DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås , rev , dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad"

Transkript

1 DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås , rev , dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad

2 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. I antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas. Samråd Granskning Antagande Laga kraft Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden i september Samråd kommer att ske under oktober Efter samrådsskedet sammanfattas inkomna skrivelser i en samrådsredogörelse. Ev. revideras planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden under våren HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Illustrationskarta Grundkarta Fastighetsförteckning Miljökonsekvensbeskrivning, MKB Selma Nylander Tel: Postadress: Stadshuset Stadsbyggnadskontoret Västerås E-post: Hemsida: Telefon: Växel: Telefax: / 24

3 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning, Västerås,, dp 1543 PLANBESKRIVNING SAMMANFATTNING Under början av 2000-talet påbörjades planeringen av Centrala Mälarstranden där man ville skapa en ny attraktiv och sjönära stadsdel som stärktee stadens kontakt med Mälaren. M I takt med att stadsdelen har byggts ut har de båtuppläggningsplatser som tidigare fanns där flyttats. I översiktsplanen för Centrala Mälarstranden, antagen 2004, hänvisas till fastighetskontorets utredning Vinterförvaring av småbåtar från i vilken området kring Lövudden- vid antogs den första detaljplanen (detaljplan för Johannisbergs camping, Dp 1463) som inrymmer båtuppläggningsplatser samt båtupptagningsplats vid Lövudden. Planen ska pröva möjligheten attt anlägga uppläggningsplatser för vinterförvaringg av båtar väster om Johannisberg pekas ut som ett lämpligt område att anlägga nya båtuppläggningsplatser Johannisbergsvägen samt möjligheten att tillskapa mark för etablering av företagg inriktade mot båtservice inom planområdets norra del. Bild 1. Kartan visar planområdets läge markerat med röd linje. 3 / 24

4 SYFTE Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av båtuppläggningsplatser väster om Johannisbergsvägen för att ersätta de platser som försvinner på grund av uppförandet av ny bostadsbebyggelse vid Öster Mälarstrand. I Planen prövas även möjligheten att möjliggöra mark för etablering av företag inriktade mot båtservice inom plan områdets norra del. PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR LÄGE OCH OMFATTNING Planområdet utgör en mindre del av fastigheten Västerås 2:111 och är lokaliserat väster om Johannisbergsvägen ca 3,8 km sydväst om Västerås centrum. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Fastigheten Västerås 2:111 ägs av Västerås stad. I dagsläget arrenderas marken ut som jordbruksmark. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Under början av 2000-talet påbörjades planeringen av Centrala Mälarstranden där man ville skapa en ny attraktiv och sjönära stadsdel som stärkte stadens kontakt med Mälaren. I takt med att stadsdelen har byggts ut har de båtplatser som tidigare fanns där flyttats. I översiktsplanen för Centrala Mälarstranden, antagen 2004, hänvisas till fastighetskontorets utredning Vinterförvaring av småbåtar från i vilken området kring Lövudden- Johannisberg pekas ut som ett lämpligt område att anlägga nya båtuppläggningsplatser vid antogs den första detaljplanen (detaljplan för Johannisbergs camping, Dp 1463) som inrymmer båtuppläggningsplatser samt båtupptagningsplats vid Lövudden. Sedan planarbetet påbörjades har en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP 2026) antagits. Den nya översiktsplanen ersätter de översiktsplaner som tidigare gällde för planområdet, översiktsplanen för Västerås tätort (ÖP 54) antagen 2004 samt översiktsplanen för Johannisberg (ÖP 39) antagen I den nya översiktsplanen (ÖP 2026) är området kring Johannisbergs flygplats markerat som Utredningsområde ska studeras i kommande översiktsplanearbete för Johannisberg samt ett värdefullt grönt område. I ÖP 2026 står följande om Johannisberg: Fortsatt utbyggnad av Västerås tätort inom Johannisbergsområdet bedöms lämplig med hänsyn till närheten till de stora arbetsplatsområdena i västra delen av staden. Gällande översiktsplan för Johannisberg har blivit inaktuell och upphävs. Framtida markanvändning inom Johannisbergsområdet studeras i en kommande fördjupning av översiktsplanen. Utveckling av Johannisbergsområdet förutsätter att 4 / 24

5 Johannisbergs flygfält läggs ned. Det mälarnära området är också prioriterat för rekreation och turism. Strandskydd Inom Västerås stad gäller 300 meter strandskydd från strandlinjen upp på land och ut i vatten. Planområdet ligger utanför det område som innefattas av strandskydd. Bild 2. Kartan visar var gränsen för strandskyddet går. (Strandskyddsområdet är markerat med prickar och avgränsas av den blå linjen. Planområdets läge är markerat med röd linje.) Detaljplaner Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Fastighetsplan Det finns inte någon fastighetsplan för området. Planuppdrag Byggnadsnämnden beslutade att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. Bedömning av miljöpåverkan Planen innebär att befintlig åkermark tas i anspråk, vilket går emot byggnadsnämndens inriktningsmål om att arealen produktiv jordbruks- och skogsmark ska bevaras vid planering och 5 / 24

6 förhandsbesked. Avsteg från detta mål måste motiveras och stadsbyggnadskontoret gör följande bedömning: Planförslaget innebär att den för staden strategiskt viktiga exploateringen vid Centrala Mälarstranden kan fortsätta. Planen bedöms medföra en viss miljöpåverkan då tidigare obebyggd mark tas i anspråk. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18. Se stycket Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande (sid 17). OMRÅDESSTRUKTUR Planområdet ligger i ett öppet odlingslandskap i anslutning till Mälaren. Området avgränsas i väster av en skogsbeklädd höjd och i öster av Johannisbergsvägen. Norr och söder om planområdet finns brukad jordbruksmark. På östra sidan av Johannisbergsvägen ligger Lövuddens förskola, befintlig båtplatser på Lövudden samt Johannisbergs camping. Väster om det naturområde som angränsar till planområdet ligger Johannisbergs flygplats. Bild 3. Planområdet mot söder sett från västra skogskanten. 6 / 24

7 Bild 4. Planområdet sett från den södra infarten till Lövuddens marina. MARK OCH VEGETATION Det aktuella området utgörs av åkermark. Marken sluttar mycket lätt i nordlig och nordöstlig riktning. Inför detaljplaneläggandet av Johannisberg har Sweco Infastructure AB på uppdrag av Västerås stad utfört en översiktlig geoteknisk undersökning. (Se Markteknisk undersökningsrapport samt PM Geoteknik) Här nedan redovisas slutsatserna från rapporterna. PM Geoteknik: Då området har konstaterats som sättningskänsligt vid nya belastningar så rekommenderas det att nuvarande nivåer i möjlig mån ej förändras. För eventuell bebyggelse inom området så skall grundförstärkningar förväntas. Då leran i området har bestämts ha mycket låg hållfasthet så skall djupare schakter e.d. beräknas med avseende på släntstabilitet. Troligt är även att stödkonstruktioner kommer att erfordras. Kompletterande objektspecifika geotekniska undersökningar/utredningar skall utföras i projekteringsstadiet för planerad bebyggelse. Radon Särskild radonundersökning har inte genomförts. Enligt Västerås markradonutredning från 1987 ligger området inom ett lågriskområde för radon. 7 / 24

8 Vatten Grundvattnets trycknivå varierar naturligt med årstider, snösmältning, torra sommarmånader osv. (Sweco Infrastructure AB PM Geoteknik) I planområdets nordöstra del finns en lågpunkt där det under regniga perioder samlas vatten. NATUR- OCH KULTURMILJÖ Enligt Handlingsplanen för natur- och kulturmiljövård (antagen ) är det grönområde som angränsar till planområdet i väster under utredning för att bli utpekat som naturreservat. I gällande grönstrukturplan (bilaga till ÖP 54 Grönstrukturplan antagen 2004) står följande om området Johannisberg Önstensborg: Ädellövskogsområdet i anslutning till Johannisbergsbadet är idag fastställt som naturreservat. Förslaget är att utvidga skyddet till ett större område. Detta bör omfatta hela strandområdet med Johannisbergs gård och en del av den för fågellivet värdefulla udde, som utfyllnaderna vid hamnen skapat tillsammans med det större formlämningsområdet Önstensborg med omgivande täta ädellövoch lövskogsområden. Målet med det nya Johannisberg Önstensborg-området är enligt grönstrukturplanen att utveckla och göra hela områdets natur- och kulturvårds- samt rekreationsvärden attraktiva och tillgängliga samt återskapa mälarlandskapets ljusa, lövrika skogar. FORNLÄMNINGAR Planområdet omfattas av Kulturmiljöutredningen Sjöhagen-Hacksta Området kring Johannisbergs flygplats utförd av Kulturmiljöenheten på Västmanlands läns museum. (2003) Inom planområdet finns det idag inga kända fornlämningar men i direkt anslutning väster om planområdet ligger naturområdet Önstensborg med flera kända fornlämningar. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. GATOR OCH TRAFIK Gatunät Planområdet avgränsas i öster av Johannisbergsvägen. I dagsläget är gällande hastighetsbegränsning på Johannisbergsvägen 70km/h. Norr om planområdet finns en infartsväg som möjliggöra angöring till den modellflygplats som finns inom Johannisbergs flygplats samt till viss del angöring till naturområdet väster om planområdet. Det är viktigt att den infarten finns kvar även i framtiden. Det finns idag inga vägar inom planområdet. 8 / 24

9 Gång- och cykelvägnät Utmed Johannisbergsvägen finns separata gång- och cykelbanor som förbinder området med stadens centrum i norr och bostadsområdet Ekbacken-Enhagen i söder. Inom planområdet finns det idag inga befintliga gc-vägar. Kollektivtrafik Johannisbergsvägen trafikeras av linje 25 mot Barkaröby och Tidö-Lindö med ca 16 turer per dag måndag till fredag samt viss nattrafik. Utmed Johannisbergsvägen finns två hållplatser i anslutning till planområdet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Det finns i dagsläget inga va-ledningar inom området. Dagvatten I dagsläget dräneras vatten från åkermarken i ett dräneringssystem som avleds till en dagvattenledning längs med Johannisbergsvägen. Ledningens utlopp har inte kunnat lokaliseras. Troligtvis har ledningen sitt utlopp till Mälaren vid Lövudden. (Se MKB under rubrik Dagvatten) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ Inom området planeras för vinterförvaring av båtar samt ny bebyggelse för företag inriktade mot båtservice, handel med båtrelaterade varor och båtförvaring. Illustrationen visar föreslagen uppdelning där båtförvaring främst sker inom planområdets södra del och företagsbebyggelsen samlas i områdets norra del. Hela det nya området föreslås bäddas in i grönska för att minska områdets påverkan på det omgivande landskapsrummet. 9 / 24

10 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning, Västerås, dp Bild 5. Illustration som visar förslag på möjlig framtida markanvändning inom planområdet. 10 / 24

11 Bild 6. Sektionerna visar den planerade framtida markanvändningen i förhållande till omgivningen. SÖDRA DELEN - BÅTUPPLÄGGNING Uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar I den södra delen av planområdet, söder om infartsvägen, planeras för uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar. Planområdet förväntas rymma ca 400 båtplatser i varierande storlekar. Upptagning av båtar kommer att ske vid Lövuddens marina. Båtarna kommer därefter att transporteras på trailer över Johannisbergsvägen till båtuppläggningsplatsen inom planområdet. Båtuppläggningsplatsen utformas med markbeläggning av grus och indelas i kvarter med hänsyn till brandbestämmelserna (se sid 17). Centralt i området anläggs en asfalterad väg. För att minska mängden material för uppställning som tex bockar, vaggor och vagnar ska det ske en succesiv övergång till enhetliga stöttor. Avsikten är att inskaffa en eller flera vagnar för transport mellan vatten och uppställningsplats. Vagnarna är avsedda för att användas i kombination med båtstöttor. Täckningsmaterial får inom området sommartid endast förvaras på särskilt anvisade platser. Vid områdets entré föreslås att en servicebyggnad med toaletter och mindre kontorslokal för VFBAB uppförs. Ytan skall sommartid kunna, efter tillstånd från staden, kunna användas för tillfälliga arrangemang t ex i samband med Power Meet. 11 / 24

12 Båtskjul och båt tält I den sydvästra delen av området för båtuppläggning finns ett område inom vilket det är tillåtet att uppföra båtskjul eller större sammanhängande båt tält. (Tält för fler än en enstaka båt.) Båtskjul och tält ska ges en enhetlig utformning och tillåts ha en maximal höjd på 8 meter. Planen medger bygglovbefrielse för uppförande av båtskjul enligt föreskrifter och typritningar utarbetade av Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab samt Stadsbyggnadskontoret. (Se ritningar i bilaga.) Spolplatta Inom planområdet ska det finnas möjlighet att anlägga en spolplatta för tvättning av båtar som komplement till den som redan finns vid Lövuddens marina. För att undvika onödiga transporter inom båtuppläggningsområdet föreslås att spolplattan placeras i anslutning till områdets entré. (Se illustration.) Avloppsvattnet från spolplattan ska renas innan det släpps ut. En sådan avloppsanläggning behöver anmälas till miljö- och konsumentnämnden enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Hav- och vattenmyndighetens riktlinjer för utformning av spolplatta med tillhörande reningsanordning samt för utsläpp ska följas. NORRA DELEN - VERKSAMHETSOMRÅDET Bebyggelse I planområdets norra del planeras för etablering av företag inriktade mot båtservice, handel med båtrelaterade varor och båtförvaring. Bebyggelsen i den norra delen placeras mot den naturliga höjd som finns väster om planområdet för att på så sätt förankras i terrängen och minska påverkan på landskapet. De olika byggnaderna inom verksamhetsområdet bör inte byggas samman utan placeras på ett sådant sätt att den visuella kontakten med det bakomliggande naturområdet bevaras. Det är viktigt att byggnaderna får en väl genomarbetad sammanhållen gestaltning anpassad till omgivningarna. Byggnaderna bör utformas med s.k. gröna tak samt fasadmaterial som minskar deras påverkan på det angränsande naturområdet. Något särskilt gestaltningsprogram har inte upprättats. Skyddsområde och damm I den norra delen planeras även för ett större grönt område som ska fungera som visuellt skydd från Johannisbergsvägen samt innehålla damm för lokalt omhändertagande av dagvattnet inom planområdet. 12 / 24

13 GATOR OCH TRAFIK Biltrafik och båttransporter Angöring för biltrafik sker via infart från Johannisbergsvägen. (Se planillustrationen.) För att minska störningen för trafikanter på Johannisbergsvägen samt underlätta för transporten av båtar från Lövuddens marina till de nya båtuppläggningsplatserna väster om vägen föreslås att infarten placeras mitt emot den befintliga södra infarten till Lövuddens marina. Passage över Johannisbergsvägen Förslag till lösning för att skapa en säker passage för korsande båtfordon som samtidigt innebär en så liten störning som möjligt för passerande trafik på Johannisbergsvägen har diskuterats och arbetats fram i samråd med Trafikverket. Trafikverket vill inte försämra framkomligheten på Johannisbergsvägen. Hastigheten kommer tillfälligt att sänkas till 40 km/h under en period av maximalt 4 veckor vardera på våren och hösten i samband med iläggning och upptagning av båtar. Diskussioner har förts med Trafikverket om det är möjligt att anlägga ett övergångsställe på Johannisbergsvägen. Trafikverket är måna om att framkomligheten på Johannisbergsvägen inte försämras och bedömer att en signalreglerad passage skulle hindra framkomligheten allt för mycket. I dagsläget är det inte heller möjligt att anlägga ett obevakat övergångsställe (utan trafiksignal) eftersom hastigheten på vägen är 70 km/h. (Obevakade övergångsställen får inte anläggas på vägar med hastighetsbegränsning över 50 km/h.) Brandväg För att underlätta räddningsingripande vid eventuell brand inom området har det i planområdets södra del föreslagits ett läge för en brandväg. Det är viktigt att brandvägen utformas så att den inte kan användas som en extra in-/utfart för biltrafiken till och från området. Gång och cykeltrafik Särskilda gång- och cykelbanor kommer inte att anordnas inom planområdet. Cykelparkeringar ska anordnas i direkt anslutning till verksamhetslokalernas entréer. NATURMILJÖ För att minska de planerade verksamheternas påverkan på det angränsande naturområdet föreslås en 5 meter bred skyddszon utmed hela den västra kanten. Enligt förslaget ska zonen utformas som en ängsyta som slås två gång per år. (Se bild nedan.) Mellan båtuppläggningsplatsen och naturområdet får staket inte uppföras. 13 / 24

14 Bild 7. Sektionerna skyddszonen utmed naturområdet väster om planområdet. MARK För att uppnå en stabil grund lämplig för båtuppläggning inom planområdet kommer befintlig marknivå att sänkas något. För att uppnå massbalans inom området (slippa transportera bort massor från området) kommer de bortschaktade massorna att i största möjliga mån användas vid uppbyggandet av de insynsskyddande höjderna norr och söder om området. ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA STÖRNINGAR För att skapa ett visuellt skydd och försöka minska båtuppläggningens och bebyggelsens påverkan på landskapsbilden och det närliggande naturområdet föreslås större sammanhängande vegetationsytor anläggas i de norra och södra delarna av planområdet. Marken i vegetationsytorna föreslås bli högre i den västra delen mot naturområdet och lägre mot Johannisbergsvägen. Den högre delen kommer visuellt att smälta samman med befintlig skog i väster där marken höjer sig mycket mer än i vegetationsytorna. För att inte inkräkta på den hinderfria zonen kring Johannisbergs flygfälts startoch landningsbana får inte vegetationen och den nya marknivån (kullen) ha en total höjd högre än 15 meter från nuvarande marknivå. (Marknivån innan åtgärder inom området påbörjas.) Mellan båtuppläggningsplatsen och Johannisbergsvägen föreslås att ett längre sammanhängande grönt område med bland annat vintergröna buskar och träd anläggs. Vilka arter som planteras ska beslutas i samråd med landskapsarkitekt i samband med projekteringen av området. I den norra delen kommer naturområdet med dagvattendammen att utgöra ett visuellt skydd mot vägen för att minska verksamhetsområdets påtaglighet i landskapet. 14 / 24

15 Det är inte tillåtet att uppföra ett permanent stängsel, staket eller plank utmed skyddsplanteringarna med undantag för ett tillfälligt stängsel under de första åren efter anläggandet av planteringarna för att skydda dessa mot bl.a. viltskador. Öster om Johannisbergsvägen ligger Johannisbergs camping. För att öka det visuella skyddet mellan campingen och båtuppläggningen föreslås att den alléplantering som finns utmed Johannisbergsvägen söder om infarten till campingen förlängas norrut. (Detta är dock enbart ett förslag eftersom alléplanteringen inte ingår i aktuellt planområde och regleras därför inte i den här detaljplanen.) Bild 8. Illustrationen visar det nya grönområdet som ska anläggas norr om verksamheterna för att utgöra ett visuellt skydd och minska byggnadernas påtaglighet i landskapet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Byggnader inom planområdet föreslås anslutas till det kommunala va-nätet. Dagvatten Dagvatten ska omhändertas lokalt. För att åstadkomma fördröjning och rening av dagvatten utnyttjas grönska och markbeläggningar. Dagvatten från båtuppställningsplatserna avleds ytligt över grusytorna mot diken längs östra och västra kanten av området. Dikena utformas som så kallade svackdiken, gräsklädda med flacka slänter för att få en långsam avrinning. I svackdikena erhålls även viss rening av dagvattnet. Ytterligare reningseffekt erhålls i den dagvattendamm som planeras i områdets nordöstra del. (Se planillustration.) Dagvatten från handelsytorna avleds också mot diken och damm. Dammen dimensioneras för att både rena och fördröja vattnet. Fördröjningskapaciteten 15 / 24

16 medför även minskad risk för översvämning i området. Dagvattnet föreslås avledas vidare mot Mälaren via ledning. Dagvattenhanteringen dimensioneras för att fördröja 2-års regn. Dagvattenhanteringen inom området beskrivs utförligare i utredningen Johannisbergs dagvatten utförd av SWECO Environment AB på uppdrag av Västerås stad. Bild 9. Förslag till dagvattenhanteringen inom planområdet. Uppvärmning Västerås stad har som mål att nya byggnader uppförs enligt principerna för lågenergihus. Enligt beslut i Kommunfullmäktige är följande nivåer de högsta tillåtna för att definieras som lågenergihus för lokaler: För lokaler som värms upp på annat sätt än med elvärme, till exempel fjärrvärme, pellets eller vedeldning, är den högsta tillåtna specifika energianvändningen 60 kwh/m²/år. För lokaler som värms upp med elvärme, till exempel värmepump, är den högsta tillåtna nivån kwh/m²/år. Byggnader under 400 m² ha en maximal effektförlust vid dimensionerande utomhustemperatur på 20W/m². Byggnader över 400 m² ha en maximal effektförlust vid dimensionerande utomhustemperatur på 16W/m². Tätheten I omslutande area, golv, ytterväggar och tak ska vara mindre än 0,4 l/s m² (liter per sekund och kvadratmeter), vilket ska säkras I byggprocessen via provtryckning enligt gällande standard (SS021551). I energikravet ingår energi för varmvatten, värme och fastighetsel (drift av pumpar och fläktar). El, tele, bredband Anslutning kan ske till Mälarenergis elnät. 16 / 24

17 TeliaSonera Skanova Access AB har i dagsläget en teleledning som ligger precis i plangränsen. För att inte behöva minska antalet båtuppläggningsplatser föreslås att ledningen flyttas. Avtal om ledningsflytt upprättas mellan staden och TeliaSonera Skanova Access AB innan projekteringsstart som beräknas ske i slutet av 2012 för att slutföras i januari Avfallshantering Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt avfall, restavfall och miljöfarligt avfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande. HÄLSA OCH SÄKERHET Olycksrisker Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde således finns inga riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och miljö inom planområdet. Förutsättningar för räddningsingripande Planen föreslår yta för båtuppläggning samt lokaler för industriell och hantverksmässig verksamhet. Bebyggelse med hög brandbelastning och snabbt brandspridningsförlopp kan förväntas. Bebyggelsetypen klassas därmed som s.k. grupp B-bebyggelse. Framkörningstider Räddningsstyrkans framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst överskrida 8 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. Brandvattenförsörjning Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter. För det aktuella planområdet föreslår MBR att en brandpost anordnas vid infarten till områden samt en brandpost i den södra delen av området. Skydd mot brandspridning Byggnader inom planområdet ska placeras eller utformas så att skydd mot brandspridning uppnås. Det kan ske genom att byggnader uppförs med inbördes skyddsavstånd, utformas med brandtekniskt avskiljande konstruktion eller genom en kombination av dessa. De båtplatser som anordnas ska utformas så att skydd mot brandspridning uppnås. Detta bör ske enligt skriften Brandsyn i hamnar på uppläggningsplatser för fritidsbåtar 1. Även rapporten Brandskydd i samband med landförvaring av fritidsbåtar 2 har kommit fram till samma slutsatser gällande avstånd mellan båtarna. 1 Statens brandnämnd (1983). Brandsyn i hamnar och på uppläggningsplatser för fritidsbåtar. Stockholm: Statens brandnämnd. 2 Holmgren, C-H. & Lundblad, A.( 2009), Brandskydd i samband med landförvaring av fritidsbåtar, Avdelningen för brandteknik och riskhantering, Lunds Tekniska Högskola. 17 / 24

18 Avstånden som framförs i dessa skrifter är följande: Ovanstående tabell visar vilka längder som sträckorna minst måste ha för fyra olika dimensionerande båtlängder samt en förenklad skiss. Enligt tabellen bildas kvarter med ytor mellan ungefär 520 och 650 m 2. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE MILJÖBEDÖMNING Detaljplanen bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Miljökonsekvensbeskrivningen, daterad , har på uppdrag av Västerås stad upprättats av Sweco Environment AB i Västerås. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas i helhet till detaljplanen som en bilaga. Nedan följer en sammanfattning: 18 / 24

19 De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konsekvenser är risk för föroreningar i mark och grundvatten, dagvatten, trafik och tillgänglighet, geoteknik samt natur och kulturmiljö. En sammanfattning av de konsekvensbedömningar som har gjorts för planförslaget visas i en tabell i avsnitt 6.1 Samlad bedömning. Sammantaget bedöms planförslaget ge måttligt negativa konsekvenser avseende natur och kulturmiljö. Detta beror främst på att jordbruksmark tas i anspråk vilket motverkar stadens mål om att bevara arealen jordbruksmark. Uppläggningsplatserna innebär även att landskapsbilden förändras. Vid planens genomförande planeras det för anläggande av en reningsanläggning för dagvatten vilket medför små positiva konsekvenser avseende dagvatten. För mark och grundvatten bedöms planen medföra små negativa konsekvenser på grund av risken för spridning av föroreningar vid hantering av båtar på området. Det bedöms svårt att undvika att kemikalier används på uppställningsytor även om en tvättplats etableras. Även när det gäller trafik bedöms planen medföra små negativa konsekvenser då trafiken lokalt kommer att öka i området. Vid perioder med i- och urtagning av båtar riskerar trafiken till uppställningsområdet försämra framkomligheten för övrig trafik. Vid iordningställande av ytorna kommer matjord att bortföras och marken fyllas upp. En översiktlig geoteknisk undersökning har bedömt marken som sättningskänslig och planens genomförande bedöms ge små negativa konsekvenser avseende geoteknik. MILJÖKVALITETSNORMER Utomhusluft Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). Vattenförekomster Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförande tiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har arbetats fram av Stadsbyggnadskontoret med hjälp av representanter från Fastighetskontoret, Kultur, idrotts och fritidsnämndens stab, Lantmäterimyndigheten, Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, Mälarenergi AB och Tekniska nämndens stab. 19 / 24

20 Planillustration, Miljökonsekvensbeskrivning, Dagvattenutredning samt Markgeoteknisk undersökning har arbetats fram av Sweco AB. STADSBYGGNADSKONTORET Selma Nylander Planarkitekt 20 / 24

21 BILAGA OBS! Ritningarna är INTE skalenliga. 21 / 24

22 22 / 24

23 23 / 24

24 24 / 24

DP 1758. Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås. 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad

DP 1758. Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås. 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad DP 1758 Detaljplan för SKYTTEN 10 Norra Haga, Västerås 2014 11 11 rev 2015 03 17, dnr: 2013/61 BN 213 Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Masten 6, Stohagen, Västerås. DP 1739 2013-02-21 Dnr: 08:10099-BN 540. Elisabeth Lindblad Tel 021-39 15 09

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Masten 6, Stohagen, Västerås. DP 1739 2013-02-21 Dnr: 08:10099-BN 540. Elisabeth Lindblad Tel 021-39 15 09 Elisabeth Lindblad Tel 021-39 15 09 DP 1739 2013-02-21 Dnr: 08:10099-BN 540 Detaljplan för Masten 6, Stohagen, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser,

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Västerås 4:85, Erikslund, Västerås

Detaljplan för del av Västerås 4:85, Erikslund, Västerås DP 1703 Hans Larsson Tel 021-39 12 54 hans.larsson@vasteras.se 2009-08-18 Dnr 08:10149-BN 540 Detaljplan för del av Västerås 4:85, Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl.

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer