Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN"

Transkript

1 Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

2 Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta spridas? Varför satsa på industrin? Det är väl servicesektorn vi lever på nu? Varför kan inte företagen köra allt gods på båt? Hur skulle Skåne klara sig utan bra kommunikationer? Störningar i Bastuträsk påverkar väl inte Helsingborg? Norrland är väl bara kallt och glest befolkat? Har det inte investerats tillräckligt i norr? Här är 8 argument som ger en sann bild av hela Sveriges möjligheter om Botniska korridoren byggs ut. Hjälp till att sprida argumenten som tar död på myterna! Nu är det dags att starta utbyggnaden av Botniska korrdoren! I Norrland bor människor. Här finns några av Sveriges mest expansiva och lönsamma råvaruföretag, och många innovativa nya näringar. Men kapacitetsbristen på godsstråket längs Bottenviken och genom Bergslagen är en broms i utvecklingen, inte bara i norr utan i hela landet. Mellan Gävle och Härnösand (26 mil) trängs tågen på ett enkelspår och mellan Umeå och Luleå (27 mil) går järnvägen fem mil in i landet, långt från företag och boende. Idag tar det 40 minuter längre att åka från Sundsvall till Stockholm än vad det gjorde för tio år sedan. EU har insett vikten av Botniska korridoren för Europa och den har prioriterats i Core Network, det viktigaste europeiska stomnätet för transporter. Trots det fortsätter svenska politiker att tveka. 2 3

3 EU Core Network Det europeiska strategiska stomnätet, core network, för järnväg säkrar inte bara råvarorna utan knyter också samman Europa. Core Network (EU proposal) Core Network (EU proposal) Trans-National Axis Trans-National Axis Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa Utvinning och gruvbrytning Tillverkning av metaller och metallvaror Tillverkning av maskiner och utrustning Förädlingssteg Utvinning Produktionsvärde, och gruvbrytning euro Tillverkning av metaller och metallvaror Tillverkning av maskiner och utrustning Förädlingssteg Produktionsvärde, euro Förädlingsvärde i gruvnäringen 55 mdr euro 55 mdr euro 2,5 mdr euro Av brytningsvärdet på 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr vidareförädlas detta till 55 miljarder euro i Sverige och minst tio gånger mer ute i Europa. 1,6 mdr euro 38 mdr euro 2,5 mdr euro 1,6 mdr euro 38 mdr euro Tillgången på malm och skog är mycket viktig för Europas inre marknad och stora delar av råvarorna kommer från norra Sverige. Därför har EU prioriterat Botniska korridoren i EU:s mest strategiska transportnät. De svenska och finska regeringarna har arbetat målinriktat för att korridoren ska uppnå den prioriteringen. Däremot är det oklart när de nödvändiga nationella besluten om investeringarna i korridoren ska tas. Industriella transporter är globala De transporter som industrin utför är i hög grad globala och det svenska transportnätet är en del av ett större europeiskt och globalt system där godset inte känner några gränser. Över 90 procent av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten. Malmen hör till de renaste i världen och lönsamheten är mycket stor. Sverige är också världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Skogsindustrin exporterar till många länder i hela världen och den utomeuropeiska andelen ökar. Botniska korridoren är prioriterad av EU Botniska korridoren är ett av de transportstråk som identifierats som av särskild betydelse för EU:s kommunikationer, speciellt avseende Europas råvaruförsörjning. Korridoren blir nu en del av EU:s högst prioriterade stomnät inom TEN-T vilket bland annat innebär att EU kan finansiera procent av en investering. Europa är beroende av råvarorna i norr Försörjningen av varor i Europa är beroende av ett sammanhängande, flexibelt och effektivt logistik- och transportsystem. Det tydligaste skälet till att EU har bestämt sig för att prioritera Botniska korridoren i sitt stomnät är just den dominerande ställning svenska och finska råvaror har i den europeiska råvaruförsörjningen vilket också verifieras i det så kallade Råvarudirektivet. FAKTA: Transeuropeiska transportnät (TEN-T) är planeringsverktyget för EU i syfte att maximera logistiken inom infrastruktur och transport inom EU. TEN-T är uppdelat i ett stomnät med högsta prioritet och ett mer övergripande nät. De finansiella satsningarna från EU ska koncentreras till stomnätet. 4 5

4 Varför satsa på industrin? Det är väl servicesektorn vi lever på nu? Malm och skog är grunden för ekonomin Gruvproduktion Sveriges och Finlands gruvproduktion år 2011 i förhållande till EU. Sverige Finland Finland Övriga EU Övriga EU 6 Basindustrin, som baseras på malm och skog, är grunden för det svenska välståndet. Södra Sverige tjänar miljarder på råvarorna från norr. Varje år bryts järnmalm till ett värde av 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr. Malmen vidareförädlas i företag i mellersta och södra Sverige till ett värde av 55 miljarder euro. Skogen är på samma sätt en stark motor i den svenska tillväxten. Basindustrin är grunden för den svenska tjänstesektorn där konsulting, IT och andra serviceyrken i hög grad har en direkt koppling till basindustrins utveckling. Malmen första steget i accelererande värdekedja Malmen är grunden för produktionen i en värdekedja som innehåller många industrier, på många platser i Sverige och ute i Europa, och där varuvärdet växer för varje steg i kedjan. Lite mer än hälften av malmen används för tillverkning av metaller och metallvaror, resten för tillverkning av maskiner och utrustning. Skogen växer i värde Skogen som avverkas i norr har också ett högt förädlingsvärde, och involverar ett stort antal företag, i hela landet, som tillverkar massa, papper och trävaror. Den svenska exporten av massa är avgörande för tillverkningen av papper i länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike och Sverige står för en femtedel av EU:s konsumtion av sågade trävaror. Förädlingen ger jobb och tillväxt i hela landet Stålindustrin sysselsätter cirka personer och skogsindustrin cirka personer. En gruvarbetare sätter ytterligare 1 3 andra människor i arbete, inte minst i södra Sverige och nere i Europa. Det handlar om jobb i förädlingsindustrin (verkstäder etc), bygg- och anläggning, transport men inte minst inom tjänstesektorn. Ett annat exempel är den forskning som vuxit fram i nära anknytning till de norrländska universiteten. Järn 8% Koppar Skogsnäringen är redan i dag vår största exportindustri 8% med 128 miljarder i exportvärde, det vill säga omkring 11 procent av Sveriges totala export. Det är fantastiska siffror. 92% 84% Annie Lööf Zink Bly Näringsminister (C) 92% 84% 62% 62% Järn Koppar Zink Silver 78% Silver 18% 26% 18% 12% 4% 26% 12% 4% 68% 68% 31% 31% Bly Guld Guld 36% 10% 6% 10% 32% 6% 33% 32% 33%

5 Industrins investeringar i genomsnitt Kr per invånare år 2011 Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta spridas? Het zon i norr ger landet tillväxt Norrbottens län Nettoexport per sysselsatt i länet 2011 (varor) Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarna län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Hallands län Skåne län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Nettoexport per sysselsatt i länet 2011 (varor) Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarna län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Hallands län Skåne län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Norrland är så långt ifrån tärande som man kan komma. De norrländska råvarorna är helt avgörande för den svenska tillväxten och för tjänstesektorns utveckling. Investeringarna i norr är mycket stora och kommer ge ytterligare fart till den svenska ekonomin. Trots att beskattning av råvaror inte sker regionalt så klarar sig Norrland utan tillskott och bidrag. Det som behövs är ett nationellt ansvarstagande för en fungerande transportinfrastruktur. Investeringar i norra Sverige är åtta gånger större än i Stockholm I Norrbottens län planeras investeringar i industri, samhällsinfrastruktur och energi för drygt 200 miljarder fram till år I Jämtland sker stora satsningar på turismen. Norrbotten är det län som investerar mest inom industrin, med ca kr per invånare och år. Motsvarande siffra för Gävleborgs län är kr per invånare. Siffrorna för riket är drygt kr och för Stockholm kr. Starkare tillväxt i norr och högst BRP i landet Norrland har starkare tillväxt än södra Sverige och en stor del av Sveriges varuexport utgörs av malm- och skogsprodukter härifrån. Norrbotten har Sveriges i särklass största nettoexport av varor per anställd med kronor. Norrbotten har landets högsta bruttoregionalprodukt (BRP) per anställd och övriga norrländska län ligger högt i jämförelse med övriga Sverige. Fortsatt expansion skapar framtidstro Näringslivet i norra Sverige består till stor del av gruvor, metallurgi, mekanisk industri, skogsbaserad industri och vattenkraft. Regionens största företag tillhör Sveriges viktigaste och mest lönsamma LKAB, Boliden, SCA etc. Nya basnäringar växer fram. Turismen omsätter nationellt närmare 100 miljarder per år och växer kraftigt, inte minst i de norra länen. Den digitala industrin är på stark frammarsch. IT-kluster finns i flera städer. FAKTA: Exporten av skogs- och mineralvaror gav 125 miljarder kr netto till statskassan år Norrland hade över 8,1 miljoner gästnätter Facebooks första och största serverhall utanför USA växer fram i Luleå. 9

6 Kapitalbindning Kapitalbindning (kr/ton) Boliden är den tredje största leverantören av kopparmetall och zinkmetall i Europa Koppar Industri och handel vill förkorta varukedjans genomströmning för att hålla nere kapitalbindningen. Pappersmassa Järnmalm Varför kan inte företagen köra allt gods på båt? Vissa godstransporter måste gå på järnväg Koncentrat 280 Sekundärmat 7 Grönlut 25 Olja 13 Kalk 3 Övrigt Koncentrat 171 Sekundärmat 45 Övrigt Kopparslig 402 Blyslig 35 Sand 120 Sekundärmat 60 Kol 70 Kalksten 6 Järnoxid 7 Natronlut 23 Olja 45 Övrigt Ut- och inleveranser till Boliden Rönnskär 338 KTON 694 KTON TÅG Rönskärsverkens ut- och inleveranser LEVERANSER I KTON/ÅR [ prognos år 2007 ] 226 KTON LASTBIL BÅT BOLIDEN RÖNNSKÄR LASTBIL BÅT TÅG 272 KTON 785 KTON 528 KTON Båt, tåg och lastbil är viktiga transportsätt för Boliden Rönnskär, Sveriges enda smältverk för framställning av basmetaller. Slagg Järnsand Svaveldiox Svavelsyra Övrigt Koppar Bly Rånickel Svaveldiox Övrigt Svavelsyra Koncentrat Koppar Järnsand Zinkklinker Övrigt Bild Boliden De allra flesta företag behöver kombinationen bil, båt och tåg för att klara alla sina behov. Att flytta godstransporter från järnväg till lastbil är svårt. En stor del av godset är för tungt eller stort för att fraktas med bil. Att flytta transporter från tåg till båt är också svårt. Järnvägen kan, till skillnad från båt, tillgodose marknadens krav på just-in-time och korta ledtider för dyra produkter. Idag går en stor del av transporterna av Sveriges viktigaste naturtillgångar skog och malm på järnväg. Botniska korridoren är godspulsådern Botniska korridoren är den dominerande transportleden för gods i norra Europa. Transporterna genereras ofta i den råvarutunga Barentsregionen, transporteras ner längs den svenska norrlandskusten till vidareförädling i södra och mellersta Sverige och sedan vidare ner mot marknaderna och ytterligare förädling på fabriker i Europa. Viktigt med konkurrenskraft på en global marknad De svenska företagen måste ha effektiva och pålitliga logistik-och transportkedjor för tyngre gods för att klara den tuffa internationella konkurrensen. Avstånden, risken för störningar, kostnadsgenererande avgifter och skatter är exempel på utmaningar som drabbar den svenska industrin. En balans som ger konkurrenskraft är en förutsättning. Avstånden är mycket långa för svenska företag Avståndet till marknaderna i Europa, Asien och Mellanöstern är stort och ger ett betydande avståndshandikapp. Transporterna är integrerade i produktionskedjan från råvara till vidareförädling och slutprodukt. Lagerhållningen minskar och just-in-time-principen har fått allt större betydelse. 11

7 Järnmalm från gruvorna i norra Sverige används i bilindustrier över hela Europa. Störningar i Bastuträsk påverkar väl inte Helsingborg? Transportekonomi och tillförlitlighet är avgörande Från gruva till bil- och produktionsindustri Tillverkningsindustri Volvo Volvo Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Audi Opel Renault MAN Skoda Porsche VW Citroén Mercedes Peugeot Tillverkningsindustri BMW Renault Iveco Fiat Järnmalmsgruvor Scania Järnmalmspellets från anrikningsverken i Malmfälten förädlas till stålämnen i Luleå. Stålämnena förädlas ytterligare i Borlänge för vidare transport till industrier i Europa. Logistik- och produktionskedjorna har korta tidsramar och är beroende av kontinuerliga och effektiva flöden. Bastuträsk låter långt borta men när störningar uppstår där, på ett enkelspår utan möjlighet till omledning, så drabbas enormt många transporter ner mot fabrikerna i söder. Det handlar om stålet på väg mot Borlänge, om kopparn på väg till Helsingborg. Effekten av ett stopp är stor och större avbrott skapar betydande effekter i alla led. Allt hänger ihop. Svajiga transportkostnader För vissa företag utgör transportkostnaderna 20 procent av den totala produktionskostnaden. Företagens transportkostnader är en avgörande faktor för hur ett företag kan klara sig i den internationella konkurrensen. Avstånden i sig är ett grundproblem men också andra faktorer spelar in som planerna på att fyrdubbla banavgifterna, effekterna av svaveldirektivet etc. Störningar kostar pengar Tillförlitligheten till trafiksystemet anger företagen själva annars som det största proble- met. Banor som har stängts på grund av urspårningar, förseningar på grund av andra störningar är situationer som kan skapa mångmiljonförluster för företag som ska leverera i tid till förädling och marknad. Godset är ofta värdefullt och stora delar av företagens lager och kapital finns i transportsystemet, inte minst förädling av malmbaserade produkter är förknippat med stor kapitalbindning och därmed kostnader. Svaveldirektivet ökar trycket på järnvägen Med skärpta miljö- och klimatkrav ökar efterfrågan på järnvägstransporter ytterligare. Från 1 januari 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och Nordsjön. Kraven skärps mer här än i farvatten som svenska företag konkurrerar med. De ökade kostnader som direktivet medför kan innebära att transporter flyttas från sjöfart till väg och järnväg. Men järnvägen har idag inte kapacitet att ta emot den ökade trafiken. Det begränsar expansionsmöjligheterna och gör företagen mer utsatta för konkurrens från företag i andra länder. Våra in- och uttransporter har stora värden och innebär mycket stor kapitalbindning. Detta medför stora kostnader om flödena inte kan gå som planerat. Vi kan inte lagerlägga på grund av att räntekostnaderna blir så stora. Elektrokoppar Helsingborg 12 13

8 Norrland är väl bara kallt och glest befolkat? Norrlandskusten har ett pärlband av städer Sett till antal nya turistföretag per invånare är det Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst framtidstro finns i Norrbotten. Turistnäringens Företagarindex, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 2013 Större delen av Norrlands befolkning på människor bor i ett pärlband längs kusten. Restiderna kan halveras Det är fullt möjligt att i framtiden åka tåg mellan Stockholm och Luleå på 5,5 tim. Luleå Piteå Skellefteå Robertsfors Umeå Nordmaling Örnsköldsvik 2013, buss Luleå Boden Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Kramfors Härnösand 2013, dagtåg ca 10,5 tim Luleå Piteå Skellefteå Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm Norrbotniabanan Botniabanan Nya Ostkustbanan ca 5,5 tim I Norrland bor människor. Befolkningen är koncentrerad längs kusten och i ett pärlband av städer, från Gävle i söder till Luleå i norr, bor människor. Städerna är livskraftiga men avstånden mellan dem hindrar fungerande arbetspendling. Om man mäter tätheten av människor per kilometer längs kusten ligger den nära tätheten på sträckorna Stockholm-Malmö respektive Göteborg, storstäderna borträknade. Sveriges mest urbaniserade område Till ytan utgör Norrland 60 procent av Sverige. Det motsvarar en yta större än England, Nederländerna, Danmark och Schweiz tillsammans. Som helhet är Norrland glest befolkat. Större delen av befolkningen på över en miljon bor i ett stråk längs kusten, i ett pärlband av städer. Norrbotten är faktiskt Sveriges mest urbaniserade län. Så mycket mer än bara råvaror Norrlands näringsliv är så mycket mer än basindustri. Turismen växer starkt. Varje år har Norrland över 8 miljoner gästnätter i Åre och andra fjällanläggningar, Icehotel etc. Runt universiteten har kunskapsintensiva företag byggts, inte minst kopplade till basindustrins behov av kompetens. Ovanpå detta finns en omfattande tjänste- och servicesektor. Restiderna kan halveras Genom investeringar i nya banor Gävle-Härnösand och Umeå-Luleå kan restiderna halveras. Fyra timmar Umeå-Luleå blir mindre än två. Genom att detta sker öppnas helt nya möjligheter för rekrytering och arbete längs hela sträckningen och de största vinnarna är de mellanliggande städerna som Söderhamn, Hudiksvall, Skellefteå och Piteå. Härnösand Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm ca 15,5 tim Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm Arbetsmarknadsomland, ca 45 min

9 Kortare restid skapar möjligheter att hitta jobb eller söka personal på en bredare marknad vilket gör att arbetsmarknadsregioner blir större. Hur skulle Skåne klara sig utan bra kommunikationer? En bra bana kan fördubbla befolkningen Större arbetsmarknad har högre lönesumma per sysselsatt Större arbetsmarknader har högre lönesumma per sysselsatt Lönesumma per sysselsatt 2011, kronor Kiruna Gällivare Gävle Sundsvall Örnsköldsvik Luleå Skellefteå Umeå Söderhamn Kramfors Hudiksvall Östersund Sollefteå LA-region i stråket Luleå-Gävlee Övriga LA-region i de fem nordligaste länen Annan LA-region Sysselsatt dagbefolkning 2011 Stockholm Solna Göteborg Malmö Sysselsatt dagbef Forskningen visar att det finns ett klart samband mellan arbetsmarknadsregionens storlek och lönenivå. Stor region=högre lön vilket i sin tur ökar skatteintäkter. Avstånden mellan städerna längs norrlandskusten är så stora att det är svårt att pendla med bil dagligen. Det är lika avgörande för norrlandskusten som för Skåne eller Stockholm att ha goda kommunikationer. I städer är trängseln problemet, längs norrlandskusten är det avståndet. Snabba tågförbindelser kan undanröja det hindret och skapa helt nya förutsättningar för att få arbetsmarknader att växa ihop och i flera fall fördubblas. Något som i sin tur bidrar till fler jobb, högre löner och större skatteunderlag. Företagen behöver kvalificerad arbetskraft i både norr och söder I de större städerna finns universitet och högskolor. På flera håll finns kompletterande kompetensbehov mellan centralorterna och de större mellanliggande orterna. Eftersom det är svårt att pendla mellan orterna leder det till att företag i området har brist på kvalificerad arbetskraft, medan människor med universitets- utbildningar inte hittar jobb som matcher deras kompetens. Av detta skäl är det angeläget att möjliggöra pendling för att kunna behålla befolkning och klara kompetensförsörjning. Bättre pendling skapar möjligheter Bättre pendling ger ett mer effektivt resursutnyttjande. Investeringar i utbildning, infrastruktur och realkapital utnyttjas bättre och minskar risken för kompetensflykt. Regionförstoring motverkar negativ befolkningsutveckling. Arbetslösheten ligger klart under rikssnittet på vissa orter och goda kommunikationer är avgörande för detta. Storleken har betydelse och ger stora skatteintäkter Det är helt klart att storleken, när det gäller arbetsmarknadsregioner, har betydelse. Ju större arbetsmarknader, desto högre löner, högre produktivitet eller högre grad av sysselsättning. Detta i sin tur får betydande effekter på skattekraft, BNP etc. Det är inte heller försumbara mått utan i detta fall rör det sig om miljarder. FAKTA: Nära 90 procent av regionens arbetsplatser finns inom en timmes restid från de större kustorterna. Problemet är att restiderna mellan orterna är för stora för att kunna möjliggöra pendling i större omfattning. Järnvägen sitter på ett guldägg det är skrämmande att man inte kommit längre med att satsa på infrastrukturen och förebygga problem. Företagare i norr 17

10 Botniska korridoren är känslig för störning och förseningar är vanliga. Det påverkar hela Sverige. Har det inte investerats tillräckligt i norr? Investeringar i norr skapar tillväxt i söder Mton/år Scenarior järnvägsvolymer Järnvägsvolymer Kapacitetsutnyttjande Tillåtna vagnvikter Mton/år Scenarior järnvägsvolymer År 2000 År 2010 År 2021 År 2050 År 2000 År 2010 År 2021 Dämpad tillväxt (+1%/år) Trolig tillväxt Möjlig tillväxt (bl a svaveldirektivet) År 2050 Dämpad tillväxt (+1%/år) Trolig tillväxt Möjlig tillväxt (bl a svaveldirektivet) Göteborg Malmö Ånge Borlänge Hallsberg Narvik Vännäs Sundsvall Gävle Kiruna Umeå Stockholm Luleå Kapacitetsutnyttjande Högtrafik 2 tim, 2008 och Botniabanan 2011 Brist Problem Balans Göteborg Malmö Ånge Borlänge Hallsberg Narvik Vännäs Sundsvall Gävle Kiruna Umeå Stockholm Luleå Tillåtna vagnvikter med ett RC-lok (ton), FAKTA: Investeringarna i järnvägsinfrastruktur i Sverige mellan låg på 2,87 procent av BNP, vilket ska jämföras med 5,74 procent som är genomsnittet i Europa. För underhållet är proportionerna 0,8 procent av BNP mot 2,09 för EU-länderna i snitt. Botniska korridoren är godsets ryggrad genom Sverige. Varje dag fraktas bland annat stål motsvarande ett Eiffeltorn från norr till söder. På samma sätt som investeringar i Hamnbanan i Göteborg, eller fyra spår ner till Malmö, är Botniska korridoren en viktig nationell investering för Sverige. Allt hänger ihop när det gäller att skapa ett funktionellt transportstråk och tvärstråk mellan södra och norra Sverige, utan tydliga brister och trafikekonomiska belastningar. Låg kapacitet kostar pengar Botniska korridoren består till stor del av ett mycket långt enkelspår. Det gör systemet känsligt för störningar och kapaciteten blir låg beroende på mycket trafik som ger överbelastade banor. Förseningar är vanliga. Järnvägen har några branta backar vilket gör att godstågen bara går med 60 procents last (vagnvikter) och det fördyrar transporterna. Norr om Umeå saknas också möjlighet att leda om trafiken till en parallell bana om en störning sker. Störningar och brister får konsekvenser Kapacitetsbristen i norr hämmar konkurrenskraften. Enkelspår ger stora störningar och avbrott i trafiken leder till mångmiljonkostnader för företag. Dessutom påverkas köparnas förtroende för pålitligheten av leveranser om avbrottet leder till förseningar. Restiderna för resenärer har förlängts kraftigt på vissa sträckor under de senaste åren. Det finns bara en lösning Det finns inga trovärdiga alternativ till att bygga helt ny järnväg mellan Gävle-Härnösand och mellan Umeå-Luleå. Rent tekniskt går det att förbättra situationen med ytterligare mötesstationer men detta ger ingen långsiktig lösning och stora bieffekter. Utbyggnaden kommer att ta tid men måste påbörjas inom kort. Sverige har inget val. 19

11 Botniska korridoren Norrbotniabanan NYA OSTKUSTBANAN Nya Ostkustbanan HÄRNÖSAND TIMRÅ SUNDSVALL NORDANSTIG NYA OSTKUSTBANAN HUDIKSVALL HÄRNÖSAND TIMRÅ SÖDERHAMN SUNDSVALL NORDANSTIG GÄVLE HUDIKSVALL NORRBOTNIABANAN LULEÅ PITEÅ NORRBOTNIABANAN SKELLEFTEÅ LULEÅ PITEÅ UMEÅ SKELLEFTEÅ Botniska korridoren godspulsåder med flaskhalsar SÖDERHAMN GÄVLE UMEÅ Definitionen av Botniska korridoren är den primära godstransportleden från Haparanda i norr till Mjölby i söder. Transporterna fortsätter sedan ut mot Göteborgs hamn och Skåne för vidare färd ut mot Europas marknader. På den finska sidan fortsätter Botniska korridoren ner till Helsingfors. eftersom ett tåg kan bära gods motsvarande 30 långtradare. Alternativet till dubbelspår är att bygga 7 nya mötesplatser och rusta upp 14 befintliga mötesplatser. Men effekten blir begränsad och kapaciteten ökar bara med 10 tåg istället för 135 tåg per dygn. Fler tåg innebär längre väntetider och ökade svårigheter att ta igen förseningar. Till korridoren ansluter flöden från inlandets många transportleder vilket gör korridoren till en viktig fråga för hela landet. De största flaskhalsarna är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand, Sveriges längsta och mest trafikerade enkelspår, Norrbotniabanan, den saknade länken mellan Umeå och Luleå, samt Hallsberg-Degerön i söder. Norrbotniabanan Norrbotniabanan är den saknade länken i Botniska korridoren. Här saknas järnväg helt och hållet på den 27 mil långa kuststräckan Umeå-Skellefteå-Piteå-Luleå där företag och befolkning finns. Idag är den enda transportvägen ett enkelspår med kapacitetsbegränsande backar längs stambanan inne i landet. Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand skulle halvera restiderna från 4h 40 min till 2h 20 min och fyrdubbla transporterna från ca 50 till över 200. Genom att bygga Norrbotniabanan skapas ett funktionellt dubbelspår som minskar transportkostnaderna med 30 procent, halverar restiderna mellan Umeå och Luleå från 4h till 2h och som skapar ett avsevärt mer robust transportsystem. På den 26 mil långa sträckan tvingas Trafikverket redan idag säga nej till efterfrågade transporter. Restiderna längs den mycket starka sträckan har på tio år ökat från 3h till 3h 40 min. Ett dubbelspår skulle avlasta E4:an med flera tusen långtradare per dygn Norrbotniabanan är nödvändlig för det investeringsintensiva näringslivet som behöver ständig kompetensförsörjning. Den skulle också bidra till att sänka koldioxidutsläppen med ton per år, när fler transporter kan flyttas från väg till järnväg. 21

12 Botniska korridoren en investering i hela Sverige Norra Sverige väger tungt i Europa. Varför tvekar svenska politiker fortfarande? KONTAKT: Botniska korridoren är ett sammarbetsprojekt mellan länsstyrelser, regioner, landsting och kommuner i Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

13 8 argument för att skynda på besluten Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa Malm och skog är grunden för ekonomin Het zon i norr ger landet tillväxt Vissa godstransporter måste gå på järnväg Transportekonomi och tillförlitlighet är avgörande Norrlandskusten har ett pärlband av städer En bra bana kan fördubbla befolkningen Investeringar i norr skapar tillväxt i söder Fakta: ÅF Infrastruktur. Produktion: Hemma Annonsbyrå AB, EN INVESTERING I HELA SVERIGE

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2009 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2008 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri 8 000 9 600 1 000 2 700 3

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer