Årsrapport Service 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport Service 2014"

Transkript

1 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag som finansierats med egna medel. De största posterna som belastar resultatet negativt är sjukresor (4,5 mkr), byte av sprinklersystem på Sunderby sjukhus efter vattenskada (5 mkr), projekt Vårdnära service (2,4 mkr), patienthotell Sunderby sjukhus (2,7 mkr) och ombyggnation av köket i Piteå (5,5 mkr). Divisionens verksamheter har gjort överskott mot budget, vilket uppväger de negativa posterna ovan. Exempel är ett nytt avtal på inkasso som gett ökade intäkter, försäljning av övertalig utrustning och hjälpmedel samt vakanser inom bl a HR-verksamheten. Divisionen hade avsatt medel i årets budget för utvecklingsprojekt, vilka har finansierat projekten Vårdnära service och Effektiva inköp under Resultatförsämringen under hösten förklaras av att kostnaderna för både patienthotellet och projekt Vårdnära service uppstått under årets sista tre månader samt att planerat underhåll för landstingets fastigheter upparbetats under perioden. Intäkter utfall och prognos Övriga intäkter har ökat med 39 mkr jämfört med föregående år. Ökningen hänförs till största delen till patienthotellet vid Sunderby sjukhus, intäkter i

2 2(9) investeringsprojekt och verksamhetsbeställda byggprojekt, hjälpmedels- och förrådsförsäljning samt ökade hyresintäkter för egna lokaler. Landstingsbidraget ökade med 23 mkr för året vilket i huvudsak avsåg HR verksamhetsstöd. Kostnader utfall och prognos Kostnaderna för sjukresor uppgår till 99 mkr vilket är en ökning med 1 mkr jämfört med Antal flygresor har ökat, då problem med tågtrafiken från Kiruna har medfört att fler patienter fått resa med flyg mellan Kiruna och Umeå. Kostnaderna för resor med egen bil har ökat med 2,5 procent medan kostnaderna för taxi ligger på samma nivå som föregående år. Avskrivningarna har ökat med 8 mkr vilket förklaras av aktivering av patienthotellet i Sunderbyn. Övriga kostnader har ökat med 15 mkr eller 2,4 procent och förklaras framförallt av ökade kostnader för varuförbrukning. Personalkostnaderna har ökat med 37 mkr eller 19 procent, vilket förutom årets löneöversyn består av divisionens nya verksamheter; HR verksamhetsstöd, patienthotellet i Sunderbyn, vårdnära service, stab för strategiskt inköp, e-handelskontor och redovisningsenhet. Antal årsarbetare Den arbetade tiden inom divisionen har ökat med totalt tolv procent för året, vilket motsvarar en ökning med 49,5 årsarbetare. De nya verksamheter och

3 3(9) utökade uppdrag som divisionen fått ansvar för förklarar hela ökningen, där HR verksamhetsstöd står för ena hälften och projekt Vårdnära service och patienthotellet i Sunderbyn för huvuddelen av den andra. För divisionens övriga verksamheter är den arbetade tiden oförändrad jämfört med föregående år. Närvarotiden har ökat något tack vare minskad sjukfrånvaro och minskat något tack vare färre övertidstimmar. Sjukfrånvaro Både den långa och korta sjukfrånvaron har minskat. Hela minskningen avser kvinnor, medan männens sjukfrånvaro har ökat. Sammantaget innebär det att skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro har minskat. Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga åldersgrupper förutom år där den däremot ökat kraftigt. Chefer som arbetar aktivt med tidig rehab samt bra systematiskt arbetsmiljöarbete är framgångsfaktorer som gett detta resultat. Cheferna har ett stort engagemang för arbetsmiljö i vardagen och agerar tidigt om någon uppvisar symptom. Utredande samtal erbjuds medarbetarna vid upprepad korttidsfrånvaro. De flesta långa sjukskrivningar har kunnat definieras som ej arbetsrelaterade och intensivt arbete pågår för att komma till avslut, omplacering eller annat. Arbetsförmågebedömningar i samband med långa sjukskrivningar har resulterat i några avslut. Frisknärvaro Mål landstinget Mål divisionen Service 70,3 63,4 75 % 68 % Frisknärvaro = Sjukfrånvaro max 5 dagar per rullande 12-månadersperiod Frisknärvaron fortsätter att öka. Vi hade höjt målvärdet och har ändå överträffat det.

4 4(9) Planerade investeringar - beslut 2014 Övriga investeringarbeslutade före 2014, effektuerade 2014 Investeringar Inventarier Investeringar (Mkr) Summa Kvarvarande ram Årets investeringsutgifter Kvarvarande beslutad ram av tidigare års investeringsutrymme 2014 beslutade ram Kalkylbelopp Utfall av beslutad ram 21,1 10,8 10,3 6,5 4,4 2,1 Hjälpmedel 26,9 0,0 26,9 32,1 0,0 Summa 48 6,5 26,9 47,3 12,4 Den största investeringen har varit inköp av verksamhetsutrustning och inventarier till patienthotellet vid Sunderby sjukhus. Av planerat 10 mkr återstår 1,8 mkr. Till köken i Sunderbyn och Piteå har det köpts inventarier för närmare 5 mkr. Ramen för årets investeringar i hjälpmedel har överskridits med drygt 5 mkr och utfallet innebär en ökning jämfört med förra året med 2,2 mkr. Orsaken är en ökad efterfrågan från främst kommunerna som ansvarar för de flesta hjälpmedlen. Byggprojekt (mkr) Utfall Fastighetsinvesteringar Budget / Upparbetat Upparbetat kalkyl under året totalt Återstår mot budget / kalkyl Diff mot budget / kalkyl A Divisionsfinansierade 30,2 14,7 29,5 1,4-0,7 B Underhållsprojekt 61,1 39,6 49,9 11,2 0 C Specialprojekt i länet 42,1 17,5 39,8 3,1-0,8 I Investeringsprojekt 390,1 108,0 293,7 81,4 15,0 Summa 523,5 179,8 412,9 97,1 13,5 Investeringsprojekt För interna hyresgäster Beslut ,6 33,4 81,2 53,3 5,1 För externa hyresgäster 99,4 39,6 73,9 25,6-0,1 Beslut 2014 För interna hyresgäster 148,4 37,9 135,9 2,5 10,0 Beslut före 2014 För externa hyresgäster Beslut före 2014 Utan beslut 2,7-2,9 2,7 - - Summa beslut 390,1 108,0 293,7 81,4 15,0 Varav avslutade 2014 I268 Sunderby sjukhus, patienthotell 144,0 37,5 134,0-10,0 I277 Sunderby sjukhus, 1,0 0,6 1,0 - - golvgjutning pl2 I280 Sunderby sjukhus, omby. 11,5 4,0 6,4-5,1 för periferangio I328 Gällivare sjukhus, omby. till 17,6 0,2 17,6 - - ny hälsocentral I331 Gällivare sjukhus, 96 st nya 1,5 1,1 1,5 - - p-platser I538 Ö-kalix HC, omby 6,5 1,5 6,6 - -0,1 brandskydd för äldreboende Avslutade / aktiverade totalt 182,1 44,9 167,1-15,0 Ekonomin för projektet med patienthotellet avslutades i december. Utfallet blev 10 mkr lägre än budgeterat. Anledningen var att vid anbudsskedet fanns

5 5(9) ett stort spann mellan inkomna anbud och därmed osäkerhet i hur förfrågningsunderlaget hade tolkats. Efter en gedigen granskning av anbuden beslutades om att prissätta osäkerheten till 20 mkr mot normala 10 procent (motsvarar 11,5 mkr) i kalkylen. Även en väl genomförd projektstyrning och kostnadsbevakning bidrog till ett bra resultat. I projektet för periferangio beror överskottet på att en omfördelning gjordes mellan fastighetsinvestering och inventarier. Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Styrkort Medborgare Kundunderaktiviteter Öka Arbetet med att ta reda på vad divisionens kunder tycker om Service och vilka behov de har behöver utvecklas inom alla processer. Antalet aktiviteter har ökat successivt under året och ca 70 procent av enheterna har genomfört minst en aktivitet i år. Det är dock få aktiviteter som riktar sig till externa kunder som patienter, besökare och personal, i huvudsak patienthotell, personalbostäder och restauranger. Andra externa kunder är länets kommuner och externa hyresgäster i landstingets fastigheter med vilka divisionen samverkar regelbundet. Informationen till norrbottningarna om sjukresor och avgifter har förbättrats indirekt i och med att information till vårdenheterna har förbättrats. Miljöarbetet har haft stort fokus under året i samband med att strategi och handlingsplan tagits fram. De faktiska effekterna av detta arbete måste dock ses på lång sikt. Divisionens deltagande i arbetet med en jämlik och jämställd hälsa är ännu sporadiskt, men aktiviteterna har ökat. Verksamhet En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet En säker och kunskapsstyrd verksamhet God samverkan intern och externt Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service Antal avvikelser Åtgärdade avvikelser inom 30 dagar Inga från kund 1 per medarb (intern) 100 % åtgärdade

6 6(9) Täckningsgrad ramavtal MT produkter och MTutrustning 70 respektive 50 procent (2016) Tillgänglighet växeln Kvalitet städning Kundnöjdhet patienthotell Sunderbyn Kundnöjdhet * Löneadministration * HR-stöd Andel kortbetalningar 90 procent 100 procent 90 procent 100 % nöjda Inom en dag 75 procent Målet om att öka registrering av avvikelser som avser den egna verksamheten som ett led i förbättringsarbetet ökar något men inte i paritet med målet om minst en registrering per anställd. Arbetet med att ta om hand och åtgärda avvikelser inom 30 dagar når inte målet, men ej avslutade avvikelser har minskat i förhållande till inkomna avvikelser vilket är positivt. Arbetet med servicekompasser och uppföljning av processen generellt har påbörjats och konkretiseras ytterligare i processplanerna för Tillgänglighet, kvalitet och kundnöjdhet är exempel på indikatorer som ingår i servicekompassen för FM. Täckningsgrad avtal visar i vilken grad som det finns ramavtal. De områden som följs i ett första skede är MT-produkter och MT-utrustning. Historiskt har landstinget legat efter med upphandlingar inom dessa områden vilket orsakats av betydande förändringar i lagstiftningen vilket medfört ökad komplexitet i upphandlingarna. Detta har i sin tur lett till en ökad genomloppstid för genomförande av upphandlingar. De senaste två åren har olika åtgärder vidtagits för att komma ikapp med upphandlingar. Trenden visar nu att åtgärderna börjar ge effekt. Landstingets chefer har tillfrågats om tillgänglighet, servicenivå och bemötande till löneadministratör. Resultat för tillgänglighet och bemötande har försämrats något medan servicenivå förbättrats. Sammantaget är resultatet samma som förra året. Landstingets chefer har också tillfrågats inför omorganisationen av HR-frågor om tillgänglighet till HRorganisationen. Endast 60 procent anser att målet om kontakt inom en dag är tillfredsställande. En orsak är hög frånvaro och vakanta befattningar varför en översyn av bemanningen har skett. Andel kortbetalningar målvärdet på 75 procent är fortfarande långt ifrån uppnått för landstinget som helhet. Genomsnitt för året är 57 procent, sista tertialet en svag ökning till 59 procent. En analys visar på stora skillnader i länet. Hälsocentralerna i Luleå och Boden samt privata hälsocentraler har ca 70 procent betalningar via betalkort medan övriga patientkassor i länet uppnår drygt 50 procent. Divisionens arbete med att leverera tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till kunderna på ett kostnadseffektivt sätt har under året varit i fokus inom samtliga verksamheter. Den nya organisationen har tagit mycket

7 7(9) uppmärksamhet för ledningen varför visst förbättringsarbete har tillfälligt skjutits fram i tiden. Divisionens stora projekt om vårdnära service och effektiva inköp har dock bedrivits i oförminskad takt med sikte på att bidra till att förbättra landstingets ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Inom processen Tillhandahålla FM-tjänster pågår förbättringsarbete för likriktning av rutiner och förutsättningar för att samtliga kunder ska erhålla lika service inom länet med lokal anpassning. Ett exempel från året är att översyn av priserna för gästande barn i restauranger har gjorts. Arbetet med att ta fram tjänstegarantier med servicenivåer fortskrider i syfte att kunna erbjuda service inom överenskommen tid. Inom processen Köpa varor och tjänster har årets arbete har i hög grad präglats av diskussioner om styrning och organisering av landstingets inköpsarbete för att det ska kunna bedrivas kostnadseffektivt framöver. De avtal som tecknats under året har beräknats kunna minska landstingets kostnader med 12 mkr. Resultatet visar att detta kan uppnås. Däremot kan kostnaderna komma att öka utifrån ett ökat behov. Inom processen Tillhandahålla stöd inom HR har året i hög grad präglats av att etablera den nya HR-organisationen. Arbetet med att standardisera rutiner och arbetssätt har så sakteliga kommit igång under det andra halvåret. Arbetet med införandet av ett nytt HR-system har också påverkat möjligheterna till utveckling inom löneadministration. Inom processen Administrera ekonomi och dokument har inga större förändringar genomförts under året. Kvaliteten på inskannade dokument är mycket bra. Antalet betalsätt för vårdavgifter har ökat vilket ökat valmöjligheterna för kunderna. Det enklaste sättet är autogiro. Tillgängligheten till verksamheten är hög med särskild fokus på telefontillgänglighet för patienter. Kunskap och förnyelse Strategisk hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Antal förbättringsprojekt Öka Divisionens stora landstingsgemensamma projekt Effektiva inköp och Vårdnära service genererar stora resurser. Dessutom bedrivs ett antal ytterligare projekt divisionsgemensamt medan mindre förbättringsprojekt bedrivs i huvudsak inom enheterna. 60 procent av divisionens verksamheter har bedrivit minst ett förbättringsprojekt under perioden vilket inte är i nivå med divisionens mål. Arbetet med kompetensförsörjning har varit aktuell i och med start av nya och förändrade verksamheter. Även divisionen märker av konkurrensen med andra sektorer, främst i Malmfälten. Arbetet med förbättringsarbete

8 8(9) utvecklas positivt. Arbetssätt och stöd, t ex VIS och Synergi, har utvecklats i syfte att stödja bland annat divisionens arbete mot certifiering enligt ISO. Medarbetare Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Dialog och samverkan Hälsofrämjande miljö Medarbetarindex >71 Ett eget mål har inte kunnat fastställas eftersom mätmetod inte blev klar förrän i direkt anslutning till att medarbetarundersökningen genomfördes. Redovisning av mål avser därför nivån för grönt enligt mätföretaget. Trend kan inte utläsas av resultatet detta år. Svarsfrekvensen från medarbetarundersökningen blev 90 procent att jämföra med landstinget totalt 77 procent. Medarbetarindex för divisionen var 76 vilket är två enheter bättre än landstinget. När det gäller hur medarbetarna ser på landstinget blev resultatet för division Service 65 vilket är klart bättre än landstinget totalt. Ledning, dvs hur medarbetarna ser på ledning och närmaste chef blev värdet 72 för Service vilket är något sämre än landstinget totalt. För parametrarna medarbetarnas syn på gruppen och kollegorna samt medarbetarnas syn är på sin egen situation på arbetsplatsen är resultat för Service något bättre än för landstinget totalt. Sammantaget visar resultaten från medarbetarundersökningen att divisionens arbete med aktiviteter inom medarbetarperspektivet ger positiva effekter och att divisionen är en attraktiv arbetsgivare. Ekonomi Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnad. Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Lön per arbetad timme Ej öka mer än löneavtalen Den genomförda omorganisationen inom divisionen och landstinget har medfört att medellönen ökat inom administrativa verksamheter, bland annat övertagande av HR-verksamhetsstöd och ny ledningsorganisation. Även små nya verksamheter som redovisningsenhet och e-handelskontor samt de stora utvecklingsprojekt som bedrivs inom divisionen har medfört ett antal nyanställda personer med högre löneläge än divisionens tidigare medellön.

9 9(9) Inom driftserviceyrkena följer lön per arbetad timme i huvudsak löneavtalen. Resultatet av divisionens förändrade mix av yrkeskategorier samt landstingets omorganisation är att lön per arbetad timme har ökat mer än löneavtalen. Divisionens uppdrag för att bidra till landstingets resultat för året var att hålla sin budget, dvs göra ett noll-resultat. Målet nåddes så när som på ett underskott med 0,3 mkr vilket betyder att verksamheten är väl anpassad till den för året aktuella intäktsnivån. Helhetssyn, samverkan och flexibilitet ska genomsyra prioriteringar och satsningar som görs inom divisionen. Ett exempel på det är det arbete som pågår inom projekten Vårdnära service och Effektiva inköp.

Divisionsplan 2015 2017

Divisionsplan 2015 2017 Divisionsplan 2015 2017 Division Service Norrbottens läns landsting Datum: 18 december 2014 Teija Joona Divisionschef Hans Rönnquist Bitr landstingsdirektör PROCESS FAKTAÄGARE GODKÄND AV UPPRÄTTAD AV Planering

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport december 2016 Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll Norrbottens läns landsting

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

En väg mot ekonomi i balans för Norrbottens läns landsting

En väg mot ekonomi i balans för Norrbottens läns landsting En väg mot ekonomi i balans för Norrbottens läns landsting 1 Ur Revisionsberättelsen 2014 Vi bedömer att landstingets ekonomiska situation är fortsatt svag. Landstingets divisioner har under en följd av

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Riskbedömning strategiska mål

Riskbedömning strategiska mål bedömning strategiska mål 2018-2020 Nöjda medborgare Nöjda medborgare Förtroende för och kunskap om en Hållbara livsmiljöer Negativa bilder av vården. Negativa rykten om vården sprids. Påverkar medborgarnas

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer