Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik Samstämmighet EU:s och Sveriges biståndspolitik Beyond Övrigt arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 9 3. Kapacitetsstärkande av medlemsorganisationer Kapacitetsstärkande om EU:s utvecklingspolitik Kapacitetsstärkande om EU-finansiering Kommunikations- och informationsinsatser CONCORD Europa Medlemmar Årsmötet och styrelsen Personal Ekonomi 13 Ekonomisk rapport Resultatrapport 14 Balansrapport 16 Bokslut för 2012 samt budget Styrelsens underskrifter 18 Revisionsberättelse 19

4 CONCORD Sveriges verksamhetsberättelse Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus på minskad fattigdom. Utifrån våra prioriterade frågor, samstämmighetspolitik, EU:s medlemsstaters biståndsåtagande och EU:s långtidsbudget, samordnar vi medlemsorganisationers dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel. Då flertalet frågor har en europeisk dimension drivs de i nära samspel med CONCORD Europa, med sekretariat i Bryssel och motsvarande nationella plattformar i alla EU:s medlemstater. CONCORD Europa samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Vårt uppdrag är vidare att bidra till att stärka medlemsorganisationernas kapacitet och kunskap om EU:s utvecklingspolitik samt stärka såväl medlemsorganisationernas som deras partners kapacitet att påverka och söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. Utifrån vår roll som resurs och kunskapskälla erbjuder vi både grundläggande kurser och panelsamtal om EU:s utvecklingspolitik och om hur CSOs kan söka och handlägga EU-finansiering. Seminarier och olika möten är också viktiga mötesplatser för medlemmar att utbyta erfarenhet med varandra. Vår styrka är att vi befinner oss i ett nätverk som har etablerade kanaler gentemot Europakommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna, nationella parlament och det civila samhället i Europa. 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik CONCORD Sveriges samordning av arbetet med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik syftar till att medlemsorganisationerna i ökad utsträckning synliggör hur EU:s agerande påverkar situationen i utvecklingsländerna och att de bedriver opinionsbildande arbete gentemot intresserad allmänhet och beslutsfattare inom EU:s institutioner och i Sverige. CONCORD Sverige genomför detta arbete genom att bevaka beslutsprocesser för medlemsorganisationernas räkning, ta fram informationsmaterial, analyser och gemensamma positioner, samt genom att kontinuerligt föra en dialog och samordna möten med beslutsfattare. CONCORD Sverige arbetar i detta sammanhang aktivt med att fördjupa samarbetet med CONCORD Europa och dess medlemsorganisationer 2.1 Samstämmighet Under 2012 tog CONCORD Sverige tillsammans med 14 medlemsorganisationer fram en barometer som ger det civila samhällets syn på Sveriges PGU. Barometern fick ett gott genomslag bland beslutsfattare och tjänstemän, vilket bland annat visade sig i motioner och i utfrågning i utrikesutskottet. Målet för CONCORD Sveriges arbete med samstämmighet är att tillsammans med CONCORD Europa påverka svensk politik i förhållande till EU och europeisk utvecklings- och samstämmighetspolitik. Syftet är att återspegla Sveriges och EU:s globala ansvar att all politik gentemot utvecklingsländerna ska bidra till en rättvis, jämställd och hållbar utveckling. Sveriges Politik för global utveckling Under våren lanserade CONCORD Sverige tillsammans med en rad medlemsorganisationer 2012 års barometer som utvärderar Sveriges politik för global utveckling. Den analyserar och betygsätter den faktiska politiken inom fem olika politikområden: säkerhet och krigsmateriel, skatteflykt, migration, handelspolitik samt klimat. I rapporten ges även konkreta förslag på hur Sverige kan öka förutsättningarna för att PGU genomförs i praktiken genom att stärka åtagande på politisk nivå, stärka kapaciteten, samt förbättra analysen genom indikatorer och oberoende utvärdering. Barometern lanserades i maj 2012 under ett lunchseminarium samt genom en presslansering. Över 100 personer deltog på seminariet, och Ekot samt några mindre tidningar rapporterade om barometern. En debattartikel publicerades i juninumret av OmVärlden, och tidningen skrev även om barometern på redaktionell plats. Rapporten skickades till riksdagsledamöterna i sex oli- 4

5 ka utskott, nio olika ministrar och deras politiskt sakkunniga, politiskt sakkunniga på partiernas kanslier, samt handläggare på UD. CONCORD Sverige hade även ett möte med riksrevisionen inför en eventuell kommande utvärdering av PGU, och gav då synpunkter på frågor att inkludera. Genom att lansera den innan regeringens skrivelse så fick barometern och dess innehåll genomslag och våra synpunkter reflekterades i skrivelsen vad gäller målkonflikter såsom kapitalflykt. CONCORD Sverige samordnade framtagandet av ett gemensamt svar på regeringens skrivelse som skickades till riksdagsledamöter i de sex utskott som arbetar med de tematiska frågorna, Lansering av Barometern i maj. samt tjänstemän på de olika departementen. Innehållet i det gemensamma svaret återfanns under hösten i flera av partiernas motioner i frågan. Efter vårens och hösten arbete med att utvärdera PGU i form av barometer och svar på skrivelsen så inbjöds CONCORD Sverige att tala vid en öppen utfrågning i Utrikesutskottet som en del i dess beredning av skrivelsen, samt ge synpunkter på regeringens större PGU-arrangemang som kommer att äga rum under Kapitalflykt och EU:s handels- och jordbrukspolitik Inom EU behandlades under 2012 ett förslag om skärpta rapporteringskrav och ökad transparens för europeiska företag. CONCORD Sverige undertecknade tillsammans med bl.a. Diakonia, Forum Syd, ActionAid och Afrikagrupperna brev till svenska europaparlamentariker och handelsminister Ewa Björling inför möten i Bryssel. Vi genomförde tillsammans med samma organisationer därutöver flera dialogmöten med justitiedepartementet och UD som handlägger frågan. CONCORD Sverige samordnade två brev till handelsminister Ewa Björling, där vi uppmanade henne att agera mot kapitalflykten från utvecklingsländerna. CONCORD Sverige skrev tillsammans med flera medlemsorganisationer under en debattartikel som publicerades på Svenska Dagbladets webbplats i november, om hur skatteflykt från fattiga länder motverkar utveckling. I november var CONCORD Sverige medarrangör tillsammans med fyra av medlemsorganisationerna en förhandsvisning av en film och ett panelsamtal om kapitalflykt. Arrangemanget samordnades av Forum Syd. Det var välbesökt med över 150 deltagare, och i panelen deltog såväl forskare från USA som representanter från civilsamhället i Zambia. Sverige har tidigare inte tagit sig an frågan, men delvis som ett resultat av det civila samhällets arbete inkluderades frågan i 2012 års PGU-skrivelse, och regeringen har meddelat att den avser att prioritera frågan ur ett samstämmighetsperspektiv framöver. CONCORD Sverige har också i samarbete med CONCORD Europa följt arbetet med EU:s säkerhetspolitik och jordbrukspolitik. I april uppmanade CONCORD Europa och CONCORD Sverige landsbygdminister Eskil Erlandsson att aktivt driva frågan om en samstämmig politik i förhandlingarna. I november publicerades en debattartikel tillsammans med ett antal medlemsorganisationer i Svenska Dagbladet om problematiska aspekter och bristen på samstämmighet i handelsavtalen mellan EU och Colombia, Peru och Centralamerika inför en omröstning om ratificering av avtalet i EU-parlamentet. EU:s samstämmighetspolitik Under våren 2012 arbetade vi intensivt tillsammans med CONCORD Europa för att EU:s biståndsministrar skulle anta separata rådslutsatser om samstämmighet. CONCORD Sverige träffade den permanenta representationen i Bryssel och UD och skickade brev till biståndsministern och i maj gav det resultat i form av rådslutsatser som speglade våra krav på en mer evidensbaserad politik med ökad dialog i utvecklingsländerna. Under våren gav vi tillsammans med CONCORD Europa synpunkter på Europaparlaments rapport om samstämmighet (Policy Coherence for Development). I september uppvaktade vi de svenska ledamöterna i utvecklingsutskottet i Europaparlamentet inför att de skulle rösta om rapporten. Vi skickade ett brev, och en s.k. röstningslista som guidar dem i hur de ska förhålla sig till alla förslag till ändringar och tillägg som har kommit in på rapportutkastet, baserat på vår Spotlight-rapport (Spotlightrapporten är den gemensamma 5

6 europeiska rapport som vi har tagit fram två gånger, nu senast 2011). Vi genomförde dessutom ett möte med den nyutnämnde rapportören i Europaparlamentet för PCD, Charles Goerens. Parlamentets slutrapport inkluderade till slut flera av våra ståndpunkter och formuleringar. Följande organisationer har ingått i arbetsgruppen för samstämmighet: ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LO TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet. 2.2 EU:s och Sveriges biståndspolitik Som ett led i CONCORD Sveriges arbete med bistånds- och utvecklingseffektivitet samlades över 70 personer från svenska organisationer för ett heldagsseminarium om hur det civila samhället kan förbättra effektiviteten i sin verksamhet utifrån verktyg som har tagits fram internationellt. Målet för CONCORD Sveriges arbete med bistånd är att tillsammans med CONCORD Europa hålla EU och dess medlemsstater ansvariga för att uppfylla löftena om biståndets kvantitet och kvalitet. Sedan 2006 har CONCORD Europa genom AidWatch-initiativet följt upp EU-ländernas biståndsåtaganden i form av en årlig rapport producerades två rapporter en i slutet av juni som fokuserade på EUländernas volymåtaganden och i vilken utsträckning de urholkar biståndsbudgeten med kostnader som har begränsad eller obefintlig inriktning mot fattigdomsbekämpning. Den andra lanserades i november och fokuserade på bistånds- och utvecklingseffektivitet och hur medlemsländerna har arbetat vidare med sina åtaganden sedan det senaste mötet om utvecklingseffektivitet i Busan Den första rapporten lanserades i Sverige den 26 juni, och fick bland annat uppmärksamhet i Sveriges Radios Ekot-sändningar samma dag. I rapporten bidrog CONCORD Sveriges arbetsgrupp med en analys av Sveriges bistånd. Rapporten skickades till svenska beslutsfattare, och i Almedalen presentades den vid ett seminarium. I Almedalen arrangerade CONCORD Sverige dessutom tillsammans med Svenska kyrkan och FUF ett välbesökt seminarium om biståndsdebatten i Sverige, med företrädare från de politiska partierna, Dagens Nyheter, Sida samt det civila samhället. I slutet av november lanserades årets andra AidWatch-rapport, som utvärderar EU och medlemsländernas arbete med åtagandena om utvecklingseffektivitet efter Busan. CONCORD Sverige bidrog till rapporten med en analys av Sveriges uppfyllelse av åtagandena. Vid lanseringsseminariet i Bryssel deltog represen-tanter från EU-kommissionen, OECD och samarbetspartner i Kenya, och företrädare för EU:s institutioner välkomnade att en omfattande analys hade genomförts av medlemsländerna. CONCORD Sverige samordnade under 2012 styrgruppen för bistånds- och utvecklingseffektivitet, vilket bland annat innebar flera dialogmöten med UD och Sida som en uppföljning av mötet i Busan. Vid dessa möten gav medlemsorganisationer synpunkter på förhandlingarna om hur åtagandena från Busan skulle förverkligas och Sveriges roll i den internationella processen, och fick ett gott gensvar från UD efter det större uppföljningsmötet i Paris i juni. I december 2012 arrangerades ett heldagsseminarium om det civila samhällets egen utvecklingseffek-tivitet, med över 70 deltagare från svenska organisationer. Med hjälp av en representant från Open Forums internationella sekretariat och de guider som har tagits fram globalt, uppdaterades deltagarna om den internationella processen och hur de kan använda dessa verktyg. Följande organisationer har ingått i AidWatch-arbetsgruppen och/eller styrgruppen för bistånds- och utvecklingseffektivitet: ActionAid, Diakonia, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser, LO TCO Bistånds-nämnd, Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Shia, Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet. EU:s långtidsbudget CONCORD Sverige bidrog, i samarbete med CONCORD Europa, till förbättrade skrivningar i Ministerrådets och Europaparlamentets förslag kring biståndsbudgeten och biståndsinstrumenten i EU:s långtidsbudget. CONCORD Sveriges arbete med EU:s långtidsbudget hade som syfte att bidra till en stark biståndsbudget och bra finansieringsinstrument för EU:s utvecklingssamarbete Biståndbudgeten ska finansiera verksamhet som medverkar till att förverkliga milleniemålen och den framtida post agendan. Dessutom 6

7 ska budgeten innehålla möjligheter för civilsamhället i partnerländer och i Europa att arbeta med utveckling och mänskliga rättigheter. I arbetet med biståndsbudgeten har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa tagit fram rekommendationer kring finansieringsinstrumenten. CON- CORD Sverige har delgett dessa rekommendationer på möten med UD och svenska representationen i Bryssel, samt i kommunikation med svenska Europaparlamentariker i Europaparlamentets utvecklingsutskott. Resultatet av detta är att vi EU:s långtidsbudget var ett av ämnena på policyforum i april. återfinner flera av CONCORDs skrivningar i Europaparlamentets och Ministerrådets officiella förslag kring års Development Cooperation Instrument (DCI), vilket är EU:s viktigaste finansieringsinstrument för utvecklingssamarbetet. De skrivningar som har stärkts gäller framförallt; Landfokusering av länder som mottarbudgetstöd från EU, EU:s samstämmighetspolitik, Sociala sektorn (hälsa och utbildning), Jämställdhet samt Innovativ finansiering genom blandning av lån och bidrag. CONCORD Sverige har också tillsammans med CONCORD Europa tagit fram rekommendationer kring biståndsnivån i långtidsbudgeten, vilket vi har delgett svenska Europaparlamentariker i budgetutskottet. Resultatet av detta är att CONCORDs skrivningar återfinns i Europaparlamentets officiella förslag kring nivåerna på biståndsbudgeten. CONCORD Sverige har även, både på egen hand och tillsammans med CONCORD Europa, uppvaktat Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson och Statsminister Fredrik Reinfeldt inför de EU- toppmöten där EUbudgeten har förhandlats, för att försäkra sig om att de står bakom förslaget kring en stark biståndsbudget. I dialogen med EU-ministern fick vi positiv respons som försäkrade oss om att biståndsbudgeten var en av regeringens prioriteringar i budgetförhandlingarna. Utifrån de förhandlingar som ägde rum på EU-toppmötet i november 2012 ser det ut som att biståndsbudgeten inte kommer att bli drabbad av en nedskärning för åren , eftersom vissa av Europas ledare fortfarande prioriterar biståndet. Arbetet kring EU:s biståndsnivåer, som har koordinerats av CONCORD Europa har sannolikt bidrag till att dessa europeiska ledare inte har gett vika i förhandlingarna kring biståndsnivåerna. Den arbetsgrupp som har bidragit till detta arbete från CONCORD Sveriges sida är finansieringsarbetesgruppen. Under 2012 har följande medlemsorganisationer ingått: Diakonia, Fairtrade Sverige, Forum Syd, Rädda Barnen, Plan Sverige, Svenska Afghanistankommitteen och Svenska kyrkan. Utformningen av EU:s regelverk, strategier och program för utvecklingssamarbete CONCORD Sverige bidrog, i samarbete med CONCORD Europa, till att fler lokala organisationer kunde delta i civilsamhälleskonsultationer vid EU-delegationerna i samband med framtagandet av de geografiska flerårsstrategierna. CONCORD Sveriges arbete med att skapa gynnsamma förhållanden för civilsamhället syftar till att skapa möjligheter till ökad och bättre EU-finansiering till civilsamhället i utvecklingsländer och Europa, samt att skapa utrymme för ett brett deltagande för utvecklingsorganisationer. 7

8 CONCORD Sverige driver påverkans- och informationsarbete fokuserat på finansiella instrument och program för att skapa gynnsamma förhållanden för civilsamhällesorganisationer att jobba med global utveckling i Europa och internationellt. Detta arbete sker framförallt på Brysselnivå i samarbete med CONCORD Europas arbetsgrupp för Financing for Development and Relief (FDR), men även i Sverige genom CONCORD Sveriges finansieringsarbetsgrupp. Under 2012 har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa arbetat med att försäkra sig om att de flerårsstrategier som nu arbetas fram för landprogram och tematiska program, för åren , fokuserar på de behov som lokala aktörer i partnerländer har identifierat. Arbetet har också fokuserat på att förenkla och förbättra EU:s regelverk kring stöd för civilsamhället. Under 2012 uppmanade CONCORD Sverige sina medlemmar att se till att deras samarbetspartners begärde konsultationer vid EU-delegationerna angående framtagandet av flerårsstrategier för de geografiska programmen efter Detta gjordes genom att vi skickade ut information till lokala organisationer via våra medlemmar. Utskicket innehöll information om EU- delegationernas ansvar att konsultera lokala organisationer samt verktyg som lokala organisationer kunde använda för att begära en konsultation. Detta initiativ var samordnat av CONCORD Europas FDR-arbetsgrupp och resultatet blev att ett stort antal lokala organisationer fick möjlighet att delta i dessa konsultationer. Samtidigt arbetade CONCORD Sverige, tillsammans med CONCORD Europa, för fler öppna konsultationer kring EU-kommissionens framtida tematiska program och bidrog till den konsultation som hölls kring flerårsstrategin för CSO-programmet. Under 2012 har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa lämnat in förslag kring förbättrade regler i 2013 års reviderade regelverk för EU-finansiering. Dessa förslag fastställdes innan årsskiftet och ändringarna gäller fr.o.m. 1:a januari De nya reglerna kommer att innebära att lokala organisationer i samarbetsländer får större möjligheter ta del av EU-kommissionens stöd, samt att samarbetsformen mellan stora organisationer och dess samarbetspartners förenklas. Förändringarna förenklar även arbetet med projektledning och rapportering. Den arbetsgrupp som har bidragit till detta arbete från CONCORD Sveriges sida är finansieringsarbetsgruppen. 2.3 Beyond 2015 CONCORD Sverige initierade under 2012 en bred process inom det svenska civilsamhället för att följa och påverka arbetet med att ta fram nya globala utvecklingsmål efter Under 2011 inleddes processen med att se över vilken typ av globalt ramverk som behöver skapas som en efterföljare till Millenniemålen. Slutåret för dessa globala utvecklingsmål är 2015 och det finns redan nu viktiga lärdomar och nya insikter om utvecklingens drivkrafter som bör forma detta framtida ramverk. FN har skapat en högnivåpanel som ska förbereda arbetet, där bl.a. Gunilla Carlsson ingår, och vid FN:s generalförsamling i september 2013 ska beslut om vision och innehåll tas. EU och dess medlemsländer inledde under 2012 en process som syftar till att enas om en gemensam EU-position inför FN-mötet. Det civila samhället initierade redan 2011 ett arbete, och över 500 organisationer runtom i världen har sedan dess gått samman i kampanjen Beyond Sekretariatet för Beyond 2015 finns hos CONCORD Europa i Bryssel. CONCORD Sverige deltog på de två europeiska samordningsmötena under 2012, i april och oktober. Genom CONCORD Sveriges arbete inom Beyond 2015 har svenska organisationer fått tillgång till uppdateringar, och bidragit till innehållet i Beyond 2015 och CONCORD Europas arbete utifrån ett svenskt perspektiv. I december 2012 arrangerade CONCORD Sverige ett informationsmöte för medlemsorganisationerna där UD deltog och presenterade det planerade arbetet med post 2015 framöver. CONCORD Sverige inledde i anslutning till detta ett samordningsarbete genom styrgruppen för Beyond 2015, där nio organisationer ingick vid årets slut, och som ansvarar för informationsspridning och framtagande av gemenamma positioner, att vara en länk till Beyond 2015,samt för dialog med beslutsfattare. 8

9 2.4 Övrigt arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik Antalet gemensamma uttalanden och positionspapper som CONCORD Sverige samordnade kring Sveriges och EU:s utvecklingspolitik ökade markant under 2012, vilket inkluderade frågor som kapitalflykt, säkerhetspolitik och uppföljning av biståndstaganden. Utöver dialogmöten om bistånds- och utvecklingseffektivitet samt Post 2015 samordnade CONCORD Sverige fem möten med företrädare från UD:s olika enheter i början av respektive EU-ordförandeskap samt inför biståndsministrarnas möten i Bryssel. Genom den kontinuerliga dialogen med beslutsfattare och tjänstemän och framtagandet av gemensamma positioner inför och efter mötena har detta bidragit till att svenska civilsamhällesorganisationer har fått en tydlig roll som påläst och konstruktiv aktör, vilket visade sig genom att beslutsfattare vid flera tillfällen under 2012 sökte upp och efterfrågade svenska organisationers synpunkter. CONCORD Sverige har samordnat framtagandet av två gemensamma brev inför biståndsministrarnas EUmöten i Bryssel, två om kapitalflykt, och därutöver fyra uttalanden kopplade till andra frågor rörande EU:s utvecklingspolitik. Bakgrunden till det ökade antalet uttalanden och brev har varit att medlemsorganisationerna i större utsträckning efterfrågade att CONCORD Sverige samordnade denna typ av arbete, och responsen från regering och andra beslutsfattare har varit positiv. Dessutom arrangerade CONCORD Sverige under 2012 ett större möte för alla medlemsorganisationer under namnet Policyforum, vid vilket aktuella frågor på EU:s utvecklingsagenda behandlades. Under 2012 nystartade vår jämnställhetsarbetsgrupp och bidrog till arbetet inom CONCORD Europa, samt till arbetet med Beyond 2015 och i dialogmöten med UD. Följande organisationer har ingått i jämställdhetsarbetsgruppen: ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Kooperation utan gränser, Plan Sverige, RFSU samt Svalorna Indien Bangladesh. 3. Kapacitetsstärkande av medlemsorganisationer CONCORD Sverige bedriver ett kapacitetsstärkande arbete riktat till våra medlemsorganisationer om EU:s utvecklingspolitik och om EU-bidrag. 3.1 Kapacitetsstärkande om EU:s utvecklingspolitik Våra utbildningar och seminarer har under 2012 nått ungefär 600 deltagare som representerar 35 av våra medlemsorganisationer. CONCORD Sverige bedriver en utbildningsverksamhet för våra medlemsorganisationer. Målet är att öka deras kapacitet att följa och påverka EU:s utvecklingspolitik och att de ska kunna integrera ett EUperspektiv i sin egen kommunikationsverksamhet. Informationsmöte om Beyond 2015 i december. Till höger CONCORD Sveriges ordförande Annika Malmborg. I maj anordnade CONCORD Sverige ett seminarium för våra medlemmar med rubriken EU - så påverkar du där 19 personer från 13 organisationer deltog. Syftet var att förse deltagarna med verktyg och metoder för att stärka deras påverkansarbete mot EU. Utbildningen hölls av Costanza de Toma som arbetat med påverkansarbete hos vår brittiska systerorganisation BOND. Seminariet upplevdes som 9

10 givande och lärorikt av deltagarna, särskilt de pedagogiska övningarna. Många hade dock önskat sig mer tid för erfarenhetsutbyte. I augusti gav CONCORD Sverige ut Påverka EU:s utvecklingspolitik en guide. Den har tagits fram av BOND och vi har låtit översätta den till svenska och anpassat den till en svensk kontext. Guiden har spridits på seminarier och genom vår webbplats och sociala medier. I juni deltog tre representanter från Sensus studieförbund, Plan Sverige och Sveriges kristna råd på den veckolånga europeiska Development Education Summer School i Tjeckien. Temat för sommarskolan var Change lab - engaging local society in sustainable development, och den arrangerades av CONCORD Europas gemensamma arbete med Development Education, projektet DEEEP. Den 9 november arrangerade vi seminariet EU - så funkar det där 27 personer från 16 organisationer deltog. Syftet var att utbilda deltagarna kring hur EU:s beslutsprocess ser ut samt hur EU:s bistånds- och utvecklingspolitik formas. Till dagen hade EU-parlamentariker Alf Svensson (KD) och representanter från UD bjudits in. Deltagarna uppskattade möjligheten att sätta sig in i EU-politiken och särskilt att få ställa frågor direkt till beslutsfattare. I ovanstående stycken berättar vi om verktyg för påverkansarbete och seminarier vars främsta syfte är grundläggande kunskap om EU:s utvecklingspolitik. I avsnitt 2, Arbete med Sveriges och EU:s utvecklingspolitik, tar vi upp lanseringar, paneldebetter och andra utbildningsinsatser som direkt kopplar till våra tematiska områden. Sammantaget deltog ungefär 600 personer, som representerar 35 av våra medlemsorganisationer, på våra utbildningsinsatser om EU:s utvecklingspolitik. 3.2 Kapacitetsstärkande om EU-finansiering Genom våra utbildningsinsatser i EU-finansiering har vi under 2012 stärkt kapaciteten och kunskapen kring att söka och handlägga EU-finansiering hos 108 personer som representerar 36 civilsamhällesorganisationer. Vårt arbete med kapacitetsstärkande insatser om EU-bidrag syftar till att förbättra kapaciteten/kunskapen hos CONCORD Sveriges medlemmar så att fler medlemmar och deras partners har god kapacitet att söka och administrera EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. Det finns ett stort behov hos svenska civilsamhällesorganisationer och deras samarbetspartners att öka kunskapen om hur man söker och handlägger EU-finansiering. CONCORD Sverige erbjuder därför utbildning och rådgivning om EU- bidrag för utvecklingsarbete. CONCORD Sveriges kurser och finansieringsarbetsgrupp fungerar också som en mötesplats där utbyte av erfarenheter av att söka och handlägga bidrag från EU sker. Enligt vår årliga enkätundersökning skickade CONCORD Sveriges medlemmar in totalt 63 ansökningar till EU-kommissionen för stöd till utvecklingsinsatser under I slutet av året hade kommissionen fattat beslut om 41 av dessa, varav 15 ansökningar (36 %) beviljades bidrag. Detta är långt över kommissionens genomsnitt för beviljade ansökningar på cirka 5-20 %, beroende på ansökningsmöjlighet. Under våren anordnade CONCORD Sverige två utbildningar i handläggning av EU-bidrag för medlemmar som har fått EU-finansiering. Den första kursen fokuserade på regler kring kontraktering, upphandling och andra delar av projekthandläggning. Den andra kursen var utformad som en fortsättningskurs och fokuserade på finansiell handläggning och rapportering. Under hösten genomförde CONCORD Sverige ett par introduktionskurser i EU-finansiering för alla intresserade medlemsorganisationer, som fokuserade på relevanta ansökningsmöjligheter, samt hur man skriver ansökningar. I maj anordnade CONCORD Sverige en studieresa till Bryssel för personer som representerade 9 olika medlemsorganisationer. Syftet med studieresan var att bidra till fördjupad kunskap om EU-finansiering hos våra medlemsorganisationer. De vi riktade oss till var anställda på medlemsorganisationerna som arbetar med att söka och handlägga EU-bidrag. Utöver studieresan och de allmänna kurserna som CONCORD Sverige anordnade under 2012 har vi dessutom gett individuell rådgivning och skräddarsydda kurser till enskilda organisationer. Sammanlagt har vi under året utbildat och gett råd till 108 personer genom dessa insatser, som representerar 26 av våra medlemsorganisationer och 11 andra civilsamhällesorganisationer. Alla utbildningar i EU-finansiering under 2012 fick 10

11 väldigt höga betyg i våra utvärderingar och ansågs ha god kvalitet på informationen och övningarna och gav deltagarna ökad kunskap om ämnet. Dessutom har kansliet gett kontinuerlig teknisk support till organisationer över telefon och via e-post och uppdaterat våra medlemmar genom specifika nyhetsbrev om EU-finansiering. 4. Kommunikations- och informationsinsatser CONCORD Sverige har genom kontinuerlig informationsspridning på webbplatsen och genom nyhetsbrevet och media ökat kunskapen om våra prioriterade frågor. CONCORD Sverige arbetar med olika typer av kommunikation för att öka intresse, kunskap och engagemang bland medlemsorganisationer och allmänheten för EU som global utvecklingsaktör. Det elektroniska nyhetsbrevet utkom nio gånger under året till ca 800 mottagare. Nyhetsbrevet når många personer i våra medlemsorganisationer och även många tjänstemän vid Sida, UD och riksdagen. Målet med nyhetsbrevet är att sprida information om de frågor vi arbetar med, öka kunskapen och engagemanget för EU:s utvecklingspolitik och bjuda in till våra evenemang. CONCORD Sverige har kontinuerligt publicerat nyheter om våra fokusområden på vår webbplats. Webben har omkring 40 unika besökare per dag och är en viktig kanal för att sprida information om våra frågor och vilka tjänster vi erbjuder. I november påbörjades arbetet med att ta fram en ny webbplats. Målet med den nya webbplatsen är att texterna ska vara mer lättlästa både innehållsmässigt och typografiskt, att det ska finnas mer bilder och att det ska bli lättare att hitta rapporter och annat material kopplat till våra prioriterade frågor. Under året har CONCORD Sverige arbetat med att förstärka vår närvaro i sociala medier och vi har sett ett stadigt ökande antal anhängare på både Facebook och Twitter. Det tillåter oss att nå ut med vår information till ett allt större nätverk. Sociala medier innebär också en möjlighet att föra en dialog med människor och sprida information och material från våra medlemsorganisationer. Vårt material om samstämmighet har utökats med en serie faktablad som tar upp olika områden där bristande samstämmighet får svåra konsekvenser för fattiga människor (bland annat matsäkerhet, naturresurser, migration och säkerhet). CONCORD Sverige har medverkat i media några gånger under året tillsammans med medlemsorganisationer. Dessa insatser redovisas i avsnitt 2, Arbete med Sveriges och EU:s utvecklingspolitik, under berört tematiska område. 5. CONCORD Europa Samverkan inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige skall kunna bedriva ett framgångsrikt arbete gentemot EU:s olika institutioner. CONCORD Europa är en konfederation vars medlemmar utgörs av nationella plattformar i alla 27 medlemsstater, varav CONCORD Sverige är en. Utöver detta ingår även 18 europeiska nätverk, och tillsammans rymmer de närmare organisationer. CONCORD Europas mål är att stärka europeiska organisationers inflytande på europeiska institutioner genom en kombination av expertis och representation. Vidare stöds samarbeten mellan organisationer genom att de stimuleras till utbyte av information, kunskap och kapacitet. CONCORD Europa har ett sekretariat i Bryssel som ansvarar för och samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är General Assembly (GA) och CONCORD Sverige representerades av ordförande och kanslichefen på mötet i juni. På GA samlades cirka 100 deltagare från 41 av CONCORD Europas 44 medlemmar. Johanna Maycock från ActionAid Internaional valdes till ny ordföranade. Ytterligare tre nya ledamöter valdes till styrelsen som totalt består av nio ledamöter som representerar både nationella plattformar och europeiska nätverk. Mötet beslutade att anta den litauiska nationella plattformen som ny medlem, vilket innebär att samtliga 27 medlemstater nu finns representerade som medlemmar. 11

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Verksamhetsplan för CONCORD Sverige 2015

Verksamhetsplan för CONCORD Sverige 2015 Verksamhetsplan för CONCORD Sverige 2015 1. Inledning CONCORD Sverige är en gemensam plattform för 54 svenska bistånds- och utvecklingsorganisationer, och utgör den svenska nationella plattformen inom

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för CONCORD Sverige

Verksamhetsplan 2014 för CONCORD Sverige Verksamhetsplan 2014 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sverige är en plattform för samordning av civilsamhällesorganisationer i Sverige och samverkan med CONCORD Europa. Vi bidrar till kapacitetsstärkning

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2010

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2010 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2010 Svenska & europeiska NGOs för global utveckling Sverige Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultatrapport 8 Balansrapport 10 Bokslut 11 Styrelsens

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

VÄRLDEN ÄR STÖRRE ÄN EUROPA

VÄRLDEN ÄR STÖRRE ÄN EUROPA VÄRLDEN ÄR STÖRRE ÄN EUROPA Utmaningar under Sveriges ordförandeskap i EU 2009 2 CONCORD Sverige VÄRLDEN ÄR STÖRRE ÄN EUROPA FOTO Rolf Depagie Sveriges utmaningar ordförandeskap i EU 2009 Världen är större

Läs mer

cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin

cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin Stockholm 26 november 2014 Stefan Löfven, partiledare och statsminister Åsa Romson, språkrör och vice statsminister cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ARBETSFORMER... 4 EU:S OCH SVERIGES SAMSTÄMMIGHETSPOLITIK... 5 EU:S OCH SVERIGES UTVECKLINGSPOLITIK... 7 GYNNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform Sida 1 av 5 Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform 14 augusti 2012 Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och skriver detta

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

1. FUF... 3 Syfte... 3 Strategi... 3 Verksamhetsgrenar Fokus Tematiska prioriteringar... 4 Verksamhet... 5

1. FUF... 3 Syfte... 3 Strategi... 3 Verksamhetsgrenar Fokus Tematiska prioriteringar... 4 Verksamhet... 5 Verksamhetsplan 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FUF... 3 Syfte... 3 Strategi... 3 Verksamhetsgrenar... 3 2. Fokus 2016... 4 Tematiska prioriteringar... 4 Verksamhet... 5 3. Projekt och finansiering... 6

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges

regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges Promemoria 2014-10-23 UF2014/3327/UD/USTYR Utrikesdepartementet Enheten för styrning av utvecklingssamarbetet (UD USTYR) Synpunkter på överenskommelsen mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ARBETSDOKUMENT. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015

ARBETSDOKUMENT. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.3.2016 ARBETSDOKUMENT om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 Utskottet för utveckling Föredragande: Christian Dan Preda DT\1085962.doc

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:9 2009-02-19 U2009/406/G Utbildningsdepartementet Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm Uppdrag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Politik för hållbart företagande

Politik för hållbart företagande Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU4y Politik för hållbart företagande Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 21 januari 2016 att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse

Läs mer

Arbetsformer

Arbetsformer Arbetsformer 2014-2017 Delmi Delegationen för migrationsstudier ska verka i en anda av öppenhet och utveckla transparenta arbetsformer. Delegationen inrättades enligt kommittédirektiven (2013:102) för

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Utrikesutskottets yttrande 2008/09:UU3y Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 oktober 2008 (prot. 2007/08:6 7) beslutat

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande riksdagsstyrelsens redogörelse 2016/17:RS2

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 12 december 2014

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 12 december 2014 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 12 december 2014 Biståndsministrarnas

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM86. Meddelande om EU:s preliminära position inför förhandlingar om global utveckling efter 2015

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM86. Meddelande om EU:s preliminära position inför förhandlingar om global utveckling efter 2015 Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s preliminära position inför förhandlingar om global utveckling efter 2015 Utrikesdepartementet 2013-04-12 Dokumentbeteckning KOM(2013) 92 Meddelande

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 26.5.2011 2011/2019(BUD) YTTRANDE från utskottet för utveckling till budgetutskottet över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

EU och riksdagen i världen. Fortbildning för lärare den 29 april 2013

EU och riksdagen i världen. Fortbildning för lärare den 29 april 2013 EU och riksdagen i världen Fortbildning för lärare den 29 april 2013 2 EU och riksdagen i världen EU och riksdagen i världen Fortbildningsdag för lärare den 29 april 2013 Hur ser EU:s och riksdagens roll

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny partnerskapsram med tredjeländer Justitiedepartementet 2016-07-15 Dokumentbeteckning KOM (2016) 385 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikplats: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikperiod: 30 augusti 2010 14 januari 2011 Handledare: David Holmertz

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd

Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd Antagna av styrelsen 2006-06-21 Inledning LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan mellan LO och TCO för internationellt fackligt utvecklingssamarbete.

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kommenterad dagordning rådet 2015-10-14 Miljö- och energidepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte (miljö) den 26 oktober 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer