Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk F-3 med fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk F-3 med fritidshem"

Transkript

1 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk F-3 med fritidshem Torsdag 18 oktober 2012 Rapporten lämnades till Barn- och utbildningsnämnden Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1

2 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Sätoftaskolan F-3 med fritidshem... 3 Resultat och kvalitet... 3 Värdegrund och arbetsmiljö grundskola, förskoleklass och fritidshem... 3 Kunskap och lärande - grundskolan... 4 Skolledningen... 6 Sammanfattning av styrkor... 6 Sammanfattning av förbättringsområden... 6 Huvudmans förbättringsområden... 6 Bakgrund Barn- och utbildningssektorn har under år 2011 prioriterat arbetet med de nya nationella styrdokumenten bl.a. i ett projekt kallat Skola Projektet har haft som mål att samtliga medarbetare inom sektorn ska bli väl förtrogna med uppdraget från de nya nationella styrdokumenten så att dessa kan utgöra grund för planering, genomförande och uppföljning och utvärdering av verksamheten. Arbetet inom sektorn kommer i fortsättningen att fokusera på att bedöma och värdera de resultat och den kvalitet verksamheterna åstadkommer med utgångspunkt från det nationella uppdraget. Låga resultat och bristande kvalitet kommer att leda till förbättringsinsatser. I enlighet med detta har BUN på sitt sammanträde tagit beslut om ett kvalitet- och utvecklingsprogram för sektorn. Programmet lyfter fram fyra prioriterade målområden för sektorns skol- och förskoleenheter. Ökad måluppfyllelse i grundskolan avseende kunskapsuppdraget Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass, fritidshem och de studerande i vuxenutbildningen ska känna sig trygga i sina verksamheter Studie- och arbetsro i samtliga verksamheter Ökat fokus på lärande i förskolan Kvalitet- och utvecklingsprogrammet är en plan för sektorns systematiska kvalitetsarbete. Systematiken gäller såväl huvudmannanivå som skol- och förskoleenheter. Varje huvudman och förskola och skola ska kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 1. Som en viktig del i barn- och utbildningssektorns uppföljning och utvärderingsarbete ingår internkontrollen. Syftet med internkontrollen är att BUN:s politiker ska följa upp hur verksamheten utvecklas mot de nationella målen och de av BUN prioriterade målområdena. Ett annat syfte är att åstadkomma en styrning av skolans förbättringsarbete från huvudmannanivån. En del av internkontrollen utgörs av granskningsbesök i skolor och förskolor av politiker från BUN tillsammans med sektorsledningen. I kvalitet- och utvecklingsprogrammet beskrivs internkontrollen som ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och sektorsledningen. Granskningsbesöken omfattar arbetet och resultaten med kunskaps- och värdegrundsuppdraget med fokus på de prioriterade målområdena. Denna rapport omfattar internkontroll för skolenhet Sätoftaskolan F 3 med fritidshem och omfattar inte tillhörande förskolor för rektorsområdet. 1 4 kap 3-4 skollagen 2

3 Internkontrollen genomfördes torsdagen 18 oktober 2012 av Barn- och utbildningskontorets representanter Jan Gayen och David Trenneman. Från den politiska sidan deltog Susanne Asserfors (S) och Stefan Liljenberg (SD). Rapporten har kvalitetsgranskats av samtliga deltagare som deltog i internkontrollens granskningsbesök och av skolans rektor. Fakta om Sätoftaskolan F-3 med fritidshem Skolenheten Sätoftaskolan F-3 omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-3 samt fyra fritidshemsavdelningar. Till rektorsområdet och rektors ansvar tillkommer även tre förskolor med vardera två avdelningar. Skolenheten leds av vikarierande rektorn Pia Strandell. Klasserna är tvåparallelligt och leds av två arbetslag, åk F-1 och åk 2-3. Lärarbehörigheten är hög men behöver kompletteras med fler behöriga i matematik, naturorienterade ämnen och engelska. Antalet elever per klass är under 20 stycken i fem av de sex klasserna. På skolan går totalt 108 elever. Fritidshemavdelningarna upplever att de 80 barn de har inskrivna är mycket i förhållande till sina lokaler. Skolan har tillgång till skolbibliotek och idrottshall. På skolgården finns tillgång till stora och inbjudande lekytor. De flesta elever bor i upptagningsområdet, men det förekommer också elever som har skolskjuts. Resultat och kvalitet Resultaten för Sätoftaskolan F-3 visar på en uppåtgående trend. Tidigare resultat från nationella ämnesprov visade på avvikande måluppfyllelse. Störst avvikelse fanns i resultatet från ämnesproven i svenska och matematik år 2011 då endast 43 % av eleverna i åk 3 klarade kraven. För nuvarande år ligger resultaten av de nationella ämnesproven i svenska och matematik på 79 %. Kvalitetsarbetet i grundskolan pågår med att stärka analys och diskussioner om skolans resultat samt arbetet efter framtagna förbättringsinsatser för ämnet svenska. De dokument som rör elevers IUP visar var eleven befinner sig i förhållande till målet samt vad som behöver utvecklas och hur läraren och eleven ska bidra till det. Statistik i IUP-systemet InfoMentor används för att identifiera vilka elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i varje ämne. Elever som identifierats har åtgärdsprogram enligt rektorn. Insatserna i åtgärdsprogrammen behöver konkretiseras samt förtydligas med när och hur uppföljningen av insatserna ska följas upp och utvärderas. Skolan har utarbetat en processkarta för arbetet med åtgärdprogram. Fritidshemmen i Höör har en gemensam fritidshemsplan som de arbetar efter. Den revideras en gång om året. Kvalitetsdokumentet Vägen till framgång gäller för både fritidshem och förskoleklass. Vägen till framgång är processinriktat och följs upp och utvärderas varje månad. Arbetet behöver förbättras i utvärderings- och analysdelen med rektorns delaktighet samt att ansvar för förbättringsinsatserna förtydligas. Viss begreppsförväxling mellan mål, syfte och metoder förekommer i dokumentationen. I skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling ingår och deltar alla verksamheter på skolenheten i arbetet. Planen behöver kompletteras med utfallet av föregående års åtgärder för att kunna följas över tid. Värdegrund och arbetsmiljö grundskola, förskoleklass och fritidshem Intervju med elever i årskurs F-3, lärare, förskoleklasslärare och fritidspedagoger Eleverna uppger att de känner sig trygga och att det finns rastvakter ute på skolan att vända sig till vid konflikter. De är lätta att känna igen på sina gula reflexvästar. Endast vid sid-sidan saknades det ofta rastvakter. En kompis-sten finns på skolgården. Där kan man ställa sig om man inte har någon kompis och då kommer ofta kompisar och tar med en i leken. En elev som varit utåtagerande har fått 3

4 extra vuxenstöd och eleverna upplever att tryggheten ökat efter det. De känner att de blir lyssnade på och att det är ett bra klimat mellan elever och elever samt mellan elever och vuxna. De har svårt att räkna upp några ordningsregler, men säger att de diskuterar regler på klassråd och elevråd. Några elever nämner att de har klassrumsregler som säger att man ska räcka upp handen och inte prata rakt ut. De är nöjda med sin delaktighet i klass- och elevråd. Sättet de väljs in i dessa sammanhang skiftar mellan klasserna. Studieron i klassrummen beskrivs som god. Äldre elever springer ibland utanför klassrummen och knackar på dörrarna vilket stör enligt eleverna. Skolans elevantal har ökat de senaste åren och personalen upplever att de är trångbodda. Alla extra rum har tagits i anspråk för att inrymma de nya klasserna. Lärarna har haft som ambition att hålla ihop lågstadiet och mellanstadiet med hjälp av gemensamma aktiviteter som planeras ihop. Centrala direktiv om att prioritera ämnesundervisningen istället för schemabrytande aktiviteter och svårigheter att hitta gemensam planeringstid för samarbete mellan stadiegränserna har gjort att detta inte genomförs längre, önskan kvarstår dock hos personalen. Arbetet inriktas istället på att få till samarbetet mellan parallellklasserna och arbetslagen samt samverkan med förskoleklass och fritids. Även detta samarbete beskrivs av lärarna som mindre på grund av att de är mer arbetsbelastade och att bristen på lokaler skapar logistikproblem. Enligt rektorn har skolan istället prioriterat att ha fler klasser men med mindre antal elever än genomsnittet. Utöver detta även kunna dela upp grupperna i samarbete med fritids- och förskoleklasspersonal. På fritids finns flera olika rum att leka i, barnen är nöjda och trivs, men säger att det förekommer mycket bråk emellanåt. Personalen upplever att ljudnivån blir hög med många barn samtidigt. En elev som åker skolbuss beskriver att de äldre eleverna är stökiga och hoppar runt i bussen. Chaufförens tillsägelser räcker inte till och skolbussen blir ibland sen av denna anledning. Dokumentation I skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling ingår och deltar alla verksamheter på skolenheten i arbetet. Varje år revideras planen tillsammans med personalen, eleverna och föräldraföreningen. Planen behöver kompletteras med utfallet av föregående års åtgärder för att kunna följas över tid. Skolan har ordningsregler för årskurs F-9. Elevernas delaktighet och inflytande i dessa framgår inte 2. Kunskap och lärande - grundskolan Intervju med elever i årskurs F-3, lärare, förskoleklasslärare och fritidspedagoger Planering Eleverna har svårt att berätta om vilka kunskaper och förmågor de ska utveckla. Begreppen är för abstrakta för dem. De ger istället konkreta exempel på vad de arbetar med, men kan inte sätta ord på vad det är de ska kunna, eller hur de får visa det de ska kunna. Elevernas svar är övergripande att lära oss att skriva och räkna. Flera av eleverna minns att de har haft utvecklingssamtal, de har återigen svårt att återge vilka mål de har att arbeta med i sin IUP. En elev berättar från utvecklingssamtalet att hon var bra i läsning och matte. Några elever berättar att de hade bättre handstil som utvecklingsmål. Lärarna arbetar olika aktivt med IUP i undervisningen. Någon lärare använder elevens val till att arbeta med målen i IUP med eleverna. Ett annat sätt som beskrivs är att varje elev har en planeringsbok med individuella utvecklingsmål. En av lärarna upplever det svårt att planera tematiskt efter de nya kursplanerna. Det blir alldeles för många kunskapskrav i olika ämnen att hålla reda på i en tematisk planering, svarar läraren. I undervisningen kompletterar lärare och fritidspedagoger varandras kompetenser. 2 Lgr 11 kap. 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 4

5 Genomförande Eleverna får utmaningar av sina lärare i undervisningen om de blir klara med sina uppgifter. De har svårt att sätta ord på hur varierad undervisningen är. De beskriver att läraren har genomgång, skriver på tavlan, förklarar vad de ska göra och sedan arbetar de med samma eller olika uppgifter. De berättar att de får hjälp i undervisningen med att förstå uppgifter eller hjälp att komma ifatt. Det förekommer lagom mycket läxa anser eleverna. En lärare beskriver att förutom den ordinarie ämnesundervisningen arbetar eleverna med sin framåtsyftande IUP-plan på elevens val. Elevens val genomförs på olika sätt i klasserna och införs från och med åk två. Uppföljning och utvärdering Eleverna får berätta sina lösningar för varandra och läraren går runt och bedömer svaren. De får även enskilda samtal eller skriftliga kommentarer med återkoppling på sitt lärande. Någon lärare använder en IUP-bok och en annan lärare använder matriser där eleven kryssar i vad den lärt sig. Utvecklingssamtalet är det tillfälle då ordentlig återkoppling görs svarar några lärare. Lärarna beskriver att eleverna trots detta inte upplever att de får vara med både i planering och i utvärdering. Dokumentation Lärarna dokumenterar elevernas IUP och åtgärdsprogram i datasystemet InfoMentor. I elevernas IUP är ofta fokus på enskilt ämnes kunskapskrav istället för ämnesövergripande förmågor. Rektorn använder InfoMentor för att få ut statistik över elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen. I statistiken syns vilka elever som riskerar att inte nå målen och om de har åtgärdsprogram eller inte. Skolan har i en kvalitetsrapport i svenska redovisat vilka insatser de ska vidta för att alla eleverna ska nå kunskapskraven i ämnet. Åtgärdsprogrammen behöver förtydliga vilka behov eleven har i ämnet/na och vilka åtgärder som ska kopplas till dessa behov samt hur skolan följer upp och utvärderar dessa. Vidare kan åtgärdsprogrammen stärkas med att se över hur elevernas behov kan tillgodoses på grupp- och organisationsnivå. Fritidshem och förskoleklass dokumenterar sitt målarbete i Vägen till framgång. Fritidshemspersonalen reviderar fritidshemsplanen centralt en gång om året. Utveckling- och förbättringsarbete De pedagogiska samtalen på skolan handlar i nuläget om hur de ska kunna bedöma elevernas kunskaper i ämnen där det bara finns kunskapskrav för årskurs 6. Därutöver pågår arbetet med att tolka och ta till sig den nya läroplanen med kursplaner. Kvalitetsdokumentet Vägen till framgång gäller för både fritidshem och förskoleklass. Denna innehåller fem målområden som ligger till grund för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och förbättring av fritidshemsverksamheten och förskoleklassverksamheten. En gång i månaden följer personalen upp målen i Vägen till framgång. Samverkan mellan våra verksamheter och övergångar är områden vi försöker utveckla säger personalen och rektorn. Idag utnyttjas inte allas kompetens på bästa sätt samt att vi behöver stärka ämnesbehörigheten i matematik, naturorienterande ämnen och engelska. Sammanfattning Rektorn leder ett utvecklingsarbete med att hitta bra former för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen med eleverna. Elevernas delaktighet och förståelse av undervisningsinnehållet samt hur de kan visa sina kunskaper och förmågor ska ha fortsatt prioritering 3. Formerna för elevens val varierar, syftet är att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen 4. Dokumentationen i Vägen till framgång behöver stärkas i utvärderings- och 3 Allmänna råd planering och genomförande av undervisningen, Skolverket och Lgr 11 kap. 2.3 Elevernas ansvar och inflytande kap 4 skollagen 5

6 analysdelen med rektorns delaktighet, samt att ansvar för förbättringsinsatserna förtydligas. Viss begreppsförväxling mellan mål, syfte och metoder förekommer. Skolledningen Skolenheten Sätoftaskolan F-3 omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-3 samt fyra fritidshemsavdelningar. Skolenheten leds av vikarierande rektorn Pia Strandell. Rektorn ansvarar också för tre förskolor, vilka inte omfattas av denna internkontroll. Skolan tar största delen av tiden. Varje vecka har rektorn schemalagda möten med sin personal. Rektorn beskriver att för att lyckas med det nationella och kommunala uppdraget krävs systematik, logistik och process. Skolans planerings- och uppföljningsmöten följer en kommunal årsklocka. Denna struktur hjälper mig att få både nutid- och framtidsperspektiv, svarar rektorn. Arbetet efter denna årsklocka och att implementera våra lokala och BUN:s kartlagda processer ska ge hela verksamheten struktur och tydlighet, fortsätter rektorn. Härnäst ska skolan introducera BUN:s kartläggning av undervisningsprocessen, som utgår från Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen. Rektorn får stöd av huvudmannen, men som vikarierande rektor saknar hon rektorsutbildning. Sammanfattning av styrkor Trygga elever Stor skolgård som inbjuder till varierande lek- och bollaktiviteter Satsar på färre elever per klass Rektor som leder utvecklingsarbetet Mycket bra personalsamarbete och utvecklingsintresse Uppåtgående trend i kunskapsresultaten Kunskaper om sina förbättringsområden Sammanfattning av förbättringsområden Skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling behöver kompletteras med utfallet av föregående års åtgärder för att kunna följas över tid. Åtgärdsprogrammen behöver förtydliga vilka behov eleven har i ämnet/na och vilka åtgärder som ska kopplas till dessa behov samt hur skolan följer upp och utvärderar dessa. Vidare kan åtgärdsprogrammen stärkas med att se över hur elevernas behov kan tillgodoses på gruppoch organisationsnivå. Skolans ordningsregler är inte kända av eleverna Formen för elevens val erbjuder inte bredd och fördjupning i enskilda eller flera ämnen. Arbetet med den skriftliga framåtsyftande planen i elevernas IUP kan förbättras. Fokus är ofta på enskilda ämneskunskapskrav i kärnämnena och mer sällan på ämnesövergripande förmågor. Lärarnas egen planering och målkommunikation i undervisningen med eleverna varierar. Huvudmans förbättringsområden Värdegrundsutbildning med konflikthantering för skolbusschaufförerna Genomsyn av skolors rutiner för åtgärsprogram Genomsyn av skolors plan mot diskriminering och kränkande behandling 6

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Internkontroll Tjörnarps skola grundskola åk F-6 grundsärskola 1-6

Internkontroll Tjörnarps skola grundskola åk F-6 grundsärskola 1-6 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Tjörnarps skola grundskola åk F-6 grundsärskola 1-6 Ansvarig för internkontrollen Martin Persson 2012-04-23 1 Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 4 Data om skolan...

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Torsdag 16 maj 2013 Ansvarig för internkontrollen Ewa Persson, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9

Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9 1 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9 Ansvarig för internkontrollen Martin Persson 2012-02-13 Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 4 Värdegrundsuppdraget...

Läs mer

Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6

Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6 Onsdag 15 februari 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Metod... 3 Introduktion med rektor... 3 Värdegrundsuppdraget...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 2

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 2 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 2 Tisdag 9 april 2013 Ansvarig för internkontrollen Inger Sjögren, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011)

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) Hur återspeglas statens åtgärder för att lösa brister i styrsystemet?

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Rinkaby och Viby skola Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Rinkaby skola Förskoleklass, Grundskola årskurserna 1 5 Viby skola Förskoleklass,

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-08-26 Jönköpings kommun Rektorn vid Brodalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Brodalsskolan i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Parkskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn. Internkontroll Jeppaskolan åk F-6

Barn- och utbildningssektorn. Internkontroll Jeppaskolan åk F-6 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Jeppaskolan åk F-6 Tisdag 8 maj 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Data om Jeppaskolan... 3 Dokumentanalys... 3 Värdegrunden...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem SKA-lyftet Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem 1. Bakgrund Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4034 Täby Friskola Aktiebolag Org.rtr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Lilla Gribbylund/Gribbylund belägen i Täby kommun 2 (7) Dnr 44-2015:4034

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Anmälningar från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-18

Anmälningar från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-18 Anmälningar från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-18 Rapport- Internkontroll Jeppaskolan åk F-6 (sun 2012-08- 27, 70) Sid 1-16 Projekt Skola 2011 slutlig rapport över

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-08-15 Håslövs byaskola Rektorn vid Håslövs byaskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Håslövs byaskola i Vellinge kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-05-28 Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se barn-utbildningsforvaltningen@solna.se Rektorn vid Granbackaskolan sofia.soc@solna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer