långsiktighet 20,2% 34,6 m d k r 202,3 m d k r engagerad investerare sprida riskerna kostnadseffektivitet Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "långsiktighet 20,2% 34,6 m d k r 202,3 m d k r engagerad investerare sprida riskerna kostnadseffektivitet Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 engagerad investerare långsiktighet sprida riskerna 34,6 m d k r 20,2% 202,3 m d k r kostnadseffektivitet Resultat Avkastningen blev 20,2 procent VD-ord VD beskriver året som gått Investeringsmodell Vi arbetar långsiktigt och flexibelt

2 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Året i korthet... 1 VD-ord Året som gått... 3 Från fruktan till förhoppning... 4 Första AP-fondens investeringsmodell... 7 Första AP-fondens investeringsmodell... 7 Organisation och personal... 9 Verksamhet och resultat Förvaltningsberättelse Fondkapitalets utveckling Femårsöversikt Totalavkastning Interna förvaltningsmandat Externa förvaltningsmandat Portföljsammansättning Resultaträkning Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Styrelsens försäkran Revisionsberättelse Fondstyrningsrapport Rapport om intern kontroll och riskhantering Styrelsen Ledningsgrupp Ersättningar Organisation och personal... 9 Förvaltningsberättelse Not 5 Personalkostnader Alla värden i denna årsredovisning uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas mkr och miljarder kronor förkortas mdkr. Sifferuppgifter inom parentes avser 2008 om inte annat anges. Underlag till tabeller och diagram är Första AP-fondens egna uppgifter om inte annan källa anges. Innehåll och produktion: Första AP-fonden och Hallvarsson & Halvarsson Formgivning: Hallvarsson & Halvarsson Foto: Magnus Fond Förvaltningsberättelsen (sid 10 33) som är intagen i denna årsredovisning är granskad av fondens revisorer. Första AP-fonden 2009 Årsredovisning

3 Introduktion Året i korthet 2009 har varit ett tudelat år. I den reala ekonomin är krisen fortfarande allvarlig med hög arbetslöshet och en minskad produktionskapacitet. Året som gått har karaktäriserats av en tydlig optimism på de finansiella marknaderna. Fondens resultat uppgår till 34,6 mdkr vilket motsvarar en avkastning efter kostnader på 20,2 procent. Det är framför allt utvecklingen på världens aktiemarknader som bidragit till avkastningen men även räntemarknaderna uppvisar en hög avkastning. Fonden har under året ökat andelen aktier, främst i Sverige och tillväxtmarknader, vilket har bidragit till det positiva resultatet. Vid utgången av 2009 uppgick fondkapitalet till 202,3 mdkr, en ökning med 30,7 mdkr. Utbetalningarna till pensionssystemet översteg inbetalningarna med 3,9 mdkr. Under 2009 förändrades fondens investeringsmodell och ett större fokus läggs på strategisk allokering. Förändringsarbetet kommer att ge kostnadsbesparingar på över 100 mkr per år vilket får genomslag Avkastning per tillgångsslag 2009, procent¹ -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fondkapitalet, totalt Aktier Nordamerika, Europa, Stillahavsregionen Aktier Sverige Aktier tillväxtmarknader Räntebärande Alternativa investeringar ¹ Avkastningen på fondkapitalet påverkas också av fondens öppna valutaexponering. Flerårsöversikt i sammandrag Fondkapital vid årets slut, mdkr 202,3 171,6 218,8 207,1 187,3 Nettoflöden, mdkr -3,9 0,9 2,0 1,7 2,9 Resultat, mdkr 34,6-48,0 9,7 18,2 27,6 Totalavkastning före kostnader, % 20,4-21,7 4,8 9,8 17,5 Aktiv avkastning före kostnader¹, % N/A -0,7 0,4 0,6 1,5 Förvaltningskostnadsandel totalt, % 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 Förvaltningskostnadsandel exkl. provisionskostnader, % 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 Aktiv risk, realiserad, % N/A 1,0 0,5 0,6 0,4 Valutaexponering, % 21,6 22,2 19,2 16,2 20,5 Andel aktiv förvaltning², % N/A 97,4 97,5 98,0 94,8 Andel extern förvaltning, % 42,4 39,7 36,0 34,2 37,7 Definitioner återfinns i ordlistan. ¹ Den aktiva avkastningen och risken fram till 2008 avser den marknadsnoterade delen av portföljen. Under 2009 bytte Första AP-fonden investeringsmodell med syfte att skapa högre avkastning genom att öka förvaltningens fokus på strategisk allokering. Förändringen medför att avkastningen i relation till ett i förväg bestämt index är mindre viktig och fonden har därför inte detta som delmål i förvaltningen. Aktiv avkastning och andel aktiv förvaltning redovisas därmed inte. ² Inklusive semiaktiva mandat. Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 1

4 Fondkapitalets exponering mot olika regioner per Tillgångsslag Aktier Nordamerika, Europa, Stillahavsregionen Beskrivning Europa: Intern förvaltning, med fokus på stora bolag Nordamerika: Extern förvaltning, två mandat med fokus på småbolag och stora bolag. Stillahavsregionen: Extern förvaltning. Andel av totalportföljen, 2009 Avkastning, % % 14,3 13,7 3,8-39,9 24, Sverige Intern förvaltning, med fokus på stora och medelstora 24,9 50,3 bolag. 14% 34,4-3,8-40, Tillväxtmarknader Extern förvaltning. 8% 62,5 12,5 30,6 61,1-41, Räntebärande Nominellt svenskt Intern förvaltning 10% Nominellt utländskt Intern förvaltning, för alla utländska räntebärande utom utländska kreditobligationer. 15% 4,0 1,3 4,2 8,3 7, Realränteplacering Intern förvaltning. 9% Alternativa investeringar Alternativa investeringar Onoterade tillgångar: fastigheter, riskkapitalfonder, hedgefonder och opportunity-investeringar. 5% 47,6 38,4 18,6-3,5-3, Valutaexponering Valutaexponering Fonden har en öppen valutaexponering motsvarande cirka 22 procent av placeringarnas marknadsvärde. Intern förvaltning. 22% Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 2

5 Introduktion VD-ord Året som gått Fondens resultat 2009 uppgick till 34,6 mdkr. Det motsvarar en avkastning efter kostnader på 20,2 procent, vilken är den högsta avkastning fonden presterat någonsin. Vi har därmed hämtat hem en stor del av den stora värdeminskningen Fondens avkastning överstiger inflationen och inkomstindex under de senaste fem åren men når, trots detta, inte målet om 5,5 procent årlig avkastning efter kostnader över en femårsperiod. Resultatutvecklingen de senaste åren visar på betydelsen av att kapitalförvaltning bygger på långsiktiga bedömningar och dessutom utvärderas på lång sikt. Fonden har under 2009, i linje med den långsiktiga investeringsstrategin, haft högre exponering än tidigare mot tillgångar med högre avkastningspotential. Vi har ökat andelen svenska aktier och ökat andelen aktier i tillväxtmarknader. Dessa portföljförändringar har haft en mycket positiv resultatpåverkan. Grunden för dessa portföljbeslut är vår positiva marknadssyn på kort sikt. På lite längre sikt är vår bedömning däremot inte lika positiv. Vår bedömning är att avkastningen för flertalet tillgångar kommer att understiga de historiska genomsnittsvärdena på grund av att stora delar av ekonomierna i västvärlden förväntas ha en relativt måttligt tillväxt till följd av finanskrisens efterdyningar. Fonden har under året förändrat investeringsmodellen för att bättre kunna kraftsamla kring det gemensamma målet att skapa högre totalavkastning genom ökat fokus på strategisk allokering. Förändringsarbetet har involverat större delen av organisationen och många rutiner och processer har ändrats under året. De viktigaste komponenterna i detta förändringsarbete är dels att bygga en stark allokeringsfunktion genom att flytta fokus från aktiv förvaltning till allokering, dels att reducera komplexiteten och därmed minska kostnaderna. Det är glädjande att konstatera att vi uppnår vårt kostnadsmål med råge. Kostnaderna reduceras med väl över 100 mkr per år genom personalreduktioner, förenklad förvaltning och lägre transaktionskostnader. Detta kommer dock att synas först 2010 då kostnadsminskningarna får fullt genomslag. Utökat administrativt samarbete, till exempel genom gemensamma upphandlingar med Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna kommer att öka vår effektivitet och ytterligare reducera våra kostnader. Debatten kring AP-fonderna har varit livlig under året. Det är naturligt och viktigt att fondernas resultat, kostnadsnivå och struktur debatteras. I detta sammanhang är det angeläget att upprepa att fondernas avkastning i ett längre perspektiv inte är sämre än den för jämförbara internationella pensionsfonder, snarare bättre, enligt regeringens utvärdering. Fonderna är dessutom mer kostnadseffektiva än internationella pensionsfonder av jämförbar storlek. Det uppdrag som fonderna har fått av riksdagen är att leverera högsta möjliga avkastning till en för pensionssystemet låg risk. För att uppnå ett sådant långsiktigt mål krävs att AP-fonderna har medarbetare med hög kompetens samt stabila villkor för verksamheten som både personalen och omvärlden har tilltro till. Det är angeläget att osäkerheten som idag råder kring fondernas verksamhet och organisation skyndsamt elimineras. I annat fall försvåras möjligheten för fonderna att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Detta skulle vara mycket allvarligt för avkastningen i AP-fonderna och därmed för pensionssystemet. Jag förväntar mig att regering och riksdag tar sitt ansvar för fondernas övergripande uppdrag och agerar långsiktigt och tydligt i diskussionerna med ett uttalat syfte att underlätta för fonderna att bedriva en professionell förvaltning till gagn för dagens och morgondagens pensionärer. Under 2010 fortsätter arbetet med att sprida riskerna i portföljen och tillvarata de investeringsmöjligheter som kan uppstå. Det kommer bland annat att ske genom ökade placeringar inom alternativa investeringar. Dessa har ofta ett avkastningmönster som bidrar till att vår avkastning blir jämnare över åren. Inom etik- och miljöområdet höjer vi ambitionsnivån och utökar resurserna. Strategin att tillsammans med Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna gemensamt söka påverka de bolag vi investerat i, snarare än att sälja dessa aktier, har givit positiva resultat. Det är viktigt att utnyttja möjligheten att som aktieägare påverka bolagen. Läs gärna mer om vårt arbete som engagerad ägare på fondens hemsida och i vår ägarrapport. Långsiktighet, engagemang och kostnadseffektivitet är viktiga ledord i vår strävan att skapa god avkastning för dagens och morgondagens pensionärer. Stockholm i februari 2010 Johan Magnusson Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 3

6 Introduktion Från fruktan till förhoppning Nu när 2009 läggs till historien har förhoppningarna kommit tillbaka. En återhämtning på de finansiella marknaderna har skett och de mörkaste profetiorna som fanns vid årets början infriades inte. Marknadsreaktioner Innan aktörerna på de finansiella marknaderna förstod att den nya administrationen under president Obama hade en resolut vilja att ta itu med de akuta problemen inom USA:s banksektor och ekonomi, och att åtgärdena var tillräckliga, rådde en stor riskaversion. Under årets första månader var intrycket att den ekonomiska situationen i världen balanserade på en knivsegg. Aktiemarknaderna fortsatte den kraftiga nedgång som startat hösten Vid månadsskiftet februari/mars kom ett omslag i utvecklingen. Marknadsaktörerna insåg då att de stora globala penning- och finanspolitiska stödinsatserna var tillräckligt stora för att bryta den negativa utvecklingen. Marknaderna började stiga. De samtidiga, ekonomisk-politiska insatser som gjordes i regioner som USA, Euro-området, Kina och Japan måste betecknas som anmärkningsvärda, både till storlek och bredd. Både resurser och en vilja att göra djärva ekonomiska och politiska ingrepp fanns. Marknadsreaktionerna blev därefter. Från bottenläget under första kvartalet 2009 har uppgången på aktiemarknaderna varit spektakulär. Den svenska börsen har stigit 68 procent från botten under första kvartalet vilket betyder att den svenska aktiemarknaden gav en avkastning på drygt 50 procent för hela kalenderåret Ett globalt aktieindex som MSCI-World har från botten gått upp 36 procent. Tillväxtmarknaderna har under en längre tid haft bättre fundamentala förutsättningar avseende både konkurrenskraft och demografi. Därtill har det skuldsättningsproblem som många mogna ekonomier brottats med inte haft samma proportioner i tillväxtekonomierna. Detta var det främsta temat på finansmarknaderna under året och ledde till stora avkastningsskillnader mellan tillväxtekonomiernas och de mogna ekonomiernas aktiemarknader. Avkastningen på Kinas aktiemarknad uppgick till 48 procent och för Brasiliens uppgick den till 107 procent. Aktiemarknadsutveckling MSCI gross Index Nordamerika Europa Tillväxtmarknader Källa: Bloomberg Kreditmarknaderna som stod i krisens centrum återfick en mer normal funktion under året. Kreditspreadar föll och närmade sig sina historiska genomsnitt. Olika marknadsstödjande insatser från centralbankerna var dock en förutsättning för att kreditmarknaderna skulle börja fungera igen. Förbättringarna på kreditmarknaden kom däremot inte mindre företag till del. Kreditåtstramningen är därför fortfarande en realitet för viktiga delar av ekonomin. Realekonomisk nedgång De finansiella marknadernas reaktioner står i klar kontrast till utvecklingen i den reala ekonomin. Världsekonomin har drabbats av en kraftig nedgång under Bruttonationalprodukten har fallit och nedgången är utan motstycke under efterkrigstidens 65 år. Världshandeln har minskat och en kraftig nedgång i global industriproduktion har skett. Den låga efterfrågan ledde till utslagning av produktionskapacitet och att arbetslösheten ökat. Hela branscher, som exempelvis personbilsindustrin, är hotade och tvingas till stora omställningar i verksamheten. Global industriproduktion och världshandel, volym Index Global Industrial Production World trade Källa: Netherlands bureau for economic policy analysis, Index 100 = Samtliga avkastningstal avser MSCI-index omräknade till svenska kronor. Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 4

7 Arbetslöshet USA och Euro-området 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Total skuldsättning i procent av BNP 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% EM U USA EMU USA Källa: Reuters Ecowin Källa: Reuters Ecowin Arbetslöshet Sverige 10% 8% 6% 4% 2% 0% Källa: Reuters Ecowin Arbetslöshet Sverige (SCB), säsongsrensad Skulduppbyggnaden och dess konsekvenser Bakom den finansiella kris som lett till en realekonomisk chock ligger en mångårig uppbyggnad av skuldsättning i flera ekonomier. USA är det mest omskrivna fallet men slående likheter finns med utvecklingen i både Japan och flera europeiska länder. De finansiella skulderna i många ekonomier är mellan tre och fyra gånger större än det årliga värdet av bruttonationalprodukten. Vid ett visst läge blir storleken på skulderna i sig själva destabiliserande. Krisförloppet visade hur instabiliteten ger konsekvenser. Orsakerna till att skuldsättningen drivits upp så mycket, under lång tid, är flera. I botten ligger naturligtvis ekonomiska drivkrafter som vinstutsikter, räntor, tillgång till kredit, skatteförhållanden och regelverk. En starkt växande finanssektor har i sig själv varit en drivkraft i och med att finansiell innovation uppfattades som något positivt. Nya finansiella produkter förmedlades vars risker många placerare hade svårt att förstå. De verkliga risker som dessa produkter innehöll blottlades först när krisen var ett faktum. Uppbyggnaden av skulder påverkade också många tillgångsmarknader. Skuldsättningen drev tillgångspriser och de ökande tillgångspriserna möjliggjorde en ökad skuldsättning. Denna symbios blev som tydligast i den amerikanska bostadsmarknaden men liknande effekter kunde avläsas i andra länders fastighetsmarknader och i delar av värdepappersmarknaderna. När kreditgivningen bromsade in föll priserna på tillgångar som legat som säkerhet i banksystemet och solvensen i stora delar av västvärldens finansiella system började ifrågasättas. Det finansiella systemet är numera så sammanvävt och det ömsesidiga beroendet mellan banker och andra finansiella aktörer sådant, att problem som kan synas lokala snabbt fortplantar sig genom systemet. Sårbarheten i det finansiella systemet blev en överraskning för de flesta. Krisen ledde till behovet att på olika sätt stabilisera tillgångsmarknaderna, främst då den stora amerikanska bostadsmarknaden, för att undvika att prisfall underminerade banksystemet än mer. Centralbankerna tvingades genomföra mycket kraftiga penningpolitiska åtgärder i syfte att skapa finansiell stabilitet. Ökad styrning av marknader och reformer En konsekvens av den finansiella krisen är att den ekonomiskpolitiska inblandningen i marknaderna ökar. Det sker dels genom direkta ingrepp i ränte- och valutamarknaderna, dels med förändringar i regelverk och skattevillkor. Centralbankerna har sänkt styrräntorna till en nivå nära noll som en reaktion på krisens allvar. Kina har fortsatt att styra valutakursen för att hålla exporten uppe. Det ger effekter på hela världens produktionsstruktur och efterfrågan eftersom Kina är en stor handelsnation. Den politiska inblandning i ränte- och valutamarknaderna som skett under krisen var säkerligen nödvändig för att återställa ett lugn och undvika en ännu värre ekonomisk utveckling. I dess förlängning uppstår dock problem främst kring frågan hur stimulanserna ska avvecklas. Utredningar pågår för att reformera de finansiella marknadernas funktion. Syftet är att förhindra en upprepning av de senaste årens händelser. Detta torde bland annat kräva en ökning av det egna Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 5

8 kapitalet i banker och i andra finansiella företag. Den finansiella sektorns växande roll i relation till den reala ekonomin och trenden med ökad skuldsättning kan nog inte fortgå. Krisen torde leda både till mer reglering, bättre kapitalisering av det finansiella systemet och tydligare krav på ägaransvar i företag som har en systemkritisk storlek. Skuldsanering är att vänta Den skuldsanering som hushåll och företag i de flesta västliga ekonomier har inlett, har hittills motverkats av snabbt stigande budgetunderskott och statlig skuldsättning. Statsskulden i många västländer ökar med en alarmerande hastighet. Liksom den realekonomiska nedgången saknar skuldökningen motstycke i fredstid. Efter en finansiell kris, som den vi just passerat, visar historien att en längre tid av skuldsanering och konsolidering brukar inträda. Den verkliga prövningen kommer att uppstå om också den offentliga sektorn börjar spara samtidigt som delar av den privata sektorn försöker minska sina skuldbördor. Både penning- och finanspolitiken i västvärlden har svåra avvägningsproblem. Statsfinanserna behöver gradvis återföras till bättre balans och den penningpolitiska stimulansen med rekordlåga räntor behöver avvecklas. Hur allt detta kommer att påverka efterfrågan och tillväxt debatteras livligt. Förutsättningarna ser besvärliga ut eftersom så stora delar av världsekonomin är påverkade. Risker för ny instabilitet och oro finns. Men än så länge kan vi, trots nämnda problem, konstatera att marknaderna förflyttat sig från fruktan till förhoppning under Våra egna slutsatser Första AP-fondens uppdrag i pensionssystemet är att investera kapitalet så att en hög avkastning uppnås till låg risk. På så sätt bidrar fonden till stabiliteten i pensionssystemet. Fullgörandet av uppgiften försvåras om tillgångsmarknaderna som fonden normalt investerar i kännetecknas av kraftiga rörelser. De senaste trettio åren har de finansmarknader som fonden agerar på vuxit och förändrats. Kriser och turbulens har varit ett återkommande inslag på marknaderna. Den senaste krisen är den största och allvarligaste. Det är troligt att de finansiella marknaderna även i framtiden kommer att drabbas av återkommande kraftig turbulens. Fonden måste därför ha en förvaltning och en tillgångsportfölj som överlever i en sådan instabil miljö. Det är en grannlaga uppgift. Förändringen av fondens investeringsmodell som gjordes under 2009, är ett försök att ta sig an dessa utmaningar. Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 6

9 Första AP-fondens investeringsmodell Första AP-fondens investeringsmodell Under år 2009 bytte Första AP-fonden investeringsmodell. Sammansättningen av tillgångar, det vill säga kapitalallokeringen, är den viktigaste faktorn för att förklara avkastning på kapital. Fonden har därför ökat fokus på arbetet med att fördela fondkapitalet mellan olika tillgångar. Viktigt är också att placera i tillgångar som medför att fondens avkastning kan bli jämnare över åren. De senaste årens utveckling på de finansiella marknaderna visar att det är viktigt för en investerare att balansera den långsiktiga inriktningen med en flexibel investeringsorganisation. Avkastningen kommer med stor sannolikhet att fortsätta variera kraftigt mellan åren och mellan olika tillgångar. Marknaderna kan inte förväntas vara väl fungerande vid alla tillfällen. Riskpremierna kommer att variera över tiden och förvaltares risktagande kommer därför inte att ge en positiv avkastning vid alla tillfällen. Likviditeten på marknader kan dessutom försvinna mycket snabbt vilket i sin tur får stora konsekvenser för riskspridningen. För att möta denna utveckling måste Första AP-fondens förvaltning vara långsiktigt inriktad men också flexibel och föränderlig. Fondens ändrade investeringsmodell innebär att vi har en organisation som kan möta marknadernas föränderlighet utan att det långsiktiga perspektivet för fonden förloras. De metoder och processer som fonden använder anpassas till marknadens funktionssätt och behovet av långsiktig inriktning. Ledorden för fondens investeringsmodell är långsiktighet, flexibilitet, engagemang och kostnadseffektivitet. Uppdraget i pensionssystemet En viktig utgångspunkt för investeringsmodellen är fondens uppdrag i pensionssystemet. Vad uppdraget innebär för fondens kapitalförvaltning har studerats i en ALM-relaterad analys. Långsiktigt behöver den genomsnittliga årliga avkastningen vara minst 5,5 procent efter kostnader för att balanseringar i pensionssystemet ska bli så få som möjligt. Det är därför som Första AP-fonden valt detta mål för fondens förvaltning. Utvärdering av avkastningsmålet görs över rullande femårsperioder. Målportföljen visar fondens inriktning Beslutsfattandet har under 2009 förändrats så att hela investeringsorganisationen fått ett större ansvar för portföljens strategiska inriktning. Strategin utformas och beslutas i fondens strategikommitté med representanter från fondens placeringsenheter. Centralt i investeringsmodellen är den målportfölj som beslutas årligen eller oftare vid behov. Målportföljen visar fondens inriktning för risktagande och förvaltning och indikerar lämplig tillgångsfördelning inom 12 till 18 månader. Här bestäms alltså hur fördelningen mellan aktier, obligationer och alternativa investeringar ska se ut i fondens placeringar framöver. Fondens valutaexponering bestäms också i målportföljen. Styrelsen godkänner de strategiska intentionerna genom att besluta om ett riskmandat som ger möjlighet att förändra den faktiska portföljen så att den överensstämmer med målportföljen. Till målportföljen hör också en plan som visar hur och i vilken takt den nuvarande placeringsportföljen ska förändras för att fonden ska nå den beslutade målportföljen. Tillgångsfördelningen i målportföljen anges som intervall för varje tillgång. Syftet med intervallen är att ge utrymme för en gradvis, flexibel anpassning mot målen. Intervallen ger därmed de yttre ramarna för hur långt en strategi kan dras eller tillåtas avvika från huvudspåret. Så tas målportföljen fram För att få fram en målportfölj arbetar fonden igenom ett antal olika scenarier och analyser. Scenarierna tas fram och diskuteras i fondens strategikommitté. Kommittén samlar regelbundet upp information och bedömningar som utgör ingångsdata för analyser av befintliga och nya strategier. I detta arbete är samspelet mellan de olika placeringsenheterna med deras erfarenheter och kunskaper inom respektive område av stor vikt. Scenarierna som analyseras kommer att påverka tillgångsmarknaderna på olika sätt och för att kunna väva samman detta till en helhetsbild krävs att fonden utnyttjar både de interna och externa resurserna optimalt. Analyserna hanterar flera olika tidshorisonter. När utvecklingen i pensionssystemet studeras är tidshorisonten längre än 40 år. Dessutom används en konjunkturcyklisk tidshorisont på fem år. Inom denna horisont görs bedömningar om var ekonomin kan antas befinna sig i ett cykliskt perspektiv och i vilken mån värderingen av marknaderna kan antas återgå till historiska genomsnitt. Samtliga tillgångar analyseras i detta perspektiv och kalkyler avseende tillgångarnas avkastningspotential görs regelbundet. Även kortare tidshorisonter används för att bedöma marknadsutveckling och marknadsvärdering. Tänkbara scenarier vägs ihop i analysen till den allokering som fonden önskar ha på 12 till 18 månaders sikt. Målportföljen anger vad fonden anser vara troliga och meningsfulla förändringar i den faktiska portföljen och är på så sätt ett operationellt uttryck för en längre plan. Målportföljen är därmed en framåtblickande, önskad portfölj som anger i vilken riktning de existerande tillgångarna ska omfördelas Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 7

10 under det kommande året. Strategikommittén utvecklar handlingsplaner som ska styra fondens portfölj mot målportföljen med hänsyn tagen till marknadsutvecklingen och andra förhållanden. Målportföljen ses över minst en gång per år. Fondens allokeringsenhet ansvarar för att sådana förändringar förbereds och genomförs. Inriktningen mot absolut avkastning och absolut risk ställer också andra och högre krav på riskhanteringsprocessen. Ett proaktivt arbetssätt är viktigt. Riskhanteringsprocessen kommer att innehålla mer kvalitativa bedömningar än tidigare och göras utifrån några olika ansatser. Fondens resultat kommer att utvärderas med hjälp av olika statistiska metoder och jämföras med andra möjliga investeringsalternativ. Dessutom kommer resultatet att jämföras med andra likartade fonder runt om i världen. Närmare information om riskhanteringsprocessen återfinns i rapporten om intern kontroll. Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 8

11 Organisation och personal Organisation och personal Ny investeringsmodell Första AP-fondens beslut i februari 2009 att ändra investeringsmodell innebar ökat fokus på strategisk allokering och därmed en minskad aktivitet för fondens enheter som dittills bedrivit aktiv förvaltning. Affärsbeslutet medförde att arbetsbrist uppstod, något som påverkade samtliga delar av organisationen. Totalt omfattades drygt tjugo tjänster av den uppkomna arbetsbristen och alla berörda erbjöds outplacementstöd och coachinghjälp för att hitta ett nytt arbete. En kunskapsintensiv organisation Fonden har valt att hantera en stor del av kapitalförvaltningen internt. Fondens medarbetare sköter såväl den strategiska som den taktiska tillgångsallokeringen, förvaltningen av svenska och europeiska aktier, valutaförvaltningen samt större delen av ränteförvaltningen. Inom övriga förvaltningsområden anlitas externa förvaltare. Affärsstödjande verksamhet hanteras till stor del internt. En hög andel intern förvaltning kräver en hög utbildningsnivå på fondens medarbetare. Mer än fyra femtedelar av fondens anställda har akademisk examen, främst inom ekonomi och teknik/matematik. Uttagna föräldradagar i fonden var under 2009 totalt 422 arbetsdagar fördelat på fem anställda. Dessa fem manliga medarbetare har tagit ut drygt fyra månaders föräldraledighet i genomsnitt. Sjukfrånvaron i Första AP-fonden är fortsatt låg och sjuktalet ligger under en procent. Ingen av fondens medarbetare har haft en sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar. Antal medarbetare fördelade per funktion Organisationsschema Allokering IT Kommunikation & Ägarstyrning HR Aktieförvaltning Juridik VD Affärsstöd Compliance Officer Finansadministration Ränte- & Valutaförvaltning Middle office Externförvaltning Ersättningar I samband med att investeringsmodellen ändrades omarbetades även fondens ersättningssystem. Det skedde utifrån två utgångspunkter. För det första skulle systemet för rörliga ersättningar vara konsistent med investeringsmodellen. För det andra skulle systemet uppfylla Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i APfonderna som regeringen beslutade den 20 april Beslut om ersättningssystem och program för rörliga löner fattas av Första AP-fondens styrelse. Programmet för 2009 är publicerat på fondens hemsida Programmet kommer att utvärderas årligen. Den rörliga ersättningen bestäms i programmet av totalavkastning efter kostnader både i ett femårs- och ettårsperspektiv. Avkastningens storlek sätts också i relation till avkastningen hos Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. Skulle den totala avkastningen för Första AP-fonden vara negativ utbetalas ingen rörlig ersättning. För information om utbetalade ersättningar under 2009, se not 5. Det rörliga ersättningssystemet för 2009 betonade helheten och det gemensamma. Potentialen i programmet var därför att alla deltagare skulle få samma utfall ett visst antal månadslöner mellan noll och maximalt två. Fondens ledningsgrupp, inklusive VD, och compliance officer/- risk manager omfattas inte av programmet för rörlig ersättning Placeringar Affärsstöd Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 9

12 Verksamhet och resultat 2009 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Första AP-fonden avger härmed sin förvaltningsberättelse för Ny investeringsmodell Tidigt under 2009 förändrade fonden sin investeringsmodell. Den nya modellen ger fonden större möjligheter att kraftsamla och fokusera på målet att skapa en hög totalavkastning. I samband med detta har en översyn gjorts av hela fondens operativa verksamhet. Genom att flytta resurser från aktiv förvaltning har fonden kunnat bygga en starkare organisation med ökat fokus på absolut avkastning och allokering. Förändringsarbetet har involverat större delen av organisationen eftersom många rutiner och processer har ändrats. En viktig utgångspunkt för fondens verksamhet och investeringsmodell är fondens uppdrag i pensionssystemet. Långsiktigt behöver den genomsnittliga avkastningen vara minst 5,5 procent per år, efter kostnader. Första AP-fonden har därför valt som mål för förvaltningen att över rullande femårsperioder uppnå 5,5 procents avkastning efter kostnader. Styrelsen delegerar ett riskmandat till VD som i sin tur kan delegera detta vidare i organisationen. Strategiska beslut fattas i en strategikommitté med representanter för samtliga placeringsenheter. Inriktningen mot absolut avkastning och absolut risk ställer andra och större krav på riskhanteringsprocessen. Utöver kontrollen om fonden nått det långsiktiga avkastningsmålet kommer riskhanteringsprocessen att innehålla mer kvalitativa bedömningar än tidigare. Kostnadseffektivitet Första AP-fonden har som mål att bedriva en så kostnadseffektiv förvaltning som möjligt. De förändringar som genomförts i förvaltningen under 2009 kommer att minska förvaltningskostnader och transaktionskostnader med drygt 100 mkr på årsbasis. Därtill kommer att kostnaderna för fondens informationssystem reduceras med 40 procent. Besparingseffekterna uppstår framförallt år 2010 men har också till viss del slagit igenom under år Fonden kommer även fortsättningsvis att aktivt arbeta med andra möjligheter till effektiviseringsåtgärder i förvaltningen. Som ett led i strävan att bedriva en effektiv förvaltning har Första till Fjärde AP-fonderna ett väl etablerat samarbete i en rad frågor där fondernas oberoende och inbördes konkurrens inte kan ifrågasättas. Exempel på samarbetsområden är fondernas arbete inom miljö och etik inom det gemensamma Etikrådet, skattefrågor, redovisningsoch värderingsfrågor, gemensamma juridiska frågor, gemensam röstningsplattform, etc. Dessutom finns ett löpande erfarenhets- och kompetensutbyte särskilt mellan fondernas administrativa funktioner. Första till Fjärde AP-fonderna genomför tillsammans ett arbete för att utvärdera eventuellt ytterligare samarbeten inom administrativa funktioner och därmed möjlighet till kostnadsbesparingar. Externa konsulter är behjälpliga i dessa utvärderingar. Bedömningen är att den ytterligare besparingspotential som finns är begränsad i jämförelse med redan initierade besparingar. Ersättningar till fondens anställda Första AP-fondens styrelse har beslutat om en policy för ersättning till ledande befattningshavare inom fonden. Policyn finns publicerad på fondens hemsida I samband med att investeringsmodellen ändrades omarbetades även fondens ersättningssystem. Det skedde utifrån två utgångspunkter. För det första skulle systemet för rörliga ersättningar vara konsistent med investeringsmodellen. För det andra skulle systemet uppfylla Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna som regeringen beslutade den 20 april 2009 (regeringens riktlinjer). Programmet för 2009 är publicerat på fondens hemsida Styrelsen beslutar årligen om utformning av programmet för det kommande året. I analogi med investeringsmodellen betonades helheten och det gemensamma i det rörliga ersättningssystemet. Programmet har utformats för att i första hand stimulera engagemang och delaktighet, där alla medarbetare förväntas bidra till helheten. Potentialen är därför densamma för alla deltagare ett visst antal månadslöner. Varken fondens ledningsgrupp, VD eller compliance officer/risk manager omfattas av programmet för rörlig ersättning. För alla övriga medarbetare var potentialen för rörlig ersättning maximalt två månadslöner. Den rörliga ersättningen bestäms i programmet av den totala avkastningen efter kostnader på kort och lång sikt. Även avkastning i relation till Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas avkastning påverkade utfallet. I det fall den totala avkastningen för Första AP-fonden skulle vara negativ utbetalas ingen rörlig ersättning. För information om utbetalade ersättningar under 2009 se not 5. Första AP-fondens ersättningspolicy är i linje med regeringens riktlinjer. Det förekommer dock att tidigare ingångna anställningsavtal har en uppsägningstid som överstiger sex månader. Styrelsen har beslutat att dessa avtal inte ska omförhandlas då det skulle innebära ökade kostnader för fonden utan att några väsentliga förbättringar i avtalen uppnås. Utbetalade ersättningar för 2009 är i överensstämmelse med fondens ersättningspolicy, såväl den löne- Första AP-fonden 2009 Årsredovisning 10

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning...

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning... Halvårsrapport januari juni 2008 Innehåll Halvåret i korthet Ett turbulent halvår... 3 Fondkapitalet och resultat... 4 Avkastning... 5 Aktiv förvaltning... 7 Portföljsammansättning... 8 Bolagsstyrning...

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans med Första Tredje och Sjätte AP-fondernas kapital kunna användas för att kortsiktigt balansera

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Innehåll

Förvaltningsberättelse. Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse Andra AP-fonden under 2007... 4 Utvecklingen på de finansiella marknaderna...6 Organisation och medarbetare... 8 Strategisk tillgångsallokering... 8

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:130

Regeringens skrivelse 2012/13:130 Regeringens skrivelse 2012/13:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2013 Skr. 2012/13:130 Maria Larsson Peter

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ENLIGT MIN MENING ÄR DE UTÖKADE MÖJLIGHETERNA ATT PLACERA I AKTIER OCH ATT KUNNA AGERA GLOBALT. DE GENOMFÖRDA ÄND- RINGARNA ÄR EFTERLÄNGTADE OCH FÖRSTÄRKER

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden överträffade både kort- och långsiktiga avkastningsmål. Tolfte halvåret i följd med bättre avkastning än index.

ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden överträffade både kort- och långsiktiga avkastningsmål. Tolfte halvåret i följd med bättre avkastning än index. AP4 Årsredovisning 2014 I 1 ÅR ÅRSREDOVISNING Fjärde AP-fonden överträffade både kort- och långsiktiga avkastningsmål. Tolfte halvåret i följd med bättre avkastning än index. Med ett positivt resultat

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. sparinstitutens pensionskassa

ÅRSREDOVISNING 2011. sparinstitutens pensionskassa ÅRSREDOVISNING 2011 sparinstitutens pensionskassa Innehåll VDs KOMMENTARER...1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...2 FEMÅRSÖVERSIKT... 11 RESULTATRÄKNING...12 BALANSRÄKNING... 13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL...14

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR 2012... 5 Antal försäkrade... 5 Antal försäkringsavtal...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande AP7 årsredovisning 2014 Hållbarhet och långsiktigt sparande Innehåll Vd-ord 3 Svårt att tajma marknaden 4-6 Vad aktiemarknaden kan ge 7 Långsiktighet får pensionen att växa 8-9 Hållbarhet årets nyhet

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer