Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6"

Transkript

1 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6 Onsdag 15 februari 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1

2 Innehåll Bakgrund... 2 Metod... 3 Introduktion med rektor... 3 Värdegrundsuppdraget... 3 Kunskapsuppdraget... 5 Rektorn och personalen... 7 Rektors ledningsgrupp... 8 Sammanfattning förbättringsområdena... 9 Bakgrund Barn- och utbildningssektorn har under år 2011 prioriterat arbetet med de nya nationella styrdokumenten bl.a. i ett projekt kallat Skola Projektet har haft som mål att samtliga medarbetare inom sektorn ska bli väl förtrogna med uppdraget från de nya nationella styrdokumenten så att dessa kan utgöra grund för planering, genomförande och uppföljning och utvärdering av verksamheten. Arbetet inom sektorn kommer i fortsättningen att fokusera på att bedöma och värdera de resultat och den kvalitet verksamheterna åstadkommer med utgångspunkt från det nationella uppdraget. Låga resultat och bristande kvalitet kommer att leda till förbättringsinsatser. I enlighet med detta har BUN på sitt sammanträde tagit beslut om ett kvalitet- och utvecklingsprogram för sektorn. Programmet lyfter fram fyra prioriterade målområden för sektorns skol- och förskoleenheter. Ökad måluppfyllelse i grundskolan avseende kunskapsuppdraget Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass, fritidshem och de studerande i vuxenutbildningen ska känna sig trygga i sina verksamheter Studie- och arbetsro i samtliga verksamheter Ökat fokus på lärande i förskolan Kvalitet- och utvecklingsprogrammet är en plan för sektorns systematiska kvalitetsarbete. Systematiken gäller såväl huvudmannanivå som skol- och förskoleenheter. Varje huvudman och förskola och skola ska kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 1. Som en viktig del i barn- och utbildningssektorns uppföljning och utvärderingsarbete ingår internkontrollen. Syftet med internkontrollen är att BUN:s politiker ska följa upp hur verksamheten utvecklas mot de nationella målen och de av BUN prioriterade målområdena. Ett annat syfte är att åstadkomma en styrning av skolans förbättringsarbete från huvudmannanivån. En del av internkontrollen utgörs av granskningsbesök i skolor och förskolor av politiker från BUN tillsammans med sektorsledningen. I kvalitet- och utvecklingsprogrammet beskrivs internkontrollen som ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och sektorsledningen. Granskningsbesöken omfattar arbetet och resultaten med kunskaps- och värdegrundsuppdraget med fokus på de prioriterade målområdena. Denna rapport omfattar internkontrollen för skolenhet Gudmuntorp som är en F 6 grundskola och har 107 elever. Budgeten för skolan var drygt 6 mnkr år 2011 och bokslutet hamnade på ett överskott på kr. Ansvarig rektor för skolenheten är Inger Sjögren. 1 4 kap 3-4 skollagen 2

3 Internkontrollen genomfördes onsdag den 15 februari 2012 av tjänstemännen barn- och utbildningschef Martin Persson och verksamhetsutvecklare IT/kvalitet Jan Gayen. Från den politiska sidan deltog andre vice ordförande i BUN Maria Boström-Lambrén och ledamoten Stefan Liljenberg. Rapporten har kvalitetsgranskats av samtliga deltagare som deltog i internkontrollens granskningsbesök och av skolans rektor. Metod Granskningsbesöken sker genom dokumentationsstudier, intervjuer med två grupper elever med ca fyra till fem elever per grupp och tillfälle, samt intervjuer med personal och rektorn. Rapport skrivs och krav på förbättringar ställs. Återkoppling sker till rektorn och till all personal på enheten. De dokument som internkontrollen tagit del på Gudmuntorp skola åk F 6 är skolans förväntans dokument, skolans vision, rektors ledningsdeklaration, skolans inriktning (språk och hälsofrämjande), arbetsplan för föräldramedverkan, trygghetsplan som består av plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan samt en incidentrapport. Skolans resultat redovisades i form av nationella ämnesprov i åk 3 (2011) och åk 5 (från 2010), screeningtester, skriftliga omdömen, IUP, anonymiserade åtgärdsprogram, sammanställda resultat- och uppföljningsdokumentationer för ett par elever samt slutligen lärares egen utvärdering av sin klass och undervisning. För skolan som helhet bifogades skolans organisationsplan och ledningsprocesser samt en processkartläggning för elever i behov av särskilt stöd. Denna rapport lyfter styrkor och förbättringsområden för det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. Rapporten från internkontrollen ska ses som en begränsad bild av Gudmuntorp åk F- 6:s verksamhet eftersom de data som analyserades är av relativt liten omfattning. Introduktion med rektor Rektor Inger Sjögren framhäver att Gudmuntorp åk F-6 är en mycket bra skola med språk och hälsofrämjande som profil. Antalet barn har den senaste tiden ökat och skolan har idag drygt 100 elever. Skolan har en föräldrastyrelse med föräldramajoritet som är på väg att läggas ner. Gudmuntorp har också en föräldraförening som är engagerad i skolans arbete och utveckling. Skolan och föräldraföreningen ansökte för ett par år sedan om EU-bidrag för att förbättra skolgårdsmiljön. Resultatet har bland annat blivit en uppskattad naturhinderbana. Värdegrundsuppdraget Eleverna säger att det är bra att vara elev på Gudmuntorps skola alla känner alla, lärarna är bra, bättre på en mindre skola och det är en bra och rolig skola, är några av elevernas kommentarer. Eleverna berättar att de har trevliga lärare och lagom stränga rastvakter. De upplever att alla har någon att vara med på rasten. Lärarna och rektorn delar bilden av att alla känner alla på Gudmuntorps skola och att ingen behöver känna sig utanför. Lärarna på Gudmuntorps skola trivs själva bra och har arbetat i många år på skolan. Eleverna säger att de överlag känner till ordningsreglerna och att de har väldigt lite konflikter på rasterna, vilket också lärarna instämmer i. Delaktigheten i framtagandet av ordningsreglerna var eleverna oense om hur mycket de fick vara med och påverka. De har klassråd och elevråd som forum för deras delaktighet. Lärarna medger att de av arbetsmiljöskäl bestämt och beslutat om huvuddelen av skolans ordningsregler och att de istället låter eleverna ta fram klassrumsregler. Under lektionstid får eleverna inte ha mobiler och de är kritiska till det. Förbudet uppkom efter att elever filmat och fotograferat kamrater mot deras vilja. Lågstadieeleverna uppger att arbetsron i klassrummen är god. På mellanstadiet anser eleverna att arbetsron är god men att musik- och matematiklektionerna kan bli lite lugnare. Den vanligaste konsekvensen är tillsägelse av lärare och utvisning ur klassrummet. Andra disciplinära och särskilda 3

4 åtgärder behövs mer sällan enligt eleverna och lärarna. De dagar rektorn är på skolan äter hon lunch med eleverna. Eleverna gör att man känner sig välkommen, säger rektorn. Barnen är väluppfostrade, skolan och föräldrarna ställer gemensamma krav och vi tar tag i saker direkt, samt försöker förebygga konflikter så långt det går, fortsätter rektorn. Skolan har även ett dokument kallat Konsekvensstege som tydliggör vilka konsekvenser som blir följden av att bryta mot skolans ordningsregler 2. Föräldraföreningen har i samarbete med skolan utarbetat och sammanställt en trygghetsenkät som eleverna en gång om året svarar på i skolan. Den kartlägger konfliktområden och mäter elevernas upplevda trygghet. Resultatet ska därefter ligga till grund för de förbättringar och revideringar som därefter görs i skolans Trygghetsplan en gång om året. I Trygghetsplanen anges även skolans vision om att alla barn och elever ska känna sig trygga och ha arbetsro, ingen ska utsättas för kränkande behandling eller diskriminering. Utöver detta har skolan även en krisplan, incidentrapport samt ett Förväntansdokument som ska komplettera Trygghetsplanen. Förväntansdokumentet beskriver hur elever och personal ska leva upp till läroplanens värdegrund och uppdrag 3 och ska vara känt av all personal, elever och föräldrar enligt skolans Trygghetsplan. Skolan har även arbetsplaner för elevmedverkan respektive ett för föräldramedverkan. Arbetsplanerna lyfter även här som i Förväntansdokumentet fram läroplanens första kapitel om skolans värdegrund och uppdrag och hur man tillsammans ska bidra till utveckling och trygghet på skolan. Till ovanstående arbetsplaner och Förväntansdokument har skolan ytterligare en vision med följande långsiktiga mål: Gudmuntorps skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap. Alla är delaktiga och tar ansvar. Alla är kunskapare och har lust att lära. Rektorn har även beskrivit mål för Gudmuntorps skola i sin ledningsdeklaration samt hur skolan genom systemtänkande kan skapa bättre skolresultat. Sammanfattning och slutsatser Skolan och verksamheten genomsyras av god elevdemokrati och visst elevinflytande. Eleverna medverkar genom klassråd och elevråd och reglerna är relativt väl kända bland eleverna. Skolan beslutar av arbetsmiljöskäl och efter elevernas ålder och mognad innehållet i skolans ordningsregler. Elevmedverkan bör kunna stärkas ytterligare i framtagandet av skolans ordningsregler 4. Eleverna berättar att de har trevliga lärare och lagom stränga rastvakter. Det är sällan stora konflikter enligt eleverna och de får hjälp att lösa dem direkt, vilket tyder på ett bra klimat. Lärarna och rektorn delar bilden av att alla känner alla på Gudmuntorps skola och att ingen behöver känna sig utanför. Den upplevda arbetsron av lågstadiets elever är god. Eleverna på mellanstadiet uppger att arbetsron på matematik- och musiklektionerna kan förbättras. Rektorn bör undersöka orsaker till detta och åtgärda 5. Skolan har till sina ordningsregler kopplat en konsekvensstege för att förtydliga vilka disciplinära och andra åtgärder skolan kan ta till vid behov. Konsekvensstegen täcker inte in alla åtgärder men har tagit med de vanligast förekommande 6. Skolan har en Trygghetsplan mot diskriminering och kränkande behandling med aktiviteter i förebyggande syfte. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna genomförts från föregående år framgår inte i den trygghetsplan internkontrollen tagit del av. Detta ska tas med i nästa års upprättande av skolans Trygghetsplan 7. Vidare gör internkontrollen bedömningen att antalet dokument och arbetsplaner som ska beskriva skolans arbete mot de nationella målen och läroplanens värdegrund bör reduceras. 2 5 kap. 7-8,11, 14 skollagen, Disciplinära och andra särskilda åtgärder 3 1 kap. Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag 4 5 kap. 3-5 skollagen (2010:800) Trygghet och studiero 5 5 kap. skollagen (2010:800) Trygghet och studiero 6 5 kap. 7-8,11, 14 skollagen, Disciplinära och andra särskilda åtgärder 7 6 kap. 8 skollagen (2010:800) Åtgärder mot kränkande behandling 4

5 Kunskapsuppdraget Skolan har hälsa och språk som profil och på schemat märks det genom extra idrottslektioner och att eleverna startar med engelska från åk 1. Vidare har skolan även satsat på läsning och skrivning i sin ordinarie undervisning. Rektorn menar att inlärningen av moderna språk på högstadiet (tyska, franska och spanska) blir bättre om man börjar undervisa engelska redan på lågstadiet. Rektorn har varit på Irland och blivit inspirerad av deras metod av att tidigt starta med ett andra språk. Lärarna vill även införa moderna språk från åk 6. Eleverna ska få smaka på det och det ska stärka elevernas val av språk inför högstadiet. Elevens val ska användas till språk i åk 6 och eleverna ska få välja på tyska, franska och spanska. Skolan har bara precis kommit igång med detta och förväntas under vårterminen 2012 komma igång på riktigt. Två lärare kan undervisa i tyska respektive en i franska, någon språklärare i spanska har skolan ännu inte fått tag på. Skolan har fått centrala utvecklingsmedel från den statliga satsningen läsa, skriva, räkna för att utveckla en matematikverkstad med syftet att göra ämnet mer praktiskt och upplevelsegivande. På skolgården har man ritat upp rutor och andra hjälpmedel för att visualisera matematiska termer. Någon utvärdering av matematikprojektet är ännu inte genomförd. Eleverna i åk 3 berättar att de har en egen IUP-planering. De kan även redogöra för vad deras utvecklingsmål är. Alla eleverna i gruppen räknar upp något som de ska bli bättre på. På utvecklingssamtalet berättar eleverna att de får reda på hur långt de har kommit och en elev i åk 3 beskriver också hur uppföljning och utvärdering går till. I en av klasserna på mellanstadiet har de sin IUP under bänklocket och läraren diskuterar deras utveckling en gång i veckan. Läraren berättar att han försöker aktualisera IUP hela tiden. Eleven ska kunna känna att det här kan jag och det här behöver jag träna mer på. Eleverna upplever att de får utmaningar av lärarna när de är klara med de ordinarie uppgifterna. Exempel som anges är att läsa i svårare böcker och räkna svårare uppgifter i matematik samt arbeta i extraböcker när de är klara med sina uppgifter. Insatser görs även på grupp och skolnivå genom att erbjuda elever undervisning i högre årskurs, en elev har flyttat upp två årskurser och två elever från åk 2 läser matematik med åk 3. Rektorn och lärarna medger att det omvänt är svårare att lyfta ner en elev en årskurs, även om det bara rör sig om ett ämne. En av mellanstadielärarna tycker att det är lätt att ge de duktiga eleverna utmaningar, han anser att det är svårare med de elever som har behov av särskilt stöd. Eleverna tycker att lärarna hjälper de som behöver stöd och de som varit borta får hjälp att komma ikapp. De upplever även att de hinner med sina läxor och att de inte har för många. Skolan har gjort en processkartläggning för elever i behov av särskilt stöd. I förklaringstexterna till denna kartläggning förtydligas de olika faserna av en sådan ärendehantering, vem som har ansvar för vad och vilka befogenheter och insatsmöjligheter som ges med hänvisning till skollagen. Skolans arbete med detta kan lyftas som ett gott exempel för övriga skolor i Höör. Lärarna uppger att de nu fokuserar mer på förmågor och kunskapskrav i sin undervisning än tidigare och att undervisningen därför är mycket mer styrd i nuläget. Läroplanen upplever lärarna som tydlig men också mer krävande. De efterfrågar forum med andra skolor för tolkning av ämnenas kunskapskrav, likvärdig bedömning och fortbildning i betygssättning för åk 6. Rektor och lärare ska under våren utarbeta ett sådant samarbete med Sätoftaskolan. Rektorn säger att skolans utvecklingsbehov fortfarande är de nationella målen, kunskapskraven och att göra bedömningarna mer likvärdiga. Kunskapsresultaten som internkontrollen tagit del av visar på hög måluppfyllelse, se bilaga 1 och 2. Den enda avvikelsen var de nationella ämnesproven åk 3 för 2011, angående elevers förmåga att läsa en faktatext, se bilaga 1. Eleverna har olika upplevelser av hur varierad undervisningen är. Matematikämnet nämns som ett av ämnena. Lärarna använder ibland Smartboard, mest i svenska, säger en elev, men i slöjd och idrott gör alla samma saker, tycker en annan elev. Ett par elever på mellanstadiet upplever oftast att all undervisning är likadan men tillägger, vi har nivågruppering i matematik och ibland har vi 5

6 fonetikövningar och bingospel. Lärare och elever uppger att det oftast används prov, tabellstest och läxförhör för att kontrollera om de lärt sig det som planerats. Eleverna svarar att det är tydligt vad man ska lära sig, men elevernas delaktighet i att välja arbetssätt och arbetsformer förekommer inte så ofta. Eleverna utvärderar inte undervisningen och sitt eget lärande. Rektorn instämmer i att det finns krav från eleverna mot lärarna och att lärarna samtidigt har många idéer som de vill genomföra. Undervisnings- och verksamhetsresurser Skolan har ett eget skolbibliotek med tillgång till faktaböcker, skönlitterära böcker och informationsteknik 8. Det hänger Smartboards i flera klassrum, men de tekniska lösningarna fungerar inte alltid uppger både elever och lärare, oftast är internet långsamt. Sammanlagt finns fem datorer för barn och elever på skolan, vilket inte kan anses tillräckligt för att uppfylla de förmågor och kunskapskrav som är kopplade till datoranvändningen i läroplanen. Det finns dator i förskoleklassen och i fritidshemmet samt i lärarnas arbetsrum. Internkontrollen kan dock inte komma med några rekommendationer för hur många datorer som bör finnas per elev i skolan med anledning av att det inte finns någon nationell IT-strategi för skolan eller allmänna råd från Skolverket ännu. Alla lärare har en egen dator för sitt administrativa och pedagogiska arbete. För dokumentationen använder lärarna IUP-programmet InfoMentor. I detta program kan de göra pedagogiska planeringar med matriser och elevbedömningar, skriftliga omdömen, IUP, åtgärdsprogram och registrera frånvaro m.m. Programmet ska användas av alla lärare i kommunen, vilket inledningsvis upplevdes som ett tvång. En av lärarna har ett IT-ansvar på skolan för att stötta sina kollegor i IT-frågor och InfoMentor. Nu känner alla lärare att de får hjälp och stöd av programmet, och de tar även ut statistik från programmet. Skolan har en specialpedagog anställd och har i nuläget cirka 10 aktiva åtgärdsprogram. På Gudmuntorp skola har de även något de kallar Språkis. Det är en stödverksamhet för att hjälpa elever med försenad tal- och språkutveckling. Gudmuntorps skola ligger på landsbygden och många av eleverna åker skolbuss. Eleverna uppger att bussen oftast passar tiderna och att det är bra stämning på bussen, men att det är jobbigt att sitta så länge. En elev uppgav att bussen inte stannat för honom en gång. Sammanfattning och slutsatser Skolan visar i sin dokumentation på god resultatuppföljning av elevernas utveckling. Detta görs i form av olika sorters screeningtester som följer elevens skolgång från åk 1 6 som kompletteras med nationella ämnesprov. Utvärdering av dessa data ligger bl. a. till grund för hur den specialpedagogiska resursen används på individ- och gruppnivå. Skolan gör även insatser på grupp och skolnivå genom att exempelvis ge elever med behov av snabbare undervisning och mer utmaningar undervisning i högre årskurser. De resultat, tester och nationella prov som internkontrollen tagit del av visar att eleverna på Gudmuntorps skola har mycket god måluppfyllelse, se bilaga 1 och 2. Alla intervjuade elever uppger att de har en IUP och kan även redogöra för sina utvecklingsmål. De IUP med skriftliga omdömen som internkontrollen tagit del av visar på att undervisning och bedömning av elevernas kunskaper utgår från Lgr 11. De IUP som granskats av internkontrollen visar på god kvalitet. I samtliga IUP som internkontrollen tagit del av lyfter lärarna fram elevernas styrkor och vad de behöver utveckla. Det som kan förbättras i några IUP är förtydligandet av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i utbildningen 9, samt att alla IUP skrivs i Du-form, andra person (Du visar ). Samtliga intervjuade elever anser att de får den hjälp och stöd de behöver för att nå sina mål och att lärarna är tydliga med vad de ska lära 8 2 kap. 36 skollagen (2010:800) och kap. 2.8 Lgr 11 9 Allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, 10 kap. 13 skollagen, Exempel på förtydligande: VAD eleven kan, VAD eleven ska utveckla, HUR skolan kan stötta eleven HUR eleven själv kan bidra till sin utveckling 6

7 sig. Men eleverna upplever inte att de har något reellt inflytande över arbetssätt och arbetsformer 10. Rektorn ska se till att dessa förutsättningar ges till eleverna 11. Det bör noteras att elevers uppfattning av att få vara delaktig i undervisningen inte nödvändigtvis stämmer överens med vad styrdokumenten avser. Elever och lärare berättar att det som lärs ut oftast följs upp genom läxförhör, tester och prov. Internkontrollen gör bedömningen att lärarnas undervisning får anses strukturerad och leda till goda resultat samt kan förbättras genom att ge eleverna mer utrymme att medverka i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen och sitt eget lärande. IT är en förbättringspunkt för huvudmannen att utveckla tillsammans med skolenheterna. Ett ITkartläggningsarbete beträffande lärarnas IT-kompetens och skolornas IT-utrustning och internettillgänglighet pågår centralt. Ett IT-program behöver tas fram centralt för att stärka lärarnas IT-kompetens, IT-utrustning och skolornas tillgång till internet. Rektorn och personalen Internkontrollen gick igenom en del av dokumenten med eleverna, lärarna och rektorn. Eleverna kände inte till innehållet i förväntansdokumentet när vi läste upp det. En del av lärarna ansåg att det bara är papper som samlas i en pärm. Vi hinner inte med att utvärdera dessa dokument och övriga projekt vi har, sa lärarna. Projekt och dokument är mestadels initiativ från rektorn menar de. Rektorn påpekar att dokumenten behövs för att beskriva hur skolan ska arbeta mot de nationella målen samt att projekten är en del av förverkligandet av dem och skolans profil. Dokumenten hör ihop med läroplanen och innehåller samtidigt huvudmannens prioriterade mål, svarar rektorn. På skolan har man använt all den arbetsförlagda tiden för lärarna. Lärarna säger att de inte hinner med alla sina arbetsuppgifter då man är en liten skola med ett mindre antal personal att fördela arbetsuppgifter och ansvar på. Varje vecka har man schemalagt två timmar arbetsenhetskonferens som rektor leder, samt två timmar pedagogisk konferens som lärarna själva förfogar över. Lärarna säger att konferenstiden emellanåt saknar dagordning och att tiden inte räcker till för uppföljning och utvärdering, men tycker samtidigt att de har för mycket schemalagd konferenstid. Personalen säger också att det centrala projektet BUS 12 och införandet av en ny läroplan och ett digitalt IUPprogram (InfoMentor) har varit stressande. Rektor och lärare är dock överens om att verksamheten fungerar bra och att de försöker lösa problem och diskutera skolans utveckling så gott det går. "Det är högt i tak, enligt en av lärarna. "Här finns många starka viljor", säger en annan. Enligt lärarna är de tidigare konflikterna utredda och det är bättre nu än på länge, konflikterna har tidigare handlat om bristande kommunikation. Lärarna uttrycker önskan om bättre återkoppling på sin undervisning och prestationer kopplat till uppdraget och lönekriterierna (didaktisk-, relations- och ledarskapskompetens). Rektor medger att tiden för att hinna vara med i undervisningssituationer inte funnits. Rektorn har det som ambition, men tiden har hittills inte räckt till. Rektorn svarar att stödet från huvudmannen inte alltid är tillräckligt. Inom den egna rektorsgruppen brukar vi ha mycket pedagogiska diskussioner, annars finns inte mycket tid för träffar mellan rektorerna för att diskutera verksamhetsfrågor, uppger rektorn. I önskan om mer stöd från huvudmannen föreslår rektorn handledning- och mentorskap. Jag har ventilerat min skola i 10 1 kap. Lgr 11, Skolans uppdrag, 2.3 kap. Lgr 11, Elevernas ansvar och inflytande och Skolverkets Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen kap. Lgr11, Elevernas ansvar och inflytande läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 2.8 kap. Lgr 11, Rektors ansvar och Skolverkets Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad 12 BUS är ett ESF-projekt och står för Barn- och Utbildningssektorn Stärks 7

8 ledningsgruppen och det har varit bra för mig, säger rektorn. För att frigöra den fulla kapaciteten och potentialen hos personalen gäller det att hitta personalens styrkor och arbeta med dem och se till att de växer och att de kan användas mer på detta område i skolutvecklingen, säger rektorn. Ett exempel är att en av lärarna fortbildat sig till specialpedagog och det har varit gynnsamt för verksamheten. Sammanfattning och slutsatser Rektorns tjänstgöringsgrad och pågående rektorsutbildning samt ytterligare ansvar för Munkarps resursskola gör att hon bara kan vara på plats två dagar i veckan i Gudmuntorp. Skolan är relativt liten och det gör att arbets- och ansvarsuppgifter måste fördelas på färre antal personal. Personalen upplever därutav viss stress och att information, dokument, arbetsplaner och projekt inte följs upp. Internkontrollen gör slutsatsen att rektorn försökt styra skolans arbete utifrån det nationella uppdraget och dessutom fördelat lärarnas arbetstid och uppgifter på ett tydligt sätt. Lärarna tycker att innehållet i de planerade mötena kan planeras bättre 13. Internkontrollen gör slutsatsen att kommunikationen mellan rektorn och lärarna kan förbättras med ökad tydlighet och uttalade förväntningar avseende uppdraget. I detta ligger att verksamhetens utveckling tydligt planeras, genomförs, följs upp och förbättras utifrån uppdraget. Internkontrollen har inte följt upp lärarbehörigheten på skolenheten. Huvudmannen har startat en sådan kartläggning för BUN:s kommunalt anställda lärare. Rektors ledningsgrupp Skolan: Jessica Ashworth, Margaretha Malm-Jönsson och Pia Witte Fritids: Mats Eliasson Internkontrollen har inte tagit del av rektorns lokala delegering kap. 4-6 skollagen (2010:800) Kvalitet och inflytande 8

9 Sammanfattning förbättringsområdena Kommunikationen mellan rektorn och lärarna kan förbättras med tydlighet och uttalade förväntningar avseende uppdraget 14. Återkopplingen på lärarnas undervisning bör stärkas. Antalet dokument och arbetsplaner som ska beskriva skolans arbete mot de nationella målen och läroplanens värdegrund bör reduceras. Elevernas delaktighet vid utarbetandet av skolans ordningsregler 15 bör stärkas. Bra kunskapsresultat som kan förbättras med att elevernas ges ett reellt inflytande över arbetsformer och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering 16. Den upplevda arbetsron av lågstadiets elever är god. Eleverna på mellanstadiet uppger att arbetsron på matematik- och musiklektionerna kan förbättras. Rektorn bör undersöka orsaker till detta och åtgärda 17. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna genomförts från föregående år framgår inte i den trygghetsplan internkontrollen tagit del av, detta ska tas med i nästa års upprättande av skolans Trygghetsplan 18. Förbättringsområde för huvudmannen Skapa forum för likvärdiga bedömningar, extra viktigt för en liten skola 19. Stödja och följa upp rektorers ledning och arbete med det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet 20 förslagsvis en årsklocka med gemensamma aktiviteter för skolenheterna. Stödja och följa upp rektors återkoppling på lärarnas undervisning. IT är en förbättringspunkt för huvudmannen att utveckla tillsammans med skolenheterna. Ett IT-kartläggningsarbete beträffande lärarnas IT-kompetens och skolornas IT-utrustning 21 och internettillgänglighet pågår centralt. Ett IT-program behöver tas fram centralt för att stärka lärarnas IT-kompetens, IT-utrustning och skolornas internettillgänglighet kap. 4-6 skollagen (2010:800) Kvalitet och inflytande 15 5 kap. 3-5 skollagen (2010:800) Trygghet och studiero kap. Elevernas ansvar och inflytande och 2.8 kap. Lgr 11, Rektors ansvar och Skolverkets Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen 17 5 kap. skollagen (2010:800) Trygghet och studiero 18 6 kap. 8 skollagen (2010:800) Åtgärder mot kränkande behandling kap. Lgr 11, Bedömning och betyg, 2.8 kap. Lgr 11 Rektors ansvar 20 4 kap. 4-6 skollagen, Systematiskt kvalitetsarbete 21 2 kap. 35 skollagen, Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 9

10 Bilaga 1 Grundskolan - Resultat på ämnesprov årskurs 3 Vald period: 2011 Vald organisation: Höör Gudmuntorps Skola Vald huvudman: Samtliga huvudmän Totalt i urvalet Totalt riket Antal Andel Andel elever som nått som nått kravnivån kravnivån av samtl. av samtl. Ämne Delprov elever elever Matematik Mönster och linjal 19 94,7 93 Matematik Massa och tid 19 89,5 83,8 Matematik Taluppfattning 19 89,5 91,4 Matematik Räkna i huvudet 19 94,7 87,9 Matematik Matematiska problem Matematik Skriftliga räknemetoder ,6 Matematik Kommunikation och begrepp ,4 Svenska Muntlig uppgift ,9 Svenska Läsning skönlitterär text ,9 Svenska Läsning faktatext 19 84,2 89,7 Svenska Elevens högläsning 19 94,7 91,9 Svenska Skrivuppgift: berättande text ,6 Svenska Skrivuppgift: stavning och interpunktion 19 89,5 87,9 Svenska Skrivuppgift: läsbarhet ,5 Svenska Skrivuppgift: beskrivande text 19 94,7 92,1 Rapportbeskrivning och definitioner etc. Samtliga uppgifter avser elever i årskurs 3. OBS: I resultaten för ämnesproven i årskurs 3 ingår också elever som går i svenska utlandsskolor. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal elever * Andel som nått kravnivån Antal elever som ingick i insamlingen för ämnesproven i årskurs 3. Andel elever som uppnått kravnivån av totalt antal elever i åk 3 som genomfört eller inte genomfört ämnesproven i åk 3. Totalt riket samt stapeln för riket för respektive kön visar resultat för alla skolor i riket, både kommunal och fristående huvudman ingår. 10

11 Bilaga 2 Grundskolan - Resultat på ämnesprov årskurs 5 Vald period: 2010 Vald organisation: Höör Gudmuntorps Skola Vald huvudman: Samtliga huvudmän Totalt i urvalet Totalt riket Antal Andel Andel elever som nått som nått Ämne Delprov kravnivån kravnivån Engelska Samtala/tala ,6 Engelska Lyssna/förstå (skriva) ,5 Engelska Läsa/förstå (skriva) 11 90,9 88,1 Engelska Skriva ,9 Matematik Miniräknare, räknesätten Matematik Längd, area, skala ,2 Matematik Tid, statistik ,2 Matematik Räknemetoder 11 90,9 86 Svenska Läsa, förstå litterär text ,5 Svenska Läsa, förstå sakprosa ,8 Svenska Skrivuppgift, berättande ,4 Svenska Skrivuppgift, förklarande ,3 Svenska Läsa, samtala ,9 Rapportbeskrivning och definitioner etc. Samtliga uppgifter avser elever i årskurs 5. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal elever * Andel som nått kravnivån Antal elever som ingick i insamlingen för ämnesproven i årskurs 5. Andel elever som uppnått kravnivån av totalt antal elever i åk 5 som genomfört eller inte genomfört ämnesproven i åk 5. Totalt riket samt stapeln för riket för respektive kön visar resultat för alla skolor i riket, både kommunal och fristående huvudman ingår. 11

Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9

Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9 1 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9 Ansvarig för internkontrollen Martin Persson 2012-02-13 Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 4 Värdegrundsuppdraget...

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Torsdag 16 maj 2013 Ansvarig för internkontrollen Ewa Persson, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Anmälningar från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-18

Anmälningar från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-18 Anmälningar från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-18 Rapport- Internkontroll Jeppaskolan åk F-6 (sun 2012-08- 27, 70) Sid 1-16 Projekt Skola 2011 slutlig rapport över

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-24 Krokoms kommun Rektorn vid Näldenskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näldenskolan i Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 KR Nödingeskolan 2009 1 1. Innehåll 1. Innehåll 2 2. Ansvarig för kvalitetsredovisningen och tidsintervall. 3 3. Rutiner för framtagande. 3 4.

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer