Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar."

Transkript

1 LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut Ink DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. 1 bilaga Regeringens beslut Med de villkor som framgår av bilagan till detta beslut lämnar regeringen AB Trav och Galopp (bolaget) tillstånd att anordna lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december Regeringen uppdrar åt Lotteriinspektionen att utfärda närmare villkor i enhghet med regeringens beslut. Lotteriinspektionen ska fastställa de särskilda villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för spelverksamheten, inklusive marknadsföring, som kan behövas för att verksamheten ska bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Bolaget får inte erbjuda allmänheten lotterier eller vadhållning om pengar innan sådana bestämmelser har meddelats. Lotteriinspektionen ansvarar för tillsyn och kontroll av bolagets verksamhet enligt 48 lotterilagen (1994:1000). Lotteriinspektionen ska genomföra den granskning och de kontroller som anses påkallade. Bolaget ska betala kostnaderna för tillsyn och utförda kontroller. Bolaget ska vid anordnandet och förmedlingen av vad följa de föreskrifter, anvisningar och villkor som Lotteriinspektionen meddelar. Ärendet Regeringen lämnade i beslut den 12 december 2013 bolaget tillstånd att anordna lotteri och vadhållning fr.o.m. den 1 januari 2013 t.o.m. den 31 december 2014 (Fi2013/3313), vilket kompletterades med villkor genom beslut den 13 november 2014 (Fi2014/1247). Postadress Telefonväxel E-posL Stockholm Besöksadress Telefax Telex Jakobsgatan FINANS S

2 2 Bolaget har i en skrivelse till regeringen den 15 oktober 2014 ansökt om förnyat tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december Bolaget önskar förnya koncessionen som beviljats 2014 samt komplettera koncessionen med ett antal förändringar enligt följande. Bolaget ansöker om att fä tillstånd för: - Att enbart publicera vadhållningsbestämmelserna i digital form. - Att utveckla tilläggspel pä egna spel i form av lotteri pä egna spels identifikationsnummer alternativt annat automatiskt genererat nummer med en vinståterbetalning på högst 50 procent per helår. - Att kunna variera vinstutdelning i procent för samtliga spelformer. För spelformen Vinnare önskar bolaget höja vinstutdelningen från 80 till 85 procent. - Att förtydliga vadhållningsformen "systemspel på platsplacerad" genom att ersätta med "två till fyra placerade spelobjekt". - Att få möjlighet att välja distributionsstäile för sina produkter. Folkhälsomyndigheten avstyrker möjligheten för bolaget att få välja distribuiionsställen. Myndigheten bedömer att det finns vetenskapligt stöd för att denna förändring riskerar att bidra till ett ökat överdrivet spelande. I övrigt avstår myndigheten från att ta ställning till bolagets önskemål om förändrade koncessionsvillkor eftersom det saknas vetenskapligt underlag för hur dessa skulle påverka det överdrivna spelandet. Lotteriinspektionen tillstyrker att bolaget beviljas den sökta koncessionen för vadhållning på det sätt som beviljats under Myndigheten har inte något att erinra mot att vinstutdelningen på vinnarspel höjs från 80 procent till 85 procent. I övrigt avstyrker myndigheten bifall till ansökan. Lotteriinspektionen betonar att effekterna av bolagets åtgärder till följd av tidigare brister behöver åtgärdas innan ytterligare utvidgning av spelverksamhet medges. Myndigheten framhåller vikten av att bedriva spel pä ett sätt som samtliga tillsynsorganisationer anser vara spelsäkert varför villkoren i 4.4 föresläs kompletteras med samma formulering som under 4.1. Skäl för regeringens beslut Bolaget har ansökt om att få möjlighet att enbart pubhcera vadhållningsbestämmelser i digital form där vadhållning sker. Detta kan göras via bolagets hemsida, mobilportal samt via ombudens och banans digitala informationskanal ("ombudsportalen"). Lotteriinspektionen anser att det inte finns några hinder mot att bolaget tillhandahåller informationen digitalt men framhåller samtidigt att det saknas behov av ett förtydligade i tillståndet i detta avseende. Regeringen, som konstaterar att nuvarande villkor inte anger i vilken form vadhållningsbesiämmelserna ska hållas tillgängliga, finner inte att det är nödvändigt att ändra villkorets utformning, varför ansökan bör avslås i denna del. Regeringen vill dock

3 3 understryka vikten av att vadhållningsbestämmelserna hålls tillgänghga där vadhållning sker. Bolaget har vidare ansökt om att få anordna tilläggsspel i form av lotteri på egna spels identifikationsnummer alternativt annat automatiskt genererat nummer med en vinståterbetalning på högst 50 procent per helår. Bolagets ansökan att anordna lotteri på automatiskt genererat nummer kan ses som en spelform som tillgodoses av andra aktörer varför regeringen anser att bolagets ansökan bör avslås på denna punkt. Bolaget har även ansökt om att få komplettera alla vadhällningsformer i punkten 3.1 med tillägget "annat spelobjekt". Regeringen konstaterar att ett förtydligande om vad tillägget "annat spelobjekt" innebär saknas. Vidare anser regeringen att bolaget behöver påvisa effekter av de åtgärder som vidtagits i samband med tidigare påpekade brister i verksamheten innan tillstånd till en utvidgad verksamhet kan aktualiseras. Mot denna bakgrund finner regeringen att bolagets ansökan bör avslås i denna del. Bolaget har vidare begärt att få möjlighet att variera vinstutdelningen i procent för samthga spelformer med en genomsnitthg utdelning över tolv månader. Regeringen bedömer, mot bakgrund av att en varierad vinstutdelning innebär en risk för att vissa spelomgångar kan få en högre vinstutdelning än vad som anges i tillståndet, att bolagets begäran gällande detta inte bör beviljas. Bolaget har även önskat lägga in "två till fyra placerade spelobjekt" i vadhällningsformen Systemspel på platsplacerad häst. Bolaget har tillstånd att anordna vadhållning på hästar och virtuella hästar enhgt villkoren l.l. Regeringen, som inte anser att det finns skäl att bevilja en potentiellt utvidgad verksamhet, finner att bolagets begärda justering avseende detta bör avslås. Bolaget har också ansökt om att justera vinstutdelningen i Vinnare från 80 till 85 procent. Lotteriinspektionen erinrade inget vad gäller den önskade höjningen. Folkhälsomyndigheten konstaterade att något direkt samband mellan vinståterbetalningsprocenten och spelarnas beteende eller spelberoende inte empiriskt har visats. Mot bakgrund av Lotteriinspektionens och Folkhälsomyndighetens synpunkter finner regeringen att ansökan bör beviljas i denna del. Bolaget har slutligen ansökt om att få välja distributionsställe och erbjuda spel via en bemannad spclterminal i restaurangmiljö. Detta för att kanalisera spelet dit i stället för att kunderna spelar med egen medtagen utrustning. Regeringen finner, mot bakgrund av att ökad tillgänglighet kan leda till ökad totalkonsumtion och därmed ökad förekomst av spelproblem samt med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen, att tillstånd inte bör beviljas för möjligheten att fritt välja distributionsställe. Detta är särskilt viktigt eftersom unga

4 4 vuxna är en stor grupp som besöker restaurangmiljöer och kan komma att vara särskilt utsatta om det införs ökad tillgänglighet på spelverksamhet i restaurangmiljö. Därtill anser regeringen att villkoren i 4,4 bör kompletteras med samma skrivning som i 4.1 om att spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. På regeringens vägnar Ardalan Shekarabi Christina Skogh Kopia till Statsrådsbercdningen/SAM och EU-kansliet Utrikesdepartementet/RS och FIM Socialdepartementet/FH Finansdepartementet/BA, RS Landsbygdsdepartementet/ELT Lotteriinspektionen Statens folkhälsoinstitut Rikspolisstyrelsen Svensk Travsport Svensk Galopp

5 5 Bilaga till regeringens beslut den 19 december 2014 ärendenr III I Villkor m.m. 1 Vadhållning i samband med hästtavlingar 1.1 Bolaget får för allmänheten anordna vadhållning om pengar i samband med hästtävlingar: - vid vadhållning i samband med hästtävungar anordnade av Svensk Travsport och Svensk Galopp, - vid vadhållning i samband med hästtävungar i samarbete med trav- och galoppsportens centrala organisationer i Norden, Frankrike, Sydafrika, Australien, Storbritannien och Italien, - vid vadhållning i egen lokal pool i Sverige med utländska trav- och galopptävlingar som underlag, - vid vadhållning i samband med hästtävlingar anordnade av Svenska Ridsportförbundet. - pä virtuella hästtävlingar med vadhållning med totalisator alternativt med fasta odds. Spelformen får endast utgöra en begränsad del, högst 10 %, av bolagets omsättning. 1.2 Bolaget får också ta emot vad: - på svenska totalisatorpooler från nordiska totalisatorpooler, - pä svenska totalisatorpooler från utomnordiska totalisatorpooler enhgt de riktunjer som finns för samarbetet med trav- och galoppsportens organisationer i Norden. 1.3 Bolaget får ta emot vad fram till start av respektive lopp och betala ut vinsten i omedelbar anslutning efter respektive lopp. 1.4 Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa den ordning för vadhållning och kontroll (vadhållningsbestämmelser) som är godkänd av Lotteriinspektionen. Vadhällningsbestämmelserna ska finnas tillgängliga för allmänheten där vadhållning sker. 1.5 Bolaget får i samarbete med Ålands penningautomatförening och Ålands hästavelsförening r.f. utplacera ombudsterminaler på Åland. 1.6 Bolaget får anordna lotterier och spel i radio och TV. 2 Tillstånd att anordna och förmedla lotterier över internet m.m. 2.1 Bolaget får i enlighet med förevarande tillstånd erbjuda möjligheten att med hjälp av elektromagnetiska vågor placera vad i bolagets spelpooler.

6 6 2.2 Bolaget får som tilläggsspel anordna lotteri på egna spels identifikationsnummer med en vinståterbetalning på högst 50 %. Spelformen får endast utgöra en begränsad del, högst 10 %, av bolagets omsättning. 3 Vadhållningsformer och vinstutdelning 3.1 Tillståndet innefattar nedan angivna spelformer och vinstutdelning i procent av insatserna. Vadhällningsformer Systemspel på platsplacerad häst i fem till nio lopp Systemspel på vinnande häst i fem till nio lopp Systemspel pä vinnande häst i två till fyra lopp Spel på kombinationer av de tre främsta hästarna i ett till tvä lopp Spel på kombinationer av de fyra till sju främsta i ett lopp Spel på kombinationer av de två främsta hästarna i ett till två lopp Spel på kombinationer av tvä av de tre till fyra främsta hästarna i ett till två lopp Vinnare och plats Matchspel Head2Head (tvä hästar i ett lopp som spelas mot varandra) Vinstutdelning i % av insatserna 65% 65% 75% 70% 70% 80% 80 % 85 % 85 % 80 % Virtuella Den angivna hästtävlingar vinstutdelningen får underskridas. Vid vadhållning med fasta odds på virtuella hästtävlingar ska bolaget sträva efter att sätta oddsen så att vinstutbetalning sker med den andel av insatserna som framgår ovan. 3.2 Oresbelopp som för varje enskilt vad överstiger närmast lägre krontal och oinlösta vinster kan tillfalla bolaget eller återföras till vinnande deltagare i olika spelformer vid lämpligt antal speltillfällen enligt bolagets bestämmande.

7 Lägsta vinstbelopp för systemspel med flera vinstpooler är fem kronor per rad. Om vinstbelopp i systemspel med flera vinstpooler per rad understiger trettio kronor behöver bolaget inte betala ut vinsten. Medel som enligt denna bestämmelse undantas från utdelning får fonderas för att enligt bolagets bestämmande delas ut till vinnare i senare omgång eller överföras till annan vinstgrupp inom samma tävlingsomgång. Bolaget ansvarar för att nödvändig information om gällande regel för lägsta vinstbelopp delges allmänheten. 3.4 Av bolagets vadhållningsbestämmelser ska framgå vad som i detta beslut anges som vinst. 4 Tillstånd att anordna vad i samarbete med utländska organisationer 4.1 Tillstånd att samarbeta med organisationer i Norden, Frankrike Sydafrika, Austrahen, Storbritannien och Italien, gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation i det andra landet får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas pä ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. För vadhållningen gäller i tillämpliga delar dessa villkor. 4.2 För vadhållning i samband med hästtävlingar i andra länder ska det andra landets vinstavdrag tillämpas med vinstutdelning i procent av insatserna enligt bilaga 1. Det andra landets angivna vinstutdelning får underskridas. Vidare får bolagets vinstutdelning till svenska speldeltagare överstiga de andelar som anges ovan, i den mån det är en följd av att svenska speldeltagare är överrepresenterade som vinnare ur gemensamma vinstpotter. I händelse av en större förändring än tvä procentenheter av de vinstutdelningsniväer som anges i bilaga 1 ska bolaget anmäla detta till regeringen (Finansdepartementet). 4.3 Tillstånd att i samarbete med Ålands penningautomatförening och Ålands hästavelsförening r.f. placera ut ombudsterminaler på Åland gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation på Åland får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert. 4.4 Tillstånd att anordna vad på svenska totalisatorpooler från länder utanför Norden gäller under förutsättning att bolagets samarbetsorganisation i det andra landet får motsvarande tillstånd. Spelet ska bedrivas enhgt de villkor och bestämmelser som gäller i förevarande tillstånd. Spelet ska bedrivas på ett sätt som ansvariga tillsynsorganisationer i respektive land anser vara spelsäkert.

8 Bolaget får anordna vad i egen pool i Sverige med utländska trav- och galopptävlingar som underlag. Bolaget ska i god tid informera Lotteriinspektionen om vilka tävlingar som är aktuella för spel. 5 Åldersgräns och sociala skyddshänsyn 5.1. Bolaget får inte låta någon under 18 år delta i av bolaget anordnade lotterier och vadhållningar. Där försäljning av bolagets produkter sker ska denna åldersgräns tydligt anslås Bolaget ska följa utvecklingen av spelandet. Bolaget ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas, vilket bland annat omfattar att beakta och aktivt arbeta för att motverka problem med överdrivet spelande. 5.3 Bolaget ska årligen, senast i samband med årsredovisningen, redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att säkra de sociala skyddsintressena, och i vilken utsträckning dessa åtgärder har använts av spelarna samt, såvitt möjligt, göra en bedömning av effekterna av dessa åtgärder. 5.4 Vid marknadsföring av spel till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande eller uppsökande. Särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpoitar. Marknadsföring på internet får inte ske med länk till bolagets webbsida där spelet anordnas. På spelplatsen och i samband med marknadsföringen, med undantag för reklam i radio, ska telefonnumret till stödlinjen anges. 6 Regleringsfonden Överskott som uppstått till följd av felaktig vinstuträkning eller vinstutbetalning och som inte genast delas ut till vinnande vadhållare ska föras till regleringsfond för vinnande vadhållare. Bolaget beslutar om hur regleringsfonden ska disponeras. En återrapportering ska ske till Lotteriinspektionen i samband med varje utdelning från regleringsfonden, 7 Övriga bestämmelser 7.1 Bolaget ska vid tillsyn och kontroll lämna Lotteriinspektionen erforderligt tillträde till område, lokal eller annat utrymme som används i eller på annat sätt har samband med av bolaget bedriven vadhållning.

9 9 7.2 Ett villkor för att trav- eller galoppsällskap, anslutet till Svensk Travsport eller Svensk Galopp, ska kunna bedriva vadhållning för bolagets räkning är att sällskapet har en tillfredsställande ekonomi. När bolaget träffar avtal om sådan vadhållning med vederbörande sällskap ska i avtalet ingå att sällskapet förbinder sig att: - lämna bolaget de uppgifter bolaget behöver för bedömningen av sällskapets ekonomi, - följa de bestämmelser och villkor som gäller för bolagets vadhällningsverksamhet, - efter anmodan av Lotteriinspektionen lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar eller annat som behövs för tillsynen och att lämna Lotteriinspektionen motsvarande tillträde som bolaget självt är skyldigt att lämna enligt punkt 7.2, - inte på annan överlämna rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, annat än om bolaget skriftligen medger detta. Vidare ska bolaget när det träffar avtal enligt ovan förbehålla sig rätten att: - göra de ändringar i avtalet samt i de anvisningar som bolaget i övrigt utfärdar för vadhållningen som kan komma att föranledas av regler eller beslut som det allmänna meddelar för spelverksamheten, - säga upp avtalet med omedelbar verkan, om sällskapet åsidosätter regler eller beslut som gäller för vadhållningen Regeringen kan komma att meddela ytterligare villkor för spelverksamheten och för tillsynen av denna. 7.4 Bolaget ska följa de villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser som Lotteriinspektionen uppställer. Bolaget ska därutöver, ifråga om marknadsföring, följa de RiktUnjer för Marknadsföring som utarbetats av SPER, Spelbranschens etiska råd. 7.5 Regeringen kan återkalla euer ändra tillstånd om något villkor i detta beslut eller vad som överenskommits i avtalet åsidosätts. Detsamma gäller om bolaget inte följer de regler för vadhållningen som regeringen euer annan myndighet utfärdat eller om förhållandena annars påkallar det.

10 10 Bilaga till punkt 4.2 Följande vinstutdelning i procent av insatserna ska tillämpas vid spel i nedan angivna länder. Danmark Vinnare, Plats, Tvilling och Komb 80 % Dagens Dubbel, V4 75 % Trio 70 % V5, V65, V64, V75 65 % Finland Vinnare och Plats 85 % Tvilling (Quinella) 79 % Trio (Trifecta) 70 % Dubbel (Double) 75 % Norge Vinnare och Plats 80 % Duo, Dagens Dubbel och V4 75 % Trio (Trippel) 70 % V5 och V65 65 % V75 60 % Australien Vinnare (Win) 85,5 % Plats (Place) 85,75 % TvilUng (Quinella) 82,5 % Plats Tvilling (Duet) 85,5 % Komb (Exacta) 80 % Trio (Trifecta) 80 % Fyra i rad (First 4) 77,5 % Dubbel (Daily/Running Double) 80 % V4 (Quaddie) 80 % V6 (BIG6) 75 % Frankrike Vinnare och Plats 85 % Kombinationer av de tre främst hästarna i ett till tvä lopp 75 % Kombinationer av de tvä främsta hästarna i ett till två lopp 79 % Italien Vinnare (Win) 69 % - 84 Plats (Place) 73 % - 84 % ' Komb (Exacta) 65 % - 69 % Nationell dagug trio (Tris) 59 % Trio (Tris) och Fyra i rad (Quarte) 60 % - 65 % Plats två av tre (Swinger) 65 %

11 ' vinstavdrag beroende på antal startande hästar. Ju fler hästar i ett lopp desto högre vinstavdrag. Storbritannien Vinnare (Win) 86,5 % Plats (Place) 82 % Komb (Exacta) 74 % Trio (Trifecta) 74 % Plats två av tre (Swinger) 70 % Plats V6 (PlacePot) 73 % Plats V4 (QuadPot) 73 % V4 (Jackpot) 71% V6 (Scoop6) 70 % Sydafrika Vinnare (Win) och Plats (Place) 80 % Alla andra spelformer 75 %

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

egeringsbes 1 Jut DD 1 Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband me d hästtävlingar 1 bilaga

egeringsbes 1 Jut DD 1 Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband me d hästtävlingar 1 bilaga egeringsbes 1 Jut DD 1 REGERINGEN 2013-01-17 Fi2013/118 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Ändring av villkor i tillstånd för AB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar

Ändring av villkor i tillstånd för AB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar Protokoll III 2 vid regeringssammanträde 2016-09-22 Fi2016/01834/OU Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ändring av villkor i tillstånd för AB Trav och Galopp att anordna

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri lotteriinspekxk MOM REGERINGEN Finansdepartementet Regeringsbeslut 2013-06-13 AB Svenska Spel Dnr. Fi2012/1723 Fi2012/3929 Fi2012/4494 106 10 Stockholm Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel

Läs mer

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar Regeringen Finansdepartementet Protokoll vid regeringssammanträde 2016-12-14 Fi2016/03465/OU LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2016-12- 2 3 Dnr. Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd att anordna vadhållning

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER OKTOBER 2016

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER OKTOBER 2016 TILLÄGG/ÄNDRINGAR TILL VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER OKTOBER 2016 Ny lydelse kapitel 1 1, 2, 5, 11, 13, 15, 20, 24 och 25, kapitel 5.1 5, kapitel 6 1 samt nytt kapitel 3.7 1-3. Bestämmelserna träder i kraft

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER September 2015

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER September 2015 Tillägg/ändringar till VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER September 2015 Ny lydelse kapitel 1 1 och 30, kapitel 14 1-6 samt nytt kapitel 17 1-7. Bestämmelserna träder i kraft från och med de tävlingar som genomförs

Läs mer

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media.

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media. Spelregler Virtuell Racing 1 Inledning Dessa Spelregler omfattar spel på Virtuell Racing (VR) hos ATG (AB Trav och Galopp). Spelformer som omfattas är Vinnare, Plats, Tvilling, Komb och Trio. Virtuell

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA september 2015 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser

Vadhållningsbestämmelser KAPITEL 1 Vadhållningsbestämmelser Gäller för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio,Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64, V75 och V86. UTGÅVA AV ATG NOVEMBER 2011 8 KAPITEL 1 Vadhållningsbestämmelser

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75

Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser har utfärdats med stöd av regeringens tillstånd för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser. för spelformerna. Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75

Vadhållningsbestämmelser. för spelformerna. Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Utgivna av ATG i oktober 2007 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare,

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Information om förströelsespel

Information om förströelsespel Information om förströelsespel Allmänt om grunderna för tillståndsgivning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst

Läs mer

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING 2009-08-28 Diarienummer: 09LI3580 Cherry Casino AB Södra Långgatan 23 16959 SOLNA Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING BESLUT Cherry Casino AB, 556225-3806, beviljas tillstånd att

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel SFS 1992:1300 Källa: Rixlex Utfärdad: 1992-12-10 Omtryck: SFS 1997:689 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:1248 Lag (1992:1300) om krigsmateriel Inledande bestämmelser 1 Denna lag har avseende på vapen, ammunition

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen Regeringsbeslut III 2-04-21 Fi/01562/UR Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende Lotteriinspektionen Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska MMA Förbundet Organisationsnummer: 802436-5093 Adress: Ölandsgatan

Läs mer

Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter

Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter LO"!il-vR NSPEKTIONEN Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Ansökningsblankett Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på: http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter Du kan även beställa

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (14) meddelat i Stockholm den 15 mars 2017 SÖKANDE Tranell International Ltd, tidigare Unibet (International) Ltd Ombud: Advokat Emil Andersson Advokatfirman Delphi

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER FÖR SPELFORMERNA OKTOBER 2016 VINNARE PLATS TVILLING KOMB TRIO DAGENS DUBBEL V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 TOP 7 BOOST VADHÅLLNINGSBESTÄMMELSER För spelformerna Vinnare, Plats,

Läs mer

Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna spel på värdeautomater

Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna spel på värdeautomater Regeringsbeslut 2013-12-12 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna spel på värdeautomater 1 bilaga Regeringens

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Spelregler Keno och Kung Keno

Spelregler Keno och Kung Keno Spelregler Keno och Kung Keno Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Keno och Kung Keno...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö BESLUT 2006-05-30 Ärendenr. 116 Sökande LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö Motpart XLNS Strategy Resort AB, 556632-5972,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET 1 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 STRYKTIPSET 3 EUROPATIPSET 6 2 Från och med v. 33 2010 kommer den s.k. återbetalningen att

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2013-12-12 Ju2013/8571/DOM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Revisorsnämnden Box 24014 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Revisorsnämnden Riksdagen

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV Inom Västerås kommun är det Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som informerar om lotterifrågor

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska Boxningsförbundet genom dess Proffsboxningskommission c/o Advokatfirman

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Har ni tillstånd för ert lotteri?

Har ni tillstånd för ert lotteri? Har ni tillstånd för ert lotteri? Viktig information för ideella föreningar om vad som gäller innan ni startar ett lotteri Lathund för dig som tänker starta ett lotteri Lotterier har varit en av föreningslivets

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Generella villkor för bidrag till forskning från Vetenskapsrådet

Generella villkor för bidrag till forskning från Vetenskapsrådet Generella villkor för bidrag till forskning från Vetenskapsrådet Villkoren har fastställts för Vetenskapsrådet den 10 november 2015. Villkoren gäller för bidragsbeslut med utbetalning tidigast från och

Läs mer

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april DET INTERNATIONELLA SPELET Hasse Skarplöth, 4 april AGENDA Varför internationellt spel? Nuläge, internationella avtal Framtid, internationella avtal INFORMATION Alltid inbjudande Äkta och trovärdiga Vi

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska Proffsboxningskommissionen Organisationsnummer: 802474-6983 Adress:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA)

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) Till Räddningstjänsten Väst Stormhallsvägen 1 432 32 Varberg ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) Sökande/fastighetsägare Efternamn, Förnamn Adress Personnummer Postnummer/ort Telefonnummer Fastighet

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL

Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL 2 Innehåll I Allmänna bestämmelser... 3 II Minimi-insatser... 5 III Andelsspel... 5 IV Voittaja-spel... 5 V Sija-spel...

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se.

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se. BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 89. Sökande Union Eurocredit AB, 556334-4570 Box 27218 102 53 STOCKHOLM Motpart Euro Finans AB, 556360-0674 Box 167 221 00 LUND Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-21 Närvarande: Justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL Spela på Galopp! SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL GaloppMagasinets spelexpert Geir Stabell har nu kommit till systemspel. Hur du ökar dina vinstchanser och minskar dina insatser. Inte minst

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:93

Regeringens proposition 2002/03:93 Regeringens proposition 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. Prop. 2002/03:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Datum Ärende 2015-09-14 LF 16/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om lotterier I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1

Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1 Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri samt lotteriets upplägg. Villkoren riktar

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet

Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet Villkoren har fastställts av Vetenskapsrådet den 12 december 2016. Villkoren gäller för bidrag som

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter Beslut Diarienr 1 (19) 2015-10-15 1382-2014 AB Svenska Spel 621 80 Visby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Spel- och lotterifrågor särskild ordning

Spel- och lotterifrågor särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet närmare 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005 med

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(6) Kampsportsdelegationen Svenska MMA Förbundet Ölandsgatan 42 116 63 Stockholm Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Kampsportsdelegationens beslut

Läs mer