DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås , rev , dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad"

Transkript

1 DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås , rev , dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad

2 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. I antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas. Samråd Granskning Antagande Laga kraft Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden i september Samråd kommer att ske under oktober Efter samrådsskedet sammanfattas inkomna skrivelser i en samrådsredogörelse. Ev. revideras planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden under våren HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Illustrationskarta Grundkarta Fastighetsförteckning Miljökonsekvensbeskrivning, MKB Selma Nylander Tel: Postadress: Stadshuset Stadsbyggnadskontoret Västerås E-post: Hemsida: Telefon: Växel: Telefax: / 24

3 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning, Västerås,, dp 1543 PLANBESKRIVNING SAMMANFATTNING Under början av 2000-talet påbörjades planeringen av Centrala Mälarstranden där man ville skapa en ny attraktiv och sjönära stadsdel som stärktee stadens kontakt med Mälaren. M I takt med att stadsdelen har byggts ut har de båtuppläggningsplatser som tidigare fanns där flyttats. I översiktsplanen för Centrala Mälarstranden, antagen 2004, hänvisas till fastighetskontorets utredning Vinterförvaring av småbåtar från i vilken området kring Lövudden- vid antogs den första detaljplanen (detaljplan för Johannisbergs camping, Dp 1463) som inrymmer båtuppläggningsplatser samt båtupptagningsplats vid Lövudden. Planen ska pröva möjligheten attt anlägga uppläggningsplatser för vinterförvaringg av båtar väster om Johannisberg pekas ut som ett lämpligt område att anlägga nya båtuppläggningsplatser Johannisbergsvägen samt möjligheten att tillskapa mark för etablering av företagg inriktade mot båtservice inom planområdets norra del. Bild 1. Kartan visar planområdets läge markerat med röd linje. 3 / 24

4 SYFTE Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av båtuppläggningsplatser väster om Johannisbergsvägen för att ersätta de platser som försvinner på grund av uppförandet av ny bostadsbebyggelse vid Öster Mälarstrand. I Planen prövas även möjligheten att möjliggöra mark för etablering av företag inriktade mot båtservice inom plan områdets norra del. PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR LÄGE OCH OMFATTNING Planområdet utgör en mindre del av fastigheten Västerås 2:111 och är lokaliserat väster om Johannisbergsvägen ca 3,8 km sydväst om Västerås centrum. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Fastigheten Västerås 2:111 ägs av Västerås stad. I dagsläget arrenderas marken ut som jordbruksmark. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Under början av 2000-talet påbörjades planeringen av Centrala Mälarstranden där man ville skapa en ny attraktiv och sjönära stadsdel som stärkte stadens kontakt med Mälaren. I takt med att stadsdelen har byggts ut har de båtplatser som tidigare fanns där flyttats. I översiktsplanen för Centrala Mälarstranden, antagen 2004, hänvisas till fastighetskontorets utredning Vinterförvaring av småbåtar från i vilken området kring Lövudden- Johannisberg pekas ut som ett lämpligt område att anlägga nya båtuppläggningsplatser vid antogs den första detaljplanen (detaljplan för Johannisbergs camping, Dp 1463) som inrymmer båtuppläggningsplatser samt båtupptagningsplats vid Lövudden. Sedan planarbetet påbörjades har en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP 2026) antagits. Den nya översiktsplanen ersätter de översiktsplaner som tidigare gällde för planområdet, översiktsplanen för Västerås tätort (ÖP 54) antagen 2004 samt översiktsplanen för Johannisberg (ÖP 39) antagen I den nya översiktsplanen (ÖP 2026) är området kring Johannisbergs flygplats markerat som Utredningsområde ska studeras i kommande översiktsplanearbete för Johannisberg samt ett värdefullt grönt område. I ÖP 2026 står följande om Johannisberg: Fortsatt utbyggnad av Västerås tätort inom Johannisbergsområdet bedöms lämplig med hänsyn till närheten till de stora arbetsplatsområdena i västra delen av staden. Gällande översiktsplan för Johannisberg har blivit inaktuell och upphävs. Framtida markanvändning inom Johannisbergsområdet studeras i en kommande fördjupning av översiktsplanen. Utveckling av Johannisbergsområdet förutsätter att 4 / 24

5 Johannisbergs flygfält läggs ned. Det mälarnära området är också prioriterat för rekreation och turism. Strandskydd Inom Västerås stad gäller 300 meter strandskydd från strandlinjen upp på land och ut i vatten. Planområdet ligger utanför det område som innefattas av strandskydd. Bild 2. Kartan visar var gränsen för strandskyddet går. (Strandskyddsområdet är markerat med prickar och avgränsas av den blå linjen. Planområdets läge är markerat med röd linje.) Detaljplaner Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Fastighetsplan Det finns inte någon fastighetsplan för området. Planuppdrag Byggnadsnämnden beslutade att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. Bedömning av miljöpåverkan Planen innebär att befintlig åkermark tas i anspråk, vilket går emot byggnadsnämndens inriktningsmål om att arealen produktiv jordbruks- och skogsmark ska bevaras vid planering och 5 / 24

6 förhandsbesked. Avsteg från detta mål måste motiveras och stadsbyggnadskontoret gör följande bedömning: Planförslaget innebär att den för staden strategiskt viktiga exploateringen vid Centrala Mälarstranden kan fortsätta. Planen bedöms medföra en viss miljöpåverkan då tidigare obebyggd mark tas i anspråk. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18. Se stycket Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande (sid 17). OMRÅDESSTRUKTUR Planområdet ligger i ett öppet odlingslandskap i anslutning till Mälaren. Området avgränsas i väster av en skogsbeklädd höjd och i öster av Johannisbergsvägen. Norr och söder om planområdet finns brukad jordbruksmark. På östra sidan av Johannisbergsvägen ligger Lövuddens förskola, befintlig båtplatser på Lövudden samt Johannisbergs camping. Väster om det naturområde som angränsar till planområdet ligger Johannisbergs flygplats. Bild 3. Planområdet mot söder sett från västra skogskanten. 6 / 24

7 Bild 4. Planområdet sett från den södra infarten till Lövuddens marina. MARK OCH VEGETATION Det aktuella området utgörs av åkermark. Marken sluttar mycket lätt i nordlig och nordöstlig riktning. Inför detaljplaneläggandet av Johannisberg har Sweco Infastructure AB på uppdrag av Västerås stad utfört en översiktlig geoteknisk undersökning. (Se Markteknisk undersökningsrapport samt PM Geoteknik) Här nedan redovisas slutsatserna från rapporterna. PM Geoteknik: Då området har konstaterats som sättningskänsligt vid nya belastningar så rekommenderas det att nuvarande nivåer i möjlig mån ej förändras. För eventuell bebyggelse inom området så skall grundförstärkningar förväntas. Då leran i området har bestämts ha mycket låg hållfasthet så skall djupare schakter e.d. beräknas med avseende på släntstabilitet. Troligt är även att stödkonstruktioner kommer att erfordras. Kompletterande objektspecifika geotekniska undersökningar/utredningar skall utföras i projekteringsstadiet för planerad bebyggelse. Radon Särskild radonundersökning har inte genomförts. Enligt Västerås markradonutredning från 1987 ligger området inom ett lågriskområde för radon. 7 / 24

8 Vatten Grundvattnets trycknivå varierar naturligt med årstider, snösmältning, torra sommarmånader osv. (Sweco Infrastructure AB PM Geoteknik) I planområdets nordöstra del finns en lågpunkt där det under regniga perioder samlas vatten. NATUR- OCH KULTURMILJÖ Enligt Handlingsplanen för natur- och kulturmiljövård (antagen ) är det grönområde som angränsar till planområdet i väster under utredning för att bli utpekat som naturreservat. I gällande grönstrukturplan (bilaga till ÖP 54 Grönstrukturplan antagen 2004) står följande om området Johannisberg Önstensborg: Ädellövskogsområdet i anslutning till Johannisbergsbadet är idag fastställt som naturreservat. Förslaget är att utvidga skyddet till ett större område. Detta bör omfatta hela strandområdet med Johannisbergs gård och en del av den för fågellivet värdefulla udde, som utfyllnaderna vid hamnen skapat tillsammans med det större formlämningsområdet Önstensborg med omgivande täta ädellövoch lövskogsområden. Målet med det nya Johannisberg Önstensborg-området är enligt grönstrukturplanen att utveckla och göra hela områdets natur- och kulturvårds- samt rekreationsvärden attraktiva och tillgängliga samt återskapa mälarlandskapets ljusa, lövrika skogar. FORNLÄMNINGAR Planområdet omfattas av Kulturmiljöutredningen Sjöhagen-Hacksta Området kring Johannisbergs flygplats utförd av Kulturmiljöenheten på Västmanlands läns museum. (2003) Inom planområdet finns det idag inga kända fornlämningar men i direkt anslutning väster om planområdet ligger naturområdet Önstensborg med flera kända fornlämningar. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. GATOR OCH TRAFIK Gatunät Planområdet avgränsas i öster av Johannisbergsvägen. I dagsläget är gällande hastighetsbegränsning på Johannisbergsvägen 70km/h. Norr om planområdet finns en infartsväg som möjliggöra angöring till den modellflygplats som finns inom Johannisbergs flygplats samt till viss del angöring till naturområdet väster om planområdet. Det är viktigt att den infarten finns kvar även i framtiden. Det finns idag inga vägar inom planområdet. 8 / 24

9 Gång- och cykelvägnät Utmed Johannisbergsvägen finns separata gång- och cykelbanor som förbinder området med stadens centrum i norr och bostadsområdet Ekbacken-Enhagen i söder. Inom planområdet finns det idag inga befintliga gc-vägar. Kollektivtrafik Johannisbergsvägen trafikeras av linje 25 mot Barkaröby och Tidö-Lindö med ca 16 turer per dag måndag till fredag samt viss nattrafik. Utmed Johannisbergsvägen finns två hållplatser i anslutning till planområdet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Det finns i dagsläget inga va-ledningar inom området. Dagvatten I dagsläget dräneras vatten från åkermarken i ett dräneringssystem som avleds till en dagvattenledning längs med Johannisbergsvägen. Ledningens utlopp har inte kunnat lokaliseras. Troligtvis har ledningen sitt utlopp till Mälaren vid Lövudden. (Se MKB under rubrik Dagvatten) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ Inom området planeras för vinterförvaring av båtar samt ny bebyggelse för företag inriktade mot båtservice, handel med båtrelaterade varor och båtförvaring. Illustrationen visar föreslagen uppdelning där båtförvaring främst sker inom planområdets södra del och företagsbebyggelsen samlas i områdets norra del. Hela det nya området föreslås bäddas in i grönska för att minska områdets påverkan på det omgivande landskapsrummet. 9 / 24

10 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning, Västerås, dp Bild 5. Illustration som visar förslag på möjlig framtida markanvändning inom planområdet. 10 / 24

11 Bild 6. Sektionerna visar den planerade framtida markanvändningen i förhållande till omgivningen. SÖDRA DELEN - BÅTUPPLÄGGNING Uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar I den södra delen av planområdet, söder om infartsvägen, planeras för uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar. Planområdet förväntas rymma ca 400 båtplatser i varierande storlekar. Upptagning av båtar kommer att ske vid Lövuddens marina. Båtarna kommer därefter att transporteras på trailer över Johannisbergsvägen till båtuppläggningsplatsen inom planområdet. Båtuppläggningsplatsen utformas med markbeläggning av grus och indelas i kvarter med hänsyn till brandbestämmelserna (se sid 17). Centralt i området anläggs en asfalterad väg. För att minska mängden material för uppställning som tex bockar, vaggor och vagnar ska det ske en succesiv övergång till enhetliga stöttor. Avsikten är att inskaffa en eller flera vagnar för transport mellan vatten och uppställningsplats. Vagnarna är avsedda för att användas i kombination med båtstöttor. Täckningsmaterial får inom området sommartid endast förvaras på särskilt anvisade platser. Vid områdets entré föreslås att en servicebyggnad med toaletter och mindre kontorslokal för VFBAB uppförs. Ytan skall sommartid kunna, efter tillstånd från staden, kunna användas för tillfälliga arrangemang t ex i samband med Power Meet. 11 / 24

12 Båtskjul och båt tält I den sydvästra delen av området för båtuppläggning finns ett område inom vilket det är tillåtet att uppföra båtskjul eller större sammanhängande båt tält. (Tält för fler än en enstaka båt.) Båtskjul och tält ska ges en enhetlig utformning och tillåts ha en maximal höjd på 8 meter. Planen medger bygglovbefrielse för uppförande av båtskjul enligt föreskrifter och typritningar utarbetade av Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab samt Stadsbyggnadskontoret. (Se ritningar i bilaga.) Spolplatta Inom planområdet ska det finnas möjlighet att anlägga en spolplatta för tvättning av båtar som komplement till den som redan finns vid Lövuddens marina. För att undvika onödiga transporter inom båtuppläggningsområdet föreslås att spolplattan placeras i anslutning till områdets entré. (Se illustration.) Avloppsvattnet från spolplattan ska renas innan det släpps ut. En sådan avloppsanläggning behöver anmälas till miljö- och konsumentnämnden enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Hav- och vattenmyndighetens riktlinjer för utformning av spolplatta med tillhörande reningsanordning samt för utsläpp ska följas. NORRA DELEN - VERKSAMHETSOMRÅDET Bebyggelse I planområdets norra del planeras för etablering av företag inriktade mot båtservice, handel med båtrelaterade varor och båtförvaring. Bebyggelsen i den norra delen placeras mot den naturliga höjd som finns väster om planområdet för att på så sätt förankras i terrängen och minska påverkan på landskapet. De olika byggnaderna inom verksamhetsområdet bör inte byggas samman utan placeras på ett sådant sätt att den visuella kontakten med det bakomliggande naturområdet bevaras. Det är viktigt att byggnaderna får en väl genomarbetad sammanhållen gestaltning anpassad till omgivningarna. Byggnaderna bör utformas med s.k. gröna tak samt fasadmaterial som minskar deras påverkan på det angränsande naturområdet. Något särskilt gestaltningsprogram har inte upprättats. Skyddsområde och damm I den norra delen planeras även för ett större grönt område som ska fungera som visuellt skydd från Johannisbergsvägen samt innehålla damm för lokalt omhändertagande av dagvattnet inom planområdet. 12 / 24

13 GATOR OCH TRAFIK Biltrafik och båttransporter Angöring för biltrafik sker via infart från Johannisbergsvägen. (Se planillustrationen.) För att minska störningen för trafikanter på Johannisbergsvägen samt underlätta för transporten av båtar från Lövuddens marina till de nya båtuppläggningsplatserna väster om vägen föreslås att infarten placeras mitt emot den befintliga södra infarten till Lövuddens marina. Passage över Johannisbergsvägen Förslag till lösning för att skapa en säker passage för korsande båtfordon som samtidigt innebär en så liten störning som möjligt för passerande trafik på Johannisbergsvägen har diskuterats och arbetats fram i samråd med Trafikverket. Trafikverket vill inte försämra framkomligheten på Johannisbergsvägen. Hastigheten kommer tillfälligt att sänkas till 40 km/h under en period av maximalt 4 veckor vardera på våren och hösten i samband med iläggning och upptagning av båtar. Diskussioner har förts med Trafikverket om det är möjligt att anlägga ett övergångsställe på Johannisbergsvägen. Trafikverket är måna om att framkomligheten på Johannisbergsvägen inte försämras och bedömer att en signalreglerad passage skulle hindra framkomligheten allt för mycket. I dagsläget är det inte heller möjligt att anlägga ett obevakat övergångsställe (utan trafiksignal) eftersom hastigheten på vägen är 70 km/h. (Obevakade övergångsställen får inte anläggas på vägar med hastighetsbegränsning över 50 km/h.) Brandväg För att underlätta räddningsingripande vid eventuell brand inom området har det i planområdets södra del föreslagits ett läge för en brandväg. Det är viktigt att brandvägen utformas så att den inte kan användas som en extra in-/utfart för biltrafiken till och från området. Gång och cykeltrafik Särskilda gång- och cykelbanor kommer inte att anordnas inom planområdet. Cykelparkeringar ska anordnas i direkt anslutning till verksamhetslokalernas entréer. NATURMILJÖ För att minska de planerade verksamheternas påverkan på det angränsande naturområdet föreslås en 5 meter bred skyddszon utmed hela den västra kanten. Enligt förslaget ska zonen utformas som en ängsyta som slås två gång per år. (Se bild nedan.) Mellan båtuppläggningsplatsen och naturområdet får staket inte uppföras. 13 / 24

14 Bild 7. Sektionerna skyddszonen utmed naturområdet väster om planområdet. MARK För att uppnå en stabil grund lämplig för båtuppläggning inom planområdet kommer befintlig marknivå att sänkas något. För att uppnå massbalans inom området (slippa transportera bort massor från området) kommer de bortschaktade massorna att i största möjliga mån användas vid uppbyggandet av de insynsskyddande höjderna norr och söder om området. ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA STÖRNINGAR För att skapa ett visuellt skydd och försöka minska båtuppläggningens och bebyggelsens påverkan på landskapsbilden och det närliggande naturområdet föreslås större sammanhängande vegetationsytor anläggas i de norra och södra delarna av planområdet. Marken i vegetationsytorna föreslås bli högre i den västra delen mot naturområdet och lägre mot Johannisbergsvägen. Den högre delen kommer visuellt att smälta samman med befintlig skog i väster där marken höjer sig mycket mer än i vegetationsytorna. För att inte inkräkta på den hinderfria zonen kring Johannisbergs flygfälts startoch landningsbana får inte vegetationen och den nya marknivån (kullen) ha en total höjd högre än 15 meter från nuvarande marknivå. (Marknivån innan åtgärder inom området påbörjas.) Mellan båtuppläggningsplatsen och Johannisbergsvägen föreslås att ett längre sammanhängande grönt område med bland annat vintergröna buskar och träd anläggs. Vilka arter som planteras ska beslutas i samråd med landskapsarkitekt i samband med projekteringen av området. I den norra delen kommer naturområdet med dagvattendammen att utgöra ett visuellt skydd mot vägen för att minska verksamhetsområdets påtaglighet i landskapet. 14 / 24

15 Det är inte tillåtet att uppföra ett permanent stängsel, staket eller plank utmed skyddsplanteringarna med undantag för ett tillfälligt stängsel under de första åren efter anläggandet av planteringarna för att skydda dessa mot bl.a. viltskador. Öster om Johannisbergsvägen ligger Johannisbergs camping. För att öka det visuella skyddet mellan campingen och båtuppläggningen föreslås att den alléplantering som finns utmed Johannisbergsvägen söder om infarten till campingen förlängas norrut. (Detta är dock enbart ett förslag eftersom alléplanteringen inte ingår i aktuellt planområde och regleras därför inte i den här detaljplanen.) Bild 8. Illustrationen visar det nya grönområdet som ska anläggas norr om verksamheterna för att utgöra ett visuellt skydd och minska byggnadernas påtaglighet i landskapet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Byggnader inom planområdet föreslås anslutas till det kommunala va-nätet. Dagvatten Dagvatten ska omhändertas lokalt. För att åstadkomma fördröjning och rening av dagvatten utnyttjas grönska och markbeläggningar. Dagvatten från båtuppställningsplatserna avleds ytligt över grusytorna mot diken längs östra och västra kanten av området. Dikena utformas som så kallade svackdiken, gräsklädda med flacka slänter för att få en långsam avrinning. I svackdikena erhålls även viss rening av dagvattnet. Ytterligare reningseffekt erhålls i den dagvattendamm som planeras i områdets nordöstra del. (Se planillustration.) Dagvatten från handelsytorna avleds också mot diken och damm. Dammen dimensioneras för att både rena och fördröja vattnet. Fördröjningskapaciteten 15 / 24

16 medför även minskad risk för översvämning i området. Dagvattnet föreslås avledas vidare mot Mälaren via ledning. Dagvattenhanteringen dimensioneras för att fördröja 2-års regn. Dagvattenhanteringen inom området beskrivs utförligare i utredningen Johannisbergs dagvatten utförd av SWECO Environment AB på uppdrag av Västerås stad. Bild 9. Förslag till dagvattenhanteringen inom planområdet. Uppvärmning Västerås stad har som mål att nya byggnader uppförs enligt principerna för lågenergihus. Enligt beslut i Kommunfullmäktige är följande nivåer de högsta tillåtna för att definieras som lågenergihus för lokaler: För lokaler som värms upp på annat sätt än med elvärme, till exempel fjärrvärme, pellets eller vedeldning, är den högsta tillåtna specifika energianvändningen 60 kwh/m²/år. För lokaler som värms upp med elvärme, till exempel värmepump, är den högsta tillåtna nivån kwh/m²/år. Byggnader under 400 m² ha en maximal effektförlust vid dimensionerande utomhustemperatur på 20W/m². Byggnader över 400 m² ha en maximal effektförlust vid dimensionerande utomhustemperatur på 16W/m². Tätheten I omslutande area, golv, ytterväggar och tak ska vara mindre än 0,4 l/s m² (liter per sekund och kvadratmeter), vilket ska säkras I byggprocessen via provtryckning enligt gällande standard (SS021551). I energikravet ingår energi för varmvatten, värme och fastighetsel (drift av pumpar och fläktar). El, tele, bredband Anslutning kan ske till Mälarenergis elnät. 16 / 24

17 TeliaSonera Skanova Access AB har i dagsläget en teleledning som ligger precis i plangränsen. För att inte behöva minska antalet båtuppläggningsplatser föreslås att ledningen flyttas. Avtal om ledningsflytt upprättas mellan staden och TeliaSonera Skanova Access AB innan projekteringsstart som beräknas ske i slutet av 2012 för att slutföras i januari Avfallshantering Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt avfall, restavfall och miljöfarligt avfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande. HÄLSA OCH SÄKERHET Olycksrisker Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde således finns inga riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och miljö inom planområdet. Förutsättningar för räddningsingripande Planen föreslår yta för båtuppläggning samt lokaler för industriell och hantverksmässig verksamhet. Bebyggelse med hög brandbelastning och snabbt brandspridningsförlopp kan förväntas. Bebyggelsetypen klassas därmed som s.k. grupp B-bebyggelse. Framkörningstider Räddningsstyrkans framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst överskrida 8 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. Brandvattenförsörjning Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter. För det aktuella planområdet föreslår MBR att en brandpost anordnas vid infarten till områden samt en brandpost i den södra delen av området. Skydd mot brandspridning Byggnader inom planområdet ska placeras eller utformas så att skydd mot brandspridning uppnås. Det kan ske genom att byggnader uppförs med inbördes skyddsavstånd, utformas med brandtekniskt avskiljande konstruktion eller genom en kombination av dessa. De båtplatser som anordnas ska utformas så att skydd mot brandspridning uppnås. Detta bör ske enligt skriften Brandsyn i hamnar på uppläggningsplatser för fritidsbåtar 1. Även rapporten Brandskydd i samband med landförvaring av fritidsbåtar 2 har kommit fram till samma slutsatser gällande avstånd mellan båtarna. 1 Statens brandnämnd (1983). Brandsyn i hamnar och på uppläggningsplatser för fritidsbåtar. Stockholm: Statens brandnämnd. 2 Holmgren, C-H. & Lundblad, A.( 2009), Brandskydd i samband med landförvaring av fritidsbåtar, Avdelningen för brandteknik och riskhantering, Lunds Tekniska Högskola. 17 / 24

18 Avstånden som framförs i dessa skrifter är följande: Ovanstående tabell visar vilka längder som sträckorna minst måste ha för fyra olika dimensionerande båtlängder samt en förenklad skiss. Enligt tabellen bildas kvarter med ytor mellan ungefär 520 och 650 m 2. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE MILJÖBEDÖMNING Detaljplanen bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Miljökonsekvensbeskrivningen, daterad , har på uppdrag av Västerås stad upprättats av Sweco Environment AB i Västerås. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas i helhet till detaljplanen som en bilaga. Nedan följer en sammanfattning: 18 / 24

19 De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konsekvenser är risk för föroreningar i mark och grundvatten, dagvatten, trafik och tillgänglighet, geoteknik samt natur och kulturmiljö. En sammanfattning av de konsekvensbedömningar som har gjorts för planförslaget visas i en tabell i avsnitt 6.1 Samlad bedömning. Sammantaget bedöms planförslaget ge måttligt negativa konsekvenser avseende natur och kulturmiljö. Detta beror främst på att jordbruksmark tas i anspråk vilket motverkar stadens mål om att bevara arealen jordbruksmark. Uppläggningsplatserna innebär även att landskapsbilden förändras. Vid planens genomförande planeras det för anläggande av en reningsanläggning för dagvatten vilket medför små positiva konsekvenser avseende dagvatten. För mark och grundvatten bedöms planen medföra små negativa konsekvenser på grund av risken för spridning av föroreningar vid hantering av båtar på området. Det bedöms svårt att undvika att kemikalier används på uppställningsytor även om en tvättplats etableras. Även när det gäller trafik bedöms planen medföra små negativa konsekvenser då trafiken lokalt kommer att öka i området. Vid perioder med i- och urtagning av båtar riskerar trafiken till uppställningsområdet försämra framkomligheten för övrig trafik. Vid iordningställande av ytorna kommer matjord att bortföras och marken fyllas upp. En översiktlig geoteknisk undersökning har bedömt marken som sättningskänslig och planens genomförande bedöms ge små negativa konsekvenser avseende geoteknik. MILJÖKVALITETSNORMER Utomhusluft Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). Vattenförekomster Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförande tiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har arbetats fram av Stadsbyggnadskontoret med hjälp av representanter från Fastighetskontoret, Kultur, idrotts och fritidsnämndens stab, Lantmäterimyndigheten, Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, Mälarenergi AB och Tekniska nämndens stab. 19 / 24

20 Planillustration, Miljökonsekvensbeskrivning, Dagvattenutredning samt Markgeoteknisk undersökning har arbetats fram av Sweco AB. STADSBYGGNADSKONTORET Selma Nylander Planarkitekt 20 / 24

21 BILAGA OBS! Ritningarna är INTE skalenliga. 21 / 24

22 22 / 24

23 23 / 24

24 24 / 24

Detaljplan för Kv. Regementet, Viksäng, Västerås

Detaljplan för Kv. Regementet, Viksäng, Västerås Sebastian Gårdendahl Tel 021-39 15 55 DP 1686 2009-06-09 Dnr 07:10072-BN 540 Detaljplan för Kv. Regementet, Viksäng, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser,

Läs mer

DP 1758. Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås. 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad

DP 1758. Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås. 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad DP 1758 Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Rev INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning

Rev INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning Handläggare Anna Pettersson Tel 021-39 15 55 2007-12-20 Rev. 2008-03-11 DP 1670 Dnr 06:10240-BN 540 Detaljplan för Kärsta 1:36, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Detaljplan för Klövern 5 och del av Västerås 4:90 Gideonsberg, Västerås

Detaljplan för Klövern 5 och del av Västerås 4:90 Gideonsberg, Västerås DP 1783 Detaljplan för Klövern 5 och del av Västerås 4:90 Gideonsberg, Västerås SAMRÅDSTID: 19 November 16 December 2012 Samrådshandling, 2012-11-13, dnr: 2011/112-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, Surahammars kommun

Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, Surahammars kommun Ändring av detaljplan för Småindustriområde vid Odonvägen, del av Surahammar 9:722. Surahammar, Surahammars kommun GRANSKNINGSTID: 8 juli 24 juli 2015 Granskningshandling 2015-04-20. Dnr 2015.0018 211

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

DP 1782. Ändring av detaljplan för DEL AV FRÖSÅKER 1:3 Golfbana vid Frösåker, Västerås

DP 1782. Ändring av detaljplan för DEL AV FRÖSÅKER 1:3 Golfbana vid Frösåker, Västerås DP 1782 Ändring av detaljplan för DEL AV FRÖSÅKER 1:3 Golfbana vid Frösåker, Västerås PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras.

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad.

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad. Dp 1801 Illustration Anders Holmberg Arkitekter Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 DP 1730 2010-02-16 Dnr 2009/285-BN 213 Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås Handläggare Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 Enkelt planförfarande Dp 1707 2009-04-14 Dnr 08:10104-BN 540 Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås.

Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås. Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås. 2009-02-05. Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning 2 Handläggare Lars E

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011 GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren Detaljplan för Ronneby 27:1 m fl, Östra piren Ronneby kommun Blekinge län Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av följande handlingar daterade 2013-01-23: Plankarta skala 1:1000

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer