ATTESTINSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRVALTNING 102

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATTESTINSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRVALTNING 102"

Transkript

1 ATTESTINSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRVALTNING 102 Gäller from Datum: Version: Förvaltning: Enhet: Förslag KOMMUNSTYRELSEN Förvaltningsavdelningen/

2 Innehållsförteckning 1. Attestinstruktion Vad innebär attest Ansvarsfördelning Specificering av tillämpningsanvisningarna Förteckning över attestberättigade Budget- och utfallsrapporter Specifikation av attesträtt - UTGIFTER Huvudregel Undantag från huvudregel Specifikation av attesträtt - INTÄKTER Huvudregel Undantag från huvudregel Specifikation av behörighetsattest... 8 Bilagor Specifikation över beslutsattestanter... 9 KS-beslut , Riktlinjer för representation

3 1. ATTESTINSTRUKTION Kommunfullmäktige fastställde (bihang 126/2008) attestreglemente för Malmö stad. Till reglementet finns kompletterande kommungemensamma tillämpningsanvisningar. Attestinstruktionen för stadskontoret innehåller nämndsspecifika tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens egen förvaltning samt förteckning över ekonomiska situationer då rätten att teckna beslutsattest avviker från det i budgetinstruktionen angivna budgetansvaret. 1.1 Vad innebär attest? Med attest menas att intyga att kontroll av en ekonomisk händelse utförts utan anmärkning. 1.2 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt stadsdirektördirektör har generell attesträtt för förvaltningen Beslutsattesten följer i normalfallet budgetansvaret. Varje avdelningschef ansvarar därutöver för att utse gransknings och övriga beslutsattestanter inom sina respektive avdelningar. Avdelningschefen ansvarar för att utsedd attestant har kunskap om vad attesträttens innebär och vilket ansvar som följer denna enligt reglemente och tillämpningsanvisningar. Granskningsattestanten och beslutsattestanten är ansvarig var och en för sig för de kontroller som ska utföras i samband med attest. Attesten intygar att kontrollåtgärderna utförts. Kontrollen om att anslag finns disponibelt förutsätts ske före beslut om ekonomiskt åtagande. Beslutsrätten begränsas alltid av anslagna medel och/eller av direktiv och riktlinjer som anges av överordnad eller särskilda beslut. Beslutsattest får inte utföras av den som ska ta emot in- eller utbetalningen. I sådant fall ska chef närmast över beslutsattestera. För stadsdirektören gäller att kommunstyrelsens ordförande utför beslutsattest. Det är inte heller tillåtet att beslutsattestera utgifter eller utlägg/inköp som avser överordnad chef eller egna kostnader. Detta gäller även kostnader/intäkter som påförs via bokföringsorder. Ersättare för beslutsattestanten är alltid den person som i allt övrigt är utsedd att överta beslutsattestantens ansvar och befogenheter. Det är endast då ordinarie beslutsattestant inte är i tjänst som ersättaren medges attesträtt. 1.3 Specificering av tillämpningsanvisningarna Alla som medverkar i förvaltningens ekonomiska hantering ska genomföra rimlighetskontroller. Vid upptäckt av brister ska rapportering ske till närmaste arbetsledare eller till den ekonom på som är kontaktperson för verksamheten. Om beslutsattest görs genom namnunderskrift ska denna göra med varaktig skrift. Namnunderskrifterna ska behörighetsattesteras. Tillfälligt förordnad beslutsattestant ska dessutom datera gjord attest. Vid fakturering gäller underskrift av faktureringsunderlag som attest av inkomsten, i de fall då kundfaktura inte attesteras digitalt. 3

4 Vid ombokningar av transaktioner ska det noteras, både på bokföringsordern och i det ursprungliga verifikatet, vad som blivit ombokat, datum för ombokningen, kodsträng för ombokningen och vem som initierat ändringen. Bokföringsorderns verifikationsnummer ska noteras och signeras på originalverifikatet efter registrering i ekonomisystemet. Bokföringsorder får inte beslutsattesteras av den person som registrerar ombokningen i ekonomisystemet, undantaget justerings/hänsynsposter. 1.4 Förteckning över attestberättigade Administrativa ska hålla särskild förteckning över de personer som har beslutsattest och deras ersättare aktuell. Aktuell förteckning med namnteckningsprov kopplat till arbetsplats ska förvaras av. Attestberättigade befattningshavare ska finnas upptagna med namn och namnteckningsprov på särskild blankett. Blanketten ska förvaras på Förvaltningsavdelningen,. Attesträtt för uppdrag som definieras med koddelen objekt uppdateras kontinuerligt efter beslut från en. 1.5 Budget och utfallsrapporter Administrativa ska tillse att attestberättigad befattningshavare har tillgång till rapporter i ekonomisystemet som kan tjäna som underlag för den besluts- och attestberättigades bedömning av det ekonomiska läget. 2. SPECIFIKATION AV ATTESTRÄTT - KOSTNADER 2.1 Huvudregel Budgetansvarsprincipen. Budgetansvaret regleras i budgetinstruktionen. Attestsituation Beslutsattestant Anmärkningar 1. Inköp och personalkostnader inom ramen för verksamhetens normala drift 2. Inköp enligt fastställd investeringsplan Budgetansvarig, avdelningschef 3. Egna kostnader Överordnad chef 4

5 2.2 Undantag från huvudregeln Generell beslutsattest Attestsituation Beslutsattestant Anmärkningar 4. Utgifter inom samtliga kostnadsställen inom Förvaltning 102 Kommunstyrelsen 5. Utgifter inom samtliga kostnadsställen inom en avdelning en Avdelningschef 6. Balansräkning administrativa Den generella attesträtten gäller endast då ordinarie beslutsattestant eller dennes ersättare inte är i tjänst eller när det av annat skäl bedöms nödvändigt att attest utföres Attesträtten gäller endast då ordinarie beslutsattestant eller dennes ersättare inte är i tjänst eller när det av annat skäl bedöms nödvändigt att attest utföres Personalkostnader Attestsituation Beslutsattestant Anmärkning 7. Lönerevision för stadsdirektör 8. Ersättning till förtroendevalda 9. Personalkostnader/lönetyrande uppgifter Övriga kostnader Arbetsgivarutskottet Sekreteraren vid sammanträdet Enhetschef eller sektionschef Avser chef med personalansvar men inte budgetansvar Attestsituation Beslutsattestant Anmärkning 10. Personalrepresentation, (intern representation), kurs och konferens för kommunstyrelsens ordförande och förste och andre vice ordförande Formkrav enligt tillämpningsanvisningarna 9. Riktlinjer enligt bilaga. 5

6 11. Representation Chef närmast över Formkrav enligt tillämpningsanvisningarna 9. Riktlinjer enligt bilaga. Chef närmast över attesterar hela representationskostnaden. I fall då stadsdirektören själv deltar attesteras stadsdirektörens kostnader av kommunstyrelsens ordförande. 12. Representation för kommunalråd, politiska sekreterare och kommunstyrelsens ledamöter 13. Administrationskostnader, kostnader för kurs, konferens, resor, hotell och personliga utlägg för kommunalråd, politiska sekreterare och kommunstyrelsens ledamöter 14. Rekvisition av handkassa, kansli kansli administrativa dagskassa/växelkassa 15. Bokföringsorder administrativa Controller/verksamhetens kontaktekonom Kamrer Redovisningsassistent/ Redovisningssekreterare inom adm. enhet 16. Kostnader för skadeåtgärder 17. Kostnader inom kommunstyrelsens projekt och utredningsanslag respektive omstruktureringsanslag 18. Kostnader med beslut av näringslivsutskottet eller på delegation av näringslivsutskottet 19. Kostnader för stadigvarande Skadesamordnare (sekreterare inom ) Chef för den avdelning inom stadskontoret som handlagt ansökan. Näringslivavdelningen Enligt bilagd specifikation över beslutsattestanter Formkrav enligt tillämpningsanvisningarna 9. Riktlinjer enligt bilaga. Avser kostnader upp till kr. Kostnader därutöver beslutsattesteras av kommunstyrelsens ordförande. Formkrav enligt tillämpningsanvisningarna 9. Omföring av kostnader med resultatpåverkan ska ske i samråd med budgetansvarig, undantaget rättelser av felkodningar och uppbokningar i samband med månadsstängning och bokslut. Budgetansvarig vidaresänder granskad faktura jämte skadeanmälan Utbetalas och beslutsattesteras i enlighet med beslut Utbetalas och beslutsattesteras i enlighet med beslut 6

7 medlemsavgifter och bidrag 20. Centrala vård och pensionärsrådet omsorgs 21. Borgerlig förrättning Administrativa 22. Balansräkningens Kamrer kostnadsställe 23. Pensionsförsäkringar administrativa Gäller ej arvoden Ersättare enhetschef för 3. SPECIFIKATION AV ATTESTRÄTT INTÄKTER 3.1 Huvudregel Budgetansvarsprincipen. Budgetansvaret regleras i budgetinstruktionen. Attestsituation Beslutsattestant Anmärkningar 1. Intäkter Budgetansvarig 3.2 Undantag från huvudregeln Attestsituation Beslutsattestant Anmärkningar 2. Intäkter avseende anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet 3. Förvaltningsinterna OHintäkter Controller/verksamhetens kontaktekonom inom Controller/verksamhetens kontaktekonom inom Avstämmes med respektive chef 4. Bokföringsorder administrativa Controller/verksamhetens kontaktekonom Kamrer Redovisningsassistent/ sekreterare inom administrativa 5. Intäkt från kommunstyrelsens anslag för projektoch utredningar eller omstruktureringsanslag Controller/verksamhetens kontaktekonom Omföring av intäkter med resultatpåverkan ska ske i samråd med budgetansvarig, undantaget rättelser av felkodningar och uppbokningar i samband med månadsstängning och bokslut. Ombokning i enlighet med beslut 7

8 6. Balansräkningens kostnadsställe Kamrer Ersättare enhetschef för 4. SPECIFIKATION AV BEHÖRIGHETSATTEST Situation Behörighetsattestant Anmärkningar 1. Lönestyrande uppgifter HR-administratör inom administrative /HRkonsult Sekreterare inom kansli ens sekreterare 2. Kassainbetalningar/ utbetalningar administrativa Kamrer HR-administratör 8

9 Bilaga: Specifikation över beslutsattestanter Stadigvarande bidrag och medlemsavgifter WMU-resor WMU fastighetsunderhåll 1) WMU Citadellskolan hyra 1) WMU tillbyggnad av Tornhuset hyra Partistöd FN-föreningen Konsthögskolan fastighetsunderhåll 2) Konsthögskolan hyra Medlemsavg Union of Baltic Cities Sustainable business Hub Romeleås & - och sjölandskommittén Medverkan i Skånemässan Öresundskommittén Medlavgift Baltic Development Forum Institutet för framtidsforskning Gästprofessur Malmö Högskola Willy Brandts minne Medlemsavgift Eurocities Kungsparken - Kårhus Segeåprojektet Öresundsinstitutet Inst för hållbar Stadsutveckling ISU Kommunförbundet Skåne förb.avgift Kommunförbundet Skåne, Ledningsfordon Kommunförbundet Skåne KEFU Kommunförbundet Skåne Business Region Skåne AB SKL - förbundsavgift kansli kansli kansli kansli kansli Samhällsplaneringsavd. Turism Samhällsplaneringsavd. Samhällsplaneringsavd. Samhällsplaneringsavd. Samhällsplaneringsavd. kansli Samhällsplaneringsavd. 9

10 STIM-avgifter o SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) 3) Folkets Park Drömmarnas Hus, bidrag Malmö stads pris trav och galopp Malmö brandkårs orkester Museispårvägen European Cities Against Drugs Stambanan.com (medlemsavgift) Media Evolution (tidigare Moving Media Southern Sweden) Kluster initiativ Samhällssäkerhet (medlemsavg) Spårvagnsstäderna SPIS (medlemsavgift) Kriminellas revansch i samhället (KRIS) Procura+ (ICLEI) (medlemsavgift) MalmöLund (medlemsavgift) Internränta Solens finger Lån 115/B Sv Brukshundsklubben Lån 227 KFUM/KFUK Lån 69/B och 93/B Malmö nation Lån 89/B DHR Stiftelsen Sommarsol Lån 101/B Stiftelsen Sjömanskyrkan Malmö Lån 110/B Malmö Missionsförsamling Lån 114/B Limhamns Missionsförsamling Claes-Inge Wennström Förvaltningsavdelningen Näringslivsavdelningen Förvaltningsavdelningen Samhällsplaneringsavd. Förvaltningsavdelningen Kommunstyrelsens ordför. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Innehållsförteckning Sid nr. Ordlista 3 1 Inledning 4 2 Omfattning 5 3 Målsättning 6 4 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer