Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar."

Transkript

1 LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut Ink DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. 1 bilaga Regeringens beslut Med de villkor som framgår av bilagan till detta beslut lämnar regeringen AB Trav och Galopp (bolaget) tillstånd att anordna lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december Regeringen uppdrar åt Lotteriinspektionen att utfärda närmare villkor i enhghet med regeringens beslut. Lotteriinspektionen ska fastställa de särskilda villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för spelverksamheten, inklusive marknadsföring, som kan behövas för att verksamheten ska bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Bolaget får inte erbjuda allmänheten lotterier eller vadhållning om pengar innan sådana bestämmelser har meddelats. Lotteriinspektionen ansvarar för tillsyn och kontroll av bolagets verksamhet enligt 48 lotterilagen (1994:1000). Lotteriinspektionen ska genomföra den granskning och de kontroller som anses påkallade. Bolaget ska betala kostnaderna för tillsyn och utförda kontroller. Bolaget ska vid anordnandet och förmedlingen av vad följa de föreskrifter, anvisningar och villkor som Lotteriinspektionen meddelar. Ärendet Regeringen lämnade i beslut den 12 december 2013 bolaget tillstånd att anordna lotteri och vadhållning fr.o.m. den 1 januari 2013 t.o.m. den 31 december 2014 (Fi2013/3313), vilket kompletterades med villkor genom beslut den 13 november 2014 (Fi2014/1247). Postadress Telefonväxel E-posL Stockholm Besöksadress Telefax Telex Jakobsgatan FINANS S

2 2 Bolaget har i en skrivelse till regeringen den 15 oktober 2014 ansökt om förnyat tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december Bolaget önskar förnya koncessionen som beviljats 2014 samt komplettera koncessionen med ett antal förändringar enligt följande. Bolaget ansöker om att fä tillstånd för: - Att enbart publicera vadhållningsbestämmelserna i digital form. - Att utveckla tilläggspel pä egna spel i form av lotteri pä egna spels identifikationsnummer alternativt annat automatiskt genererat nummer med en vinståterbetalning på högst 50 procent per helår. - Att kunna variera vinstutdelning i procent för samtliga spelformer. För spelformen Vinnare önskar bolaget höja vinstutdelningen från 80 till 85 procent. - Att förtydliga vadhållningsformen "systemspel på platsplacerad" genom att ersätta med "två till fyra placerade spelobjekt". - Att få möjlighet att välja distributionsstäile för sina produkter. Folkhälsomyndigheten avstyrker möjligheten för bolaget att få välja distribuiionsställen. Myndigheten bedömer att det finns vetenskapligt stöd för att denna förändring riskerar att bidra till ett ökat överdrivet spelande. I övrigt avstår myndigheten från att ta ställning till bolagets önskemål om förändrade koncessionsvillkor eftersom det saknas vetenskapligt underlag för hur dessa skulle påverka det överdrivna spelandet. Lotteriinspektionen tillstyrker att bolaget beviljas den sökta koncessionen för vadhållning på det sätt som beviljats under Myndigheten har inte något att erinra mot att vinstutdelningen på vinnarspel höjs från 80 procent till 85 procent. I övrigt avstyrker myndigheten bifall till ansökan. Lotteriinspektionen betonar att effekterna av bolagets åtgärder till följd av tidigare brister behöver åtgärdas innan ytterligare utvidgning av spelverksamhet medges. Myndigheten framhåller vikten av att bedriva spel pä ett sätt som samtliga tillsynsorganisationer anser vara spelsäkert varför villkoren i 4.4 föresläs kompletteras med samma formulering som under 4.1. Skäl för regeringens beslut Bolaget har ansökt om att få möjlighet att enbart pubhcera vadhållningsbestämmelser i digital form där vadhållning sker. Detta kan göras via bolagets hemsida, mobilportal samt via ombudens och banans digitala informationskanal ("ombudsportalen"). Lotteriinspektionen anser att det inte finns några hinder mot att bolaget tillhandahåller informationen digitalt men framhåller samtidigt att det saknas behov av ett förtydligade i tillståndet i detta avseende. Regeringen, som konstaterar att nuvarande villkor inte anger i vilken form vadhållningsbesiämmelserna ska hållas tillgängliga, finner inte att det är nödvändigt att ändra villkorets utformning, varför ansökan bör avslås i denna del. Regeringen vill dock

3 3 understryka vikten av att vadhållningsbestämmelserna hålls tillgänghga där vadhållning sker. Bolaget har vidare ansökt om att få anordna tilläggsspel i form av lotteri på egna spels identifikationsnummer alternativt annat automatiskt genererat nummer med en vinståterbetalning på högst 50 procent per helår. Bolagets ansökan att anordna lotteri på automatiskt genererat nummer kan ses som en spelform som tillgodoses av andra aktörer varför regeringen anser att bolagets ansökan bör avslås på denna punkt. Bolaget har även ansökt om att få komplettera alla vadhällningsformer i punkten 3.1 med tillägget "annat spelobjekt". Regeringen konstaterar att ett förtydligande om vad tillägget "annat spelobjekt" innebär saknas. Vidare anser regeringen att bolaget behöver påvisa effekter av de åtgärder som vidtagits i samband med tidigare påpekade brister i verksamheten innan tillstånd till en utvidgad verksamhet kan aktualiseras. Mot denna bakgrund finner regeringen att bolagets ansökan bör avslås i denna del. Bolaget har vidare begärt att få möjlighet att variera vinstutdelningen i procent för samthga spelformer med en genomsnitthg utdelning över tolv månader. Regeringen bedömer, mot bakgrund av att en varierad vinstutdelning innebär en risk för att vissa spelomgångar kan få en högre vinstutdelning än vad som anges i tillståndet, att bolagets begäran gällande detta inte bör beviljas. Bolaget har även önskat lägga in "två till fyra placerade spelobjekt" i vadhällningsformen Systemspel på platsplacerad häst. Bolaget har tillstånd att anordna vadhållning på hästar och virtuella hästar enhgt villkoren l.l. Regeringen, som inte anser att det finns skäl att bevilja en potentiellt utvidgad verksamhet, finner att bolagets begärda justering avseende detta bör avslås. Bolaget har också ansökt om att justera vinstutdelningen i Vinnare från 80 till 85 procent. Lotteriinspektionen erinrade inget vad gäller den önskade höjningen. Folkhälsomyndigheten konstaterade att något direkt samband mellan vinståterbetalningsprocenten och spelarnas beteende eller spelberoende inte empiriskt har visats. Mot bakgrund av Lotteriinspektionens och Folkhälsomyndighetens synpunkter finner regeringen att ansökan bör beviljas i denna del. Bolaget har slutligen ansökt om att få välja distributionsställe och erbjuda spel via en bemannad spclterminal i restaurangmiljö. Detta för att kanalisera spelet dit i stället för att kunderna spelar med egen medtagen utrustning. Regeringen finner, mot bakgrund av att ökad tillgänglighet kan leda till ökad totalkonsumtion och därmed ökad förekomst av spelproblem samt med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen, att tillstånd inte bör beviljas för möjligheten att fritt välja distributionsställe. Detta är särskilt viktigt eftersom unga

4 4 vuxna är en stor grupp som besöker restaurangmiljöer och kan komma att vara särskilt utsatta om det införs ökad tillgänglighet på spelverksamhet i restaurangmiljö. Därtill anser regeringen att villkoren i 4,4 bör kompletteras med samma skrivning som i 4.1 om att spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. På regeringens vägnar Ardalan Shekarabi Christina Skogh Kopia till Statsrådsbercdningen/SAM och EU-kansliet Utrikesdepartementet/RS och FIM Socialdepartementet/FH Finansdepartementet/BA, RS Landsbygdsdepartementet/ELT Lotteriinspektionen Statens folkhälsoinstitut Rikspolisstyrelsen Svensk Travsport Svensk Galopp

5 5 Bilaga till regeringens beslut den 19 december 2014 ärendenr III I Villkor m.m. 1 Vadhållning i samband med hästtavlingar 1.1 Bolaget får för allmänheten anordna vadhållning om pengar i samband med hästtävlingar: - vid vadhållning i samband med hästtävungar anordnade av Svensk Travsport och Svensk Galopp, - vid vadhållning i samband med hästtävungar i samarbete med trav- och galoppsportens centrala organisationer i Norden, Frankrike, Sydafrika, Australien, Storbritannien och Italien, - vid vadhållning i egen lokal pool i Sverige med utländska trav- och galopptävlingar som underlag, - vid vadhållning i samband med hästtävlingar anordnade av Svenska Ridsportförbundet. - pä virtuella hästtävlingar med vadhållning med totalisator alternativt med fasta odds. Spelformen får endast utgöra en begränsad del, högst 10 %, av bolagets omsättning. 1.2 Bolaget får också ta emot vad: - på svenska totalisatorpooler från nordiska totalisatorpooler, - pä svenska totalisatorpooler från utomnordiska totalisatorpooler enhgt de riktunjer som finns för samarbetet med trav- och galoppsportens organisationer i Norden. 1.3 Bolaget får ta emot vad fram till start av respektive lopp och betala ut vinsten i omedelbar anslutning efter respektive lopp. 1.4 Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa den ordning för vadhållning och kontroll (vadhållningsbestämmelser) som är godkänd av Lotteriinspektionen. Vadhällningsbestämmelserna ska finnas tillgängliga för allmänheten där vadhållning sker. 1.5 Bolaget får i samarbete med Ålands penningautomatförening och Ålands hästavelsförening r.f. utplacera ombudsterminaler på Åland. 1.6 Bolaget får anordna lotterier och spel i radio och TV. 2 Tillstånd att anordna och förmedla lotterier över internet m.m. 2.1 Bolaget får i enlighet med förevarande tillstånd erbjuda möjligheten att med hjälp av elektromagnetiska vågor placera vad i bolagets spelpooler.

6 6 2.2 Bolaget får som tilläggsspel anordna lotteri på egna spels identifikationsnummer med en vinståterbetalning på högst 50 %. Spelformen får endast utgöra en begränsad del, högst 10 %, av bolagets omsättning. 3 Vadhållningsformer och vinstutdelning 3.1 Tillståndet innefattar nedan angivna spelformer och vinstutdelning i procent av insatserna. Vadhällningsformer Systemspel på platsplacerad häst i fem till nio lopp Systemspel på vinnande häst i fem till nio lopp Systemspel pä vinnande häst i två till fyra lopp Spel på kombinationer av de tre främsta hästarna i ett till tvä lopp Spel på kombinationer av de fyra till sju främsta i ett lopp Spel på kombinationer av de två främsta hästarna i ett till två lopp Spel på kombinationer av tvä av de tre till fyra främsta hästarna i ett till två lopp Vinnare och plats Matchspel Head2Head (tvä hästar i ett lopp som spelas mot varandra) Vinstutdelning i % av insatserna 65% 65% 75% 70% 70% 80% 80 % 85 % 85 % 80 % Virtuella Den angivna hästtävlingar vinstutdelningen får underskridas. Vid vadhållning med fasta odds på virtuella hästtävlingar ska bolaget sträva efter att sätta oddsen så att vinstutbetalning sker med den andel av insatserna som framgår ovan. 3.2 Oresbelopp som för varje enskilt vad överstiger närmast lägre krontal och oinlösta vinster kan tillfalla bolaget eller återföras till vinnande deltagare i olika spelformer vid lämpligt antal speltillfällen enligt bolagets bestämmande.

7 Lägsta vinstbelopp för systemspel med flera vinstpooler är fem kronor per rad. Om vinstbelopp i systemspel med flera vinstpooler per rad understiger trettio kronor behöver bolaget inte betala ut vinsten. Medel som enligt denna bestämmelse undantas från utdelning får fonderas för att enligt bolagets bestämmande delas ut till vinnare i senare omgång eller överföras till annan vinstgrupp inom samma tävlingsomgång. Bolaget ansvarar för att nödvändig information om gällande regel för lägsta vinstbelopp delges allmänheten. 3.4 Av bolagets vadhållningsbestämmelser ska framgå vad som i detta beslut anges som vinst. 4 Tillstånd att anordna vad i samarbete med utländska organisationer 4.1 Tillstånd att samarbeta med organisationer i Norden, Frankrike Sydafrika, Austrahen, Storbritannien och Italien, gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation i det andra landet får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas pä ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. För vadhållningen gäller i tillämpliga delar dessa villkor. 4.2 För vadhållning i samband med hästtävlingar i andra länder ska det andra landets vinstavdrag tillämpas med vinstutdelning i procent av insatserna enligt bilaga 1. Det andra landets angivna vinstutdelning får underskridas. Vidare får bolagets vinstutdelning till svenska speldeltagare överstiga de andelar som anges ovan, i den mån det är en följd av att svenska speldeltagare är överrepresenterade som vinnare ur gemensamma vinstpotter. I händelse av en större förändring än tvä procentenheter av de vinstutdelningsniväer som anges i bilaga 1 ska bolaget anmäla detta till regeringen (Finansdepartementet). 4.3 Tillstånd att i samarbete med Ålands penningautomatförening och Ålands hästavelsförening r.f. placera ut ombudsterminaler på Åland gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation på Åland får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. 4.4 Tillstånd att anordna vad på svenska totalisatorpooler från länder utanför Norden gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation i det andra landet får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas enhgt de villkor och bestämmelser som gäller i förevarande tillstånd. Spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert.

8 Bolaget får anordna vad i egen pool i Sverige med utländska trav- och galopptävlingar som underlag. Bolaget ska i god tid informera Lotteriinspektionen om vilka tävlingar som är aktuella för spel. 5 Åldersgräns och sociala skyddshänsyn 5.1. Bolaget får inte låta någon under 18 år delta i av bolaget anordnade lotterier och vadhållningar. Där försäljning av bolagets produkter sker ska denna åldersgräns tydligt anslås Bolaget ska följa utvecklingen av spelandet. Bolaget ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas, vilket bland annat omfattar att beakta och aktivt arbeta för att motverka problem med överdrivet spelande. 5.3 Bolaget ska årligen, senast i samband med årsredovisningen, redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att säkra de sociala skyddsintressena, och i vilken utsträckning dessa åtgärder har använts av spelarna samt, såvitt möjligt, göra en bedömning av effekterna av dessa åtgärder. 5.4 Vid marknadsföring av spel till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande eller uppsökande. Särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpoitar. Marknadsföring på internet får inte ske med länk till bolagets webbsida där spelet anordnas. På spelplatsen och i samband med marknadsföringen, med undantag för reklam i radio, ska telefonnumret till stödlinjen anges. 6 Regleringsfonden Överskott som uppstått till följd av felaktig vinstuträkning eller vinstutbetalning och som inte genast delas ut till vinnande vadhållare ska föras till regleringsfond för vinnande vadhållare. Bolaget beslutar om hur regleringsfonden ska disponeras. En återrapportering ska ske till Lotteriinspektionen i samband med varje utdelning från regleringsfonden, 7 Övriga bestämmelser 7.1 Bolaget ska vid tillsyn och kontroll lämna Lotteriinspektionen erforderligt tillträde till område, lokal eller annat utrymme som används i eller på annat sätt har samband med av bolaget bedriven vadhållning.

9 9 7.2 Ett villkor för att trav- eller galoppsällskap, anslutet till Svensk Travsport eller Svensk Galopp, ska kunna bedriva vadhållning för bolagets räkning är att sällskapet har en tillfredsställande ekonomi. När bolaget träffar avtal om sådan vadhållning med vederbörande sällskap ska i avtalet ingå att sällskapet förbinder sig att: - lämna bolaget de uppgifter bolaget behöver för bedömningen av sällskapets ekonomi, - följa de bestämmelser och villkor som gäller för bolagets vadhällningsverksamhet, - efter anmodan av Lotteriinspektionen lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar eller annat som behövs för tillsynen och att lämna Lotteriinspektionen motsvarande tillträde som bolaget självt är skyldigt att lämna enligt punkt 7.2, - inte på annan överlämna rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, annat än om bolaget skriftligen medger detta. Vidare ska bolaget när det träffar avtal enligt ovan förbehålla sig rätten att: - göra de ändringar i avtalet samt i de anvisningar som bolaget i övrigt utfärdar för vadhållningen som kan komma att föranledas av regler eller beslut som det allmänna meddelar för spelverksamheten, - säga upp avtalet med omedelbar verkan, om sällskapet åsidosätter regler eller beslut som gäller för vadhållningen Regeringen kan komma att meddela ytterligare villkor för spelverksamheten och för tillsynen av denna. 7.4 Bolaget ska följa de villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser som Lotteriinspektionen uppställer. Bolaget ska därutöver, ifråga om marknadsföring, följa de RiktUnjer för Marknadsföring som utarbetats av SPER, Spelbranschens etiska råd. 7.5 Regeringen kan återkalla euer ändra tillstånd om något villkor i detta beslut eller vad som överenskommits i avtalet åsidosätts. Detsamma gäller om bolaget inte följer de regler för vadhållningen som regeringen euer annan myndighet utfärdat eller om förhållandena annars påkallar det.

10 10 Bilaga till punkt 4.2 Följande vinstutdelning i procent av insatserna ska tillämpas vid spel i nedan angivna länder. Danmark Vinnare, Plats, Tvilling och Komb 80 % Dagens Dubbel, V4 75 % Trio 70 % V5, V65, V64, V75 65 % Finland Vinnare och Plats 85 % Tvilling (Quinella) 79 % Trio (Trifecta) 70 % Dubbel (Double) 75 % Norge Vinnare och Plats 80 % Duo, Dagens Dubbel och V4 75 % Trio (Trippel) 70 % V5 och V65 65 % V75 60 % Australien Vinnare (Win) 85,5 % Plats (Place) 85,75 % TvilUng (Quinella) 82,5 % Plats Tvilling (Duet) 85,5 % Komb (Exacta) 80 % Trio (Trifecta) 80 % Fyra i rad (First 4) 77,5 % Dubbel (Daily/Running Double) 80 % V4 (Quaddie) 80 % V6 (BIG6) 75 % Frankrike Vinnare och Plats 85 % Kombinationer av de tre främst hästarna i ett till tvä lopp 75 % Kombinationer av de tvä främsta hästarna i ett till två lopp 79 % Italien Vinnare (Win) 69 % - 84 Plats (Place) 73 % - 84 % ' Komb (Exacta) 65 % - 69 % Nationell dagug trio (Tris) 59 % Trio (Tris) och Fyra i rad (Quarte) 60 % - 65 % Plats två av tre (Swinger) 65 %

11 ' vinstavdrag beroende på antal startande hästar. Ju fler hästar i ett lopp desto högre vinstavdrag. Storbritannien Vinnare (Win) 86,5 % Plats (Place) 82 % Komb (Exacta) 74 % Trio (Trifecta) 74 % Plats två av tre (Swinger) 70 % Plats V6 (PlacePot) 73 % Plats V4 (QuadPot) 73 % V4 (Jackpot) 71% V6 (Scoop6) 70 % Sydafrika Vinnare (Win) och Plats (Place) 80 % Alla andra spelformer 75 %

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media.

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media. Spelregler Virtuell Racing 1 Inledning Dessa Spelregler omfattar spel på Virtuell Racing (VR) hos ATG (AB Trav och Galopp). Spelformer som omfattas är Vinnare, Plats, Tvilling, Komb och Trio. Virtuell

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser

Vadhållningsbestämmelser KAPITEL 1 Vadhållningsbestämmelser Gäller för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio,Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64, V75 och V86. UTGÅVA AV ATG NOVEMBER 2011 8 KAPITEL 1 Vadhållningsbestämmelser

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75

Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser har utfärdats med stöd av regeringens tillstånd för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö BESLUT 2006-05-30 Ärendenr. 116 Sökande LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö Motpart XLNS Strategy Resort AB, 556632-5972,

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL Spela på Galopp! SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL GaloppMagasinets spelexpert Geir Stabell har nu kommit till systemspel. Hur du ökar dina vinstchanser och minskar dina insatser. Inte minst

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA)

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) Till Räddningstjänsten Väst Stormhallsvägen 1 432 32 Varberg ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) Sökande/fastighetsägare Efternamn, Förnamn Adress Personnummer Postnummer/ort Telefonnummer Fastighet

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:93

Regeringens proposition 2002/03:93 Regeringens proposition 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. Prop. 2002/03:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 28 februari

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET 1 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 STRYKTIPSET 3 EUROPATIPSET 6 2 Från och med v. 33 2010 kommer den s.k. återbetalningen att

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE BESLUT 2006-01-19 Ärendenr. 106 Sökande Skype Technologies S.A, B96677, c/o Jonas K, Kammakargatan 48, Stockholm Ombud: Don C. M, Genga & Associates, P.C, 15821, Ventura Blvd., Suite 525, Encino, California,

Läs mer

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Regeringsbeslut II 1 2015-06-04 Fi2015/3195 Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel 1 1 Inledning Svenska Spel skall utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt alternativ för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo Allmänna råd Bingo Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari 2009 1(15) Innehållsförteckning

Läs mer

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL)

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Stockholm 2015-08-15 MM Dnr 2015/94 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Moderna museet (MM) får härmed avge följande

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm BESLUT 2006-05-24 Ärendenr. 117 Sökande Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm Ombud: Advokat Per Eric A och jur kand Karolina M, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Motpart

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet.

Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet. Bilaga 1 Generella villkor för anslag till forskning från Hjärnfonden Villkoren gäller för anslagsbeslut från och med den 1 januari 2011. Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i anslagsbeslutet.

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År 2014 1(37) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn... 7 3.1 Sammanfattning... 7 3.2 Reflektioner

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer