Föredragningslista för styrelsemöte nr /2014 vid Stockholms universitets studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2014 vid Stockholms universitets studentkår klockan i Blå rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut 3. Anmälningsärenden 4. Beslutsärenden 4.1. Motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet* 4.2. Motionssvar: FFAB 4.3. SUS Jämlikhetspolicy* 4.4. Delegater till SSCO studentråd 12 maj* 4.5. Ansökan om kårföreningsstatus: Bokcirkel utan puckon* 4.6. Ansökan om kårföreningsstatus: F! Studenter Stockholm* 4.7. Ansökan om medel från doktorandombud* 5. Diskussionsärenden 5.1. Kapitalförvaltning och placeringspolicy 5.2. Rekrytering av ekonomiansvarig* 5.3. SUS Kommunikationspolicy 6. Rapporter 6.1. Rapport från valnämndsordförande* Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

2 7. Övriga frågor 8. Nästa möte 9. Mötet avslutas * Finns med som bilaga 2 (2)

3 Ärende 4.1. Motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet Bakgrund Kårpartiet HumSam har inkommit med en motion om att införa ett stycke om antirasism i SUS åsiktsdokument. Presidiet tycker att motionen väldigt väl överensstämmer med de diskussioner som har förts i styrelsen om ämnet i år. Vi tycker också att det är viktigt att ställningstaganden av den typen ska komma från fullmäktige, om inte annat så för att få mer tyngd. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att anta föreslaget svar på motionen Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

4 Ärende x.x. Styrelsens motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet Avsändare Styrelsen Till fullmäktige x.x. Styrelsens motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att det behövs ett stycke om antirasism i åsiktsdokumentet. Under vårterminen har styrelsen behövt ta principiell ställning i frågor där vi hade önskat ett direktiv från fullmäktige om hur studentkåren ställer sig i frågan om antirasism och främlingsfientliga organisationer. Vidare är detta en fråga som även är angelägen i den nationella studentpolitiken, och där finns det ett värde i att SUS är tidiga med att ta ställning. Styrelsen yrkar bifall för motionen. Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

5 Sid. 1(1) Humanisterna & Samhällsvetarna Emma Bergenholtz Jacobina Nilsson Motion från Humanisterna & Samhällsvetarna Antirasism i åsiktsdokumentet Till fullmäktigeledarmöter, fullmäktige 23/4-14 Som de flesta nog uppmärksammat ser vi en ökning av främlingsfientligheten i världen och Sverige igen. Sverigedemokraterna har varit på besök inom högskolan och SD-studenter organiserar sig på högskolorna runt om i landet. Nyligen fick vår styrelse själva ta ställning till en ansökan om att SD-studenter ville bilda en kårförening under SUS. SUS åsikter gällande rasism och antirasism blir därför högst aktuella. Idag står det ingenting om antirasism i vårt åsiktsdokument och det upplever vi är något som verkligen saknas för att kunna ta tydliga ställningstagande. Det behövs styrdokument för den här frågan. Därför vill vi börja med lägga in följande stycke under Jämlikhet (sid 12) i åsiktsdokumentet under ny rubrik Antirasism: Antirasism Rasism påverkar alla i samhället. Rasism är förtryckande och leder till utanförskap och diskriminering för de som drabbas av den, och skapar privilegier för de som gynnas av dess mekanismer. Detta syns tydligt även inom universitets- och högskolevärlden. Vi menar att rasism inte är förenligt med ett öppet och tillgängligt universitet och att vi som kår ska ta ett tydligt ställningstagande och aktivt motverka rasism i alla delar av universitetets och kårens verksamheter. Ett aktivt antirasistisk arbete som tar avstånd från rasism, fascism och all typ av främlingsfientlighet är viktigt för alla studenters trygghet. Att samarbeta med partier och organisationer som bygger på en nationalistisk grund riskerar att göra att studenter inte känner sig välkomna på universitetet eller i kårens verksamhet som ska vara öppna för alla. Av denna anledning samarbetar Stockholms universitets studentkår inte med partier eller organisationer som bygger på nationalistisk eller främlingsfientlig grund. Med anledning av detta yrkar Humanisterna & Samhällsvetarna - att införa det nya stycket om antirasisms i åsiktsdokumentet

6 Ärende 4.3. Jämlikhetspolicy Avsändare Ledningsgruppen Till styrelsemöte nr Jämlikhetspolicy Bakgrund I SUS Handlingsplan för lika villkor står det att en jämlikhetspolicy för studentkåren ska tas fram. En äldre jämlikhetspolicy har funnits tidigare men revs upp av den gamla styrelsen då den var obsolet. Påverkanssekreterare jämlikhet har tillsammans med verksamhetschef under vintern tagit fram ett förslag som har behandlats av ledningsgruppen. På styrelsemöte nummer 17 lyftes policyn som diskussionspunkt, och styrelsen hade inga anmärkningar på det föreslagna dokumentet. Beslutsförslag Ledningsgruppen föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att anta Jämlikhetspolicyn enligt bilaga Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

7 Datum Antagen av Handläggare Kristin Lanevik Jämlikhetspolicy Bakgrund Stockholms universitets studentkår (SUS) ska vara en arbetsplats där alla känner sig lika välkomna och ges samma möjligheter att utföra sina uppdrag, både i mötet med studenter, i det interna arbetet samt förtroendevalda och anställda emellan. SUS ser det som sin uppgift att arbeta aktivt för att förebygga exkludering och diskriminering i all sin verksamhet, likväl som på Stockholms universitet i stort. Detta arbete ska genomgående göras ur ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Syftet Syftet med jämlikhetspolicyn är att den ska visa SUS övergripande viljeinriktning och målsättning med organisationens jämlikhetsarbete. Med hjälp av dokumentet ska personer som kommer i kontakt med SUS veta vad vi har för åsikter i jämlikhetsfrågor. Avgränsningar Jämlikhetspolicyn gäller för SUS lokaler och för SUS medarbetare, såväl anställda som förtroendevalda. Jämlikhetspolicyn gäller inte för SUS bolag, styrelsen, studentråd, kårföreningar eller andra parter knutna till SUS. Ansvarsfördelning SUS styrelse är ytterst ansvarig för SUS verksamhet och därigenom även arbetet med jämlikhetsfrågor. Av fastslagen enhetsinstruktion är verksamhetschef ansvarig för att planera, leda och följa upp SUS arbetsmiljö. För ett framgångsrikt jämlikhetsarbete måste arbetsledare och påverkanssekreterare jämlikhet samarbeta. Det ligger även stort ansvar på alla medarbetare att följa lagar, regler och interna styrdokument. Centrala kategorier Jämlikhetspolicyn utgår från diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder) enligt Diskrimineringslagen (2008:567) men gör vissa omformuleringar för att stärka det inkluderande arbetet ytterligare, och verka utifrån en bredare förståelse av lika villkorsarbete. Jämlikhetspolicyn inkluderar även socioekonomisk bakgrund då det är en viktig parameter i SUS jämlikhetsarbete. På grund av normer inom universitetsvärlden kan socioekonomisk bakgrund förhindra Stockholm University Student Union Visiting adress Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

8 att personer får möjlighet att delta på lika villkor. Därför ser SUS det som viktigt att arbeta extra med denna fråga vilket också styrks av SUS åsiktsdokument. Kön, könsidentitet och/eller könsuttryck SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla personer oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck inkluderas. SUS ska verka för att alla, oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, ska ha samma rättigheter, möjligheter, villkor och skyldigheter på arbetsplatsen samt samma möjlighet att utvecklas och påverka organisationen och sina arbetsuppgifter. Kön ska inte utgöra grund för negativ särbehandling och/eller trakasserier, vilket innefattar att ovälkomna handlingar av sexuell natur aldrig tolereras. Etnicitet SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där personer från olika etniska och geografiska bakgrunder inkluderas. Etnicitet ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. Förtroendevalda och anställda ska respekteras och uppskattas på lika villkor oavsett hudfärg, etnicitet, bakgrund eller språk. Sexuell läggning SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla oavsett sexuell läggning, familjekonstellation och förhållanden inkluderas. Medarbetare ska respekteras oavsett sexuell läggning, och sexuell läggning ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. Religion eller annan trosuppfattning SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla oavsett religion, livsåskådning eller trosuppfattning inkluderas. Alla oavsett religion, livsåskådning eller trosuppfattning ska ha rätt att utöva sin tro som t.ex. genom bön. Religion, livsåskådning eller trosuppfattning ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. Arbetstagare och förtroendevalda ska oavsett religion, trosuppfattning eller livsåskådning känna sig respekterade och uppskattade. Funktionsnedsättning SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla oavsett funktionsförutsättningar inkluderas. Medarbetare ska respekteras oavsett funktionsförutsättningar och funktionsnedsättningar ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. Ålder SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla oavsett ålder inkluderas. Förtroendevalda och anställda ska känna sig respekterade och uppskattade oavsett ålder och ålder ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. 2 (3)

9 Socioekonomisk bakgrund SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där personer från olika socioekonomiska bakgrunder inkluderas på lika villkor. Ingen socioekonomisk bakgrund ska utgöra grund för negativ särbehandling. Uppföljning För att försäkra uppföljning och utveckling ansvarar verksamhetschef och presidium för att jämlikhetspolicyn årligen revideras. Vid behov ska årligen en handlingsplan arbetas fram i samråd mellan verksamhetschefoch presidium. 3 (3)

10 Ärende 4.4. Delegater till SSCO studentråd Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Delegater till SSCO studentråd Bakgrund Den 12 maj sammanträder SSCO:s högsta beslutande organ: studentrådet. Till detta skickar varje medlemskår två delegater som för kårens talan. Som största medlemskår i SSCO sitter SUS delegater tillsammans på närmare 40 procent av studentrådets röster. SUS brukar utse en delegat från majoriteten och en från oppositionen. De som går utses till delegater för SUS bör inte sitta på eller kandidera till förtroendeuppdrag på SSCO. Bifogat finner ni kallelse och mandatfördelning till studentrådet. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att xx utses till delegat för SUS på SSCO:s studentråd med 5465,2159 röster och att xx utses till personlig suppleant att xx utses till delegat för SUS på SSCO:s studentråd med 5465 röster och att xx utses till personlig suppleant Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

11 Kallelse SSCO Studentråd 12 maj 2014 Härmed kallas samtliga SSCO:s medlemskårer till det andra studentrådet verksamhetsåret 2013/2014. Plats: Hörsalen, Studentpalatset, Norrtullsgatan 2 (T-bana Odenplan) Tid: måndagen den 12 maj 2014 kl För information om formalia kring studentrådet, se SSCO:s stadgar på hemsidan, Datum inför studentrådet 26 mars kallelse skickas ut till samtliga medlemskårer 7 april propositioner skickas ut till samtliga medlemskårer 21 april sista dag att inkomma med motioner och följdmotioner 5 maj sista dag att anmäla studentrådsdelagater 5 maj handlingar skickas ut till medlemskårer och studentrådsdelegater 9 maj sista dag att inkomma med enkel fråga 12 maj studentråd Anmälan av ledamöter och suppleanter (SSCO:s stadgar 3.5) De valda ledamöternas och suppleanternas namn och e-postadresser ska anmälas via e- post post (SSCO, Box 45015, Stockholm) eller fax ( ) till SSCO:s kansli senast måndag 5 maj 2013 kl Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, Stockholm Besöksadress: Norrtullsgatan 2, tel: , fax: ,

12 Se bilaga för mandatfördelning. Exempel: Kår 1 har 200 mandat. Ordinarie ledamot 1 får tilldelat sig 150 av dessa och ledamot 2 får 50. Kåren avgör helt och hållet själv hur många mandat respektive ledamot får. Fördelningen ska anmälas till SSCO i samband med att ledamöterna anmäls. Möteshandlingar skickas ut till kårerna sju dagar före studentrådet. För att handlingar ska kunna skickas ut till samtliga studentrådsledamöter ska anmälan av ledamöter och suppleanter vara SSCO tillhanda senast den 5 maj. Handlingarna skickas alltid ut till medlemskårerna. Möteshandlingar (SSCO:s stadgar 3.9) Enligt tidigare beslut skickas möteshandlingar endast ut elektroniskt. Möteshandlingarna ska skickas ut senast sju dagar före sammanträdet. Möteshandlingarna skickas ut till studentrådsledamöter som har anmälts med e-postadress samt till alla medlemskårers kontaktpersoner. Samtliga möteshandlingar kommer även att finnas på SSCO:s webbsida Motioner (SSCO:s stadgar 3.11) Studentrådsledamot, -suppleant, organ inom SSCO eller medlemskår som önskar ta upp en fråga för behandling på studentrådet ska anmäla detta skriftligen till SSCO:s talman, senast tre veckor före sammanträdet. Talmannen ska snarast överlämna ärendet till styrelsen som om möjligt yttrar sig över ärendet. Beslutsärenden måste vara anmälda och finnas med på föredragningslistan för att studentrådet ska kunna fatta beslut i ärendet. Studentrådet kan dock med fem sjättedelars majoritet besluta att ändå ta upp frågan och besluta i ärendet. Sista dag att inkomma med motioner är den 21 april. Enkel fråga (SSCO:s stadgar 3.12) Studentrådsledamot eller -suppleant som önskar ställa en så kallad enkel fråga ska anmäla detta skriftligen till SSCO:s talman, senast tre dagar före sammanträdet. Talmannen ska meddela den eller de som berörs om frågan och se till att den behandlas på sammanträdet. Enkel fråga får ställas till förtroendevald eller organ inom SSCO. I debatten kring en enkel fråga får endast frågeställaren och den till vilken frågan är riktad deltaga. Studentrådet kan vid behandlingen av enkla frågor endast fatta beslut om protokollsanteckning eller utredning. Övrigt Studentrådens sammanträden är offentliga. Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, Stockholm Besöksadress: Norrtullsgatan 2, tel: , fax: ,

13 Frågor? Har ni frågor om studentrådet får ni gärna kontakta: SSCO:s ordförande Teo Strömdahl Östberg, tel , SSCO:s vice ordförande Christian Augustinson, tel , SSCO:s talman, Kristian Kull, Välkommen! SSCO:s styrelse genom presidiet Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, Stockholm Besöksadress: Norrtullsgatan 2, tel: , fax: ,

14 Kår Antal medlemmar Studentrådsmandat Balettakademiens elevkår Beckmans Designhögskolas studentkår 95,5 95,5 Ericastiftelsens studentkår HV-skolas elevkår Elevkåren vid Gerlesborgsskolans Konstskola Konstskolan Idun Lovéns studentkår Berghs Elevkår Handelshögskolans i Stockholm studentkår 2062,5 1556,21591 GIH:s studentkår Konstfacks studentkår 442,5 442,5 Kulturamas vuxenkår Kungliga Musikhögskolans Studentkår Linköpings Teknologers Studentkår 30,5 30,5 Medicinska Föreningen i Stockholm 3236,5 2143,21591 Nackademins studentkår ,46591 Naprapathögskolans studentkår Nyckelviksskolans studentkår Odontologiska Föreningen Pernbys Målarskolas elevkår Röda Korsets högskolas studentkår Studentförbundet för socialt arbete 535,5 535,5 Sophiahemmet Högskolas studentkår SMI studentkår Stockholms Universitets Studentkår 20810, ,2159 Studentkåren vid Teologiska högskolan Polisförbundets Studerandeförening Solna Södertörns högskolas studentkår 1982,5 1516,21591 Teckenspråkstolkarnas Studentkår i Stockholm, Tekniska Högskolans studentkår 9110,5 5080,21591 Skandinaviska kiropraktorhögskolans studentkår Dans och Cirkushögskolans studentkår 53,5 53,5 Kåren vid Fotoskolan i Stockholm 63 63

15 Kår Antal medlemmar Studentrådsmandat Försvarshögskolans studentkår Club Mejan Hyper Islands Studentkår Diagonal Studentförening, Folkuniversitetet DISK 1246,5 1148,21591 Ersta Sköndals studentkår Studenter vid Medieinstitutet vid Stockholms 27,5 27,5 Sälj & Marknadshögskolans studentkår Studentkåren vid Stockholms dramatiska högskola Stockholms Elementära Teaterskolas studentkår Grafikskolans elevkår Stockholms Tekniska Instituts Studentkår 29 29

16 Ärende 4.5. Ansökan om kårföreningsstatus: Bokcirkel utan puckon Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Ansökan om kårföreningsstatus: Bokcirkel utan puckon Bakgrund Bokcirkel utan puckon har inkommit med en ansökan om att få kårföreningsstatus. Kårföreningssekreteraren har granskat ansökan och rekommenderar att styrelsen godkänner den. Bifogat finner ni hennes rekommendation. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att bifalla Bokcirkel utan puckons ansökan om kårföreningsstatus Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

17

18

19

20

21

22 Ärende 4.6. Ansökan om kårföreningsstatus: F! Studenter Stockholm Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Ansökan om kårföreningsstatus: F! Studenter Stockholm Bakgrund F! Studenter Stockholm har inkommit med en ansökan om att få kårföreningsstatus. Kårföreningssekreteraren har granskat ansökan och rekommenderar att styrelsen godkänner den. Bifogat finner ni hennes rekommendation. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att bifalla F! Studenter Stockholms ansökan om kårföreningsstatus Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

23

24

25

26

27

28

29

30 Ärende 4.7. Ansökan om medel från doktorandombud Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Ansökan om medel från doktorandombud Bakgrund Studentkårens doktorandombud Fredrik Charpentier Ljungqvist har inkommit med en ansökan om medel utöver sin enhetsbudget för att kunna trycka en mindre utgåva av rapporten från den doktorandenkät som gjordes förra året. Summan det rör sig om är , något som ryms inom styrelsens disposition. Presidiet anser att det här är ett väldigt bra ändamål att lägga sådana medel för, då det både är en viktig del av vårt arbete för forskarstuderande såväl som något som har varit väldigt uppskattat från universitetets håll. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att bevilja att medel om kronor tas från styrelsens disposition till doktorandombudsenheten Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

31

32 Ärende 5.1. Kapitalförvaltning och placeringspolicy Avsändare Till styrelsemöte nr Kapitalförvaltning och placeringspolicy Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

33 Ärende 5.2 Rekrytering av ekonomiansvarig Avsändare Ordförande Till styrelsemöte nr Rekrytering av ekonomiansvarig Då SUS ekonomiansvariga blev arbetsbefriad den 4 april, fram till dess att hans anställning upphör den 4 oktober, behöver vi nu rekrytera en ny ekonomiansvarig. I vanliga fall är det verksamhetschefen som håller i rekryteringar, men då Kristin har och framgent under våren kommer att ha fullt upp med rekryteringen av nästa års förtroendevalda, så kommer ordförande att hålla i rekryteringen. Dock så kommer ansvaret för rekryteringen att ligga på en rekryteringsgrupp där bland annat verksamhetschefen ingår. Bifogat finner ni nuvarande förslag på rekryteringsplan, och i den kan ni se att jag hoppas att kunna ha hittat en ny ekonomiansvarig innan maj månad är slut. Dock så har vi i vår stadga en bestämmelse som säger att styrelsen enbart får fatta beslut av expeditionskaraktär efter att kårvalsresultatet är kungjort, det vill säga den nionde maj. Detta i kombination med att det är styrelsen som tillsätter och säger upp kårens tjänstemän gör att vi måste ta ställning till hur vi vill göra med denna situation. Efter att ha konsulterat med en av kårrevisorerna har jag landat i två möjliga alternativ: antingen så bryter styrelsen mot stadgan och beslutar om tillsättning av ny ekonomiansvarig när en sådan har hittats, och står sedan till svars inför fullmäktige för det beslutet. Min bedömning är att både fullmäktige och revisorerna ser vikten av att en ny ekonomiansvarig tillsätts så snart som möjligt. Det andra alternativet är att styrelsen delegerar rätten att besluta om tillsättning av ny ekonomiansvarig, exempelvis till presidiet och verksamhetschef. Den sista är en lösning som inte bryter mot stadgan, men som däremot gör att styrelsen inte får det sista ordet i vem som blir ny ekonomiansvarig. Att vänta och låta den nya styrelsen som tillträder den första juli ser jag inte som ett alternativ. Förutom att diskutera tillvägagångssättet så vill jag gärna ha styrelsens input vad gäller kravprofil. Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

34 Ärende 4.2. Representationspolicy Avsändare Ledningsgruppen Till styrelsemöte nr Kommunikationspolicy Bakgrund Malin Gard har tillsammans med Anna Edsälv på kommunikationsenheten tagit fram en kommunikationspolicy för studentkåren. Policyn har behandlats internt enligt de riktlinjer för policys som togs fram förra året. Det innebär att policyn varit uppe två gånger vänder i ledningsgruppen, den ena gången för diskussion och den andra gången som beslutspunkt. Policyn antogs av ledningsgruppen den 3 april. Nästa steg i processen är att styrelsen ska behandla policyn under en diskussionspunkt, för att på ett efterföljande möte besluta om huruvida den ska antas eller ej. Kommunikationspolicyns syfte Syftet med denna kommunikationspolicy är att den på ett enkelt och tydligt sätt ska beskriva studentkårens övergripande principer för kommunikation. Ett planerat och strategiskt arbete med kommunikation hjälper oss att på bästa sätt utföra vårt uppdrag, att nå våra verksamhetsmål och vår vision om ett Stockholms universitet i världsklass Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm Telefax +46 (0)

35 Datum Antagen av Ledningsgruppen Handläggare Malin Gard Kommunikationspolicy Bakgrund Studentkåren bevakar och medverkar i utveckling av utbildning och förutsättningar för studier vid Stockholms universitet och vi företräder studenters gemensamma intressen. Vi arbetar för att våra medlemmars tid som studenter blir den bästa möjliga. För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att vi har en tydlig och sammanhållen intern och extern kommunikation. Syfte Syftet med denna kommunikationspolicy är att den på ett enkelt och tydligt sätt ska beskriva studentkårens övergripande principer för kommunikation. Ett planerat och strategiskt arbete med kommunikation hjälper oss att på bästa sätt utföra vårt uppdrag, att nå våra verksamhetsmål och vår vision om ett Stockholms universitet i världsklass. Mål Vårt mål är att policyn ska lägga grunden för ett planerat, gemensamt och målinriktat kommunikationsarbete. Kommunikation är inget självändamål, men rätt använd är den ett effektivt styrmedel som hjälper oss att nå våra uppsatta mål. Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all vår verksamhet och ses som en naturlig del i planer och beslut som rör vår verksamhet. Ett mål eller ett beslut som inte kommuniceras är nästan omöjligt att nå. Avgränsningar Policyn gäller för alla enheter på studentkåren undantaget tidningen Gaudeamus. Policyn gäller inte för studentråd, kårföreningar eller andra parter knutna till studentkåren. Ansvarsfördelning God kommunikation kommer inte av sig själv utan den skapas av ledning, chefer och alla medarbetare. Ansvaret för intern information och kommunikation ligger på ledningsgruppen. Arbetsledarna ska ge sina medarbetare den information de behöver i det dagliga arbetet och se till att de är väl informerade om studentkårens verksamhet. Presidiet och verksamhetschefen har ansvar för att informera om studentkårens vision, mål, strategier och värdegrund. Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

36 Alla medarbetare är ansvariga för att själva hålla sig tillräckligt informerade för att kunna sköta och utveckla sitt arbete. Att dela med sig av kunskaper, idéer och synpunkter är viktigt för den interna kvaliteten och effektiviteten. Det är också viktigt för ett gott arbetsklimat. Studentkårens kommunikationsenhet har huvudansvaret för att ta fram studentkårens officiella externa informationsmaterial. I de fall medarbetare eller enheter tar fram informationsmaterial ska alltid kommunikationsenheten kopplas in för att se över och ge feedback på texter och hjälpa till med layout. Kommunikationsenheten ansvarar för studentkårens officiella kommunikation i digitala kanaler. Inom studentkåren ligger ansvaret på att uttala sig officiellt till media om studentkårens verksamhet på presidiet. I vissa fall kan enskilda medarbetare uttala sig om sina respektive expertområden. Mediekontakter ska alltid ske i samarbete med studentkårens kommunikationsenhet. Kommunikationsenheten ansvarar för att alla nya medarbetare får en introduktion i hur studentkåren arbetar med kommunikation. Ansvaret för att detta policydokument årligen revideras, implementeras och efterföljs vilar på kommunikationsansvarig och ledningsgruppen. Övergripande principer för vår kommunikation I studentkårens uppdrag ingår att företräda studenters gemensamma intressen och vi garanterar studenter inflytande över sin utbildning, därmed berör vårt arbete alla studenter vid Stockholms universitet. Därför är det viktigt att vi har en dialog med våra medlemmar, studenter och universitetet så att vi tillsammans kan skapa det universitet vi vill ha. Studenter på Stockholms universitet har en självklar rätt att få information och vägledning om studentkårens stödfunktioner, påverkansarbete, planer och beslut och hur de själva kan påverka och kan komma att påverkas av dessa. Studentkårens visuella identitet som regleras i vår grafiska profil, tillsammans med denna kommunikationspolicy ligger till grund för hur vi vill profilera oss och hur vi vill uppfattas. Vår kommunikationspolicys kärnvärden har sitt ursprung i vår värdegrund, som beskriver våra gemensamma och grundläggande värderingar och berättar hur vi vill uppfattas. Vår kommunikation ska vara: 2 (3)

37 Öppen Vi tar initiativ till kommunikation, vi väntar inte tills den efterfrågas. Vi skapar mötesplatser och öppnar upp för dialog, vi lyssnar och diskuterar. Vi förmedlar våra kunskaper och erfarenheter med varandra och med studenter och andra intressenter. Transparens är viktigt. Vi berättar hur, och hur väl vi utför vårt arbete. Vi kommunicerar och delar med oss i både med- och motgång. Tillgänglig All kommunikation ska vara lätt tillgänglig och tydlig för alla. Vi använder ett tillgängligt och inkluderande text- och bildspråk. Vi finns och syns där våra studenter och medlemmar befinner sig. Hos oss är alla välkomna. Vi motverkar och förebygger diskriminering, både på universitetet och i vår egen organisation, detta är viktigt att tänka på när vi kommunicerar. Personlig Vi vill i vår kommunikation visa fram människorna som arbetar på studentkåren. Vår kommunikation ska vara personlig och inbjuda till dialog. Vi undviker högtravande myndighetsspråk. 3 (3)

38 Ärende 6.1. Rapport Avsändare Valnämndsordförande/Projektledare kårvalet Till styrelsemöte nr Rapport från valnämndsordförande Jag är sedan en vecka tillbaka arvoderad på 50 %. Arbetet fortskrider framåt, men med vissa komplikationer som ställer till det. Då Malin Gard gått på mammaledighet har kommunikationsavdelning haft mycket att göra, vilket lett till vissa förseningar av material till kårvalet. Vidare har valnämnden ställts inför ett nytt problem gällande utsändandet av information kring valförfarandet till SUS medlemmar. Tidigare år har detta gjort genom Gadden, men det är inte möjligt i år. För att inte vara stadgevidriga ska vi skicka ut informationen per post till alla medlemmar senast tio dagar före sista valdag. Jag arbetar på att hitta en lösning. Vi kommer ha valstationer utanför tunnelbanan, i glasrummet, i Gallerier i Studenthuset, på Kräftriket (ej 100 % klart än) och en ambulerande station. Stockholms stads valnämnd kommer ha en station för förtidsröstning till EP-valet utanför universitetsbiblioteket. Jag har träffat nämndens ordförande och vi kunde konstatera att våra valstationer troligtvis inte kommer påverka varandra. Alla valfunktionärer som kommer arbeta under valveckan är klara. Jag har under senaste veckorna jobbat lite över min arvoderingsnivå för att inte hamna för långt efter. Nästa år kan posten med fördel arvoderas på 50 % något tidigare. I år är det visserligen extra bökigt med alla röda dagar som infaller precis före valet. En något dyster rapport, men jag har gott hopp om ett lyckat val. Charlotte Wöhlecke Valnämndsordförande 2014 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 2013-09-30, klockan 18:00 i sal 137 (Kårsalen), Studenthuset, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Kontroll

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

SSCO Stadgar. Antagen av SSCO studentråd 2013-11-25

SSCO Stadgar. Antagen av SSCO studentråd 2013-11-25 SSCO Stadgar Antagen av SSCO studentråd 2013-11-25 Innehållsförteckning 1. Sammansättning och ändamål... 2 2. Medlemskap... 2 2.1 Ansökan om medlemskap... 2 2.2 Medlemsrapportering... 2 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-24 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-04-29 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-15 klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige

Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2012-06-07, klockan 17:00 i De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Halmstad Studentkår Stadga

Halmstad Studentkår Stadga Halmstad Studentkår Stadga Antagen av Medlemsmötet för Halmstad Studentkår 21 maj 2013 Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemskap... 4 Kapitel 3. Kårstatus... 5 Kapitel 4. Organisation... 6 Kapitel

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet

Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet 2012-01-24 Nobelhuset, Frescati Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet Närvarande: 1. Andreas Åström- Sociologiska SR 2. Sandra Hellstrand- Ekonomisk-historiska DR 3. Maria Brandén - Sociologiska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor Personalenheten Samordnarna för lika villkor Agnes Lundgren Jeanette Lövqvist Handledning 2014-08-19 Sid 1 (10) Handledning Chefer och företrädare för lika villkor vid institutioner och enheter Fastställd

Läs mer

Stockholm 2013 04 23. Kongliga Bergssektionens. jämställdhetsplan

Stockholm 2013 04 23. Kongliga Bergssektionens. jämställdhetsplan Stockholm 2013 04 23 Kongliga Bergssektionens jämställdhetsplan 2013/2014 Bakgrund: På Bergssektionen finns idag (VT 2011) 205 betalande sektionsmedlemmar varav 59 är kvinnor. På Bergssektionen finns idag

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer