DNR /5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN"

Transkript

1 DNR /5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Markundersökning Samrådsredogörelse PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planarbetet syftar till att omvandla ett före detta bangårdsområde till bostadsmark, främst för bostäder för personer med nedsatt rörlighet. Genom omvandlingen förtätas ortens centrum och en idag öde plats blir en levande boendemiljö. PLANDATA Planområdets läge och areal Planområdet ligger längs Järnvägsgatan i centrala Svenljunga. Planområdet har en areal omfattade 6000 kvadratmeter. 1

2 DNR /5 Markägoförhållanden All mark inom planområdet ägs av Svenljunga kommun. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktiga planer För området gäller Svenljunga Centralort, fördjupad del av översiktsplan för Svenljunga kommun, antagen av kommunfullmäktige den I planen är det aktuella området markerat som Bostäder, nytt. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden, angränsande planer För planområdet gäller två planer, stadsplan fastställd den för den östra kanten där marken anges som järnvägsmark och detaljplan med laga kraft den där marken anges som gata och parkmark. Program för planområdet Platsens lämplighet för bostadsbebyggelse har bedömts som god i den gällande översiktsplanen, därför bedömdes ett program som överflödigt. Förenlighet med Översiktsplanen och Miljöbalken Planförslaget bedöms förenligt gällande översiktsplan och tillämpliga delar av Miljöbalken. Bedömning av behovet av en eventuell miljökonsekvensbeskrivning Planen bedöms inte ge upphov till sådana konsekvenser att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas enlig PBL 5 kap 18. Se vidare i dokumentet Behovsbedömning och avgränsning av MKB. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur -Mark och vegetation Marken är idag en sand- och grusyta där delar är delar är bevuxna med gräs. - Geotekniska förhållanden och markens lämplighet för bebyggelse. Förhållandena bedöms som gynnsamma. Borrprov har tagits vid tre punkter varav två av punkterna är inom planområdet. Borrproven visar att marken består av sand och silt, grundvatten bedöms finnas cirka 3,5-4 meter under markytan. Ur borrkärnorna togs material ut som analyserades för att hitta eventuella miljögifter. De två provpunkter som är belägna inom planområdet visade inte på gifthalter över rekommenderade gränser. Provpunkten söder om planområdet visades på halter av cancerframkallande PAH (grovt förenklat är PAH Provtagningspunkter för markprov 2

3 DNR /5 ämnen som uppstår när olja bryts ner) över rekommenderade gränsvärden för känslig markanvändning. Med stöd av markprovernas resultat och kunskaperna om hur marken disponerades under tiden som bangård bedöms marken vara fullt lämplig för bostadsändamål. - Radon Svenljunga tätort ligger inom område som i översiktlig kartering är betecknat som normalriskområde för radon. Mätning på plats bör ske i samband med projektering för att utreda om byggnadstekniken behöver anpassas med hänsyn till eventuellt förhöjda radonhalter. - Fornlämningar och byggnadsminnen Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Bebyggelseområden - Bostäder Totalt sett ger planen möjlighet till 500 kvadratmeter byggnadsarea för bostäder vilket inkluderar biutrymmen och uthus. - Arbetsplatser och övrig bebyggelse Arbetsplatser och övrig bebyggelse finns inte inom plaområdet men gränsar till planområdet. - Offentlig och kommersiell service Planområdet ligger centralt i Svenljunga tätort. Utbudet av butiker, apotek med mera som ligger i centrum nås enkelt på några hundra meters avstånd. Vårdcentral ligger cirka 700 meter från planområdet. Landboskolan (förskola och lågstadieskola) ligger cirka 200 meter väster om planområdet medan Mogaskolan (förskola, låg- mellan- och högstadieskola) ligger cirka meter öster om planområdet. - Uformning Bebyggelsen avses att bli som högst 13 meter mätt i byggnadshöjd med maximalt sju graders takvinkel. Genom den låga takvinkeln motsvarar bebyggelsen höjdmässigt ett hus med tre våningar med sadeltak i 45 graders vinkel. Bebyggelsens höjd spelar med den aningen lägre bebyggelsen i väster och den lägre men högre liggande bebyggelsen i öster. Genom parkering i källarplan minskas behovet av att använda markytor för parkering, därför är ytan markerad som parkering relativt begränsad. Planbetämmelserna tvingar inte fram underjordisk parking men lösningen rekommenderas för att för att få fram tillräckligt många parkeringar om byggrätten utnyttjas maximalt. Fasader bör utformas i ljus puts med inslag av träpanel. Materialen tillsammans med många balkonger skulle ge ett lätt och luftigt intryck. Detta är endast rekommendationer som inte regleras genom planbetämmelser. - Tillgänglighet Syftet med planen är att ge möjlighet till bostäder med extra god tillgänglighet för boende med nedsatt rörlighet. Planområdet är plant vilket är mycket gynnsamt ur tillgänglighetshänseende. Byggnaden bör uppföras med minsta möjliga sockel. 3

4 DNR /5 - Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefullbebyggelse finns inte inom planområdet men i närheten. Friytor - Lek och rekreation En park upptar den norra halvan av planområdet. Parken består idag av en gräsmatta med spridda planterade träd och små tillskapade kullar. Parken bör utvecklas med till exempel vatten, sittplatser och mer genomtänkt växtlighet. - Naturmiljö och vattenområden Berörs ej av detaljplanen Gator och trafik - Gatunät, gång och cykeltrafik Den västra kanten av planområdet upptas av Järnvägsgatan. Gatan är viktig för ortens kommunikation mot söder och benämns därför som HUVUDGATA i planen. Anslutande gata benämns som LOKALGATA. Den östra kanten av planområdet består av en gång- och cykelbana som tillsammans med den cykelbana som anluter från väster genom mitten av planområdet är delar av ortens huvudnät för gång- och cykeltrafik. Gång- och cykelbanan från väster knyter samman områden Landbo och Karolinelund med centrala Svenljunga för bland andra de elever från de nämnda områdena som ska ta sig till Mogaskolan. Gång-och cykeltrafiken är viktig och regleras därför med bestämelsen GC-VÄG. - Kollektivtrafik Planområdet gränsar i norr till Svenljungas bussstation där alla bussar som passerar Svenljunga stannar. - Parkering, angöring och utfart All parkering för fastigheten kommer att ske inom fastigheten. För att tillgodose behovet kommer cirka hälften att ske på en parkering intill Järnvägsgatan och hälften att ske under bostadshuset. Störningar Viss störning kan ske från trafiken på Järnvägsgatan. Nivån på störningen betraktas som fullt normal och acceptabel med tanke på platsen centrala läge i orten. Teknisk försörjning - Vatten och avlopp Ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns i Järnvägsgatan. Exploatören ansvarar för installation och drift av eventuella pumpar med mera som krävs för att transportera dag- och spillvatten till de av kommunen anvisade anslutningspunkterna. - Värme Ledning för fjärrvärme finns i den korta gata som binder samman Järnvägsgatan med Kindsvägen. Ledningen bör kompletteras för att kunna förse planområdet med fjärrvärme. 4

5 DNR /5 - El och elektronisk kommunikation Inom planområdet finns el-ledning i östra kanten av Järnvägsgatan. Större ledningar utanför planområdet finns i gatan som binder samman Järnvägsgatan med Kindsvägen. Ledning för kabel-tv finns i planområdets östra kant inom mark som betecknas som bostadsmark i planförslaget. Ledningen behöver flyttas vid planens genomförande. Teleledningar finns på två platser inom planområdet, längs Järnvägsgatans östra kant och inom område betecknat som GC-VÄG på plankartan. Ledningarna kan ligga kvar i sina respektive lägen vid planens genomförande. - Avfall Det åligger fastighetsägaren att anordna tillräckliga och väl fungerande utrymmen för avfallshantering. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden anges till fem år räknat från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Följande tjänstemän har deltagit vid framtagande av föreliggande planhandling Lars Jönsson, planarkitekt. Svenljunga den Svenljunga kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Lars Jönsson Planarkitekt 5

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(10) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52, LINDEGÅRD Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 144 143

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

# Laxnevägen. Planbestämmelser. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser. Kvartersmark B

# Laxnevägen. Planbestämmelser. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser. Kvartersmark B T T 19,85 20,18 22 20,92 20,85 21 21,12 21,24 20 19 20,03 20,75 18 21,06 19,72 21,64 21,84 17 19,77 21,42 20,34 21,64 21,63 19,4 19,18 21,8 22,94 13 21,82 21,92 12,76 12,62 18,16 23,51 23,57 15,45 14,12

Läs mer