergripande målsättningen är att viktreduktionen skall vara av den omfattningen att mätbara förbättringar av associerade riskfaktorer och sjukdomstillstånd uppnås under behandlingstiden. Därtill skall patienten upprätthålla en adekvat nutritionsstatus så att inte bristtillstånd uppstår. Patienten skall kunna skaffa sig sådana levnadsvanor vad gäller mat, dryck och fysisk aktivitet att en lägre vikt kan behållasen längre tid. Rekommendationerna för nutritionsbehandlingen vid fetma bygger på de nordiska och de svenska näringsrekommendationerna (1, 2) som rekommenderar en regelbunden måltidsordning med tre huvudmåltider samt ett till tre mellanmål. Sammansättningen av kosten med hänsyn till de energigivande näringsämnena rekommenderas enligt följande: protein, energiprocent (E%), 30 E% fett samt E% kolhydrat (2). Intag av mättat fett och sackaros bör begränsas till under 10 E% vardera. Intaget av kostfiber bör vara mellan 25 till 30 gram per dag (2). För att uppnå en viktreduktion på 0,5-1 kg per vecka rekommenderas en energinivå som är procent av patientens beräknade dagliga energibehov (3). Det innebär att energiintaget för de flesta skall minska med kcal/dag. Energinivån presenteras som ett skriftligt kostråd baserat på tre huvudmåltider med eventuella tillägg av mellanmål (gäller främst vid högre energibehov). De kostförändringar som krävs för detta är att få struktur på det dagliga ätandet, begränsade portionsstorlekar, dagligt intag av grönsaker och frukt, samt att vatten är den huvudsakliga måltidsdrycken och törstsläckaren (4). Dessutom bör man vara restriktiv med intag av energitäta livsmedel såsom godis, bakverk, glass, snacks och energitäta snabbmatsmåltider (4, 5). För att åstadkomma viktminskning som patienten kan behålla resten av livet behöver olika strategier och verktyg anammas. En stor del av arbetet mot en livsstil med lägre vikt och ökad fysik aktivitet handlar om att varje patient skall finna och lära sig hur dessa verktyg kan användas (5, 6). Nutritionsbehandling som ensam behandlingsform har en generellt sett låg följsamhet med en viktreduktion på 5-10 kg efter 12 månader (3) varför kombinerade behandlingsstrategier enligt ovan rekommenderas. Senare års forskning har identifierat ett antal faktorer för framgångsrik viktminskning samt för att kunna behålla en lägre vikt över lång tid (5). 14

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Viktreducering med lågkalorikost i grupp

Viktreducering med lågkalorikost i grupp Viktreducering med lågkalorikost i grupp En kvalitativ studie av patienternas upplevelse av att ha deltagit i gruppverksamhet i primärvården FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare:

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi 201 Staffan Mårild, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arvo Hänni, Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Viktenheten Skönvikt, Säter Björn Zethelius, Institutionen för

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Referensgruppen för barnobesitas Innehåll Förord... 2 Bakgrund... 2 Vem ska vi behandla?... 2 Involvera familjen och nätverket...

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar

5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar 5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar Sammanfattning Tjugo studier återfanns som uppfyllde minimikriterierna avseende behandling med kost, motion och beteendemodifikation. Inga studier rörande övriga

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 35. Obesitas Författare Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sammanfattning Kroppsvikten är resultatet av energibalansen, det vill säga intag minus utgifter.

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012 Tema: Diabetes & Obesitas NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Mat, vikt och fysisk aktivitet Mat, vikt och fysisk aktivitet Informationshäfte från Nordic Sugar Mat, vikt och fysisk aktivitet 1 Informationshäftet Mat, vikt och fysisk aktivitet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright tillhör Nordic

Läs mer

Vårdprogram. Behandlingsriktlinjer för ätstörningar. Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen

Vårdprogram. Behandlingsriktlinjer för ätstörningar. Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen AUGUSTI 2012 Vårdprogram Behandlingsriktlinjer för ätstörningar Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen Upplaga 1a upplagan / 08-2012 Författare Dan Svedjehäll, överläkare Grafisk form Text & Bild /

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg Datum 2012-09-26 Diarienummer HSN6 28-2012 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Borås Handläggare Anders Thorstensson Tfn: 010-441 39 48 E-post: anders.thorstensson@vgregion.se Ätstörningsvård i Södra

Läs mer

LIV TILL ÅREN. om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre

LIV TILL ÅREN. om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre LIV TILL ÅREN om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 9 Inledning... 21 Det naturliga åldrandet... 27 Allt fler äldre... 31 Äldres

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer