En ny socialdemokratisk spelpolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny socialdemokratisk spelpolitik"

Transkript

1 Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska ha ett spelansvar och riskerna för spelberoende ska minimeras. Det är statens ansvar att genom regelgivning skapa denna trygghet och det är samhällets skyldighet att ge stöd och vård då spelandet övergått från nöje till att bli ett problem för den enskilde. Den svenska spelmarknaden har under ett tiotal år förändrats dramatiskt inte genom inhemska politiska beslut, utan genom den tekniska och internationella utvecklingen. Statens kontroll har försvagats. Utländska bolag bedriver verksamhet utan att betala skatt. Spelansvaret hos arrangörerna har urholkats och spelarnas ställning försvagats genom frånvaron av tydliga, för alla gällande, regler om spelansvar. En omreglering är nödvändig, inte minst för att värna den enskilda spelarens ställning. De internationella bolagen måste ställas under svensk kontroll och betala skatt i Sverige, bl.a. för att svara för kostnaderna för de samhällsinsatser som hänger samman med problem som följer av överdrivet spelande. Utredningsarbetet Trots omfattande offentligt utredningsarbete har ingen mer genomgripande förändring av spellagstiftningen skett sedan den tekniska utvecklingen slog undan grunden för den gällande regleringen. I Sverige oreglerade internationella spelbolag kan därför erbjuda spel över Internet till svenskar. Också ett antal rättsfall har ändrat förutsättningarna. Flera andra länder har omprövat sin spelpolitik till följd av omvärldsförändringarna, men Sverige står kvar med en föråldrad ordning. I juni 2009 bildades på initiativ av partiledningen en arbetsgrupp med uppdrag att beskriva hur den svenska spelpolitiken fungerar under de förändrade förutsättningar som uppkommit genom den rättsliga och tekniska utvecklingen. Gruppen skulle även lämna förslag till förändringar. Ordförande i gruppen var Hans Hoff. Gruppens förslag kan sammanfattas i tolv punkter där införandet av ett licenssystem, en starkare tillsyns- och tillståndsmyndighet och bred utredning om spel på spelautomater är de tyngsta inslagen.

2 2 (9) Gruppens tolv punkter: 1. Ett öppet licenssystem för nätspel 2. En starkare tillsyns- och tillståndsmyndighet 3. Tydliga likformiga spelansvarssystem för alla tillståndshavare, bestämda av staten 4. Enkla, effektiva, snabba sanktioner från spelmyndigheten 5. Tydligt lagbaserat, skattefinansierat, budgetstyrt samhällsåtagande vid problemspel 6. Skarpa ingripandemöjligheter mot icke-licensierade aktörer, särskilt annonsering 7. Konkurrensneutralitet för alla aktörer inom licensområdet 8. Svenska Spel kvar i statlig ägo ev. delat i två bolag, ett konkurrensutsatt, ett monopol 9. Beskattning konkurrensneutral, även gällande icke-licensierade områden (t.ex. ATG) 10. Återbetalning ( vinstprocent ) regleras av staten; anpassade till olika spelformer 11. Bred statlig utredning om spel på spelautomater 12. Översyn av relationen mellan Svenska Spel och folkrörelserna om tillstånd för fysiska lotterier Den svenska spelpolitiken i en ny verklighet Den svenska modellen för lotterier och spel bygger på att allt spel förutsätter tillstånd. Spel utan tillstånd är enligt lag förbjudet. Regleringen har syftat till att tillgodose olika allmänhänsyn, såsom att motverka kriminalitet, motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar samt att tillvarata konsumentskyddsintressen. Allt överskott av spel ska enligt gällande lagstiftning gå till allmänna (staten) eller allmännyttiga ändamål (föreningslivet, folkrörelser). Detta är sund politik. Problemet är att de senaste årens utveckling ändrat förutsättningarna för denna modell. Internet är en etablerad arena för spel och nätspelen ökar sin andel av det totala spelandet. Också svenska arrangörer med statliga tillstånd erbjuder spel över nätet. En viktigare förändring är dock att utländska bolag, ofta med licens i något annat EU-land (främst Malta), erbjuder samma och även andra spelformer över nätet. De står inte under svensk tillsyn och sätter själva sina regler för spelens utformning och bestämmer själva om eventuella spelansvarsåtgärder. Lagstiftningen till trots, främst genom det s.k. främjandeförbudet, har svenska myndigheter i praktiken svaga redskap att ingripa mot dessa bolag eftersom verksamheten bedrivs från utlandet. Rättsutvecklingen har de facto förvandlat de formellt starka ingripandemöjligheterna till ineffektiva verktyg.

3 3 (9) Flera av de spelformer som de utländska bolagen erbjuder är interaktiva och snabba, vilket anses vara särskilt riskfyllt och kan skapa spelberoende och andra spelproblem. Spel och lotterier sågs länge som ett oförargligt nöje och är även idag för de allra flesta harmlös underhållning. Men de senaste decenniernas debatt och forskning har visat på spelandets baksida. Minst två procent av spelarna har problem med spelandet. Insikterna om detta har dock inte kommit att mosvaras av insatser från samhällets sida. Visserligen ålägger regeringen i sina tillstånd till Svenska Spel och ATG krav på förebyggande åtgärder, men det finns ingen reglering av samhällets insatser för dem som drabbats skillnaden mellan synen på spelberoende och alkohol- eller drogberoende är iögonenfallande. Ett annat socialt problem är de illegala spelapparater som finns utställda i butiker och restauranger. Arrangörerna har ofta nära koppling till den organiserade brottsligheten. De rättsvårdande myndigheterna har ofta varit passiva. Den internationella utvecklingen Många länder ser över sin spelmarknadsreglering. Det finns dock ingen entydig trend i dessa omregleringar. Länder går åt olika håll. Vissa har valt att bibehålla och förstärka ett befintligt statligt monopol och har med olika medel sökt förhindra speloperatörer från andra länder att bedriva verksamhet riktad till de egna medborgarna. Andra länder har istället valt att öppna marknaden för nya aktörer och efter prövning bevilja licenser med tydliga regelverk för dessa nya aktörer. Överförbarhet av policy över nationsgränserna är svår. Dels för att länderna startar från olika nationella lagstiftningar och traditioner. Dels för att flera viktiga länder är inne i en omreglering med öppning av marknaden, men där längre och djupare erfarenheter ännu saknas. Det är omöjligt att kopiera andras lösningar. Socialdemokratins överväganden och förändringsförslag En modernisering av den svenska spellagstiftningen är nödvändig för att möta de nya rättsliga, tekniska och sociala förutsättningarna. En förändrad spelreglering berör dels en uppstramning av det nuvarande regelverket, dels en omreglering av själva spelmarknaden. 1. Reglering, tillstånd, tillsyn och myndighetsroller Alla frågor om spel på nivån under regeringen bör samlas i en myndighet. Ansvaret för att bevilja tillstånd till spel som nu beslutas av regeringen bör överföras till en ny förstärkt spelmyndighet, baserad på den nuvarande Lotteriinspektionen. Det innebär att staten på central nivå har en tillståndsmyndighet. Tillstånd, tillsyn och insatser kring spelproblem samordnas i denna förstärkta myndighet, som tilldelas ytterligare resurser.

4 4 (9) Regeringen anger villkoren för den nya spelmyndigheten inom de ramar som anges i en ny spellagstiftning. Spelregleringen är självfallet ytterst en politisk fråga grunderna för tillstånd och villkor anges i lag och förordning; de närmare villkoren preciseras i myndighetsföreskrifter och villkor i tillstånd/licens. Den förstärkta myndigheten bör ges tillgång till effektivare ingripanden och sanktioner. Följande bör prövas: Sanktionsavgifter införs för mängdbrott. Spelmyndigheten beslutar om sanktionsavgifter enligt en prislista som fastställs av regeringen. En del överträdelser kan därmed avkriminaliseras, t.ex. innehav av enstaka illegala spelautomater eller annonsering av bolag utan tillstånd eller när ett ombud lämnar kredit till spelare. Omedelbart gällande viten vid förelägganden av spelmyndigheten. Fortsatta straffsanktioner i form av böter eller fängelse bör gälla för grova överträdelser. Det kan t.ex. röra sig om systematiskt arrangerande av spel på illegala spelautomater i stor skala. 2. Spelansvar och insatser vid spelberoende En ny spelpolitik bör ange en tydlig ansvarsfördelning mellan å ena sidan spelarrangörer (i form av spelansvarssystem ålagda genom statliga beslut i form av lag, förordning, föreskrift eller villkor i tillstånd) och å andra sidan samhällets åtaganden för spelare med problem samt åtgärder för att förebygga spelproblem. Spelarrangörerna bör åläggas tydliga spelansvarsåtgärder. De kan vara olika för olika spelformer, eller generella. Alla arrangörer åläggs lika ansvar för en viss spelform. Bland dessa spelansvarsåtgärder bör ingå Minimiåldern 18 år för deltagande i allt spel bör införas. Tillståndsplikt med lämplighetsprövning bör införas för alla spelombud. För Internetspel ska gälla att spelsajten på ett tydligt sätt informerar om spelandets risker. Det bör också finnas lättillgänglig information om vart man kan vända sig om man vill ha hjälp eller stöd i samband med sitt spelande. En följd av att Sverige öppnar för idag oreglerade operatörer att lagligt arrangera spel för svenska medborgare (se vidare nedan), bör vara att alla operatörer underställds samma ansvarssystem. Det kan gälla gränssättning för spel i tid och pengar, möjlighet till självavstängning, återföring till spelaren om förändringar i spelbeteende och spelmönster. Det bör undersökas om en del av dessa funktioner kan samordnas mellan operatörerna och tillämpas gemensamt för alla bolag med tillstånd, t.ex. så att en spelare som stänger av sig från spel hos en arrangör automatiskt blir avstängd från andra operatörer med svenskt tillstånd att anordna onlinespel. Svenska Spel nuvarande åligganden enligt regeringens tillstånd bör vara en miniminivå för den generella regleringen av spelansvar. Regleringen av ansvarssystemen bör utformas med hänsyn till att olika spelformer har olika risker.

5 5 (9) Måttfullhet ska vara grundregel i marknadsföringen. I särskilt riskfyllda spel kan liksom idag generellt förbud mot marknadsföring gälla. Begränsningar i reklam väcker problem om relationen till tryckfrihetsregleringen och därför kan förebilder sökas i regelverken om marknadsföringsbegränsningar i andra branscher, t.ex. genom av branschen själv skapade etiska regler och av branschen organiserad övervakning. Ett sådant arbete pågår redan genom SPER, Spelbranschens Etiska Råd. Samhällets åtgärder för att förebygga spelproblem och insatser för spelare med spelproblem bör preciseras. Riksdagen bör ta ställning till om kommunerna ska åläggas ett ansvar i Socialtjänstlagen i frågor om spelberoende. Utgångspunkten bör vara att vårdinsatser för spelmissbrukare jämställs med annat missbruk. Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna bör klaras ut. Spelmyndigheten bör ges uppdrag att svara för bred information om spelandets risker. Spelmyndigheten bör få ansvar för att reglera och finansiera i dag förekommande stödinsatser, såsom självhjälpsgrupper, Stödlinjen, Stödkontakten och Självhjälpsprogrammet. Driften av dessa system kan upphandlas. När marknaden öppnas för fler aktörer bör spelmyndigheten informera om vilka operatörer som har tillstånd och för vilka spelformer tillstånden gäller. Särskilda forskningsmedel bör anvisas för att öka kunskapen om spel och relaterade problem. Spelmyndigheten bör ansvara för fördelningen av medlen och knyta till sig den vetenskapliga kompetens som krävs, genom rådgivande grupper eller på annat sätt. En avräkning av kostnaderna för samhällets insatser vid spelproblem förebyggande såväl som vård ska ske mot statens intäkter av spelskatt. Detta bör årligen redovisas för Riksdagen. I övrigt bör budgetbehandlingen av dessa insatser följa sedvanlig praxis. Någon direkt koppling till spelandets omsättning bör inte finnas eftersom det är angeläget att medelstilldelningen är långsiktig och förutsebar. Om kommunerna åläggs ytterligare skyldigheter bör finansieringsprincipen tillämpas 3. En omreglering av marknaden för nätspel Dagens förhållande bygger på att allt spel som inte är tillåtet är förbjudet. Detta till trots förekommer omfattande spel som inte har tillstånd. Det gäller dels det rent illegala spelandet (automater och svartklubbar), dels spel som erbjuds över Internet av utländska bolag, ofta med tillstånd i ett annat EU-land (ibland benämnt oreglerat spel ).

6 6 (9) Flera länder har öppnat, eller är i färd med att öppna, sina marknader för de nya aktörerna. Formerna varierar men ett gemensamt drag är att de nationella spelmyndigheterna får bättre kontroll över nätspelandet om de internationella bolagen prövas mot landets eget regelverk och betalar skatt och andra avgifter. Ett annat alternativ, som några länder prövar, är att försvåra för de internationella bolagen att få tillträde till nätmarknaden. Det kan ske genom IP-blockering och banktransaktionsförbud. Sådana åtgärder är dock i ett svenskt sammanhang politiskt och opinionsmässigt omöjliga. En effektiv implementering kräver komplicerade tekniska lösningar och avsevärda administrativa resurser. En partiell öppning av marknaden, med tydliga krav på aktörerna, är därför att föredra. Internetspelen I ett första och möjligen enda steg öppnas marknaden för vissa onlinespel. Tillstånden beviljas av den förstärkta spelmyndigheten. Denna avgör inom de ramar som läggs fast i lag och förordning dels vilka spelformer som ska tillåtas, dels villkoren (restriktioner) för varje spelform, däribland spelansvarsåtgärder. Genom att bolagen får tillstånd i Sverige omfattas de av svensk tillsyn. Grova överträdelser kan leda till att tillståndet dras in, mindre överträdelser kan bli föremål för proportionerliga sanktioner, t.ex. i form av sanktionsavgifter eller förelägganden, ev. förenade med vite. Regering och riksdag avgör i en licensmodell spelmyndighetens mandat att bevilja tillstånd. Denna ram bör utformas så, att traditionella folkrörelselotterier och spel på hästar på svenska banor, inte öppnas för andra operatörer. I de spel som öppnas ska gälla att alla operatörer ges samma möjligheter att vinna tillträde till marknaden om de uppfyller villkoren. Antalet licenser begränsas alltså inte. Även arrangörer som idag har svenska tillstånd, såsom folkrörelserna, bör få tillträde till Internet-marknaden på samma villkor som andra. Villkoren för licensierade bolag måste utformas så, att de förhindras erbjuda sina svenska spelare (personer med svenskt personnummer) fördelaktigare villkor eller tillgång till alternativa (i Sverige inte tillåtna) spel på sina sajter i andra länder. Överträdelser ska kunna bli föremål för sanktioner, som mest i form av indraget tillstånd att verka på den svenska marknaden. Effektiva hinder för icke-licensierade bolag Det är angeläget att icke-licensierade aktörer i största möjliga utsträckning förhindras tillträde till den svenska onlinemarknaden. Ett mycket viktigt inslag blir därmed att värna främjandeförbudet genom annonsering för aktörer utan svenskt tillstånd. (De licensierade operatörerna får i licensvillkoren restriktioner för marknadsföringen för respektive spelform och blir därmed föremål för tillsyn och i förekommande fall ingripanden och sanktioner.) Även andra inslag än annonseringsförbud kan komma

7 7 (9) att behöva prövas. Annonseringsbegränsningars förhållande till Tryckfrihetsförordningen kan behöva utredas. Svenska Spels ställning i en licensmodell Det har i den politiska debatten ifrågasatts om staten kan förena rollerna som reglerare av en marknad och samtidigt vara en aktör på samma marknad, t.ex. genom ett hel- eller delägt bolag. En snabb granskning av förhållandena inom andra politikområden visar att detta ofta förekommer. (Det gäller t.ex. vägbyggnad, tågdrift, bostadslån och annan bankverksamhet, telekom, apotek. Inom den kommunala och landstingskommunala sektorn är detta förhållande närmast ideologi.) Det kan alltså knappast enligt svensk tradition finnas några hinder för att staten också i fortsättningen genom ett bolag erbjuder spel också i en licensmodell självfallet under förutsättning det statliga bolaget inte får en dominerande ställning som snedvrider konkurrensen. Det finns alltså ingen anledning att av principiella skäl sälja ut Svenska Spel. Däremot bör Svenska Spel regleras på samma sätt som andra bolag i de spelformer som öppnas för konkurrens. Genom ägardirektiv kan dock staten ge Svenska Spel en profil, t.ex. en spelsäkerhetsprofil som skiljer bolaget från andra bolag och därmed attrahera delar av marknaden. En licensmarknad bör bara öppnas för spel på Internet. Av det följer att Svenska Spel behåller sin ensamrätt till bl.a. fysiska kasinon och (tillvidare)spelautomater. I avvaktan på den nedan aviserade utredningen om spelautomater bör det heller inte öppnas inte möjligheter att öppna spelbutiker/ombud för andra än Svenska Spel och ATG. Svenska Spels relation till folkrörelserna i fråga om traditionella lotterier behandlas nedan. Av kravet på likställighet följer att det är tveksamt om Svenska Spel i en licensmodell bör tillåtas erbjuda Internetspel som inte öppnas också för andra aktörer. Regeln bör vara att de spel som öppnas för svenska licenser bör vara samma för alla. Å andra sidan bör man överväga om Svenska Spel i en konkurrensmarknad ska tillåtas att erbjuda spel i andra länder med licenssystem på samma villkor som de bolag som agerar på den marknaden. Eventuellt bör Svenska Spel delas i två bolag, ett konkurrensutsatt som arbetar under samma villkor som andra licenshavare i Sverige, ett annat för de spel där Svenska Spel har monopol, f.n. främst kasinon enligt kasinolagen och spelautomater. (Formellt sett är Casino Cosmopol redan idag organiserat som ett aktiebolag, helägt av Svenska Spel.) Folkrörelsernas ställning i en licensmodell Vid en omreglering bör ett riktmärke vara att värna och återupprätta folkrörelsernas traditionella ställning på lotterimarknaden. Även internetlotterier av klassisk folkrörelsekaraktär bör vara ett område för folkrörelserna. Svenska Spel har med tillstånd av staten kommit att erbjuda spelformer som är mer eller mindre oförenliga med den svenska traditionella ordningen. En översyn bör göras av staten/ägaren om vilka lotterier som Svenska Spel ska tillåtas erbjuda. En

8 8 (9) omprövning kan behöva ske till förmån för de allmännyttiga ändamål som tillgodoses genom folkrörelserna. Folkrörelsernas, inklusive hästsporten, ställning stärks eller lämnas oförändrad i den här föreslagna omregleringen; dels öppnas Internetmarknaden för dem på samma sätt som för andra operatörer som uppfyller villkoren, dels föreslås en översyn av gränsdragningen mellan Svenska Spel och folkrörelserna som kan leda till att vissa lotterier som av hävd tillhört folkrörelserna återförs, och dels bibehålls dagens ordning för spel på hästar oavsett om det sker via nätet eller i andra former. 4. Beskattning och återbetalning Bolag eller andra organisationer som tillåts erbjuda spel över Internet inom licenssystemet bör beskattas lika för de spelformer som öppnas för konkurrens, dvs. även folkrörelserna i den mån de väljer att konkurrera på denna marknad. Beskattningen bör ligga på en nivå som är likvärdig med andra europeiska länder som öppnat marknaden för licenser. Återbetalningen, dvs. den andel av spelinsatsen som går tillbaka till spelaren, bör regleras av staten. Denna andel kan vara olika för olika spelformer. Det är angeläget att beskattning och återbetalningsvillkor av spel som inte öppnas för konkurrens, såsom vadhållning på hästar, prövas i samband med att villkoren förde licensierade Internetspelen beslutas. 5. En bred översyn av spel på spelautomater Spelautomaterna, dvs. Vegas i svenska restauranger, illegala apparater och spel på automater på Internet som erbjuds av oreglerade internationella operatörer, har en särställning i den svenska spelpolitiken. De innebär en betydande inkomstkälla för Svenska Spel och därmed staten genom att vara en av de spelformer som genererar störst nettoinkomster. De är vidare särskilt problematiska från spelproblemsynpunkt eftersom spelautomater idag (förutom i mindre utsträckning i bingohallar utan utskänkningsrättigheter) bara kan placeras i restauranger med alkoholtillstånd per automatik blandas därför möjligheten till alkoholkonsumtion med möjligheten att spela på automaterna. I praktiken finns ingen gräns för hur mycket man kan spela på automaterna en viss dag eller över en längre period. Det finns anledning att se över spelautomatfrågan i ett brett perspektiv. Frågan om spelautomater bör därför utredas vidare med bl.a. följande utredningsfrågor: Ska vi överhuvudtaget ha spelautomater på den svenska marknaden? Om ja Lämpligt antal apparater totalt i riket; för närvarande finns tillstånd för totalt 7 500, varav 7000 i restauranger med utskänkningstillstånd. Lokaler för spelautomater: restauranger med alkoholtillstånd och/eller lokaler med alkoholförbud och med strikt kontroll av ålder och med personal med dokumenterad ( certifierad ) kompetens att bedöma spelproblem.

9 9 (9) Val av huvudman, fortsatt endast Svenska Spel eller möjlighet för andra aktörer att arrangera spel med automater efter tillstånd av spelmyndigheten inom ramar som bestäms av regering eller riksdag. Möjligheten att kombinera vadslagning med spelautomatspel i en och samma butik (breddade ombudsbutiker) även för andra aktörer än Svenska Spel och ATG. Frågan om onlinespel på digitala spelautomater ska tillåtas i ett licenssystem och, om så, villkoren för detta. Lämpligheten av att införa en ordning med spelkort (av det slag som införts i Norge) som villkor för att spela på automater och därmed skapa möjlighet att genom kortet införa restriktioner för och kontroll av och förstärka spelansvarssystemet för spel på spelautomater. Utredningen bör även behandla hur samhället effektivare ska bekämpa illegala spelautomater. 6. Fortsatt beredning och utredning De förändringar som tagits upp i diskussionen om en uppstramning av det nuvarande regelverket bör kunna genomföras utan en ny utredning inom kommittéväsendet. Spelutredningen har behandlat dessa och de har varit föremål för remiss. Införandet av ett licenssystem enligt denna PM torde dock kräva en ny utredning med lagförslag och därpå följande remiss. Denna behöver dock inte ha samma omfattande och breda uppdrag som tidigare utredningar. Förslagen till omreglering av marknaden bör utformas i kontakt med företrädare för de seriösa internationella bolagen för att förebygga ytterligare rättstvister och lägga en grund för en harmonisk och stabil ny reglering. En blocköverskridande lösning är angelägen. Översynen av spelautomater rymmer frågor som skiljer sig från en fördjupad utredning om licenser för nätspel. Det är en fördel om de båda frågorna utredningstekniskt hanteras separat.

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Andra spelmarknader Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund

Läs mer

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 YTTRANDE Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 2 februari 2011 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

2014-05-20 Diarienummer: 14Li124. Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120)

2014-05-20 Diarienummer: 14Li124. Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120) Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 6 1 Uppdraget... 7 2 Arbetsmetod och begränsningar... 7 3 Rapportens upplägg och innehåll...

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning Årsredovisning 2014 innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2014 i korthet 2 VD har ordet 4 Intervju med styrelseordföranden 7 Svenska Spels roll i samhället 8 Den

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

AB Svenska Spels remissvar. på betänkandet. En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

AB Svenska Spels remissvar. på betänkandet. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) AB Svenska Spels remissvar på betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Visby den 27 mars 2009 I INLEDNING... 4 II SAMMANFATTNING... 4 III BEHOVET AV EN REFORMERAD SPELREGLERING... 12 IV KOMMENTARER

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2012 ii Svenska Spel Årsredovisning 2012 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2012, ett annorlunda spelbolag 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden

Läs mer

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82)

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Innehållsförteckning Förord... 5 Uppdrag... 7 Sammanfattning... 8 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 10 Preliminär sammanställning

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

8 MYTER OM ONLINESPEL OCH UTLÄNDSKA ONLINEBOLAG

8 MYTER OM ONLINESPEL OCH UTLÄNDSKA ONLINEBOLAG 8 MYTER OM ONLINESPEL OCH UTLÄNDSKA ONLINEBOLAG FÖRORD Den pågående utvecklingen av den svenska spelmarknaden förändrar förutsättningarna för såväl spelarna, som får ett större och mer varierat utbud,

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 2 2015-06-04 14:39 SPÄNNING. UNDERHÅLLNING. GLÄDJE. Lusten att spela är stor hos svenska folket. En stor del av den vuxna befolkningen

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Svenska Spel gör årligen en analys av intressenternas syn och förväntningar på bolagets samhällsansvar. Den utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten Verkar för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att: följa befolkningens hälsoläge

Läs mer

hållbarhetsredovisning 95 132

hållbarhetsredovisning 95 132 hållbarhetsredovisning 95 132 Hållbarhetsredovisning 95 VD och CSR-chefen har ordet 96 Långsiktigt hållbar utveckling 97 Intressenternas förväntningar 101 Socialt ansvar och spelansvar 103 Ansvar för medarbetare

Läs mer

Innehåll. Generaldirektörens förord 5

Innehåll. Generaldirektörens förord 5 2006 Årsredovisning 2006 Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby 53221 2007 Innehåll Generaldirektörens förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel 1 1 Inledning Svenska Spel skall utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt alternativ för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:93

Regeringens proposition 2002/03:93 Regeringens proposition 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. Prop. 2002/03:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla. Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell

Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla. Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell Om tävlingar och lotterier Lotterimonopol i Sverige! Endast staten/den som staten ger tillstånd till

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Svenska Spels nätpoker

Svenska Spels nätpoker Svenska Spels nätpoker En utvärdering Betänkande av Nätpokerutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-19 Ink. 2014-12-29 DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Vadhållningens framtid Har staten gått all-in eller finns ytterligare ess i rockärmen?

Vadhållningens framtid Har staten gått all-in eller finns ytterligare ess i rockärmen? Juridiska Institutionen Programmet för Juris Kandidatexamen Vadhållningens framtid Har staten gått all-in eller finns ytterligare ess i rockärmen? En EU-rättslig bedömning av Sveriges nuvarande och framtida

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå.

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Sida 1 av 5 82 Diarienr: KS-2014/00694 Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion nr 8/2014 Nästa statliga kasino till Umeå. Moderaterna, Sverigedemokraterna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund?

Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund? Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund? The Swedish Gambling Market- The Devils Figment? Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Word count: 11 514 Abstract Authors Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr SMÅ ÖSTERBOTTNISKA RUSMEDELS- OCH MENTALVÅRDSDAGAR VI VASA 19-20.11.2012 20.11.2012 J. Nordmyr 2012 Forskningsområde Olika spelformer

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 28 februari

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer