Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik Samstämmighet EU:s och Sveriges biståndspolitik Beyond Övrigt arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 9 3. Kapacitetsstärkande av medlemsorganisationer Kapacitetsstärkande om EU:s utvecklingspolitik Kapacitetsstärkande om EU-finansiering Kommunikations- och informationsinsatser CONCORD Europa Medlemmar Årsmötet och styrelsen Personal Ekonomi 13 Ekonomisk rapport Resultatrapport 14 Balansrapport 16 Bokslut för 2012 samt budget Styrelsens underskrifter 18 Revisionsberättelse 19

4 CONCORD Sveriges verksamhetsberättelse Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus på minskad fattigdom. Utifrån våra prioriterade frågor, samstämmighetspolitik, EU:s medlemsstaters biståndsåtagande och EU:s långtidsbudget, samordnar vi medlemsorganisationers dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel. Då flertalet frågor har en europeisk dimension drivs de i nära samspel med CONCORD Europa, med sekretariat i Bryssel och motsvarande nationella plattformar i alla EU:s medlemstater. CONCORD Europa samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Vårt uppdrag är vidare att bidra till att stärka medlemsorganisationernas kapacitet och kunskap om EU:s utvecklingspolitik samt stärka såväl medlemsorganisationernas som deras partners kapacitet att påverka och söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. Utifrån vår roll som resurs och kunskapskälla erbjuder vi både grundläggande kurser och panelsamtal om EU:s utvecklingspolitik och om hur CSOs kan söka och handlägga EU-finansiering. Seminarier och olika möten är också viktiga mötesplatser för medlemmar att utbyta erfarenhet med varandra. Vår styrka är att vi befinner oss i ett nätverk som har etablerade kanaler gentemot Europakommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna, nationella parlament och det civila samhället i Europa. 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik CONCORD Sveriges samordning av arbetet med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik syftar till att medlemsorganisationerna i ökad utsträckning synliggör hur EU:s agerande påverkar situationen i utvecklingsländerna och att de bedriver opinionsbildande arbete gentemot intresserad allmänhet och beslutsfattare inom EU:s institutioner och i Sverige. CONCORD Sverige genomför detta arbete genom att bevaka beslutsprocesser för medlemsorganisationernas räkning, ta fram informationsmaterial, analyser och gemensamma positioner, samt genom att kontinuerligt föra en dialog och samordna möten med beslutsfattare. CONCORD Sverige arbetar i detta sammanhang aktivt med att fördjupa samarbetet med CONCORD Europa och dess medlemsorganisationer 2.1 Samstämmighet Under 2012 tog CONCORD Sverige tillsammans med 14 medlemsorganisationer fram en barometer som ger det civila samhällets syn på Sveriges PGU. Barometern fick ett gott genomslag bland beslutsfattare och tjänstemän, vilket bland annat visade sig i motioner och i utfrågning i utrikesutskottet. Målet för CONCORD Sveriges arbete med samstämmighet är att tillsammans med CONCORD Europa påverka svensk politik i förhållande till EU och europeisk utvecklings- och samstämmighetspolitik. Syftet är att återspegla Sveriges och EU:s globala ansvar att all politik gentemot utvecklingsländerna ska bidra till en rättvis, jämställd och hållbar utveckling. Sveriges Politik för global utveckling Under våren lanserade CONCORD Sverige tillsammans med en rad medlemsorganisationer 2012 års barometer som utvärderar Sveriges politik för global utveckling. Den analyserar och betygsätter den faktiska politiken inom fem olika politikområden: säkerhet och krigsmateriel, skatteflykt, migration, handelspolitik samt klimat. I rapporten ges även konkreta förslag på hur Sverige kan öka förutsättningarna för att PGU genomförs i praktiken genom att stärka åtagande på politisk nivå, stärka kapaciteten, samt förbättra analysen genom indikatorer och oberoende utvärdering. Barometern lanserades i maj 2012 under ett lunchseminarium samt genom en presslansering. Över 100 personer deltog på seminariet, och Ekot samt några mindre tidningar rapporterade om barometern. En debattartikel publicerades i juninumret av OmVärlden, och tidningen skrev även om barometern på redaktionell plats. Rapporten skickades till riksdagsledamöterna i sex oli- 4

5 ka utskott, nio olika ministrar och deras politiskt sakkunniga, politiskt sakkunniga på partiernas kanslier, samt handläggare på UD. CONCORD Sverige hade även ett möte med riksrevisionen inför en eventuell kommande utvärdering av PGU, och gav då synpunkter på frågor att inkludera. Genom att lansera den innan regeringens skrivelse så fick barometern och dess innehåll genomslag och våra synpunkter reflekterades i skrivelsen vad gäller målkonflikter såsom kapitalflykt. CONCORD Sverige samordnade framtagandet av ett gemensamt svar på regeringens skrivelse som skickades till riksdagsledamöter i de sex utskott som arbetar med de tematiska frågorna, Lansering av Barometern i maj. samt tjänstemän på de olika departementen. Innehållet i det gemensamma svaret återfanns under hösten i flera av partiernas motioner i frågan. Efter vårens och hösten arbete med att utvärdera PGU i form av barometer och svar på skrivelsen så inbjöds CONCORD Sverige att tala vid en öppen utfrågning i Utrikesutskottet som en del i dess beredning av skrivelsen, samt ge synpunkter på regeringens större PGU-arrangemang som kommer att äga rum under Kapitalflykt och EU:s handels- och jordbrukspolitik Inom EU behandlades under 2012 ett förslag om skärpta rapporteringskrav och ökad transparens för europeiska företag. CONCORD Sverige undertecknade tillsammans med bl.a. Diakonia, Forum Syd, ActionAid och Afrikagrupperna brev till svenska europaparlamentariker och handelsminister Ewa Björling inför möten i Bryssel. Vi genomförde tillsammans med samma organisationer därutöver flera dialogmöten med justitiedepartementet och UD som handlägger frågan. CONCORD Sverige samordnade två brev till handelsminister Ewa Björling, där vi uppmanade henne att agera mot kapitalflykten från utvecklingsländerna. CONCORD Sverige skrev tillsammans med flera medlemsorganisationer under en debattartikel som publicerades på Svenska Dagbladets webbplats i november, om hur skatteflykt från fattiga länder motverkar utveckling. I november var CONCORD Sverige medarrangör tillsammans med fyra av medlemsorganisationerna en förhandsvisning av en film och ett panelsamtal om kapitalflykt. Arrangemanget samordnades av Forum Syd. Det var välbesökt med över 150 deltagare, och i panelen deltog såväl forskare från USA som representanter från civilsamhället i Zambia. Sverige har tidigare inte tagit sig an frågan, men delvis som ett resultat av det civila samhällets arbete inkluderades frågan i 2012 års PGU-skrivelse, och regeringen har meddelat att den avser att prioritera frågan ur ett samstämmighetsperspektiv framöver. CONCORD Sverige har också i samarbete med CONCORD Europa följt arbetet med EU:s säkerhetspolitik och jordbrukspolitik. I april uppmanade CONCORD Europa och CONCORD Sverige landsbygdminister Eskil Erlandsson att aktivt driva frågan om en samstämmig politik i förhandlingarna. I november publicerades en debattartikel tillsammans med ett antal medlemsorganisationer i Svenska Dagbladet om problematiska aspekter och bristen på samstämmighet i handelsavtalen mellan EU och Colombia, Peru och Centralamerika inför en omröstning om ratificering av avtalet i EU-parlamentet. EU:s samstämmighetspolitik Under våren 2012 arbetade vi intensivt tillsammans med CONCORD Europa för att EU:s biståndsministrar skulle anta separata rådslutsatser om samstämmighet. CONCORD Sverige träffade den permanenta representationen i Bryssel och UD och skickade brev till biståndsministern och i maj gav det resultat i form av rådslutsatser som speglade våra krav på en mer evidensbaserad politik med ökad dialog i utvecklingsländerna. Under våren gav vi tillsammans med CONCORD Europa synpunkter på Europaparlaments rapport om samstämmighet (Policy Coherence for Development). I september uppvaktade vi de svenska ledamöterna i utvecklingsutskottet i Europaparlamentet inför att de skulle rösta om rapporten. Vi skickade ett brev, och en s.k. röstningslista som guidar dem i hur de ska förhålla sig till alla förslag till ändringar och tillägg som har kommit in på rapportutkastet, baserat på vår Spotlight-rapport (Spotlightrapporten är den gemensamma 5

6 europeiska rapport som vi har tagit fram två gånger, nu senast 2011). Vi genomförde dessutom ett möte med den nyutnämnde rapportören i Europaparlamentet för PCD, Charles Goerens. Parlamentets slutrapport inkluderade till slut flera av våra ståndpunkter och formuleringar. Följande organisationer har ingått i arbetsgruppen för samstämmighet: ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LO TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet. 2.2 EU:s och Sveriges biståndspolitik Som ett led i CONCORD Sveriges arbete med bistånds- och utvecklingseffektivitet samlades över 70 personer från svenska organisationer för ett heldagsseminarium om hur det civila samhället kan förbättra effektiviteten i sin verksamhet utifrån verktyg som har tagits fram internationellt. Målet för CONCORD Sveriges arbete med bistånd är att tillsammans med CONCORD Europa hålla EU och dess medlemsstater ansvariga för att uppfylla löftena om biståndets kvantitet och kvalitet. Sedan 2006 har CONCORD Europa genom AidWatch-initiativet följt upp EU-ländernas biståndsåtaganden i form av en årlig rapport producerades två rapporter en i slutet av juni som fokuserade på EUländernas volymåtaganden och i vilken utsträckning de urholkar biståndsbudgeten med kostnader som har begränsad eller obefintlig inriktning mot fattigdomsbekämpning. Den andra lanserades i november och fokuserade på bistånds- och utvecklingseffektivitet och hur medlemsländerna har arbetat vidare med sina åtaganden sedan det senaste mötet om utvecklingseffektivitet i Busan Den första rapporten lanserades i Sverige den 26 juni, och fick bland annat uppmärksamhet i Sveriges Radios Ekot-sändningar samma dag. I rapporten bidrog CONCORD Sveriges arbetsgrupp med en analys av Sveriges bistånd. Rapporten skickades till svenska beslutsfattare, och i Almedalen presentades den vid ett seminarium. I Almedalen arrangerade CONCORD Sverige dessutom tillsammans med Svenska kyrkan och FUF ett välbesökt seminarium om biståndsdebatten i Sverige, med företrädare från de politiska partierna, Dagens Nyheter, Sida samt det civila samhället. I slutet av november lanserades årets andra AidWatch-rapport, som utvärderar EU och medlemsländernas arbete med åtagandena om utvecklingseffektivitet efter Busan. CONCORD Sverige bidrog till rapporten med en analys av Sveriges uppfyllelse av åtagandena. Vid lanseringsseminariet i Bryssel deltog represen-tanter från EU-kommissionen, OECD och samarbetspartner i Kenya, och företrädare för EU:s institutioner välkomnade att en omfattande analys hade genomförts av medlemsländerna. CONCORD Sverige samordnade under 2012 styrgruppen för bistånds- och utvecklingseffektivitet, vilket bland annat innebar flera dialogmöten med UD och Sida som en uppföljning av mötet i Busan. Vid dessa möten gav medlemsorganisationer synpunkter på förhandlingarna om hur åtagandena från Busan skulle förverkligas och Sveriges roll i den internationella processen, och fick ett gott gensvar från UD efter det större uppföljningsmötet i Paris i juni. I december 2012 arrangerades ett heldagsseminarium om det civila samhällets egen utvecklingseffek-tivitet, med över 70 deltagare från svenska organisationer. Med hjälp av en representant från Open Forums internationella sekretariat och de guider som har tagits fram globalt, uppdaterades deltagarna om den internationella processen och hur de kan använda dessa verktyg. Följande organisationer har ingått i AidWatch-arbetsgruppen och/eller styrgruppen för bistånds- och utvecklingseffektivitet: ActionAid, Diakonia, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser, LO TCO Bistånds-nämnd, Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Shia, Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet. EU:s långtidsbudget CONCORD Sverige bidrog, i samarbete med CONCORD Europa, till förbättrade skrivningar i Ministerrådets och Europaparlamentets förslag kring biståndsbudgeten och biståndsinstrumenten i EU:s långtidsbudget. CONCORD Sveriges arbete med EU:s långtidsbudget hade som syfte att bidra till en stark biståndsbudget och bra finansieringsinstrument för EU:s utvecklingssamarbete Biståndbudgeten ska finansiera verksamhet som medverkar till att förverkliga milleniemålen och den framtida post agendan. Dessutom 6

7 ska budgeten innehålla möjligheter för civilsamhället i partnerländer och i Europa att arbeta med utveckling och mänskliga rättigheter. I arbetet med biståndsbudgeten har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa tagit fram rekommendationer kring finansieringsinstrumenten. CON- CORD Sverige har delgett dessa rekommendationer på möten med UD och svenska representationen i Bryssel, samt i kommunikation med svenska Europaparlamentariker i Europaparlamentets utvecklingsutskott. Resultatet av detta är att vi EU:s långtidsbudget var ett av ämnena på policyforum i april. återfinner flera av CONCORDs skrivningar i Europaparlamentets och Ministerrådets officiella förslag kring års Development Cooperation Instrument (DCI), vilket är EU:s viktigaste finansieringsinstrument för utvecklingssamarbetet. De skrivningar som har stärkts gäller framförallt; Landfokusering av länder som mottarbudgetstöd från EU, EU:s samstämmighetspolitik, Sociala sektorn (hälsa och utbildning), Jämställdhet samt Innovativ finansiering genom blandning av lån och bidrag. CONCORD Sverige har också tillsammans med CONCORD Europa tagit fram rekommendationer kring biståndsnivån i långtidsbudgeten, vilket vi har delgett svenska Europaparlamentariker i budgetutskottet. Resultatet av detta är att CONCORDs skrivningar återfinns i Europaparlamentets officiella förslag kring nivåerna på biståndsbudgeten. CONCORD Sverige har även, både på egen hand och tillsammans med CONCORD Europa, uppvaktat Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson och Statsminister Fredrik Reinfeldt inför de EU- toppmöten där EUbudgeten har förhandlats, för att försäkra sig om att de står bakom förslaget kring en stark biståndsbudget. I dialogen med EU-ministern fick vi positiv respons som försäkrade oss om att biståndsbudgeten var en av regeringens prioriteringar i budgetförhandlingarna. Utifrån de förhandlingar som ägde rum på EU-toppmötet i november 2012 ser det ut som att biståndsbudgeten inte kommer att bli drabbad av en nedskärning för åren , eftersom vissa av Europas ledare fortfarande prioriterar biståndet. Arbetet kring EU:s biståndsnivåer, som har koordinerats av CONCORD Europa har sannolikt bidrag till att dessa europeiska ledare inte har gett vika i förhandlingarna kring biståndsnivåerna. Den arbetsgrupp som har bidragit till detta arbete från CONCORD Sveriges sida är finansieringsarbetesgruppen. Under 2012 har följande medlemsorganisationer ingått: Diakonia, Fairtrade Sverige, Forum Syd, Rädda Barnen, Plan Sverige, Svenska Afghanistankommitteen och Svenska kyrkan. Utformningen av EU:s regelverk, strategier och program för utvecklingssamarbete CONCORD Sverige bidrog, i samarbete med CONCORD Europa, till att fler lokala organisationer kunde delta i civilsamhälleskonsultationer vid EU-delegationerna i samband med framtagandet av de geografiska flerårsstrategierna. CONCORD Sveriges arbete med att skapa gynnsamma förhållanden för civilsamhället syftar till att skapa möjligheter till ökad och bättre EU-finansiering till civilsamhället i utvecklingsländer och Europa, samt att skapa utrymme för ett brett deltagande för utvecklingsorganisationer. 7

8 CONCORD Sverige driver påverkans- och informationsarbete fokuserat på finansiella instrument och program för att skapa gynnsamma förhållanden för civilsamhällesorganisationer att jobba med global utveckling i Europa och internationellt. Detta arbete sker framförallt på Brysselnivå i samarbete med CONCORD Europas arbetsgrupp för Financing for Development and Relief (FDR), men även i Sverige genom CONCORD Sveriges finansieringsarbetsgrupp. Under 2012 har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa arbetat med att försäkra sig om att de flerårsstrategier som nu arbetas fram för landprogram och tematiska program, för åren , fokuserar på de behov som lokala aktörer i partnerländer har identifierat. Arbetet har också fokuserat på att förenkla och förbättra EU:s regelverk kring stöd för civilsamhället. Under 2012 uppmanade CONCORD Sverige sina medlemmar att se till att deras samarbetspartners begärde konsultationer vid EU-delegationerna angående framtagandet av flerårsstrategier för de geografiska programmen efter Detta gjordes genom att vi skickade ut information till lokala organisationer via våra medlemmar. Utskicket innehöll information om EU- delegationernas ansvar att konsultera lokala organisationer samt verktyg som lokala organisationer kunde använda för att begära en konsultation. Detta initiativ var samordnat av CONCORD Europas FDR-arbetsgrupp och resultatet blev att ett stort antal lokala organisationer fick möjlighet att delta i dessa konsultationer. Samtidigt arbetade CONCORD Sverige, tillsammans med CONCORD Europa, för fler öppna konsultationer kring EU-kommissionens framtida tematiska program och bidrog till den konsultation som hölls kring flerårsstrategin för CSO-programmet. Under 2012 har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa lämnat in förslag kring förbättrade regler i 2013 års reviderade regelverk för EU-finansiering. Dessa förslag fastställdes innan årsskiftet och ändringarna gäller fr.o.m. 1:a januari De nya reglerna kommer att innebära att lokala organisationer i samarbetsländer får större möjligheter ta del av EU-kommissionens stöd, samt att samarbetsformen mellan stora organisationer och dess samarbetspartners förenklas. Förändringarna förenklar även arbetet med projektledning och rapportering. Den arbetsgrupp som har bidragit till detta arbete från CONCORD Sveriges sida är finansieringsarbetsgruppen. 2.3 Beyond 2015 CONCORD Sverige initierade under 2012 en bred process inom det svenska civilsamhället för att följa och påverka arbetet med att ta fram nya globala utvecklingsmål efter Under 2011 inleddes processen med att se över vilken typ av globalt ramverk som behöver skapas som en efterföljare till Millenniemålen. Slutåret för dessa globala utvecklingsmål är 2015 och det finns redan nu viktiga lärdomar och nya insikter om utvecklingens drivkrafter som bör forma detta framtida ramverk. FN har skapat en högnivåpanel som ska förbereda arbetet, där bl.a. Gunilla Carlsson ingår, och vid FN:s generalförsamling i september 2013 ska beslut om vision och innehåll tas. EU och dess medlemsländer inledde under 2012 en process som syftar till att enas om en gemensam EU-position inför FN-mötet. Det civila samhället initierade redan 2011 ett arbete, och över 500 organisationer runtom i världen har sedan dess gått samman i kampanjen Beyond Sekretariatet för Beyond 2015 finns hos CONCORD Europa i Bryssel. CONCORD Sverige deltog på de två europeiska samordningsmötena under 2012, i april och oktober. Genom CONCORD Sveriges arbete inom Beyond 2015 har svenska organisationer fått tillgång till uppdateringar, och bidragit till innehållet i Beyond 2015 och CONCORD Europas arbete utifrån ett svenskt perspektiv. I december 2012 arrangerade CONCORD Sverige ett informationsmöte för medlemsorganisationerna där UD deltog och presenterade det planerade arbetet med post 2015 framöver. CONCORD Sverige inledde i anslutning till detta ett samordningsarbete genom styrgruppen för Beyond 2015, där nio organisationer ingick vid årets slut, och som ansvarar för informationsspridning och framtagande av gemenamma positioner, att vara en länk till Beyond 2015,samt för dialog med beslutsfattare. 8

9 2.4 Övrigt arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik Antalet gemensamma uttalanden och positionspapper som CONCORD Sverige samordnade kring Sveriges och EU:s utvecklingspolitik ökade markant under 2012, vilket inkluderade frågor som kapitalflykt, säkerhetspolitik och uppföljning av biståndstaganden. Utöver dialogmöten om bistånds- och utvecklingseffektivitet samt Post 2015 samordnade CONCORD Sverige fem möten med företrädare från UD:s olika enheter i början av respektive EU-ordförandeskap samt inför biståndsministrarnas möten i Bryssel. Genom den kontinuerliga dialogen med beslutsfattare och tjänstemän och framtagandet av gemensamma positioner inför och efter mötena har detta bidragit till att svenska civilsamhällesorganisationer har fått en tydlig roll som påläst och konstruktiv aktör, vilket visade sig genom att beslutsfattare vid flera tillfällen under 2012 sökte upp och efterfrågade svenska organisationers synpunkter. CONCORD Sverige har samordnat framtagandet av två gemensamma brev inför biståndsministrarnas EUmöten i Bryssel, två om kapitalflykt, och därutöver fyra uttalanden kopplade till andra frågor rörande EU:s utvecklingspolitik. Bakgrunden till det ökade antalet uttalanden och brev har varit att medlemsorganisationerna i större utsträckning efterfrågade att CONCORD Sverige samordnade denna typ av arbete, och responsen från regering och andra beslutsfattare har varit positiv. Dessutom arrangerade CONCORD Sverige under 2012 ett större möte för alla medlemsorganisationer under namnet Policyforum, vid vilket aktuella frågor på EU:s utvecklingsagenda behandlades. Under 2012 nystartade vår jämnställhetsarbetsgrupp och bidrog till arbetet inom CONCORD Europa, samt till arbetet med Beyond 2015 och i dialogmöten med UD. Följande organisationer har ingått i jämställdhetsarbetsgruppen: ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Kooperation utan gränser, Plan Sverige, RFSU samt Svalorna Indien Bangladesh. 3. Kapacitetsstärkande av medlemsorganisationer CONCORD Sverige bedriver ett kapacitetsstärkande arbete riktat till våra medlemsorganisationer om EU:s utvecklingspolitik och om EU-bidrag. 3.1 Kapacitetsstärkande om EU:s utvecklingspolitik Våra utbildningar och seminarer har under 2012 nått ungefär 600 deltagare som representerar 35 av våra medlemsorganisationer. CONCORD Sverige bedriver en utbildningsverksamhet för våra medlemsorganisationer. Målet är att öka deras kapacitet att följa och påverka EU:s utvecklingspolitik och att de ska kunna integrera ett EUperspektiv i sin egen kommunikationsverksamhet. Informationsmöte om Beyond 2015 i december. Till höger CONCORD Sveriges ordförande Annika Malmborg. I maj anordnade CONCORD Sverige ett seminarium för våra medlemmar med rubriken EU - så påverkar du där 19 personer från 13 organisationer deltog. Syftet var att förse deltagarna med verktyg och metoder för att stärka deras påverkansarbete mot EU. Utbildningen hölls av Costanza de Toma som arbetat med påverkansarbete hos vår brittiska systerorganisation BOND. Seminariet upplevdes som 9

10 givande och lärorikt av deltagarna, särskilt de pedagogiska övningarna. Många hade dock önskat sig mer tid för erfarenhetsutbyte. I augusti gav CONCORD Sverige ut Påverka EU:s utvecklingspolitik en guide. Den har tagits fram av BOND och vi har låtit översätta den till svenska och anpassat den till en svensk kontext. Guiden har spridits på seminarier och genom vår webbplats och sociala medier. I juni deltog tre representanter från Sensus studieförbund, Plan Sverige och Sveriges kristna råd på den veckolånga europeiska Development Education Summer School i Tjeckien. Temat för sommarskolan var Change lab - engaging local society in sustainable development, och den arrangerades av CONCORD Europas gemensamma arbete med Development Education, projektet DEEEP. Den 9 november arrangerade vi seminariet EU - så funkar det där 27 personer från 16 organisationer deltog. Syftet var att utbilda deltagarna kring hur EU:s beslutsprocess ser ut samt hur EU:s bistånds- och utvecklingspolitik formas. Till dagen hade EU-parlamentariker Alf Svensson (KD) och representanter från UD bjudits in. Deltagarna uppskattade möjligheten att sätta sig in i EU-politiken och särskilt att få ställa frågor direkt till beslutsfattare. I ovanstående stycken berättar vi om verktyg för påverkansarbete och seminarier vars främsta syfte är grundläggande kunskap om EU:s utvecklingspolitik. I avsnitt 2, Arbete med Sveriges och EU:s utvecklingspolitik, tar vi upp lanseringar, paneldebetter och andra utbildningsinsatser som direkt kopplar till våra tematiska områden. Sammantaget deltog ungefär 600 personer, som representerar 35 av våra medlemsorganisationer, på våra utbildningsinsatser om EU:s utvecklingspolitik. 3.2 Kapacitetsstärkande om EU-finansiering Genom våra utbildningsinsatser i EU-finansiering har vi under 2012 stärkt kapaciteten och kunskapen kring att söka och handlägga EU-finansiering hos 108 personer som representerar 36 civilsamhällesorganisationer. Vårt arbete med kapacitetsstärkande insatser om EU-bidrag syftar till att förbättra kapaciteten/kunskapen hos CONCORD Sveriges medlemmar så att fler medlemmar och deras partners har god kapacitet att söka och administrera EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. Det finns ett stort behov hos svenska civilsamhällesorganisationer och deras samarbetspartners att öka kunskapen om hur man söker och handlägger EU-finansiering. CONCORD Sverige erbjuder därför utbildning och rådgivning om EU- bidrag för utvecklingsarbete. CONCORD Sveriges kurser och finansieringsarbetsgrupp fungerar också som en mötesplats där utbyte av erfarenheter av att söka och handlägga bidrag från EU sker. Enligt vår årliga enkätundersökning skickade CONCORD Sveriges medlemmar in totalt 63 ansökningar till EU-kommissionen för stöd till utvecklingsinsatser under I slutet av året hade kommissionen fattat beslut om 41 av dessa, varav 15 ansökningar (36 %) beviljades bidrag. Detta är långt över kommissionens genomsnitt för beviljade ansökningar på cirka 5-20 %, beroende på ansökningsmöjlighet. Under våren anordnade CONCORD Sverige två utbildningar i handläggning av EU-bidrag för medlemmar som har fått EU-finansiering. Den första kursen fokuserade på regler kring kontraktering, upphandling och andra delar av projekthandläggning. Den andra kursen var utformad som en fortsättningskurs och fokuserade på finansiell handläggning och rapportering. Under hösten genomförde CONCORD Sverige ett par introduktionskurser i EU-finansiering för alla intresserade medlemsorganisationer, som fokuserade på relevanta ansökningsmöjligheter, samt hur man skriver ansökningar. I maj anordnade CONCORD Sverige en studieresa till Bryssel för personer som representerade 9 olika medlemsorganisationer. Syftet med studieresan var att bidra till fördjupad kunskap om EU-finansiering hos våra medlemsorganisationer. De vi riktade oss till var anställda på medlemsorganisationerna som arbetar med att söka och handlägga EU-bidrag. Utöver studieresan och de allmänna kurserna som CONCORD Sverige anordnade under 2012 har vi dessutom gett individuell rådgivning och skräddarsydda kurser till enskilda organisationer. Sammanlagt har vi under året utbildat och gett råd till 108 personer genom dessa insatser, som representerar 26 av våra medlemsorganisationer och 11 andra civilsamhällesorganisationer. Alla utbildningar i EU-finansiering under 2012 fick 10

11 väldigt höga betyg i våra utvärderingar och ansågs ha god kvalitet på informationen och övningarna och gav deltagarna ökad kunskap om ämnet. Dessutom har kansliet gett kontinuerlig teknisk support till organisationer över telefon och via e-post och uppdaterat våra medlemmar genom specifika nyhetsbrev om EU-finansiering. 4. Kommunikations- och informationsinsatser CONCORD Sverige har genom kontinuerlig informationsspridning på webbplatsen och genom nyhetsbrevet och media ökat kunskapen om våra prioriterade frågor. CONCORD Sverige arbetar med olika typer av kommunikation för att öka intresse, kunskap och engagemang bland medlemsorganisationer och allmänheten för EU som global utvecklingsaktör. Det elektroniska nyhetsbrevet utkom nio gånger under året till ca 800 mottagare. Nyhetsbrevet når många personer i våra medlemsorganisationer och även många tjänstemän vid Sida, UD och riksdagen. Målet med nyhetsbrevet är att sprida information om de frågor vi arbetar med, öka kunskapen och engagemanget för EU:s utvecklingspolitik och bjuda in till våra evenemang. CONCORD Sverige har kontinuerligt publicerat nyheter om våra fokusområden på vår webbplats. Webben har omkring 40 unika besökare per dag och är en viktig kanal för att sprida information om våra frågor och vilka tjänster vi erbjuder. I november påbörjades arbetet med att ta fram en ny webbplats. Målet med den nya webbplatsen är att texterna ska vara mer lättlästa både innehållsmässigt och typografiskt, att det ska finnas mer bilder och att det ska bli lättare att hitta rapporter och annat material kopplat till våra prioriterade frågor. Under året har CONCORD Sverige arbetat med att förstärka vår närvaro i sociala medier och vi har sett ett stadigt ökande antal anhängare på både Facebook och Twitter. Det tillåter oss att nå ut med vår information till ett allt större nätverk. Sociala medier innebär också en möjlighet att föra en dialog med människor och sprida information och material från våra medlemsorganisationer. Vårt material om samstämmighet har utökats med en serie faktablad som tar upp olika områden där bristande samstämmighet får svåra konsekvenser för fattiga människor (bland annat matsäkerhet, naturresurser, migration och säkerhet). CONCORD Sverige har medverkat i media några gånger under året tillsammans med medlemsorganisationer. Dessa insatser redovisas i avsnitt 2, Arbete med Sveriges och EU:s utvecklingspolitik, under berört tematiska område. 5. CONCORD Europa Samverkan inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige skall kunna bedriva ett framgångsrikt arbete gentemot EU:s olika institutioner. CONCORD Europa är en konfederation vars medlemmar utgörs av nationella plattformar i alla 27 medlemsstater, varav CONCORD Sverige är en. Utöver detta ingår även 18 europeiska nätverk, och tillsammans rymmer de närmare organisationer. CONCORD Europas mål är att stärka europeiska organisationers inflytande på europeiska institutioner genom en kombination av expertis och representation. Vidare stöds samarbeten mellan organisationer genom att de stimuleras till utbyte av information, kunskap och kapacitet. CONCORD Europa har ett sekretariat i Bryssel som ansvarar för och samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är General Assembly (GA) och CONCORD Sverige representerades av ordförande och kanslichefen på mötet i juni. På GA samlades cirka 100 deltagare från 41 av CONCORD Europas 44 medlemmar. Johanna Maycock från ActionAid Internaional valdes till ny ordföranade. Ytterligare tre nya ledamöter valdes till styrelsen som totalt består av nio ledamöter som representerar både nationella plattformar och europeiska nätverk. Mötet beslutade att anta den litauiska nationella plattformen som ny medlem, vilket innebär att samtliga 27 medlemstater nu finns representerade som medlemmar. 11

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar Bakgrundsstudie för Statskontoret Bertil Odén HB-Konsult Stockholm, 23 november 2012. 2 Innehållsförteckning Sid. Inledning

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011

Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011 Att: Skogsstyrelsen: Thorsten Celander, Cc: Skogsinitiativet: Per Björkman; Focali Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011 (Sida Insatsnr. komponent: 7300101001) För kommentarer och information, var vänlig

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd rapport 4. 2011 årgång 2 Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd en kartläggning nils resare Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans internationella arbetes slutsatser och rekommendationer

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1 Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 6 2.1 Bakgrund och syfte... 7 2.2 Angreppssätt... 7 2.3 Metod och

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer