Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN"

Transkript

1 Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

2 Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta spridas? Varför satsa på industrin? Det är väl servicesektorn vi lever på nu? Varför kan inte företagen köra allt gods på båt? Hur skulle Skåne klara sig utan bra kommunikationer? Störningar i Bastuträsk påverkar väl inte Helsingborg? Norrland är väl bara kallt och glest befolkat? Har det inte investerats tillräckligt i norr? Här är 8 argument som ger en sann bild av hela Sveriges möjligheter om Botniska korridoren byggs ut. Hjälp till att sprida argumenten som tar död på myterna! Nu är det dags att starta utbyggnaden av Botniska korrdoren! I Norrland bor människor. Här finns några av Sveriges mest expansiva och lönsamma råvaruföretag, och många innovativa nya näringar. Men kapacitetsbristen på godsstråket längs Bottenviken och genom Bergslagen är en broms i utvecklingen, inte bara i norr utan i hela landet. Mellan Gävle och Härnösand (26 mil) trängs tågen på ett enkelspår och mellan Umeå och Luleå (27 mil) går järnvägen fem mil in i landet, långt från företag och boende. Idag tar det 40 minuter längre att åka från Sundsvall till Stockholm än vad det gjorde för tio år sedan. EU har insett vikten av Botniska korridoren för Europa och den har prioriterats i Core Network, det viktigaste europeiska stomnätet för transporter. Trots det fortsätter svenska politiker att tveka. 2 3

3 EU Core Network Det europeiska strategiska stomnätet, core network, för järnväg säkrar inte bara råvarorna utan knyter också samman Europa. Core Network (EU proposal) Core Network (EU proposal) Trans-National Axis Trans-National Axis Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa Utvinning och gruvbrytning Tillverkning av metaller och metallvaror Tillverkning av maskiner och utrustning Förädlingssteg Utvinning Produktionsvärde, och gruvbrytning euro Tillverkning av metaller och metallvaror Tillverkning av maskiner och utrustning Förädlingssteg Produktionsvärde, euro Förädlingsvärde i gruvnäringen 55 mdr euro 55 mdr euro 2,5 mdr euro Av brytningsvärdet på 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr vidareförädlas detta till 55 miljarder euro i Sverige och minst tio gånger mer ute i Europa. 1,6 mdr euro 38 mdr euro 2,5 mdr euro 1,6 mdr euro 38 mdr euro Tillgången på malm och skog är mycket viktig för Europas inre marknad och stora delar av råvarorna kommer från norra Sverige. Därför har EU prioriterat Botniska korridoren i EU:s mest strategiska transportnät. De svenska och finska regeringarna har arbetat målinriktat för att korridoren ska uppnå den prioriteringen. Däremot är det oklart när de nödvändiga nationella besluten om investeringarna i korridoren ska tas. Industriella transporter är globala De transporter som industrin utför är i hög grad globala och det svenska transportnätet är en del av ett större europeiskt och globalt system där godset inte känner några gränser. Över 90 procent av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten. Malmen hör till de renaste i världen och lönsamheten är mycket stor. Sverige är också världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Skogsindustrin exporterar till många länder i hela världen och den utomeuropeiska andelen ökar. Botniska korridoren är prioriterad av EU Botniska korridoren är ett av de transportstråk som identifierats som av särskild betydelse för EU:s kommunikationer, speciellt avseende Europas råvaruförsörjning. Korridoren blir nu en del av EU:s högst prioriterade stomnät inom TEN-T vilket bland annat innebär att EU kan finansiera procent av en investering. Europa är beroende av råvarorna i norr Försörjningen av varor i Europa är beroende av ett sammanhängande, flexibelt och effektivt logistik- och transportsystem. Det tydligaste skälet till att EU har bestämt sig för att prioritera Botniska korridoren i sitt stomnät är just den dominerande ställning svenska och finska råvaror har i den europeiska råvaruförsörjningen vilket också verifieras i det så kallade Råvarudirektivet. FAKTA: Transeuropeiska transportnät (TEN-T) är planeringsverktyget för EU i syfte att maximera logistiken inom infrastruktur och transport inom EU. TEN-T är uppdelat i ett stomnät med högsta prioritet och ett mer övergripande nät. De finansiella satsningarna från EU ska koncentreras till stomnätet. 4 5

4 Varför satsa på industrin? Det är väl servicesektorn vi lever på nu? Malm och skog är grunden för ekonomin Gruvproduktion Sveriges och Finlands gruvproduktion år 2011 i förhållande till EU. Sverige Finland Finland Övriga EU Övriga EU 6 Basindustrin, som baseras på malm och skog, är grunden för det svenska välståndet. Södra Sverige tjänar miljarder på råvarorna från norr. Varje år bryts järnmalm till ett värde av 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr. Malmen vidareförädlas i företag i mellersta och södra Sverige till ett värde av 55 miljarder euro. Skogen är på samma sätt en stark motor i den svenska tillväxten. Basindustrin är grunden för den svenska tjänstesektorn där konsulting, IT och andra serviceyrken i hög grad har en direkt koppling till basindustrins utveckling. Malmen första steget i accelererande värdekedja Malmen är grunden för produktionen i en värdekedja som innehåller många industrier, på många platser i Sverige och ute i Europa, och där varuvärdet växer för varje steg i kedjan. Lite mer än hälften av malmen används för tillverkning av metaller och metallvaror, resten för tillverkning av maskiner och utrustning. Skogen växer i värde Skogen som avverkas i norr har också ett högt förädlingsvärde, och involverar ett stort antal företag, i hela landet, som tillverkar massa, papper och trävaror. Den svenska exporten av massa är avgörande för tillverkningen av papper i länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike och Sverige står för en femtedel av EU:s konsumtion av sågade trävaror. Förädlingen ger jobb och tillväxt i hela landet Stålindustrin sysselsätter cirka personer och skogsindustrin cirka personer. En gruvarbetare sätter ytterligare 1 3 andra människor i arbete, inte minst i södra Sverige och nere i Europa. Det handlar om jobb i förädlingsindustrin (verkstäder etc), bygg- och anläggning, transport men inte minst inom tjänstesektorn. Ett annat exempel är den forskning som vuxit fram i nära anknytning till de norrländska universiteten. Järn 8% Koppar Skogsnäringen är redan i dag vår största exportindustri 8% med 128 miljarder i exportvärde, det vill säga omkring 11 procent av Sveriges totala export. Det är fantastiska siffror. 92% 84% Annie Lööf Zink Bly Näringsminister (C) 92% 84% 62% 62% Järn Koppar Zink Silver 78% Silver 18% 26% 18% 12% 4% 26% 12% 4% 68% 68% 31% 31% Bly Guld Guld 36% 10% 6% 10% 32% 6% 33% 32% 33%

5 Industrins investeringar i genomsnitt Kr per invånare år 2011 Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta spridas? Het zon i norr ger landet tillväxt Norrbottens län Nettoexport per sysselsatt i länet 2011 (varor) Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarna län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Hallands län Skåne län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Nettoexport per sysselsatt i länet 2011 (varor) Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarna län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Hallands län Skåne län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Norrland är så långt ifrån tärande som man kan komma. De norrländska råvarorna är helt avgörande för den svenska tillväxten och för tjänstesektorns utveckling. Investeringarna i norr är mycket stora och kommer ge ytterligare fart till den svenska ekonomin. Trots att beskattning av råvaror inte sker regionalt så klarar sig Norrland utan tillskott och bidrag. Det som behövs är ett nationellt ansvarstagande för en fungerande transportinfrastruktur. Investeringar i norra Sverige är åtta gånger större än i Stockholm I Norrbottens län planeras investeringar i industri, samhällsinfrastruktur och energi för drygt 200 miljarder fram till år I Jämtland sker stora satsningar på turismen. Norrbotten är det län som investerar mest inom industrin, med ca kr per invånare och år. Motsvarande siffra för Gävleborgs län är kr per invånare. Siffrorna för riket är drygt kr och för Stockholm kr. Starkare tillväxt i norr och högst BRP i landet Norrland har starkare tillväxt än södra Sverige och en stor del av Sveriges varuexport utgörs av malm- och skogsprodukter härifrån. Norrbotten har Sveriges i särklass största nettoexport av varor per anställd med kronor. Norrbotten har landets högsta bruttoregionalprodukt (BRP) per anställd och övriga norrländska län ligger högt i jämförelse med övriga Sverige. Fortsatt expansion skapar framtidstro Näringslivet i norra Sverige består till stor del av gruvor, metallurgi, mekanisk industri, skogsbaserad industri och vattenkraft. Regionens största företag tillhör Sveriges viktigaste och mest lönsamma LKAB, Boliden, SCA etc. Nya basnäringar växer fram. Turismen omsätter nationellt närmare 100 miljarder per år och växer kraftigt, inte minst i de norra länen. Den digitala industrin är på stark frammarsch. IT-kluster finns i flera städer. FAKTA: Exporten av skogs- och mineralvaror gav 125 miljarder kr netto till statskassan år Norrland hade över 8,1 miljoner gästnätter Facebooks första och största serverhall utanför USA växer fram i Luleå. 9

6 Kapitalbindning Kapitalbindning (kr/ton) Boliden är den tredje största leverantören av kopparmetall och zinkmetall i Europa Koppar Industri och handel vill förkorta varukedjans genomströmning för att hålla nere kapitalbindningen. Pappersmassa Järnmalm Varför kan inte företagen köra allt gods på båt? Vissa godstransporter måste gå på järnväg Koncentrat 280 Sekundärmat 7 Grönlut 25 Olja 13 Kalk 3 Övrigt Koncentrat 171 Sekundärmat 45 Övrigt Kopparslig 402 Blyslig 35 Sand 120 Sekundärmat 60 Kol 70 Kalksten 6 Järnoxid 7 Natronlut 23 Olja 45 Övrigt Ut- och inleveranser till Boliden Rönnskär 338 KTON 694 KTON TÅG Rönskärsverkens ut- och inleveranser LEVERANSER I KTON/ÅR [ prognos år 2007 ] 226 KTON LASTBIL BÅT BOLIDEN RÖNNSKÄR LASTBIL BÅT TÅG 272 KTON 785 KTON 528 KTON Båt, tåg och lastbil är viktiga transportsätt för Boliden Rönnskär, Sveriges enda smältverk för framställning av basmetaller. Slagg Järnsand Svaveldiox Svavelsyra Övrigt Koppar Bly Rånickel Svaveldiox Övrigt Svavelsyra Koncentrat Koppar Järnsand Zinkklinker Övrigt Bild Boliden De allra flesta företag behöver kombinationen bil, båt och tåg för att klara alla sina behov. Att flytta godstransporter från järnväg till lastbil är svårt. En stor del av godset är för tungt eller stort för att fraktas med bil. Att flytta transporter från tåg till båt är också svårt. Järnvägen kan, till skillnad från båt, tillgodose marknadens krav på just-in-time och korta ledtider för dyra produkter. Idag går en stor del av transporterna av Sveriges viktigaste naturtillgångar skog och malm på järnväg. Botniska korridoren är godspulsådern Botniska korridoren är den dominerande transportleden för gods i norra Europa. Transporterna genereras ofta i den råvarutunga Barentsregionen, transporteras ner längs den svenska norrlandskusten till vidareförädling i södra och mellersta Sverige och sedan vidare ner mot marknaderna och ytterligare förädling på fabriker i Europa. Viktigt med konkurrenskraft på en global marknad De svenska företagen måste ha effektiva och pålitliga logistik-och transportkedjor för tyngre gods för att klara den tuffa internationella konkurrensen. Avstånden, risken för störningar, kostnadsgenererande avgifter och skatter är exempel på utmaningar som drabbar den svenska industrin. En balans som ger konkurrenskraft är en förutsättning. Avstånden är mycket långa för svenska företag Avståndet till marknaderna i Europa, Asien och Mellanöstern är stort och ger ett betydande avståndshandikapp. Transporterna är integrerade i produktionskedjan från råvara till vidareförädling och slutprodukt. Lagerhållningen minskar och just-in-time-principen har fått allt större betydelse. 11

7 Järnmalm från gruvorna i norra Sverige används i bilindustrier över hela Europa. Störningar i Bastuträsk påverkar väl inte Helsingborg? Transportekonomi och tillförlitlighet är avgörande Från gruva till bil- och produktionsindustri Tillverkningsindustri Volvo Volvo Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Audi Opel Renault MAN Skoda Porsche VW Citroén Mercedes Peugeot Tillverkningsindustri BMW Renault Iveco Fiat Järnmalmsgruvor Scania Järnmalmspellets från anrikningsverken i Malmfälten förädlas till stålämnen i Luleå. Stålämnena förädlas ytterligare i Borlänge för vidare transport till industrier i Europa. Logistik- och produktionskedjorna har korta tidsramar och är beroende av kontinuerliga och effektiva flöden. Bastuträsk låter långt borta men när störningar uppstår där, på ett enkelspår utan möjlighet till omledning, så drabbas enormt många transporter ner mot fabrikerna i söder. Det handlar om stålet på väg mot Borlänge, om kopparn på väg till Helsingborg. Effekten av ett stopp är stor och större avbrott skapar betydande effekter i alla led. Allt hänger ihop. Svajiga transportkostnader För vissa företag utgör transportkostnaderna 20 procent av den totala produktionskostnaden. Företagens transportkostnader är en avgörande faktor för hur ett företag kan klara sig i den internationella konkurrensen. Avstånden i sig är ett grundproblem men också andra faktorer spelar in som planerna på att fyrdubbla banavgifterna, effekterna av svaveldirektivet etc. Störningar kostar pengar Tillförlitligheten till trafiksystemet anger företagen själva annars som det största proble- met. Banor som har stängts på grund av urspårningar, förseningar på grund av andra störningar är situationer som kan skapa mångmiljonförluster för företag som ska leverera i tid till förädling och marknad. Godset är ofta värdefullt och stora delar av företagens lager och kapital finns i transportsystemet, inte minst förädling av malmbaserade produkter är förknippat med stor kapitalbindning och därmed kostnader. Svaveldirektivet ökar trycket på järnvägen Med skärpta miljö- och klimatkrav ökar efterfrågan på järnvägstransporter ytterligare. Från 1 januari 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och Nordsjön. Kraven skärps mer här än i farvatten som svenska företag konkurrerar med. De ökade kostnader som direktivet medför kan innebära att transporter flyttas från sjöfart till väg och järnväg. Men järnvägen har idag inte kapacitet att ta emot den ökade trafiken. Det begränsar expansionsmöjligheterna och gör företagen mer utsatta för konkurrens från företag i andra länder. Våra in- och uttransporter har stora värden och innebär mycket stor kapitalbindning. Detta medför stora kostnader om flödena inte kan gå som planerat. Vi kan inte lagerlägga på grund av att räntekostnaderna blir så stora. Elektrokoppar Helsingborg 12 13

8 Norrland är väl bara kallt och glest befolkat? Norrlandskusten har ett pärlband av städer Sett till antal nya turistföretag per invånare är det Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst framtidstro finns i Norrbotten. Turistnäringens Företagarindex, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 2013 Större delen av Norrlands befolkning på människor bor i ett pärlband längs kusten. Restiderna kan halveras Det är fullt möjligt att i framtiden åka tåg mellan Stockholm och Luleå på 5,5 tim. Luleå Piteå Skellefteå Robertsfors Umeå Nordmaling Örnsköldsvik 2013, buss Luleå Boden Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Kramfors Härnösand 2013, dagtåg ca 10,5 tim Luleå Piteå Skellefteå Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm Norrbotniabanan Botniabanan Nya Ostkustbanan ca 5,5 tim I Norrland bor människor. Befolkningen är koncentrerad längs kusten och i ett pärlband av städer, från Gävle i söder till Luleå i norr, bor människor. Städerna är livskraftiga men avstånden mellan dem hindrar fungerande arbetspendling. Om man mäter tätheten av människor per kilometer längs kusten ligger den nära tätheten på sträckorna Stockholm-Malmö respektive Göteborg, storstäderna borträknade. Sveriges mest urbaniserade område Till ytan utgör Norrland 60 procent av Sverige. Det motsvarar en yta större än England, Nederländerna, Danmark och Schweiz tillsammans. Som helhet är Norrland glest befolkat. Större delen av befolkningen på över en miljon bor i ett stråk längs kusten, i ett pärlband av städer. Norrbotten är faktiskt Sveriges mest urbaniserade län. Så mycket mer än bara råvaror Norrlands näringsliv är så mycket mer än basindustri. Turismen växer starkt. Varje år har Norrland över 8 miljoner gästnätter i Åre och andra fjällanläggningar, Icehotel etc. Runt universiteten har kunskapsintensiva företag byggts, inte minst kopplade till basindustrins behov av kompetens. Ovanpå detta finns en omfattande tjänste- och servicesektor. Restiderna kan halveras Genom investeringar i nya banor Gävle-Härnösand och Umeå-Luleå kan restiderna halveras. Fyra timmar Umeå-Luleå blir mindre än två. Genom att detta sker öppnas helt nya möjligheter för rekrytering och arbete längs hela sträckningen och de största vinnarna är de mellanliggande städerna som Söderhamn, Hudiksvall, Skellefteå och Piteå. Härnösand Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm ca 15,5 tim Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm Arbetsmarknadsomland, ca 45 min

9 Kortare restid skapar möjligheter att hitta jobb eller söka personal på en bredare marknad vilket gör att arbetsmarknadsregioner blir större. Hur skulle Skåne klara sig utan bra kommunikationer? En bra bana kan fördubbla befolkningen Större arbetsmarknad har högre lönesumma per sysselsatt Större arbetsmarknader har högre lönesumma per sysselsatt Lönesumma per sysselsatt 2011, kronor Kiruna Gällivare Gävle Sundsvall Örnsköldsvik Luleå Skellefteå Umeå Söderhamn Kramfors Hudiksvall Östersund Sollefteå LA-region i stråket Luleå-Gävlee Övriga LA-region i de fem nordligaste länen Annan LA-region Sysselsatt dagbefolkning 2011 Stockholm Solna Göteborg Malmö Sysselsatt dagbef Forskningen visar att det finns ett klart samband mellan arbetsmarknadsregionens storlek och lönenivå. Stor region=högre lön vilket i sin tur ökar skatteintäkter. Avstånden mellan städerna längs norrlandskusten är så stora att det är svårt att pendla med bil dagligen. Det är lika avgörande för norrlandskusten som för Skåne eller Stockholm att ha goda kommunikationer. I städer är trängseln problemet, längs norrlandskusten är det avståndet. Snabba tågförbindelser kan undanröja det hindret och skapa helt nya förutsättningar för att få arbetsmarknader att växa ihop och i flera fall fördubblas. Något som i sin tur bidrar till fler jobb, högre löner och större skatteunderlag. Företagen behöver kvalificerad arbetskraft i både norr och söder I de större städerna finns universitet och högskolor. På flera håll finns kompletterande kompetensbehov mellan centralorterna och de större mellanliggande orterna. Eftersom det är svårt att pendla mellan orterna leder det till att företag i området har brist på kvalificerad arbetskraft, medan människor med universitets- utbildningar inte hittar jobb som matcher deras kompetens. Av detta skäl är det angeläget att möjliggöra pendling för att kunna behålla befolkning och klara kompetensförsörjning. Bättre pendling skapar möjligheter Bättre pendling ger ett mer effektivt resursutnyttjande. Investeringar i utbildning, infrastruktur och realkapital utnyttjas bättre och minskar risken för kompetensflykt. Regionförstoring motverkar negativ befolkningsutveckling. Arbetslösheten ligger klart under rikssnittet på vissa orter och goda kommunikationer är avgörande för detta. Storleken har betydelse och ger stora skatteintäkter Det är helt klart att storleken, när det gäller arbetsmarknadsregioner, har betydelse. Ju större arbetsmarknader, desto högre löner, högre produktivitet eller högre grad av sysselsättning. Detta i sin tur får betydande effekter på skattekraft, BNP etc. Det är inte heller försumbara mått utan i detta fall rör det sig om miljarder. FAKTA: Nära 90 procent av regionens arbetsplatser finns inom en timmes restid från de större kustorterna. Problemet är att restiderna mellan orterna är för stora för att kunna möjliggöra pendling i större omfattning. Järnvägen sitter på ett guldägg det är skrämmande att man inte kommit längre med att satsa på infrastrukturen och förebygga problem. Företagare i norr 17

10 Botniska korridoren är känslig för störning och förseningar är vanliga. Det påverkar hela Sverige. Har det inte investerats tillräckligt i norr? Investeringar i norr skapar tillväxt i söder Mton/år Scenarior järnvägsvolymer Järnvägsvolymer Kapacitetsutnyttjande Tillåtna vagnvikter Mton/år Scenarior järnvägsvolymer År 2000 År 2010 År 2021 År 2050 År 2000 År 2010 År 2021 Dämpad tillväxt (+1%/år) Trolig tillväxt Möjlig tillväxt (bl a svaveldirektivet) År 2050 Dämpad tillväxt (+1%/år) Trolig tillväxt Möjlig tillväxt (bl a svaveldirektivet) Göteborg Malmö Ånge Borlänge Hallsberg Narvik Vännäs Sundsvall Gävle Kiruna Umeå Stockholm Luleå Kapacitetsutnyttjande Högtrafik 2 tim, 2008 och Botniabanan 2011 Brist Problem Balans Göteborg Malmö Ånge Borlänge Hallsberg Narvik Vännäs Sundsvall Gävle Kiruna Umeå Stockholm Luleå Tillåtna vagnvikter med ett RC-lok (ton), FAKTA: Investeringarna i järnvägsinfrastruktur i Sverige mellan låg på 2,87 procent av BNP, vilket ska jämföras med 5,74 procent som är genomsnittet i Europa. För underhållet är proportionerna 0,8 procent av BNP mot 2,09 för EU-länderna i snitt. Botniska korridoren är godsets ryggrad genom Sverige. Varje dag fraktas bland annat stål motsvarande ett Eiffeltorn från norr till söder. På samma sätt som investeringar i Hamnbanan i Göteborg, eller fyra spår ner till Malmö, är Botniska korridoren en viktig nationell investering för Sverige. Allt hänger ihop när det gäller att skapa ett funktionellt transportstråk och tvärstråk mellan södra och norra Sverige, utan tydliga brister och trafikekonomiska belastningar. Låg kapacitet kostar pengar Botniska korridoren består till stor del av ett mycket långt enkelspår. Det gör systemet känsligt för störningar och kapaciteten blir låg beroende på mycket trafik som ger överbelastade banor. Förseningar är vanliga. Järnvägen har några branta backar vilket gör att godstågen bara går med 60 procents last (vagnvikter) och det fördyrar transporterna. Norr om Umeå saknas också möjlighet att leda om trafiken till en parallell bana om en störning sker. Störningar och brister får konsekvenser Kapacitetsbristen i norr hämmar konkurrenskraften. Enkelspår ger stora störningar och avbrott i trafiken leder till mångmiljonkostnader för företag. Dessutom påverkas köparnas förtroende för pålitligheten av leveranser om avbrottet leder till förseningar. Restiderna för resenärer har förlängts kraftigt på vissa sträckor under de senaste åren. Det finns bara en lösning Det finns inga trovärdiga alternativ till att bygga helt ny järnväg mellan Gävle-Härnösand och mellan Umeå-Luleå. Rent tekniskt går det att förbättra situationen med ytterligare mötesstationer men detta ger ingen långsiktig lösning och stora bieffekter. Utbyggnaden kommer att ta tid men måste påbörjas inom kort. Sverige har inget val. 19

11 Botniska korridoren Norrbotniabanan NYA OSTKUSTBANAN Nya Ostkustbanan HÄRNÖSAND TIMRÅ SUNDSVALL NORDANSTIG NYA OSTKUSTBANAN HUDIKSVALL HÄRNÖSAND TIMRÅ SÖDERHAMN SUNDSVALL NORDANSTIG GÄVLE HUDIKSVALL NORRBOTNIABANAN LULEÅ PITEÅ NORRBOTNIABANAN SKELLEFTEÅ LULEÅ PITEÅ UMEÅ SKELLEFTEÅ Botniska korridoren godspulsåder med flaskhalsar SÖDERHAMN GÄVLE UMEÅ Definitionen av Botniska korridoren är den primära godstransportleden från Haparanda i norr till Mjölby i söder. Transporterna fortsätter sedan ut mot Göteborgs hamn och Skåne för vidare färd ut mot Europas marknader. På den finska sidan fortsätter Botniska korridoren ner till Helsingfors. eftersom ett tåg kan bära gods motsvarande 30 långtradare. Alternativet till dubbelspår är att bygga 7 nya mötesplatser och rusta upp 14 befintliga mötesplatser. Men effekten blir begränsad och kapaciteten ökar bara med 10 tåg istället för 135 tåg per dygn. Fler tåg innebär längre väntetider och ökade svårigheter att ta igen förseningar. Till korridoren ansluter flöden från inlandets många transportleder vilket gör korridoren till en viktig fråga för hela landet. De största flaskhalsarna är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand, Sveriges längsta och mest trafikerade enkelspår, Norrbotniabanan, den saknade länken mellan Umeå och Luleå, samt Hallsberg-Degerön i söder. Norrbotniabanan Norrbotniabanan är den saknade länken i Botniska korridoren. Här saknas järnväg helt och hållet på den 27 mil långa kuststräckan Umeå-Skellefteå-Piteå-Luleå där företag och befolkning finns. Idag är den enda transportvägen ett enkelspår med kapacitetsbegränsande backar längs stambanan inne i landet. Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand skulle halvera restiderna från 4h 40 min till 2h 20 min och fyrdubbla transporterna från ca 50 till över 200. Genom att bygga Norrbotniabanan skapas ett funktionellt dubbelspår som minskar transportkostnaderna med 30 procent, halverar restiderna mellan Umeå och Luleå från 4h till 2h och som skapar ett avsevärt mer robust transportsystem. På den 26 mil långa sträckan tvingas Trafikverket redan idag säga nej till efterfrågade transporter. Restiderna längs den mycket starka sträckan har på tio år ökat från 3h till 3h 40 min. Ett dubbelspår skulle avlasta E4:an med flera tusen långtradare per dygn Norrbotniabanan är nödvändlig för det investeringsintensiva näringslivet som behöver ständig kompetensförsörjning. Den skulle också bidra till att sänka koldioxidutsläppen med ton per år, när fler transporter kan flyttas från väg till järnväg. 21

12 Botniska korridoren en investering i hela Sverige Norra Sverige väger tungt i Europa. Varför tvekar svenska politiker fortfarande? KONTAKT: Botniska korridoren är ett sammarbetsprojekt mellan länsstyrelser, regioner, landsting och kommuner i Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

13 8 argument för att skynda på besluten Norra Sveriges råvaror väger tungt i Europa Malm och skog är grunden för ekonomin Het zon i norr ger landet tillväxt Vissa godstransporter måste gå på järnväg Transportekonomi och tillförlitlighet är avgörande Norrlandskusten har ett pärlband av städer En bra bana kan fördubbla befolkningen Investeringar i norr skapar tillväxt i söder Fakta: ÅF Infrastruktur. Produktion: Hemma Annonsbyrå AB, EN INVESTERING I HELA SVERIGE

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Norrbotniabanan. Fakta om

Norrbotniabanan. Fakta om Fakta om Norrbotniabanan Ungefär 60% av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Stambanan genom övre Norrland byggdes på 1800-talet. Den har stora lutningar, tvära kurvor, är anpassad för

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Yttrande över Trafikverkets rapporter Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till

Läs mer

Kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen Kapacitetsutredningen Inspel från planupprättarna i Västerbotten och Norrbotten Hearing 22 mars 2012 Skellefteå Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten Mårten Edberg, Region Västerbotten Gruvnäringen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1, 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Ostkustbanan 2015 AB Org nr. 559021-6262 Dnr N 2015/4305/TIF Till Regeringen Remissvar: Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 BAKGRUND Trafikverket

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Skogsindustrins roll i samhället

Skogsindustrins roll i samhället Skogsindustrins roll i samhället med fokus på Stora Enso Kvarnsveden och Stora Enso Skoghall Juni 2006 Svensk skogsindustri i världen Sveriges andelar* av världens 0 2 4 6 8 10 12 Skogsareal % Massaproduktion

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för Q1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca varav

Läs mer

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden 2010-2019. Infrastrukturplanering 2010-2019 För att skapa en hållbar utveckling med en tryggad välfärd

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Tillgångar i Sörmland

Tillgångar i Sörmland Tillgångar i Sörmland Regionstyrelsens 24-timmarsmöte 30 mars 2017 BRP per invånare år 2000 och 2015, index: riket=100 År 2000 År 2015 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Stockholm Västra Götaland Västernorrland

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten PTS bredbandskartläggning 2012. Ser man till andelen boende som har tillgång till fiber så ligger Halland näst sist. Se nedan. Bottenstriden!

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten. För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region

Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten. För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region 1 Inledning Det kommunikationspolitiska rådet bestående av politiker från regionen är ett forum för

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2009 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2008 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 24/05/2016

Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 24/05/2016 Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 1 24/05/2016 Det behövs en långtgående samverkan mellan järnvägens aktörer På kort sikt krävs en kraftsamling för att möta dagens utmaningar På längre sikt krävs

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Gods- och industristråket!

Gods- och industristråket! E18 E2 E4 E2 Rv4 E22 Gods- och industristråket! Historisk trafikutveckling, totalt 15 E2 vid Alingsås E2 norr Mariestad 15 1 1 5 5 1992 1996 2 24 1993 1997 21 25 Rv 4 öster Ulricehamn 15 E4 norr om Gränna

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten kommunikationspolitisk plattform för norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region globalt perspektiv Transportkorridorer har stor betydelse i ett globalt perspektiv. De korridorer

Läs mer

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall Bioekonomiska perspektiv till 2050 Mats Kinnwall Befolkning, höger Världen växer! BNI, huvudscenariot, vänster Källa: Skogsindustrierna, Världsbanken & FN Global inkomstutveckling Världsekonomin växer

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

( ( ( Efterskalv ) ) ) Svenskt Näringsliv Det ekonomiska läget September 2010 Björn Lindgren

( ( ( Efterskalv ) ) ) Svenskt Näringsliv Det ekonomiska läget September 2010 Björn Lindgren ( ( ( Efterskalv ) ) ) Svenskt Näringsliv Det ekonomiska läget September 2010 Björn Lindgren USA är inte färdigsanerade ännu 15 Amerikanska hushålls totala lånestock Trillions of Dollars Trillions of Dollars

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Fyrstegsprincipen 1. Åtgärd som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt.

Läs mer

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen LNG/LBG-infrastruktur i Sverige - Studie av förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande naturgas och flytande biogas 2011-09-29

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer