Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder"

Transkript

1 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Ungar och medier

2 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden september november 2014 en enkätundersökning på uppdrag av Statens medieråd. Denna undersökning har genomförts i enlighet med ISO 20252:2012 Marknads-, opinions- och samhällsundersökningar vilket innebär att grundläggande kvalitetskrav uppfyllts. Syftet med undersökningen var att kartlägga medievanor hos barn i åldern 0 till 18 år, samt attityder om medier hos barn och föräldrar. Populationerna utgjordes av barn i åldern 9-18 år, samt föräldrar till barn i åldern 0-18 år. Urvalet bestod av barn i åldern 9-18 år, och föräldrar till barn i åldern 0-18 år och det var totalt personer som besvarade frågeblanketten, vilket var 41 procent av urvalet, efter att övertäckningen på 42 personer exkluderats. Resultatet i form av fem olika datafiler med svarsdata samt registeruppgifter levererades vecka 51. Tabeller och diagram levererades vecka 3. Slutleveransen skedde inte i enlighet med offertens tidsplan pga. att insamlingsperioden förlängdes med två veckor för att möjliggöra en extra påminnelse. Undersökningsledare på SCB var Fredrik Bergdahl och Peter Werner var metodstatistiker. Statens medieråds kontaktperson gentemot SCB var Ulf Dalquist. Omfattning Population och urval Populationerna, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgjordes av barn i åldern 0-18 år samt föräldrar till barn i åldern 0-18 år. För att kunna dra ett urval från populationen skapades en urvalsram som avgränsade, identifierade och möjliggjorde koppling till objekten i populationen. Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen, Antalet barn i urvalsramen var och antalet vårdnadshavare Urvalsramen till barnurvalet stratifierades på ålder: 9-12 år och år. Totalt bildades två strata. Från urvalsramen drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (STOSU) om barn (se tabell 1a nedan). Urvalsramen till föräldraurvalet stratifierades på barnets ålder: 0-4 år, 5-8 år och 9-18 år. Totalt bildades tre strata. Från urvalsramen drogs ett urval om föräldrar i två steg. I första steget drogs ett STOSU om barn och därefter en vårdnadshavare för respektive barn. I de fall där båda eller 2

3 ingen av vårdnadshavarna var folkbokförda på samma adress som barnet drogs slumpmässigt en vårdnadshavare (se tabell 1b nedan). Mellan barnurvalet och stratum tre i föräldraurvalet gjordes en negativ samordning för att säkerställa att samma barn inte förekom i båda urvalen. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom ett stratum har samma sannolikhet att komma med i urvalet. Urvalsstorleken bestämdes Statens medieråd till personer. Tabell 1a Population och urval barnurval fördelat på stratum Stratum Ålder Population barn Urval B år B år Totalt Tabell 1b Population och urval föräldraurval fördelat på stratum Stratum Ålder Population barn Population vårdnadshavare Urval F1 Föräldrar till barn 0-4 år F2 Föräldrar till barn 5-8 år F3 Föräldrar till barn 9-18 år Totalt Frågor/Variabler Statens medieråd utformade frågorna i frågeblanketterna till respektive stratum, i samarbete med SCB. Därefter genomfördes en snabbgranskning av mätteknisk expertis i syfte att minska risken för mätfel. Grundläggande för bra kvalitet i en undersökning är kvaliteten på de data som samlas in. För att säkerställa att frågorna fungerar så bra som möjligt och enligt intentionerna har därför alla blanketter genomgått ett mättekniskt test. Blanketten till stratum B1 bestod av 28 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade ungefär 130 frågor. Till stratum B2 bestod blanketten av 31 numrerade frågor, vilket med delfrågor genererade ungefär 135 frågor. Till stratum F1, F2 och F3 bestod blanketterna av 28, 34 respektive 21 numrerade frågor, vilket med delfrågor genererade ungefär 105, 155 respektive 105 frågor. 3

4 Förutom de variabler som samlades in via frågeblanketten hämtades följande variabler från SCB:s register: kön, barnet och vårdnadshavare ett och två ( ) ålder (ålder under 2014), barnet och vårdnadshavare ett och två kommun, barnet och vårdnadshavare ett och två ( ) födelseland (grupperat), barnet och vårdnadshavare ett och två (årgång/aktualitet) disponibel inkomst per konsumtionsenhet, barnets hushåll (2012) disponibel inkomst, barnet och vårdnadshavare ett och två (2012) sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI), barnet och vårdnadshavare ett och två (2012) syskon (yngre och/eller äldre syskon), barnet ( ) civilstånd, vårdnadshavare ett och två ( ) utbildningsnivå, vårdnadshavare ett och två (högsta utbildning t.o.m. vårterminen 2013) Referensperiod för enkätfrågor, se bifogad frågeblankett. Med referensperiod menas vilken tidpunkt svaren avser, t.ex. idag, förra veckan, senaste tre månaderna. Datainsamling Informationsbrev med inloggningsuppgifter och frågeblanketter skickades ut till urvalspersonerna med post. I ett informationsbrev ombads personen att besvara frågorna och skicka svaret till SCB. I undersökningen användes en webbintensiv utsändningsstrategi. Det innebar att första utskicket var i form av ett brev med inloggningsuppgifter, andra utskicket med frågeblankett, det tredje i form av ett påminnelse med ny frågeblankett. På grund av lågt inflöde kompletterades de ordinarie utskicken med ytterligare en påminnelse i form av ett påminnelsebrev med inloggningsuppgifter. Det första utskicket genomfördes den 2 september Sedan skickades ytterligare tre utskick till dem som inte besvarat frågeblanketten. En pappersenkät skickades den 16 september, en påminnelse med ny enkät skickades den 7 oktober och ett påminnelsebrev inloggningsuppgifter skickades den 22 oktober. Insamlingen avslutades den 17 november Det var totalt personer som besvarade frågeblanketten, vilket var 41 procent av urvalet, efter att övertäckningen på 42 personer exkluderats. Av de svarande valde att besvara webbenkäten, vilket var 48,9 procent av de 4

5 svarande. Inflödet för respektive urval och stratum i denna undersökning redovisas i tabell 2a och 2b nedan. Tabell 2a Beskrivning av inflödet, barnurval. Antal och andel Barn 9-12 år Barn år Antal Andel Antal Andel Efter första utskicket 193 9, ,0 Efter andra utskicket , ,7 Efter tredje utskicket 179 9, ,5 Efter fjärde utskicket 113 5,7 65 3,3 Totalt , ,5 Bortfall , ,5 Urval , ,0 Tabell 2b Beskrivning av inflödet, föräldraurval. Antal och andel Barn 0-4 år Barn 5-8 år Barn 9-18 år Antal Andel Antal Andel Antal Andel Efter första utskicket , , ,1 Efter andra utskicket , , ,0 Efter tredje utskicket 168 8, , ,1 Efter fjärde utskicket 76 3,8 81 4, ,2 Totalt , , ,4 Bortfall , , ,6 Urval , , ,0 I informationsbrevet kunde uppgiftslämnarna läsa om undersökningens bakgrund, syfte och att undersökningen genomfördes i samarbete mellan Statens medieråd och SCB. Informationsbrevet informerade också om att uppgifter hämtades från SCB:s register och att en avidentifierad datafil levererades till Statens medieråd. Brevet informerade även om personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen och att det var frivilligt att medverka i undersökningen. För att SCB ska kunna lämna ut data från en enkätundersökning krävs informerat samtycke av uppgiftslämnarna. Det innebär att de genom att be- 5

6 svara blanketten och skicka in den godkänner att deras svar kompletteras med de bakgrundsvariabler, och behandlas på det sätt, som beskrivs i informationsbrevet. Datainsamlingen genomfördes av enkätenheten vid SCB. Datainsamlingen genomfördes via webb samt skanning av de frågeblanketter som kommit in via post. Kontroller har genomförts bland annat för att säkerställa så att endast valida värden förekommer i materialet. SCB kan inte garantera att den utvalda personen själv besvarat frågeblanketten. Någon kontroll av att rätt person har besvarat frågeblanketten har inte gjorts. Svarsdatafilen kompletterades med vikter för uppräkning till populationsnivå. Bortfall Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att frågeblanketten inte är besvarad alls, och dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor i blanketten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig från de svarande, med avseende på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna som grundar sig på enbart de svarande vara skeva. För att reducera bortfallsskevheten har vikter beräknats med hjälp av kalibrering (se bilaga 2). Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är villig att delta i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att uppgiftslämnaren är förhindrad att medverka. Objektsbortfallet i denna undersökning redovisas i tabell 3a och 3b nedan. Tabell 3a Beskrivning av objektsbortfall, barnurval Barn 9-12 år Antal Barn år Antal Ej avhörda Postreturer Avböjd medverkan 10 8 Förhindrad medverkan 1 3 Ej anträffad 6 6 Totalt

7 Tabell 3b Beskrivning av objektsbortfall, föräldraurval Barn 0-4 år Antal Barn 5-8 år Antal Barn 9-18 år Antal Ej avhörda Postreturer Avböjd medverkan Förhindrad medverkan Ej anträffad Totalt Med Ej avhörda menas att ingen uppgift om varför frågeblanketten inte är besvarad har lämnats. Med Avböjd medverkan menas att SCB meddelats att uppgiftslämnaren inte vill medverka i undersökningen. Förhindrad medverkan betyder att SCB meddelats att uppgiftslämnaren inte kan medverka pga. språksvårigheter eller fysiskt/psykiskt hinder. Ej anträffad innebär saknad adress i Registret över totalbefolkningen (RTB) ellerhemlig adress. Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att förstå, är känslig, att uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att instruktionerna vid hoppfrågor misstolkas. Det partiella bortfallet varierar mellan 0 och 4 procent för de flesta av frågorna. Det högsta partiella bortfallet, 16,1 respektive 15,6 procent, finns i fråga 14 i enkäterna till barn i åldern respektive 9-12 år, andra frågor i enkäterna till barn med högt partiellt bortfall är fråga 18 i enkäten till barn och motsvarande fråga (fråga 15) i enkäten till barn 9-12 år, med 8,6 respektive 13,0 procent på delfrågan har hotat dem?. I föräldraenkäterna är det fråga 21 i enkäterna till föräldrar 0-4 och 5-8 som har högst partiellt bortfall med 12,2 (delfråga i och j) respektive 8,6 (delfråga j) procent. I enkäten till föräldrar 9-18 är det partiella bortfallet generellt något lägre jämfört med övriga enkäter. I bilaga 5 finns en beskrivning av det partiella bortfallet för respektive fråga i blanketterna. Viktberäkning och estimation För varje svarande person (kallas objekt i fortsättningen) har en vikt beräknats. Syftet med detta är att kunna redovisa resultat för hela populationen och inte bara för de svarande. Vikten kallas därför även för uppräkningstal. För varje svarande förälder har två olika vikter beräknats. Anledningen till detta är att det för vissa frågor i föräldraenkäterna är populationen av föräldrar som är av intresse (t.ex. fråga 16 i enkäten till föräldrar till barn 5-8 7

8 år), medan det för andra frågor är populationen av barn (t.ex. fråga 3 i enkäten till föräldrar till barn 5-8 år). Vikterna har beräknats utifrån urvalsdesignen samt antaganden om objektsbortfall och täckningsfel. Beräkningen gjordes med hjälp av ett av SCB egenutvecklat SAS-makro (ETOS). Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln: wk = dk. vk Där wk = vikt/uppräkningstal för objekt k dk vk = designvikt = kalibreringsvikt baserad på hjälpinformation Designvikten är den del av vikten som beror på urvalsdesignen. Vid bortfall kan det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större utsträckning än övriga, t.ex. kan kvinnor svara i högre grad än män. Om de grupper som svarat i högre grad har en annan fördelning på undersökningsvariablerna än övriga kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att kompensera för detta har kalibreringsvikter använts (se bilaga för mer detaljer). Vikterna bygger på antagandet att ramen återspeglar populationen väl och därmed att över- och undertäckningen är försumbar. För en mer utförlig beskrivning av kalibreringsestimatorn se Lundström och Särndal (2001): Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame Imperfections, Statistics Sweden. Vikterna/uppräkningstalen multipliceras med objektens variabelvärden för att skapa statistikvärden gällande för populationen. Om vikterna inte används så kan resultaten bli helt missvisande. Vikterna kompenserar för objektsbortfallet men inte för det partiella bortfallet. För beräkning av skattningar av totaler används följande formel: Yˆ = w r k y k där wk = vikt/uppräkningstal för objekt k yk = variabelvärde för objekt k summering sker av de svarande (r) För beräkning av skattningar av medelvärden används följande formel: 8

9 Yˆ = r w r k w y k k där wk = vikt/uppräkningstal för objekt k yk = variabelvärde för objekt k summering sker av de svarande (r). Statistikens tillförlitlighet Ramtäckning Täckningsfel, under- och övertäckning, innebär att urvalsram och population inte helt stämmer överens. Undertäckning innebär att vissa objekt som ingår i populationen saknas i urvalsramen. Övertäckning innebär att objekt som inte ingår i populationen ändå finns i urvalsramen. Ett sätt att minska täckningsfelen är att ha bra och uppdaterade register. Registret över totalbefolkningen (RTB) bedöms vara av god kvalitet och bra uppdaterat. I denna undersökning visade sig 36 personer utgöra övertäckning. I barnurvalet var den 1 person i respektive stratum som flyttat utomlands. I föräldraurvalet var det 4 personer i stratumet barn 5-8 år som flyttat utomlands. Istratumet 9-18 år var det 8 personer som flyttat utomlands, 5 som avlidit och 23 som ej fanns med i RTB. Någon undertäckning har inte observerats, men undertäckning är vanligtvis svårare att upptäcka än övertäckning. Urval Denna kvalitetskomponent avser fel som uppkommer på grund av att endast ett urval av populationen undersöks. Urvalsfel är således den avvikelse mellan ett skattat värde och det faktiska värdet som beror på att man inte undersöker alla objekt i populationen. Urvalsfelets storlek minskar med en ökad urvalsstorlek. Mätning Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då uppgiftslämnaren inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt. I denna undersökning bedöms fråga 21 och 22 i enkäten till barn 9-12 år (24 och 25 i enkäten till barn 13-18, 22 och 23 i enkäten till föräldrar till barn 5-8 år) vara bland de frågor som varit svårast för uppgiftslämnarna att besvara, med risk för missförstånd. Bearbetning Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan bearbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registreringsfel och 9

10 kodningsfel. Dessa fel kan förhindras och upptäckas i de kontroller som genomförs vid dataregistreringen. För att försöka minska bearbetningsfelen har särskilda kontroller genomförts under datainsamlingen, t.ex. kontroll av tillåtna värden vid dataregistrering. Bortfall Bortfallsfel inträffar om objekten i bortfallet och de svarande skiljer sig åt avseende frågorna/variablerna i undersökningen. En beskrivning av bortfallet finns i den bortfallsanalys som gjorts i samband med valet av hjälpinformation till kalibreringen (se bilaga 2). Beskrivning av tabeller, diagram och datafil Tabeller och diagram Tabellerna har räknats upp till populationsnivå, vilket innebär att resultatet avser hela populationen och inte endast de svarande. Antalsuppgifterna är således skattningar av antal personer i populationen med den aktuella egenskapen. Att antalet individer är olika för olika frågor beror dels på att det partiella bortfallet är olika stort för olika frågor, dels på hoppinstruktioner då olika delpopulationer avses. Vad gäller tabellerna till föräldraenkäterna framgår det av respektive tabell huruvida det är föräldrapopulationen eller barnpopulationen som skattningarna avser. För de följdfrågor som föregås av hoppinstruktioner har selekteringar genomförts vid tabellframställandet. Det betyder att i enkäten till barn 9-12 år har t.ex. för fråga 5 endast de som svarat något av ja-alternativen i fråga 4 ingått i tabellframställningen. Om en följdfråga är besvarad men dess styrfråga inte är besvarad och svaret på följdfrågan gör att ett visst svarsalternativ på styrfrågan är självklart så har hänsyn till detta tagits vid tabellframställningen. I andelstabellerna är värdena avrundade till närmaste heltal och värden under 0,5 är därmed avrundade till noll. Tabellerna har sekretessgranskats så att inga uppgifter för enskilda objekt röjs. I fråga 5, 10, 18a och 20 i enkäten till barn 9-12 år fick de svarande ange fler än ett svarsalternativ. Därför summerar inte statistiken till 100 procent. Det samma gäller för flervalsfrågorna i de övriga enkäterna. De tabeller som presenteras i denna rapport har tagits fram enligt de formler som presenterats i avsnitt Viktberäkning och estimation med hjälp av SAS och variansprogrammet ETOS. 10

11 Datafil Observera att de bifogade vikterna ska användas vid analys och resultatframställning. I ett stratifierat urval kan datamaterialet inte ses som ett urval av oberoende lika fördelade observationer, som ofta antas i traditionell statistisk teori. Det är därför viktigt att tänka på att de flesta förprogrammerade dataprogram inte klarar av att analysera datamaterialet ifrån en urvalsundersökning på ett korrekt sätt. Var noga med att kontrollera att de dataprogram som används för analys behandlar vikterna på ett riktigt sätt. Att ta fram frekvenser med beaktande av vikter klarar däremot de flesta statistikprogram. I svarsfilerna till föräldraenkäterna finns, som ovan nämnts, två olika vikter bifogade. Den ena ( kalvikt_f ) ska användas vid uppräkning till föräldrapopulationen och den andra ( kalvikt_b ) ska användas vid uppräkning till barnpopulationen. Vid partiellt bortfall (uppgift saknas) i en fråga är värdet blankt. När det gäller svarsdatafilens numeriska variabler har rättningar gjorts enligt överenskommelse med Statens medieråd. I de fall där respondenter angett ickenumeriska svar eller otolkbara svar har svaren kodats om till I bilaga 4.1 redogörs för de ändringar som utförts. Vid dubbelmarkeringar (då mer än ett svarsalternativ har markerats) i en fråga har rättningar genomförts enligt instruktioner från Statens medieråd. I bilaga 4.2 redogörs de rättningar som utförts. Statistiska mått Materialet lämpar sig bäst att redovisas som totaler eller procentuella andelar för hela målpopulationen eller fördelat på olika redovisningsgrupper. Redovisningsgrupper Ofta redovisas statistik inte bara för hela populationen utan också för delgrupper (redovisningsgrupper). Redovisningsgrupper i den här undersökningen kan avgränsas med hjälp av registervariabler eller bakgrundsfrågor i enkäten. Jämförbarhet Jämförbarhet över tid Detta är andra gången som SCB genomför undersökningen. Första gången var år Undersökningarna år 2012 genomfördes på samma sätt med avseende på urvalsmetod. Urvalsstorleken 2014 var dubbelt så stor jämfört med 2012 års undersökning, och 2014 användes en mer webbintensiv insamlingsmetod för att öka andelen webbsvar. I undersökningen 2014 genomfördes ytterli- 11

12 gare ett utskick jämfört med 2012, i och med den extra påminnelsen som tillkom pga. lågt inflöde. År 2010 genomförde ARS Research en undersökning med i stort sett liknande innehåll som i 2012 års undersökning. Sekretess och utlämnande SCB har gjort en intern sekretessprövning för utlämnandet av data på mikronivå. Dessutom har en sekretessöverenskommelse upprättats mellan Statens medieråd och SCB med avseende på hur det avidentifierade datamaterialet får hanteras. Övrigt Efter första utsändningstillfället uppdagades det att brevet med inloggningsuppgifter, till barn 9-12 år pga. ett handhavande fel vid laddningen av urvalen på SCB, skickats ut till de urvalspersoner som ingick i barnurvalet år. Informationsbrevet skickades omgående till barnurvalet 9-12 år, och ett ursäktabrev skickades till urvalspersonerna i årsurvalet. De extra utskicken skickades ut den 4 september med A-post, två dagar efter ordinarie utskick. Bilagor Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev Bilaga 2. Kalibreringsrapport Bilaga 3. Postbeskrivning Bilaga 4.1. Genomförda ändringar av numeriska värden Bilaga 4.2. Genomförda ändringar av dubbelmarkeringar Bilaga 5. Redovisning av partiellt bortfall 12

13 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev Ungar & medier medievardagen för barn och unga Det pratas mycket om hur barn och unga i Sverige använder medier tittar på tv, spelar datorspel/tv-spel, använder internet och mobiltelefon. Vi vill ta reda på vad barn och ungdomar i Sverige tycker om sin medieanvändning och hur ofta, hur mycket och varför de använder medier. Därför får barn och ungdomar i åldern 9 18 år en enkät om medievardagen för barn och unga. En liknande enkät skickas också ut till föräldrar till barn i åldern 0 18 år. Det är sjätte gången sedan 2005 som Statens medieråd genomför undersökningen, denna gång i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Vi hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter och synpunkter. Dina svar är viktiga Du är ett av barn i åldern 9 12 år som har blivit slumpmässigt utvald från SCB:s befolkningsregister. Dina svar är betydelsefulla, eftersom de bidrar till att öka kunskapen om barns medieanvändning och den vardag som följer i dess spår. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är viktig. Den bidrar till att resultaten blir mer tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Du gör så här Det är önskvärt att du själv fyller i frågeblanketten men det är givetvis tillåtet att en förälder hjälper dig. Användarnamn: Lösenord: Du kan besvara frågorna via Logga då in med användarnamn och lösenord. Om du i stället väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det portofria svarskuvertet. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Kontakta oss gärna: Frågor om datainsamlingen SCB, Enkätenheten Telefon: E-post: SCB, DIH/ENK, Örebro Ulf Dalquist Forskningsansvarig Statens medieråd Fredrik Bergdahl Undersökningsledare SCB Mer information finns på nästa sida Frågor om undersökningen och dess syfte Ulf Dalquist Jan Christofferson Statens medieråd, Box 27204, Stockholm

14 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev Hur lämnade uppgifter används De svar du lämnar kommer att kompletteras med uppgift om du har yngre och/eller äldre syskon, och uppgifter om ditt och dina vårdnadshavares kön, födelseår, boendekommun, födelseland (i grupper), inkomst, samt dina vårdnadshavares civilstånd och utbildning. Dessa uppgifter hämtas från SCB:s register. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet överlämnas till Statens medieråd för fortsatt bearbetning och analys. Det innebär att du kommer att garanteras anonymitet, dvs. dina svar kan inte kopplas till dina personuppgifter. Skydd av lämnade uppgifter Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De personer vid SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Statens medieråd. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Information om personuppgifter Var och en har rätt att en gång per kalenderår få gratis information om egna personuppgifter som hanteras på myndigheten. Man har rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas, om det skulle visa sig att de behandlats i strid med personuppgiftslagen. Ansökan om sådan information, så kallat registerutdrag, ska ske skriftligt och vara egenhändigt undertecknad. Resultat Vill du läsa om våra tidigare undersökningar? De finns för gratis nedladdning på Resultatet av den här studien kommer att presenteras på vår webbplats i början av Om Statens medieråd Statens medieråd är en statlig myndighet som bl. a. har till uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och följa medieutvecklingen för dessa grupper. Mer information finns på Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att: Använda kulspetspenna med svart eller blå färg Skriva tydliga siffror, så här: Skriva STORA bokstäver, så här: A Markera dina svar med kryss, så här: Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här: SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

15 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev Foto: Lillebror Alin

16 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att: Använda kulspetspenna med svart eller blå färg Skriva tydliga siffror, så här: Skriva STORA bokstäver, så här: A Markera dina svar med kryss, så här: Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här: Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita Bobergs AB

17 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev Först kommer några frågor som handlar om dig och din familj. Svara genom att sätta ett kryss i den ruta som stämmer för dig. 1. Är du pojke eller flicka? Pojke Flicka 2. Hur mycket fyller du i år? 9 år 10 år 11 år 12 år 3. Har du tillgång till något av följande: Svara med ett kryss på varje rad. Ja, helt egen Ja, delar med andra i familjen Nej a. Tv? b. Dator? c. Internet? d. Xbox, Playstation, Wii? e. Handhållen spelkonsol (Nintendo DS eller liknande)? f. Surfplatta (ipad eller liknande)? 4. Har du en mobiltelefon? Ja, jag har en smartphone med pekskärm (iphone eller liknande) Ja, jag har en egen mobil (ej smartphone) Ja, jag delar en mobil med andra i familjen Nej Gå vidare till fråga 6 1

18 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev 5. Vad brukar du använda mobiltelefonen till? Du kan kryssa för flera svar. Använda internet Ladda upp bilder/film på nätet Lyssna på musik Mms:a, skicka bilder eller filmer Telefonsamtal Se på film/videoklipp Sms:a Spela in egna filmer och klipp Spela spel Ta bilder Videosamtal Använda sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram) Blogga Ta del av nyheter Köpa saker Inget av svaren ovan 6. Svara med ett kryss på varje rad. Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan Mer sällan Aldrig a. använda internet? b. använda dator till annat än spel eller internet? c. göra läxor, skolarbeten? d. hjälpa till hemma? e. sporta eller träna? f. lyssna på musik? g. läsa böcker och tidningar? h. spela datorspel/tv-spel? i. spela spel på surfplatta? j. spela något instrument/sjunga? k. titta på film eller tv-program? l. träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på nätet? m. använda sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram)? n. vara med familjen? o. använda mobilen? 2

19 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev 7. Svara med ett kryss på varje rad. a. använda internet? b. använda dator till annat än spel eller internet? c. göra läxor, skolarbeten? d. hjälpa till hemma? e. sporta eller träna? f. lyssna på musik? g. läsa böcker och tidningar? h. spela datorspel/tv-spel? i. spela spel på surfplatta? j. spela något instrument/sjunga? k. titta på film eller tv-program? l. träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på nätet? m. använda sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram)? n. vara med familjen? o. använda mobilen? Mindre än en timme 1-2 timmar 3-4 timmar 5 timmar eller mer Inte alls 8. Vilka tv-program eller tv-serier brukar du titta på? 1. Jag tittar inte på tv Gå till fråga 9 Skriv högst tre stycken Brukar du ta del av nyheter Svara med ett kryss på varje rad. a. på tv? Ja, varje dag Ja, någon gång i veckan Ja, men inte så ofta Nej b. på nätet? c. i mobilen? d. i papperstidning? 3

20 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev 10. Hur upplever du nyheterna du ser? Kryssa för det som du tycker stämmer för dig. Du kan kryssa för flera svar. Jag lär mig saker Jag blir arg Jag blir ledsen Jag blir rädd Jag tycker det är spännande Jag tycker det är roligt Jag tycker det är svårt att förstå Jag bryr mig inte, tycker det är tråkigt Brukar inte titta på nyheter Annat 11. Vilka datorspel/tv-spel/spel på surfplatta spelar du oftast? 1. Jag spelar inte datorspel/tv-spel Gå till fråga 12 Skriv högst tre stycken

21 Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev 12. Jag använder inte internet på min fritid Gå till fråga 15 Svara med ett kryss på varje rad. a. Blogga? b. Chatta? c. Göra läxor och skolarbeten? d. Köpa/sälja saker och tjänster? e. Läsa andras bloggar? f. Mejla? g. Spela om riktiga pengar? h. Spela spel? i. Lyssna på musik? j. Söka information om annat än skolarbete? k. Titta på filmklipp på t.ex. YouTube? l. Använda sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram)? m. Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? n. Twittra? o. Ta del av nyheter? Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan Mer sällan Aldrig 13. Vilka sociala medier t.ex. Facebook använder du oftast? 1. Jag använder inte sociala medier Gå till fråga 14 Skriv högst tre stycken

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Ungar & Medier medievardagen för barn och unga 2013-04-12 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Fakta om undersökningen

Fakta om undersökningen Medborgarnas attityder 2017 Fakta om undersökning Fakta om undersökningen Population och urval Populationen, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgjordes av samtliga invånare i åldern

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Föräldraundersökning 2012 2013-02-09 Inledning Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Lärare 2012-08-31 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Kunskapsmöten unga lärare - forskare

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Kunskapsmöten unga lärare - forskare Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Kunskapsmöten unga lärare - forskare 130111 Inledning Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan - Lärare 2015-09-04 Inledning Enheten för utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Yngre elever 2012-11-27 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) Enkät till lärare Inledning vid Statistiska centralbyrån (SCB) har under mars juli 2005 genomfört en enkätundersökning till lärare på uppdrag av Göteborgs universitet. Undersökningen

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Enkät till studiecirkeldeltagare Studiecirkeldeltagare År 2013 Februari 2014 Inledning Enheten för Utbildning och arbetsmarknad vid Statistiska

Läs mer

Akademisk frihet i praktiken

Akademisk frihet i praktiken STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2005-05-20 1(1) Teknisk rapport Akademisk frihet i praktiken Inledning Enheten för utbildning och arbetsmarknadsstatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Tenis rapport 2011-11-28 1(9) Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2011 en postenät

Läs mer

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Kontaktperson: Ann-Marie Karlsson Enhet: Statistikenheten e-postadress: statistik@jordbruksverket.se Datum: 2013-03-04 Kort beskrivning av

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Yngre elever 2015-09-18 Inledning Enheten för utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Äldre elever 2015-09-18 Inledning Enheten för utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

Hjälp oss stärka framtidens medier

Hjälp oss stärka framtidens medier Hjälp oss stärka framtidens medier Resultatrapport Augusti 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Resultat... 4 Efterfrågan och förtroende för nyhetsmedier... 4 Tillgång

Läs mer

Tekniska rapporter Attityder till vuxenutbildningen 2012

Tekniska rapporter Attityder till vuxenutbildningen 2012 Tekniska rapporter Attityder till vuxenutbildningen 2012 I denna PDF finns tekniska rapporter från Statistiska Centralbyrån (SCB) som beskriver genomförande och metoder för de olika undersökningar som

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2015-06-22

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2015-06-22 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2015-06-22 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

Uppföljning av KY-utbildning

Uppföljning av KY-utbildning STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2010-11-11 1(15) Uppföljning av KY-utbildning Inledning Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden augusti oktober

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Äldre elever 2012-11-26 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2015-06-15

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2015-06-15 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2015-06-15 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008 UF0539 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket genomför under hösten en stor attitydundersökning om vad ni som studerar i den kommunala vuxenutbildningen tycker om er utbildning. Det är första gången

Läs mer

Allmänhetens energieffektivisering och kännedom om energi- och klimatrådgivare

Allmänhetens energieffektivisering och kännedom om energi- och klimatrådgivare Rapporttitel Avsnittstitel Allmänhetens energieffektivisering och kännedom om energi- och klimatrådgivare SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Statistiska Centralbyrån 0 Allmänhetens

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2013-09-26

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2013-09-26 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2013-09-26 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april augusti

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2013-09-26

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2013-09-26 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2013-09-26 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april augusti

Läs mer

Tre rapporter. Föräldrar Cll barn 9-18 år Barn 0-8 år Barn 9-18 år

Tre rapporter. Föräldrar Cll barn 9-18 år Barn 0-8 år Barn 9-18 år Ungar & medier 215 Ungar & medier 215 Genomförs vartannat år Nu för sjä

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Förpackningsstatistik 2014 MI0307

Innehållsförteckning. Förpackningsstatistik 2014 MI0307 Förpackningsstatistik 2014 MI0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2012-09-28

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2012-09-28 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2012-09-28 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april juni

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2011, nationellt urval Uppdragsgivare: Statens folkhälsoinstitut Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-10-05 Enkätenheten Innehåll Inledning...

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? SCB Mars 2014 Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Intolerans 2013 2014 04 30 Allmän information Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden oktober 2013

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2012-09-28 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april juni

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden Högskoleexaminerade 2008

Inträdet på arbetsmarknaden Högskoleexaminerade 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Inträdet på arbetsmarknaden Högskoleexaminerade 2008 UF0512 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med polisen En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med polisen

Brottsutsattas kontakter med polisen En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med polisen Brottsutsattas kontakter med polisen 2017 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med polisen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Resultat... 2 Brottsutsattas

Läs mer

Hur går en statistisk undersökning till?

Hur går en statistisk undersökning till? Hur går en statistisk undersökning till? Gången i en statistisk undersökning framgår av bilden och är i stort sett densamma i en verklig undersökning, t ex folk- och bostadsräkningen, som i en miniundersökning.

Läs mer

Innehåll. 3. Slutsatser 3.1 Allmänna slutsatser

Innehåll. 3. Slutsatser 3.1 Allmänna slutsatser LÄRARSTUDERANDE OCH IT 2004 1 Innehåll Förord 1. Urval och metod 1.1 Urval 1.1.1 Högskolor 1.1.2 Svarsfrekvens och bortfall 1.1.3 Sekretess 1.1.4 Viktberäkning och skattning 1.2 Metod 2. Redovisning 2.1

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? Vad tycker du om ditt äldreboende? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboende för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö 2013-07-05 Borås Inledning Enheten för Miljö- och turismstatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB)

Läs mer

Unga, sex och internet. Hösten 2010

Unga, sex och internet. Hösten 2010 Unga, sex och internet Hösten 2010 Medierådet Kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Kommitté inom Regeringskansliet Syfte: att minska riskerna för skadlig mediepåverkan och stärka barn och unga

Läs mer

Frågor om ditt boende och vardagsliv Enkätundersökning 2007 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Frågor om ditt boende och vardagsliv Enkätundersökning 2007 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län Frågor om ditt boende och vardagsliv Enkätundersökning 2007 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2007-10-17 1(9) Enkätenheten Innehåll Inledning...2

Läs mer

SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012

SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012 SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012 SLUTGILTIG VERSION 1 Sveriges Utbildningsradio AB har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst. 1 UR producerar och sänder

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB)

Hyror i bostadslägenheter (HiB) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2014 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011.

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. 1 (18) Statistikenheten 20110808 Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. Inledning Under våren/försommaren 2011 har Arbetsförmedlingens Statistikenhet,

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande oc metoder Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö 2012-09-03 Stockolm Inledning Eneten för Miljö- oc turismstatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB)

Läs mer

SLUTRAPPORT. Så reser hallänningarna. Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27. Analys & Strategi

SLUTRAPPORT. Så reser hallänningarna. Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27. Analys & Strategi SLUTRAPPORT Så reser hallänningarna Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Föräldrar & medier 2015. Fakta om föräldrars attityder till barns medieanvändning

Föräldrar & medier 2015. Fakta om föräldrars attityder till barns medieanvändning Föräldrar & medier 0 Fakta om föräldrars attityder till barns medieanvändning Föräldrar & medier 0 Fakta om föräldrars attityder till barns medieanvändning Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning till Medierådets Ungar & Medier 2010 Medier påverkar unga människors liv och unga påverkar mediernas utveckling. Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

1. Vilket år är du född? Skriv årtalet med fyra siffror ex. 1998 eller 2001 2. Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2010 Uppdragsgivare: Göteborgs stad Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2010-09-17 Enkätenheten Innehåll Inledning... 1 Population och urval...

Läs mer

Vad tycker du om din kommun?

Vad tycker du om din kommun? September 2010 Vad tycker du om din kommun? Undersökningens syfte För din kommuns ledning är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Din kommun har därför gett Statistiska

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2011, Testblanketten Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-10-10 Enkätenheten Innehåll Inledning...

Läs mer

Teknisk rapport Enkät om kunskaper och attityder till trafiksäkerhet 2007 (VV27), Trafiksäkerhetsenkäten 2007

Teknisk rapport Enkät om kunskaper och attityder till trafiksäkerhet 2007 (VV27), Trafiksäkerhetsenkäten 2007 Datum Beteckning 2007-07-04 850957-2/164835 853259-0/174775 Ert datum Er beteckning Enheten för transportstatistik TR80A 2007:6289 Ingemar Ekander RM/TRP Teknisk rapport Enkät om kunskaper och attityder

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Metodbeskrivning

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Metodbeskrivning Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Metodbeskrivning Innehåll Metodbeskrivning... 5 Statistikens innehåll... 5 Målpopulation... 5 Rampopulation... 5 Mätinstrumentet... 6 Datainsamling... 7 Insamlingsperiod...

Läs mer

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 - Sverige Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 5 Bakgrund & Genomförande - Sverige BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Grundskolan: betyg årskurs UF0132

Grundskolan: betyg årskurs UF0132 BV/UA 2016-10-25 1(9) Grundskolan: betyg årskurs 6 2016 UF0132 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 BV/UA 2014-04-29 1(11) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet.

Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet. Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet. Nätkoll Den här rapporten redogör för en enkätundersökning genomförd hösten 2015 av Arvsfondsprojektet Nätkoll, Attention Hisingen-Kungälv.

Läs mer

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning Enheten för demokratistatistik 2015-03-06 1(10) Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Digitala medier & förhållningssätt. Camilla Edblad Skolkurator Elevhälsan

Digitala medier & förhållningssätt. Camilla Edblad Skolkurator Elevhälsan Digitala medier & förhållningssätt Camilla Edblad Skolkurator Elevhälsan Hur ser det ut? Minns du första gången Du var ute på internet? The Digital Natives Hur ser det ut? Användandet av ny teknik kryper

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2013 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802

Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802 ES/IFI 2014-10-16 1(9) Företagens utgifter för IT och marknadsföring 2014 NV0802 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? Vad tycker du om din hemtjänst? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning Resultatredovisning. Är barnet en pojke eller flicka?.

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Föräldrar & medier 2012/13

Föräldrar & medier 2012/13 Föräldrar & medier / Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning Resultatredovisning. Är barnet en pojke eller flicka?. Hur mycket fyller barnet i år?. Har barnet syskon?.

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning

Läs mer

Ämnesprov årskurs 6: resultat 2012 UF0129

Ämnesprov årskurs 6: resultat 2012 UF0129 BV/UA 2012-11-22 1(9) Ämnesprov årskurs 6: resultat 2012 UF0129 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 BV/UA 2013-03-27 1(10) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen. Beskrivning av statistiken

RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen. Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Energistatistik i Fritidshus Energy statistics for dwellings with no registered permanent resident (holiday homes) 2011

Energistatistik i Fritidshus Energy statistics for dwellings with no registered permanent resident (holiday homes) 2011 Energistatistik i Fritidshus Energy statistics for dwellings with no registered permanent resident (holiday homes) 2011 ES 2012:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Nationella prov årskurs 3: resultat 2015 UF0125

Nationella prov årskurs 3: resultat 2015 UF0125 BV/UA 2015-11-24 1(13) Nationella prov årskurs 3: resultat 2015 UF0125 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Population. Antal tänder. Urval

Population. Antal tänder. Urval Population ID Antal tänder 1 12 2 14 3 15 4 28 5 16 6 11 7 24 8 19 9 23 10 21 Urval ID Antal tänder 2 14 4 28 8 19 10 21 Urvalsmetoder Population Urval Urval Urvalsmetoder Definitioner: Populationen består

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2011, nationella blanketten Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-10-13 Enkätenheten Innehåll Inledning...

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128 BV/UA 2016-04-28 1(10) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Vetenskap i skolans och

Vetenskap i skolans och Oktober 2012 Vetenskap i skolans och förskolans vardag Du är inbjuden attt vara med i en studie om skolans relationer till forskning och forskare. Syftet med undersökningen är att studera vilken betydelse

Läs mer

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation :4 BE0701

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation :4 BE0701 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2015-06-25 1(8) Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 2015:4 BE0701 I denna beskrivning

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden bland högskoleexaminerade 2008 UF0512. Innehållsförteckning

Inträdet på arbetsmarknaden bland högskoleexaminerade 2008 UF0512. Innehållsförteckning BV/UA 2008-11-18 1(18) Inträdet på arbetsmarknaden bland högskoleexaminerade 2008 UF0512 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Järfälla kommun. Rapportbilaga

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Järfälla kommun. Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Järfälla kommun Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Rapportbilaga - Innehållsförteckning Rapportbilaga Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer