1. Verksamhetens förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Verksamhetens förutsättningar"

Transkript

1 Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av Jaana Ben Maaouia Verksamhetens förutsättningar 1.1 Organisation Kommentar/Analys av ovanstående punkter: Tingvallaskolans grundskola bestod under förra läsåret av 154 elever. Skolan är organiserad i tre arbetslag utifrån respektive årskurs. Arbetslagen har organiserat sitt arbete på olika sätt, både utifrån ämneskompetens, analys av elevernas resultat i olika ämnen och i utifrån klasslärarsystem. Under läsåret genomfördes kompetenseutveckling genom att re lärare läste lärarlyftet samt att all personal medverkade i STEPS, ett EU-projekt med entreprenöriellt lärande i fokus. Personalen har också deltagit i satsningar kring Skola Lärare har också läst enstaka kurser för att få behörighet i ytterligare ämnen. Skolan har många elever med ett annat modersmål. Under läsåret har skolan tagit emot nyanlända elever som direkt har inkluderats i den vanliga undervisningen, med begränsat enskilt stöd av en pedagog. Vid skolstarten var 5 elever inskrivna i särskild undervisningsgrupp. 1.2 Personal Elever och personal Antal elever Lärare Heltidstjänster Individer Andel med pedagogisk högskoleutbildning Antal lärare per 100 elever , ,62 Kompetens och kompetensutveckling: Formell kompetens i relation till det arbete som utförs Personaltäthet Rekrytering Omvärldsanalys Vilket kompetensbehov kommer att finnas i framtiden? Hur kan vi möta det? Hur följer du som ledare upp och värderar genomförda kompetensutvecklingsinsatser? På vilket sätt har de genomförda kompetensutvecklingsinsatserna bidragit till ökad måluppfyllelse? Kommentar/Analys av ovanstående punkter: Behörigheten bland personalen är mycket hög. De flesta har arbetet på skolan under en längre period och driver ett engagerande och erfarenhetsbaserat arbete med skolans elever. Efter att en av lärarna har genomgått lärarlyftet i SVA, finns det på skolan 3 behöriga SVA lärare, en per arbetslag. Skolan har i grundbemanning ca 10 tjänster( inkl idrott, musik och slöjd). Därutöver har skolan under läsåret haft ytterligare ca 5 åa, dessa i SVA, kvalitetsstöd och tilläggsbelopp. Skolans personalbemanning har inte legat i nivå med tilldelade medel och ett stort arbete har pågått under läsåret att göra anpassningar. Detta arbete slutfördes i juni 2012 och har skapat en stor oro bland personalen. Utifrån skolans resultat och politiskt fattade beslut om en lärmiljöför alla, bör skolans fortbildning vara inriktad på bedömning och att skapa en lärmiljö för alla. Skolans nyanlända elever har tidigare gått i internationella klassen och en satsning bör ske för att varje lärare idag ska ha kompe-

2 2 (9) tens att möte de nyanländas behov på ett bättre sätt. De elever på skolan som tidigare gått i särskild undervisningsgrupp ska under kommande läsår inkluderas och här bör även kompetensutveckling ske. Skolans deltagande i STEPS har varit givande utifrån att det har varit arbetslagsutvecklande och gett kompetensutveckling. Dock har syftet med satsningen varit otydligt för personalen. Ett flertal hade bilden av att detta endast skulle handla om implementering av Skola Kompetensutvecklingens inriktning har för skolans del varit att arbete ämnesövergripande. Under läsåret har innehållet på ett flertal studiedagar varit med fokus på detta arbete. Rektor har i mån av tid deltagit på handledningstillfällena och föreläsningarna. Inom ramen för STEPS har skolans personal även fåt tillgång till handledning av psykolog kring olika elevärenden, framför allt elever med utåtagagerande bettende. Resultaten av kommunens satsning på Skola 2011 samt STEPS kan inte ses i skolans måluppfyllelse. Arbetet med bedömning sker kontinuerligt individuellt, i arbetslagen och på skolnivå och bör ge ökad måluppfyllelse. Skolan ser också att ett ämnesövergripande arbetssätt ger möjlighet att arbeta med fler kunskapskrav och därmed ge en rättvisare bedömning för eleverna i de olika ämnena. 1.3 Ekonomiska och materiella resurser Kommentar/Analys: Tingvallaskolans lokaler är rymliga. Varje klassrum har ett angränsande grupprum. I källaren finns en möteslokal samt musiksal. Personalen har tillgång till arbetsrum samt personalrum. Skolan är fräsch och välstädad. Det förekommer sällan skadegörelse eller nedsmutsning i skolan. Skolan är dock en långsmal byggnad, vilket kan vara ett hinder för samarbetet mellan de olika arbetslagen. Skolans klassrum är utrustade med smartboard och därtill hörande dator. Lärarana har tillgång till egna datorer. I varje klassrum finns endast ett fåtal stationära datorer som finns tillgängliga hela tiden för eleverna. På skolan finns sedan en klassrumsuppsättning av bärbara datorer. Skolan har behov att satsa på kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter, bland annat är behovet mycket stort av att dessa elever får tillgång till egen dator. Under läsåret har inköp av material skett endast då det varit absolut nödvändigt. Detta för att det ekonomiska läget varit svårt för skolan. Under höstterminen infördes inköpsstopp och anställningsstopp vilket påverkat skolans arbete avsevärt. De tidigare prioriteringarna som handlat om kompensatoriska hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd har ej varit möjliga att genomföra. Den tjänsteplanering som fanns inför hösten 2011 ändrats utifrån nya ekonomiska förutsättningar, vilket påverkat den psykosociala arbetsmiljön negativt.

3 3 (9) 2. Analys av kunskapsresultat 2.1 Grundskola Kunskapskrav årskurs 6 Ämne Antal elever Antal som klarar kunskapskravet Andel som klarar kunskapskravet Svenska Matematik Engelska Bild Idrott & Hälsa Hem- & konsumentkunskap?? Musik NO Geografi Historia Religion Samhällskunskap Slöjd 109? 105? 96? Andel elever som når målen/klarar kunskapskraven i alla ämnen: Analys Åtgärder för högre måluppfyllelse (årskurs 5) 56% (31/55) År 4 har ett bra resultat i de flesta ämnen. Dock finns en oro kring att resultaten i matematik har visat på en negativ trend under slutet av våren 2012, vilket kan påverka resultaten i år5. Lärarna i år 5 ser att resultaten i SO/ NO är relativt goda för deras grupp. De ser dock att de gör en anpassning av material för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig ämnesinnehållet trots svårigheterna med svenskan. Detta är ett område där arbetslaget kommer att arbeta mer med läsning av faktateter för en rättvisare bedömning. Arbetslaget har också regelbundet gjort analyser av resultaten och ändrat i grupper för en högre måluppfyllselse. Skolan har också på ett mycket tydligare sätt arbetet med alla ämnen. Detta arbete bör fortsätta. Det är ändå svårt att ge nyanlända elever undervisningen i samtliga ämnen, te engelska. På skolans finns elever som inte når målen i idrott och detta beror till stor del på att de inte är simkunnig. En tydligare kommunövergripande organisation för att tidigt ge eleverna möjlighet till intensiv simträning bör ske. Det är viktigt att de nyanlända eleverna också ges möjlighet till intensiv och strukturerad simundervisning. Lärarana i år 6 ser att det finns behov av att få eleverna att bli mer studiemotiverade. Bland annat var det elever som inte deltog på något NO-prov, vilket påverkade måluppfyllelsen. Elever har inte heller genomfört laborationer på ett motiverat och angagerat sätt vilket påverkat resultaten. Skillnaderna på Nationella proven och måluppfyllelsen i olika respektive ämnen beror på att eleverna efter genomförda prov haft möjlighet att uppfylla målen

4 4 (9) Åtgärder Matematik: för att öka måluppfyllse är konkreta åtgärder att diskutera och skriva mer på matematiken. Arbeta nära modersmålslärarna för att kunna öka kunna fördjupa elevernas förståelse av de matematiska begreppen. Svenska/SVA det finns ett behov av att tydliggöra bedömningen av vilka som ska läsa enligt SVA. En korrekt bedömning utifrån SVA ger dessa elever större möjligheter att nå målen i ämnena. Det finns ett stort behov av att ge eleverna studiehandledning. Nationella prov årskurs 6 Andel godkända Svenska Matematik Engelska Siffran baseras på andelen elever som klarat alla delproven gjordes proven i årskurs gjordes inga nationella prov i årskurs 5. Analys - Åtgärder för högre måluppfyllelse Lärarna ser att ett antal av eleverna har haft en social problematik, vilket har påverkat måluppfyllelsen negativt och tagit fokus från skolarbetet. En del elever har saknar föräldrastöd och det har även funnits problematik kring frånvaro. Resultaten i engelska är mycket goda och en förbättring har skett sedan Undervisningen har varit traditionell utifrån att ett givet läromedel har används. Eleverna upplevde en betydlig stress i samband med att hörövningarna genomfördes. Svenska: eleverna har inte bedömts enligt SVA, vilket har påverkat resultaten Matematik: I matematik ser skolan att det utifrån resultaten på proven finns anledning att ha mer pedagogiska diskussioner i ämnet på skolan. Flera av delproven i ämnet visade på att eleverna hade svårigheter med läsförståelsen. Undervisningen behöver i större bygga på förståelse av matematiska begrepp. Skolan kan arbeta med typeempel. Eleverna ska också tränas i att det är viktigt att lämna kvar uträkningar och betydelsen av att visa hur tankeprocessen har varit för att få fram en uträkning. Elevernas resultat kan påverkas positivt om e ges möjlighet att träna på prov och därmed öka motivation och ta bort eventuell stress i samband med genomförandet av proven. Skolanser också ett behov av att arbeta mer fleibelt med personalresurser för en ökad måluppfyllelse på skolan.

5 5 (9) 3. Övergripande frågeställningar Vilka strategier finns för att kompensera elevers olika förutsättningar att nå goda utbildningsresultat. Vilka effekter leder strategierna till? Personalen upplever att de har goda strategier. De vet att om undervisningen är baserad på muntliga genomgångar ökar måluppfyllelsen. Det är viktigt för eleverna på skolan att arbeta i mindre grupper för att en stor andel av eleverna har brister i språkförståelsen. I mindre grupper ges de möjlighet till att muntligt diskutera begrepp och därmed öka sin förståelse. Bibliotekets roll lyfts fram som en viktig strategi för att utveckla läsningen. Att läsa enskilt med elever är en strategi som ger ökad måluppfyllese. Dock finns svårigheter för personalen att kunna använda denna strategi fullt ut frö elever i behov av särskilt stöd. Arbetslagen arbetar med fleibel organisation som strategi för att ge alla elever förutsättningar att nå målen. Elevernas sociala utveckling är viktig för goda resultat. Skolan arbetar med fokus på samverkan med hemmet. Detta sker bland annat av skolledning, EHT och kompisteam Vi har goda strategier för att kompensera elevers olika förutsättningar att nå goda utbildningsresultat: Strategierna leder till förväntade och positiva resultat: Hur säkerställer du som ledare en likvärdig bedömning och betygssättning i enlighet med de nationella styrdokumenten inom ditt ansvarsområde? Arbetslagen ser att de har bedömningsdiskussioner i arbetslagen, men att dessa diskussioner mer bör ske på organisationsnivå. Rektor ser att gemensamma pedagogiska diskussioner med fokus på fördjupade analyser är ett utvecklingsområde. Bedömningsfrågor har varit en del av kommunens satsning på Skola Skolan har påbörjat ett arbete utifrån Skolverkets material om bedömning, som fortsätter under 2012/2013. De nationella proven i år 6 har bedömts gemensamt av det arbetslaget. En utvidgning av detta kommer att ske under vårterminen 2013 där samtliga lärare på skolan ska delta för att få en likvärdig bedömning och kompetensutveckling. Vi har en likvärdig bedömning och betygssättning i enlighet med de nationella styrdokumenten: Skolledningen arbetar aktivt med bedömningsfrågor: Tid och möjlighet för pedagogiska diskussioner om kunskaps- och bedömningsfrågor erbjuds lärarna regelbundet:

6 6 (9) Hur skapar du som rektor förutsättningar för alla elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling? Hur följer du upp att förutsättningarna är optimala? På vilket sätt dokumenteras framgångsrika respektive mindre framgångsrika åtgärder? Rektor ansvarar på tjänsteplaneringen. Den görs utifrån givna budgetramar, elevernas behov och lärarnas behörighet. På skolan sker kontinuerligt diskussioner för att kunna planera och omfördela resurser utifrån elevernas behov. Nya rutiner kring dokumentationen kring elever i behov av särskilt stöd har tagits fram och dessa används på skolan. Rektor sammanställer åtgärdsprogram, uppföljningar och utvärderingar för att se att eleverna för det stöd de har rätt till Jag ägnar en stor del av min arbetstid åt pedagogiskt utvecklingsarbete: All personal är väl medvetna om skolans prioriterade utvecklingsområden gällande förbättring av kunskapsresultaten: Framgångsrika och mindre framgångsrika metoder dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att använda det i förbättringsarbetet: Skolan använder dokumentation från uppföljningar och utvärderingar för att förbättra resultaten: Hur säkerställer du som ledare att enhetens rutiner för dokumentation kring elevers utveckling och lärande är rättssäkra och följs? Rektorsutbildningens inledande kurs i juridik har varit av stor betydelse för att arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Rektor diskuterar innehållet i dokumentationen med lärare och arbetslag. Vid tveksamheter eller frågor från vårdnadshavare kallas dessa till möten. Utvecklingsbehov är att förbättra utredningarna och åtgärdsprogrammens innehåll och utvärderingar. Rutiner för dokumentation kring elevers utveckling och lärande är väl förankrad hos personalen: Dokumentationen följs upp och granskas kontinuerligt: Elevhälsan Hur stödjer elevhälsan enheten på organisations-, grupp- och individnivå? Skolans EHT träffas varannan vecka. Under det gångna läsåret har fokus varit på att följa upp pågående ärenden. Bristande kontinuitet bland skolpsykologer har gjort att flera elevärenden ej följts upp på ett adekvat sätt. Personalen upplever att rutinerna inom EHT är otydliga. De ser att skolsköterskan spelar en viktig roll på skolan och är delaktig i arbetet med eleverna. Till viss del gäller detta också kuratorn. Arbetet i EHT

7 7 (9) har oftast kommit att fokusera på akuta elveärenden istället för att arbeta förebyggande. I vilken stödjer elevhälsan elevernas lärande och utveckling: Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn Beskriv kortfattat vilket resultat som uppnåtts vad gäller arbetet med Skolinspektionens kritik i tillsynen Skolinspektionen riktade mycket skarp kritik mot skolan i 10 olika punkter. Under året har rektor tillsammans med arbetslaget kontinuerligt följt upp arbetet med tillsynen. Detta har även diskuterats på samrådsmöten med föräldrarna. I det svar som skickats till skolinspektionen står det att skolplattformen ska vara en hjälp för att öka delaktigheten för elever och föräldrar och vara ett stöd för skolan i arbetet med mål och resultat. Dock har inte tillgängligheten varit möjlig för berörda parter. Personalen ser att det finns ett behov av gemensamma ämneskonferenser och mer samarbete mellan arbetslagen för att ge större möjlighet för eleverna att nå målen i samtliga ämnen. Skolan har upprättat ordningsregler tillsammans med eleverna via elevrådet och på samrådsmöten med föräldrarna. Skolan har upprättat en likabehandlingsplan utifrån kraven. Dokumentationen kring kränkande behandling har förtydligats och används. Skolan har under läsåret arbetet med en vision världens bästa skola. Aktiviteter utifrån temat har gjorts för att ska trygghet på skolan. Skolan ser också att enkätundersökning bland eleverna visar att de upplever större trygghet jämfört med tidigare år. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot rektors bristande ansvar för utbildningen samt uppföljningen av undervisningen. Rektor och personal ser att detta är ett stort utvecklingsområde som kvarstår för rektor att vara en tydliga pedagogisk ledare. Personalen önskar klassrumsbesök med efterföljande analys tillsammans på individ, grupp och organisationsnivå för en ökad måluppfyllelse. Anmälan till Skolinspektionen/BEO Om enheten det senaste året blivit anmäld till barn- och elevombudet/skolinspektionen/do skall följande besvaras: Har anmälan föranlett att åtgärder har vidtagits på organisationsnivå? Beskriv i så fall vilka och vilket eventuellt resultat som uppnåtts? anmälan.

8 8 (9) 4. Brukarperspektiv Elevernas perspektiv Åk 5 (Andel) Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Jag tycker att min IUP är ett bra stöd för mig i min utveckling. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Lärarna förklarar så att jag förstår Nöjd elevinde (Högsta värde=100) Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte Svarsfrekvens 98% (50/51 svar) Analys av resultatet: Resultatet visar på att det finns en tydlighet bland lärare i kommunikationen till eleverna angående skolans mål och betydelsen av skolan. Utvecklingsområden är att samtliga elever ska uppleva att lärarna förväntar sig att de ska nå målen och se betydelsen av IUP. Eleverna arbetar aktivt med IUP och det finns avsatt tid på schemat för det som kallas måltid2. Viktigt att eleverna blir mer medvetna om vilka mål de arbetar mot och varför.

9 9 (9) 5. Helhetsbedömning Värdera hur enheten når upp till de nationella målen inom området Kunskap och lärande : Analys/Kommentar: Under det gångna läsåret är det många delar som påverkat skolans resultat samt arbetet på skolan. Ny rektor, med ansvar för två verksamheter samt rektorsutbildning Organisationsförändring i kommunen kring nyanlända Budgetanpassningar i form av anställning- och inköpsstopp Skola 2011, ny skollag och ny läroplan Vilka utvecklingsbehov ser du som ledare inom detta område? På kommunnivå: tydligare struktur på ärendehantering inom EHT på central nivå organisation kring nyanlända, SVA-undervisning och studiehandledning otydlighet kring beslut inom de olika ledningsgrupperna rektors arbetsmiljö på skolnivå: kompetensutveckling kring en lärmiljö för alla och bedömning utveckla dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd: utredning, uppföljning och utvärdering

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer