DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås , rev , dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad"

Transkript

1 DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås , rev , dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad

2 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. I antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas. Samråd Granskning Antagande Laga kraft Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden i september Samråd kommer att ske under oktober Efter samrådsskedet sammanfattas inkomna skrivelser i en samrådsredogörelse. Ev. revideras planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden under våren HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Illustrationskarta Grundkarta Fastighetsförteckning Miljökonsekvensbeskrivning, MKB Selma Nylander Tel: Postadress: Stadshuset Stadsbyggnadskontoret Västerås E-post: Hemsida: Telefon: Växel: Telefax: / 24

3 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning, Västerås,, dp 1543 PLANBESKRIVNING SAMMANFATTNING Under början av 2000-talet påbörjades planeringen av Centrala Mälarstranden där man ville skapa en ny attraktiv och sjönära stadsdel som stärktee stadens kontakt med Mälaren. M I takt med att stadsdelen har byggts ut har de båtuppläggningsplatser som tidigare fanns där flyttats. I översiktsplanen för Centrala Mälarstranden, antagen 2004, hänvisas till fastighetskontorets utredning Vinterförvaring av småbåtar från i vilken området kring Lövudden- vid antogs den första detaljplanen (detaljplan för Johannisbergs camping, Dp 1463) som inrymmer båtuppläggningsplatser samt båtupptagningsplats vid Lövudden. Planen ska pröva möjligheten attt anlägga uppläggningsplatser för vinterförvaringg av båtar väster om Johannisberg pekas ut som ett lämpligt område att anlägga nya båtuppläggningsplatser Johannisbergsvägen samt möjligheten att tillskapa mark för etablering av företagg inriktade mot båtservice inom planområdets norra del. Bild 1. Kartan visar planområdets läge markerat med röd linje. 3 / 24

4 SYFTE Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av båtuppläggningsplatser väster om Johannisbergsvägen för att ersätta de platser som försvinner på grund av uppförandet av ny bostadsbebyggelse vid Öster Mälarstrand. I Planen prövas även möjligheten att möjliggöra mark för etablering av företag inriktade mot båtservice inom plan områdets norra del. PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR LÄGE OCH OMFATTNING Planområdet utgör en mindre del av fastigheten Västerås 2:111 och är lokaliserat väster om Johannisbergsvägen ca 3,8 km sydväst om Västerås centrum. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Fastigheten Västerås 2:111 ägs av Västerås stad. I dagsläget arrenderas marken ut som jordbruksmark. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Under början av 2000-talet påbörjades planeringen av Centrala Mälarstranden där man ville skapa en ny attraktiv och sjönära stadsdel som stärkte stadens kontakt med Mälaren. I takt med att stadsdelen har byggts ut har de båtplatser som tidigare fanns där flyttats. I översiktsplanen för Centrala Mälarstranden, antagen 2004, hänvisas till fastighetskontorets utredning Vinterförvaring av småbåtar från i vilken området kring Lövudden- Johannisberg pekas ut som ett lämpligt område att anlägga nya båtuppläggningsplatser vid antogs den första detaljplanen (detaljplan för Johannisbergs camping, Dp 1463) som inrymmer båtuppläggningsplatser samt båtupptagningsplats vid Lövudden. Sedan planarbetet påbörjades har en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP 2026) antagits. Den nya översiktsplanen ersätter de översiktsplaner som tidigare gällde för planområdet, översiktsplanen för Västerås tätort (ÖP 54) antagen 2004 samt översiktsplanen för Johannisberg (ÖP 39) antagen I den nya översiktsplanen (ÖP 2026) är området kring Johannisbergs flygplats markerat som Utredningsområde ska studeras i kommande översiktsplanearbete för Johannisberg samt ett värdefullt grönt område. I ÖP 2026 står följande om Johannisberg: Fortsatt utbyggnad av Västerås tätort inom Johannisbergsområdet bedöms lämplig med hänsyn till närheten till de stora arbetsplatsområdena i västra delen av staden. Gällande översiktsplan för Johannisberg har blivit inaktuell och upphävs. Framtida markanvändning inom Johannisbergsområdet studeras i en kommande fördjupning av översiktsplanen. Utveckling av Johannisbergsområdet förutsätter att 4 / 24

5 Johannisbergs flygfält läggs ned. Det mälarnära området är också prioriterat för rekreation och turism. Strandskydd Inom Västerås stad gäller 300 meter strandskydd från strandlinjen upp på land och ut i vatten. Planområdet ligger utanför det område som innefattas av strandskydd. Bild 2. Kartan visar var gränsen för strandskyddet går. (Strandskyddsområdet är markerat med prickar och avgränsas av den blå linjen. Planområdets läge är markerat med röd linje.) Detaljplaner Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Fastighetsplan Det finns inte någon fastighetsplan för området. Planuppdrag Byggnadsnämnden beslutade att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. Bedömning av miljöpåverkan Planen innebär att befintlig åkermark tas i anspråk, vilket går emot byggnadsnämndens inriktningsmål om att arealen produktiv jordbruks- och skogsmark ska bevaras vid planering och 5 / 24

6 förhandsbesked. Avsteg från detta mål måste motiveras och stadsbyggnadskontoret gör följande bedömning: Planförslaget innebär att den för staden strategiskt viktiga exploateringen vid Centrala Mälarstranden kan fortsätta. Planen bedöms medföra en viss miljöpåverkan då tidigare obebyggd mark tas i anspråk. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18. Se stycket Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande (sid 17). OMRÅDESSTRUKTUR Planområdet ligger i ett öppet odlingslandskap i anslutning till Mälaren. Området avgränsas i väster av en skogsbeklädd höjd och i öster av Johannisbergsvägen. Norr och söder om planområdet finns brukad jordbruksmark. På östra sidan av Johannisbergsvägen ligger Lövuddens förskola, befintlig båtplatser på Lövudden samt Johannisbergs camping. Väster om det naturområde som angränsar till planområdet ligger Johannisbergs flygplats. Bild 3. Planområdet mot söder sett från västra skogskanten. 6 / 24

7 Bild 4. Planområdet sett från den södra infarten till Lövuddens marina. MARK OCH VEGETATION Det aktuella området utgörs av åkermark. Marken sluttar mycket lätt i nordlig och nordöstlig riktning. Inför detaljplaneläggandet av Johannisberg har Sweco Infastructure AB på uppdrag av Västerås stad utfört en översiktlig geoteknisk undersökning. (Se Markteknisk undersökningsrapport samt PM Geoteknik) Här nedan redovisas slutsatserna från rapporterna. PM Geoteknik: Då området har konstaterats som sättningskänsligt vid nya belastningar så rekommenderas det att nuvarande nivåer i möjlig mån ej förändras. För eventuell bebyggelse inom området så skall grundförstärkningar förväntas. Då leran i området har bestämts ha mycket låg hållfasthet så skall djupare schakter e.d. beräknas med avseende på släntstabilitet. Troligt är även att stödkonstruktioner kommer att erfordras. Kompletterande objektspecifika geotekniska undersökningar/utredningar skall utföras i projekteringsstadiet för planerad bebyggelse. Radon Särskild radonundersökning har inte genomförts. Enligt Västerås markradonutredning från 1987 ligger området inom ett lågriskområde för radon. 7 / 24

8 Vatten Grundvattnets trycknivå varierar naturligt med årstider, snösmältning, torra sommarmånader osv. (Sweco Infrastructure AB PM Geoteknik) I planområdets nordöstra del finns en lågpunkt där det under regniga perioder samlas vatten. NATUR- OCH KULTURMILJÖ Enligt Handlingsplanen för natur- och kulturmiljövård (antagen ) är det grönområde som angränsar till planområdet i väster under utredning för att bli utpekat som naturreservat. I gällande grönstrukturplan (bilaga till ÖP 54 Grönstrukturplan antagen 2004) står följande om området Johannisberg Önstensborg: Ädellövskogsområdet i anslutning till Johannisbergsbadet är idag fastställt som naturreservat. Förslaget är att utvidga skyddet till ett större område. Detta bör omfatta hela strandområdet med Johannisbergs gård och en del av den för fågellivet värdefulla udde, som utfyllnaderna vid hamnen skapat tillsammans med det större formlämningsområdet Önstensborg med omgivande täta ädellövoch lövskogsområden. Målet med det nya Johannisberg Önstensborg-området är enligt grönstrukturplanen att utveckla och göra hela områdets natur- och kulturvårds- samt rekreationsvärden attraktiva och tillgängliga samt återskapa mälarlandskapets ljusa, lövrika skogar. FORNLÄMNINGAR Planområdet omfattas av Kulturmiljöutredningen Sjöhagen-Hacksta Området kring Johannisbergs flygplats utförd av Kulturmiljöenheten på Västmanlands läns museum. (2003) Inom planområdet finns det idag inga kända fornlämningar men i direkt anslutning väster om planområdet ligger naturområdet Önstensborg med flera kända fornlämningar. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. GATOR OCH TRAFIK Gatunät Planområdet avgränsas i öster av Johannisbergsvägen. I dagsläget är gällande hastighetsbegränsning på Johannisbergsvägen 70km/h. Norr om planområdet finns en infartsväg som möjliggöra angöring till den modellflygplats som finns inom Johannisbergs flygplats samt till viss del angöring till naturområdet väster om planområdet. Det är viktigt att den infarten finns kvar även i framtiden. Det finns idag inga vägar inom planområdet. 8 / 24

9 Gång- och cykelvägnät Utmed Johannisbergsvägen finns separata gång- och cykelbanor som förbinder området med stadens centrum i norr och bostadsområdet Ekbacken-Enhagen i söder. Inom planområdet finns det idag inga befintliga gc-vägar. Kollektivtrafik Johannisbergsvägen trafikeras av linje 25 mot Barkaröby och Tidö-Lindö med ca 16 turer per dag måndag till fredag samt viss nattrafik. Utmed Johannisbergsvägen finns två hållplatser i anslutning till planområdet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Det finns i dagsläget inga va-ledningar inom området. Dagvatten I dagsläget dräneras vatten från åkermarken i ett dräneringssystem som avleds till en dagvattenledning längs med Johannisbergsvägen. Ledningens utlopp har inte kunnat lokaliseras. Troligtvis har ledningen sitt utlopp till Mälaren vid Lövudden. (Se MKB under rubrik Dagvatten) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ Inom området planeras för vinterförvaring av båtar samt ny bebyggelse för företag inriktade mot båtservice, handel med båtrelaterade varor och båtförvaring. Illustrationen visar föreslagen uppdelning där båtförvaring främst sker inom planområdets södra del och företagsbebyggelsen samlas i områdets norra del. Hela det nya området föreslås bäddas in i grönska för att minska områdets påverkan på det omgivande landskapsrummet. 9 / 24

10 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning, Västerås, dp Bild 5. Illustration som visar förslag på möjlig framtida markanvändning inom planområdet. 10 / 24

11 Bild 6. Sektionerna visar den planerade framtida markanvändningen i förhållande till omgivningen. SÖDRA DELEN - BÅTUPPLÄGGNING Uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar I den södra delen av planområdet, söder om infartsvägen, planeras för uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar. Planområdet förväntas rymma ca 400 båtplatser i varierande storlekar. Upptagning av båtar kommer att ske vid Lövuddens marina. Båtarna kommer därefter att transporteras på trailer över Johannisbergsvägen till båtuppläggningsplatsen inom planområdet. Båtuppläggningsplatsen utformas med markbeläggning av grus och indelas i kvarter med hänsyn till brandbestämmelserna (se sid 17). Centralt i området anläggs en asfalterad väg. För att minska mängden material för uppställning som tex bockar, vaggor och vagnar ska det ske en succesiv övergång till enhetliga stöttor. Avsikten är att inskaffa en eller flera vagnar för transport mellan vatten och uppställningsplats. Vagnarna är avsedda för att användas i kombination med båtstöttor. Täckningsmaterial får inom området sommartid endast förvaras på särskilt anvisade platser. Vid områdets entré föreslås att en servicebyggnad med toaletter och mindre kontorslokal för VFBAB uppförs. Ytan skall sommartid kunna, efter tillstånd från staden, kunna användas för tillfälliga arrangemang t ex i samband med Power Meet. 11 / 24

12 Båtskjul och båt tält I den sydvästra delen av området för båtuppläggning finns ett område inom vilket det är tillåtet att uppföra båtskjul eller större sammanhängande båt tält. (Tält för fler än en enstaka båt.) Båtskjul och tält ska ges en enhetlig utformning och tillåts ha en maximal höjd på 8 meter. Planen medger bygglovbefrielse för uppförande av båtskjul enligt föreskrifter och typritningar utarbetade av Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab samt Stadsbyggnadskontoret. (Se ritningar i bilaga.) Spolplatta Inom planområdet ska det finnas möjlighet att anlägga en spolplatta för tvättning av båtar som komplement till den som redan finns vid Lövuddens marina. För att undvika onödiga transporter inom båtuppläggningsområdet föreslås att spolplattan placeras i anslutning till områdets entré. (Se illustration.) Avloppsvattnet från spolplattan ska renas innan det släpps ut. En sådan avloppsanläggning behöver anmälas till miljö- och konsumentnämnden enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Hav- och vattenmyndighetens riktlinjer för utformning av spolplatta med tillhörande reningsanordning samt för utsläpp ska följas. NORRA DELEN - VERKSAMHETSOMRÅDET Bebyggelse I planområdets norra del planeras för etablering av företag inriktade mot båtservice, handel med båtrelaterade varor och båtförvaring. Bebyggelsen i den norra delen placeras mot den naturliga höjd som finns väster om planområdet för att på så sätt förankras i terrängen och minska påverkan på landskapet. De olika byggnaderna inom verksamhetsområdet bör inte byggas samman utan placeras på ett sådant sätt att den visuella kontakten med det bakomliggande naturområdet bevaras. Det är viktigt att byggnaderna får en väl genomarbetad sammanhållen gestaltning anpassad till omgivningarna. Byggnaderna bör utformas med s.k. gröna tak samt fasadmaterial som minskar deras påverkan på det angränsande naturområdet. Något särskilt gestaltningsprogram har inte upprättats. Skyddsområde och damm I den norra delen planeras även för ett större grönt område som ska fungera som visuellt skydd från Johannisbergsvägen samt innehålla damm för lokalt omhändertagande av dagvattnet inom planområdet. 12 / 24

13 GATOR OCH TRAFIK Biltrafik och båttransporter Angöring för biltrafik sker via infart från Johannisbergsvägen. (Se planillustrationen.) För att minska störningen för trafikanter på Johannisbergsvägen samt underlätta för transporten av båtar från Lövuddens marina till de nya båtuppläggningsplatserna väster om vägen föreslås att infarten placeras mitt emot den befintliga södra infarten till Lövuddens marina. Passage över Johannisbergsvägen Förslag till lösning för att skapa en säker passage för korsande båtfordon som samtidigt innebär en så liten störning som möjligt för passerande trafik på Johannisbergsvägen har diskuterats och arbetats fram i samråd med Trafikverket. Trafikverket vill inte försämra framkomligheten på Johannisbergsvägen. Hastigheten kommer tillfälligt att sänkas till 40 km/h under en period av maximalt 4 veckor vardera på våren och hösten i samband med iläggning och upptagning av båtar. Diskussioner har förts med Trafikverket om det är möjligt att anlägga ett övergångsställe på Johannisbergsvägen. Trafikverket är måna om att framkomligheten på Johannisbergsvägen inte försämras och bedömer att en signalreglerad passage skulle hindra framkomligheten allt för mycket. I dagsläget är det inte heller möjligt att anlägga ett obevakat övergångsställe (utan trafiksignal) eftersom hastigheten på vägen är 70 km/h. (Obevakade övergångsställen får inte anläggas på vägar med hastighetsbegränsning över 50 km/h.) Brandväg För att underlätta räddningsingripande vid eventuell brand inom området har det i planområdets södra del föreslagits ett läge för en brandväg. Det är viktigt att brandvägen utformas så att den inte kan användas som en extra in-/utfart för biltrafiken till och från området. Gång och cykeltrafik Särskilda gång- och cykelbanor kommer inte att anordnas inom planområdet. Cykelparkeringar ska anordnas i direkt anslutning till verksamhetslokalernas entréer. NATURMILJÖ För att minska de planerade verksamheternas påverkan på det angränsande naturområdet föreslås en 5 meter bred skyddszon utmed hela den västra kanten. Enligt förslaget ska zonen utformas som en ängsyta som slås två gång per år. (Se bild nedan.) Mellan båtuppläggningsplatsen och naturområdet får staket inte uppföras. 13 / 24

14 Bild 7. Sektionerna skyddszonen utmed naturområdet väster om planområdet. MARK För att uppnå en stabil grund lämplig för båtuppläggning inom planområdet kommer befintlig marknivå att sänkas något. För att uppnå massbalans inom området (slippa transportera bort massor från området) kommer de bortschaktade massorna att i största möjliga mån användas vid uppbyggandet av de insynsskyddande höjderna norr och söder om området. ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA STÖRNINGAR För att skapa ett visuellt skydd och försöka minska båtuppläggningens och bebyggelsens påverkan på landskapsbilden och det närliggande naturområdet föreslås större sammanhängande vegetationsytor anläggas i de norra och södra delarna av planområdet. Marken i vegetationsytorna föreslås bli högre i den västra delen mot naturområdet och lägre mot Johannisbergsvägen. Den högre delen kommer visuellt att smälta samman med befintlig skog i väster där marken höjer sig mycket mer än i vegetationsytorna. För att inte inkräkta på den hinderfria zonen kring Johannisbergs flygfälts startoch landningsbana får inte vegetationen och den nya marknivån (kullen) ha en total höjd högre än 15 meter från nuvarande marknivå. (Marknivån innan åtgärder inom området påbörjas.) Mellan båtuppläggningsplatsen och Johannisbergsvägen föreslås att ett längre sammanhängande grönt område med bland annat vintergröna buskar och träd anläggs. Vilka arter som planteras ska beslutas i samråd med landskapsarkitekt i samband med projekteringen av området. I den norra delen kommer naturområdet med dagvattendammen att utgöra ett visuellt skydd mot vägen för att minska verksamhetsområdets påtaglighet i landskapet. 14 / 24

15 Det är inte tillåtet att uppföra ett permanent stängsel, staket eller plank utmed skyddsplanteringarna med undantag för ett tillfälligt stängsel under de första åren efter anläggandet av planteringarna för att skydda dessa mot bl.a. viltskador. Öster om Johannisbergsvägen ligger Johannisbergs camping. För att öka det visuella skyddet mellan campingen och båtuppläggningen föreslås att den alléplantering som finns utmed Johannisbergsvägen söder om infarten till campingen förlängas norrut. (Detta är dock enbart ett förslag eftersom alléplanteringen inte ingår i aktuellt planområde och regleras därför inte i den här detaljplanen.) Bild 8. Illustrationen visar det nya grönområdet som ska anläggas norr om verksamheterna för att utgöra ett visuellt skydd och minska byggnadernas påtaglighet i landskapet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Byggnader inom planområdet föreslås anslutas till det kommunala va-nätet. Dagvatten Dagvatten ska omhändertas lokalt. För att åstadkomma fördröjning och rening av dagvatten utnyttjas grönska och markbeläggningar. Dagvatten från båtuppställningsplatserna avleds ytligt över grusytorna mot diken längs östra och västra kanten av området. Dikena utformas som så kallade svackdiken, gräsklädda med flacka slänter för att få en långsam avrinning. I svackdikena erhålls även viss rening av dagvattnet. Ytterligare reningseffekt erhålls i den dagvattendamm som planeras i områdets nordöstra del. (Se planillustration.) Dagvatten från handelsytorna avleds också mot diken och damm. Dammen dimensioneras för att både rena och fördröja vattnet. Fördröjningskapaciteten 15 / 24

16 medför även minskad risk för översvämning i området. Dagvattnet föreslås avledas vidare mot Mälaren via ledning. Dagvattenhanteringen dimensioneras för att fördröja 2-års regn. Dagvattenhanteringen inom området beskrivs utförligare i utredningen Johannisbergs dagvatten utförd av SWECO Environment AB på uppdrag av Västerås stad. Bild 9. Förslag till dagvattenhanteringen inom planområdet. Uppvärmning Västerås stad har som mål att nya byggnader uppförs enligt principerna för lågenergihus. Enligt beslut i Kommunfullmäktige är följande nivåer de högsta tillåtna för att definieras som lågenergihus för lokaler: För lokaler som värms upp på annat sätt än med elvärme, till exempel fjärrvärme, pellets eller vedeldning, är den högsta tillåtna specifika energianvändningen 60 kwh/m²/år. För lokaler som värms upp med elvärme, till exempel värmepump, är den högsta tillåtna nivån kwh/m²/år. Byggnader under 400 m² ha en maximal effektförlust vid dimensionerande utomhustemperatur på 20W/m². Byggnader över 400 m² ha en maximal effektförlust vid dimensionerande utomhustemperatur på 16W/m². Tätheten I omslutande area, golv, ytterväggar och tak ska vara mindre än 0,4 l/s m² (liter per sekund och kvadratmeter), vilket ska säkras I byggprocessen via provtryckning enligt gällande standard (SS021551). I energikravet ingår energi för varmvatten, värme och fastighetsel (drift av pumpar och fläktar). El, tele, bredband Anslutning kan ske till Mälarenergis elnät. 16 / 24

17 TeliaSonera Skanova Access AB har i dagsläget en teleledning som ligger precis i plangränsen. För att inte behöva minska antalet båtuppläggningsplatser föreslås att ledningen flyttas. Avtal om ledningsflytt upprättas mellan staden och TeliaSonera Skanova Access AB innan projekteringsstart som beräknas ske i slutet av 2012 för att slutföras i januari Avfallshantering Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt avfall, restavfall och miljöfarligt avfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande. HÄLSA OCH SÄKERHET Olycksrisker Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde således finns inga riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och miljö inom planområdet. Förutsättningar för räddningsingripande Planen föreslår yta för båtuppläggning samt lokaler för industriell och hantverksmässig verksamhet. Bebyggelse med hög brandbelastning och snabbt brandspridningsförlopp kan förväntas. Bebyggelsetypen klassas därmed som s.k. grupp B-bebyggelse. Framkörningstider Räddningsstyrkans framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst överskrida 8 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. Brandvattenförsörjning Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter. För det aktuella planområdet föreslår MBR att en brandpost anordnas vid infarten till områden samt en brandpost i den södra delen av området. Skydd mot brandspridning Byggnader inom planområdet ska placeras eller utformas så att skydd mot brandspridning uppnås. Det kan ske genom att byggnader uppförs med inbördes skyddsavstånd, utformas med brandtekniskt avskiljande konstruktion eller genom en kombination av dessa. De båtplatser som anordnas ska utformas så att skydd mot brandspridning uppnås. Detta bör ske enligt skriften Brandsyn i hamnar på uppläggningsplatser för fritidsbåtar 1. Även rapporten Brandskydd i samband med landförvaring av fritidsbåtar 2 har kommit fram till samma slutsatser gällande avstånd mellan båtarna. 1 Statens brandnämnd (1983). Brandsyn i hamnar och på uppläggningsplatser för fritidsbåtar. Stockholm: Statens brandnämnd. 2 Holmgren, C-H. & Lundblad, A.( 2009), Brandskydd i samband med landförvaring av fritidsbåtar, Avdelningen för brandteknik och riskhantering, Lunds Tekniska Högskola. 17 / 24

18 Avstånden som framförs i dessa skrifter är följande: Ovanstående tabell visar vilka längder som sträckorna minst måste ha för fyra olika dimensionerande båtlängder samt en förenklad skiss. Enligt tabellen bildas kvarter med ytor mellan ungefär 520 och 650 m 2. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE MILJÖBEDÖMNING Detaljplanen bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Miljökonsekvensbeskrivningen, daterad , har på uppdrag av Västerås stad upprättats av Sweco Environment AB i Västerås. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas i helhet till detaljplanen som en bilaga. Nedan följer en sammanfattning: 18 / 24

19 De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konsekvenser är risk för föroreningar i mark och grundvatten, dagvatten, trafik och tillgänglighet, geoteknik samt natur och kulturmiljö. En sammanfattning av de konsekvensbedömningar som har gjorts för planförslaget visas i en tabell i avsnitt 6.1 Samlad bedömning. Sammantaget bedöms planförslaget ge måttligt negativa konsekvenser avseende natur och kulturmiljö. Detta beror främst på att jordbruksmark tas i anspråk vilket motverkar stadens mål om att bevara arealen jordbruksmark. Uppläggningsplatserna innebär även att landskapsbilden förändras. Vid planens genomförande planeras det för anläggande av en reningsanläggning för dagvatten vilket medför små positiva konsekvenser avseende dagvatten. För mark och grundvatten bedöms planen medföra små negativa konsekvenser på grund av risken för spridning av föroreningar vid hantering av båtar på området. Det bedöms svårt att undvika att kemikalier används på uppställningsytor även om en tvättplats etableras. Även när det gäller trafik bedöms planen medföra små negativa konsekvenser då trafiken lokalt kommer att öka i området. Vid perioder med i- och urtagning av båtar riskerar trafiken till uppställningsområdet försämra framkomligheten för övrig trafik. Vid iordningställande av ytorna kommer matjord att bortföras och marken fyllas upp. En översiktlig geoteknisk undersökning har bedömt marken som sättningskänslig och planens genomförande bedöms ge små negativa konsekvenser avseende geoteknik. MILJÖKVALITETSNORMER Utomhusluft Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). Vattenförekomster Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförande tiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har arbetats fram av Stadsbyggnadskontoret med hjälp av representanter från Fastighetskontoret, Kultur, idrotts och fritidsnämndens stab, Lantmäterimyndigheten, Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, Mälarenergi AB och Tekniska nämndens stab. 19 / 24

20 Planillustration, Miljökonsekvensbeskrivning, Dagvattenutredning samt Markgeoteknisk undersökning har arbetats fram av Sweco AB. STADSBYGGNADSKONTORET Selma Nylander Planarkitekt 20 / 24

21 BILAGA OBS! Ritningarna är INTE skalenliga. 21 / 24

22 22 / 24

23 23 / 24

24 24 / 24

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer