TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 - lösningsförslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 - lösningsförslag"

Transkript

1 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 - lösningsförslag DAG: 8 mars, 2010 TID: SAL: V-huset Ansvarig: Olof Torgersson, tel Institutionen för data- och informationsteknik. Resultat: Anslås senast 24 mars, 2010 Hjälpmedel: 1 A4 (2 sidor) med valfria anteckningar. Texten skall vara läsbar utan hjälpmedel. Betygsgränser: 3:a 24p, 4:a 36p, 5:a 48p, maximalt 60p. Iakttag följande: Skriv tydligt (oläsligt = fel)!! item Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje ny (del)uppgift på ett nytt blad. Läs igenom hela tentan och förbered eventuella frågor. Alla svar skall motiveras väl och ej vara onödigt komplicerade! LYCKA TILL!

2 Uppgift 1: Förklara följande begrepp och försök också för varje begrepp förklara vilken inverkan det har på gränssnittsdesign, dvs saker man bör tänka på. (a) (b) (c) (d) Affordance Ett objekts affordance kan sägas vara vad ett objekt utstrålar att man kan göra med det, eller vilka handlingar det inbjuder till. Affordance uppfattas direkt av hjärnan utan medvetet tankearbete. T ex så har ett glas en affordance är att dricka ur det, en boll har affordance att kasta, en trappa inbjuder till att gå upp/ner osv. Affordance är en egenskap som är inbyggd i objektet och finns vare sig nån tittar på det eller inte. Vid GUI-design är det viktigt att objekt i gränssnittet har en affordance som visar vad det ska användas till. En knapp t ex inbjuder till att trycka, dess affordance är att man ska trycka på den, en sliders affordance är att dra. Problem uppkommer om objekt har affordance/inbjuder till något som man inte kan göra, eller om det finns saker man kan göra, men ingen affordance som inbjuder till att man kan göra det. Serif och Sans serif Serif och Sans serif betecknar 2 olika familjer/kategorier av typsnitt. Seriftypsnitt har små krokar på bokstäverna som sans-serif saknar. Vanligtvis anses fonter med serifer enklare att läsa i stora textmassor då krokarna bidrar till att skapa en bild eller ett flöde som gör texten lättare att uppfatta. Vid design av grafiska gränssnitt bör man dock tänka på att undvika att använda serifer i små storlekar då de små krokarna inte kan återges bra med den begränsade upplösning som en skärma har. Mental models Begreppet mental model eller conceptual model syftar i detta sammanhang på den bild användaren har av hur ett program fungerar. Detta inkluderar även hur man tänker om den domän programmet berör. Vid design bör man tänka på att designa programmet så det som visas (presented model) ligger så när användarens sätt att tänka som möjligt. Om man inte gör det blir programmet vanligen onödigt svårt och krångligt att förstå. Preattentive variable Med preattentive variables menas visuella saker/fenomen som uppfattas direkt av vårt perceptionssystem utan medvetet tänkande. Exempel på detta är färg, form, storlek, positionering och orientering. Vid GUI-design är det bra att känna till dessa begrepp så att man kan dra nytta av dem t ex för att direkt dra användarens uppmärksamhet till ett objekt som har en avvikande färg, eller göra saker viktigare genom att låta dem vara större. Eftersom dessa variabler uppfattas direkt utan medvetet processande så 1

3 kan man också bespara användarna mentalt arbete genom att utnyttja preattentive variables. (8p) Uppgift 2: Du har fått till uppgift att designa meny-systemet till en enkel HTML-editor som ditt företag tänker distribuera gratis för att få fler kunder till sina riktiga produkter. Efter diverse funderingar har kravspecifikationen fastställts till att omfatta följande funktioner (ordnade i bokstavsordning): Avsluta programmet Gömma verktygsfältet Göra aktuell text till fetstil Göra aktuell text till kursiv stil Infoga tagg Klippa ut Klistra in Kopiera Lägga till en bild Lägga till en tabell Minska textstorleken Skapa ett nytt (HTML-)dokument Spara aktuellt dokument Spara aktuellt dokument under ett nytt namn Skriva ut aktuellt dokument Stänga aktuellt dokument Ångra senaste handling Visa dokumentet som kod Visa dokumentet i designläge Visa programmets hjälpfönster Visa programmets om-dialog Visa verktygsfältet Öppna ett existerande dokument Öka textstorleken Skapa ett menysystem med de givna funktionerna. Designen skall följa rådande konventioner för hur menyer utformas. Om andra konventioner än Coopers används så skall detta anges i svaret. Se figur 1, 2 och 3. Kommentar: bilderna är gjorda på en Mac. På Windows/Linux används CTRL för kortkommandon. I menyalternativet Öka storlek borde + vara ett bättre tecken än det som används nu. (7p) 2

4 Figur 1: Svar uppgift 2 - Huvudmeny Figur 2: Svar uppgift 2 - Arkiv, Redigera och Visa Uppgift 3: Betrakta användargränssnitten i figur 4, 5 och 6. Uppgiften är att identifera designmönster som används. Det går att hitta minst 10 användningar av designmönster från Tidwell i de givna skärmbilderna. Svara genom att skissa av bilderna och peka ut var ett designmönster används och vilket det är. Observera att det inte måste vara så att 10 olika designmönster finns utan ett och samma mönster kan återkomma flera gånger. Det kan dock också vara så att man kan hitta 10 olika designmönster. Det går att hitta många mönster, en del mer långsökta än andra. Nedan följer en uppräkning på ett tillräckligt antal ganska självklara mönster. I figur 4 kan man minst hitta Two-panel selector Right/left alignment Button groups I figur 5 kan man minst hitta Structured format Sequence map Button groups Progress indicator I figur 6 kan man minst hitta Center stage Input prompt Illustrated choices 3

5 Figur 3: Svar uppgift 2 - Infoga, Format och Hjälp Titled sections Closable panels Action panel Andra rimliga mönster godkänns. Svar utan skiss ger inte full poäng. Figur 4: Vilka mönster finns i kontakthanteraren? (7p) Uppgift 4: Utvecklarna av imat, DAT215 AB, har funderat mycket på hur de ska kunna förstå om deras design verkligen är rätt för användarna. Efter mycket funderande har de bestämt sig för att (i) göra en test med cognitive walkthrough av imatprototypen, (ii) göra en kontrollerad laboratoriestudie för att testa fontstorlek och bakgrundsfärg och (iii) göra något efter att applikationen släppts för att kolla upp hur det funkar. Hjälp DAT215 AB genom att (a) Förklara vad en cognitive walkthrough är, hur den genomförs och i vilka sammanhang metoden är användbar. 4

6 Figur 5: Finns det några mönster i Windows-installationen? Figur 6: Vilka mönster finns i gränssnittet? 5

7 (b) Cognitive walkthrough är en expertutvärderingsmetod för gränssnitt. Med detta menas att utvärdering utförs av experter utan inblandning av faktiska användare. Namnet kommer från att man går igenom ett användargränssnitt steg för steg och testar hur det fungerar. Metoden kräver att det finns någon slags prototyp att testa på. Detta innebär att den är användbar under hela utvecklingsprocessen så fort man kommit så långt att det finns något man kan testa. Huvudinriktningen på metoden kan sägas vara att undersöka om man kan lära sig att använda ett program genom att utforska det. För att göra en cognitive walkthrough behövs: Någon slags prototyp En beskriving av uppgifterna testaren ska utföra En fullständig lista av de steg som krävs för att utföra varje uppgift. I denna anges dels vad användaren gör och vad systemet svarar Info om vilka användarna är och vad testarna kan anta att de kan För varje uppgift går man sedan igenom listan av steg som måste göras och svarar för vart och ett på följande 4 frågor: Motsvarar handlingen användarens mål i den givna situationen? Kommer användarna att se att handlingen som ska utföras finns tillgänglig? När användaren hittat rätt handling, kommer de att veta att det är den de behöver? När handligen utförts kommer användaren förstå den feedback som ges? Det är viktigt att genomgången stöds av ett formulär och att resultaten granskas ordentligt. Redogöra för hur man kan designa ett experiment för att testa om svart text på vit bakgrund är bättre än blå text på orange bakgrund. Redogörelsen bör innefatta begrepp som hypotes, deltagare, variabler och experimentdesign. Svaret nedan bygger på antagandet att med bättre menas funktionellt bättre inte vilket användarna tycker är snyggast. Tester av denna kan göras med ett sk controlled experiment (9.4.2). I denna typ av tester skapar man ett experiment utifrån vilket man hoppas kunna fastställa statistiskt att något gäller. Det man vill visa kallas för hypotes. I detta fall är den rimliga hypotesen att svart text på vit bakgrund fungerar bättre än blå text på orange bakgrund (baserat på hur vår perception fungerar). Hypotesen testas genom att ett antal försökspersoner, deltagare, utför en given uppgift och att resultaten från detta analyseras. För att utföra experimentet skapar man 2 designer där allt är likadant förutom färgen på texten. Det kan t ex vara ett antal sidor med text att läsa. 6

8 (c) Vid utformning av experiment talar man om dependent (beroende) och independent (oberoende) variabler. En oberoende variabel är något man ändrar för att skapa olika betingelser. I detta fall färg och bakgrund på texten. Beroende variabler är det man mäter i experimentet, det man vill se hur det ändras när oberoende variabler justeras. I detta fall vill man mäta hur bra man läser texten. Det kan då vara lämpligt att mäta t ex hastighet och/eller antal fel. Slutligen behövs en experimentdesign. Det finns två huvudtyper within groups design och between groups design. I en within groups design utför alla deltagare experimentet under samtliga villkor, i detta fall testar båda färguppsättningarna. I en between groups design testar olika grupperna de olika varianterna. I båda fallen behövs minst 10 testare för varje fall. Problemet med en within groups design är att man kan ha problem med inlärning som påverkar resultatet. Problemet med en between groups design är att man behöver fler deltagare och att man kan ha problem med att man inte vet hur lika deltagarna i olika grupper är. När man låtit alla deltagare utföra testerna och samlat in data måste den analyseras. Man kan då t ex titta på om det går att hitta en statistiskt säker skillnad på tiden det tar att läsa text med de olika färguppsättningarna. Föreslå, namnge och beskriv 2 olika metoder som kan användas för att utvärdera imat ned hjälp av verkliga användare efter att programmet släppts på marknaden. Eftersom det handlar om att utvärdera imat efter med riktiga användare efter att det släppts på marknaden är det olika former av fältstudier som är aktuella. En ofta använd metod är Think-aloud. I denna får användaren att utföra olika uppgifter i programmet. Man ber sedan användaren att tänka högt under utförandet, beskriva vad man gör och varför etc. Testaren ska bara observera och anteckna vad som sker. Metoden är enkel och kan ge värdefulla insikter om programmet. Den är dock subjektiv och det kan också vara så att själva beskrivandet påverkar hur man faktiskt gör saker. En annan metod kan vara någon slags frågeteknik, dvs intervjuer eller frågeformulär. Vid intervjuer är det viktigt att man har planerat frågor i förväg så att det finns en tanke och struktur i intervjuerna. Ofta använder man sk semi-structured interviews där man har ett antal förbestämda frågor, men också möjlighet att följa upp med följdfrågor och sidospår om intressanta saker dyker upp. Fördelen med intervjuer (jämfört med enkäter) är att de kan anpassas till situationen och ger möjlighet att utforska frågor på djupet. Nackdelar är att det är subjektivt och tidskrävande. Andra metoder som tas upp i den utdelade texten om evaluering och passar i situationen är förstås giltiga svar. (7p) Uppgift 5: Cooper talar om Flow och Excise. Förklara dessa begrepp och ge minst 3 exempel på vad man kan göra för att underlätta flow och 3 exempel på vad 7

9 man kan göra för att undvika excise. För full poäng krävs att exemplen förklaras i viss utsträckning, det räcker inte att bara nämna ett problem eller en lösning. För full poäng bör svaret bygga på innehållet i Coopers text och inte vara fria reflektioner med anknytning till begreppen. Flow och excise är två begrepp med klar koppling till varandra som båda handlar om att program ska vara smidiga och enkla att använda utan onödigt krångel. Med flow avses att tillstånd av avskärming och produktivitet där man är väldigt inne i det man gör, helt fokuserad och inte speciellt medveten om omgivningen. Detta tillstånd kan uppnås då man jobbar med väldesignade program. Det är dock lätt att få användaren att komma ur sitt flow med störande moment i interaktionen mellan program och användare. Två viktiga grundpelare för flow är less is more och transparens. Med de första menas ju mindre desto bättre och med det senare att programmet i sig inte ska ta upp uppmärksamhet utan denna ska kunna ägnas åt det man håller på med. Cooper presenterar sedan ett antal riktlinjer för att förbättra flow t ex Follow users mental models - för att kunna designa för användarna måste man förstå hur de tänker Keep tools close at hand - ha det man behöver lätt åtkomligt i verktygsfält och paneler, måste man börja leta bryts flow Design for the probable; provide for the possible - designa för de vanliga användningsfallen, skilj på vad som är möjligt och troligt och designa efter det. Med excise avses att program beskattar sina användare med kognitiv (psykisk) eller fysisk ansträngning varje gång de används (själva ordet excise kan är ett ord för vissa typer av skatt). Excsise är saker användaren måste göra för att uppnå sitt mål, men som egentligen inte bidrar till det. Man måste göra saker för programmets skull inte för sin egen. Cooper gör också en skillnad på pure excise, dvs saker man måste göra som ingen någonsin behöver och saker som är excise för vissa användare men inte för andra. Som exempel på excise kan nämnas Visual excise - att gränssnittet är så visuellt belamrat att det krävs en massa arbte för användaren att hitta och förstå vad man ska göra Navigation - i alla fall där man kan undvika att navigera till ett ny fönster eller en ny dialog så är navigation excise. Cooper ger sedan riktlinjer för hur navigation kan förbättras Stopping the proceedings - se till att det inte finns onödiga eller dåligt designade dialoger som poppar upp och tvingar användaren till att avbryta det man gör (8p) 8

10 Uppgift 6: Beskriv nedanstående designmönster för grafiska gränssnitt. Beskrivningen bör följa modellen, vad, när, hur och varför, men det är inte ett absolut krav. Illustrera varje exempel med en representativ skiss som visar exemplet i användning. (a) (b) (c) (d) (71) input hints (63) cascading lists (45) action panel (22) global navigation Se Tidwell eller föreläsningsanteckningar. En mängd text motsvarande den på föreläsningsanteckningar är ok. Lösningar utan skiss ger inte full poäng. (8p) Uppgift 7: Du har engagerat dig i utvecklingen av en ny open-source browser med fokus på dess användargränssnitt. Genom diskussion med andra medlemmar i projektet har du kommit fram till att ditt första bidrag får bli att förbättra gränssnittet för programmets panel med olika inställningar. Tyvärr har den tidigare utvecklaren av gränssnittet, se figur 7, mest designat genom att sammanfoga olika element från inställningspanelerna i Safari och Firefox så det finns en del att göra. Figur 7: Inställningspanel som behöver designas om 9

11 Skapa en ny design med samma funktioner som i figur 7. Alla funktioner ska finnas med, men de kan organiseras och presenteras på valfritt sätt. För full poäng krävs att eventuella designmönster som återfinns i den nya designen identifieras och pekas ut. Tips: ta inte den gamla designen som utgångspunkt utan försök göra en ny som är bättre med samma funktionalitet. Se figur 8, 9, 10 och 11. Det finns naturligtvis ett oändligt antal möjliga svar. För full poäng krävs dock att man delat upp inställningarna på flera paneler och att lämpliga kontroller används. Kontrollerna bör också vara prydligt organiserade. Det är exempelvis inte bra med ett textfält där man skriver ja/nej som i ursprungsdesignens design för om programmet alltid ska fråga var filer sparas. Några designmönster som används är card stack, titled sections, right/left alignment och fill-in-the-blanks. Figur 8: Svar uppgift 7 - Allmänna inställningar (8p) Uppgift 8: Designa användargränssnittet till en personlig reseplanerare. Den personliga reseplaneraren skall vara riktad mot affärsresenärer som vill ha ett enkelt och effektivt sätt att sköta sin reseplanering från en applikation istället för att leta runt på olika sajter efter buss, flyg, hotell osv. Reseplaneraren måste minst kunna göra följande Låta användaren ange dag och tid för resa Låta användaren påverka om resan ska ske med buss/tåg/flyg Låta användaren välja mellan alternativ reseplaneraren föreslår Låta användaren välja hotell och hur länge man vill stanna 10

12 Figur 9: Svar uppgift 7 - Innehåll Komma ihåg all information om användaren mellan körningar Låta användaren redigera informationen om sig själv. Programmet skall designas som en liten desktop-applikation med transient posture. Svara med ett antal skisser som visar applikationens design och förklarande kommentarer där det behövs. För full poäng krävs att designmönster som används identifieras. (7p) 11

13 Figur 10: Svar uppgift 7 - Inställningar för flikar Figur 11: Svar uppgift 7 - Inställningar för säkerhet 12

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 DAG: 5 mars, 2012 TID: 8.30 12.30 SAL: Hörsalsvägen Ansvarig: Olof Torgersson, tel. 772 54 06. Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Läs mer

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 DAG: 8 mars, 2010 TID: 8.30 12.30 SAL: V-huset Ansvarig: Olof Torgersson, tel. 772 54 06. Institutionen för data- och informationsteknik.

Läs mer

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215 DAG: 14 mars, 2011 TID: 8.30 12.30 SAL: Hörsalsvägen Ansvarig: Olof Torgersson, tel. 772 54 06. Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Missad övning 5? Kontakta mig på peter.borjesson@ait.gu.se för att få en kompletteringsuppgift.

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Armin Nezirevic Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Denna vecka Onsdag Uppsamling av missade övningar Torsdag projektredovisning

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Sjuk Kortföreläsning Idag Torsdag intro till projekt Kom då! 1 MENYER OCH TOOLBARS

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Exempel på tentafrågor En del från tidigare tentor men också lite andra

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Information om projekt och rapport Exempel på tentafrågor En del från

Läs mer

Layout och Navigation

Layout och Navigation Layout och Navigation Layout Layout Det är tre saker som definierar formen på ett GUI Gruppering av element Balans Grid & alignment (dvs hur komponenter är utlagda på ett osynligt rutnät) och som sagt,

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU 1 Idag Lite av varje Projekt Kapitel 7 i Tidwell Kapitel 6 nästa gång Tenta

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU 1 Idag Lite av varje Doing things Golden rules Heuristics Intro usability Tenta

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Pappersprototyper Designexempel Listor (Tidwell kap.5, List of Things)

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Information Projekt Projektplanering in 11/2 Projekthandledning Möjlighet till

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Design med teman Del 1: Grunderna

Design med teman Del 1: Grunderna Design med teman Del 1: Grunderna Ett tema är en matchande uppsättning teckensnitt, färger och visuella effekter. Med en enda musklickning kan du tillämpa någon av en mängd olika inbyggda teman på valfri

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark

Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark rydmark@kth.se Mikael Rydmark 1(8) 12-06-06 Innehållsförteckning Inledning...3 Server...3 Klient... 3 Ansluta till servern...3 Huvudchat...4 Privat kommunikation...5

Läs mer

Grafisk design Varför grafisk design? öka synligheten ge klar affordance stödja en god mappning ge god feedback Varför grafisk design? skapa en smidig interaktion kan göra gränssnittet visuellt mer

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Grafisk formgivning. Användarens checklista

Grafisk formgivning. Användarens checklista 1-1 Grafisk formgivning Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet Komponenter måste utformas och användas på ett konsekvent och enhetligt sätt.

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Grunderna i PowerPoint

Grunderna i PowerPoint Grunderna i PowerPoint Pow erpoint är ett effektivt presentationsprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Bygg din egen verktygslåda till PC-DMIS. Workshop, PC-DMIS dagar 2015

Bygg din egen verktygslåda till PC-DMIS. Workshop, PC-DMIS dagar 2015 Bygg din egen verktygslåda till PC-DMIS Workshop, PC-DMIS dagar 2015 Vad ska vi prata om? Verktygsfält och Snabbknappar i PC-DMIS Koppla inbyggda funktioner till en knapp Koppla externa program Koppla

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Full koll på taggar i OS X Mavericks

Full koll på taggar i OS X Mavericks Full koll på taggar i OS X Mavericks 7 Snabbaste sättet att hålla koll på filer 7 Synkronisera taggarna via icloud 7 Nå taggarna med kortkommandon Så använder du Finders taggar i OS X Mavericks En kul

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

TENTA: TDDD11 & TDDC68. Tillåtna hjälpmedel. Starta Emacs, terminal och tentakommunikationsfönster. Skicka in frågor och uppgifter

TENTA: TDDD11 & TDDC68. Tillåtna hjälpmedel. Starta Emacs, terminal och tentakommunikationsfönster. Skicka in frågor och uppgifter TENTA: TDDD11 & TDDC68 Tillåtna hjälpmedel Det är tillåtet att ha böcker (t.ex. Ada-bok, formelsamlingar, lexikon,...) med sig samt utdelade lathundar (finns på kurshemsidan) för Ada, Unix och Emacs. Utdraget

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Grafisk design Varför grafisk design? öka synligheten ge klar affordance stödja en god mappning ge god feedback Varför grafisk design? skapa en smidig interaktion kan göra gränssnittet visuellt mer

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Armin Nezirevic Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Kort kursinfo

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Vad utmärker ett bra gränssnitt?

Vad utmärker ett bra gränssnitt? Vad utmärker ett bra gränssnitt? Kommunikation med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphical User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt hittar vi på alla sorters skärmar I

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU 1 Idag Lite av varje Utvärdering Rapport JComboBox? Tenta 55% av betyget Hjälpmedel

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU 1 Idag Lite av varje LayoutManagers Sista Tidwell Backend projekt (Små skärmar)

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

ibooks Author Komma igång

ibooks Author Komma igång ibooks Author Komma igång Välkommen till ibooks Author, ett lätt sätt att skapa snygga och interaktiva Multi-Touch-böcker för ipad och Mac. Börja med proffsiga Apple-designade mallar med mängder av eleganta

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

IntoWords webb elevdata.se

IntoWords webb elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords webb elevdata.se Innehållsförteckning Överblick över IntoWords Webb 4 Profiler 5 Textfönster 5 Kopiera och Klistra in 6 Öppna 6 Spara 7 Andra tips 7 Uppläsning 8 Läs/Paus och

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Vad påverkar designen?

Vad påverkar designen? Vad påverkar designen av ett gränssnitt? Vi ser arbetet med design av ett användargränssnitt som något som liknar en arkitekts arbete. En arkitekt ska i sin utformning av en ny byggnad se till att: Byggnaden

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Getting input from users Exempeldesign Paper prototyping Idag CHARM ingen övning

Läs mer

Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare

Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare Den här veckan Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag när doodles kommer upp. Handledning

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet.

Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet. Innehåll: Den interaktiva skrivtavlans roll i klassrummet. Berättande Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet. 1 Användningsområden leta / använda

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Tentamen. 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14.

Tentamen. 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14. Tentamen 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14.00, sal D31 Tentan har en teoridel och en problemdel. På teoridelen är inga hjälpmedel

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Olof Torgersson Interaktionsdesign Data- och informationsteknik Chalmers/GU 1 Idag Lite av varje Resten av Tidwell Små skärmar Kodtips för projekt Tenta Hjälpmedel

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN

HI1024 Programmering, grundkurs TEN HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2014-10-27 KTH STH Haninge 13.15-18.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Användarmanual för administration av

Användarmanual för administration av Användarmanual för administration av www.skoftebynsif.nu 2011 02 18 Denna manual är ett första steg för att du skall kunna administrera din lagsida. Vissa saker kanske du kommer tycka är lite krångligare

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Dolphin Guide Dokument

Dolphin Guide Dokument Dolphin Guide Dokument Utgivare Syncentralens Datateam Stockholm 2015-07-13 Innehållsförteckning Skriva ett dokument... 3 Spara... 3 Avancerat sparande... 4 Spara ändringar i dokument... 5 Spara dokument

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer