Föredragningslista för styrelsemöte nr /2014 vid Stockholms universitets studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2014 vid Stockholms universitets studentkår klockan i Blå rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut 3. Anmälningsärenden 4. Beslutsärenden 4.1. Motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet* 4.2. Motionssvar: FFAB 4.3. SUS Jämlikhetspolicy* 4.4. Delegater till SSCO studentråd 12 maj* 4.5. Ansökan om kårföreningsstatus: Bokcirkel utan puckon* 4.6. Ansökan om kårföreningsstatus: F! Studenter Stockholm* 4.7. Ansökan om medel från doktorandombud* 5. Diskussionsärenden 5.1. Kapitalförvaltning och placeringspolicy 5.2. Rekrytering av ekonomiansvarig* 5.3. SUS Kommunikationspolicy 6. Rapporter 6.1. Rapport från valnämndsordförande* Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

2 7. Övriga frågor 8. Nästa möte 9. Mötet avslutas * Finns med som bilaga 2 (2)

3 Ärende 4.1. Motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet Bakgrund Kårpartiet HumSam har inkommit med en motion om att införa ett stycke om antirasism i SUS åsiktsdokument. Presidiet tycker att motionen väldigt väl överensstämmer med de diskussioner som har förts i styrelsen om ämnet i år. Vi tycker också att det är viktigt att ställningstaganden av den typen ska komma från fullmäktige, om inte annat så för att få mer tyngd. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att anta föreslaget svar på motionen Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

4 Ärende x.x. Styrelsens motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet Avsändare Styrelsen Till fullmäktige x.x. Styrelsens motionssvar: Antirasism i åsiktsdokumentet Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att det behövs ett stycke om antirasism i åsiktsdokumentet. Under vårterminen har styrelsen behövt ta principiell ställning i frågor där vi hade önskat ett direktiv från fullmäktige om hur studentkåren ställer sig i frågan om antirasism och främlingsfientliga organisationer. Vidare är detta en fråga som även är angelägen i den nationella studentpolitiken, och där finns det ett värde i att SUS är tidiga med att ta ställning. Styrelsen yrkar bifall för motionen. Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

5 Sid. 1(1) Humanisterna & Samhällsvetarna Emma Bergenholtz Jacobina Nilsson Motion från Humanisterna & Samhällsvetarna Antirasism i åsiktsdokumentet Till fullmäktigeledarmöter, fullmäktige 23/4-14 Som de flesta nog uppmärksammat ser vi en ökning av främlingsfientligheten i världen och Sverige igen. Sverigedemokraterna har varit på besök inom högskolan och SD-studenter organiserar sig på högskolorna runt om i landet. Nyligen fick vår styrelse själva ta ställning till en ansökan om att SD-studenter ville bilda en kårförening under SUS. SUS åsikter gällande rasism och antirasism blir därför högst aktuella. Idag står det ingenting om antirasism i vårt åsiktsdokument och det upplever vi är något som verkligen saknas för att kunna ta tydliga ställningstagande. Det behövs styrdokument för den här frågan. Därför vill vi börja med lägga in följande stycke under Jämlikhet (sid 12) i åsiktsdokumentet under ny rubrik Antirasism: Antirasism Rasism påverkar alla i samhället. Rasism är förtryckande och leder till utanförskap och diskriminering för de som drabbas av den, och skapar privilegier för de som gynnas av dess mekanismer. Detta syns tydligt även inom universitets- och högskolevärlden. Vi menar att rasism inte är förenligt med ett öppet och tillgängligt universitet och att vi som kår ska ta ett tydligt ställningstagande och aktivt motverka rasism i alla delar av universitetets och kårens verksamheter. Ett aktivt antirasistisk arbete som tar avstånd från rasism, fascism och all typ av främlingsfientlighet är viktigt för alla studenters trygghet. Att samarbeta med partier och organisationer som bygger på en nationalistisk grund riskerar att göra att studenter inte känner sig välkomna på universitetet eller i kårens verksamhet som ska vara öppna för alla. Av denna anledning samarbetar Stockholms universitets studentkår inte med partier eller organisationer som bygger på nationalistisk eller främlingsfientlig grund. Med anledning av detta yrkar Humanisterna & Samhällsvetarna - att införa det nya stycket om antirasisms i åsiktsdokumentet

6 Ärende 4.3. Jämlikhetspolicy Avsändare Ledningsgruppen Till styrelsemöte nr Jämlikhetspolicy Bakgrund I SUS Handlingsplan för lika villkor står det att en jämlikhetspolicy för studentkåren ska tas fram. En äldre jämlikhetspolicy har funnits tidigare men revs upp av den gamla styrelsen då den var obsolet. Påverkanssekreterare jämlikhet har tillsammans med verksamhetschef under vintern tagit fram ett förslag som har behandlats av ledningsgruppen. På styrelsemöte nummer 17 lyftes policyn som diskussionspunkt, och styrelsen hade inga anmärkningar på det föreslagna dokumentet. Beslutsförslag Ledningsgruppen föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att anta Jämlikhetspolicyn enligt bilaga Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

7 Datum Antagen av Handläggare Kristin Lanevik Jämlikhetspolicy Bakgrund Stockholms universitets studentkår (SUS) ska vara en arbetsplats där alla känner sig lika välkomna och ges samma möjligheter att utföra sina uppdrag, både i mötet med studenter, i det interna arbetet samt förtroendevalda och anställda emellan. SUS ser det som sin uppgift att arbeta aktivt för att förebygga exkludering och diskriminering i all sin verksamhet, likväl som på Stockholms universitet i stort. Detta arbete ska genomgående göras ur ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Syftet Syftet med jämlikhetspolicyn är att den ska visa SUS övergripande viljeinriktning och målsättning med organisationens jämlikhetsarbete. Med hjälp av dokumentet ska personer som kommer i kontakt med SUS veta vad vi har för åsikter i jämlikhetsfrågor. Avgränsningar Jämlikhetspolicyn gäller för SUS lokaler och för SUS medarbetare, såväl anställda som förtroendevalda. Jämlikhetspolicyn gäller inte för SUS bolag, styrelsen, studentråd, kårföreningar eller andra parter knutna till SUS. Ansvarsfördelning SUS styrelse är ytterst ansvarig för SUS verksamhet och därigenom även arbetet med jämlikhetsfrågor. Av fastslagen enhetsinstruktion är verksamhetschef ansvarig för att planera, leda och följa upp SUS arbetsmiljö. För ett framgångsrikt jämlikhetsarbete måste arbetsledare och påverkanssekreterare jämlikhet samarbeta. Det ligger även stort ansvar på alla medarbetare att följa lagar, regler och interna styrdokument. Centrala kategorier Jämlikhetspolicyn utgår från diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder) enligt Diskrimineringslagen (2008:567) men gör vissa omformuleringar för att stärka det inkluderande arbetet ytterligare, och verka utifrån en bredare förståelse av lika villkorsarbete. Jämlikhetspolicyn inkluderar även socioekonomisk bakgrund då det är en viktig parameter i SUS jämlikhetsarbete. På grund av normer inom universitetsvärlden kan socioekonomisk bakgrund förhindra Stockholm University Student Union Visiting adress Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

8 att personer får möjlighet att delta på lika villkor. Därför ser SUS det som viktigt att arbeta extra med denna fråga vilket också styrks av SUS åsiktsdokument. Kön, könsidentitet och/eller könsuttryck SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla personer oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck inkluderas. SUS ska verka för att alla, oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, ska ha samma rättigheter, möjligheter, villkor och skyldigheter på arbetsplatsen samt samma möjlighet att utvecklas och påverka organisationen och sina arbetsuppgifter. Kön ska inte utgöra grund för negativ särbehandling och/eller trakasserier, vilket innefattar att ovälkomna handlingar av sexuell natur aldrig tolereras. Etnicitet SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där personer från olika etniska och geografiska bakgrunder inkluderas. Etnicitet ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. Förtroendevalda och anställda ska respekteras och uppskattas på lika villkor oavsett hudfärg, etnicitet, bakgrund eller språk. Sexuell läggning SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla oavsett sexuell läggning, familjekonstellation och förhållanden inkluderas. Medarbetare ska respekteras oavsett sexuell läggning, och sexuell läggning ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. Religion eller annan trosuppfattning SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla oavsett religion, livsåskådning eller trosuppfattning inkluderas. Alla oavsett religion, livsåskådning eller trosuppfattning ska ha rätt att utöva sin tro som t.ex. genom bön. Religion, livsåskådning eller trosuppfattning ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. Arbetstagare och förtroendevalda ska oavsett religion, trosuppfattning eller livsåskådning känna sig respekterade och uppskattade. Funktionsnedsättning SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla oavsett funktionsförutsättningar inkluderas. Medarbetare ska respekteras oavsett funktionsförutsättningar och funktionsnedsättningar ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. Ålder SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där alla oavsett ålder inkluderas. Förtroendevalda och anställda ska känna sig respekterade och uppskattade oavsett ålder och ålder ska inte utgöra grund för negativ särbehandling. 2 (3)

9 Socioekonomisk bakgrund SUS ska sträva efter att ha en verksamhet och arbetsstyrka där personer från olika socioekonomiska bakgrunder inkluderas på lika villkor. Ingen socioekonomisk bakgrund ska utgöra grund för negativ särbehandling. Uppföljning För att försäkra uppföljning och utveckling ansvarar verksamhetschef och presidium för att jämlikhetspolicyn årligen revideras. Vid behov ska årligen en handlingsplan arbetas fram i samråd mellan verksamhetschefoch presidium. 3 (3)

10 Ärende 4.4. Delegater till SSCO studentråd Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Delegater till SSCO studentråd Bakgrund Den 12 maj sammanträder SSCO:s högsta beslutande organ: studentrådet. Till detta skickar varje medlemskår två delegater som för kårens talan. Som största medlemskår i SSCO sitter SUS delegater tillsammans på närmare 40 procent av studentrådets röster. SUS brukar utse en delegat från majoriteten och en från oppositionen. De som går utses till delegater för SUS bör inte sitta på eller kandidera till förtroendeuppdrag på SSCO. Bifogat finner ni kallelse och mandatfördelning till studentrådet. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att xx utses till delegat för SUS på SSCO:s studentråd med 5465,2159 röster och att xx utses till personlig suppleant att xx utses till delegat för SUS på SSCO:s studentråd med 5465 röster och att xx utses till personlig suppleant Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

11 Kallelse SSCO Studentråd 12 maj 2014 Härmed kallas samtliga SSCO:s medlemskårer till det andra studentrådet verksamhetsåret 2013/2014. Plats: Hörsalen, Studentpalatset, Norrtullsgatan 2 (T-bana Odenplan) Tid: måndagen den 12 maj 2014 kl För information om formalia kring studentrådet, se SSCO:s stadgar på hemsidan, Datum inför studentrådet 26 mars kallelse skickas ut till samtliga medlemskårer 7 april propositioner skickas ut till samtliga medlemskårer 21 april sista dag att inkomma med motioner och följdmotioner 5 maj sista dag att anmäla studentrådsdelagater 5 maj handlingar skickas ut till medlemskårer och studentrådsdelegater 9 maj sista dag att inkomma med enkel fråga 12 maj studentråd Anmälan av ledamöter och suppleanter (SSCO:s stadgar 3.5) De valda ledamöternas och suppleanternas namn och e-postadresser ska anmälas via e- post post (SSCO, Box 45015, Stockholm) eller fax ( ) till SSCO:s kansli senast måndag 5 maj 2013 kl Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, Stockholm Besöksadress: Norrtullsgatan 2, tel: , fax: ,

12 Se bilaga för mandatfördelning. Exempel: Kår 1 har 200 mandat. Ordinarie ledamot 1 får tilldelat sig 150 av dessa och ledamot 2 får 50. Kåren avgör helt och hållet själv hur många mandat respektive ledamot får. Fördelningen ska anmälas till SSCO i samband med att ledamöterna anmäls. Möteshandlingar skickas ut till kårerna sju dagar före studentrådet. För att handlingar ska kunna skickas ut till samtliga studentrådsledamöter ska anmälan av ledamöter och suppleanter vara SSCO tillhanda senast den 5 maj. Handlingarna skickas alltid ut till medlemskårerna. Möteshandlingar (SSCO:s stadgar 3.9) Enligt tidigare beslut skickas möteshandlingar endast ut elektroniskt. Möteshandlingarna ska skickas ut senast sju dagar före sammanträdet. Möteshandlingarna skickas ut till studentrådsledamöter som har anmälts med e-postadress samt till alla medlemskårers kontaktpersoner. Samtliga möteshandlingar kommer även att finnas på SSCO:s webbsida Motioner (SSCO:s stadgar 3.11) Studentrådsledamot, -suppleant, organ inom SSCO eller medlemskår som önskar ta upp en fråga för behandling på studentrådet ska anmäla detta skriftligen till SSCO:s talman, senast tre veckor före sammanträdet. Talmannen ska snarast överlämna ärendet till styrelsen som om möjligt yttrar sig över ärendet. Beslutsärenden måste vara anmälda och finnas med på föredragningslistan för att studentrådet ska kunna fatta beslut i ärendet. Studentrådet kan dock med fem sjättedelars majoritet besluta att ändå ta upp frågan och besluta i ärendet. Sista dag att inkomma med motioner är den 21 april. Enkel fråga (SSCO:s stadgar 3.12) Studentrådsledamot eller -suppleant som önskar ställa en så kallad enkel fråga ska anmäla detta skriftligen till SSCO:s talman, senast tre dagar före sammanträdet. Talmannen ska meddela den eller de som berörs om frågan och se till att den behandlas på sammanträdet. Enkel fråga får ställas till förtroendevald eller organ inom SSCO. I debatten kring en enkel fråga får endast frågeställaren och den till vilken frågan är riktad deltaga. Studentrådet kan vid behandlingen av enkla frågor endast fatta beslut om protokollsanteckning eller utredning. Övrigt Studentrådens sammanträden är offentliga. Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, Stockholm Besöksadress: Norrtullsgatan 2, tel: , fax: ,

13 Frågor? Har ni frågor om studentrådet får ni gärna kontakta: SSCO:s ordförande Teo Strömdahl Östberg, tel , SSCO:s vice ordförande Christian Augustinson, tel , SSCO:s talman, Kristian Kull, Välkommen! SSCO:s styrelse genom presidiet Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, Stockholm Besöksadress: Norrtullsgatan 2, tel: , fax: ,

14 Kår Antal medlemmar Studentrådsmandat Balettakademiens elevkår Beckmans Designhögskolas studentkår 95,5 95,5 Ericastiftelsens studentkår HV-skolas elevkår Elevkåren vid Gerlesborgsskolans Konstskola Konstskolan Idun Lovéns studentkår Berghs Elevkår Handelshögskolans i Stockholm studentkår 2062,5 1556,21591 GIH:s studentkår Konstfacks studentkår 442,5 442,5 Kulturamas vuxenkår Kungliga Musikhögskolans Studentkår Linköpings Teknologers Studentkår 30,5 30,5 Medicinska Föreningen i Stockholm 3236,5 2143,21591 Nackademins studentkår ,46591 Naprapathögskolans studentkår Nyckelviksskolans studentkår Odontologiska Föreningen Pernbys Målarskolas elevkår Röda Korsets högskolas studentkår Studentförbundet för socialt arbete 535,5 535,5 Sophiahemmet Högskolas studentkår SMI studentkår Stockholms Universitets Studentkår 20810, ,2159 Studentkåren vid Teologiska högskolan Polisförbundets Studerandeförening Solna Södertörns högskolas studentkår 1982,5 1516,21591 Teckenspråkstolkarnas Studentkår i Stockholm, Tekniska Högskolans studentkår 9110,5 5080,21591 Skandinaviska kiropraktorhögskolans studentkår Dans och Cirkushögskolans studentkår 53,5 53,5 Kåren vid Fotoskolan i Stockholm 63 63

15 Kår Antal medlemmar Studentrådsmandat Försvarshögskolans studentkår Club Mejan Hyper Islands Studentkår Diagonal Studentförening, Folkuniversitetet DISK 1246,5 1148,21591 Ersta Sköndals studentkår Studenter vid Medieinstitutet vid Stockholms 27,5 27,5 Sälj & Marknadshögskolans studentkår Studentkåren vid Stockholms dramatiska högskola Stockholms Elementära Teaterskolas studentkår Grafikskolans elevkår Stockholms Tekniska Instituts Studentkår 29 29

16 Ärende 4.5. Ansökan om kårföreningsstatus: Bokcirkel utan puckon Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Ansökan om kårföreningsstatus: Bokcirkel utan puckon Bakgrund Bokcirkel utan puckon har inkommit med en ansökan om att få kårföreningsstatus. Kårföreningssekreteraren har granskat ansökan och rekommenderar att styrelsen godkänner den. Bifogat finner ni hennes rekommendation. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att bifalla Bokcirkel utan puckons ansökan om kårföreningsstatus Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

17

18

19

20

21

22 Ärende 4.6. Ansökan om kårföreningsstatus: F! Studenter Stockholm Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Ansökan om kårföreningsstatus: F! Studenter Stockholm Bakgrund F! Studenter Stockholm har inkommit med en ansökan om att få kårföreningsstatus. Kårföreningssekreteraren har granskat ansökan och rekommenderar att styrelsen godkänner den. Bifogat finner ni hennes rekommendation. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att bifalla F! Studenter Stockholms ansökan om kårföreningsstatus Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

23

24

25

26

27

28

29

30 Ärende 4.7. Ansökan om medel från doktorandombud Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Ansökan om medel från doktorandombud Bakgrund Studentkårens doktorandombud Fredrik Charpentier Ljungqvist har inkommit med en ansökan om medel utöver sin enhetsbudget för att kunna trycka en mindre utgåva av rapporten från den doktorandenkät som gjordes förra året. Summan det rör sig om är , något som ryms inom styrelsens disposition. Presidiet anser att det här är ett väldigt bra ändamål att lägga sådana medel för, då det både är en viktig del av vårt arbete för forskarstuderande såväl som något som har varit väldigt uppskattat från universitetets håll. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående styrelsen att bevilja att medel om kronor tas från styrelsens disposition till doktorandombudsenheten Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

31

32 Ärende 5.1. Kapitalförvaltning och placeringspolicy Avsändare Till styrelsemöte nr Kapitalförvaltning och placeringspolicy Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

33 Ärende 5.2 Rekrytering av ekonomiansvarig Avsändare Ordförande Till styrelsemöte nr Rekrytering av ekonomiansvarig Då SUS ekonomiansvariga blev arbetsbefriad den 4 april, fram till dess att hans anställning upphör den 4 oktober, behöver vi nu rekrytera en ny ekonomiansvarig. I vanliga fall är det verksamhetschefen som håller i rekryteringar, men då Kristin har och framgent under våren kommer att ha fullt upp med rekryteringen av nästa års förtroendevalda, så kommer ordförande att hålla i rekryteringen. Dock så kommer ansvaret för rekryteringen att ligga på en rekryteringsgrupp där bland annat verksamhetschefen ingår. Bifogat finner ni nuvarande förslag på rekryteringsplan, och i den kan ni se att jag hoppas att kunna ha hittat en ny ekonomiansvarig innan maj månad är slut. Dock så har vi i vår stadga en bestämmelse som säger att styrelsen enbart får fatta beslut av expeditionskaraktär efter att kårvalsresultatet är kungjort, det vill säga den nionde maj. Detta i kombination med att det är styrelsen som tillsätter och säger upp kårens tjänstemän gör att vi måste ta ställning till hur vi vill göra med denna situation. Efter att ha konsulterat med en av kårrevisorerna har jag landat i två möjliga alternativ: antingen så bryter styrelsen mot stadgan och beslutar om tillsättning av ny ekonomiansvarig när en sådan har hittats, och står sedan till svars inför fullmäktige för det beslutet. Min bedömning är att både fullmäktige och revisorerna ser vikten av att en ny ekonomiansvarig tillsätts så snart som möjligt. Det andra alternativet är att styrelsen delegerar rätten att besluta om tillsättning av ny ekonomiansvarig, exempelvis till presidiet och verksamhetschef. Den sista är en lösning som inte bryter mot stadgan, men som däremot gör att styrelsen inte får det sista ordet i vem som blir ny ekonomiansvarig. Att vänta och låta den nya styrelsen som tillträder den första juli ser jag inte som ett alternativ. Förutom att diskutera tillvägagångssättet så vill jag gärna ha styrelsens input vad gäller kravprofil. Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

34 Ärende 4.2. Representationspolicy Avsändare Ledningsgruppen Till styrelsemöte nr Kommunikationspolicy Bakgrund Malin Gard har tillsammans med Anna Edsälv på kommunikationsenheten tagit fram en kommunikationspolicy för studentkåren. Policyn har behandlats internt enligt de riktlinjer för policys som togs fram förra året. Det innebär att policyn varit uppe två gånger vänder i ledningsgruppen, den ena gången för diskussion och den andra gången som beslutspunkt. Policyn antogs av ledningsgruppen den 3 april. Nästa steg i processen är att styrelsen ska behandla policyn under en diskussionspunkt, för att på ett efterföljande möte besluta om huruvida den ska antas eller ej. Kommunikationspolicyns syfte Syftet med denna kommunikationspolicy är att den på ett enkelt och tydligt sätt ska beskriva studentkårens övergripande principer för kommunikation. Ett planerat och strategiskt arbete med kommunikation hjälper oss att på bästa sätt utföra vårt uppdrag, att nå våra verksamhetsmål och vår vision om ett Stockholms universitet i världsklass Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm Telefax +46 (0)

35 Datum Antagen av Ledningsgruppen Handläggare Malin Gard Kommunikationspolicy Bakgrund Studentkåren bevakar och medverkar i utveckling av utbildning och förutsättningar för studier vid Stockholms universitet och vi företräder studenters gemensamma intressen. Vi arbetar för att våra medlemmars tid som studenter blir den bästa möjliga. För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att vi har en tydlig och sammanhållen intern och extern kommunikation. Syfte Syftet med denna kommunikationspolicy är att den på ett enkelt och tydligt sätt ska beskriva studentkårens övergripande principer för kommunikation. Ett planerat och strategiskt arbete med kommunikation hjälper oss att på bästa sätt utföra vårt uppdrag, att nå våra verksamhetsmål och vår vision om ett Stockholms universitet i världsklass. Mål Vårt mål är att policyn ska lägga grunden för ett planerat, gemensamt och målinriktat kommunikationsarbete. Kommunikation är inget självändamål, men rätt använd är den ett effektivt styrmedel som hjälper oss att nå våra uppsatta mål. Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all vår verksamhet och ses som en naturlig del i planer och beslut som rör vår verksamhet. Ett mål eller ett beslut som inte kommuniceras är nästan omöjligt att nå. Avgränsningar Policyn gäller för alla enheter på studentkåren undantaget tidningen Gaudeamus. Policyn gäller inte för studentråd, kårföreningar eller andra parter knutna till studentkåren. Ansvarsfördelning God kommunikation kommer inte av sig själv utan den skapas av ledning, chefer och alla medarbetare. Ansvaret för intern information och kommunikation ligger på ledningsgruppen. Arbetsledarna ska ge sina medarbetare den information de behöver i det dagliga arbetet och se till att de är väl informerade om studentkårens verksamhet. Presidiet och verksamhetschefen har ansvar för att informera om studentkårens vision, mål, strategier och värdegrund. Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

36 Alla medarbetare är ansvariga för att själva hålla sig tillräckligt informerade för att kunna sköta och utveckla sitt arbete. Att dela med sig av kunskaper, idéer och synpunkter är viktigt för den interna kvaliteten och effektiviteten. Det är också viktigt för ett gott arbetsklimat. Studentkårens kommunikationsenhet har huvudansvaret för att ta fram studentkårens officiella externa informationsmaterial. I de fall medarbetare eller enheter tar fram informationsmaterial ska alltid kommunikationsenheten kopplas in för att se över och ge feedback på texter och hjälpa till med layout. Kommunikationsenheten ansvarar för studentkårens officiella kommunikation i digitala kanaler. Inom studentkåren ligger ansvaret på att uttala sig officiellt till media om studentkårens verksamhet på presidiet. I vissa fall kan enskilda medarbetare uttala sig om sina respektive expertområden. Mediekontakter ska alltid ske i samarbete med studentkårens kommunikationsenhet. Kommunikationsenheten ansvarar för att alla nya medarbetare får en introduktion i hur studentkåren arbetar med kommunikation. Ansvaret för att detta policydokument årligen revideras, implementeras och efterföljs vilar på kommunikationsansvarig och ledningsgruppen. Övergripande principer för vår kommunikation I studentkårens uppdrag ingår att företräda studenters gemensamma intressen och vi garanterar studenter inflytande över sin utbildning, därmed berör vårt arbete alla studenter vid Stockholms universitet. Därför är det viktigt att vi har en dialog med våra medlemmar, studenter och universitetet så att vi tillsammans kan skapa det universitet vi vill ha. Studenter på Stockholms universitet har en självklar rätt att få information och vägledning om studentkårens stödfunktioner, påverkansarbete, planer och beslut och hur de själva kan påverka och kan komma att påverkas av dessa. Studentkårens visuella identitet som regleras i vår grafiska profil, tillsammans med denna kommunikationspolicy ligger till grund för hur vi vill profilera oss och hur vi vill uppfattas. Vår kommunikationspolicys kärnvärden har sitt ursprung i vår värdegrund, som beskriver våra gemensamma och grundläggande värderingar och berättar hur vi vill uppfattas. Vår kommunikation ska vara: 2 (3)

37 Öppen Vi tar initiativ till kommunikation, vi väntar inte tills den efterfrågas. Vi skapar mötesplatser och öppnar upp för dialog, vi lyssnar och diskuterar. Vi förmedlar våra kunskaper och erfarenheter med varandra och med studenter och andra intressenter. Transparens är viktigt. Vi berättar hur, och hur väl vi utför vårt arbete. Vi kommunicerar och delar med oss i både med- och motgång. Tillgänglig All kommunikation ska vara lätt tillgänglig och tydlig för alla. Vi använder ett tillgängligt och inkluderande text- och bildspråk. Vi finns och syns där våra studenter och medlemmar befinner sig. Hos oss är alla välkomna. Vi motverkar och förebygger diskriminering, både på universitetet och i vår egen organisation, detta är viktigt att tänka på när vi kommunicerar. Personlig Vi vill i vår kommunikation visa fram människorna som arbetar på studentkåren. Vår kommunikation ska vara personlig och inbjuda till dialog. Vi undviker högtravande myndighetsspråk. 3 (3)

38 Ärende 6.1. Rapport Avsändare Valnämndsordförande/Projektledare kårvalet Till styrelsemöte nr Rapport från valnämndsordförande Jag är sedan en vecka tillbaka arvoderad på 50 %. Arbetet fortskrider framåt, men med vissa komplikationer som ställer till det. Då Malin Gard gått på mammaledighet har kommunikationsavdelning haft mycket att göra, vilket lett till vissa förseningar av material till kårvalet. Vidare har valnämnden ställts inför ett nytt problem gällande utsändandet av information kring valförfarandet till SUS medlemmar. Tidigare år har detta gjort genom Gadden, men det är inte möjligt i år. För att inte vara stadgevidriga ska vi skicka ut informationen per post till alla medlemmar senast tio dagar före sista valdag. Jag arbetar på att hitta en lösning. Vi kommer ha valstationer utanför tunnelbanan, i glasrummet, i Gallerier i Studenthuset, på Kräftriket (ej 100 % klart än) och en ambulerande station. Stockholms stads valnämnd kommer ha en station för förtidsröstning till EP-valet utanför universitetsbiblioteket. Jag har träffat nämndens ordförande och vi kunde konstatera att våra valstationer troligtvis inte kommer påverka varandra. Alla valfunktionärer som kommer arbeta under valveckan är klara. Jag har under senaste veckorna jobbat lite över min arvoderingsnivå för att inte hamna för långt efter. Nästa år kan posten med fördel arvoderas på 50 % något tidigare. I år är det visserligen extra bökigt med alla röda dagar som infaller precis före valet. En något dyster rapport, men jag har gott hopp om ett lyckat val. Charlotte Wöhlecke Valnämndsordförande 2014 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11

1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11 1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs jämställdhets- och likabehandlingspolicy fastställdes av årsstämman 2015-05-11 och omfattar studentkårens alla

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Policy vid Konstvetenskapliga institutionen Institutionen arbetar

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Dnr UFV 2011/724 Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Fastställd av Rektor 2011-05-31 Innehållsförteckning Inledning 3 Om diskrimineringslagen (2008:567) 3 Utredningsskyldighet

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-10-09 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 12 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2015-11-05 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

SSCO Stadgar. Antagen av SSCO studentråd 2013-11-25

SSCO Stadgar. Antagen av SSCO studentråd 2013-11-25 SSCO Stadgar Antagen av SSCO studentråd 2013-11-25 Innehållsförteckning 1. Sammansättning och ändamål... 2 2. Medlemskap... 2 2.1 Ansökan om medlemskap... 2 2.2 Medlemsrapportering... 2 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 2013-09-30, klockan 18:00 i sal 137 (Kårsalen), Studenthuset, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Kontroll

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-24 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar för studentmedlemmarnas förtroendemannaorganisation Fastställda av Förbundsstyrelsen den 3 september 2010 1 Studentrådet

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/122 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.ub.gu.se/info/vision/likabehandling Överbibliotekarie

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Personalenheten Samuel Heimann Likabehandlingssamordnare Tel: 031-786 6525 E-post: samuel.heimann@gu.se 2013-10-14 dnr V 2013/514 1 / 7 Vägledning och mall

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling 1 Gäller t.o.m. 2014-06-30 ABF Komvux Stockholm Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Inledning Vision ABF Komvux Stockholm rustar eleverna för framtiden. I detta ingår

Läs mer

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 1 (11) 2016-09-01 Dnr SU FV-2.12.1-1856-16 Handläggare: Christian Edling Jämlikhetssamordnare Studentavdelningen Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 Stockholms universitet

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-15 klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens förskola. 2016/2017 Kristallens vision På Kristallens förskola ska alla känna sig trygga och inte utsättas för någon form av diskriminering

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-04-29 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Lokal handlingsplan för hbt-frågor

Lokal handlingsplan för hbt-frågor Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2015-02-03 P 12 ANMÄLAN 2015-01-13 1 (1) Diarienummer PaN A1310-00288-57 Lokal handlingsplan för hbt-frågor 2014-2016 Ärendet Nämnden beslutade vid sammanträde den

Läs mer

Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 1 2 Bakgrund Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets

Läs mer

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Etnisk mångfald i Hudiksvalls kommun Plan för aktiva åtgärder Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-05-20 Dnr: O11-14/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning... 2 1.1 Plenum... 2 1.1.1 Talarlista... 2 1.1.2 Replik... 2 1.1.3 Ordningsfråga... 2 1.1.4 Streck

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer