Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala län KS-2012/611

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala län KS-2012/611"

Transkript

1 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/ Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala län KS-2012/611 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bilda en pensionsstiftelse för att för trygga utfästelser om pension, som getts av kommunen till dess arbetstagare eller deras efterlevande, att fastställa stadgar för stiftelsen enligt bilaga 1, att fastställa konsortialavtal bilaga 2, att styrelsen för stiftelsen ska bestå av åtta personer varav fyra från arbetsgivarparten och fyra från arbetstagarparten samt att uppdra till stiftarna att utforma förslag till placeringsriktlinjer för stiftelsen vilka stiftelsen sedan har att fastställa. Göran Nilsson

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Kjell Åhnberg Datum KS-2012/ Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala län KS-2012/611 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bilda en pensionsstiftelse för att för trygga utfästelser om pension, som getts av kommunen till dess arbetstagare eller deras efterlevande, att fastställa stadgar för stiftelsen enligt bilaga 1, att fastställa konsortialavtal bilaga 2, att styrelsen för stiftelsen ska bestå av åtta personer varav fyra från arbetsgivarparten och fyra från arbetstagarparten samt att uppdra till stiftarna att utforma förslag till placeringsriktlinjer för stiftelsen vilka stiftelsen sedan har att fastställa. Sammanfattning En kommun kan välja tre sätt att hantera de kostnader och betalningar som kommunen har för de pensionsutfästelser som getts till medarbetarna för deras intjänande. Fokus ligger främst på att trygga det åtagande som kommunen har för pensioner intjänande tom Tryggandet kan endera ske genom att bygga upp kapital i balansräkningen (skuldförning) eller genom en försäkringslösning eller genom avsättningar till en pensionsstiftelse. Beroende på vilket beslut kommunen tar så påverkar det kommunens ekonomi både i ett kortare och längre perspektiv. I det följande redogörs översiktligt för alternativen och lämnas förslag till val av alternativ. Bakgrund I kommuner och landsting belastar sedan 1998 såväl pensionsutbetalningar till medarbetare avseende ansvarsförbindelsen som pensionsintjänande för dagens medarbetare den kommunala ekonomin. Under de närmaste decennierna kommer pensionsutbetalningarna på ansvarsförbindelsen att öka och därmed vara ansträngande för många kommuner och landsting.

3 I nedanstående matris redovisas några frågor som ska prövas vid valet av tryggande för att möta de framtida ökade pensionskostnaderna. Kapitalet uteslutande till pensioner Kommun måste skjuta till mer kapital vid behov Möjlighet att använda pensionskapitalet i verksamheten Möjlighet att påverka förvaltare och förvaltning Skuldförning Försäkring Stiftelse Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja, via återlån Ja Nej Ja Möjlighet att resultatreglera Nej Nej Ja Avkastningsskatt Nej Ja Ja Löneskatt Utbetalt belopp Avsatt belopp Avsatt belopp En genomgång av de olika förslagen har gjorts och förslaget är att kommunerna bildar en gemensam pensionsstiftelse i vilken även landstinget i Uppsala län kan ingå. Grunden för att välja stiftelse är främst möjligheten till resultatutjämning samt att pengarna hos stiftelsen till del kan återlånas till kommun eller landsting. Resultatutjämning åstadkoms genom att begära gottgörelse ur stiftelsen de år då resultatet i kommunen tyngs av pensionskostnaderna och att avstå från gottgörelse de år då kostnaderna klaras inom ramen för de skatteintäkter som finns. En gemensam pensionsstiftelse har bedömts vara det mest kostnadseffektiva sättet att förvalta pensionsmedel. En pensionsstiftelse bedöms inte medföra administrativa kostnader i någon större omfattning. Något om stiftelse som form för tryggande av pensionsförpliktelser En pensionsstiftelse utgör en säkerhet för de pensionsförpliktelser som kommunerna har gentemot sina medarbetare eller dess efterlevande. Stiftelsen innebär inte att kommunen befrias från ansvaret för givna pensionslöften utan stiftelsen är endast kommunens verktyg för att trygga sitt pensionsåtagande. Tillvägagångssättet vid tryggande av pensionsförpliktelser genom pensionsstiftelse är att arbetsgivaren överför medel till stiftelsen. Pensionsstiftelsen utfäster inte pension, det gör arbetsgivaren. Stiftelsen betalar inte heller ut pension, det gör arbetsgivaren på samma sätt som i dag. Då pensionsutbetalning skett till de tidigare anställda begär kommunen utbetalning, gottgörelse, från stiftelsen motsvarande del av vad som utbetalts. Förutsättningen för att stiftelsen ska kunna lämna gottgörelse är att stiftelsens tillgångar minst motsvarar värdet av den skuld den ska trygga. Särskild löneskatt betalas i dagsläget på pensionsutbetalningar (24,26 %). Vid stiftelsealternativet betalas löneskatt istället redan när kapitalet avsätts till stiftelsen. Värdetillväxten i stiftelsen lönebeskattas därmed inte. Till skillnad från egen skuldförning av pensionsmedel betalar en stiftelse så kallad avkastningsskatt. Avkastningsskatten är ca 0,4 procent av pensionskapitalet. Avkastningsskatten anses vara den största nackdelen för alternativet med en pensionsstiftelse. Denna skatt kan dock till del kompenseras av att löneskatt inte uppkommer på den värdetillväxt som uppstår på det kapital som stiftelsen förvaltar.

4 I bilaga 3 finns en kortfattad beskrivning av skatteeffekterna. Beslutsgången för bildande av stiftelse Länets kommuner och landsting föreslås i detta ärende fatta beslut om bildande av en gemensam pensionsstiftelse. I beslutet ingår att ta ställning till medverkan till att en stiftelse bildas där kommun/landsting ska ingå samt ta ställning till stadgar, konsortialavtal och styrelsesammansättning för stiftelsen. Kommunstyrelsen i respektive kommun samt landstingsstyrelsen får i uppdrag att genomföra bildandet av stiftelsen innebärande att det ska tas fram förslag till placeringsriktlinjer för stiftelsen. I förslaget till riktlinjer ska även ingå en konsekvensanalys som redovisar avkastningsmål och hur de ska beräknas, en kvantifiering av den förväntade avkastningen och de risker som finns i de kapitalplaceringar som stiftelsen får göra samt hur rapportering av befintlig risk i gjorda placeringar ska ske. I bilaga 4 finns en vägledning för hur placeringsriktlinjer kan utformas. Målet är att pensionsstiftelsen ska vara uppsatt för att kunna tas i bruk per Respektive stiftare avgör sedan i vilken takt de ska avsätta medel till stiftelsen för tryggande av del av sitt pensionsåtagande. För att respektive stiftare ska kunna göra avsättningar till stiftelsen måste de ta fram en aktuell beräkning på sin pensionsskuld. Av denna skuld ska det sedan anges hur stor del av åtagandet som tryggas genom stiftelsen. Denna beräkning och del som tryggas kommer sedan att utgöra en bilaga till stiftelsestadgan som är unik för respektive stiftare, se förslag till stadgar 2. Lena Fransson Kommunchef

5 Bilaga 1 Stadgar för Uppsala läns Pensionsstiftelse 1 Firma Stiftelsens namn är Uppsala läns Pensionsstiftelse. 2 Ändamål Stiftelsen är en gemensam stiftelse. Stiftelsens uteslutande ändamål att trygga utfästelser av ålders- och efterlevandepension, som givits av respektive kommun i Uppsala län som beviljats anslutning till stiftelsen i fortsättningen benämnt arbetsgivaren åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande. För vardera ingående arbetsgivare redovisas i särskild förteckning vilket pensionsåtagande som stiftelsen ska trygga. 3 Styrelse Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter med lika fördelning mellan arbetsgivarna och de anställda som omfattas av stiftelsen. Om styrelsesuppleanter nomineras kan dessa vara minst fyra och högst åtta stycken och nomineras i samma ordning och fördelning som gäller för ordinarie ledamöter. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av tre år till lika antal av arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsen ändamål. Styrelsen är beslutför, när antalet närvarande vid sammanträde utgör minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilka de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att delta i ärendets avgörande. Stiftelsen ska ha sitt säte på den ort, där arbetsgivaren med den största andelen i stiftelsen har sitt säte, vilken för närvarande är Uppsala. 4 Protokoll Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje sammanträde därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och ska förvaras på betryggande sätt. 5 Firmateckning Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen därtill utser. 6 Räkenskapsår Stiftelsen räkenskapsår är kalenderår.

6 7 Revision Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av auktoriserad revisor som utses av Uppsala kommun. 8 Placeringsriktlinjer Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer med beaktande av vad som stadgas i 10 b tryggandelagen. Styrelsen ansvarar för att placeringsriktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver ändras. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna lämnas in till Finansinspektion senast när de börjar användas och ger samtidigt in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för stiftelsen och de som omfattas av stiftelsens ändamål. 9 Förvaltning Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som stadgas i 10 a tredje femte stycket tryggandelagen och 10 b tryggandelagen. 10 Information Styrelsen ansvar för den information som det åligger stiftelsen att ge enligt 10 d tryggandelagen. 11 Gottgörelse Om respektive kommuns rätt till gottgörelse gäller vad som föreskrivs i tryggandelagen. 12 Likvidation I fråga om likvidation gäller vad som stadgas i tryggandelagen. 13 Stadgeändring Ändring av stadgarna beslutas av styrelsen, dock att ändring avseende stiftelsens ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 tryggandelagen. Stadgarna har fastställts med styrelsen för Uppsala läns Pensionsstiftelse den XX juni NN.. NN.. NN.. NN

7 Bilaga 3 Skatteeffekter Avkastningsskatt Om pensionsutfästelserna ska tryggas via pensionsstiftelse tillkommer en kostnad i form av avkastningsskatt Avkastningskatt utgår med 15 procent på avkastningen. Avkastningen definieras som den genomsnittliga statslåneräntan under året före beskattningsåret multiplicerat med det kapital som finns i stiftelsen vid beskattningsårets ingång. Detta innebär att om den faktiska avkastningen är lägre än statslåneräntan blir skattesatsen högre än 15 procent på faktisk avkastning och om den faktiska avkastningen är högre blir skattesatsen lägre än 15 procent. Schablonmässigt kan avkastningsskatten beräknas uppgå till 0,6 procent av värdet på de placerade tillgångarna. Vid tryggande i försäkringsbolag inbetalas avkastningsskatten av försäkringsbolaget. Särskild löneskatt Särskild löneskatt utgår med 24,26 procent på pensionskostnaderna. I de fall pensionskapitalet förvaltas direkt i kommuners och landstings balansräkningar betalas skatten när pensionerna betalas ut. Väljer man att istället trygga pensionerna i egen stiftelse eller med försäkring tas löneskatten ut redan vid betalning till stiftelsen eller försäkringsbolaget. Detta innebär en tidigareläggning av löneskatteinbetalningarna. Den tillväxt som sker i stiftelsen eller försäkringsbolaget på det avsatta kapitalet kommer däremot inte att bli föremål för särskild löneskatt. Underlaget för löneskatten som utgörs av den utbetalda pensionen får minska med det belopp som arbetsgivaren erhåller i gottgörelse. Nackdelen med att betalning till stiftelse eller försäkringsbolag medför en tidigareläggning av löneskattebetalningen kan uppvägas av att löneskatt inte utgår på avkastningen. Är avkastningen hög kan det vara en fördel ur skattesynpunkt att betala löneskatten när avsättningen görs istället för när pensionen betalas ut. Det beror förstås på hur avkastningen utvecklas, något som är svårt att i förväg prognostisera. Vid samma avkastning i de alternativa lösningarna är löneskatten kostnadsneutral. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader är därför inte avgörande för om kapitalet ska förvaltas direkt i balansräkningen eller via pensionsstiftelse eller försäkring.

8 Bilaga 4 Utformning av och beslut om placeringsriktlinjer Om kommun eller landsting förvaltar medel för pensionsändamål i egen balansräkning avgör kommunen/landstinget själv utformningen av placeringsriktlinjerna. Någon tillsynsmyndighet finns inte för kommuners och landstings förvaltning av medel. Det är kommunallagens regler som är styrande för kapitalförvaltning. Fullmäktige ska enligt kommunallagen 8 kap 3a fastställa föreskrifter för sådan medelsförvaltning. Många kommuner och landsting har också beslutat om sådana föreskrifter som inkluderar placeringsriktlinjer etc. Om kommunen/landstinget väljer att bilda pensionsstiftelse för förvaltning av kapital för kommunens/landstingets pensionsutfästelser innebär detta att stiftelsens styrelse beslutar om placeringsriktlinjer för detta kapital och därmed påverkar hur och av vem kapitalet förvaltas. Fullmäktiges föreskrifter kan ange ramen för förvaltningen av pensionsmedel men inte besluta om stiftelsens utövande av sin medelsplacering. Fullmäktiges föreskrifter måste utformas så att de täcker in stiftelsens verksamhet. Stiftelsens placeringsriktlinjer måste inrymmas inom ramarna för de riktlinjer som finansinspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet anger. I bilaga 3.1 finns en checklista för upprättande av placeringsriktlinjer med konsekvensanalys. Beträffande urvalet av tillåtna instrument, risker mm är upp till varje kommuns och landstings stiftelse att överväga och utforma. Finansinspektionen som ska godkänna placeringsriktlinjerna har inställningen att det krävs aktsamma placeringar. Detta brukar innebära krav på diversifiering/spridning. Placeringarna måste kunna ge en förväntad avkastning som är tillräckligt hög för att möta arbetsgivarens behov att finansiera pensionsåtagandet. Till skillnad från försäkringsbolag så behöver en pensionsstiftelse inte matcha pensionsskulden. Begreppet matchning syftar på att ett försäkringsbolag måste placera sitt kapital så att det får största möjliga följsamhet mot de beräknade utbetalningarna av pensioner, d.v.s. den pensionsskuld som försäkringen tecknats för. En pensionsstiftelse tryggar arbetsgivarens pensionsutbetalningar och kan också matcha dennes pensionsskuld men behöver inte göra det. Det är arbetsgivarens vilja och förmåga att bära risk som avgör placeringarnas inriktning och löptider. Det är en fördel jämfört med de regler som gäller för försäkringsbolag.

9 Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste fastställa föreskrifter i en finanspolicy med placeringsriktlinjer/placeringsreglemente. I det senare fallet är det kommunallagen som anger innehållet i sådana. Fullmäktiges föreskrifter måste utformas så att de täcker in stiftelsens verksamhet. Det är inte särskilt detaljerade anvisningar i lagen. För pensionsstiftelsen ska riktlinjerna godkännas av Finansinspektionen. I det följande lämnas en checklista över vad som lämpligen bör tas med i placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse. Listan anger förslag till rubriker med lite tips på innehåll. Syfte Under denna rubrik kan anges syftet till exempel att riktlinjerna anger ramar för placeringsverksamheten och regler för risktagandet, uppföljning och kontroll. Giltighetstid för riktlinjerna ska anges liksom när/hur ofta en översyn av dessa ska göras. Mål/avkastningsmål Här kan tas in formulering av mål och beräkningsmetod för avkastningsmål. Kvantifiering/beräkning av avkastning och risk Här beskrivs kvantifiering av den förväntade avkastningen. Förvaltningsverksamhetens inriktning Här anges verbalt ramarna för verksamheten. Till exempel kan anges att förvaltningen av stiftelsen medel vid fastställd risknivå kan ske genom att bedriva handel och positionstagande i ränteinstrument, handel med noterade aktier och aktiefonder, hantera olika finansiella risker och minimera kostnader. Behörighet och organisation Styrelsen Här bör anges Styrelsens m.fl. ansvar och befogenheter. Det kan till exempel anges att styrelsen har det yttersta ansvaret för förvaltningen av stiftelsens förmögenhet. Om styrelsen får lägga ut förvaltningsuppdrag (inom riktlinjernas ram) bör det stå. VD/motsvarande funktion i stiftelsen Det bör anges vad VD svarar för och har behörighet till. Det kan vara placeringsfunktionen, dvs. att sälja och köpa värdepapper och göra placeringar inom ramen för en instruktion för VD. Vad som sker vid längre frånvaro för VD, dvs. vem/vilka får utföra VD:s uppdrag bör framgå. VD:s ansvar bör också preciseras vad gäller uppföljning, kontroll av extern förvaltare, vad gäller löpande relationer med externa förvaltare, mäklare placeringsrådgivare m fl.

10 Lämpligt är också att precisera VD:s ansvar för hantering av in- och utbetalningar, hantering av utfall av placeringsverksamheten visavi styrelsen. Att VD ska ge styrelsen förslag till förändringar av riktlinjerna bör anges. Administration av transaktioner, kontroll, kontering, hantering av in- och utbetalningar ska inte ligga under VD:s eller VD underställd personal. Det ska hanteras av ett stiftelsen oberoende organ, förslagsvis i detta fall kommunens/landstingets administrativa enheter (kommunledningskontor eller motsvarande). Det gäller också kontroller av avräkningsnotor, upprättande av rapporter etc. Det bör också anges att fler än en person på den administrativa enheten ska kunna hantera var och en av de angivna uppgifterna. (kommunen/landstinget måste därför se till att det finns kompetens för dessa uppgifter). Förvaltning och placeringar När det gäller förvaltning och placeringar bör anges om det gäller stiftelsens samtliga finansiella tillgångar eller om det finns någon begränsning. Viktiga delar i riktlinjerna är de regler som begränsar eller tillåter placeringar samt hur olika finansiella risker ska hanteras. Det finns en hel del goda exempel på utformningen av dessa regler liksom på definitioner av olika risker. För vissa placeringar räcker det inte bara med att verbalt ange om de är tillåtna eller inte. Det blir också nödvändigt att i siffror precisera hur mycket av förmögenheten som får placeras på visst sätt. Det gäller till exempel aktier som inte är föremål för regelbunden notering på auktoriserad marknadsplats, och enhandsengagemang i sådana. Det gäller också räntebärande placeringar där det med hänsyn till ränterisken bör anges sammanlagd löptid på ränteportföljen. Särskilda maxgränser bör också anges vad gäller hedgefonder och placeringar i samma aktiebolag. När det gäller fördelningen (allokeringen) av förmögenheten på olika slags värdepapper aktier/aktiefonder, obligationer, svenska och utländska värdepapper är det vanligt att ange min- och maxgränser för deras respektive minsta och högsta andel av förmögenheten. Syftet med detta är att styra spridningen (diversifieringen) av förmögenheten på olika delar med hänsyn till olika risker. Vad gäller placeringar i utländska, inte kurssäkrade papper, brukar också sättas en maxgräns med hänsyn till valutarisken. Nedan visas ett exempel på där allokeringen för olika tillgångsslag anges med procentsatser i en överskådlig tabell med procenttal. Ett alternativ till nedanstående fixa gränser för hur stiftelsen får allokera sina medel är att definiera vilken risk en placering högst får ha. När risken för ett tillgångsslag ändras så ändras även storleken på innehavet i tillgångsslaget. Exempel på allokeringar av tillgångar Strategisk och taktisk allokering Normal % Minimum % Maximum % Svenska obligationer/certifikat Strukturerade instrument med kapitalgaranti Alternativa investeringar (utan kapitalgaranti) Aktier/aktiefonder inkl terminer/ optioner (varav utländska aktiefonder) Det är viktigt att i riktlinjerna ta in de etiska placeringsreglerna, dvs. vilka placeringar som får göras eller inte och till vilka maximala andelar av förmögenheten. De etiska reglerna

11 brukar avse placeringar i företag där någon andel av omsättningen kommer från produktion av till exempel tobak, alkohol, krigsmaterial eller produktion som strider mot internationella normer för mänskliga rättigheter. För att eliminera kreditrisker, att en låntagare inte fullföljer sina åtaganden brukar i placeringsriktlinjerna anges motpartsrisker. Det vanliga är att ange detta i en tabell där externa motparter (till exempel Svenska staten, banker, kommuner, landsting, samt låntagare med officiell rating anges). I tabellen anges också tillåtna instrument för respektive motpart samt eventuella maxbelopp eller maxprocent också för respektive motpart. Nedan visas ett exempel på hur motpartsriskerna kan specificeras i en tabell med maxbelopp i procent av hela kapitalet. Exempel på motpartsrisker Externa motparter Instrument Maxbelopp, % av hela kapitalet Svenska Staten Banker med svensk oktroj (Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Plusgiro Bank) Banker med svensk oktroj (övriga) Utländska Storbanker (vars rating uppgår till lägst den högsta rating som någon svensk bank erhållit) Kommuner, Landsting, Regioner, Kommuninvest eller därmed jämförlig samfällighet Statsskuldväxlar, Obligationer, övriga statspapper Konto, Deposit, Certifikat, Obligationer Konto, Deposit, Certifikat, Obligationer D:o, denominerade i svenska kronor Certifikat, Reverser Obligationer Ej maximerat Statliga helägda bolag Certifikat Svensk Exportkredit, Nordiska Investeringsbanken, Sveriges Allmänna Hypoteksbank, Landshypotek, SBAB SEB-bolån, Nordea Hypotek AB, Handelsbanken Hypotek AB, Spintab AB, Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa, Stadshypotek AB Statlig garanti eller svensk bankgaranti, Nordea Finans AB, Handelsbanken Finans AB Certifikat, Obligationer Reverser, Certifikat, Obligationer D:o OM Stockholm AB Derivata instrument (Villkor preciseras) Låntagare med rating K1 (korta 1 ), eller rating lägst BBB+ (långa placeringar 1 ) Reverser, Certifikat, Företagsobligationer Extern förvaltning och säkerhetsrutiner Avslutningsvis bör i placeringsriktlinjerna tas in regler för extern förvaltning (hur avtal upprättas mm) och säkerhetsrutiner (hantering av notor m.m.) Rapportering Rapporteringen av förändringar i stiftelsens tillgångar, värdemässiga utveckling och riskspridning är mycket viktig för att styrelsen ska kunna agera på ett ändamålsenligt sätt med stiftelsens förmögenhet. 1 Enligt Standard & Poor s eller Nordisk Rating AB:s kreditvärdering eller motsvarande rating i andra kreditvärderingsinstitut.

12 I riktlinjerna bör därför tas in regler om periodrapportering till styrelsen och vad som ska ingå i denna. Det bör också anges vad som ska ingå i årsrapporten. Risker I ett särskilt schema bör framgå olika slagsrisker med definition samt vilken/vilka åtgärder som gäller för att hantera dessa risker. Konsekvensanalys I tryggandelagen och i Finansinspektionens författningssamling finns krav på att till placeringsriktlinjerna ska fogas en konsekvensanalys som ska beskriva tillämpningen av placeringsreglerna på stiftelsen och de som omfattas av stiftelsens ändamål. I konsekvensanalysen bör ingå beskrivning av beräkningsunderlag för avkastningsmål, kvantifiering av förväntad avkastning och risk samt rapportering av risker i kapitalplaceringarna.

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län KS 10 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-09-27 Diarienummer KSN-2012-0855 Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse 1(6) Datum Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse Syfte Dessa riktlinjer anger ramar för placeringsverksamheten, reglerar det finansiella risktagandet samt säkerställer att uppföljningen

Läs mer

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län KS 5 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-11-06 Diarienummer KSN-2012-0855 Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och

Läs mer

Justerat Marie Morell Mats Johansson

Justerat Marie Morell Mats Johansson Peder Björn 2013-01-30 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (finanspolicy) samt placeringsföreskrifter,

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse 1(9) Datum Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse Syfte Dessa riktlinjer anger ramar för placeringsverksamheten, reglerar det finansiella risktagandet samt säkerställer att uppföljningen

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1(7) Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade finanspolicyn

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Antagna av fullmäktige 2001-09-17, 91 att gälla från 2001-10-01 Reviderade

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14.

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. Innehåll 1. Allmänt... 2 1.1. Övergripande målsättningar för finansverksamheten... 2 1.2. Finanspolicyns

Läs mer

Pensionsstiftelse i kommun, landsting, kommunalförbund eller kommunalt företag m fl. Bilagor:

Pensionsstiftelse i kommun, landsting, kommunalförbund eller kommunalt företag m fl. Bilagor: Cirkulärnr: 08:41 Diarienr: 08/2311 Handläggare: Siv Stjernborg, Kajsa Jansson Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Externmedverkan: Ulf Lennartsson Datum: 2008-06-02 Mottagare:

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Beslut 2013-09-20 1 (6) Dnr EKDO 2013/78 Universitetsstyrelsen Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst donerade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14)

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER 3 1 ALLMÄNT 3 1.1 F örsäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1312-1538 LANDSTINGSSTYRELSEN LandstingsstyrelserJ 1 * *02' 04 0001 3 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och för år 2014 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Regeringens skrivelse 2002/03:145

Regeringens skrivelse 2002/03:145 Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till

Läs mer

Betänkandet Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Betänkandet Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) 2016-01-29 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-14426 Skatte- och tullavdelningen (Anges alltid vid svar) Enheten för inkomstskatt och socialavgifter 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.; utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (1967:531) om

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR 2013-05-06 Gunnel Rydberg INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR) 2 INSTRUKTION FÖR FÖRBUNDSDIREKTÖREN

Läs mer

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder).

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder). Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 215-1-14 LS 1411-1294 Landstingsstyrelsen Årsredovisning 213 för landstingets stiftelser (donationsfonder) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS

Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS Stadgar för Understödsföreningen PROMETHEUS - pensionskassan för antroposofiskt orienterade verksamheter FÖRENINGSORDNING 1 Firma Föreningens firma är Understödsföreningen PROMETHEUS. 2 Verksamhet Föreningen

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

Omställningsavtal KOM-KL

Omställningsavtal KOM-KL Omställningsavtal KOM-KL 1 Vision Alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till. 2 Innehåll Förkortningar...5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL...7 Parter 7 1 Innehåll m.m....

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2016

FINANSRAPPORT JANUARI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -02-02 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Då har vi lämnat

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1402868 1 (7) Regionstyrelsen Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1 1 Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

PENSIONS MYNDIGHETEN. Ink. 2016-0^1-OV. BOKFÖRINGSNÄ?\/iMDEN. Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

PENSIONS MYNDIGHETEN. Ink. 2016-0^1-OV. BOKFÖRINGSNÄ?\/iMDEN. Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet PENSIONS MYNDIGHETEN PM 2016-03-07 Dok.bet. 1 (13) Till Finansdepartementet BOKFÖRINGSNÄ?\/iMDEN Ink. 2016-0^1-OV Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet och allmänna utgångspunkter

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer