Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDE SPROTOK Kommunstyrelsen Dnr Ks Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tierps kommun ska komma att ingå i pensionsstiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse" med ändamålet att trygga utfästelser av ålder och efterlevandepension till arbetstagare, tidigare arbetstagare eller dess efterlevande som givits av Tierps kommun och övriga kommuner som beviljats anslutning till stiftelsen att anta stadgar för stiftelsen, bilaga 1 att godkänna konsortieavtalet, bilaga 2, för stiftelsen samt ge kommunstyrelsen bemyndigande att underteckna konsortialavtal så länge det endast handlar om att ansluta nya medlemmar att utse kommunstyrelsens ordförande som Tierps kommuns representant i konsortiesammanträdena att rekommendera stiftelsens styrelse att anta placeringsriktlinjerna för stiftelsen, bilaga 3 att rekommendera stiftelsens styrelse att som stöd för arbetet tillsätta ett placeringsråd för stiftelsen att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att medverka i att utse arbetsgivarledamöter i stiftelsens styrelse samt att uppdra till kommunstyrelsen att besluta vilket belopp som initialt ska avsättas till stiftelsen. Bakgrund Inom ramen för effektiviseringsberedningen diskuteras områden där kommunerna i länet och Uppsala läns landsting kan nå effektiviseringsvinster genom samverkan. Beredningen har bland annat resulterat i att det bildats gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet för sex kommuner i länet samt att en gemensam nämnd för räddningstjänst har skapats för Uppsala, Tierp och Östhammar kommuner. En ytterligare fråga som aktualiserats är om det kan skapas synergier för länets kommuner genom att tillsammans finna lösningar på hur utfästa pensionsåtagande ska tryggas. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

2 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) forts. Dnr Ks Effektiviseringsberedningen gav länets ekonomichefer i uppdrag att ta fram förslag på hur en sådan pensionsstiftelse kan utformas. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott vid olika tillfällen och ett positivt principbeslut har tagits fram av kommunstyrelsen Ekonomichefen har den 14 oktober 2012 överlämnat förslag i ärendet. Ordf sign sign Justerandes sign sign Vidi sign sign Sekr sign sign Utdragsbestyrkande

3 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Datum Oianenummer Diarienummer 1(4) Adress Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala Län Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att Tierps kommun ska komma att ingå i pensionsstiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse" med ändamålet att trygga utfästelser av ålder och efterlevandepension till arbetstagare, tidigare arbetstagare eller dess efterlevande som givits av Tierps kommun och övriga kommuner som beviljats anslutning till stiftelsen att anta stadgar för stiftelsen bilaga 1 att godkänna konsortieavtalet bilaga 2 för stiftelsen samt ge kommunstyrelsen bemyndigande att underteckna konsortialavtal så länge det endast handlar om att ansluta nya medlemmar att utse kommunstyrelsens ordförande som Tierps kommuns representant i konsortiesammanträdena att rekommendera stiftelsens styrelse att anta placeringsriktlinjerna för stiftelsen bilaga 3 att rekommendera stiftelsens styrelse att som stöd för arbetet tillsätta ett placeringsråd för stiftelsen att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att medverka i att utse arbetsgivarledamöter i stiftelsens styrelse samt att uppdra till kommunstyrelsen att besluta vilket belopp som initialt ska avsättas till stiftelsen Bakgrund Inom ramen för effektiviseringsberedningen diskuteras områden där kommunerna i länet och Uppsala läns landsting kan nå effektiviseringsvinster genom samverkan. Beredningen har bl.a. resulterat i att det bildats gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet för sex kommuner i länet samt att en gemensam nämnd för räddningstjänst har skapats för Uppsala, Tierp och Östhammar kommuner. En ytterligare fråga som aktualiserats är om det kan skapas synergier för länets kommuner genom att tillsammans finna lösningar på hur utfästa pensionsåtagande ska tryggas. Effektiviseringsberedningen gav länets ekonomichefer i uppdrag att ta fram förslag på hur en sådan pensionsstiftelse kan utformas. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott vid olika tillfällen och ett positivt principbeslut har tagits fram av kommunstyrelsen Gemensam service Ekonomienheten Handläggare Conny Rönnholm Tierp Ekonomichef Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Telefon: Fax: E-post: nholrnetierp.se

4 2(4) Diskussioner förs för närvarande om hur det kapital som ska tryggas i stiftelsen ska placeras för att stiftelsen ska kunna svara upp mot kraven på dels värdesäkring av kapitalet dels en avkastning därutöver. Ärendet bereds nu i respektive kommun och ett flertal av kommunerna är positiva till att bilda en gemensam pensionsstiftelse inom länet. För att kunna ingå i stiftelsen och då även vara en part i konsortialavtalet krävs att kommunen gör en insättning i stiftelsen. Detta kan ske så fort stiftelsen är bildad eller vid senare tidpunkt. Det innebär att det räcker med att en kommun gör en placering för att stiftelsen ska vara bildad, övriga kommuner och landstinget kan anslutas vid senare tidpunkt. Förslaget Att planera för framtida pensionsutbetalningar är ett sätt att skapa stabilare förutsättningar för att behålla en ekonomi i balans. Utgångspunkten är att varje generation genom sina skattebetalningar ska täcka de kostnader som är förenade med produktion av den service generationen erhåller. I nuvarande pensionskostnadslösning för en kommun bär framtida generationer kostnaden för pensioner intjänade före I kommuner och landsting belastar sedan 1998 såväl pensionsutbetalningar till medarbetare avseende ansvarsförbindelsen som pensionsintjänande för dagens medarbetare den kommunala ekonomin. Under de närmaste decennierna kommer pensionsutbetalningarna på ansvarsförbindelsen att öka och därmed vara ansträngande för många kommuner och landsting. I nedanstående matris redovisas några frågor som ska prövas vid valet av tryggande för att möta de framtida ökade pensionskostnaderna. Kapitalet uteslutande till till pensioner Kommun måste skjuta till m mer kapital vid behov M Möjlighet att använda pensionskapitalet i verksamheten M Möjlighet att påverka förvaltare och förvaltning Skuldförning Försäkring Stiftelse Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja, via återlån Ja Nej Ja Möjlighet att resultatreg treg lera Nej N el Nej Ja Avkastningsskatt Nej Ja Ja Löneskatt Utbetalt belopp Avsatt belopp Avsatt belopp Förslaget är att kommunerna bildar en gemensam pensionsstiftelse. Grunden för att välja stiftelse är främst möjligheten till resultatutjämning samt att pengar som placeras hos stiftelsen till del kan återlånas till kommun eller landsting. Resultatutjämning åstadkoms genom att begära gottgörelse ur stiftelsen de år då resultatet i kommunen tyngs av pensionskostnaderna och att avstå från gottgörelse de år då kostnaderna klaras inom ramen för de skatteintäkter som finns. Syftet med en pensionsstiftelse är således dels att säkra, trygga, det åtagande som kommunen gjort avseende medarbetarnas pensioner för att underlätta de framtida utbetalningarna dels att få en jämnare belastning av kostnader mellan skattebetalande generationer. En gemensam pensionsstiftelse har bedömts vara det mest kostnadseffektiva sättet att förvalta pensionsmedel. En pensionsstiftelse bedöms inte medföra administrativa kostnader i någon större omfattning. Något om stiftelse som som form form för för tryggande av av pensionsförpliktelser En pensionsstiftelse utgör en säkerhet för de pensionsförpliktelser som kommunerna har gentemot sina medarbetare eller dess efterlevande. Stiftelsen innebär inte att kommunen Ekonomienheten

5 3(4) befrias från ansvaret för givna pensionslöften utan stiftelsen är endast kommunens verktyg för att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare. Tillvägagångssättet vid tryggande av pensionsförpliktelser genom pensionsstiftelse är att arbetsgivaren överför medel till stiftelsen. Pensionsstiftelsen utfäster inte pension, det gör arbetsgivaren. Stiftelsen betalar inte heller ut pension, det gör arbetsgivaren på samma sätt som i dag. Då pensionsutbetalning skett till de tidigare medarbetare begär kommunen utbetalning, gottgörelse, från stiftelsen motsvarande del av vad som utbetalts. Förutsättningen för att stiftelsen ska kunna lämna gottgörelse är att stiftelsens tillgångar minst motsvarar värdet av den skuld den ska trygga. Särskild löneskatt betalas i dagsläget på pensionsutbetalningar (24,26 %). Vid stiftelsealternativet betalas löneskatt istället redan när kapitalet avsätts till stiftelsen. Värdetillväxten i stiftelsen lönebeskattas därmed inte. Till skillnad från egen skuldförning av pensionsmedel betalar en stiftelse så kallad avkastningsskatt. Avkastningsskatten är ca 0,4 procent av pensionskapitalet. Avkastningsskatten är den största nackdelen för alternativet med en pensionsstiftelse. Denna skatt kan dock till del kompenseras av att löneskatt inte uppkommer på den värdetillväxt som uppstår på det kapital som stiftelsen förvaltar. Kommentarer till till föreslaget konsortialavtal och och stadgar stadgar Konsortialavtalet skapar ett forum där samtliga kommuner som ingår i stiftelsen dels får möjlighet till insyn och inflytande i stiftelsen dels tar successiva beslut om kommuner som ska ingå i stiftelsen samt föreslå arbetsgivarrepresentanter till stiftelsens styrelse. Avtalet har setts som nödvändigt då det inte är praktiskt att ha samtliga kommuner representerade i stiftelsens styrelse. Om samtliga kommuner och landstinget skulle ingå i styrelsen för stiftelsen kommer styrelsen att kunna bli 18 personer då arbetstagarparterna ska ha en representant per stiftare i styrelsen. De stadgar som redovisas i ärendet är att se som standardstadgar för en pensionsstiftelse. Det som gjorts i nu aktuella stadgar är att föra in hur stiftelsen ska hantera det förhållande att det är flera parter som ingår i stiftelsen och att det är flera parters kapital som ska förvaltas. Beslutsgången för for bildande av av stiftelse stiftelse Länets kommuner prövar nu bildande av en gemensam pensionsstiftelse. 1 I detta ärende föreslås att Tierps kommun beslutar att medverka till att en stiftelse bildas där kommunen ska ingå. Beslutsgången i ärendet föreslås ske i följande steg: 1. I. Kommunfullmäktige i respektive i kommun beslutar att bilda en pensionsstiftelse innehållande stadgar, konsortieavtal varvid respektive kommun som ska ingå i stiftelsen utser representant/er i konsortiet samt även får lämna förslag till styrelse. 2. Stiftelsen registreras hos Länsstyrelsen i Stockholms län varvid styrelsens medlemmar ska registreras för godkännande av Finansinspektionen. 3. styrelsen beslutar om placeringsriktlinjerna och konsekvensanalys där en redovisning ska ske av stiftelsens avkastningsmål och hur de ska beräknas, en kvantifiering av den förväntade avkastningen och de risker som finns i de kapitalplaceringar som stiftelsen får göra samt hur rapportering av befintlig risk i gjorda placeringar ska ske. Både placeringsriktlinjerna samt konsekvensanalysen ska godkännas av Finansinspektionen. Ekonomienheten

6 4(4) Genom att kommuner successivt kan ansluta sig till stiftelsen ska konsortialavtalen förnyas. Kommunstyrelsens i respektive kommun bör därför få ett bemyndigande att svara för det undertecknandet av konsortialavtal så länge det endast handlar om att ansluta nya medlemmar. Målet är att pensionsstiftelsen ska vara uppsatt för att kunna tas i bruk per Respektive kommun avgör sedan i vilken takt de ska avsätta medel till stiftelsen för tryggande av del av sitt pensionsåtagande och blir då en del av konsortiet och ansluts därigenom till stiftelsen. För att respektive stiftare ska kunna göra avsättningar till stiftelsen måste de ta fram en aktuell beräkning på sin pensionsskuld. Av denna skuld ska det sedan anges hur stor dei del av åtagandet som tryggas genom stiftelsen. Denna beräkning och del som tryggas kommer sedan att utgöra en bilaga till stiftelsestadgan som då blir unik för respektive stiftare, se förslag till stadgar 2. Ekonomiska konsekvenser Bildande av en pensionsstiftelse är förknippade med kostnader för bl.a. framtagning av placeringsriktlinjer där externa resurser används. Kostnaden för detta uppskattas till högst 100 tkr och fördelas mellan de kommuner som medverkar i bildandet av stiftelsen. Kapitalet som finns placerat i pensionsstiftelsen kommer att belastas med avkastningsskatt och vid inbetalningen ska särskild löneskatt betalas. Normalt betalas särskild löneskatt på de faktiska pensionsutbetalningarna dvs. vid en senare tidpunkt. Motvikten till dessa två belastande faktorer är att den förräntning som uppkommer på kapitalet i stiftelsen blir fri från särskild löneskatt. Conny Rönnholm Ekonomichef Ekonomienheten

7 Bilaga 1 Stadgar för Uppsala läns Pensionsstiftelse 1 Firma Stiftelsens namn är Uppsala läns Pensionsstiftelse. 2 Ändamål Stiftelsen är en gemensam stiftelse. Stiftelsens uteslutande ändamål att trygga utfästelser av ålders och efterlevandepension, som givits av respektive kommun i Upplands län som beviljats anslutning till stiftelsen i fortsättningen benämnt arbetsgivaren åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande. För vardera ingående arbetsgivare redovisas i särskild förteckning vilket pensionsåtagande som stiftelsen ska trygga. 3 Anslutning till stiftelsen Till stiftelsen ansluts arbetsgivare som beviljats inträde av styrelsen eller den styrelsen utser. 4 Styrelse Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter med lika fördelning mellan arbetsgivarna och de anställda som omfattas av stiftelsen. Om styrelsesuppleanter nomineras kan dessa vara minst fyra och högst åtta stycken och nomineras i samma ordning och fördelning som gäller för ordinarie ledamöter. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av fyra år till lika antal av arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsen ändamål. Styrelsen är beslutför, när antalet närvarande vid sammanträde utgör minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilka de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att delta i ärendets avgörande. Stiftelsen ska ha sitt säte på den ort, där arbetsgivaren med den största andelen i stiftelsen har sitt säte, vilken för närvarande är Uppsala. 5 Protokoll Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje sammanträde därtill utses. Protokollen ska föras i nummerföljd och ska förvaras på betryggande sätt. 6 Firmateckning Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen därtill utser.

8 ! 7 Räkenskapsår Stiftelsen räkenskapsår är kalenderår. 8 Revision Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska granskas av auktoriserad revisor som utses av Uppsala kommun. 9 Placeringsriktlinjer Styrelsen ska fastställa placeringsriktlinjer med beaktande av vad som stadgas i 10 b tryggandelagen. Styrelsen ansvarar för att placeringsriktlinjerna följs och ska fortlöpande pröva om de behöver ändras. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna lämnas in till Finansinspektion senast när de börjar användas och ger samtidigt in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för stiftelsen och de som omfattas av stiftelsens ändamål. 10 Förvaltning Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av av vad som stadgas i 10 i 10 a a tredje - femte stycket tryggandelagen och 10 b tryggandelagen. 11 Information Styrelsen ansvar för den information som det åligger stiftelsen att ge enligt 10 d tryggandelagen. 12 Gottgörelse Om respektive kommuns rätt till gottgörelse gäller vad som föreskrivs i tryggandelagen. 13 Likvidation I fråga om likvidation gäller vad som stadgas i tryggandelagen. 14 Stadgeändring Ändring av stadgarna beslutas av styrelsen, dock att ändring avseende stiftelsens ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 tryggandelagen. Stadgarna har fastställts med styrelsen för Uppsala läns Pensionsstiftelse den XX 20xx NN NN NN NN

9 Bilaga 2 Konsortieavtal för kommuner som har del i Uppsala läns Pensionsstiftelse

10 Mellan nedan förtecknade kommuner och kommuner som senare ansluter sig till detta avtal har denna dag träffas följande konsortialavtal ("Konsortieavtalet" eller "Avtalet") om samverkan ("Konsortiet") i frågor rörande Uppsala läns Pensionsstiftelse nedan benämnd "Stiftelsen". Parterna i Konsortialavtalet benämns nedan gemensamt "Konsortiemedlerniar". "Konsortiemedlem/ar". Uppsala kommun orgnr xxx adress xxxx Heby kommun 1-1åbo Håbo kommun Knivsta Kommun Tierps kommun Älvkarleby kommun Östhammars kommun 1. BAKGRUND M.M. Konsortiemedlemmarna har fattat beslut om att bilda Uppsala läns Pensionsstiftelse, org.nr.xxxxxxx, och att avsätta medel till denna stiftelse. Stiftelsen är en gemensam pensionsstiftelse med förmögenhetsgemenskap dvs. sådan pensionsstiftelse där två eller flera kommuner har avsatt medel, som sammanslagits till en gemensam förmögenhetsmassa i vilken arbetsgivarna äger del i förhållande till sina förmögenhetstillskott efter avdrag för uttag. Stiftelsens uteslutande ändamål att trygga utfästelser av ålders- och efterlevandepension, som givits av respektive kommun i Upplands län som beviljats anslutning till stiftelsen i fortsättningen benämnt arbetsgivaren åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande. Anslutning till konsortiet har skett genom att envar av Konsortiemedlemmarna påtecknat ett originalexemplar av Avtalet. Avtalet förvaras hos Uppsala kommun. Senare anslutning kan ske av ytterligare part genom undertecknande av en särskild anslutningshandling som skall förvaras tillsammans med originalexemplaret av detta Avtal. Syftet med Konsortiet är att ge en komplettering till Stiftelselagen (1994:1220) och till lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (Tryggandelagen) regler om gemensamma pensionsstiftelser och skall vara ett forum för angelägenheter som rör Stiftelsen och därvid tillvarata Konsortiemedlemmarnas intressen. Konsortiets verksamhet bedrivs genom konsortiesammanträde och i förekommande fall ett inrättat Arbetsutskott. En förutsättning för medlemskap är att Konsortiemedlem tryggar pension genom stiftelsen.

11 2. KONSORTIEMEDLEMS SKYLDIGHETER Konsortiemedlem åtar sig att a) för de pensionslöften Konsortiemedlem avser att trygga i Stiftelsen, avsätta nödvändiga medel till Stiftelsen, så att Konsortiemedlems andel av Stiftelsens förvaltade kapital motsvarar i frågavarande andel av pensionsskulden och att b) i övrigt på bästa sätt verka för och följa bestämmelserna i detta Avtal. Konsortiemedlemmarna är överens om att Konsortiemedlem från tid till annan kan få avvika från ovanstående, t.ex. full fondering, om detta anses vara till fördel för Konsortiemedlemmen. 3. STYRELSEN 1 I STIFTELSEN Styrelsen för Stiftelsen skall enligt Stiftelsens stadgar bestå av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter med lika fördelning mellan ledamöter valda av Konsortiemedlemmarna ("Arbetsgivarledamöter") och ledamöter valda av de anställda som omfattas av Stiftelsen ("Arbetstagarledamöter"). Om styrelsesuppleanter nomineras skall dessa vara minst fyra och högst åtta stycken och nomineras i samma ordning och fördelning som gäller för ordinarie ledamöter. Konsortiemedlemmarna är överens om att Arbetsgivarledamöter skall, efter beaktande av lämnat förslag av respektive Kommun väljas av konsortiemedlemmarna. Arbetstagarledamöter väljs in i den ordning som framgår av Tryggandelagen. 4. KONSORTIESAMMANTRÄDE Beslut inom Konsortiet fattas av konsortiesammanträde. Till varje konsortiesammanträde utser varje Konsortiemedlem en representant per påbörjad invånare i medlemskommunen. Beslut vid konsortiesammanträde fattas med enkel majoritet och Konsortiet är besiutsfört beslutsfört om endast om samtliga Konsortiemedlemmar representeras vid mötet. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst. Konsortiesammanträde skall äga rum minst en gång varje kalenderår senast under juni månad, varvid följande dagordning skall följas: a) Val av mötesordförande b) Val av protokollförare vid konsortiesammanträdet c) Val av två justeringsmän d) Prövning av om konsortiesammanträdet sammankallats i föreskriven ordning e) Inrättande av Arbetsutskott och i förekommande fall val av ledamöter till Arbetsutskottet f) Övriga frågor Kallelse till konsortiesammanträde skall ske genom Uppsala kommun. Kallelse med förslag till dagordning samt tid och plats skall sändas till Konsortiemedlem tidigast fyra och senast två veckor före konsortie-sammanträde. Konsortiemedlem kan när som helst påkalla ett konsortiesammanträde. Kallelse till konsortiesammanträde sker enligt ovanstående stycke. Vid alla konsortiesammanträden skall det föras protokoll, vilka skall föras i paragrafnummerordning. Protokoll skall justeras av minst två personer representerande olika Konsortiemedlemmar. Protokoll skall förvaras hos Uppsala kommun.

12 5. UPPGIFTER FÖR ARBETSUTSKOTT Konsortiet kan, om Konsortiemedlemmarna finner lämpligt, inrätta ett Arbetsutskott. Arbetsutskottet skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara ordförande och en sekreterare; alla med ett års mandattid med möjlighet till omval. Varje Konsortiemedlem får nominera högst en ledamot. Innan Konsortiemedlem beslutar vilka personer som skall nomineras till ledamöter skall samråd äga rum med övriga Konsortiemedlemmar. Ordförande och sekreterare väljs inom Arbetsutskottet med enkel majoritet. Sammanträde i Arbetsutskottet sker på tid och plats som bestäms av dess ordförande. Arbetsutskottets ordförande svarar också i förekommande fall för förslag till dagordning för konsortiesamrnanträden konsortiesammanträden enligt dagordning enligt punkt 4 ovan. Arbetsutskottet skall svara för följande frågor: - Lämna förslag på Arbetsgivarledamöter till Stiftelsens styrelse senast i februari månad det år styrelseledamöter skall väljas. Förslaget skall presenteras för var konsortiemedlem som representerar sin kommun. Styrelseledamot väljs normalt på tre år. Därvid skall föreslagen ledamot ha den kompetens som uppdraget förutsätter, ha genomgått erforderlig prövning hos Finansinspektionen och ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för sitt uppdrag. Innan förslag till respektive kommun lämnas skall samråd äga rum med Konsortiemedlemmarna. - Hantera löpande frågor inom Konsortiet som avser administration av Konsortiet och andra frågor som konsortiesammanträdet uppdragit åt Arbetsutskottet att ansvara för. - Vart tredje år utvärdera styrelsens arbete. Om utvärdering sker med externt stöd skall kostnader fördelas mellan Konsortiemedlemmarna i förhållande till Konsortiemedlems andel av Stiftelsen förvaltat kapital. - Föreslå eventuella styrelsearvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna. - Om det framkommer skäl eller föreligger omständigheter som skulle innebära att förändringar av Stiftelsens stadgar skulle kunna gynna Konsortiemedlemmarnas och deras pensionsborgenärers gemensamma intressen, föreslå sådana förändringar av Stiftelsens stadgar. - Minst en gång varje år och när önskemål framförts av Konsortiemedlem eller när behov föreligger enligt Arbetsutskottets ordförande, kalla Konsortiemedlemmarna Konsortiemedlemmama till konsortiesammanträde för behandling av frågor som berör Stiftelsen. - Att Konsortiemedlemmama Konsortiemedlemmarna erhåller skriftlig information om när ny Konsortiemedlem inträtt eller utträtt. - Arbetsutskottets ordförande skall informera Konsortiemedlemmarna Konsortiemedlemmama om dennes egen post adress och e-postadress. Vid sammanträde med Arbetsutskottet skall föras protokoll i löpande paragrafnummerordning. Protokollet skall förvaras av ordföranden. Skulle behov av firmateckning inom Konsortiet uppkomma, tecknas firman av Arbetsutskottets ledamöter i förening. 6. BESTÄMMELSER FÖR IN- OCH UTTRÄDE Kommuner i Uppsala län som avsätter/har avsatt medel till Stiftelsen för tryggande av pension skall med beaktande av nedan delta i Konsortiet. Inträde i Konsortiet beviljas enhälligt av Konsortiets medlemmar. Utträde kan endast beviljas Konsortiemedlem, om denne ej längre har några pensionsutfästelser tryggade i pensionsstiftelsen eller då Konsortiemedlems pensionsfond av annat skäl skall upplösas.

13 7. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE Avtalet träder i kraft när det behörigen undertecknats av Konsortiemedlemmarna eller från det att senare ansluten Konsortimedlem undertecknat särskild anslutningshandling. Konsortiemedlem förbinder sig att följa bestämmelserna i detta Avtal så länge som denne tryggar medel i Stiftelsen. Upphör Avtalet att gälla för Konsortiemedlem är denne inte befriad från ansvar för brott mot Avtalet begångna före tidpunkten då Avtalet upphörde. Avtalet skall fortsätta äga giltighet mellan kvarvarande Konsortiemedlemmar. 8. MEDDELANDEN Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat brev till Konsortiemedlemmarnas senast uppgivna adresser, Adresser och kontaktpersoner för respektive Konsortiemedlem vid ingåendet av detta Avtal framgår av Bilaga 1. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda a) om det avlämnats med bud: vid överlämnandet; och b) om det skickats med rekommenderat brev: tre dagar efter avlämnande för postbefordran. Meddelanden till Arbetsutskottets ordförande skall ske till de kontaktuppgifter denne lämnat. Adressändring och ändring av kontaktpersoner skall meddelas övriga Konsortiemedlemmar på sätt och skall anses ha kommit mottagaren tillhanda som föreskrivs ovan i denna bestämmelse. 9. ÄNDRINGAR Ändringar av och tillägg till Avtalet skall, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av Konsortiemedlemmarna. 10. FULLSTÄNDIG REGLERING Avtalet med dess bilaga/bilagor utgör Konsortiemedlemmarnas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet. 11. ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN Om förutsättningarna för Avtalet i väsentlig mån skulle ändras eller Avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom Konsortiemedlemmarnas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med Konsortiemedlemmarnas intentioner, skall på begäran av endera Konsortiemedlem förhandlingar inledas i syfte att anpassa Avtalet till de ändrade förhållanden som då råder. 12. TVISTFÖRFARANDE Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal liksom tvister härledande ur detta avtal ska avgöras av Uppsala tingsrätt. Uppsala den xx månad 2012 Detta Avtal har träffats dag som ovan och har upprättats i ett original. Varje konsortiemedlem har erhållit en kopia. NN Kommun NN Kommun

14 Förslag på Placeringsriktlinjer en förtydligad version Uppsala Läns pensionsstiftelse

15 1. INTRODUKTION Bakgrund till Kommunernas pensionsstiftelse - "Stiftelsen" Målsättning för placeringsverksamheten i Stiftelsen Syftet med Placeringsriktlinjerna 5 1, Uppdatering av placeringsriktlinjerna 6 2. PLACERINGSREGLER Övergripande om placeringsverksamheten Tillåtna tillgångsslag Strategisk tillgångsallokering Beräkning av portföljens värde samt över- och undervärden av limit Motparter ,5. Förvar Taktisk tillgångsfördelning , Förvaltningsstruktur Krav på följsamhet till den strategiska tillgångsfördelningen Regler för finansiering av gottgörelse Val av värdepapper Enhandsengagemang för stiftelsens förmögenhet Belåning Räntebärande värdepapper Aktier och aktierelaterade instrument Alternativa placeringar Likvida medel Värdepappersfonder Derivatinstrument och värdepapperslån Optioner och andra derivatprodukter Värdepapperslån 14 2

16 3. RISKHANTERING Marknadsrisken Likviditetsrisken Motpartsrisken Mäta placeringsrisker Limit och gränsvärdeskontroll ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Schematisk bild över organisation, ansvarsfördelning och rapportering rapporlering Styrelsens ansvar ,2, Placeringsrådets (tillsvidare Styrelsens) ansvar FAKTA OCH PROGNOSER OM KOMMUNERNAS PENSIONSSTIFTELSE Adress och organisationsnummer Styrelse och sekreterare Revisorer Räkenskapsår Totala tillgångar Tillsyn SELEKTIONS- OCH AVVECKLINGSKRITERIER FÖR FÖRVALTARE Extern förvaltares behörighet Formella handlingar Andel av extern kapitalförvaltares förvaltade kapital Urvalskriterier Förvaltarens åtaganden Avveckling av förvaltare och fonder RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING Rapportering Rapporteringens syfte 21 3

17 Ansvar Månadsrapport Kvartalsrapport Uppföljning Uppföljningens syfte Jämförelseindex DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER PLACERINGSRIKTLINJERNAS FASTSTÄLLANDE APPENDIX 27 4

18 1. INTRODUKTION 1.1. Bakgrund till Uppsala Läns pensionsstiftelse - "Stiftelsen" Kommunerna i Uppsala Län "Kommunerna" har beslutat att gemensamt trygga pensionsåtaganden i Uppsala Läns pensionsstiftelse "Stiftelsen". Stiftelsen är en förmögenhetsgemensam pensionsstiftelse för arbetsgivare inom kommunerna i Uppsala Län och har i uppdrag från Kommunerna att förvalta Kommunernas pensionsmedel. Kommunerna har som arbetsgivare lämnat kapitalvärdebestämda temporära eller livsvariga ålders- och/eller efterlevandepensioner. Dessa pensionslöften har tryggats i Stiftelsen. Stiftelseförmögenheten som överstiger stiftelsens pensionsreserv kan användas till nya pensionslöften från arbetsgivaren eller hämtas som gottgörelse för andra pensionskostnader som arbetsgivaren har Målsättning för placeringsverksamheten i Stiftelsen Målet för placeringsverksamheten i Stiftelsen är att uppnå en avkastning efter förvaltningsavgifter på tillgångarna som långsiktigt genererar en återbäring som motsvarar arbetsgivarens pensionskostnader. Stiftelsen utgör en pant för pensionsutfästelser och ska vid en eventuell konkurs likvideras för att kunna teckna försäkring för de pensionsberättigade. Stiftelsens placeringar skall långsiktigt kunna skapa en avkastning som överstiger de årliga pensionsutbetalningarna och ger möjlighet för Kommunerna som arbetsgivare att erhålla gottgörelse. Styrelsens uppfattning är att detta motsvarar ett långsiktigt årligt avkastningskrav definierat som Kalkylränta + inflationstakt, f n XX% + XX%. Styrelsen kommer i sin förvaltning tillse att Stiftelsens placeringar är omsättningsbara för att skapa ett likviditetsmässigt gott utgångsläge varje år. Det är Styrelsens uppfattning att en balanserad portfölj med ett betydande inslag av reala tillgångar krävs för att nå totalavkastningsmålen med en kontrollerad risknivå, mätt som årlig standardavvikelse under 10 %. Det innebär att 2 av 3 år kommer avkastningen att ligga mellan + 15 % till 7 % med ett genomsnitt av drygt 6 %. Målsättningen med placeringsverksamheten är följande; 1. Att det placerade kapitalets tillväxt på lång sikt ska möta pensionskostnadernas utveckling 2. Att skapa ett årligt likviditetstillskott för att möta möjligheten till pensionsutbetalning 3. Att kontrollera riskerna i placeringsverksamheten så att den förväntade avkastning uppnås med stor sannolikhet 1.3. Syftet med Placeringsriktlinjerna För att säkerställa att den långsiktiga och kortsiktiga målsättningen för placeringsverksamheten uppnås inom ramen för den risktolerans som accepteras, har Styrelsen för Stiftelsen utfärdat dessa Placeringsriktlinjer. Placeringsriktlinjerna fungerar som en vägledning i det dagliga arbetet för de personer, inom och eventuellt utanför Stiftelsen, som arbetar med portföljen. Syftet med placeringsriktlinjerna är att beskriva ett regelverk som ska gälla för Stiftelsens kapitalförvaltning och att ge Styrelsen interna, såväl som externa, riktlinjer för placeringsverksamhetens; tillgångsfördelning, ansvarsorganisation, riskuppföljning rapportering. rapportering, 5

19 1.4. Uppdatering av placeringsriktlinjerna Stiftelsens placeringsriktlinjer ska löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden inom Stiftelsen samt beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Placeringsriktlinjerna ska varje år i samband med styrelsens undertecknande av årsredovisningen fastställas av Stiftelsens styrelse. I samband med undertecknandet av årsredovisningen undertecknas även placeringsriktlinjerna. Eventuella förändringar meddelas Finansinspektionen. 6

20 2. PLACERINGSREGLER Stiftelsens styrelse är ansvarig för förvaltningens resultat och dess inriktning. De av statsmakterna beslutade formella ramarna för placeringsverksamheten finns angivna i; Lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. {1967:531) (1967:531) och de hänvisningar som i den lagen görs till Styrande för dessa placeringsriktlinjer är också; stadgarna för Kommunernas pensionsstiftelse Placeringarna skall ske så att framtida pensionsutbetalningar möjliggörs och att avkastningen varje år ger utrymme att betala pensionskostnaderna Övergripande om placeringsverksamheten. Regler för placeringsverksamheten kan delas upp i fyra avsnitt: 1. Tillgångsslag som Stiftelsen får nyttja i sin placeringsverksamhet 2. Strategisk tillgångsfördelning, ger de övergripande riktlinjerna, bl a normalposition i den långsiktiga tillgångsfördelningen, index och gränsvärden för max- och minposition 3. Taktisk tillgångsfördelning, syftar till att visa vilken förvaltningsstruktur som gäller och styr förvaltningens awikelser avvikelser från den strategiska normalpositionen, vilka principer som gäller vid beräkning av portföljens värde samt eventuella krav på rebalansering att återställa ursprungsvikterna. 4. Val av värdepapper, och vilka gränsvärden som gäller vid placering i enskilda värdepapper eller värdepappersfonder Tillåtna tillgångsslag Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag 1. Räntebärande värdepapper såsom penningmarknadsinstrument, nominella obligationer, realränteobligationer, återlån, värdepappersfonder, FRN {löpande (löpande skuldebrev med rörlig ränta). 2. Svenska noterade aktier och aktierelaterade instrument, värdepappersfonder, konvertibla skuldebrev, teckningsrätter. 3. Utländska noterade aktier och aktierelaterande instrument såsom värdepappersfonder 4. Utländska räntebärande värdepapper såsom penningmarknadsinstrument, nominella obligationer, realränteobligationer, värdepappersfonder, FRN{löpande FRN(löpande skuldebrev med rörlig ränta). 5. Alternativa tillgångsklasser, så som fastigheter, private equity investeringar, hedgefonder, råvaror. Motpartsrisken måste beaktas enligt p samt p Börshandlade indexfonder, s k Exchange Traded Funds och strukturerade produkter. Motpartsrisken måste beaktas enligt p samt p Derivatinstrument och terminskontrakt som är standardiserade och föremål för clearing 8. Likvida medel i svensk och utländsk valuta. 7

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län KS 10 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-09-27 Diarienummer KSN-2012-0855 Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och

Läs mer

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län KS 5 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-11-06 Diarienummer KSN-2012-0855 Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala län KS-2012/611

Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala län KS-2012/611 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/611 2012-08-20 Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Placeringsriktlinjer. Mellersta Norrlands pensionsstiftelse. Beslutade

Placeringsriktlinjer. Mellersta Norrlands pensionsstiftelse. Beslutade Placeringsriktlinjer Mellersta Norrlands pensionsstiftelse Beslutade 2014-12-17 1. INTRODUKTION 5 1.1. Bakgrund till Mellersta Norrlands pensionsstiftelse - Stiftelsen 5 1.2. Målsättning för placeringsverksamheten

Läs mer

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17 PLACERINGSPOLICY Beslutad 2013-04-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 1.1 Legala förutsättningar... 1 1.2 Placeringsreglernas syfte och struktur... 1 1.3 Etiska riktlinjer... 1 2 MÅLFORMULERING...

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4632 Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande 1 S T A D G A R F Ö R Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande Antagen av styrelsen 2015-11-23 och godkänd av Länsstyrelsen 2016-03-31 Ersätter tidigare version daterad 2011-03-23

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner KPMG har av s revisorer fått i uppdrag att gör en

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer