Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6"

Transkript

1 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6 Onsdag 15 februari 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1

2 Innehåll Bakgrund... 2 Metod... 3 Introduktion med rektor... 3 Värdegrundsuppdraget... 3 Kunskapsuppdraget... 5 Rektorn och personalen... 7 Rektors ledningsgrupp... 8 Sammanfattning förbättringsområdena... 9 Bakgrund Barn- och utbildningssektorn har under år 2011 prioriterat arbetet med de nya nationella styrdokumenten bl.a. i ett projekt kallat Skola Projektet har haft som mål att samtliga medarbetare inom sektorn ska bli väl förtrogna med uppdraget från de nya nationella styrdokumenten så att dessa kan utgöra grund för planering, genomförande och uppföljning och utvärdering av verksamheten. Arbetet inom sektorn kommer i fortsättningen att fokusera på att bedöma och värdera de resultat och den kvalitet verksamheterna åstadkommer med utgångspunkt från det nationella uppdraget. Låga resultat och bristande kvalitet kommer att leda till förbättringsinsatser. I enlighet med detta har BUN på sitt sammanträde tagit beslut om ett kvalitet- och utvecklingsprogram för sektorn. Programmet lyfter fram fyra prioriterade målområden för sektorns skol- och förskoleenheter. Ökad måluppfyllelse i grundskolan avseende kunskapsuppdraget Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass, fritidshem och de studerande i vuxenutbildningen ska känna sig trygga i sina verksamheter Studie- och arbetsro i samtliga verksamheter Ökat fokus på lärande i förskolan Kvalitet- och utvecklingsprogrammet är en plan för sektorns systematiska kvalitetsarbete. Systematiken gäller såväl huvudmannanivå som skol- och förskoleenheter. Varje huvudman och förskola och skola ska kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 1. Som en viktig del i barn- och utbildningssektorns uppföljning och utvärderingsarbete ingår internkontrollen. Syftet med internkontrollen är att BUN:s politiker ska följa upp hur verksamheten utvecklas mot de nationella målen och de av BUN prioriterade målområdena. Ett annat syfte är att åstadkomma en styrning av skolans förbättringsarbete från huvudmannanivån. En del av internkontrollen utgörs av granskningsbesök i skolor och förskolor av politiker från BUN tillsammans med sektorsledningen. I kvalitet- och utvecklingsprogrammet beskrivs internkontrollen som ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och sektorsledningen. Granskningsbesöken omfattar arbetet och resultaten med kunskaps- och värdegrundsuppdraget med fokus på de prioriterade målområdena. Denna rapport omfattar internkontrollen för skolenhet Gudmuntorp som är en F 6 grundskola och har 107 elever. Budgeten för skolan var drygt 6 mnkr år 2011 och bokslutet hamnade på ett överskott på kr. Ansvarig rektor för skolenheten är Inger Sjögren. 1 4 kap 3-4 skollagen 2

3 Internkontrollen genomfördes onsdag den 15 februari 2012 av tjänstemännen barn- och utbildningschef Martin Persson och verksamhetsutvecklare IT/kvalitet Jan Gayen. Från den politiska sidan deltog andre vice ordförande i BUN Maria Boström-Lambrén och ledamoten Stefan Liljenberg. Rapporten har kvalitetsgranskats av samtliga deltagare som deltog i internkontrollens granskningsbesök och av skolans rektor. Metod Granskningsbesöken sker genom dokumentationsstudier, intervjuer med två grupper elever med ca fyra till fem elever per grupp och tillfälle, samt intervjuer med personal och rektorn. Rapport skrivs och krav på förbättringar ställs. Återkoppling sker till rektorn och till all personal på enheten. De dokument som internkontrollen tagit del på Gudmuntorp skola åk F 6 är skolans förväntans dokument, skolans vision, rektors ledningsdeklaration, skolans inriktning (språk och hälsofrämjande), arbetsplan för föräldramedverkan, trygghetsplan som består av plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan samt en incidentrapport. Skolans resultat redovisades i form av nationella ämnesprov i åk 3 (2011) och åk 5 (från 2010), screeningtester, skriftliga omdömen, IUP, anonymiserade åtgärdsprogram, sammanställda resultat- och uppföljningsdokumentationer för ett par elever samt slutligen lärares egen utvärdering av sin klass och undervisning. För skolan som helhet bifogades skolans organisationsplan och ledningsprocesser samt en processkartläggning för elever i behov av särskilt stöd. Denna rapport lyfter styrkor och förbättringsområden för det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. Rapporten från internkontrollen ska ses som en begränsad bild av Gudmuntorp åk F- 6:s verksamhet eftersom de data som analyserades är av relativt liten omfattning. Introduktion med rektor Rektor Inger Sjögren framhäver att Gudmuntorp åk F-6 är en mycket bra skola med språk och hälsofrämjande som profil. Antalet barn har den senaste tiden ökat och skolan har idag drygt 100 elever. Skolan har en föräldrastyrelse med föräldramajoritet som är på väg att läggas ner. Gudmuntorp har också en föräldraförening som är engagerad i skolans arbete och utveckling. Skolan och föräldraföreningen ansökte för ett par år sedan om EU-bidrag för att förbättra skolgårdsmiljön. Resultatet har bland annat blivit en uppskattad naturhinderbana. Värdegrundsuppdraget Eleverna säger att det är bra att vara elev på Gudmuntorps skola alla känner alla, lärarna är bra, bättre på en mindre skola och det är en bra och rolig skola, är några av elevernas kommentarer. Eleverna berättar att de har trevliga lärare och lagom stränga rastvakter. De upplever att alla har någon att vara med på rasten. Lärarna och rektorn delar bilden av att alla känner alla på Gudmuntorps skola och att ingen behöver känna sig utanför. Lärarna på Gudmuntorps skola trivs själva bra och har arbetat i många år på skolan. Eleverna säger att de överlag känner till ordningsreglerna och att de har väldigt lite konflikter på rasterna, vilket också lärarna instämmer i. Delaktigheten i framtagandet av ordningsreglerna var eleverna oense om hur mycket de fick vara med och påverka. De har klassråd och elevråd som forum för deras delaktighet. Lärarna medger att de av arbetsmiljöskäl bestämt och beslutat om huvuddelen av skolans ordningsregler och att de istället låter eleverna ta fram klassrumsregler. Under lektionstid får eleverna inte ha mobiler och de är kritiska till det. Förbudet uppkom efter att elever filmat och fotograferat kamrater mot deras vilja. Lågstadieeleverna uppger att arbetsron i klassrummen är god. På mellanstadiet anser eleverna att arbetsron är god men att musik- och matematiklektionerna kan bli lite lugnare. Den vanligaste konsekvensen är tillsägelse av lärare och utvisning ur klassrummet. Andra disciplinära och särskilda 3

4 åtgärder behövs mer sällan enligt eleverna och lärarna. De dagar rektorn är på skolan äter hon lunch med eleverna. Eleverna gör att man känner sig välkommen, säger rektorn. Barnen är väluppfostrade, skolan och föräldrarna ställer gemensamma krav och vi tar tag i saker direkt, samt försöker förebygga konflikter så långt det går, fortsätter rektorn. Skolan har även ett dokument kallat Konsekvensstege som tydliggör vilka konsekvenser som blir följden av att bryta mot skolans ordningsregler 2. Föräldraföreningen har i samarbete med skolan utarbetat och sammanställt en trygghetsenkät som eleverna en gång om året svarar på i skolan. Den kartlägger konfliktområden och mäter elevernas upplevda trygghet. Resultatet ska därefter ligga till grund för de förbättringar och revideringar som därefter görs i skolans Trygghetsplan en gång om året. I Trygghetsplanen anges även skolans vision om att alla barn och elever ska känna sig trygga och ha arbetsro, ingen ska utsättas för kränkande behandling eller diskriminering. Utöver detta har skolan även en krisplan, incidentrapport samt ett Förväntansdokument som ska komplettera Trygghetsplanen. Förväntansdokumentet beskriver hur elever och personal ska leva upp till läroplanens värdegrund och uppdrag 3 och ska vara känt av all personal, elever och föräldrar enligt skolans Trygghetsplan. Skolan har även arbetsplaner för elevmedverkan respektive ett för föräldramedverkan. Arbetsplanerna lyfter även här som i Förväntansdokumentet fram läroplanens första kapitel om skolans värdegrund och uppdrag och hur man tillsammans ska bidra till utveckling och trygghet på skolan. Till ovanstående arbetsplaner och Förväntansdokument har skolan ytterligare en vision med följande långsiktiga mål: Gudmuntorps skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap. Alla är delaktiga och tar ansvar. Alla är kunskapare och har lust att lära. Rektorn har även beskrivit mål för Gudmuntorps skola i sin ledningsdeklaration samt hur skolan genom systemtänkande kan skapa bättre skolresultat. Sammanfattning och slutsatser Skolan och verksamheten genomsyras av god elevdemokrati och visst elevinflytande. Eleverna medverkar genom klassråd och elevråd och reglerna är relativt väl kända bland eleverna. Skolan beslutar av arbetsmiljöskäl och efter elevernas ålder och mognad innehållet i skolans ordningsregler. Elevmedverkan bör kunna stärkas ytterligare i framtagandet av skolans ordningsregler 4. Eleverna berättar att de har trevliga lärare och lagom stränga rastvakter. Det är sällan stora konflikter enligt eleverna och de får hjälp att lösa dem direkt, vilket tyder på ett bra klimat. Lärarna och rektorn delar bilden av att alla känner alla på Gudmuntorps skola och att ingen behöver känna sig utanför. Den upplevda arbetsron av lågstadiets elever är god. Eleverna på mellanstadiet uppger att arbetsron på matematik- och musiklektionerna kan förbättras. Rektorn bör undersöka orsaker till detta och åtgärda 5. Skolan har till sina ordningsregler kopplat en konsekvensstege för att förtydliga vilka disciplinära och andra åtgärder skolan kan ta till vid behov. Konsekvensstegen täcker inte in alla åtgärder men har tagit med de vanligast förekommande 6. Skolan har en Trygghetsplan mot diskriminering och kränkande behandling med aktiviteter i förebyggande syfte. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna genomförts från föregående år framgår inte i den trygghetsplan internkontrollen tagit del av. Detta ska tas med i nästa års upprättande av skolans Trygghetsplan 7. Vidare gör internkontrollen bedömningen att antalet dokument och arbetsplaner som ska beskriva skolans arbete mot de nationella målen och läroplanens värdegrund bör reduceras. 2 5 kap. 7-8,11, 14 skollagen, Disciplinära och andra särskilda åtgärder 3 1 kap. Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag 4 5 kap. 3-5 skollagen (2010:800) Trygghet och studiero 5 5 kap. skollagen (2010:800) Trygghet och studiero 6 5 kap. 7-8,11, 14 skollagen, Disciplinära och andra särskilda åtgärder 7 6 kap. 8 skollagen (2010:800) Åtgärder mot kränkande behandling 4

5 Kunskapsuppdraget Skolan har hälsa och språk som profil och på schemat märks det genom extra idrottslektioner och att eleverna startar med engelska från åk 1. Vidare har skolan även satsat på läsning och skrivning i sin ordinarie undervisning. Rektorn menar att inlärningen av moderna språk på högstadiet (tyska, franska och spanska) blir bättre om man börjar undervisa engelska redan på lågstadiet. Rektorn har varit på Irland och blivit inspirerad av deras metod av att tidigt starta med ett andra språk. Lärarna vill även införa moderna språk från åk 6. Eleverna ska få smaka på det och det ska stärka elevernas val av språk inför högstadiet. Elevens val ska användas till språk i åk 6 och eleverna ska få välja på tyska, franska och spanska. Skolan har bara precis kommit igång med detta och förväntas under vårterminen 2012 komma igång på riktigt. Två lärare kan undervisa i tyska respektive en i franska, någon språklärare i spanska har skolan ännu inte fått tag på. Skolan har fått centrala utvecklingsmedel från den statliga satsningen läsa, skriva, räkna för att utveckla en matematikverkstad med syftet att göra ämnet mer praktiskt och upplevelsegivande. På skolgården har man ritat upp rutor och andra hjälpmedel för att visualisera matematiska termer. Någon utvärdering av matematikprojektet är ännu inte genomförd. Eleverna i åk 3 berättar att de har en egen IUP-planering. De kan även redogöra för vad deras utvecklingsmål är. Alla eleverna i gruppen räknar upp något som de ska bli bättre på. På utvecklingssamtalet berättar eleverna att de får reda på hur långt de har kommit och en elev i åk 3 beskriver också hur uppföljning och utvärdering går till. I en av klasserna på mellanstadiet har de sin IUP under bänklocket och läraren diskuterar deras utveckling en gång i veckan. Läraren berättar att han försöker aktualisera IUP hela tiden. Eleven ska kunna känna att det här kan jag och det här behöver jag träna mer på. Eleverna upplever att de får utmaningar av lärarna när de är klara med de ordinarie uppgifterna. Exempel som anges är att läsa i svårare böcker och räkna svårare uppgifter i matematik samt arbeta i extraböcker när de är klara med sina uppgifter. Insatser görs även på grupp och skolnivå genom att erbjuda elever undervisning i högre årskurs, en elev har flyttat upp två årskurser och två elever från åk 2 läser matematik med åk 3. Rektorn och lärarna medger att det omvänt är svårare att lyfta ner en elev en årskurs, även om det bara rör sig om ett ämne. En av mellanstadielärarna tycker att det är lätt att ge de duktiga eleverna utmaningar, han anser att det är svårare med de elever som har behov av särskilt stöd. Eleverna tycker att lärarna hjälper de som behöver stöd och de som varit borta får hjälp att komma ikapp. De upplever även att de hinner med sina läxor och att de inte har för många. Skolan har gjort en processkartläggning för elever i behov av särskilt stöd. I förklaringstexterna till denna kartläggning förtydligas de olika faserna av en sådan ärendehantering, vem som har ansvar för vad och vilka befogenheter och insatsmöjligheter som ges med hänvisning till skollagen. Skolans arbete med detta kan lyftas som ett gott exempel för övriga skolor i Höör. Lärarna uppger att de nu fokuserar mer på förmågor och kunskapskrav i sin undervisning än tidigare och att undervisningen därför är mycket mer styrd i nuläget. Läroplanen upplever lärarna som tydlig men också mer krävande. De efterfrågar forum med andra skolor för tolkning av ämnenas kunskapskrav, likvärdig bedömning och fortbildning i betygssättning för åk 6. Rektor och lärare ska under våren utarbeta ett sådant samarbete med Sätoftaskolan. Rektorn säger att skolans utvecklingsbehov fortfarande är de nationella målen, kunskapskraven och att göra bedömningarna mer likvärdiga. Kunskapsresultaten som internkontrollen tagit del av visar på hög måluppfyllelse, se bilaga 1 och 2. Den enda avvikelsen var de nationella ämnesproven åk 3 för 2011, angående elevers förmåga att läsa en faktatext, se bilaga 1. Eleverna har olika upplevelser av hur varierad undervisningen är. Matematikämnet nämns som ett av ämnena. Lärarna använder ibland Smartboard, mest i svenska, säger en elev, men i slöjd och idrott gör alla samma saker, tycker en annan elev. Ett par elever på mellanstadiet upplever oftast att all undervisning är likadan men tillägger, vi har nivågruppering i matematik och ibland har vi 5

6 fonetikövningar och bingospel. Lärare och elever uppger att det oftast används prov, tabellstest och läxförhör för att kontrollera om de lärt sig det som planerats. Eleverna svarar att det är tydligt vad man ska lära sig, men elevernas delaktighet i att välja arbetssätt och arbetsformer förekommer inte så ofta. Eleverna utvärderar inte undervisningen och sitt eget lärande. Rektorn instämmer i att det finns krav från eleverna mot lärarna och att lärarna samtidigt har många idéer som de vill genomföra. Undervisnings- och verksamhetsresurser Skolan har ett eget skolbibliotek med tillgång till faktaböcker, skönlitterära böcker och informationsteknik 8. Det hänger Smartboards i flera klassrum, men de tekniska lösningarna fungerar inte alltid uppger både elever och lärare, oftast är internet långsamt. Sammanlagt finns fem datorer för barn och elever på skolan, vilket inte kan anses tillräckligt för att uppfylla de förmågor och kunskapskrav som är kopplade till datoranvändningen i läroplanen. Det finns dator i förskoleklassen och i fritidshemmet samt i lärarnas arbetsrum. Internkontrollen kan dock inte komma med några rekommendationer för hur många datorer som bör finnas per elev i skolan med anledning av att det inte finns någon nationell IT-strategi för skolan eller allmänna råd från Skolverket ännu. Alla lärare har en egen dator för sitt administrativa och pedagogiska arbete. För dokumentationen använder lärarna IUP-programmet InfoMentor. I detta program kan de göra pedagogiska planeringar med matriser och elevbedömningar, skriftliga omdömen, IUP, åtgärdsprogram och registrera frånvaro m.m. Programmet ska användas av alla lärare i kommunen, vilket inledningsvis upplevdes som ett tvång. En av lärarna har ett IT-ansvar på skolan för att stötta sina kollegor i IT-frågor och InfoMentor. Nu känner alla lärare att de får hjälp och stöd av programmet, och de tar även ut statistik från programmet. Skolan har en specialpedagog anställd och har i nuläget cirka 10 aktiva åtgärdsprogram. På Gudmuntorp skola har de även något de kallar Språkis. Det är en stödverksamhet för att hjälpa elever med försenad tal- och språkutveckling. Gudmuntorps skola ligger på landsbygden och många av eleverna åker skolbuss. Eleverna uppger att bussen oftast passar tiderna och att det är bra stämning på bussen, men att det är jobbigt att sitta så länge. En elev uppgav att bussen inte stannat för honom en gång. Sammanfattning och slutsatser Skolan visar i sin dokumentation på god resultatuppföljning av elevernas utveckling. Detta görs i form av olika sorters screeningtester som följer elevens skolgång från åk 1 6 som kompletteras med nationella ämnesprov. Utvärdering av dessa data ligger bl. a. till grund för hur den specialpedagogiska resursen används på individ- och gruppnivå. Skolan gör även insatser på grupp och skolnivå genom att exempelvis ge elever med behov av snabbare undervisning och mer utmaningar undervisning i högre årskurser. De resultat, tester och nationella prov som internkontrollen tagit del av visar att eleverna på Gudmuntorps skola har mycket god måluppfyllelse, se bilaga 1 och 2. Alla intervjuade elever uppger att de har en IUP och kan även redogöra för sina utvecklingsmål. De IUP med skriftliga omdömen som internkontrollen tagit del av visar på att undervisning och bedömning av elevernas kunskaper utgår från Lgr 11. De IUP som granskats av internkontrollen visar på god kvalitet. I samtliga IUP som internkontrollen tagit del av lyfter lärarna fram elevernas styrkor och vad de behöver utveckla. Det som kan förbättras i några IUP är förtydligandet av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i utbildningen 9, samt att alla IUP skrivs i Du-form, andra person (Du visar ). Samtliga intervjuade elever anser att de får den hjälp och stöd de behöver för att nå sina mål och att lärarna är tydliga med vad de ska lära 8 2 kap. 36 skollagen (2010:800) och kap. 2.8 Lgr 11 9 Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, 10 kap. 13 skollagen, Exempel på förtydligande: VAD eleven kan, VAD eleven ska utveckla, HUR skolan kan stötta eleven HUR eleven själv kan bidra till sin utveckling 6

7 sig. Men eleverna upplever inte att de har något reellt inflytande över arbetssätt och arbetsformer 10. Rektorn ska se till att dessa förutsättningar ges till eleverna 11. Det bör noteras att elevers uppfattning av att få vara delaktig i undervisningen inte nödvändigtvis stämmer överens med vad styrdokumenten avser. Elever och lärare berättar att det som lärs ut oftast följs upp genom läxförhör, tester och prov. Internkontrollen gör bedömningen att lärarnas undervisning får anses strukturerad och leda till goda resultat samt kan förbättras genom att ge eleverna mer utrymme att medverka i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen och sitt eget lärande. IT är en förbättringspunkt för huvudmannen att utveckla tillsammans med skolenheterna. Ett ITkartläggningsarbete beträffande lärarnas IT-kompetens och skolornas IT-utrustning och internettillgänglighet pågår centralt. Ett IT-program behöver tas fram centralt för att stärka lärarnas IT-kompetens, IT-utrustning och skolornas tillgång till internet. Rektorn och personalen Internkontrollen gick igenom en del av dokumenten med eleverna, lärarna och rektorn. Eleverna kände inte till innehållet i förväntansdokumentet när vi läste upp det. En del av lärarna ansåg att det bara är papper som samlas i en pärm. Vi hinner inte med att utvärdera dessa dokument och övriga projekt vi har, sa lärarna. Projekt och dokument är mestadels initiativ från rektorn menar de. Rektorn påpekar att dokumenten behövs för att beskriva hur skolan ska arbeta mot de nationella målen samt att projekten är en del av förverkligandet av dem och skolans profil. Dokumenten hör ihop med läroplanen och innehåller samtidigt huvudmannens prioriterade mål, svarar rektorn. På skolan har man använt all den arbetsförlagda tiden för lärarna. Lärarna säger att de inte hinner med alla sina arbetsuppgifter då man är en liten skola med ett mindre antal personal att fördela arbetsuppgifter och ansvar på. Varje vecka har man schemalagt två timmar arbetsenhetskonferens som rektor leder, samt två timmar pedagogisk konferens som lärarna själva förfogar över. Lärarna säger att konferenstiden emellanåt saknar dagordning och att tiden inte räcker till för uppföljning och utvärdering, men tycker samtidigt att de har för mycket schemalagd konferenstid. Personalen säger också att det centrala projektet BUS 12 och införandet av en ny läroplan och ett digitalt IUPprogram (InfoMentor) har varit stressande. Rektor och lärare är dock överens om att verksamheten fungerar bra och att de försöker lösa problem och diskutera skolans utveckling så gott det går. "Det är högt i tak, enligt en av lärarna. "Här finns många starka viljor", säger en annan. Enligt lärarna är de tidigare konflikterna utredda och det är bättre nu än på länge, konflikterna har tidigare handlat om bristande kommunikation. Lärarna uttrycker önskan om bättre återkoppling på sin undervisning och prestationer kopplat till uppdraget och lönekriterierna (didaktisk-, relations- och ledarskapskompetens). Rektor medger att tiden för att hinna vara med i undervisningssituationer inte funnits. Rektorn har det som ambition, men tiden har hittills inte räckt till. Rektorn svarar att stödet från huvudmannen inte alltid är tillräckligt. Inom den egna rektorsgruppen brukar vi ha mycket pedagogiska diskussioner, annars finns inte mycket tid för träffar mellan rektorerna för att diskutera verksamhetsfrågor, uppger rektorn. I önskan om mer stöd från huvudmannen föreslår rektorn handledning- och mentorskap. Jag har ventilerat min skola i 10 1 kap. Lgr 11, Skolans uppdrag, 2.3 kap. Lgr 11, Elevernas ansvar och inflytande och Skolverkets Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen kap. Lgr11, Elevernas ansvar och inflytande läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 2.8 kap. Lgr 11, Rektors ansvar och Skolverkets Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad 12 BUS är ett ESF-projekt och står för Barn- och Utbildningssektorn Stärks 7

8 ledningsgruppen och det har varit bra för mig, säger rektorn. För att frigöra den fulla kapaciteten och potentialen hos personalen gäller det att hitta personalens styrkor och arbeta med dem och se till att de växer och att de kan användas mer på detta område i skolutvecklingen, säger rektorn. Ett exempel är att en av lärarna fortbildat sig till specialpedagog och det har varit gynnsamt för verksamheten. Sammanfattning och slutsatser Rektorns tjänstgöringsgrad och pågående rektorsutbildning samt ytterligare ansvar för Munkarps resursskola gör att hon bara kan vara på plats två dagar i veckan i Gudmuntorp. Skolan är relativt liten och det gör att arbets- och ansvarsuppgifter måste fördelas på färre antal personal. Personalen upplever därutav viss stress och att information, dokument, arbetsplaner och projekt inte följs upp. Internkontrollen gör slutsatsen att rektorn försökt styra skolans arbete utifrån det nationella uppdraget och dessutom fördelat lärarnas arbetstid och uppgifter på ett tydligt sätt. Lärarna tycker att innehållet i de planerade mötena kan planeras bättre 13. Internkontrollen gör slutsatsen att kommunikationen mellan rektorn och lärarna kan förbättras med ökad tydlighet och uttalade förväntningar avseende uppdraget. I detta ligger att verksamhetens utveckling tydligt planeras, genomförs, följs upp och förbättras utifrån uppdraget. Internkontrollen har inte följt upp lärarbehörigheten på skolenheten. Huvudmannen har startat en sådan kartläggning för BUN:s kommunalt anställda lärare. Rektors ledningsgrupp Skolan: Jessica Ashworth, Margaretha Malm-Jönsson och Pia Witte Fritids: Mats Eliasson Internkontrollen har inte tagit del av rektorns lokala delegering kap. 4-6 skollagen (2010:800) Kvalitet och inflytande 8

9 Sammanfattning förbättringsområdena Kommunikationen mellan rektorn och lärarna kan förbättras med tydlighet och uttalade förväntningar avseende uppdraget 14. Återkopplingen på lärarnas undervisning bör stärkas. Antalet dokument och arbetsplaner som ska beskriva skolans arbete mot de nationella målen och läroplanens värdegrund bör reduceras. Elevernas delaktighet vid utarbetandet av skolans ordningsregler 15 bör stärkas. Bra kunskapsresultat som kan förbättras med att elevernas ges ett reellt inflytande över arbetsformer och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering 16. Den upplevda arbetsron av lågstadiets elever är god. Eleverna på mellanstadiet uppger att arbetsron på matematik- och musiklektionerna kan förbättras. Rektorn bör undersöka orsaker till detta och åtgärda 17. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna genomförts från föregående år framgår inte i den trygghetsplan internkontrollen tagit del av, detta ska tas med i nästa års upprättande av skolans Trygghetsplan 18. Förbättringsområde för huvudmannen Skapa forum för likvärdiga bedömningar, extra viktigt för en liten skola 19. Stödja och följa upp rektorers ledning och arbete med det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet 20 förslagsvis en årsklocka med gemensamma aktiviteter för skolenheterna. Stödja och följa upp rektors återkoppling på lärarnas undervisning. IT är en förbättringspunkt för huvudmannen att utveckla tillsammans med skolenheterna. Ett IT-kartläggningsarbete beträffande lärarnas IT-kompetens och skolornas IT-utrustning 21 och internettillgänglighet pågår centralt. Ett IT-program behöver tas fram centralt för att stärka lärarnas IT-kompetens, IT-utrustning och skolornas internettillgänglighet kap. 4-6 skollagen (2010:800) Kvalitet och inflytande 15 5 kap. 3-5 skollagen (2010:800) Trygghet och studiero kap. Elevernas ansvar och inflytande och 2.8 kap. Lgr 11, Rektors ansvar och Skolverkets Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen 17 5 kap. skollagen (2010:800) Trygghet och studiero 18 6 kap. 8 skollagen (2010:800) Åtgärder mot kränkande behandling kap. Lgr 11, Bedömning och betyg, 2.8 kap. Lgr 11 Rektors ansvar 20 4 kap. 4-6 skollagen, Systematiskt kvalitetsarbete 21 2 kap. 35 skollagen, Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 9

10 Bilaga 1 Grundskolan - Resultat på ämnesprov årskurs 3 Vald period: 2011 Vald organisation: Höör Gudmuntorps Skola Vald huvudman: Samtliga huvudmän Totalt i urvalet Totalt riket Antal Andel Andel elever som nått som nått kravnivån kravnivån av samtl. av samtl. Ämne Delprov elever elever Matematik Mönster och linjal 19 94,7 93 Matematik Massa och tid 19 89,5 83,8 Matematik Taluppfattning 19 89,5 91,4 Matematik Räkna i huvudet 19 94,7 87,9 Matematik Matematiska problem Matematik Skriftliga räknemetoder ,6 Matematik Kommunikation och begrepp ,4 Svenska Muntlig uppgift ,9 Svenska Läsning skönlitterär text ,9 Svenska Läsning faktatext 19 84,2 89,7 Svenska Elevens högläsning 19 94,7 91,9 Svenska Skrivuppgift: berättande text ,6 Svenska Skrivuppgift: stavning och interpunktion 19 89,5 87,9 Svenska Skrivuppgift: läsbarhet ,5 Svenska Skrivuppgift: beskrivande text 19 94,7 92,1 Rapportbeskrivning och definitioner etc. Samtliga uppgifter avser elever i årskurs 3. OBS: I resultaten för ämnesproven i årskurs 3 ingår också elever som går i svenska utlandsskolor. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal elever * Andel som nått kravnivån Antal elever som ingick i insamlingen för ämnesproven i årskurs 3. Andel elever som uppnått kravnivån av totalt antal elever i åk 3 som genomfört eller inte genomfört ämnesproven i åk 3. Totalt riket samt stapeln för riket för respektive kön visar resultat för alla skolor i riket, både kommunal och fristående huvudman ingår. 10

11 Bilaga 2 Grundskolan - Resultat på ämnesprov årskurs 5 Vald period: 2010 Vald organisation: Höör Gudmuntorps Skola Vald huvudman: Samtliga huvudmän Totalt i urvalet Totalt riket Antal Andel Andel elever som nått som nått Ämne Delprov kravnivån kravnivån Engelska Samtala/tala ,6 Engelska Lyssna/förstå (skriva) ,5 Engelska Läsa/förstå (skriva) 11 90,9 88,1 Engelska Skriva ,9 Matematik Miniräknare, räknesätten Matematik Längd, area, skala ,2 Matematik Tid, statistik ,2 Matematik Räknemetoder 11 90,9 86 Svenska Läsa, förstå litterär text ,5 Svenska Läsa, förstå sakprosa ,8 Svenska Skrivuppgift, berättande ,4 Svenska Skrivuppgift, förklarande ,3 Svenska Läsa, samtala ,9 Rapportbeskrivning och definitioner etc. Samtliga uppgifter avser elever i årskurs 5. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal elever * Andel som nått kravnivån Antal elever som ingick i insamlingen för ämnesproven i årskurs 5. Andel elever som uppnått kravnivån av totalt antal elever i åk 5 som genomfört eller inte genomfört ämnesproven i åk 5. Totalt riket samt stapeln för riket för respektive kön visar resultat för alla skolor i riket, både kommunal och fristående huvudman ingår. 11

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk F-3 med fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk F-3 med fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk F-3 med fritidshem Torsdag 18 oktober 2012 Rapporten lämnades till Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-17. Ansvarig för internkontrollen Jan

Läs mer

Internkontroll Tjörnarps skola grundskola åk F-6 grundsärskola 1-6

Internkontroll Tjörnarps skola grundskola åk F-6 grundsärskola 1-6 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Tjörnarps skola grundskola åk F-6 grundsärskola 1-6 Ansvarig för internkontrollen Martin Persson 2012-04-23 1 Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 4 Data om skolan...

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9

Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9 1 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9 Ansvarig för internkontrollen Martin Persson 2012-02-13 Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 4 Värdegrundsuppdraget...

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Torsdag 16 maj 2013 Ansvarig för internkontrollen Ewa Persson, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Beslut Dnr 44-2014:7803 Futuraskolan AB Org.nr. 556609-5047 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Futuraskolan Gåshaga belägen i Lidingö kommun 2 (7) Tillsyn Futuraskolan Gåshaga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post:

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post: Högstorps skola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Rektor: Björn Nilsson Tel: 0470-796252 E-post: bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning Högstorps skola har under läsåret arbetat efter de nationella målen

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Södra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2 Skolblad avseende Alfredshällskolan Plantskolevägen 4 23736 BJÄRRED Tel 046-64102 Fax 046-293502 http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Lomma 1262 Skolform Grundskola Skolkod 126200103 Skolid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? InfoMentor P.O.D.B:s kommentarer om hur vi kan hjälpa skolor och kommuner utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4656 Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skutehagen F-3 i Göteborgs kommun 2(10) Tillsyn Skutehagen F-3 har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4570 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karl Johansskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4034 Täby Friskola Aktiebolag Org.rtr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Lilla Gribbylund/Gribbylund belägen i Täby kommun 2 (7) Dnr 44-2015:4034

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5101 Varbergs Montessoriskola Ekonomisk förening Org.nr. 716408-3417 josefirte.kastberg@arkkas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Varbergs Montessoriskola belägen i

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-18 Stockholms kommun Rektorn vid Skanskvarnsskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn i Skanskvarnsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-08-15 Håslövs byaskola Rektorn vid Håslövs byaskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Håslövs byaskola i Vellinge kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

utbildningsgarantier

utbildningsgarantier utbildningsgarantier förskola/skola/fritidshem förskola... lla en ra h s få s o s o ti! utbildningsgaran Hultsfreds kommuns förskolor Du som vårdnadshavare kan förvänta dig att ditt barn ska ges möjlighet

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer