Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar."

Transkript

1 LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut Ink DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. 1 bilaga Regeringens beslut Med de villkor som framgår av bilagan till detta beslut lämnar regeringen AB Trav och Galopp (bolaget) tillstånd att anordna lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december Regeringen uppdrar åt Lotteriinspektionen att utfärda närmare villkor i enhghet med regeringens beslut. Lotteriinspektionen ska fastställa de särskilda villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för spelverksamheten, inklusive marknadsföring, som kan behövas för att verksamheten ska bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Bolaget får inte erbjuda allmänheten lotterier eller vadhållning om pengar innan sådana bestämmelser har meddelats. Lotteriinspektionen ansvarar för tillsyn och kontroll av bolagets verksamhet enligt 48 lotterilagen (1994:1000). Lotteriinspektionen ska genomföra den granskning och de kontroller som anses påkallade. Bolaget ska betala kostnaderna för tillsyn och utförda kontroller. Bolaget ska vid anordnandet och förmedlingen av vad följa de föreskrifter, anvisningar och villkor som Lotteriinspektionen meddelar. Ärendet Regeringen lämnade i beslut den 12 december 2013 bolaget tillstånd att anordna lotteri och vadhållning fr.o.m. den 1 januari 2013 t.o.m. den 31 december 2014 (Fi2013/3313), vilket kompletterades med villkor genom beslut den 13 november 2014 (Fi2014/1247). Postadress Telefonväxel E-posL Stockholm Besöksadress Telefax Telex Jakobsgatan FINANS S

2 2 Bolaget har i en skrivelse till regeringen den 15 oktober 2014 ansökt om förnyat tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december Bolaget önskar förnya koncessionen som beviljats 2014 samt komplettera koncessionen med ett antal förändringar enligt följande. Bolaget ansöker om att fä tillstånd för: - Att enbart publicera vadhållningsbestämmelserna i digital form. - Att utveckla tilläggspel pä egna spel i form av lotteri pä egna spels identifikationsnummer alternativt annat automatiskt genererat nummer med en vinståterbetalning på högst 50 procent per helår. - Att kunna variera vinstutdelning i procent för samtliga spelformer. För spelformen Vinnare önskar bolaget höja vinstutdelningen från 80 till 85 procent. - Att förtydliga vadhållningsformen "systemspel på platsplacerad" genom att ersätta med "två till fyra placerade spelobjekt". - Att få möjlighet att välja distributionsstäile för sina produkter. Folkhälsomyndigheten avstyrker möjligheten för bolaget att få välja distribuiionsställen. Myndigheten bedömer att det finns vetenskapligt stöd för att denna förändring riskerar att bidra till ett ökat överdrivet spelande. I övrigt avstår myndigheten från att ta ställning till bolagets önskemål om förändrade koncessionsvillkor eftersom det saknas vetenskapligt underlag för hur dessa skulle påverka det överdrivna spelandet. Lotteriinspektionen tillstyrker att bolaget beviljas den sökta koncessionen för vadhållning på det sätt som beviljats under Myndigheten har inte något att erinra mot att vinstutdelningen på vinnarspel höjs från 80 procent till 85 procent. I övrigt avstyrker myndigheten bifall till ansökan. Lotteriinspektionen betonar att effekterna av bolagets åtgärder till följd av tidigare brister behöver åtgärdas innan ytterligare utvidgning av spelverksamhet medges. Myndigheten framhåller vikten av att bedriva spel pä ett sätt som samtliga tillsynsorganisationer anser vara spelsäkert varför villkoren i 4.4 föresläs kompletteras med samma formulering som under 4.1. Skäl för regeringens beslut Bolaget har ansökt om att få möjlighet att enbart pubhcera vadhållningsbestämmelser i digital form där vadhållning sker. Detta kan göras via bolagets hemsida, mobilportal samt via ombudens och banans digitala informationskanal ("ombudsportalen"). Lotteriinspektionen anser att det inte finns några hinder mot att bolaget tillhandahåller informationen digitalt men framhåller samtidigt att det saknas behov av ett förtydligade i tillståndet i detta avseende. Regeringen, som konstaterar att nuvarande villkor inte anger i vilken form vadhållningsbesiämmelserna ska hållas tillgängliga, finner inte att det är nödvändigt att ändra villkorets utformning, varför ansökan bör avslås i denna del. Regeringen vill dock

3 3 understryka vikten av att vadhållningsbestämmelserna hålls tillgänghga där vadhållning sker. Bolaget har vidare ansökt om att få anordna tilläggsspel i form av lotteri på egna spels identifikationsnummer alternativt annat automatiskt genererat nummer med en vinståterbetalning på högst 50 procent per helår. Bolagets ansökan att anordna lotteri på automatiskt genererat nummer kan ses som en spelform som tillgodoses av andra aktörer varför regeringen anser att bolagets ansökan bör avslås på denna punkt. Bolaget har även ansökt om att få komplettera alla vadhällningsformer i punkten 3.1 med tillägget "annat spelobjekt". Regeringen konstaterar att ett förtydligande om vad tillägget "annat spelobjekt" innebär saknas. Vidare anser regeringen att bolaget behöver påvisa effekter av de åtgärder som vidtagits i samband med tidigare påpekade brister i verksamheten innan tillstånd till en utvidgad verksamhet kan aktualiseras. Mot denna bakgrund finner regeringen att bolagets ansökan bör avslås i denna del. Bolaget har vidare begärt att få möjlighet att variera vinstutdelningen i procent för samthga spelformer med en genomsnitthg utdelning över tolv månader. Regeringen bedömer, mot bakgrund av att en varierad vinstutdelning innebär en risk för att vissa spelomgångar kan få en högre vinstutdelning än vad som anges i tillståndet, att bolagets begäran gällande detta inte bör beviljas. Bolaget har även önskat lägga in "två till fyra placerade spelobjekt" i vadhällningsformen Systemspel på platsplacerad häst. Bolaget har tillstånd att anordna vadhållning på hästar och virtuella hästar enhgt villkoren l.l. Regeringen, som inte anser att det finns skäl att bevilja en potentiellt utvidgad verksamhet, finner att bolagets begärda justering avseende detta bör avslås. Bolaget har också ansökt om att justera vinstutdelningen i Vinnare från 80 till 85 procent. Lotteriinspektionen erinrade inget vad gäller den önskade höjningen. Folkhälsomyndigheten konstaterade att något direkt samband mellan vinståterbetalningsprocenten och spelarnas beteende eller spelberoende inte empiriskt har visats. Mot bakgrund av Lotteriinspektionens och Folkhälsomyndighetens synpunkter finner regeringen att ansökan bör beviljas i denna del. Bolaget har slutligen ansökt om att få välja distributionsställe och erbjuda spel via en bemannad spclterminal i restaurangmiljö. Detta för att kanalisera spelet dit i stället för att kunderna spelar med egen medtagen utrustning. Regeringen finner, mot bakgrund av att ökad tillgänglighet kan leda till ökad totalkonsumtion och därmed ökad förekomst av spelproblem samt med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen, att tillstånd inte bör beviljas för möjligheten att fritt välja distributionsställe. Detta är särskilt viktigt eftersom unga

4 4 vuxna är en stor grupp som besöker restaurangmiljöer och kan komma att vara särskilt utsatta om det införs ökad tillgänglighet på spelverksamhet i restaurangmiljö. Därtill anser regeringen att villkoren i 4,4 bör kompletteras med samma skrivning som i 4.1 om att spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. På regeringens vägnar Ardalan Shekarabi Christina Skogh Kopia till Statsrådsbercdningen/SAM och EU-kansliet Utrikesdepartementet/RS och FIM Socialdepartementet/FH Finansdepartementet/BA, RS Landsbygdsdepartementet/ELT Lotteriinspektionen Statens folkhälsoinstitut Rikspolisstyrelsen Svensk Travsport Svensk Galopp

5 5 Bilaga till regeringens beslut den 19 december 2014 ärendenr III I Villkor m.m. 1 Vadhållning i samband med hästtavlingar 1.1 Bolaget får för allmänheten anordna vadhållning om pengar i samband med hästtävlingar: - vid vadhållning i samband med hästtävungar anordnade av Svensk Travsport och Svensk Galopp, - vid vadhållning i samband med hästtävungar i samarbete med trav- och galoppsportens centrala organisationer i Norden, Frankrike, Sydafrika, Australien, Storbritannien och Italien, - vid vadhållning i egen lokal pool i Sverige med utländska trav- och galopptävlingar som underlag, - vid vadhållning i samband med hästtävlingar anordnade av Svenska Ridsportförbundet. - pä virtuella hästtävlingar med vadhållning med totalisator alternativt med fasta odds. Spelformen får endast utgöra en begränsad del, högst 10 %, av bolagets omsättning. 1.2 Bolaget får också ta emot vad: - på svenska totalisatorpooler från nordiska totalisatorpooler, - pä svenska totalisatorpooler från utomnordiska totalisatorpooler enhgt de riktunjer som finns för samarbetet med trav- och galoppsportens organisationer i Norden. 1.3 Bolaget får ta emot vad fram till start av respektive lopp och betala ut vinsten i omedelbar anslutning efter respektive lopp. 1.4 Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa den ordning för vadhållning och kontroll (vadhållningsbestämmelser) som är godkänd av Lotteriinspektionen. Vadhällningsbestämmelserna ska finnas tillgängliga för allmänheten där vadhållning sker. 1.5 Bolaget får i samarbete med Ålands penningautomatförening och Ålands hästavelsförening r.f. utplacera ombudsterminaler på Åland. 1.6 Bolaget får anordna lotterier och spel i radio och TV. 2 Tillstånd att anordna och förmedla lotterier över internet m.m. 2.1 Bolaget får i enlighet med förevarande tillstånd erbjuda möjligheten att med hjälp av elektromagnetiska vågor placera vad i bolagets spelpooler.

6 6 2.2 Bolaget får som tilläggsspel anordna lotteri på egna spels identifikationsnummer med en vinståterbetalning på högst 50 %. Spelformen får endast utgöra en begränsad del, högst 10 %, av bolagets omsättning. 3 Vadhållningsformer och vinstutdelning 3.1 Tillståndet innefattar nedan angivna spelformer och vinstutdelning i procent av insatserna. Vadhällningsformer Systemspel på platsplacerad häst i fem till nio lopp Systemspel på vinnande häst i fem till nio lopp Systemspel pä vinnande häst i två till fyra lopp Spel på kombinationer av de tre främsta hästarna i ett till tvä lopp Spel på kombinationer av de fyra till sju främsta i ett lopp Spel på kombinationer av de två främsta hästarna i ett till två lopp Spel på kombinationer av tvä av de tre till fyra främsta hästarna i ett till två lopp Vinnare och plats Matchspel Head2Head (tvä hästar i ett lopp som spelas mot varandra) Vinstutdelning i % av insatserna 65% 65% 75% 70% 70% 80% 80 % 85 % 85 % 80 % Virtuella Den angivna hästtävlingar vinstutdelningen får underskridas. Vid vadhållning med fasta odds på virtuella hästtävlingar ska bolaget sträva efter att sätta oddsen så att vinstutbetalning sker med den andel av insatserna som framgår ovan. 3.2 Oresbelopp som för varje enskilt vad överstiger närmast lägre krontal och oinlösta vinster kan tillfalla bolaget eller återföras till vinnande deltagare i olika spelformer vid lämpligt antal speltillfällen enligt bolagets bestämmande.

7 Lägsta vinstbelopp för systemspel med flera vinstpooler är fem kronor per rad. Om vinstbelopp i systemspel med flera vinstpooler per rad understiger trettio kronor behöver bolaget inte betala ut vinsten. Medel som enligt denna bestämmelse undantas från utdelning får fonderas för att enligt bolagets bestämmande delas ut till vinnare i senare omgång eller överföras till annan vinstgrupp inom samma tävlingsomgång. Bolaget ansvarar för att nödvändig information om gällande regel för lägsta vinstbelopp delges allmänheten. 3.4 Av bolagets vadhållningsbestämmelser ska framgå vad som i detta beslut anges som vinst. 4 Tillstånd att anordna vad i samarbete med utländska organisationer 4.1 Tillstånd att samarbeta med organisationer i Norden, Frankrike Sydafrika, Austrahen, Storbritannien och Italien, gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation i det andra landet får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas pä ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. För vadhållningen gäller i tillämpliga delar dessa villkor. 4.2 För vadhållning i samband med hästtävlingar i andra länder ska det andra landets vinstavdrag tillämpas med vinstutdelning i procent av insatserna enligt bilaga 1. Det andra landets angivna vinstutdelning får underskridas. Vidare får bolagets vinstutdelning till svenska speldeltagare överstiga de andelar som anges ovan, i den mån det är en följd av att svenska speldeltagare är överrepresenterade som vinnare ur gemensamma vinstpotter. I händelse av en större förändring än tvä procentenheter av de vinstutdelningsniväer som anges i bilaga 1 ska bolaget anmäla detta till regeringen (Finansdepartementet). 4.3 Tillstånd att i samarbete med Ålands penningautomatförening och Ålands hästavelsförening r.f. placera ut ombudsterminaler på Åland gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation på Åland får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. 4.4 Tillstånd att anordna vad på svenska totalisatorpooler från länder utanför Norden gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation i det andra landet får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas enhgt de villkor och bestämmelser som gäller i förevarande tillstånd. Spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert.

8 Bolaget får anordna vad i egen pool i Sverige med utländska trav- och galopptävlingar som underlag. Bolaget ska i god tid informera Lotteriinspektionen om vilka tävlingar som är aktuella för spel. 5 Åldersgräns och sociala skyddshänsyn 5.1. Bolaget får inte låta någon under 18 år delta i av bolaget anordnade lotterier och vadhållningar. Där försäljning av bolagets produkter sker ska denna åldersgräns tydligt anslås Bolaget ska följa utvecklingen av spelandet. Bolaget ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas, vilket bland annat omfattar att beakta och aktivt arbeta för att motverka problem med överdrivet spelande. 5.3 Bolaget ska årligen, senast i samband med årsredovisningen, redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att säkra de sociala skyddsintressena, och i vilken utsträckning dessa åtgärder har använts av spelarna samt, såvitt möjligt, göra en bedömning av effekterna av dessa åtgärder. 5.4 Vid marknadsföring av spel till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande eller uppsökande. Särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpoitar. Marknadsföring på internet får inte ske med länk till bolagets webbsida där spelet anordnas. På spelplatsen och i samband med marknadsföringen, med undantag för reklam i radio, ska telefonnumret till stödlinjen anges. 6 Regleringsfonden Överskott som uppstått till följd av felaktig vinstuträkning eller vinstutbetalning och som inte genast delas ut till vinnande vadhållare ska föras till regleringsfond för vinnande vadhållare. Bolaget beslutar om hur regleringsfonden ska disponeras. En återrapportering ska ske till Lotteriinspektionen i samband med varje utdelning från regleringsfonden, 7 Övriga bestämmelser 7.1 Bolaget ska vid tillsyn och kontroll lämna Lotteriinspektionen erforderligt tillträde till område, lokal eller annat utrymme som används i eller på annat sätt har samband med av bolaget bedriven vadhållning.

9 9 7.2 Ett villkor för att trav- eller galoppsällskap, anslutet till Svensk Travsport eller Svensk Galopp, ska kunna bedriva vadhållning för bolagets räkning är att sällskapet har en tillfredsställande ekonomi. När bolaget träffar avtal om sådan vadhållning med vederbörande sällskap ska i avtalet ingå att sällskapet förbinder sig att: - lämna bolaget de uppgifter bolaget behöver för bedömningen av sällskapets ekonomi, - följa de bestämmelser och villkor som gäller för bolagets vadhällningsverksamhet, - efter anmodan av Lotteriinspektionen lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar eller annat som behövs för tillsynen och att lämna Lotteriinspektionen motsvarande tillträde som bolaget självt är skyldigt att lämna enligt punkt 7.2, - inte på annan överlämna rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, annat än om bolaget skriftligen medger detta. Vidare ska bolaget när det träffar avtal enligt ovan förbehålla sig rätten att: - göra de ändringar i avtalet samt i de anvisningar som bolaget i övrigt utfärdar för vadhållningen som kan komma att föranledas av regler eller beslut som det allmänna meddelar för spelverksamheten, - säga upp avtalet med omedelbar verkan, om sällskapet åsidosätter regler eller beslut som gäller för vadhållningen Regeringen kan komma att meddela ytterligare villkor för spelverksamheten och för tillsynen av denna. 7.4 Bolaget ska följa de villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser som Lotteriinspektionen uppställer. Bolaget ska därutöver, ifråga om marknadsföring, följa de RiktUnjer för Marknadsföring som utarbetats av SPER, Spelbranschens etiska råd. 7.5 Regeringen kan återkalla euer ändra tillstånd om något villkor i detta beslut eller vad som överenskommits i avtalet åsidosätts. Detsamma gäller om bolaget inte följer de regler för vadhållningen som regeringen euer annan myndighet utfärdat eller om förhållandena annars påkallar det.

10 10 Bilaga till punkt 4.2 Följande vinstutdelning i procent av insatserna ska tillämpas vid spel i nedan angivna länder. Danmark Vinnare, Plats, Tvilling och Komb 80 % Dagens Dubbel, V4 75 % Trio 70 % V5, V65, V64, V75 65 % Finland Vinnare och Plats 85 % Tvilling (Quinella) 79 % Trio (Trifecta) 70 % Dubbel (Double) 75 % Norge Vinnare och Plats 80 % Duo, Dagens Dubbel och V4 75 % Trio (Trippel) 70 % V5 och V65 65 % V75 60 % Australien Vinnare (Win) 85,5 % Plats (Place) 85,75 % TvilUng (Quinella) 82,5 % Plats Tvilling (Duet) 85,5 % Komb (Exacta) 80 % Trio (Trifecta) 80 % Fyra i rad (First 4) 77,5 % Dubbel (Daily/Running Double) 80 % V4 (Quaddie) 80 % V6 (BIG6) 75 % Frankrike Vinnare och Plats 85 % Kombinationer av de tre främst hästarna i ett till tvä lopp 75 % Kombinationer av de tvä främsta hästarna i ett till två lopp 79 % Italien Vinnare (Win) 69 % - 84 Plats (Place) 73 % - 84 % ' Komb (Exacta) 65 % - 69 % Nationell dagug trio (Tris) 59 % Trio (Tris) och Fyra i rad (Quarte) 60 % - 65 % Plats två av tre (Swinger) 65 %

11 ' vinstavdrag beroende på antal startande hästar. Ju fler hästar i ett lopp desto högre vinstavdrag. Storbritannien Vinnare (Win) 86,5 % Plats (Place) 82 % Komb (Exacta) 74 % Trio (Trifecta) 74 % Plats två av tre (Swinger) 70 % Plats V6 (PlacePot) 73 % Plats V4 (QuadPot) 73 % V4 (Jackpot) 71% V6 (Scoop6) 70 % Sydafrika Vinnare (Win) och Plats (Place) 80 % Alla andra spelformer 75 %

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer