1. Verksamhetens förutsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Verksamhetens förutsättningar"

Transkript

1 Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av Jaana Ben Maaouia Verksamhetens förutsättningar 1.1 Organisation Kommentar/Analys av ovanstående punkter: Tingvallaskolans grundskola bestod under förra läsåret av 154 elever. Skolan är organiserad i tre arbetslag utifrån respektive årskurs. Arbetslagen har organiserat sitt arbete på olika sätt, både utifrån ämneskompetens, analys av elevernas resultat i olika ämnen och i utifrån klasslärarsystem. Under läsåret genomfördes kompetenseutveckling genom att re lärare läste lärarlyftet samt att all personal medverkade i STEPS, ett EU-projekt med entreprenöriellt lärande i fokus. Personalen har också deltagit i satsningar kring Skola Lärare har också läst enstaka kurser för att få behörighet i ytterligare ämnen. Skolan har många elever med ett annat modersmål. Under läsåret har skolan tagit emot nyanlända elever som direkt har inkluderats i den vanliga undervisningen, med begränsat enskilt stöd av en pedagog. Vid skolstarten var 5 elever inskrivna i särskild undervisningsgrupp. 1.2 Personal Elever och personal Antal elever Lärare Heltidstjänster Individer Andel med pedagogisk högskoleutbildning Antal lärare per 100 elever , ,62 Kompetens och kompetensutveckling: Formell kompetens i relation till det arbete som utförs Personaltäthet Rekrytering Omvärldsanalys Vilket kompetensbehov kommer att finnas i framtiden? Hur kan vi möta det? Hur följer du som ledare upp och värderar genomförda kompetensutvecklingsinsatser? På vilket sätt har de genomförda kompetensutvecklingsinsatserna bidragit till ökad måluppfyllelse? Kommentar/Analys av ovanstående punkter: Behörigheten bland personalen är mycket hög. De flesta har arbetet på skolan under en längre period och driver ett engagerande och erfarenhetsbaserat arbete med skolans elever. Efter att en av lärarna har genomgått lärarlyftet i SVA, finns det på skolan 3 behöriga SVA lärare, en per arbetslag. Skolan har i grundbemanning ca 10 tjänster( inkl idrott, musik och slöjd). Därutöver har skolan under läsåret haft ytterligare ca 5 åa, dessa i SVA, kvalitetsstöd och tilläggsbelopp. Skolans personalbemanning har inte legat i nivå med tilldelade medel och ett stort arbete har pågått under läsåret att göra anpassningar. Detta arbete slutfördes i juni 2012 och har skapat en stor oro bland personalen. Utifrån skolans resultat och politiskt fattade beslut om en lärmiljöför alla, bör skolans fortbildning vara inriktad på bedömning och att skapa en lärmiljö för alla. Skolans nyanlända elever har tidigare gått i internationella klassen och en satsning bör ske för att varje lärare idag ska ha kompe-

2 2 (9) tens att möte de nyanländas behov på ett bättre sätt. De elever på skolan som tidigare gått i särskild undervisningsgrupp ska under kommande läsår inkluderas och här bör även kompetensutveckling ske. Skolans deltagande i STEPS har varit givande utifrån att det har varit arbetslagsutvecklande och gett kompetensutveckling. Dock har syftet med satsningen varit otydligt för personalen. Ett flertal hade bilden av att detta endast skulle handla om implementering av Skola Kompetensutvecklingens inriktning har för skolans del varit att arbete ämnesövergripande. Under läsåret har innehållet på ett flertal studiedagar varit med fokus på detta arbete. Rektor har i mån av tid deltagit på handledningstillfällena och föreläsningarna. Inom ramen för STEPS har skolans personal även fåt tillgång till handledning av psykolog kring olika elevärenden, framför allt elever med utåtagagerande bettende. Resultaten av kommunens satsning på Skola 2011 samt STEPS kan inte ses i skolans måluppfyllelse. Arbetet med bedömning sker kontinuerligt individuellt, i arbetslagen och på skolnivå och bör ge ökad måluppfyllelse. Skolan ser också att ett ämnesövergripande arbetssätt ger möjlighet att arbeta med fler kunskapskrav och därmed ge en rättvisare bedömning för eleverna i de olika ämnena. 1.3 Ekonomiska och materiella resurser Kommentar/Analys: Tingvallaskolans lokaler är rymliga. Varje klassrum har ett angränsande grupprum. I källaren finns en möteslokal samt musiksal. Personalen har tillgång till arbetsrum samt personalrum. Skolan är fräsch och välstädad. Det förekommer sällan skadegörelse eller nedsmutsning i skolan. Skolan är dock en långsmal byggnad, vilket kan vara ett hinder för samarbetet mellan de olika arbetslagen. Skolans klassrum är utrustade med smartboard och därtill hörande dator. Lärarana har tillgång till egna datorer. I varje klassrum finns endast ett fåtal stationära datorer som finns tillgängliga hela tiden för eleverna. På skolan finns sedan en klassrumsuppsättning av bärbara datorer. Skolan har behov att satsa på kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter, bland annat är behovet mycket stort av att dessa elever får tillgång till egen dator. Under läsåret har inköp av material skett endast då det varit absolut nödvändigt. Detta för att det ekonomiska läget varit svårt för skolan. Under höstterminen infördes inköpsstopp och anställningsstopp vilket påverkat skolans arbete avsevärt. De tidigare prioriteringarna som handlat om kompensatoriska hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd har ej varit möjliga att genomföra. Den tjänsteplanering som fanns inför hösten 2011 ändrats utifrån nya ekonomiska förutsättningar, vilket påverkat den psykosociala arbetsmiljön negativt.

3 3 (9) 2. Analys av kunskapsresultat 2.1 Grundskola Kunskapskrav årskurs 6 Ämne Antal elever Antal som klarar kunskapskravet Andel som klarar kunskapskravet Svenska Matematik Engelska Bild Idrott & Hälsa Hem- & konsumentkunskap?? Musik NO Geografi Historia Religion Samhällskunskap Slöjd 109? 105? 96? Andel elever som når målen/klarar kunskapskraven i alla ämnen: Analys Åtgärder för högre måluppfyllelse (årskurs 5) 56% (31/55) År 4 har ett bra resultat i de flesta ämnen. Dock finns en oro kring att resultaten i matematik har visat på en negativ trend under slutet av våren 2012, vilket kan påverka resultaten i år5. Lärarna i år 5 ser att resultaten i SO/ NO är relativt goda för deras grupp. De ser dock att de gör en anpassning av material för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig ämnesinnehållet trots svårigheterna med svenskan. Detta är ett område där arbetslaget kommer att arbeta mer med läsning av faktateter för en rättvisare bedömning. Arbetslaget har också regelbundet gjort analyser av resultaten och ändrat i grupper för en högre måluppfyllselse. Skolan har också på ett mycket tydligare sätt arbetet med alla ämnen. Detta arbete bör fortsätta. Det är ändå svårt att ge nyanlända elever undervisningen i samtliga ämnen, te engelska. På skolans finns elever som inte når målen i idrott och detta beror till stor del på att de inte är simkunnig. En tydligare kommunövergripande organisation för att tidigt ge eleverna möjlighet till intensiv simträning bör ske. Det är viktigt att de nyanlända eleverna också ges möjlighet till intensiv och strukturerad simundervisning. Lärarana i år 6 ser att det finns behov av att få eleverna att bli mer studiemotiverade. Bland annat var det elever som inte deltog på något NO-prov, vilket påverkade måluppfyllelsen. Elever har inte heller genomfört laborationer på ett motiverat och angagerat sätt vilket påverkat resultaten. Skillnaderna på Nationella proven och måluppfyllelsen i olika respektive ämnen beror på att eleverna efter genomförda prov haft möjlighet att uppfylla målen

4 4 (9) Åtgärder Matematik: för att öka måluppfyllse är konkreta åtgärder att diskutera och skriva mer på matematiken. Arbeta nära modersmålslärarna för att kunna öka kunna fördjupa elevernas förståelse av de matematiska begreppen. Svenska/SVA det finns ett behov av att tydliggöra bedömningen av vilka som ska läsa enligt SVA. En korrekt bedömning utifrån SVA ger dessa elever större möjligheter att nå målen i ämnena. Det finns ett stort behov av att ge eleverna studiehandledning. Nationella prov årskurs 6 Andel godkända Svenska Matematik Engelska Siffran baseras på andelen elever som klarat alla delproven gjordes proven i årskurs gjordes inga nationella prov i årskurs 5. Analys - Åtgärder för högre måluppfyllelse Lärarna ser att ett antal av eleverna har haft en social problematik, vilket har påverkat måluppfyllelsen negativt och tagit fokus från skolarbetet. En del elever har saknar föräldrastöd och det har även funnits problematik kring frånvaro. Resultaten i engelska är mycket goda och en förbättring har skett sedan Undervisningen har varit traditionell utifrån att ett givet läromedel har används. Eleverna upplevde en betydlig stress i samband med att hörövningarna genomfördes. Svenska: eleverna har inte bedömts enligt SVA, vilket har påverkat resultaten Matematik: I matematik ser skolan att det utifrån resultaten på proven finns anledning att ha mer pedagogiska diskussioner i ämnet på skolan. Flera av delproven i ämnet visade på att eleverna hade svårigheter med läsförståelsen. Undervisningen behöver i större bygga på förståelse av matematiska begrepp. Skolan kan arbeta med typeempel. Eleverna ska också tränas i att det är viktigt att lämna kvar uträkningar och betydelsen av att visa hur tankeprocessen har varit för att få fram en uträkning. Elevernas resultat kan påverkas positivt om e ges möjlighet att träna på prov och därmed öka motivation och ta bort eventuell stress i samband med genomförandet av proven. Skolanser också ett behov av att arbeta mer fleibelt med personalresurser för en ökad måluppfyllelse på skolan.

5 5 (9) 3. Övergripande frågeställningar Vilka strategier finns för att kompensera elevers olika förutsättningar att nå goda utbildningsresultat. Vilka effekter leder strategierna till? Personalen upplever att de har goda strategier. De vet att om undervisningen är baserad på muntliga genomgångar ökar måluppfyllelsen. Det är viktigt för eleverna på skolan att arbeta i mindre grupper för att en stor andel av eleverna har brister i språkförståelsen. I mindre grupper ges de möjlighet till att muntligt diskutera begrepp och därmed öka sin förståelse. Bibliotekets roll lyfts fram som en viktig strategi för att utveckla läsningen. Att läsa enskilt med elever är en strategi som ger ökad måluppfyllese. Dock finns svårigheter för personalen att kunna använda denna strategi fullt ut frö elever i behov av särskilt stöd. Arbetslagen arbetar med fleibel organisation som strategi för att ge alla elever förutsättningar att nå målen. Elevernas sociala utveckling är viktig för goda resultat. Skolan arbetar med fokus på samverkan med hemmet. Detta sker bland annat av skolledning, EHT och kompisteam Vi har goda strategier för att kompensera elevers olika förutsättningar att nå goda utbildningsresultat: Strategierna leder till förväntade och positiva resultat: Hur säkerställer du som ledare en likvärdig bedömning och betygssättning i enlighet med de nationella styrdokumenten inom ditt ansvarsområde? Arbetslagen ser att de har bedömningsdiskussioner i arbetslagen, men att dessa diskussioner mer bör ske på organisationsnivå. Rektor ser att gemensamma pedagogiska diskussioner med fokus på fördjupade analyser är ett utvecklingsområde. Bedömningsfrågor har varit en del av kommunens satsning på Skola Skolan har påbörjat ett arbete utifrån Skolverkets material om bedömning, som fortsätter under 2012/2013. De nationella proven i år 6 har bedömts gemensamt av det arbetslaget. En utvidgning av detta kommer att ske under vårterminen 2013 där samtliga lärare på skolan ska delta för att få en likvärdig bedömning och kompetensutveckling. Vi har en likvärdig bedömning och betygssättning i enlighet med de nationella styrdokumenten: Skolledningen arbetar aktivt med bedömningsfrågor: Tid och möjlighet för pedagogiska diskussioner om kunskaps- och bedömningsfrågor erbjuds lärarna regelbundet:

6 6 (9) Hur skapar du som rektor förutsättningar för alla elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling? Hur följer du upp att förutsättningarna är optimala? På vilket sätt dokumenteras framgångsrika respektive mindre framgångsrika åtgärder? Rektor ansvarar på tjänsteplaneringen. Den görs utifrån givna budgetramar, elevernas behov och lärarnas behörighet. På skolan sker kontinuerligt diskussioner för att kunna planera och omfördela resurser utifrån elevernas behov. Nya rutiner kring dokumentationen kring elever i behov av särskilt stöd har tagits fram och dessa används på skolan. Rektor sammanställer åtgärdsprogram, uppföljningar och utvärderingar för att se att eleverna för det stöd de har rätt till Jag ägnar en stor del av min arbetstid åt pedagogiskt utvecklingsarbete: All personal är väl medvetna om skolans prioriterade utvecklingsområden gällande förbättring av kunskapsresultaten: Framgångsrika och mindre framgångsrika metoder dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att använda det i förbättringsarbetet: Skolan använder dokumentation från uppföljningar och utvärderingar för att förbättra resultaten: Hur säkerställer du som ledare att enhetens rutiner för dokumentation kring elevers utveckling och lärande är rättssäkra och följs? Rektorsutbildningens inledande kurs i juridik har varit av stor betydelse för att arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Rektor diskuterar innehållet i dokumentationen med lärare och arbetslag. Vid tveksamheter eller frågor från vårdnadshavare kallas dessa till möten. Utvecklingsbehov är att förbättra utredningarna och åtgärdsprogrammens innehåll och utvärderingar. Rutiner för dokumentation kring elevers utveckling och lärande är väl förankrad hos personalen: Dokumentationen följs upp och granskas kontinuerligt: Elevhälsan Hur stödjer elevhälsan enheten på organisations-, grupp- och individnivå? Skolans EHT träffas varannan vecka. Under det gångna läsåret har fokus varit på att följa upp pågående ärenden. Bristande kontinuitet bland skolpsykologer har gjort att flera elevärenden ej följts upp på ett adekvat sätt. Personalen upplever att rutinerna inom EHT är otydliga. De ser att skolsköterskan spelar en viktig roll på skolan och är delaktig i arbetet med eleverna. Till viss del gäller detta också kuratorn. Arbetet i EHT

7 7 (9) har oftast kommit att fokusera på akuta elveärenden istället för att arbeta förebyggande. I vilken stödjer elevhälsan elevernas lärande och utveckling: Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn Beskriv kortfattat vilket resultat som uppnåtts vad gäller arbetet med Skolinspektionens kritik i tillsynen Skolinspektionen riktade mycket skarp kritik mot skolan i 10 olika punkter. Under året har rektor tillsammans med arbetslaget kontinuerligt följt upp arbetet med tillsynen. Detta har även diskuterats på samrådsmöten med föräldrarna. I det svar som skickats till skolinspektionen står det att skolplattformen ska vara en hjälp för att öka delaktigheten för elever och föräldrar och vara ett stöd för skolan i arbetet med mål och resultat. Dock har inte tillgängligheten varit möjlig för berörda parter. Personalen ser att det finns ett behov av gemensamma ämneskonferenser och mer samarbete mellan arbetslagen för att ge större möjlighet för eleverna att nå målen i samtliga ämnen. Skolan har upprättat ordningsregler tillsammans med eleverna via elevrådet och på samrådsmöten med föräldrarna. Skolan har upprättat en likabehandlingsplan utifrån kraven. Dokumentationen kring kränkande behandling har förtydligats och används. Skolan har under läsåret arbetet med en vision världens bästa skola. Aktiviteter utifrån temat har gjorts för att ska trygghet på skolan. Skolan ser också att enkätundersökning bland eleverna visar att de upplever större trygghet jämfört med tidigare år. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot rektors bristande ansvar för utbildningen samt uppföljningen av undervisningen. Rektor och personal ser att detta är ett stort utvecklingsområde som kvarstår för rektor att vara en tydliga pedagogisk ledare. Personalen önskar klassrumsbesök med efterföljande analys tillsammans på individ, grupp och organisationsnivå för en ökad måluppfyllelse. Anmälan till Skolinspektionen/BEO Om enheten det senaste året blivit anmäld till barn- och elevombudet/skolinspektionen/do skall följande besvaras: Har anmälan föranlett att åtgärder har vidtagits på organisationsnivå? Beskriv i så fall vilka och vilket eventuellt resultat som uppnåtts? anmälan.

8 8 (9) 4. Brukarperspektiv Elevernas perspektiv Åk 5 (Andel) Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Jag tycker att min IUP är ett bra stöd för mig i min utveckling. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Lärarna förklarar så att jag förstår Nöjd elevinde (Högsta värde=100) Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte Svarsfrekvens 98% (50/51 svar) Analys av resultatet: Resultatet visar på att det finns en tydlighet bland lärare i kommunikationen till eleverna angående skolans mål och betydelsen av skolan. Utvecklingsområden är att samtliga elever ska uppleva att lärarna förväntar sig att de ska nå målen och se betydelsen av IUP. Eleverna arbetar aktivt med IUP och det finns avsatt tid på schemat för det som kallas måltid2. Viktigt att eleverna blir mer medvetna om vilka mål de arbetar mot och varför.

9 9 (9) 5. Helhetsbedömning Värdera hur enheten når upp till de nationella målen inom området Kunskap och lärande : Analys/Kommentar: Under det gångna läsåret är det många delar som påverkat skolans resultat samt arbetet på skolan. Ny rektor, med ansvar för två verksamheter samt rektorsutbildning Organisationsförändring i kommunen kring nyanlända Budgetanpassningar i form av anställning- och inköpsstopp Skola 2011, ny skollag och ny läroplan Vilka utvecklingsbehov ser du som ledare inom detta område? På kommunnivå: tydligare struktur på ärendehantering inom EHT på central nivå organisation kring nyanlända, SVA-undervisning och studiehandledning otydlighet kring beslut inom de olika ledningsgrupperna rektors arbetsmiljö på skolnivå: kompetensutveckling kring en lärmiljö för alla och bedömning utveckla dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd: utredning, uppföljning och utvärdering

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Fritidshem Grundskola Förskoleklass Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Hyssnaskolan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Björketorps förskola Upprättad av Helena

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? InfoMentor P.O.D.B:s kommentarer om hur vi kan hjälpa skolor och kommuner utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

LÄRANDESEKTIONEN. Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

LÄRANDESEKTIONEN. Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN SJÖTOFTASKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 5 1.1.1 Beskrivning hur ni organiserar arbetet...5 Vi har haft en grupp år 4, och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundskolan 4-6 Sjötofta Innehåll 1 Anvisningar 3 2 Resultat 4 2.1 Kunskaper Utbildningsresultat... 4 2.1.1 Har i nuläget förväntade kunskaper för kunskapskravet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Broskolan AB. Box 411 891 28 Örnsköldsvik 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Skolinspektionens bedömning och beslut Skolinspektionen bedömer att Broskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn 46 4,9 53,5% 35,8% 10,7% 57 6,7

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn 46 4,9 53,5% 35,8% 10,7% 57 6,7 Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Sätila förskola Upprättad av Ann-Christin

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4656 Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skutehagen F-3 i Göteborgs kommun 2(10) Tillsyn Skutehagen F-3 har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Grundskolan Äventyret styrelsen@aventyret.net Rektorn vid Grundskolan Äventyret britt-marie.htharnmer@aventyret.net Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Grundskolan Äventyret i Västerås

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan åk f-4 2015-02-18 INNEHÅLL VERSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen...

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Linköpings kommun kommun@linkoping.se Rektorn vid Ljungs och Ljungsbro skolenhet Margareta.lundgren@linkoping.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ljungs och Ljungsbro skolenhet i Linköpings

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lextorpsskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lextorpsskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lextorpsskolan F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Innehållsförteckning 1 Re 336 Fribergaskolan... 3 1.1 Skolans utvecklingsarbete... 3 Kvalitetsdokument 2016, Grundskola 2(6) 1 Re 336 Fribergaskolan 1.1 Skolans utvecklingsarbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-05-28 Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se barn-utbildningsforvaltningen@solna.se Rektorn vid Granbackaskolan sofia.soc@solna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens skola läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1. Pedagogisk personal...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Grundsärskolan Sylte-, Lextorp- och Skoftebyskolan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Grundsärskolan Sylte-, Lextorp- och Skoftebyskolan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Grundsärskolan Sylte-, Lextorp- och Skoftebyskolan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Sjötorpsskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Instruktioner Matematik Under det gångna läsåret har ett av målen varit att öka en i matematik. et ökar men inte tillräckligt. I årskurs

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Frälsegårdsskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Frälsegårdsskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Frälsegårdsskolan F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Hjortmosseskolan

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Hjortmosseskolan Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Hjortmosseskolan 1-5 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer