Brf Ånäbben Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Ånäbben Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Brf Ånäbben Årsredovisning 2011

2 Sida 1(10) Årsredovisning Brf Ånäbben Org.nr Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Fastigheten Förvaltningsberättelse 2011 Bostadsrättsföreningen Ånäbben registrerades Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. Föreningens fastighet består av 5 bostadshus med totalt 27 lägenheter, uthyrda lokaler och källarutrymmen, fördelade enligt följande: Antal Total kvm Lägenheter med bostadsrätt Uthyrda lokaler Uthyrbara källarutrymmen 3 65 I A-husets vind finns ett tillskapat utrymme som hyrs av teleoperatör. 12 parkeringsplatser för personbilar finns på gården varav 6 platser är knutna till uthyrda lokaler. Föreningen äger fastigheten Fjärdingen 7:10 i Uppsala kommun. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr, varav markvärdet kr och byggnadsvärdet kr. Energideklaration har upprättats för fastigheten. Brf Ånäbben är en äkta bostadsrättsförening. Underhåll och investeringar I början av januari drabbades två lägenheter i A-huset av vattenskador. Dessa förorsakades av vattenläckage från taket där is och snö tryckte in smältvatten som rann in i lägenhet 5 och ned i lägenhet 4. Skadorna blev omfattande och reparationsarbetet pågick ända in i maj månad. Föreningens fastighetsförsäkring har inte fått användas för att täcka reparationskostnaderna. Beslut har fattats om att renovera A-husets gatufasad. Arbetet, som utförs av Husrestauratören Bygg och Måleri AB, påbörjades under senhösten och kommer att slutföras under våren 2012.

3 Föreningen har gjort en ansökan till Länsstyrelsens Kulturvårdsmyndighet och beviljats ett bidrag ( kr), som täcker upp till två tredjedelar av renoveringskostnaden. Fasadrenoveringsprojektet bevakas av antikvarisk expert från länsmuseet. A-husets tak har besiktats varvid vissa skador och brister noterades. Skadorna har renoverats provisoriskt, men en samlad bedömning kommer att göras för alla nödvändiga takarbeten som ska utföras. Dessa kommer då att genomföras i anslutning till fasadrenoveringen våren 2012, bl. a för att samnyttja uppmonterade byggnadsställningar. De avisningsanläggningar som finns på tak och i stuprör har setts över, varvid det befunnits att vissa delar inte fungerat fullt ut. Dessa delar har nu lagats ellet bytts ut. Sida 2(10) Beslut har fattats om att rasskydd ska sättas upp på B-husets tak mot Sysslomansgatan och på D-husets tak mot norr. Monteringen av takrasskydden kommer att göras i anslutning till arbetet på A-husets tak. En brandskyddsöversyn har utförta av Upplands Brandservice. Branddetektorer och larm har installerats på vindarna i A- och B-husen. Nya brandsläckare har anskaffats och placerats i trapphusen och i tvätttugan. I tvättstugan har den mindre tvättmaskinen gått sönder och därmed blivit utbytt. Fuktskador har på något sätt blivit 2011 års signum. I november har lägenhet nr 17 drabbats av vattenskador i köksskåp och underliggande golv. Orsaken har kunnat hänföras till ett stopp i avloppssystemet och ett bristfälligt monterat avlopp från diskbänk. Tyvärr drabbades då även underliggande lägenhet nr 12 av vattenskador med påföljande renoveringsarbeten. I lägenhet nr 20 har en fuktskada uppmärksammats i badrummet. Skadan har uppstått p.g.a. ofullständig renovering av golvbrunn. Återigen har familjen Skarp drabbats av fuktproblem och vattenskador. Under hösten uppmärksammades fuktskador i yttervägg och i golv vid eldningskamin. En fuktutredning av OCAB bekräftade förhållandena och konstaterade att det även fanns mycket fukt under golvet i kök och matrum. Vid fortsatta undersökningar spårades en sannolik orsak till fukt och vattenskadorna. Vid provtryckning av vattenledningar som försörjer hus D och E upptäcktes ett läckage på varmvattenledningen. Läckaget har sedan uppfyllt mark och jord med vatten som trängt in under E-huset och Skarps lägenhet. Sedan början av januari 2012 pågår en omfattande renovering av lägenhet nr 25. Så snart det blir möjligt görs grävningsarbeten för att kunna reparera vattenledningsskadan och för att förstärka dräneringar vid huset. Björn Ehlin Per Edling Fredrik Ahlstedt Göran Kåver Magnus Quennerstedt Erik Terenius Katarina Lif Pikas Styrelsen 2011 Ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant

4 Revisorer Sida 3(10) Sven-Uno Skarp Gunnar Pira revisor revisorssuppleant Anna Skarp Bo Grendal Åke Strömberg Valberedning sammankallande Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har under 2011 haft sju protokollförda sammanträden. Förvaltning Vicevärd har varit Robin Nordström, Sweax AB Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Mediator Fastighetskonsult. Fastighetsskötsel har utförts av Sweax AB, som också övertagit ansvaret för ventilationsservice. Lokalvård har ombesörjts av Waldemars Städservice. För underhåll av hiss och grind anlitas Uppsala Lyftservice. Överlåtelser Under 2011 har 3 st överlåtelser av bostadsrätt skett (föregående år 2 st) och föreningen har fått tre nya medlemmar. Lägenhet Säljare Köpare 10 Christina Pettersson Curt Lahti 10 Curt Lahti Sofia Hedén 24 Lisa och Daniel Modéer Caroline Kampf och Daniel Gräll För hyreslokaler har en överlåtelse skett. Sommerman Skinner Management Service AB (och Galleri Diana) med innehavare Mark Skinner har övertagit Tigolokalen från Walle Bobeck. Avgiftsändringar Under 2011 har medlemsavgiften varit oförändrad, men beslut har fattats om en höjning med 8% från och med januari För parkeringsplatser som hyrs av medlemmar har månadshyran höjts vid halvårsskiftet från 350 till 550 kr. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

5 Sida 4(10) Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till årsmötet disposition står: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfonden ianspråktas Till balanserat resultat överföres

6 Brf Ånäbben Org. nr RESULTATRÄKNING 5(10) INTÄKTER Nettoomsättning 2011 Not 2010 Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Bränsleavgifter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt/fastighetsavgift Reparation och underhållskostnader Reparationer Planerat underhåll Personalkostnader Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader Markanläggningar Inventarier RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Statlig skatt 0 0 ÅRETS RESULTAT

7 Brf Ånäbben Org. nr BALANSRÄKNING 6(10) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2011 Not 2010 Fastigheten Pågående arbeten Mark Inventarier Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsavgifter/hyror Övriga fordringar Förutb kostnader och uppl intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital Upplåtelseavgifter Grundförstärkningsfond Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst Leverantörsskulder Egna skatteskulder Personalens källskatt 0 0 Sociala avgifter 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Förskottsinbetalda hyror/avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Ånäbben Org. nr Redovisningsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. 7(10) Byggnaden skrivs av med 1,5% per år. Markanläggning 5% Inventarier skrivs av med 20% per år. Belopp anges i hela kronor NOT NR 1 Hyresintäkter Hyra lokaler Hyrestillägg, fastighetsskatt på lokaler Hyror, bilplatser SUMMA NOT NR 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel, extra tjänster Städning Entreprenad Obligatoriska besiktningar 0 0 Hisskostnader Vattenskada Serviceavtal El Värme Vatten Sophämtning Försäkringar Kabel TV Förbrukningsinventarier Övriga fastighetskostnader SUMMA NOT NR 3 Administrationskostnader Redovisningstjänster Inköpta administrativa tjänster 0 0 SUMMA

9 Brf Ånäbben Org. nr NOT NR 4 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 1972 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 2010 uppgick till maximalt kr/lgh och för 2011 maximalt kr/lgh) samt fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde). Taxeringsvärdet framgår av annan not. 8(10) NOT NR 5 Personalkostnader Arvode revision Revisionsarvode Övriga uppdrag 0 0 SUMMA REVISIONSARVODE Under året har föreningen inte haft någon anställd. Löner och arvoden Styrelsen Övriga anställda SUMMA LÖNER OCH ARVODEN Sociala avgifter SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter NOT NR 6 Fjärdingen 7:10 Taxeringsvärde: Byggnadsvärde Markvärde SUMMA TAXERINGSVÄRDE Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler Bokfört värde: Byggnader Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan (varav markanläggningar) Inventarier Ingående ackumulerade avskrivningar Inköp under året 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

10 Brf Ånäbben Org. nr (10) NOT NR 7 Övriga fordringar Skattekonto Skattefordringar SUMMA NOT NR 8 Upplupna intäkter Förutbetalda försäkringskostnader Förutbetalda kostnader SUMMA NOT NR 9 Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Utgående upplåtelseavg. tionsfond resultat Saldo Belopp vid årets ingång Disposition av 2010 års resultat Årets resultat BELOPP ÅRETS UTGÅNG NOT NR 10 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Upplandsbanken rörligt 4,673% SUMMA FASTIGHETSLÅN Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER Härav del som förfaller till betalning senare än NOT NR 11 Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER

11

12

13 Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

14 tegl.se/noe.nu Besöksadress Kungsgatan 16 Box 3080, Uppsala Telefon

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Botvid Årsredovisning 2014

Brf Botvid Årsredovisning 2014 Brf Botvid Årsredovisning 2014 Sida 1(8) Årsredovisning Brf Botvid Org.nr 717600-2546 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer