R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5"

Transkript

1 R A P P O R T A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 V I K T I G A PA R A M E T R A R I OMREGLERINGEN Allmänheten är oroad att spelproblemen kommer att öka med att marknaden omregleras s i d. 0 9 F I N A N S I E R I N G AV T R AV OCH GALOPPSPORTEN Allmänhetens uppfattning är att hästsportens finansiering står på spel s i d. 17

2 ATG ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp, och tillsammans har vi presenterat vårt förslag till en ny spelreglering kallad Lika Villkor. Kärnan i detta förslag bygger på att de reglerade bolagen och de i Sverige oreglerade bolagen måste få lika villkor när det gäller exempelvis produktutbud, marknadsföring och spelansvar. Förslaget går att läsa i sin helhet på

3 INNEHÅLL FÖRORD sid. 01 BAKGRUNDEN TILL UNDERSÖKNINGEN sid. 03 KÄNNEDOM OCH ATTITYD TILL SPELMARKNADEN sid. 05 VIKTIGA PARAMETRAR I OMREGLERINGEN sid. 09 FINANSIERING AV TRAV- OCH GALOPPSPORTEN sid. 17

4 FÖRORD Hasse Skarplöth Vd, ATG Den svenska spelmarknaden fungerar inte idag. Marknaden präglas av olika villkor och olika konkurrensförutsättningar mellan de i Sverige reglerade spelbolagen (den kategori ATG tillhör) och de i Sverige oreglerade spelbolagen. ATG och övriga reglerade bolag bidrar med överskottet från spel till den gemensamma välfärden och andra allmännyttiga ändamål i Sverige, medan de oreglerade bolagen inte gör det. Det är problematiskt att Lotteriinspektionens statistik (kvartalsstatistik augusti 2016) visar att de i Sverige oreglerade bolagen växer mer än de reglerade, samtidigt som Folkhälsomyndigheten konstaterar att andelen personer med allvarliga spelproblem ökar i Sverige (Swelogs, juni 2016) och att de så kallade högriskspelen (främst onlinekasino) är överrepresenterade i Stödlinjens statistik (Stödlinjens rapport första tertialet, juni 2016). Det är en dålig affär för det svenska samhället och en ohållbar situation för alla aktörer på den svenska spelmarknaden. Frågan vi ställt oss är om människor känner till detta och bryr sig om det? ATG, tillsammans med Svensk Travsport och Svensk Galopp, har och ska även i framtiden ha en affärsmodell som rymmer både spelansvar, en inbjudande och spännande spelupplevelse och ett värde för samhället. För oss är det en central fråga att som aktör ta ansvar för vår verksamhet och för våra produkter genom att inte erbjuda de produkter som innebär störst risk för spelproblem. ATG måste även kunna leverera på vårt viktigaste uppdrag att generera ett överskott som i sin helhet går tillbaka till trav- och galoppsporten, liksom till hästnäringen, och som bidrar till att göra hela Sverige levande. FÖRORD 01

5 Har ATG stöd från allmänheten i denna syn? Svaret är glädjande nog ja. Människor i allmänhet bryr sig, även om kännedomen om det faktiska läget är låg. Man vill att staten skapar ordning och reda på en framtida licensspelmarknad. Människor tycker att det är viktigare med konsumentskydd och åtgärder mot spelberoende än med högre odds och vinster. Man vill även att spelbolag verksamma i Sverige ska betala skatt här och 7 av 10 tycker det är viktigt att överskott från spel går till allmännyttiga ändamål. I en nyligen genomförd undersökning av Hästnäringens Nationella Stiftelse finns även stöd för det sistnämnda från politiken. Över 70 procent av tillfrågade politiker ansåg att hästnäringen är viktig för samhällsutvecklingen. Omregleringen av den svenska spelmarknaden behövs och politiken behöver ta ansvar för att skapa en sund och säker spelmarknad. ATG har tillsammans med våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp presenterat ett förslag till hur den nya spelregleringen bör se ut Lika Villkor. Kärnan i förslaget bygger bland annat på att det inte ska finnas några exklusiviteter, att både on- och offlinemarknaden omregleras, att spelprodukter bör regleras utifrån den risk för spelproblem som de innebär, i klartext, att högriskprodukter bör omgärdas av skärpta regler. Samt att finansieringen för trav- och galoppsporten fortsatt kan garanteras. Se vårt förslag på och glöm inte vår blogg där du hittar den mest aktuella debatten om spelmarknaden och trav- och galoppsporten. Min bild av denna undersökning är att svenska folket delar vår syn. Trevlig läsning! FÖRORD 02

6 BAKGRUNDEN TILL UNDERSÖKNINGEN Den nuvarande svenska spelregleringen är bristfällig, mycket på grund av digitaliseringen av spelmarknaden. Idag kan spel erbjudas till svenska konsumenter direkt in i mobilen från utländska aktörer som inte har tillstånd från svenska staten. Utvecklingen är ett faktum - i andra kvartalet 2016 stod utländska spelbolag för ca 21 procent av den svenska marknaden enligt Lotteriinspektionens kvartalsrapport. Både branschaktörer och politiska beslutsfattare är överens om att den svenska spelmarknaden inte längre fungerar, och en statlig utredning tittar på hur dagens monopolmarknad kan bli en spellicensmarknad. Utredningens förslag ska presenteras i mars I den spelpolitiska debatten deltar framförallt etablerade spelmarknadsaktörer. I syfte att vidga perspektivet till människor utanför denna grupp bad ATG, tillsammans med Svensk Travsport och Svensk Galopp, därför analysföretaget United Minds att genomföra en undersökning som fokuserar på allmänhetens kunskap och inställning till omregleringen av spelmarknaden. Allmänheten är en grupp som direkt och faktiskt kommer beröras av omregleringen. Resultaten från undersökningen presenteras i denna rapport. *Några av graferna i rapporten summerar till mer eller mindre än 100 %, vilket förklaras av att siffrorna i rapporten har avrundats till hela tal. BAKGRUND 03

7 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds på uppdrag av ATG, Svensk Travsport och Svensk Galopp Datainsamlingen genomfördes mellan 8 juni och 13 juni 2016 Svaren har samlats in enligt riksrepresentativa kvoter avseende ålder, kön och region Undersökningen har genomförts med digitala enkäter, distribuerade via webbpaneler 1018 svar har samlats in Respondenterna är mellan år BAKGRUND 04

8 KÄNNEDOM OCH ATTITYD TILL SPELMARKNADEN Vi ställde en öppen fråga till allmänheten om hur de tycker att den svenska spelmarknaden ska regleras, utan hänvisning till den pågående utredningen av ett framtida licenssystem. Resultatet visar att varannan svensk vill att det nuvarande monopolet ska finnas kvar. 3 av 4 tror att utländska spelbolag som vänder sig till svenska spelare idag måste följa svenska lagar och regler. Hela 7 av 10 svenskar känner heller inte till planerna på att omreglera den svenska spelmarknaden. KÄNNEDOM OCH ATTITYD TILL SPELMARKNADEN 05

9 VARANNAN SVENSK VILL ATT MONOPOLET SKA FINNAS KVAR. Staten bör helt förbjuda spel om pengar till allmänheten/det ska inte vara tillåtet i Sverige. 10% Fråga: Olika länder har olika sätt att reglera om och hur spel om pengar får bedrivas. Hur tycker du att det bör regleras i Sverige? Bas: 1018 Staten ska fortsatt som idag endast tillåta Svenska Spel, ATG och folkrörelserna att erbjuda spel om pengar till allmänheten (monopol). Staten bör inte ha ensamrätt på att erbjuda spel om pengar till allmänheten, utan erbjuda licenser för de som vill erbjuda spel om pengar till allmänheten. 50% 28% Spel om pengar till allmänheten bör inte vara reglerat av staten överhuvudtaget/det bör bestämmas av marknaden själv. 11% 3 AV 4 TROR ATT UTLÄNDSKA SPELBOLAG SOM 26% 74% VÄNDER SIG TILL SVENSKA SPELARE MÅSTE FÖLJA SVENSKA LAGAR OCH REGLER. Fråga: Vilket av följande påståenden kring regleringen på svenska spelmarknaden tror du är mest korrekt? Bas: 1018 Utländska spelbolag som riktar sig mot svenska spelare/agerar på svenska marknaden måste följa svenska lagar och regler. Utländska spelbolag som riktar sig mot svenska spelare/agerar på svenska marknaden måste inte följa svenska lagar och regler. KÄNNEDOM OCH ATTITYD TILL SPELMARKNADEN 06

10 RESPONDENTERNA HAR FÅTT LÄSA FÖLJANDE TEXT: I Sverige är spel och lotterier om pengar reglerat av staten (statligt monopol). Helstatliga Svenska Spel är det enda företag som får arrangera spel på sport och driva fysiska kasinon. ATG (AB Trav och Galopp som ägs av hästsporten) har ensamrätt på spel på trav och galopp och får sitt tillstånd av staten. Regeringen har i flera omgångar utrett förutsättningarna för att omreglera den svenska spelmarknaden, dvs. tillåta alla företag som uppfyller de villkor som ställts upp av staten att ansöka om licens att bedriva spel. 7 AV 10 SVENSKAR KÄNNER INTE TILL 28% 72% Ja, det kände jag till Nej, jag har inte hört talas om det PLANERNA PÅ ATT OMREGLERA DEN SVENSKA SPELMARKNADEN. Fråga: Kände du till att riksdagen/regeringen/politiken vill omreglera den svenska spelmarknaden från ett statligt monopol till en licensmarknad? Bas: 1018 DE FLESTA ANSER ATT EN OMREGLERING VORE POSITIV. Fråga: Anser du att en omreglering av den svenska spelmarknaden vore positivt eller negativt? Bas: % 28% 22% 14% 9% 17% Enbart positivt Övervägande positivt Varken positivt eller negativt Övervägande negativt Enbart negativt Vet ej/ingen åsikt När respondenterna fått information om att politiken ämnar omreglera den svenska spelmarknaden från ett statligt monopol till en licensmarknad anger 46 procent att omregleringen är en viktig eller mycket viktig fråga. Fler tycker att en omreglering är positiv eller övervägande positiv, än tvärtom.

11 KOMMENTAR: Att enbart 3 av 10 känner till planerna på att omreglera den svenska spelmarknaden är kanske i sig inte särskilt överraskande. Att 1 av 10 kan tänka sig att helt förbjuda spel och att hälften vill att spel ska regleras i ett statligt monopol var desto mer överraskande. Vi anser en omreglering vara helt nödvändig, och att hela spelmarknaden omregleras, både on- och offline samt att licenstagare ska ha rätt att erbjuda alla spelformer. Och vi tror likt respondenterna att en omreglering är mer positiv än negativ och bättre än att stanna i dagens system. KÄNNEDOM OCH ATTITYD TILL SPELMARKNADEN 08

12 VIKTIGA PARAMETRAR I OMREGLERINGEN Allmänheten tillfrågades om vilka parametrar som är viktigast inom ramen för omregleringen av spelmarknaden. En stor andel, nästan 7 av 10, av de tillfrågade ansåg att det är viktigt eller mycket viktigt att de spelbolag som erbjuder spel om pengar till allmänheten står under svenska myndigheters tillsyn och betalar skatt i Sverige. Fler än 6 av 10 anser det vara viktigt att staten ska kunna ställa extra stränga krav på spelprodukter som objektivt innebär en högre risk för spelberoende. Samma andel tycker till och med att det är viktigt eller mycket viktigt att staten har möjlighet att förbjuda vissa enskilda spelprodukter som innebär en alltför hög risk för spelberoende. Allmänheten är delad i sin åsikt om det är staten eller spelbolagen som ska bestämma hur spelen och reklamen får utformas. Men när frågan ställs specifikt i förhållande till hur risken för spelproblem ska minskas, anser nästan 8 av 10 respondenter att det är staten som bör reglera utformningen av spel och reklam. VIKTIGA PARAMETRAR I OMREGLERINGEN 09

13 Fråga: Nedanstående påståenden beskriver olika tänkbara situationer avseende lagar och regler på den svenska spelmarknaden. När staten tar fram lagar och regler kring en ny spelreglering (baserad på licenser), hur viktigt tycker du att följande är? Bas: 1018 I N T E A L L S V I K T I G T GANSKA OVIKTIGT VA R K E N V I K T I G T E L L E R OVIKTIGT GANSKA VIKTIGT M YC K E T VIKTIGT VET EJ/ I N G E N ÅSIKT 2% 3% 16% 22% 47% 10% Att de spelbolag som erbjuder spel om pengar till allmänheten står under svenska myndigheters tillsyn och betalar skatt i Sverige 3% 5% 20% 28% 35% 9% Att staten har möjlighet att ställa extra stränga krav (till exempel mindre möjlighet att marknadsföra spelet eller bonusar kopplade till spelprodukten) på spelprodukter som objektivt sett innebär en högre risk för spelberoende 4% 6% 20% 23% 38% 9% Att staten har möjlighet att helt förbjuda vissa enskilda spelprodukter som innebär en alltför hög risk för spelberoende. 4% 9% 24% 25% 30% 9% Att staten reglerar hur och när spelbolagen får göra reklam för sina spelprodukter 5% 10% 23% 29% 24% 9% Att staten reglerar vilka typer av spel som får erbjudas till den svenska allmänheten (t.ex. lotterier, sportspel, spel på häst, nätkasino, landkasino) 5% 7% 26% 31% 22% 10% Att staten bestämmer vissa grundläggande villkor för att ett spelbolag ska få licens, men att spelbolagen har relativ stor frihet att utforma sina spel och sin reklam själva VIKTIGA PARAMETRAR I OMREGLERINGEN 10

14 DET FINNS ETT STARKT STÖD FÖR STATLIG 21% 79% REGLERING AV MARKNADEN, I SYFTE ATT MINSKA RISKEN FÖR SPELBEROENDE. Fråga: Enligt dig, vilket av dessa två påståenden beskriver bäst hur man bör minska risken för spelberoende på den svenska marknaden i framtiden? Bas: 1018 Staten bör instifta lagar och regler för utformningen av spel och reklam som minskar risken för spelberoende Det ska vara upp till spelbolagen att själva avgöra hur de ska utforma spel och reklam för att minska risken för spelberoende VIKTIGA PARAMETRAR I OMREGLERINGEN 11

15 ALLMÄNHETEN UPPLEVER ATT SPELPROBLEM SOM FENOMEN ÄR UTBRETT, OCH EN STOR MAJORITET UPPLEVER ATT SPELPROBLEMEN ÖKAR. Allmänheten upplever att spelproblem som fenomen är utbrett. Den allmänna bilden är att man tror att så många som 1 av 4 har spelproblem i verkligheten ligger den siffran på ca 2 av 100 enligt Folkhälsomyndigheten. I linje med detta tycker 8 av 10 att staten ska lagstifta om utformningen av spel och reklam för att minska risken för spelproblem. Allmänheten anser alltså att utformning av spel och spelreklam inte är något man helt bör lämna till bolagen att själva råda över. En stor majoritet upplever att problemen har ökat och kommer att öka på en omreglerad marknad. RESPONDENTERNA HAR FÅTT LÄSA FÖLJANDE TEXT: Spelproblem innebär att en person har problem att kontrollera sitt spelande. Spelproblem kan leda till spelberoende, där en person förlorat kontrollen och spelandet leder till allvarliga negativa konsekvenser för personen och dennes omgivning. Fråga: Hur stor andel av Sveriges vuxna befolkning tror du har spelproblem? Ange ditt svar i procent (0-100%) Bas: 1018 Fråga: Tror du att spelproblemen i Sverige har ökat eller minskat det senaste året/senaste fem åren? Bas: 1018 Genomsnittssvar andelen svenskar med spelproblem: 25,2% Spelproblemen har ökat Spelproblemen ligger på oförändrad nivå Spelproblemen har minskat 78% 21% 2%

16 Fråga: Tror du att riskerna för spelproblem kommer att öka på en omreglerad marknad? Bas: % 31% 20% 9% Ja, absolut Ja, till viss del Ingen skillnad mot idag Nej EN MAJORITET TROR ATT SPELPROBLEM KOMMER ATT ÖKA PÅ EN OMREGLERAD MARKNAD. 13% Vet ej/ingen åsikt REKLAM FÖR NÄTKASINO ANSES VARA DEN MEST STÖRANDE REKLAMEN. 56% anger att de tycker att mängden reklam för spel och spelbolag har ökat mycket de senaste året. 73% anger att de tycker att reklam för nätkasino är den mest störande reklamen. VIKTIGA PARAMETRAR I OMREGLERINGEN 13

17 Fråga: Upplever du att reklamen för spel/ spelbolag är störande eller stötande? Bas: % 30% 81% Har sett spelreklam senaste månaden. Fråga: Är det någon viss typ av spel du särskilt reagerat på? Mycket störande Ganska störande Nej Vet ej/ingen uppfattning 27% 43% 26% 4% Bas: 1018 Nätkasino 73% Fråga: Upplever du att mängden reklam för spel och spelbolag har ökat eller minskat senaste året? Bas: 828 Nätpoker 51% Sportspel 27% Ökat mycket Ökat något Varit ungefär på samman nivå som föregående år Minskat något Minskat mycket Vet ej/ingen uppfattning 56% 27% 11% 2% 0% 4% Lotter 16% Trav/galopp 15% Bingo 14% VIKTIGA PARAMETRAR I OMREGLERINGEN 14

18 KONSUMENTSKYDD OCH ÅTGÄRDER MOT SPELBEROENDE ANSES VARA VIKTIGARE ÄN ODDS OCH VINSTER. Noterbart är att 3 av 4 nämner ett starkt konsumentskydd och att 7 av 10 nämner regler som minskar risk för spelberoende som ganska eller mycket viktiga parametrar, medan bara ca 4 av 10 anger ett ökat utbud av spelformer och spelbolag som ganska eller mycket viktiga parametrar. Konsumentskyddet anges till och med som viktigare än bättre odds och vinster (68 procent). Fråga: Hur viktiga tycker du vart och ett av dessa aspekter av den framtida svenska spelmarknaden är? Bas: 1018 I N T E A L L S V I K T I G T GANSKA OVIKTIGT VA R K E N V I K T I G T E L L E R OVIKTIGT GANSKA VIKTIGT M YC K E T VIKTIGT VET EJ/ I N G E N ÅSIKT 2% 4% 13% 22% 54% 7% Att det finns ett starkt konsumentskydd för spelarna (rättigheter gentemot spelbolagen) 3% 3% 17% 23% 48% 7% Att det finns reglering av spel och reklam som minskar risken för spelberoende 3% 4% 19% 29% 39% 7% Att det är goda villkor för spelarna (odds, vinster etc.) 3% 5% 18% 26% 40% 8% Att spelbolagens överskott från spel går direkt tillbaka till välgörande ändamål (idrotts- och folkrörelser, hästsporten, till forskning om spelberoende etc.) 10% 9% 29% 29% 15% 8% Att det finns ett stort utbud av spelformer (många olika typer av spel) 13% 13% 28% 25% 12% 8% Att det finns många olika spelbolag att välja mellan för spelarna

19 KOMMENTAR: Vi ser att människor vill ha ordning och reda på spelmarknaden. Staten måste lägga en tydlig grund i lagstiftningen. Samtidigt är vi öppna för att allt inte ska detaljregleras i lagen, vissa delar bör branschen kunna självreglera. Spelansvar och konsumentskydd bör vara prioriterade delar i den kommande spelregleringen, och så kallade högriskprodukter bör omgärdas av skärpta regler. Vår åsikt underbyggs av allmänhetens inställning. Även vinståterbetalningsgraden, det vill säga andelen pengar som betalas ut till spelarna, spelar en viss roll i detta sammanhang. Vi förespråkar att lagstiftningen sätter ett maxtak för vinståterbetalning beroende på spelkategori, men med ett tak om 90 procent. Detta är inte bara en spelansvarsåtgärd utan minskar även incitament för såväl staten (skatteintäkter) som spelbolagen (vinst) att undvika priskrig på marknaden. När det kommer till spelreklam anser vi att reglerna för spelreklamen behöver stramas åt. Inte oväntat tycker människor att spelreklamen ökat mycket och att den är en källa till irritation. Mediavision presenterade i en analys av första halvåret 2016 att de oreglerade spelbolagen står för 75 procent av spelreklamen på tv. Dessutom har antalet i Sverige oreglerade aktörer som genom tv-reklam riktar sig till den svenska marknaden ökat med 50 procent de senaste två åren. I den kommande omregleringen vill vi se ett lagreglerat främjandeförbud riktat mot aktörer som inte har tillstånd att verka i Sverige. Det är centralt att marknadsföringen regleras och kontrolleras utifrån riktlinjer som sträcker sig längre än marknadsföringslagen. VIKTIGA PARAMETRAR I OMREGLERINGEN 16

20 FINANSIERING AV TRAV- OCH GALOPPSPORTEN Allmänhetens uppfattning är att hästsportens finansiering står på spel. När allmänheten tillfrågades om vilka områden de tror skulle förbättras eller försämras vid en omreglering, visar resultaten att finansiering av välgörande ändamål (allmännyttiga ändamål som till exempel idrotts- och folkrörelser, hästsporten, forskning om spelberoende etc.) är det område som flest tror kommer att försämras. Totalt tror 3 av 10 av respondenterna att detta område kommer att försämras. Fråga: Hur tror du att dessa områden skulle förändras vid en omreglering av den svenska spelmarknaden? Bas: 1018 FÖRBÄTTRAS OFÖRÄNDRAT FÖ R S Ä M R A S VET EJ Att det finns ett starkt konsumentskydd för spelarna (rättigheter gentemot spelbolagen) Att det finns reglering av spel och reklam som minskar risken för spelberoende Att det är goda villkor för spelarna (odds, vinster etc.) Att spelbolagens överskott från spel går direkt tillbaka till välgörande ändamål (idrotts- och folkrörelser, hästsporten, till Att det finns ett stort utbud av spelformer (många olika typer av spel) Att det finns många olika spelbolag att välja mellan för spelarna 30% 25% 30% 15% 28% 27% 31% 15% 30% 31% 24% 15% 22% 3 0% 32% 16% 35% 3 6% 14% 15% 35% 31% 17% 17%

21 En majoritet anser att medel till sporten bör säkerställas genom lagstiftning om en fast andel av överskottet. En majoritet, strax över 7 av 10, anser att det är viktigt eller mycket viktigt att överskottet från spel går tillbaka till idrottsrörelsen, hästsporten eller välgörande ändamål, medan bara 4 procent anser att detta inte är viktigt. Det finns stort stöd för att lagstifta om återföring av medel från spel på hästar till hästsporten. På frågan om hur man bör säkerställa att medel fortsatt går tillbaka till exempelvis idrottsrörelsen och travoch galoppsporten svarar 3 av 5 att staten bör lagstifta så att en fast andel av överskottet går direkt till välgörande ändamål. Än större stöd återfinns i frågan om huruvida man bör lagstifta att medel från spel på hästar återförs till hästsporten. Nästan 7 av 10 av respondenterna anser att finansieringen av trav- och galoppsporten bör säkerställas på detta sätt. Fråga: Hur viktigt tycker du det är att överskottet från spel går tillbaka till idrottsrörelsen, hästsporten eller andra välgörande ändamål? Bas: % 29% 13% 3% 1% 9% 5: Mycket viktigt 4: Ganska viktigt 3: Varken viktigt eller oviktigt 2: Inte så viktigt 1: Inte alls viktigt Vet ej/ingen åsikt FINANSIERING AV TRAV- OCH GALOPPSPORTEN 18

22 Fråga: Om den svenska marknaden omregleras så att fler spelföretag tillåts arrangera spel om pengar, hur bör man säkerställa att medel fortfarande går tillbaka till exempelvis idrottsrörelsen, trav- och galoppsporten och andra välgörande ändamål? Bas: 1018 Staten bör ta ut en fast avgift av spelbolagen som går till idrottsrörelsen, trav- och galoppsporten och andra välgörande ändamål 28% Staten bör lagstifta så att en fast andel av överskottet går direkt till välgörande ändamål 59% Spelbolagen bör själva få sluta avtal med idrottsförbunden/ ideella föreningar 13% ÄN STÖRRE STÖD FÖR LAGSTIFTNING OM ÅTERFÖRING AV MEDEL FRÅN SPEL PÅ HÄSTAR TILL HÄSTSPORTEN. Fråga: Om den svenska marknaden omregleras så att fler spelföretag tillåts arrangera spel på hästar - hur bör man säkerställa att trav- och galoppsporten finansieras? Bas: 881 Staten bör ge statsbidrag till trav- och galoppsporten 13% Staten bör lagstifta så att en fast andel av spelbolagets omsättning går direkt till trav- och galoppsporten 66% Trav- och galoppsporten får själv söka sponsring/avtal med spelbolagen 21% FINANSIERING AV TRAV- OCH GALOPPSPORTEN 19

23 KOMMENTAR: ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport och till 10 procent av Svensk Galopp. Eftersom ATG ägs av hästsporten drivs inte verksamheten av privata vinstintressen. Vi står på egna ben och får inte likt andra sporter statsbidrag. Istället går hela överskottet från ATG tillbaka till trav- och galoppsporten, som således är och har alltid varit helt beroende av intäkter via ATG. En spelad hundralapp hos ATG fördelas generellt enligt följande: 70 kr går tillbaka till spelarna i form av vinster, 11 kr går till staten i form av skatt, 13 kr går till travoch galoppsporten och övrig hästnäring och 6 kr går till ATG för kostnadstäckning. De 13 kr som går till trav- och galoppsporten används bland annat till prispengar, skötsel och underhåll av travbanor, stöd till avelsverksamhet, ungdoms- och utbildningsverksamhet på 26 travskolor med ca elever, utbildning med mera. Hästnäringen har även förutsättningar för att bidra till en bra integration då vi kan utbilda och erbjuda enklare jobb till utrikesfödda och nyanlända. Hästen är en garant för öppna landskap - det finns fler hästar än mjölkkor i Sverige. Hästen är jordbrukets fjärde viktigaste inkomstkälla och hästnäringen ger upphov till en samhällsekonomisk omsättning på ca 48 miljarder årligen. Kopplingen mellan ATGs överskott och hästens betydelse för samhället är tydlig. Därför är omregleringen helt avgörande för sportens och näringens framtid. Här ser vi ett starkt stöd från allmänheten i att överskott från spel fortsatt ska gå till allmännyttiga ändamål och att staten ska lagstifta för att säkra finansieringen av travoch galoppsporten. FINANSIERING AV TRAV- OCH GALOPPSPORTEN 20

24

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2017-05-03 KS 2017/0552 Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Kommittédirektiv Omreglering av spelmarknaden Dir. 2015:95 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering,

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Finansdepartementet Avdelning för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling Departementssekreterare Mia Salborn Hodgson Handläggare Jessika Spångberg Vårt ärendenummer Fi2017/01644/OU Datum

Läs mer

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april DET INTERNATIONELLA SPELET Hasse Skarplöth, 4 april AGENDA Varför internationellt spel? Nuläge, internationella avtal Framtid, internationella avtal INFORMATION Alltid inbjudande Äkta och trovärdiga Vi

Läs mer

Remissyttrande över En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30, referens Fi2017/01644/OU

Remissyttrande över En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30, referens Fi2017/01644/OU Stockholm 2017-08-04 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30, referens Fi2017/01644/OU Svensk Travsport (ST) inkommer härmed med yttrande över förslagen

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor 2015-03-24 Karin Nelsson Kristdemokraterna och olika politiska frågor Kristdemokraterna och olika politiska frågor Sverige Tycker har genomfört en undersökning om olika politiska frågor bland allmänheten

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 - 2016 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 1 2016-10-xx Bakgrund är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att

Läs mer

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan 2017 MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

Spel- och lotterifrågor

Spel- och lotterifrågor Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU4 Spel- och lotterifrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar kulturutskottet 23 motionsyrkanden om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2008. Utskottet

Läs mer

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4. Sammanfattning

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4 Spelfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 16 motionsyrkanden om spelfrågor från den allmänna motionstiden 2014. Utskottet föreslår med anledning av motionsyrkanden

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52 Finansdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle

Läs mer

Remissvar En omreglerad spelmarknad (Fi2017/01644/OU)

Remissvar En omreglerad spelmarknad (Fi2017/01644/OU) Finansdepartementet finansdepartementet.registrator@ regeringskansliet.se SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Solna 2017-08-02 EVENEMANGSG. 31 TELEFON 08-735 09 00 TELEFAX 08-735

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-19 Ink. 2014-12-29 DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget Sammanfattning ;! ' Bilaga Uppdraget Spelutredningen har haft i uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. I uppdraget har ingått att föreslå en uppstramning och modernisering av

Läs mer

Yttrande, En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30

Yttrande, En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30 Till: Finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Diarienummer: Fi2017/01644/OU Yttrande, En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30 Inledning Kindred bedriver spel under en rad olika varumärken,

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Om undersökningen. Projektnummer: 1513131. Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tid för fältarbete: 10-13 januari 2005. Antal genomförda intervjuer: 1000

Om undersökningen. Projektnummer: 1513131. Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tid för fältarbete: 10-13 januari 2005. Antal genomförda intervjuer: 1000 Om undersökningen Ämne: Spelmonopol Projektnummer: 1513131 Uppdragsgivare: Unibet Kontaktperson: Tid för fältarbete: -13 januari 2005 Antal genomförda intervjuer: 00 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare:

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (14) meddelat i Stockholm den 15 mars 2017 SÖKANDE Tranell International Ltd, tidigare Unibet (International) Ltd Ombud: Advokat Emil Andersson Advokatfirman Delphi

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning Årsredovisning 2014 innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2014 i korthet 2 VD har ordet 4 Intervju med styrelseordföranden 7 Svenska Spels roll i samhället 8 Den

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 juni 2016 Ardalan Shekarabi Magnus Bengtson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

ONLINEKASINO. Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel Kitti Junros Datum: 30 oktober, 2014

ONLINEKASINO. Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel Kitti Junros Datum: 30 oktober, 2014 ONLINEKASINO Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel Kitti Junros Datum: 30 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se Bakgrund Lotteriinspektionen

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:8

Regeringens proposition 2016/17:8 Regeringens proposition 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Prop. 2016/17:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2016 Stefan Löfven Ardalan

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Förebyggande och behandling av spelmissbruk Förebyggande och behandling av spelmissbruk - förslag och bedömningar från s utredning Varför denna utredning? Förändringar på spelmarknaden Otydlig ansvarsfördelning Frågan har utretts förut utan lösning

Läs mer

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober 2016 1 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos om vinst och valfrihet i välfärden resultat i sammandrag Väljarna är betydligt

Läs mer

Stockholm den 3 december 2015

Stockholm den 3 december 2015 R-2015/1897 Stockholm den 3 december 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/04515/UR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 september 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Strategi för galoppsporten

Strategi för galoppsporten Strategipresentation Strategi för galoppsporten (Arbetsmaterial, utgåva per 2015-03-20) Bakgrund Vi saknar en tydlig och långsiktig strategi Vi saknar en tydlig prioritering Vi saknar mätbara mål Innehåll

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Remissyttrande över betänkande från spelutredningen SOU 2017:30 FI S7

Remissyttrande över betänkande från spelutredningen SOU 2017:30 FI S7 Stockholm 2017-08-03 Finansdepartementet Remissyttrande över betänkande från spelutredningen SOU 2017:30 FI2016-01457-S7 IOGT-NTO/Miljonlotteriet lämnar nedanstående synpunkter på det betänkande till omreglerad

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Spel- och lotterifrågor särskild ordning

Spel- och lotterifrågor särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet närmare 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005 med

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar

Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar (reviderad april 2015) Bilaga (a) till SPER:s Standard för spelansvar 1 Inledning Marknadsföring är en viktig del av en fungerande spelmarknad

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem?

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Jessika Svensson Drogfokus 20 oktober 2016 Folkhälsomyndighetens uppdrag på området spel om pengar 2016 Regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 216 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting Bakgrund Med en av världens mest digitala befolkningar

Läs mer

ÖVERSIKT Från vardag till vinnare 1 Ordförande har ordet 13 VD-ord 14 Spelmarknaden 16 ATG:s roll 17 Hästsportens ekonomi 18

ÖVERSIKT Från vardag till vinnare 1 Ordförande har ordet 13 VD-ord 14 Spelmarknaden 16 ATG:s roll 17 Hästsportens ekonomi 18 ÅRSREDOVISNING 2005 ÖVERSIKT Från vardag till vinnare 1 Ordförande har ordet 13 VD-ord 14 Spelmarknaden 16 ATG:s roll 17 Hästsportens ekonomi 18 VERKSAMHET Stärkt produkterbjudande 20 Olympiatravet 21

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5. Sammanfattning

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5 Spelfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 16 motionsyrkanden om spelfrågor från allmänna motionstiden 2011. Förslagen gäller en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet,

Läs mer

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Söderbaum Monica 2015-11-19 SCN-2015-0333 Socialnämnden Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Förslag till

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 2 februari 2011 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU6. Sammanfattning

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU6. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU6 Spelfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 14 motionsyrkanden om spelfrågor från den allmänna motionstiden 2013. Förslagen gäller en reglerad spelmarknad,

Läs mer