Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN"

Transkript

1 Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

2 Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta spridas? Varför satsa på industrin? Det är väl servicesektorn vi lever på nu? Varför kan inte företagen köra allt gods på båt? Hur skulle Skåne klara sig utan bra kommunikationer? Störningar i Bastuträsk påverkar väl inte Helsingborg? Norrland är väl bara kallt och glest befolkat? Har det inte investerats tillräckligt i norr? Här är 8 argument som ger en sann bild av hela Sveriges möjligheter om Botniska korridoren byggs ut. Hjälp till att sprida argumenten som tar död på myterna! Nu är det dags att starta utbyggnaden av Botniska korrdoren! I Norrland bor människor. Här finns några av Sveriges mest expansiva och lönsamma råvaruföretag, och många innovativa nya näringar. Men kapacitetsbristen på godsstråket längs Bottenviken och genom Bergslagen är en broms i utvecklingen, inte bara i norr utan i hela landet. Mellan Gävle och Härnösand (26 mil) trängs tågen på ett enkelspår och mellan Umeå och Luleå (27 mil) går järnvägen fem mil in i landet, långt från företag och boende. Idag tar det 40 minuter längre att åka från Sundsvall till Stockholm än vad det gjorde för tio år sedan. EU har insett vikten av Botniska korridoren för Europa och den har prioriterats i Core Network, det viktigaste europeiska stomnätet för transporter. Trots det fortsätter svenska politiker att tveka. 2 3

3 EU Core Network Det europeiska strategiska stomnätet, core network, för järnväg säkrar inte bara råvarorna utan knyter också samman Europa. Core Network (EU proposal) Core Network (EU proposal) Trans-National Axis Trans-National Axis Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa Utvinning och gruvbrytning Tillverkning av metaller och metallvaror Tillverkning av maskiner och utrustning Förädlingssteg Utvinning Produktionsvärde, och gruvbrytning euro Tillverkning av metaller och metallvaror Tillverkning av maskiner och utrustning Förädlingssteg Produktionsvärde, euro Förädlingsvärde i gruvnäringen 55 mdr euro 55 mdr euro 2,5 mdr euro Av brytningsvärdet på 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr vidareförädlas detta till 55 miljarder euro i Sverige och minst tio gånger mer ute i Europa. 1,6 mdr euro 38 mdr euro 2,5 mdr euro 1,6 mdr euro 38 mdr euro Tillgången på malm och skog är mycket viktig för Europas inre marknad och stora delar av råvarorna kommer från norra Sverige. Därför har EU prioriterat Botniska korridoren i EU:s mest strategiska transportnät. De svenska och finska regeringarna har arbetat målinriktat för att korridoren ska uppnå den prioriteringen. Däremot är det oklart när de nödvändiga nationella besluten om investeringarna i korridoren ska tas. Industriella transporter är globala De transporter som industrin utför är i hög grad globala och det svenska transportnätet är en del av ett större europeiskt och globalt system där godset inte känner några gränser. Över 90 procent av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten. Malmen hör till de renaste i världen och lönsamheten är mycket stor. Sverige är också världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Skogsindustrin exporterar till många länder i hela världen och den utomeuropeiska andelen ökar. Botniska korridoren är prioriterad av EU Botniska korridoren är ett av de transportstråk som identifierats som av särskild betydelse för EU:s kommunikationer, speciellt avseende Europas råvaruförsörjning. Korridoren blir nu en del av EU:s högst prioriterade stomnät inom TEN-T vilket bland annat innebär att EU kan finansiera procent av en investering. Europa är beroende av råvarorna i norr Försörjningen av varor i Europa är beroende av ett sammanhängande, flexibelt och effektivt logistik- och transportsystem. Det tydligaste skälet till att EU har bestämt sig för att prioritera Botniska korridoren i sitt stomnät är just den dominerande ställning svenska och finska råvaror har i den europeiska råvaruförsörjningen vilket också verifieras i det så kallade Råvarudirektivet. FAKTA: Transeuropeiska transportnät (TEN-T) är planeringsverktyget för EU i syfte att maximera logistiken inom infrastruktur och transport inom EU. TEN-T är uppdelat i ett stomnät med högsta prioritet och ett mer övergripande nät. De finansiella satsningarna från EU ska koncentreras till stomnätet. 4 5

4 Varför satsa på industrin? Det är väl servicesektorn vi lever på nu? Malm och skog är grunden för ekonomin Gruvproduktion Sveriges och Finlands gruvproduktion år 2011 i förhållande till EU. Sverige Finland Finland Övriga EU Övriga EU 6 Basindustrin, som baseras på malm och skog, är grunden för det svenska välståndet. Södra Sverige tjänar miljarder på råvarorna från norr. Varje år bryts järnmalm till ett värde av 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr. Malmen vidareförädlas i företag i mellersta och södra Sverige till ett värde av 55 miljarder euro. Skogen är på samma sätt en stark motor i den svenska tillväxten. Basindustrin är grunden för den svenska tjänstesektorn där konsulting, IT och andra serviceyrken i hög grad har en direkt koppling till basindustrins utveckling. Malmen första steget i accelererande värdekedja Malmen är grunden för produktionen i en värdekedja som innehåller många industrier, på många platser i Sverige och ute i Europa, och där varuvärdet växer för varje steg i kedjan. Lite mer än hälften av malmen används för tillverkning av metaller och metallvaror, resten för tillverkning av maskiner och utrustning. Skogen växer i värde Skogen som avverkas i norr har också ett högt förädlingsvärde, och involverar ett stort antal företag, i hela landet, som tillverkar massa, papper och trävaror. Den svenska exporten av massa är avgörande för tillverkningen av papper i länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike och Sverige står för en femtedel av EU:s konsumtion av sågade trävaror. Förädlingen ger jobb och tillväxt i hela landet Stålindustrin sysselsätter cirka personer och skogsindustrin cirka personer. En gruvarbetare sätter ytterligare 1 3 andra människor i arbete, inte minst i södra Sverige och nere i Europa. Det handlar om jobb i förädlingsindustrin (verkstäder etc), bygg- och anläggning, transport men inte minst inom tjänstesektorn. Ett annat exempel är den forskning som vuxit fram i nära anknytning till de norrländska universiteten. Järn 8% Koppar Skogsnäringen är redan i dag vår största exportindustri 8% med 128 miljarder i exportvärde, det vill säga omkring 11 procent av Sveriges totala export. Det är fantastiska siffror. 92% 84% Annie Lööf Zink Bly Näringsminister (C) 92% 84% 62% 62% Järn Koppar Zink Silver 78% Silver 18% 26% 18% 12% 4% 26% 12% 4% 68% 68% 31% 31% Bly Guld Guld 36% 10% 6% 10% 32% 6% 33% 32% 33%

5 Industrins investeringar i genomsnitt Kr per invånare år 2011 Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta spridas? Het zon i norr ger landet tillväxt Norrbottens län Nettoexport per sysselsatt i länet 2011 (varor) Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarna län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Hallands län Skåne län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Nettoexport per sysselsatt i länet 2011 (varor) Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarna län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Hallands län Skåne län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Norrland är så långt ifrån tärande som man kan komma. De norrländska råvarorna är helt avgörande för den svenska tillväxten och för tjänstesektorns utveckling. Investeringarna i norr är mycket stora och kommer ge ytterligare fart till den svenska ekonomin. Trots att beskattning av råvaror inte sker regionalt så klarar sig Norrland utan tillskott och bidrag. Det som behövs är ett nationellt ansvarstagande för en fungerande transportinfrastruktur. Investeringar i norra Sverige är åtta gånger större än i Stockholm I Norrbottens län planeras investeringar i industri, samhällsinfrastruktur och energi för drygt 200 miljarder fram till år I Jämtland sker stora satsningar på turismen. Norrbotten är det län som investerar mest inom industrin, med ca kr per invånare och år. Motsvarande siffra för Gävleborgs län är kr per invånare. Siffrorna för riket är drygt kr och för Stockholm kr. Starkare tillväxt i norr och högst BRP i landet Norrland har starkare tillväxt än södra Sverige och en stor del av Sveriges varuexport utgörs av malm- och skogsprodukter härifrån. Norrbotten har Sveriges i särklass största nettoexport av varor per anställd med kronor. Norrbotten har landets högsta bruttoregionalprodukt (BRP) per anställd och övriga norrländska län ligger högt i jämförelse med övriga Sverige. Fortsatt expansion skapar framtidstro Näringslivet i norra Sverige består till stor del av gruvor, metallurgi, mekanisk industri, skogsbaserad industri och vattenkraft. Regionens största företag tillhör Sveriges viktigaste och mest lönsamma LKAB, Boliden, SCA etc. Nya basnäringar växer fram. Turismen omsätter nationellt närmare 100 miljarder per år och växer kraftigt, inte minst i de norra länen. Den digitala industrin är på stark frammarsch. IT-kluster finns i flera städer. FAKTA: Exporten av skogs- och mineralvaror gav 125 miljarder kr netto till statskassan år Norrland hade över 8,1 miljoner gästnätter Facebooks första och största serverhall utanför USA växer fram i Luleå. 9

6 Kapitalbindning Kapitalbindning (kr/ton) Boliden är den tredje största leverantören av kopparmetall och zinkmetall i Europa Koppar Industri och handel vill förkorta varukedjans genomströmning för att hålla nere kapitalbindningen. Pappersmassa Järnmalm Varför kan inte företagen köra allt gods på båt? Vissa godstransporter måste gå på järnväg Koncentrat 280 Sekundärmat 7 Grönlut 25 Olja 13 Kalk 3 Övrigt Koncentrat 171 Sekundärmat 45 Övrigt Kopparslig 402 Blyslig 35 Sand 120 Sekundärmat 60 Kol 70 Kalksten 6 Järnoxid 7 Natronlut 23 Olja 45 Övrigt Ut- och inleveranser till Boliden Rönnskär 338 KTON 694 KTON TÅG Rönskärsverkens ut- och inleveranser LEVERANSER I KTON/ÅR [ prognos år 2007 ] 226 KTON LASTBIL BÅT BOLIDEN RÖNNSKÄR LASTBIL BÅT TÅG 272 KTON 785 KTON 528 KTON Båt, tåg och lastbil är viktiga transportsätt för Boliden Rönnskär, Sveriges enda smältverk för framställning av basmetaller. Slagg Järnsand Svaveldiox Svavelsyra Övrigt Koppar Bly Rånickel Svaveldiox Övrigt Svavelsyra Koncentrat Koppar Järnsand Zinkklinker Övrigt Bild Boliden De allra flesta företag behöver kombinationen bil, båt och tåg för att klara alla sina behov. Att flytta godstransporter från järnväg till lastbil är svårt. En stor del av godset är för tungt eller stort för att fraktas med bil. Att flytta transporter från tåg till båt är också svårt. Järnvägen kan, till skillnad från båt, tillgodose marknadens krav på just-in-time och korta ledtider för dyra produkter. Idag går en stor del av transporterna av Sveriges viktigaste naturtillgångar skog och malm på järnväg. Botniska korridoren är godspulsådern Botniska korridoren är den dominerande transportleden för gods i norra Europa. Transporterna genereras ofta i den råvarutunga Barentsregionen, transporteras ner längs den svenska norrlandskusten till vidareförädling i södra och mellersta Sverige och sedan vidare ner mot marknaderna och ytterligare förädling på fabriker i Europa. Viktigt med konkurrenskraft på en global marknad De svenska företagen måste ha effektiva och pålitliga logistik-och transportkedjor för tyngre gods för att klara den tuffa internationella konkurrensen. Avstånden, risken för störningar, kostnadsgenererande avgifter och skatter är exempel på utmaningar som drabbar den svenska industrin. En balans som ger konkurrenskraft är en förutsättning. Avstånden är mycket långa för svenska företag Avståndet till marknaderna i Europa, Asien och Mellanöstern är stort och ger ett betydande avståndshandikapp. Transporterna är integrerade i produktionskedjan från råvara till vidareförädling och slutprodukt. Lagerhållningen minskar och just-in-time-principen har fått allt större betydelse. 11

7 Järnmalm från gruvorna i norra Sverige används i bilindustrier över hela Europa. Störningar i Bastuträsk påverkar väl inte Helsingborg? Transportekonomi och tillförlitlighet är avgörande Från gruva till bil- och produktionsindustri Tillverkningsindustri Volvo Volvo Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Audi Opel Renault MAN Skoda Porsche VW Citroén Mercedes Peugeot Tillverkningsindustri BMW Renault Iveco Fiat Järnmalmsgruvor Scania Järnmalmspellets från anrikningsverken i Malmfälten förädlas till stålämnen i Luleå. Stålämnena förädlas ytterligare i Borlänge för vidare transport till industrier i Europa. Logistik- och produktionskedjorna har korta tidsramar och är beroende av kontinuerliga och effektiva flöden. Bastuträsk låter långt borta men när störningar uppstår där, på ett enkelspår utan möjlighet till omledning, så drabbas enormt många transporter ner mot fabrikerna i söder. Det handlar om stålet på väg mot Borlänge, om kopparn på väg till Helsingborg. Effekten av ett stopp är stor och större avbrott skapar betydande effekter i alla led. Allt hänger ihop. Svajiga transportkostnader För vissa företag utgör transportkostnaderna 20 procent av den totala produktionskostnaden. Företagens transportkostnader är en avgörande faktor för hur ett företag kan klara sig i den internationella konkurrensen. Avstånden i sig är ett grundproblem men också andra faktorer spelar in som planerna på att fyrdubbla banavgifterna, effekterna av svaveldirektivet etc. Störningar kostar pengar Tillförlitligheten till trafiksystemet anger företagen själva annars som det största proble- met. Banor som har stängts på grund av urspårningar, förseningar på grund av andra störningar är situationer som kan skapa mångmiljonförluster för företag som ska leverera i tid till förädling och marknad. Godset är ofta värdefullt och stora delar av företagens lager och kapital finns i transportsystemet, inte minst förädling av malmbaserade produkter är förknippat med stor kapitalbindning och därmed kostnader. Svaveldirektivet ökar trycket på järnvägen Med skärpta miljö- och klimatkrav ökar efterfrågan på järnvägstransporter ytterligare. Från 1 januari 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och Nordsjön. Kraven skärps mer här än i farvatten som svenska företag konkurrerar med. De ökade kostnader som direktivet medför kan innebära att transporter flyttas från sjöfart till väg och järnväg. Men järnvägen har idag inte kapacitet att ta emot den ökade trafiken. Det begränsar expansionsmöjligheterna och gör företagen mer utsatta för konkurrens från företag i andra länder. Våra in- och uttransporter har stora värden och innebär mycket stor kapitalbindning. Detta medför stora kostnader om flödena inte kan gå som planerat. Vi kan inte lagerlägga på grund av att räntekostnaderna blir så stora. Elektrokoppar Helsingborg 12 13

8 Norrland är väl bara kallt och glest befolkat? Norrlandskusten har ett pärlband av städer Sett till antal nya turistföretag per invånare är det Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst framtidstro finns i Norrbotten. Turistnäringens Företagarindex, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 2013 Större delen av Norrlands befolkning på människor bor i ett pärlband längs kusten. Restiderna kan halveras Det är fullt möjligt att i framtiden åka tåg mellan Stockholm och Luleå på 5,5 tim. Luleå Piteå Skellefteå Robertsfors Umeå Nordmaling Örnsköldsvik 2013, buss Luleå Boden Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Kramfors Härnösand 2013, dagtåg ca 10,5 tim Luleå Piteå Skellefteå Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm Norrbotniabanan Botniabanan Nya Ostkustbanan ca 5,5 tim I Norrland bor människor. Befolkningen är koncentrerad längs kusten och i ett pärlband av städer, från Gävle i söder till Luleå i norr, bor människor. Städerna är livskraftiga men avstånden mellan dem hindrar fungerande arbetspendling. Om man mäter tätheten av människor per kilometer längs kusten ligger den nära tätheten på sträckorna Stockholm-Malmö respektive Göteborg, storstäderna borträknade. Sveriges mest urbaniserade område Till ytan utgör Norrland 60 procent av Sverige. Det motsvarar en yta större än England, Nederländerna, Danmark och Schweiz tillsammans. Som helhet är Norrland glest befolkat. Större delen av befolkningen på över en miljon bor i ett stråk längs kusten, i ett pärlband av städer. Norrbotten är faktiskt Sveriges mest urbaniserade län. Så mycket mer än bara råvaror Norrlands näringsliv är så mycket mer än basindustri. Turismen växer starkt. Varje år har Norrland över 8 miljoner gästnätter i Åre och andra fjällanläggningar, Icehotel etc. Runt universiteten har kunskapsintensiva företag byggts, inte minst kopplade till basindustrins behov av kompetens. Ovanpå detta finns en omfattande tjänste- och servicesektor. Restiderna kan halveras Genom investeringar i nya banor Gävle-Härnösand och Umeå-Luleå kan restiderna halveras. Fyra timmar Umeå-Luleå blir mindre än två. Genom att detta sker öppnas helt nya möjligheter för rekrytering och arbete längs hela sträckningen och de största vinnarna är de mellanliggande städerna som Söderhamn, Hudiksvall, Skellefteå och Piteå. Härnösand Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm ca 15,5 tim Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm Arbetsmarknadsomland, ca 45 min

9 Kortare restid skapar möjligheter att hitta jobb eller söka personal på en bredare marknad vilket gör att arbetsmarknadsregioner blir större. Hur skulle Skåne klara sig utan bra kommunikationer? En bra bana kan fördubbla befolkningen Större arbetsmarknad har högre lönesumma per sysselsatt Större arbetsmarknader har högre lönesumma per sysselsatt Lönesumma per sysselsatt 2011, kronor Kiruna Gällivare Gävle Sundsvall Örnsköldsvik Luleå Skellefteå Umeå Söderhamn Kramfors Hudiksvall Östersund Sollefteå LA-region i stråket Luleå-Gävlee Övriga LA-region i de fem nordligaste länen Annan LA-region Sysselsatt dagbefolkning 2011 Stockholm Solna Göteborg Malmö Sysselsatt dagbef Forskningen visar att det finns ett klart samband mellan arbetsmarknadsregionens storlek och lönenivå. Stor region=högre lön vilket i sin tur ökar skatteintäkter. Avstånden mellan städerna längs norrlandskusten är så stora att det är svårt att pendla med bil dagligen. Det är lika avgörande för norrlandskusten som för Skåne eller Stockholm att ha goda kommunikationer. I städer är trängseln problemet, längs norrlandskusten är det avståndet. Snabba tågförbindelser kan undanröja det hindret och skapa helt nya förutsättningar för att få arbetsmarknader att växa ihop och i flera fall fördubblas. Något som i sin tur bidrar till fler jobb, högre löner och större skatteunderlag. Företagen behöver kvalificerad arbetskraft i både norr och söder I de större städerna finns universitet och högskolor. På flera håll finns kompletterande kompetensbehov mellan centralorterna och de större mellanliggande orterna. Eftersom det är svårt att pendla mellan orterna leder det till att företag i området har brist på kvalificerad arbetskraft, medan människor med universitets- utbildningar inte hittar jobb som matcher deras kompetens. Av detta skäl är det angeläget att möjliggöra pendling för att kunna behålla befolkning och klara kompetensförsörjning. Bättre pendling skapar möjligheter Bättre pendling ger ett mer effektivt resursutnyttjande. Investeringar i utbildning, infrastruktur och realkapital utnyttjas bättre och minskar risken för kompetensflykt. Regionförstoring motverkar negativ befolkningsutveckling. Arbetslösheten ligger klart under rikssnittet på vissa orter och goda kommunikationer är avgörande för detta. Storleken har betydelse och ger stora skatteintäkter Det är helt klart att storleken, när det gäller arbetsmarknadsregioner, har betydelse. Ju större arbetsmarknader, desto högre löner, högre produktivitet eller högre grad av sysselsättning. Detta i sin tur får betydande effekter på skattekraft, BNP etc. Det är inte heller försumbara mått utan i detta fall rör det sig om miljarder. FAKTA: Nära 90 procent av regionens arbetsplatser finns inom en timmes restid från de större kustorterna. Problemet är att restiderna mellan orterna är för stora för att kunna möjliggöra pendling i större omfattning. Järnvägen sitter på ett guldägg det är skrämmande att man inte kommit längre med att satsa på infrastrukturen och förebygga problem. Företagare i norr 17

10 Botniska korridoren är känslig för störning och förseningar är vanliga. Det påverkar hela Sverige. Har det inte investerats tillräckligt i norr? Investeringar i norr skapar tillväxt i söder Mton/år Scenarior järnvägsvolymer Järnvägsvolymer Kapacitetsutnyttjande Tillåtna vagnvikter Mton/år Scenarior järnvägsvolymer År 2000 År 2010 År 2021 År 2050 År 2000 År 2010 År 2021 Dämpad tillväxt (+1%/år) Trolig tillväxt Möjlig tillväxt (bl a svaveldirektivet) År 2050 Dämpad tillväxt (+1%/år) Trolig tillväxt Möjlig tillväxt (bl a svaveldirektivet) Göteborg Malmö Ånge Borlänge Hallsberg Narvik Vännäs Sundsvall Gävle Kiruna Umeå Stockholm Luleå Kapacitetsutnyttjande Högtrafik 2 tim, 2008 och Botniabanan 2011 Brist Problem Balans Göteborg Malmö Ånge Borlänge Hallsberg Narvik Vännäs Sundsvall Gävle Kiruna Umeå Stockholm Luleå Tillåtna vagnvikter med ett RC-lok (ton), FAKTA: Investeringarna i järnvägsinfrastruktur i Sverige mellan låg på 2,87 procent av BNP, vilket ska jämföras med 5,74 procent som är genomsnittet i Europa. För underhållet är proportionerna 0,8 procent av BNP mot 2,09 för EU-länderna i snitt. Botniska korridoren är godsets ryggrad genom Sverige. Varje dag fraktas bland annat stål motsvarande ett Eiffeltorn från norr till söder. På samma sätt som investeringar i Hamnbanan i Göteborg, eller fyra spår ner till Malmö, är Botniska korridoren en viktig nationell investering för Sverige. Allt hänger ihop när det gäller att skapa ett funktionellt transportstråk och tvärstråk mellan södra och norra Sverige, utan tydliga brister och trafikekonomiska belastningar. Låg kapacitet kostar pengar Botniska korridoren består till stor del av ett mycket långt enkelspår. Det gör systemet känsligt för störningar och kapaciteten blir låg beroende på mycket trafik som ger överbelastade banor. Förseningar är vanliga. Järnvägen har några branta backar vilket gör att godstågen bara går med 60 procents last (vagnvikter) och det fördyrar transporterna. Norr om Umeå saknas också möjlighet att leda om trafiken till en parallell bana om en störning sker. Störningar och brister får konsekvenser Kapacitetsbristen i norr hämmar konkurrenskraften. Enkelspår ger stora störningar och avbrott i trafiken leder till mångmiljonkostnader för företag. Dessutom påverkas köparnas förtroende för pålitligheten av leveranser om avbrottet leder till förseningar. Restiderna för resenärer har förlängts kraftigt på vissa sträckor under de senaste åren. Det finns bara en lösning Det finns inga trovärdiga alternativ till att bygga helt ny järnväg mellan Gävle-Härnösand och mellan Umeå-Luleå. Rent tekniskt går det att förbättra situationen med ytterligare mötesstationer men detta ger ingen långsiktig lösning och stora bieffekter. Utbyggnaden kommer att ta tid men måste påbörjas inom kort. Sverige har inget val. 19

11 Botniska korridoren Norrbotniabanan NYA OSTKUSTBANAN Nya Ostkustbanan HÄRNÖSAND TIMRÅ SUNDSVALL NORDANSTIG NYA OSTKUSTBANAN HUDIKSVALL HÄRNÖSAND TIMRÅ SÖDERHAMN SUNDSVALL NORDANSTIG GÄVLE HUDIKSVALL NORRBOTNIABANAN LULEÅ PITEÅ NORRBOTNIABANAN SKELLEFTEÅ LULEÅ PITEÅ UMEÅ SKELLEFTEÅ Botniska korridoren godspulsåder med flaskhalsar SÖDERHAMN GÄVLE UMEÅ Definitionen av Botniska korridoren är den primära godstransportleden från Haparanda i norr till Mjölby i söder. Transporterna fortsätter sedan ut mot Göteborgs hamn och Skåne för vidare färd ut mot Europas marknader. På den finska sidan fortsätter Botniska korridoren ner till Helsingfors. eftersom ett tåg kan bära gods motsvarande 30 långtradare. Alternativet till dubbelspår är att bygga 7 nya mötesplatser och rusta upp 14 befintliga mötesplatser. Men effekten blir begränsad och kapaciteten ökar bara med 10 tåg istället för 135 tåg per dygn. Fler tåg innebär längre väntetider och ökade svårigheter att ta igen förseningar. Till korridoren ansluter flöden från inlandets många transportleder vilket gör korridoren till en viktig fråga för hela landet. De största flaskhalsarna är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand, Sveriges längsta och mest trafikerade enkelspår, Norrbotniabanan, den saknade länken mellan Umeå och Luleå, samt Hallsberg-Degerön i söder. Norrbotniabanan Norrbotniabanan är den saknade länken i Botniska korridoren. Här saknas järnväg helt och hållet på den 27 mil långa kuststräckan Umeå-Skellefteå-Piteå-Luleå där företag och befolkning finns. Idag är den enda transportvägen ett enkelspår med kapacitetsbegränsande backar längs stambanan inne i landet. Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand skulle halvera restiderna från 4h 40 min till 2h 20 min och fyrdubbla transporterna från ca 50 till över 200. Genom att bygga Norrbotniabanan skapas ett funktionellt dubbelspår som minskar transportkostnaderna med 30 procent, halverar restiderna mellan Umeå och Luleå från 4h till 2h och som skapar ett avsevärt mer robust transportsystem. På den 26 mil långa sträckan tvingas Trafikverket redan idag säga nej till efterfrågade transporter. Restiderna längs den mycket starka sträckan har på tio år ökat från 3h till 3h 40 min. Ett dubbelspår skulle avlasta E4:an med flera tusen långtradare per dygn Norrbotniabanan är nödvändlig för det investeringsintensiva näringslivet som behöver ständig kompetensförsörjning. Den skulle också bidra till att sänka koldioxidutsläppen med ton per år, när fler transporter kan flyttas från väg till järnväg. 21

12 Botniska korridoren en investering i hela Sverige Norra Sverige väger tungt i Europa. Varför tvekar svenska politiker fortfarande? KONTAKT: Botniska korridoren är ett sammarbetsprojekt mellan länsstyrelser, regioner, landsting och kommuner i Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

13 8 argument för att skynda på besluten Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa Malm och skog är grunden för ekonomin Het zon i norr ger landet tillväxt Vissa godstransporter måste gå på järnväg Transportekonomi och tillförlitlighet är avgörande Norrlandskusten har ett pärlband av städer En bra bana kan fördubbla befolkningen Investeringar i norr skapar tillväxt i söder Fakta: ÅF Infrastruktur. Produktion: Hemma Annonsbyrå AB, EN INVESTERING I HELA SVERIGE

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Av: Kristoffer Arvidsson Thonäng Sammanfattning En fungerande infrastruktur utgör samhällets ryggrad. Den bygger samman samhället

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

fler jobb i nya och växande företag

fler jobb i nya och växande företag C fler jobb i nya och växande företag Innehållsförteckning FLER JOBB I NYA OCH VÄXANDE FÖRETAG... 3 UC1 Utlåtande näringspolitik... 3 UC2 Utlåtande regionalpolitik... 164 UC3 Utlåtande handelspolitik...

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Rapport från Handelskammaren 2013. Närhet ger jobb

Rapport från Handelskammaren 2013. Närhet ger jobb Rapport från Handelskammaren 2013 Närhet ger jobb Produktivitetseffekter på arbetsmarknaden av förbättrade kommunikationer Martin Andersson Professor, CIRCLE, Lunds universitet / BTH INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer