Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik Samstämmighet EU:s och Sveriges biståndspolitik Beyond Övrigt arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 9 3. Kapacitetsstärkande av medlemsorganisationer Kapacitetsstärkande om EU:s utvecklingspolitik Kapacitetsstärkande om EU-finansiering Kommunikations- och informationsinsatser CONCORD Europa Medlemmar Årsmötet och styrelsen Personal Ekonomi 13 Ekonomisk rapport Resultatrapport 14 Balansrapport 16 Bokslut för 2012 samt budget Styrelsens underskrifter 18 Revisionsberättelse 19

4 CONCORD Sveriges verksamhetsberättelse Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus på minskad fattigdom. Utifrån våra prioriterade frågor, samstämmighetspolitik, EU:s medlemsstaters biståndsåtagande och EU:s långtidsbudget, samordnar vi medlemsorganisationers dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel. Då flertalet frågor har en europeisk dimension drivs de i nära samspel med CONCORD Europa, med sekretariat i Bryssel och motsvarande nationella plattformar i alla EU:s medlemstater. CONCORD Europa samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Vårt uppdrag är vidare att bidra till att stärka medlemsorganisationernas kapacitet och kunskap om EU:s utvecklingspolitik samt stärka såväl medlemsorganisationernas som deras partners kapacitet att påverka och söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. Utifrån vår roll som resurs och kunskapskälla erbjuder vi både grundläggande kurser och panelsamtal om EU:s utvecklingspolitik och om hur CSOs kan söka och handlägga EU-finansiering. Seminarier och olika möten är också viktiga mötesplatser för medlemmar att utbyta erfarenhet med varandra. Vår styrka är att vi befinner oss i ett nätverk som har etablerade kanaler gentemot Europakommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna, nationella parlament och det civila samhället i Europa. 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik CONCORD Sveriges samordning av arbetet med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik syftar till att medlemsorganisationerna i ökad utsträckning synliggör hur EU:s agerande påverkar situationen i utvecklingsländerna och att de bedriver opinionsbildande arbete gentemot intresserad allmänhet och beslutsfattare inom EU:s institutioner och i Sverige. CONCORD Sverige genomför detta arbete genom att bevaka beslutsprocesser för medlemsorganisationernas räkning, ta fram informationsmaterial, analyser och gemensamma positioner, samt genom att kontinuerligt föra en dialog och samordna möten med beslutsfattare. CONCORD Sverige arbetar i detta sammanhang aktivt med att fördjupa samarbetet med CONCORD Europa och dess medlemsorganisationer 2.1 Samstämmighet Under 2012 tog CONCORD Sverige tillsammans med 14 medlemsorganisationer fram en barometer som ger det civila samhällets syn på Sveriges PGU. Barometern fick ett gott genomslag bland beslutsfattare och tjänstemän, vilket bland annat visade sig i motioner och i utfrågning i utrikesutskottet. Målet för CONCORD Sveriges arbete med samstämmighet är att tillsammans med CONCORD Europa påverka svensk politik i förhållande till EU och europeisk utvecklings- och samstämmighetspolitik. Syftet är att återspegla Sveriges och EU:s globala ansvar att all politik gentemot utvecklingsländerna ska bidra till en rättvis, jämställd och hållbar utveckling. Sveriges Politik för global utveckling Under våren lanserade CONCORD Sverige tillsammans med en rad medlemsorganisationer 2012 års barometer som utvärderar Sveriges politik för global utveckling. Den analyserar och betygsätter den faktiska politiken inom fem olika politikområden: säkerhet och krigsmateriel, skatteflykt, migration, handelspolitik samt klimat. I rapporten ges även konkreta förslag på hur Sverige kan öka förutsättningarna för att PGU genomförs i praktiken genom att stärka åtagande på politisk nivå, stärka kapaciteten, samt förbättra analysen genom indikatorer och oberoende utvärdering. Barometern lanserades i maj 2012 under ett lunchseminarium samt genom en presslansering. Över 100 personer deltog på seminariet, och Ekot samt några mindre tidningar rapporterade om barometern. En debattartikel publicerades i juninumret av OmVärlden, och tidningen skrev även om barometern på redaktionell plats. Rapporten skickades till riksdagsledamöterna i sex oli- 4

5 ka utskott, nio olika ministrar och deras politiskt sakkunniga, politiskt sakkunniga på partiernas kanslier, samt handläggare på UD. CONCORD Sverige hade även ett möte med riksrevisionen inför en eventuell kommande utvärdering av PGU, och gav då synpunkter på frågor att inkludera. Genom att lansera den innan regeringens skrivelse så fick barometern och dess innehåll genomslag och våra synpunkter reflekterades i skrivelsen vad gäller målkonflikter såsom kapitalflykt. CONCORD Sverige samordnade framtagandet av ett gemensamt svar på regeringens skrivelse som skickades till riksdagsledamöter i de sex utskott som arbetar med de tematiska frågorna, Lansering av Barometern i maj. samt tjänstemän på de olika departementen. Innehållet i det gemensamma svaret återfanns under hösten i flera av partiernas motioner i frågan. Efter vårens och hösten arbete med att utvärdera PGU i form av barometer och svar på skrivelsen så inbjöds CONCORD Sverige att tala vid en öppen utfrågning i Utrikesutskottet som en del i dess beredning av skrivelsen, samt ge synpunkter på regeringens större PGU-arrangemang som kommer att äga rum under Kapitalflykt och EU:s handels- och jordbrukspolitik Inom EU behandlades under 2012 ett förslag om skärpta rapporteringskrav och ökad transparens för europeiska företag. CONCORD Sverige undertecknade tillsammans med bl.a. Diakonia, Forum Syd, ActionAid och Afrikagrupperna brev till svenska europaparlamentariker och handelsminister Ewa Björling inför möten i Bryssel. Vi genomförde tillsammans med samma organisationer därutöver flera dialogmöten med justitiedepartementet och UD som handlägger frågan. CONCORD Sverige samordnade två brev till handelsminister Ewa Björling, där vi uppmanade henne att agera mot kapitalflykten från utvecklingsländerna. CONCORD Sverige skrev tillsammans med flera medlemsorganisationer under en debattartikel som publicerades på Svenska Dagbladets webbplats i november, om hur skatteflykt från fattiga länder motverkar utveckling. I november var CONCORD Sverige medarrangör tillsammans med fyra av medlemsorganisationerna en förhandsvisning av en film och ett panelsamtal om kapitalflykt. Arrangemanget samordnades av Forum Syd. Det var välbesökt med över 150 deltagare, och i panelen deltog såväl forskare från USA som representanter från civilsamhället i Zambia. Sverige har tidigare inte tagit sig an frågan, men delvis som ett resultat av det civila samhällets arbete inkluderades frågan i 2012 års PGU-skrivelse, och regeringen har meddelat att den avser att prioritera frågan ur ett samstämmighetsperspektiv framöver. CONCORD Sverige har också i samarbete med CONCORD Europa följt arbetet med EU:s säkerhetspolitik och jordbrukspolitik. I april uppmanade CONCORD Europa och CONCORD Sverige landsbygdminister Eskil Erlandsson att aktivt driva frågan om en samstämmig politik i förhandlingarna. I november publicerades en debattartikel tillsammans med ett antal medlemsorganisationer i Svenska Dagbladet om problematiska aspekter och bristen på samstämmighet i handelsavtalen mellan EU och Colombia, Peru och Centralamerika inför en omröstning om ratificering av avtalet i EU-parlamentet. EU:s samstämmighetspolitik Under våren 2012 arbetade vi intensivt tillsammans med CONCORD Europa för att EU:s biståndsministrar skulle anta separata rådslutsatser om samstämmighet. CONCORD Sverige träffade den permanenta representationen i Bryssel och UD och skickade brev till biståndsministern och i maj gav det resultat i form av rådslutsatser som speglade våra krav på en mer evidensbaserad politik med ökad dialog i utvecklingsländerna. Under våren gav vi tillsammans med CONCORD Europa synpunkter på Europaparlaments rapport om samstämmighet (Policy Coherence for Development). I september uppvaktade vi de svenska ledamöterna i utvecklingsutskottet i Europaparlamentet inför att de skulle rösta om rapporten. Vi skickade ett brev, och en s.k. röstningslista som guidar dem i hur de ska förhålla sig till alla förslag till ändringar och tillägg som har kommit in på rapportutkastet, baserat på vår Spotlight-rapport (Spotlightrapporten är den gemensamma 5

6 europeiska rapport som vi har tagit fram två gånger, nu senast 2011). Vi genomförde dessutom ett möte med den nyutnämnde rapportören i Europaparlamentet för PCD, Charles Goerens. Parlamentets slutrapport inkluderade till slut flera av våra ståndpunkter och formuleringar. Följande organisationer har ingått i arbetsgruppen för samstämmighet: ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LO TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet. 2.2 EU:s och Sveriges biståndspolitik Som ett led i CONCORD Sveriges arbete med bistånds- och utvecklingseffektivitet samlades över 70 personer från svenska organisationer för ett heldagsseminarium om hur det civila samhället kan förbättra effektiviteten i sin verksamhet utifrån verktyg som har tagits fram internationellt. Målet för CONCORD Sveriges arbete med bistånd är att tillsammans med CONCORD Europa hålla EU och dess medlemsstater ansvariga för att uppfylla löftena om biståndets kvantitet och kvalitet. Sedan 2006 har CONCORD Europa genom AidWatch-initiativet följt upp EU-ländernas biståndsåtaganden i form av en årlig rapport producerades två rapporter en i slutet av juni som fokuserade på EUländernas volymåtaganden och i vilken utsträckning de urholkar biståndsbudgeten med kostnader som har begränsad eller obefintlig inriktning mot fattigdomsbekämpning. Den andra lanserades i november och fokuserade på bistånds- och utvecklingseffektivitet och hur medlemsländerna har arbetat vidare med sina åtaganden sedan det senaste mötet om utvecklingseffektivitet i Busan Den första rapporten lanserades i Sverige den 26 juni, och fick bland annat uppmärksamhet i Sveriges Radios Ekot-sändningar samma dag. I rapporten bidrog CONCORD Sveriges arbetsgrupp med en analys av Sveriges bistånd. Rapporten skickades till svenska beslutsfattare, och i Almedalen presentades den vid ett seminarium. I Almedalen arrangerade CONCORD Sverige dessutom tillsammans med Svenska kyrkan och FUF ett välbesökt seminarium om biståndsdebatten i Sverige, med företrädare från de politiska partierna, Dagens Nyheter, Sida samt det civila samhället. I slutet av november lanserades årets andra AidWatch-rapport, som utvärderar EU och medlemsländernas arbete med åtagandena om utvecklingseffektivitet efter Busan. CONCORD Sverige bidrog till rapporten med en analys av Sveriges uppfyllelse av åtagandena. Vid lanseringsseminariet i Bryssel deltog represen-tanter från EU-kommissionen, OECD och samarbetspartner i Kenya, och företrädare för EU:s institutioner välkomnade att en omfattande analys hade genomförts av medlemsländerna. CONCORD Sverige samordnade under 2012 styrgruppen för bistånds- och utvecklingseffektivitet, vilket bland annat innebar flera dialogmöten med UD och Sida som en uppföljning av mötet i Busan. Vid dessa möten gav medlemsorganisationer synpunkter på förhandlingarna om hur åtagandena från Busan skulle förverkligas och Sveriges roll i den internationella processen, och fick ett gott gensvar från UD efter det större uppföljningsmötet i Paris i juni. I december 2012 arrangerades ett heldagsseminarium om det civila samhällets egen utvecklingseffek-tivitet, med över 70 deltagare från svenska organisationer. Med hjälp av en representant från Open Forums internationella sekretariat och de guider som har tagits fram globalt, uppdaterades deltagarna om den internationella processen och hur de kan använda dessa verktyg. Följande organisationer har ingått i AidWatch-arbetsgruppen och/eller styrgruppen för bistånds- och utvecklingseffektivitet: ActionAid, Diakonia, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser, LO TCO Bistånds-nämnd, Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Shia, Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet. EU:s långtidsbudget CONCORD Sverige bidrog, i samarbete med CONCORD Europa, till förbättrade skrivningar i Ministerrådets och Europaparlamentets förslag kring biståndsbudgeten och biståndsinstrumenten i EU:s långtidsbudget. CONCORD Sveriges arbete med EU:s långtidsbudget hade som syfte att bidra till en stark biståndsbudget och bra finansieringsinstrument för EU:s utvecklingssamarbete Biståndbudgeten ska finansiera verksamhet som medverkar till att förverkliga milleniemålen och den framtida post agendan. Dessutom 6

7 ska budgeten innehålla möjligheter för civilsamhället i partnerländer och i Europa att arbeta med utveckling och mänskliga rättigheter. I arbetet med biståndsbudgeten har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa tagit fram rekommendationer kring finansieringsinstrumenten. CON- CORD Sverige har delgett dessa rekommendationer på möten med UD och svenska representationen i Bryssel, samt i kommunikation med svenska Europaparlamentariker i Europaparlamentets utvecklingsutskott. Resultatet av detta är att vi EU:s långtidsbudget var ett av ämnena på policyforum i april. återfinner flera av CONCORDs skrivningar i Europaparlamentets och Ministerrådets officiella förslag kring års Development Cooperation Instrument (DCI), vilket är EU:s viktigaste finansieringsinstrument för utvecklingssamarbetet. De skrivningar som har stärkts gäller framförallt; Landfokusering av länder som mottarbudgetstöd från EU, EU:s samstämmighetspolitik, Sociala sektorn (hälsa och utbildning), Jämställdhet samt Innovativ finansiering genom blandning av lån och bidrag. CONCORD Sverige har också tillsammans med CONCORD Europa tagit fram rekommendationer kring biståndsnivån i långtidsbudgeten, vilket vi har delgett svenska Europaparlamentariker i budgetutskottet. Resultatet av detta är att CONCORDs skrivningar återfinns i Europaparlamentets officiella förslag kring nivåerna på biståndsbudgeten. CONCORD Sverige har även, både på egen hand och tillsammans med CONCORD Europa, uppvaktat Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson och Statsminister Fredrik Reinfeldt inför de EU- toppmöten där EUbudgeten har förhandlats, för att försäkra sig om att de står bakom förslaget kring en stark biståndsbudget. I dialogen med EU-ministern fick vi positiv respons som försäkrade oss om att biståndsbudgeten var en av regeringens prioriteringar i budgetförhandlingarna. Utifrån de förhandlingar som ägde rum på EU-toppmötet i november 2012 ser det ut som att biståndsbudgeten inte kommer att bli drabbad av en nedskärning för åren , eftersom vissa av Europas ledare fortfarande prioriterar biståndet. Arbetet kring EU:s biståndsnivåer, som har koordinerats av CONCORD Europa har sannolikt bidrag till att dessa europeiska ledare inte har gett vika i förhandlingarna kring biståndsnivåerna. Den arbetsgrupp som har bidragit till detta arbete från CONCORD Sveriges sida är finansieringsarbetesgruppen. Under 2012 har följande medlemsorganisationer ingått: Diakonia, Fairtrade Sverige, Forum Syd, Rädda Barnen, Plan Sverige, Svenska Afghanistankommitteen och Svenska kyrkan. Utformningen av EU:s regelverk, strategier och program för utvecklingssamarbete CONCORD Sverige bidrog, i samarbete med CONCORD Europa, till att fler lokala organisationer kunde delta i civilsamhälleskonsultationer vid EU-delegationerna i samband med framtagandet av de geografiska flerårsstrategierna. CONCORD Sveriges arbete med att skapa gynnsamma förhållanden för civilsamhället syftar till att skapa möjligheter till ökad och bättre EU-finansiering till civilsamhället i utvecklingsländer och Europa, samt att skapa utrymme för ett brett deltagande för utvecklingsorganisationer. 7

8 CONCORD Sverige driver påverkans- och informationsarbete fokuserat på finansiella instrument och program för att skapa gynnsamma förhållanden för civilsamhällesorganisationer att jobba med global utveckling i Europa och internationellt. Detta arbete sker framförallt på Brysselnivå i samarbete med CONCORD Europas arbetsgrupp för Financing for Development and Relief (FDR), men även i Sverige genom CONCORD Sveriges finansieringsarbetsgrupp. Under 2012 har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa arbetat med att försäkra sig om att de flerårsstrategier som nu arbetas fram för landprogram och tematiska program, för åren , fokuserar på de behov som lokala aktörer i partnerländer har identifierat. Arbetet har också fokuserat på att förenkla och förbättra EU:s regelverk kring stöd för civilsamhället. Under 2012 uppmanade CONCORD Sverige sina medlemmar att se till att deras samarbetspartners begärde konsultationer vid EU-delegationerna angående framtagandet av flerårsstrategier för de geografiska programmen efter Detta gjordes genom att vi skickade ut information till lokala organisationer via våra medlemmar. Utskicket innehöll information om EU- delegationernas ansvar att konsultera lokala organisationer samt verktyg som lokala organisationer kunde använda för att begära en konsultation. Detta initiativ var samordnat av CONCORD Europas FDR-arbetsgrupp och resultatet blev att ett stort antal lokala organisationer fick möjlighet att delta i dessa konsultationer. Samtidigt arbetade CONCORD Sverige, tillsammans med CONCORD Europa, för fler öppna konsultationer kring EU-kommissionens framtida tematiska program och bidrog till den konsultation som hölls kring flerårsstrategin för CSO-programmet. Under 2012 har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa lämnat in förslag kring förbättrade regler i 2013 års reviderade regelverk för EU-finansiering. Dessa förslag fastställdes innan årsskiftet och ändringarna gäller fr.o.m. 1:a januari De nya reglerna kommer att innebära att lokala organisationer i samarbetsländer får större möjligheter ta del av EU-kommissionens stöd, samt att samarbetsformen mellan stora organisationer och dess samarbetspartners förenklas. Förändringarna förenklar även arbetet med projektledning och rapportering. Den arbetsgrupp som har bidragit till detta arbete från CONCORD Sveriges sida är finansieringsarbetsgruppen. 2.3 Beyond 2015 CONCORD Sverige initierade under 2012 en bred process inom det svenska civilsamhället för att följa och påverka arbetet med att ta fram nya globala utvecklingsmål efter Under 2011 inleddes processen med att se över vilken typ av globalt ramverk som behöver skapas som en efterföljare till Millenniemålen. Slutåret för dessa globala utvecklingsmål är 2015 och det finns redan nu viktiga lärdomar och nya insikter om utvecklingens drivkrafter som bör forma detta framtida ramverk. FN har skapat en högnivåpanel som ska förbereda arbetet, där bl.a. Gunilla Carlsson ingår, och vid FN:s generalförsamling i september 2013 ska beslut om vision och innehåll tas. EU och dess medlemsländer inledde under 2012 en process som syftar till att enas om en gemensam EU-position inför FN-mötet. Det civila samhället initierade redan 2011 ett arbete, och över 500 organisationer runtom i världen har sedan dess gått samman i kampanjen Beyond Sekretariatet för Beyond 2015 finns hos CONCORD Europa i Bryssel. CONCORD Sverige deltog på de två europeiska samordningsmötena under 2012, i april och oktober. Genom CONCORD Sveriges arbete inom Beyond 2015 har svenska organisationer fått tillgång till uppdateringar, och bidragit till innehållet i Beyond 2015 och CONCORD Europas arbete utifrån ett svenskt perspektiv. I december 2012 arrangerade CONCORD Sverige ett informationsmöte för medlemsorganisationerna där UD deltog och presenterade det planerade arbetet med post 2015 framöver. CONCORD Sverige inledde i anslutning till detta ett samordningsarbete genom styrgruppen för Beyond 2015, där nio organisationer ingick vid årets slut, och som ansvarar för informationsspridning och framtagande av gemenamma positioner, att vara en länk till Beyond 2015,samt för dialog med beslutsfattare. 8

9 2.4 Övrigt arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik Antalet gemensamma uttalanden och positionspapper som CONCORD Sverige samordnade kring Sveriges och EU:s utvecklingspolitik ökade markant under 2012, vilket inkluderade frågor som kapitalflykt, säkerhetspolitik och uppföljning av biståndstaganden. Utöver dialogmöten om bistånds- och utvecklingseffektivitet samt Post 2015 samordnade CONCORD Sverige fem möten med företrädare från UD:s olika enheter i början av respektive EU-ordförandeskap samt inför biståndsministrarnas möten i Bryssel. Genom den kontinuerliga dialogen med beslutsfattare och tjänstemän och framtagandet av gemensamma positioner inför och efter mötena har detta bidragit till att svenska civilsamhällesorganisationer har fått en tydlig roll som påläst och konstruktiv aktör, vilket visade sig genom att beslutsfattare vid flera tillfällen under 2012 sökte upp och efterfrågade svenska organisationers synpunkter. CONCORD Sverige har samordnat framtagandet av två gemensamma brev inför biståndsministrarnas EUmöten i Bryssel, två om kapitalflykt, och därutöver fyra uttalanden kopplade till andra frågor rörande EU:s utvecklingspolitik. Bakgrunden till det ökade antalet uttalanden och brev har varit att medlemsorganisationerna i större utsträckning efterfrågade att CONCORD Sverige samordnade denna typ av arbete, och responsen från regering och andra beslutsfattare har varit positiv. Dessutom arrangerade CONCORD Sverige under 2012 ett större möte för alla medlemsorganisationer under namnet Policyforum, vid vilket aktuella frågor på EU:s utvecklingsagenda behandlades. Under 2012 nystartade vår jämnställhetsarbetsgrupp och bidrog till arbetet inom CONCORD Europa, samt till arbetet med Beyond 2015 och i dialogmöten med UD. Följande organisationer har ingått i jämställdhetsarbetsgruppen: ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Kooperation utan gränser, Plan Sverige, RFSU samt Svalorna Indien Bangladesh. 3. Kapacitetsstärkande av medlemsorganisationer CONCORD Sverige bedriver ett kapacitetsstärkande arbete riktat till våra medlemsorganisationer om EU:s utvecklingspolitik och om EU-bidrag. 3.1 Kapacitetsstärkande om EU:s utvecklingspolitik Våra utbildningar och seminarer har under 2012 nått ungefär 600 deltagare som representerar 35 av våra medlemsorganisationer. CONCORD Sverige bedriver en utbildningsverksamhet för våra medlemsorganisationer. Målet är att öka deras kapacitet att följa och påverka EU:s utvecklingspolitik och att de ska kunna integrera ett EUperspektiv i sin egen kommunikationsverksamhet. Informationsmöte om Beyond 2015 i december. Till höger CONCORD Sveriges ordförande Annika Malmborg. I maj anordnade CONCORD Sverige ett seminarium för våra medlemmar med rubriken EU - så påverkar du där 19 personer från 13 organisationer deltog. Syftet var att förse deltagarna med verktyg och metoder för att stärka deras påverkansarbete mot EU. Utbildningen hölls av Costanza de Toma som arbetat med påverkansarbete hos vår brittiska systerorganisation BOND. Seminariet upplevdes som 9

10 givande och lärorikt av deltagarna, särskilt de pedagogiska övningarna. Många hade dock önskat sig mer tid för erfarenhetsutbyte. I augusti gav CONCORD Sverige ut Påverka EU:s utvecklingspolitik en guide. Den har tagits fram av BOND och vi har låtit översätta den till svenska och anpassat den till en svensk kontext. Guiden har spridits på seminarier och genom vår webbplats och sociala medier. I juni deltog tre representanter från Sensus studieförbund, Plan Sverige och Sveriges kristna råd på den veckolånga europeiska Development Education Summer School i Tjeckien. Temat för sommarskolan var Change lab - engaging local society in sustainable development, och den arrangerades av CONCORD Europas gemensamma arbete med Development Education, projektet DEEEP. Den 9 november arrangerade vi seminariet EU - så funkar det där 27 personer från 16 organisationer deltog. Syftet var att utbilda deltagarna kring hur EU:s beslutsprocess ser ut samt hur EU:s bistånds- och utvecklingspolitik formas. Till dagen hade EU-parlamentariker Alf Svensson (KD) och representanter från UD bjudits in. Deltagarna uppskattade möjligheten att sätta sig in i EU-politiken och särskilt att få ställa frågor direkt till beslutsfattare. I ovanstående stycken berättar vi om verktyg för påverkansarbete och seminarier vars främsta syfte är grundläggande kunskap om EU:s utvecklingspolitik. I avsnitt 2, Arbete med Sveriges och EU:s utvecklingspolitik, tar vi upp lanseringar, paneldebetter och andra utbildningsinsatser som direkt kopplar till våra tematiska områden. Sammantaget deltog ungefär 600 personer, som representerar 35 av våra medlemsorganisationer, på våra utbildningsinsatser om EU:s utvecklingspolitik. 3.2 Kapacitetsstärkande om EU-finansiering Genom våra utbildningsinsatser i EU-finansiering har vi under 2012 stärkt kapaciteten och kunskapen kring att söka och handlägga EU-finansiering hos 108 personer som representerar 36 civilsamhällesorganisationer. Vårt arbete med kapacitetsstärkande insatser om EU-bidrag syftar till att förbättra kapaciteten/kunskapen hos CONCORD Sveriges medlemmar så att fler medlemmar och deras partners har god kapacitet att söka och administrera EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. Det finns ett stort behov hos svenska civilsamhällesorganisationer och deras samarbetspartners att öka kunskapen om hur man söker och handlägger EU-finansiering. CONCORD Sverige erbjuder därför utbildning och rådgivning om EU- bidrag för utvecklingsarbete. CONCORD Sveriges kurser och finansieringsarbetsgrupp fungerar också som en mötesplats där utbyte av erfarenheter av att söka och handlägga bidrag från EU sker. Enligt vår årliga enkätundersökning skickade CONCORD Sveriges medlemmar in totalt 63 ansökningar till EU-kommissionen för stöd till utvecklingsinsatser under I slutet av året hade kommissionen fattat beslut om 41 av dessa, varav 15 ansökningar (36 %) beviljades bidrag. Detta är långt över kommissionens genomsnitt för beviljade ansökningar på cirka 5-20 %, beroende på ansökningsmöjlighet. Under våren anordnade CONCORD Sverige två utbildningar i handläggning av EU-bidrag för medlemmar som har fått EU-finansiering. Den första kursen fokuserade på regler kring kontraktering, upphandling och andra delar av projekthandläggning. Den andra kursen var utformad som en fortsättningskurs och fokuserade på finansiell handläggning och rapportering. Under hösten genomförde CONCORD Sverige ett par introduktionskurser i EU-finansiering för alla intresserade medlemsorganisationer, som fokuserade på relevanta ansökningsmöjligheter, samt hur man skriver ansökningar. I maj anordnade CONCORD Sverige en studieresa till Bryssel för personer som representerade 9 olika medlemsorganisationer. Syftet med studieresan var att bidra till fördjupad kunskap om EU-finansiering hos våra medlemsorganisationer. De vi riktade oss till var anställda på medlemsorganisationerna som arbetar med att söka och handlägga EU-bidrag. Utöver studieresan och de allmänna kurserna som CONCORD Sverige anordnade under 2012 har vi dessutom gett individuell rådgivning och skräddarsydda kurser till enskilda organisationer. Sammanlagt har vi under året utbildat och gett råd till 108 personer genom dessa insatser, som representerar 26 av våra medlemsorganisationer och 11 andra civilsamhällesorganisationer. Alla utbildningar i EU-finansiering under 2012 fick 10

11 väldigt höga betyg i våra utvärderingar och ansågs ha god kvalitet på informationen och övningarna och gav deltagarna ökad kunskap om ämnet. Dessutom har kansliet gett kontinuerlig teknisk support till organisationer över telefon och via e-post och uppdaterat våra medlemmar genom specifika nyhetsbrev om EU-finansiering. 4. Kommunikations- och informationsinsatser CONCORD Sverige har genom kontinuerlig informationsspridning på webbplatsen och genom nyhetsbrevet och media ökat kunskapen om våra prioriterade frågor. CONCORD Sverige arbetar med olika typer av kommunikation för att öka intresse, kunskap och engagemang bland medlemsorganisationer och allmänheten för EU som global utvecklingsaktör. Det elektroniska nyhetsbrevet utkom nio gånger under året till ca 800 mottagare. Nyhetsbrevet når många personer i våra medlemsorganisationer och även många tjänstemän vid Sida, UD och riksdagen. Målet med nyhetsbrevet är att sprida information om de frågor vi arbetar med, öka kunskapen och engagemanget för EU:s utvecklingspolitik och bjuda in till våra evenemang. CONCORD Sverige har kontinuerligt publicerat nyheter om våra fokusområden på vår webbplats. Webben har omkring 40 unika besökare per dag och är en viktig kanal för att sprida information om våra frågor och vilka tjänster vi erbjuder. I november påbörjades arbetet med att ta fram en ny webbplats. Målet med den nya webbplatsen är att texterna ska vara mer lättlästa både innehållsmässigt och typografiskt, att det ska finnas mer bilder och att det ska bli lättare att hitta rapporter och annat material kopplat till våra prioriterade frågor. Under året har CONCORD Sverige arbetat med att förstärka vår närvaro i sociala medier och vi har sett ett stadigt ökande antal anhängare på både Facebook och Twitter. Det tillåter oss att nå ut med vår information till ett allt större nätverk. Sociala medier innebär också en möjlighet att föra en dialog med människor och sprida information och material från våra medlemsorganisationer. Vårt material om samstämmighet har utökats med en serie faktablad som tar upp olika områden där bristande samstämmighet får svåra konsekvenser för fattiga människor (bland annat matsäkerhet, naturresurser, migration och säkerhet). CONCORD Sverige har medverkat i media några gånger under året tillsammans med medlemsorganisationer. Dessa insatser redovisas i avsnitt 2, Arbete med Sveriges och EU:s utvecklingspolitik, under berört tematiska område. 5. CONCORD Europa Samverkan inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige skall kunna bedriva ett framgångsrikt arbete gentemot EU:s olika institutioner. CONCORD Europa är en konfederation vars medlemmar utgörs av nationella plattformar i alla 27 medlemsstater, varav CONCORD Sverige är en. Utöver detta ingår även 18 europeiska nätverk, och tillsammans rymmer de närmare organisationer. CONCORD Europas mål är att stärka europeiska organisationers inflytande på europeiska institutioner genom en kombination av expertis och representation. Vidare stöds samarbeten mellan organisationer genom att de stimuleras till utbyte av information, kunskap och kapacitet. CONCORD Europa har ett sekretariat i Bryssel som ansvarar för och samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är General Assembly (GA) och CONCORD Sverige representerades av ordförande och kanslichefen på mötet i juni. På GA samlades cirka 100 deltagare från 41 av CONCORD Europas 44 medlemmar. Johanna Maycock från ActionAid Internaional valdes till ny ordföranade. Ytterligare tre nya ledamöter valdes till styrelsen som totalt består av nio ledamöter som representerar både nationella plattformar och europeiska nätverk. Mötet beslutade att anta den litauiska nationella plattformen som ny medlem, vilket innebär att samtliga 27 medlemstater nu finns representerade som medlemmar. 11

Verksamhetsplan för CONCORD Sverige 2015

Verksamhetsplan för CONCORD Sverige 2015 Verksamhetsplan för CONCORD Sverige 2015 1. Inledning CONCORD Sverige är en gemensam plattform för 54 svenska bistånds- och utvecklingsorganisationer, och utgör den svenska nationella plattformen inom

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform Sida 1 av 5 Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform 14 augusti 2012 Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och skriver detta

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges

Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges Till: Utrikesdepartementet ud.cso-dialog@gov.se Stockholm 9 oktober 2014 Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Stärkande av en global resursbas

Stärkande av en global resursbas Bilaga 2 Syftet med denna rapport är att visa på resultat från praktikantverksamheten som bedrivits av ett flertal organisationer under tio år. De underlag som ligger till grund för rapporten kommer från

Läs mer

SÁMIRÁĐĐI SAMERÅDET SAAMELAISNEUVOSTO THE SAAMI COUNCIL СΟЮЗ СААМΟВ SámiRađđi ruota juogos/ Samerådets svenska sektion C/o Åsa Larsson Blind Box 137 980 14 Övre Soppero VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar SCOUT PACK Det handlar om flyktingar Idag är 22 miljoner människor är på flykt. De är på flykt undan krig, förföljelse, oroligheter och naturkatastrofer. Av dessa är omkring 5,5 miljoner flyktingar i sina

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bild: s ordförande Johanna Arkåsen och kassör Marie Dahlqvist på Vaginadagen, 26 april, Medborgarhuset Förtroendevalda 2009 Styrelse: Johanna Arkåsen, ordförande Thomas Von Matérn,

Läs mer

Policy för Swedwatchs arbete

Policy för Swedwatchs arbete Policy för Swedwatchs arbete Fastställd av Swedwatchs styrelse den 18 mars 2009, reviderad den 22 okt 2012 och 3 mars 2014. Innehåll 1. Swedwatchs syfte och strategi 2. Arbetet med rapporter 3. Externa

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer