Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2008"

Transkript

1 1(13) Brf Turebergs Allé Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - kassaflödesanalys 8 - noter 9 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(13) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé, Sollentuna, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Föreningen förvärvade fastigheten Tackan 2, 5, 6, 8 i Sollentuna kommun. Fastighetens beteckning ändrades år 2006 till Tackan 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt utan tidsbegränsning och lokaler för uthyrning. Upplåtelse kan även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Upplåtelse får endast ske till fysisk person. Fastigheten består av 3 flerbostadshus i 4-5 våningar med totalt 89 bostadsrätter. Den totala boytan är 6894 kvm. I fastigheten ingår också 2 lokaler med en total uthyrningsbar yta om cirka 240 kvm. Dessutom ingår en föreningslokal, 66 st parkeringsplatser med värmaruttag för uthyrning samt en ekonomibyggnad med anläggning för anslutning till fjärr- och bergvärme, el-central, 2 tvättstugor och soprum. Lägenhetsfördelning 4 st 2 rum och kokvrå 21 st 2 rum och kök 43 st 3 rum och kök 17 st 4 rum och kök 4 st 5 rum och kök. Vid årets slut var samtliga bostadsrätter upplåtna med bostadsrätt. Föreningen deltar i en gemensamhetsanläggning avseende parkering på del av Engelbrekts väg. Anläggningen har lagts i en med två grannföreningar gemensamt ägd samfällighet. Begäran om registrering av samfälligheten har skickats till Lantmäteriverket. Kostnaden för skötsel och underhåll längs aktuell del av Engelbrekts väg fördelas fr.o.m. vintern mellan de tre föreningarna i förhållande till respektive förenings antal parkeringsplatser inom samfälligheten. Styrelsen Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 22 maj 2008 och styrelsekonstituering samma dag, haft följande sammansättning: Magnus Blixt Ordförande Hanna Heurlin Sekreterare Lotta Björk Kassör Henning Carlsson Ledamot Maria Steene Ledamot Gunnel Knutsson Suppleant Oyvind Lier Suppleant Monika Rohdin Suppleant Peter Felländer Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

3 3(13) Revisorer Revisorer valda av föreningsstämma: BOREV Revisionsbyrå Ordinarie, godkänd revisor Lars Jonasson BOREV Revisionsbyrå Suppleant, godkänd revisor Tomas Jonasson Valberedning Valberedning vald vid föreningsstämma: Stig Simonsson, sammankallande Kai Lundgren Förvaltning och avtal Föreningen har haft avtal med bland andra följande leverantörer gällande 2008: Fastighetsskötsel, FSS Fastighetsservice AB och Dygnet-Runt-Jour AB Ekonomisk förvaltning, VISMA Services i Uppsala AB Städning av gemensamma utrymmen, ALICE Miljövård AB Sophantering, SITA AB Trädgårdsskötsel och snöröjning, Araskog Trädgård HB Fjärrvärme och el-försörjning, Sollentuna Energi AB Fjärr- och bergvärmecentral, Wahlings Installationsservice AB Prognosstyrning av värme, Elektro Relä AB Hisservice, WPM Hisservice AB (Schindler Hiss fr o m ) Hissjour, Securitas Hissjour AB (Schindler Hiss fr o m ) KabelTV, Com hem AB Web-hotell, Skal Consulting Group (Cliché Webhosting fr o m ) Fastighets- och ansvarsförsäkring, IF-Skadeförsäkring Föreningens lokaler Kontrakten på föreningens lokaler löper enligt följande: Läkarmottagning 181,5 kvm t.o.m Hårfrisör 58,5 kvm t.o.m Föreningsfrågor Föreningens stadgar har registrerats hos Patent- och registreringsverket Förslag till reviderade stadgar föreläggs stämman Styrelsen har under året hållit 9 (9) stycken protokollförda sammanträden, förutom ett flertal arbetsmöten i olika arbetsgrupper för utredningar, besiktningar, upphandlingar och beredning inför beslut, genomgångar med leverantörer och liknande ärenden. Föreningen har inte haft några anställda under året. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad. Föreningen hade vid årets slut 127 (128) medlemmar. Under året har 8 (12) överlåtelser skett. Allmän tillsyn av trapphus utförs av föreningens, bland medlemmarna utsedda, trappombud.

4 4(13) Fonderade medel skall täcka planerat underhåll av fastigheten. Eftersom fastigheten är relativt ny och välhållen finns för närvarande inget underhåll av betydande slag eller kostnad, förutom fortsatt målning av portar och en del andra detaljer, planerat för de närmsta åren. Under 2007 installerades ett system för styrning av värme baserat på väderprognoser. Systemet avses leda till jämnare temperatur i lägenheter även vid kraftiga väderomslag. En effektmätare har sommaren 2008 installerats i syfte att kunna analysera bergvärmepumpens effektivitet. Under hösten 2008 genomfördes en stor elomläggning vilket innebar att de 101 individuella elabonnemangen ersattes med ett gemensamt. Mätutrustning har sedan monterats för att mäta individuell förbrukning, vilken framgent kommer att debiteras i samband med årsavgift respektive hyra. Kai Lundgren jar engagerats som projektledare för elomläggningen, Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att framtida bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta drifts- och lånekostnader, alternativt höjda avgifter. Föreningen är medlem i Fastighetsägarna och är ansluten till Grannsamverkan mot brott, med trappombuden som kontaktpersoner. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående Belopp balanserat resultat årets resultat Totalt Disponeras för överföring till reparationsfond balanserat resultat Totalt Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Föreningens ekonomi Årsavgifter Efter att årsavgifterna varit oförändrade sedan 2004 sänktes dessa med 2 % år 2007 och är oförändrade år Genomsnittlig årsavgift är 771:-/kvm (787 kr/kvm år 2006). Hyresavgiften för parkeringsplats med uttag för motorvärmare är 270:- per månad. Fastighetsskatt Fastigheten har åsatts värdeår Enligt nu gällande lag om fastighetsskatt blev fastigheten befriad från fastighetsskatt under fem år, från Fr.o.m är fastigheten beskattad med halv fastighetsskatt under fem år och med full fastighetsskatt fr.o.m. år Reservationer för ändringar i skattelagstiftningen om fastighetsskatt och andra ändringar som påverkar fastighetsskatten. Räntebidrag Bidragsunderlaget har successivt reducerats i takt med gjorda amorteringar och var kronor per Subventionsräntan är 2,99% fr.o.m

5 5(13) Resultaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter mm Summa nettoomsättning Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetskostnader Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Resultat försäljning värdepapper Räntebidrag Räntekostnader Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets vinst

6 6(13) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Insatskapital Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital

7 7(13) Balansräkning Not Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 8(13) Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder (exkl. kortfristig del av skulder till kreditinstitut) Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet Investeringsverksamheten Förvärv/försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån / byggnadskreditiv Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 9(13) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadsrättsföreningen Turebergs Allés årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod medan inventarier skrivs av med 100% vid inköpstillfället. Linjär avskrivningsmetod används. Byggnader 1,1% Inventarier 100% Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet. Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Föreningens underhållsfond Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till underhållsfond. Finansieringsanalys Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, hänsyn har dock inte tagits till periodiseringseffekter. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt beslut av föreningsstämman.

10 10(13) Not 2 Nettoomsättning Hyror P-platser Årsavgifter El Övriga intäkter Not 3 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel Städ Reparationer Trädgårdsskötsel och snöröjning Hisskötsel Serviceavtal El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-tv

11 11(13) Not 4 Personalkostnader Löner Styrelsearvode Övriga kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter Not 5 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Mark Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Byggnadens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler

12 12(13) Not 6 Övriga långfristiga fordringar SHB Lux Ränta Utgående bokfört värde Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Upplupna räntebidrag Elavgift debiterad Övriga poster Summa Not 8 Eget kapital Insatskapital Underhållsfond Balanserad vinst Årets resultat Eget kapital Balansering av föregående års resultat Uttag underhållsfond Årets resultat Eget kapital Not 9 Skulder till kreditinstitut Långivare Ursprungligt Ränta % Räntan är Amorteringar Lånebelopp lånebelopp bunden t.o.m. år 2009 enl låneavtal Handelsbanken ,33% Swedbank ,18% Stadshypotek Rörlig Totalt

13 13(13) Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna styrelse- och revisionsarvoden Övriga poster Summa Henning Carlsson Lotta Björk Magnus Blixt Maria Steene Hanna Heurlin Min revisionsberättelse har lämnats - -. Lars Jonasson BOREV Revisonsbyrå AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé Organisationsnr 769603-6701 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLL ATT BO I BOSTADSRÄTT IDÉ BRF TUREBERGS ALLÉ VERKSAMHET FÖRVALTNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 ÅRSREDOVISNING för BRF VENDELSÖ GÅRD Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 Org.nr. 769600-4410 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF VENDELSÖ GÅRD Styrelsen för Brf Vendelsö Gård får härmed avgiva årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Postiljonen 9 Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Brf Karlsvik 33 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer