En ny socialdemokratisk spelpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny socialdemokratisk spelpolitik"

Transkript

1 Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska ha ett spelansvar och riskerna för spelberoende ska minimeras. Det är statens ansvar att genom regelgivning skapa denna trygghet och det är samhällets skyldighet att ge stöd och vård då spelandet övergått från nöje till att bli ett problem för den enskilde. Den svenska spelmarknaden har under ett tiotal år förändrats dramatiskt inte genom inhemska politiska beslut, utan genom den tekniska och internationella utvecklingen. Statens kontroll har försvagats. Utländska bolag bedriver verksamhet utan att betala skatt. Spelansvaret hos arrangörerna har urholkats och spelarnas ställning försvagats genom frånvaron av tydliga, för alla gällande, regler om spelansvar. En omreglering är nödvändig, inte minst för att värna den enskilda spelarens ställning. De internationella bolagen måste ställas under svensk kontroll och betala skatt i Sverige, bl.a. för att svara för kostnaderna för de samhällsinsatser som hänger samman med problem som följer av överdrivet spelande. Utredningsarbetet Trots omfattande offentligt utredningsarbete har ingen mer genomgripande förändring av spellagstiftningen skett sedan den tekniska utvecklingen slog undan grunden för den gällande regleringen. I Sverige oreglerade internationella spelbolag kan därför erbjuda spel över Internet till svenskar. Också ett antal rättsfall har ändrat förutsättningarna. Flera andra länder har omprövat sin spelpolitik till följd av omvärldsförändringarna, men Sverige står kvar med en föråldrad ordning. I juni 2009 bildades på initiativ av partiledningen en arbetsgrupp med uppdrag att beskriva hur den svenska spelpolitiken fungerar under de förändrade förutsättningar som uppkommit genom den rättsliga och tekniska utvecklingen. Gruppen skulle även lämna förslag till förändringar. Ordförande i gruppen var Hans Hoff. Gruppens förslag kan sammanfattas i tolv punkter där införandet av ett licenssystem, en starkare tillsyns- och tillståndsmyndighet och bred utredning om spel på spelautomater är de tyngsta inslagen.

2 2 (9) Gruppens tolv punkter: 1. Ett öppet licenssystem för nätspel 2. En starkare tillsyns- och tillståndsmyndighet 3. Tydliga likformiga spelansvarssystem för alla tillståndshavare, bestämda av staten 4. Enkla, effektiva, snabba sanktioner från spelmyndigheten 5. Tydligt lagbaserat, skattefinansierat, budgetstyrt samhällsåtagande vid problemspel 6. Skarpa ingripandemöjligheter mot icke-licensierade aktörer, särskilt annonsering 7. Konkurrensneutralitet för alla aktörer inom licensområdet 8. Svenska Spel kvar i statlig ägo ev. delat i två bolag, ett konkurrensutsatt, ett monopol 9. Beskattning konkurrensneutral, även gällande icke-licensierade områden (t.ex. ATG) 10. Återbetalning ( vinstprocent ) regleras av staten; anpassade till olika spelformer 11. Bred statlig utredning om spel på spelautomater 12. Översyn av relationen mellan Svenska Spel och folkrörelserna om tillstånd för fysiska lotterier Den svenska spelpolitiken i en ny verklighet Den svenska modellen för lotterier och spel bygger på att allt spel förutsätter tillstånd. Spel utan tillstånd är enligt lag förbjudet. Regleringen har syftat till att tillgodose olika allmänhänsyn, såsom att motverka kriminalitet, motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar samt att tillvarata konsumentskyddsintressen. Allt överskott av spel ska enligt gällande lagstiftning gå till allmänna (staten) eller allmännyttiga ändamål (föreningslivet, folkrörelser). Detta är sund politik. Problemet är att de senaste årens utveckling ändrat förutsättningarna för denna modell. Internet är en etablerad arena för spel och nätspelen ökar sin andel av det totala spelandet. Också svenska arrangörer med statliga tillstånd erbjuder spel över nätet. En viktigare förändring är dock att utländska bolag, ofta med licens i något annat EU-land (främst Malta), erbjuder samma och även andra spelformer över nätet. De står inte under svensk tillsyn och sätter själva sina regler för spelens utformning och bestämmer själva om eventuella spelansvarsåtgärder. Lagstiftningen till trots, främst genom det s.k. främjandeförbudet, har svenska myndigheter i praktiken svaga redskap att ingripa mot dessa bolag eftersom verksamheten bedrivs från utlandet. Rättsutvecklingen har de facto förvandlat de formellt starka ingripandemöjligheterna till ineffektiva verktyg.

3 3 (9) Flera av de spelformer som de utländska bolagen erbjuder är interaktiva och snabba, vilket anses vara särskilt riskfyllt och kan skapa spelberoende och andra spelproblem. Spel och lotterier sågs länge som ett oförargligt nöje och är även idag för de allra flesta harmlös underhållning. Men de senaste decenniernas debatt och forskning har visat på spelandets baksida. Minst två procent av spelarna har problem med spelandet. Insikterna om detta har dock inte kommit att mosvaras av insatser från samhällets sida. Visserligen ålägger regeringen i sina tillstånd till Svenska Spel och ATG krav på förebyggande åtgärder, men det finns ingen reglering av samhällets insatser för dem som drabbats skillnaden mellan synen på spelberoende och alkohol- eller drogberoende är iögonenfallande. Ett annat socialt problem är de illegala spelapparater som finns utställda i butiker och restauranger. Arrangörerna har ofta nära koppling till den organiserade brottsligheten. De rättsvårdande myndigheterna har ofta varit passiva. Den internationella utvecklingen Många länder ser över sin spelmarknadsreglering. Det finns dock ingen entydig trend i dessa omregleringar. Länder går åt olika håll. Vissa har valt att bibehålla och förstärka ett befintligt statligt monopol och har med olika medel sökt förhindra speloperatörer från andra länder att bedriva verksamhet riktad till de egna medborgarna. Andra länder har istället valt att öppna marknaden för nya aktörer och efter prövning bevilja licenser med tydliga regelverk för dessa nya aktörer. Överförbarhet av policy över nationsgränserna är svår. Dels för att länderna startar från olika nationella lagstiftningar och traditioner. Dels för att flera viktiga länder är inne i en omreglering med öppning av marknaden, men där längre och djupare erfarenheter ännu saknas. Det är omöjligt att kopiera andras lösningar. Socialdemokratins överväganden och förändringsförslag En modernisering av den svenska spellagstiftningen är nödvändig för att möta de nya rättsliga, tekniska och sociala förutsättningarna. En förändrad spelreglering berör dels en uppstramning av det nuvarande regelverket, dels en omreglering av själva spelmarknaden. 1. Reglering, tillstånd, tillsyn och myndighetsroller Alla frågor om spel på nivån under regeringen bör samlas i en myndighet. Ansvaret för att bevilja tillstånd till spel som nu beslutas av regeringen bör överföras till en ny förstärkt spelmyndighet, baserad på den nuvarande Lotteriinspektionen. Det innebär att staten på central nivå har en tillståndsmyndighet. Tillstånd, tillsyn och insatser kring spelproblem samordnas i denna förstärkta myndighet, som tilldelas ytterligare resurser.

4 4 (9) Regeringen anger villkoren för den nya spelmyndigheten inom de ramar som anges i en ny spellagstiftning. Spelregleringen är självfallet ytterst en politisk fråga grunderna för tillstånd och villkor anges i lag och förordning; de närmare villkoren preciseras i myndighetsföreskrifter och villkor i tillstånd/licens. Den förstärkta myndigheten bör ges tillgång till effektivare ingripanden och sanktioner. Följande bör prövas: Sanktionsavgifter införs för mängdbrott. Spelmyndigheten beslutar om sanktionsavgifter enligt en prislista som fastställs av regeringen. En del överträdelser kan därmed avkriminaliseras, t.ex. innehav av enstaka illegala spelautomater eller annonsering av bolag utan tillstånd eller när ett ombud lämnar kredit till spelare. Omedelbart gällande viten vid förelägganden av spelmyndigheten. Fortsatta straffsanktioner i form av böter eller fängelse bör gälla för grova överträdelser. Det kan t.ex. röra sig om systematiskt arrangerande av spel på illegala spelautomater i stor skala. 2. Spelansvar och insatser vid spelberoende En ny spelpolitik bör ange en tydlig ansvarsfördelning mellan å ena sidan spelarrangörer (i form av spelansvarssystem ålagda genom statliga beslut i form av lag, förordning, föreskrift eller villkor i tillstånd) och å andra sidan samhällets åtaganden för spelare med problem samt åtgärder för att förebygga spelproblem. Spelarrangörerna bör åläggas tydliga spelansvarsåtgärder. De kan vara olika för olika spelformer, eller generella. Alla arrangörer åläggs lika ansvar för en viss spelform. Bland dessa spelansvarsåtgärder bör ingå Minimiåldern 18 år för deltagande i allt spel bör införas. Tillståndsplikt med lämplighetsprövning bör införas för alla spelombud. För Internetspel ska gälla att spelsajten på ett tydligt sätt informerar om spelandets risker. Det bör också finnas lättillgänglig information om vart man kan vända sig om man vill ha hjälp eller stöd i samband med sitt spelande. En följd av att Sverige öppnar för idag oreglerade operatörer att lagligt arrangera spel för svenska medborgare (se vidare nedan), bör vara att alla operatörer underställds samma ansvarssystem. Det kan gälla gränssättning för spel i tid och pengar, möjlighet till självavstängning, återföring till spelaren om förändringar i spelbeteende och spelmönster. Det bör undersökas om en del av dessa funktioner kan samordnas mellan operatörerna och tillämpas gemensamt för alla bolag med tillstånd, t.ex. så att en spelare som stänger av sig från spel hos en arrangör automatiskt blir avstängd från andra operatörer med svenskt tillstånd att anordna onlinespel. Svenska Spel nuvarande åligganden enligt regeringens tillstånd bör vara en miniminivå för den generella regleringen av spelansvar. Regleringen av ansvarssystemen bör utformas med hänsyn till att olika spelformer har olika risker.

5 5 (9) Måttfullhet ska vara grundregel i marknadsföringen. I särskilt riskfyllda spel kan liksom idag generellt förbud mot marknadsföring gälla. Begränsningar i reklam väcker problem om relationen till tryckfrihetsregleringen och därför kan förebilder sökas i regelverken om marknadsföringsbegränsningar i andra branscher, t.ex. genom av branschen själv skapade etiska regler och av branschen organiserad övervakning. Ett sådant arbete pågår redan genom SPER, Spelbranschens Etiska Råd. Samhällets åtgärder för att förebygga spelproblem och insatser för spelare med spelproblem bör preciseras. Riksdagen bör ta ställning till om kommunerna ska åläggas ett ansvar i Socialtjänstlagen i frågor om spelberoende. Utgångspunkten bör vara att vårdinsatser för spelmissbrukare jämställs med annat missbruk. Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna bör klaras ut. Spelmyndigheten bör ges uppdrag att svara för bred information om spelandets risker. Spelmyndigheten bör få ansvar för att reglera och finansiera i dag förekommande stödinsatser, såsom självhjälpsgrupper, Stödlinjen, Stödkontakten och Självhjälpsprogrammet. Driften av dessa system kan upphandlas. När marknaden öppnas för fler aktörer bör spelmyndigheten informera om vilka operatörer som har tillstånd och för vilka spelformer tillstånden gäller. Särskilda forskningsmedel bör anvisas för att öka kunskapen om spel och relaterade problem. Spelmyndigheten bör ansvara för fördelningen av medlen och knyta till sig den vetenskapliga kompetens som krävs, genom rådgivande grupper eller på annat sätt. En avräkning av kostnaderna för samhällets insatser vid spelproblem förebyggande såväl som vård ska ske mot statens intäkter av spelskatt. Detta bör årligen redovisas för Riksdagen. I övrigt bör budgetbehandlingen av dessa insatser följa sedvanlig praxis. Någon direkt koppling till spelandets omsättning bör inte finnas eftersom det är angeläget att medelstilldelningen är långsiktig och förutsebar. Om kommunerna åläggs ytterligare skyldigheter bör finansieringsprincipen tillämpas 3. En omreglering av marknaden för nätspel Dagens förhållande bygger på att allt spel som inte är tillåtet är förbjudet. Detta till trots förekommer omfattande spel som inte har tillstånd. Det gäller dels det rent illegala spelandet (automater och svartklubbar), dels spel som erbjuds över Internet av utländska bolag, ofta med tillstånd i ett annat EU-land (ibland benämnt oreglerat spel ).

6 6 (9) Flera länder har öppnat, eller är i färd med att öppna, sina marknader för de nya aktörerna. Formerna varierar men ett gemensamt drag är att de nationella spelmyndigheterna får bättre kontroll över nätspelandet om de internationella bolagen prövas mot landets eget regelverk och betalar skatt och andra avgifter. Ett annat alternativ, som några länder prövar, är att försvåra för de internationella bolagen att få tillträde till nätmarknaden. Det kan ske genom IP-blockering och banktransaktionsförbud. Sådana åtgärder är dock i ett svenskt sammanhang politiskt och opinionsmässigt omöjliga. En effektiv implementering kräver komplicerade tekniska lösningar och avsevärda administrativa resurser. En partiell öppning av marknaden, med tydliga krav på aktörerna, är därför att föredra. Internetspelen I ett första och möjligen enda steg öppnas marknaden för vissa onlinespel. Tillstånden beviljas av den förstärkta spelmyndigheten. Denna avgör inom de ramar som läggs fast i lag och förordning dels vilka spelformer som ska tillåtas, dels villkoren (restriktioner) för varje spelform, däribland spelansvarsåtgärder. Genom att bolagen får tillstånd i Sverige omfattas de av svensk tillsyn. Grova överträdelser kan leda till att tillståndet dras in, mindre överträdelser kan bli föremål för proportionerliga sanktioner, t.ex. i form av sanktionsavgifter eller förelägganden, ev. förenade med vite. Regering och riksdag avgör i en licensmodell spelmyndighetens mandat att bevilja tillstånd. Denna ram bör utformas så, att traditionella folkrörelselotterier och spel på hästar på svenska banor, inte öppnas för andra operatörer. I de spel som öppnas ska gälla att alla operatörer ges samma möjligheter att vinna tillträde till marknaden om de uppfyller villkoren. Antalet licenser begränsas alltså inte. Även arrangörer som idag har svenska tillstånd, såsom folkrörelserna, bör få tillträde till Internet-marknaden på samma villkor som andra. Villkoren för licensierade bolag måste utformas så, att de förhindras erbjuda sina svenska spelare (personer med svenskt personnummer) fördelaktigare villkor eller tillgång till alternativa (i Sverige inte tillåtna) spel på sina sajter i andra länder. Överträdelser ska kunna bli föremål för sanktioner, som mest i form av indraget tillstånd att verka på den svenska marknaden. Effektiva hinder för icke-licensierade bolag Det är angeläget att icke-licensierade aktörer i största möjliga utsträckning förhindras tillträde till den svenska onlinemarknaden. Ett mycket viktigt inslag blir därmed att värna främjandeförbudet genom annonsering för aktörer utan svenskt tillstånd. (De licensierade operatörerna får i licensvillkoren restriktioner för marknadsföringen för respektive spelform och blir därmed föremål för tillsyn och i förekommande fall ingripanden och sanktioner.) Även andra inslag än annonseringsförbud kan komma

7 7 (9) att behöva prövas. Annonseringsbegränsningars förhållande till Tryckfrihetsförordningen kan behöva utredas. Svenska Spels ställning i en licensmodell Det har i den politiska debatten ifrågasatts om staten kan förena rollerna som reglerare av en marknad och samtidigt vara en aktör på samma marknad, t.ex. genom ett hel- eller delägt bolag. En snabb granskning av förhållandena inom andra politikområden visar att detta ofta förekommer. (Det gäller t.ex. vägbyggnad, tågdrift, bostadslån och annan bankverksamhet, telekom, apotek. Inom den kommunala och landstingskommunala sektorn är detta förhållande närmast ideologi.) Det kan alltså knappast enligt svensk tradition finnas några hinder för att staten också i fortsättningen genom ett bolag erbjuder spel också i en licensmodell självfallet under förutsättning det statliga bolaget inte får en dominerande ställning som snedvrider konkurrensen. Det finns alltså ingen anledning att av principiella skäl sälja ut Svenska Spel. Däremot bör Svenska Spel regleras på samma sätt som andra bolag i de spelformer som öppnas för konkurrens. Genom ägardirektiv kan dock staten ge Svenska Spel en profil, t.ex. en spelsäkerhetsprofil som skiljer bolaget från andra bolag och därmed attrahera delar av marknaden. En licensmarknad bör bara öppnas för spel på Internet. Av det följer att Svenska Spel behåller sin ensamrätt till bl.a. fysiska kasinon och (tillvidare)spelautomater. I avvaktan på den nedan aviserade utredningen om spelautomater bör det heller inte öppnas inte möjligheter att öppna spelbutiker/ombud för andra än Svenska Spel och ATG. Svenska Spels relation till folkrörelserna i fråga om traditionella lotterier behandlas nedan. Av kravet på likställighet följer att det är tveksamt om Svenska Spel i en licensmodell bör tillåtas erbjuda Internetspel som inte öppnas också för andra aktörer. Regeln bör vara att de spel som öppnas för svenska licenser bör vara samma för alla. Å andra sidan bör man överväga om Svenska Spel i en konkurrensmarknad ska tillåtas att erbjuda spel i andra länder med licenssystem på samma villkor som de bolag som agerar på den marknaden. Eventuellt bör Svenska Spel delas i två bolag, ett konkurrensutsatt som arbetar under samma villkor som andra licenshavare i Sverige, ett annat för de spel där Svenska Spel har monopol, f.n. främst kasinon enligt kasinolagen och spelautomater. (Formellt sett är Casino Cosmopol redan idag organiserat som ett aktiebolag, helägt av Svenska Spel.) Folkrörelsernas ställning i en licensmodell Vid en omreglering bör ett riktmärke vara att värna och återupprätta folkrörelsernas traditionella ställning på lotterimarknaden. Även internetlotterier av klassisk folkrörelsekaraktär bör vara ett område för folkrörelserna. Svenska Spel har med tillstånd av staten kommit att erbjuda spelformer som är mer eller mindre oförenliga med den svenska traditionella ordningen. En översyn bör göras av staten/ägaren om vilka lotterier som Svenska Spel ska tillåtas erbjuda. En

8 8 (9) omprövning kan behöva ske till förmån för de allmännyttiga ändamål som tillgodoses genom folkrörelserna. Folkrörelsernas, inklusive hästsporten, ställning stärks eller lämnas oförändrad i den här föreslagna omregleringen; dels öppnas Internetmarknaden för dem på samma sätt som för andra operatörer som uppfyller villkoren, dels föreslås en översyn av gränsdragningen mellan Svenska Spel och folkrörelserna som kan leda till att vissa lotterier som av hävd tillhört folkrörelserna återförs, och dels bibehålls dagens ordning för spel på hästar oavsett om det sker via nätet eller i andra former. 4. Beskattning och återbetalning Bolag eller andra organisationer som tillåts erbjuda spel över Internet inom licenssystemet bör beskattas lika för de spelformer som öppnas för konkurrens, dvs. även folkrörelserna i den mån de väljer att konkurrera på denna marknad. Beskattningen bör ligga på en nivå som är likvärdig med andra europeiska länder som öppnat marknaden för licenser. Återbetalningen, dvs. den andel av spelinsatsen som går tillbaka till spelaren, bör regleras av staten. Denna andel kan vara olika för olika spelformer. Det är angeläget att beskattning och återbetalningsvillkor av spel som inte öppnas för konkurrens, såsom vadhållning på hästar, prövas i samband med att villkoren förde licensierade Internetspelen beslutas. 5. En bred översyn av spel på spelautomater Spelautomaterna, dvs. Vegas i svenska restauranger, illegala apparater och spel på automater på Internet som erbjuds av oreglerade internationella operatörer, har en särställning i den svenska spelpolitiken. De innebär en betydande inkomstkälla för Svenska Spel och därmed staten genom att vara en av de spelformer som genererar störst nettoinkomster. De är vidare särskilt problematiska från spelproblemsynpunkt eftersom spelautomater idag (förutom i mindre utsträckning i bingohallar utan utskänkningsrättigheter) bara kan placeras i restauranger med alkoholtillstånd per automatik blandas därför möjligheten till alkoholkonsumtion med möjligheten att spela på automaterna. I praktiken finns ingen gräns för hur mycket man kan spela på automaterna en viss dag eller över en längre period. Det finns anledning att se över spelautomatfrågan i ett brett perspektiv. Frågan om spelautomater bör därför utredas vidare med bl.a. följande utredningsfrågor: Ska vi överhuvudtaget ha spelautomater på den svenska marknaden? Om ja Lämpligt antal apparater totalt i riket; för närvarande finns tillstånd för totalt 7 500, varav 7000 i restauranger med utskänkningstillstånd. Lokaler för spelautomater: restauranger med alkoholtillstånd och/eller lokaler med alkoholförbud och med strikt kontroll av ålder och med personal med dokumenterad ( certifierad ) kompetens att bedöma spelproblem.

9 9 (9) Val av huvudman, fortsatt endast Svenska Spel eller möjlighet för andra aktörer att arrangera spel med automater efter tillstånd av spelmyndigheten inom ramar som bestäms av regering eller riksdag. Möjligheten att kombinera vadslagning med spelautomatspel i en och samma butik (breddade ombudsbutiker) även för andra aktörer än Svenska Spel och ATG. Frågan om onlinespel på digitala spelautomater ska tillåtas i ett licenssystem och, om så, villkoren för detta. Lämpligheten av att införa en ordning med spelkort (av det slag som införts i Norge) som villkor för att spela på automater och därmed skapa möjlighet att genom kortet införa restriktioner för och kontroll av och förstärka spelansvarssystemet för spel på spelautomater. Utredningen bör även behandla hur samhället effektivare ska bekämpa illegala spelautomater. 6. Fortsatt beredning och utredning De förändringar som tagits upp i diskussionen om en uppstramning av det nuvarande regelverket bör kunna genomföras utan en ny utredning inom kommittéväsendet. Spelutredningen har behandlat dessa och de har varit föremål för remiss. Införandet av ett licenssystem enligt denna PM torde dock kräva en ny utredning med lagförslag och därpå följande remiss. Denna behöver dock inte ha samma omfattande och breda uppdrag som tidigare utredningar. Förslagen till omreglering av marknaden bör utformas i kontakt med företrädare för de seriösa internationella bolagen för att förebygga ytterligare rättstvister och lägga en grund för en harmonisk och stabil ny reglering. En blocköverskridande lösning är angelägen. Översynen av spelautomater rymmer frågor som skiljer sig från en fördjupad utredning om licenser för nätspel. Det är en fördel om de båda frågorna utredningstekniskt hanteras separat.

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Kommittédirektiv Omreglering av spelmarknaden Dir. 2015:95 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering,

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget Sammanfattning ;! ' Bilaga Uppdraget Spelutredningen har haft i uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. I uppdraget har ingått att föreslå en uppstramning och modernisering av

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Söderbaum Monica 2015-11-19 SCN-2015-0333 Socialnämnden Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Förslag till

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52 Finansdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Stockholm den 3 december 2015

Stockholm den 3 december 2015 R-2015/1897 Stockholm den 3 december 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/04515/UR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 september 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett

Läs mer

Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2017-05-03 KS 2017/0552 Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter Beslut Diarienr 1 (19) 2015-10-15 1382-2014 AB Svenska Spel 621 80 Visby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Finansdepartementet Avdelning för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling Departementssekreterare Mia Salborn Hodgson Handläggare Jessika Spångberg Vårt ärendenummer Fi2017/01644/OU Datum

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5. Sammanfattning

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5 Spelfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 16 motionsyrkanden om spelfrågor från allmänna motionstiden 2011. Förslagen gäller en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet,

Läs mer

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Andra spelmarknader Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 2 februari 2011 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

2014-05-20 Diarienummer: 14Li124. Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120)

2014-05-20 Diarienummer: 14Li124. Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120) Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 6 1 Uppdraget... 7 2 Arbetsmetod och begränsningar... 7 3 Rapportens upplägg och innehåll...

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 YTTRANDE Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU6. Sammanfattning

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU6. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU6 Spelfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 14 motionsyrkanden om spelfrågor från den allmänna motionstiden 2013. Förslagen gäller en reglerad spelmarknad,

Läs mer

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Avdelningen för stadsövergripande sociala Tjänsteutlåtande Dnr: 1.6-377/2014 Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden Privat införsel av alkoholdrycker.

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

84 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009. Prioriterade grupper

84 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009. Prioriterade grupper HÅLLBARHETSREDOVISNING / INTRESSENTANALYS OCH DIALOG Svenska Spels intressenter Analys och dialog På uppdrag av Svenska Spel genomförde Intellectual Capital AB under hösten 2009 djupintervjuer med 107

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Tillsyn och sanktioner

Tillsyn och sanktioner Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Tillsyn och sanktioner Tillsyn definieras i skollagen och bestämmelser om tillsyn samlas i ett särskilt kapitel. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

AB Svenska Spels remissvar. på betänkandet. En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

AB Svenska Spels remissvar. på betänkandet. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) AB Svenska Spels remissvar på betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Visby den 27 mars 2009 I INLEDNING... 4 II SAMMANFATTNING... 4 III BEHOVET AV EN REFORMERAD SPELREGLERING... 12 IV KOMMENTARER

Läs mer

Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden

Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden Kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU3 Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens

Läs mer

Spel- och lotterifrågor särskild ordning

Spel- och lotterifrågor särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet närmare 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005 med

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

Spel- och lotterifrågor

Spel- och lotterifrågor Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU4 Spel- och lotterifrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar kulturutskottet 23 motionsyrkanden om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2008. Utskottet

Läs mer

En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Enheten för inre marknaden och tekniska regler YTTRANDE Dnr 159-1044-2008 För kännedom Chefen, UD-FIM Finansdepartementet 103 33 Stockholm En framtida spelreglering (SOU 2008:124) (Er ref. Fi2008/7967)

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Förebyggande och behandling av spelmissbruk Förebyggande och behandling av spelmissbruk - förslag och bedömningar från s utredning Varför denna utredning? Förändringar på spelmarknaden Otydlig ansvarsfördelning Frågan har utretts förut utan lösning

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning Årsredovisning 2014 innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2014 i korthet 2 VD har ordet 4 Intervju med styrelseordföranden 7 Svenska Spels roll i samhället 8 Den

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 1(32) Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen... 5 Folkrörelsernas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Hans Sundström LISA 2007-05-14 EU:s strategi - tillväxt och konkurrenskraft En ökad informationstillgänglighet till offentlig information har ofta framhållits

Läs mer

Kommittédirektiv. En stärkt och moderniserad spelreglering. Dir. 2007:79. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. En stärkt och moderniserad spelreglering. Dir. 2007:79. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv En stärkt och moderniserad spelreglering Dir. 2007:79 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå en långsiktigt hållbar

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Spel- och lotterifrågor

Spel- och lotterifrågor Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU8 Spel- och lotterifrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 20 motionsyrkanden om spel- och lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2006. Samtliga motionsyrkanden

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer