VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 INNEHÅLL Ordförande har ordet... Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... 6 Utmärkelser och förtjänsttecken... Skånes Idrottsförbund - statistik... Årsredovisning Skånes Idrottsförbund... SISU Idrottsutbildarna Skånes verksamhetsberättelse... 3 SISU Idrottsutbildarna - statistik Årsredovisning SISU Idrottsutbildarna Skåne Ansvarig utgivare: Patrik Karlsson VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 3

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET JERRINGPRISET ÅTER TILL SKÅNING TREDJE ÅRET I RAD en summering av året som gått, verksamhetsåret 3, kan göras på olika sätt och med olika innebörd. Vinster och förluster för de skånska idrottarna, individuellt eller i lag, intryck positiva och negativa men även att notera möjligheter och utmaningar för den samlade skånska idrottsrörelsen. I de skånska idrottsklubbarna, 85 st i de 33 kommunerna, finns 69 av de idrotterna representerade d.v.s. skidskyttet har ännu inte etablerats, men vem vet kanske blir året då vi blir fulltaliga. Av alla de skånska föreningarna finns det 8 st som redovisar barn- och ungdomsverksamhet, d.v.s. har verksamhet som är LOK-stödsberättigad i åldrarna år. Rent statistiskt har det skett en ökad omfattning jämfört med förra året och innebär att vi nu varje dag året runt har idrottsföreningar med drygt sammankomster med i snitt nästan deltagare. I Skåne har vi alltså nästan 9 barn och ungdomar som bedriver någon form av idrottsverksamhet, varje dag året runt. I och med ingången av kommer ungdomar upp till 5 år att vara berättigade till LOK-stöd. skånes idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne, som är ett studieförbund, har till uppgift att genom sin företrädarroll och med stöd samordna sina insatser för att medverka till att skapa förutsättningar för idrottsföreningarna att bedriva sina respektive verksamheter och utvecklas. Detta sker genom samarbete med Specialdistriktsförbunden (SDF). Idrotten har en gemensamt framtagen och beslutad verksamhetsidé, vision och värdegrund, som finns dokumenterad i Idrotten vill. Idrottens vision Svensk Idrott, Världens bästa anger att vi skall vara bäst för alla på alla nivåer. Vi skall ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Detta bygger på en självstyrande samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrottens värdegrund sammanfattar vi med Allas rätt att vara med Demokrati och delaktighet Glädje och gemenskap Rent spel Vi skall alltså vara Bra i idrott och skapa förutsättningar för Bra idrott. Vi vill och skall bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi har i samarbete med Sparbanken 86 startat ett arbetsmarknadsprojekt, i vilket idrotten utgör en del i att medverka till att ungdomar kan erhålla sysselsättning och anställning. I projektet Senior Sport School samverkar vi med Region Skåne för att bidra till ett hälsosamt åldrande och därmed bättre folkhälsa. i arbetet med att vara ett stöd till idrottsföreningarna pågår löpande arbete med att förenkla, bl.a. finns i IT systemet IdrottOnline administrativa förenklingar för ledare i det enskilda laget eller träningsgruppen med nya mobila lösningar. Svensk Idrott har ett antal utmaningar att möta och på Riksidrottsmötet i Luleå i maj 3, beslutades om att genomföra ett strategiskt arbete om hur vi skall möta framtiden. Hur skall vi förhålla oss till förändringar i omvärlden som vi redan kan konstatera som realiteter eller bedöma vara förestående? Det finns både krav och behov av att utveckla genom förändring och det måste finnas en vilja och ambition att göra det. Detta strategiarbete, Framtidens idrottsförening, är en pågående process som kommer att pågå och åter aktualiseras i förestående centrala sammankomster som Riksidrottsforum och Riksidrottsmötet 5, vilket det senare kommer att vara förlagt till Helsingborg. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

5 Idrottsrörelsen har en betydelse och det finns många perspektiv på idrottens roll, för enskilda individer och för hela samhället. De senaste årens likställighet mellan ideella föreningars allmännyttiga verksamhet och privat näringsverksamhet kommer att behöva klargöras. Skall vi spela med samma regler trots att våra utgångspunkter och förutsättningar skiljer sig åt? vi står inför ett s.k. supervalår med två val av förtroendevalda, dels EU-valet i maj dels kommun, landsting och riksdagsval i september. Vi kommer på olika sätt att påminna våra politiker om vad vi representerar, vad vi gör och vad vi kan göra. hur var det då med Jerringpriset återigen till Skåne? Ja efter att Rolf Göran Bengtsson och Lisa Nordén välförtjänt tilldelats utmärkelsen och så kunde vi efter historisk FedExcupvinst på den amerikanska golftouren av Henrik Stensson notera hur han rikligt belönades för sina insatser. Vi har all anledning att med stora förväntningar se framtiden an för skånsk idrott med såväl uppskattad och framgångsrik klubbverksamhet samt goda förutsättningar beträffande anläggningar och arenor för idrotten. Krister Clerselius, ordförande i Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SKÅNES IDROTTSFÖRBUND 3 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

7 STYRELSEN Ordförande Krister Clerselius Vice Ordförande Christina Törnkvist Ledamöter Per Sandberg Eva Eliasson Peter Tallinger Malin Sandvig Gun Kristoffersson Caj-Åke Andersson Lars Holm VALBEREDNING Erwin Apitzsch, ordförande Ann-Christine Sollerud Bertil Andersson Patrick van Hangel Sissi Sturesson DISTRIKTSIDROTTSCHEF Gabriella Bragée, t o m 8 augusti. Patrik Karlsson fr o m 9 augusti. Anställda av Riksidrottsförbundet REVISORER Christofer Hultén Auktoriserad revisor Per Lilja Lekmannarevisor Linda Attin Lekmannarevisor Revisorsuppleant Mats Pålsson Auktoriserad revisor ÅRSSTÄMMA Norra Station, Hässleholm 8 april PERSONAL Liselott Lindahl Eva Nydahl Joakim Lindström Jan Hökfelt Jeanette Skog Maria Andersson Martin Lundgren Ingela Ekman Moa Briem Helén Gustavsson Andreas Winblad Peter Rosenquist Daniel Andersson Förteckningen omfattar både tillsvidareanställd- och projektanställd personal som tjänstgjort helt eller delvis under året. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

8 SKÅNES UPPFÖLJNING IDROTTSFÖRBUND AV VERKSAMHETSPLAN 3 IDROTTENS FRAMTIDA FINANSIERING ÄR SÄKRAD Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunal nivå (RF:s fokusområde 3) genom kontinuerliga mötesplatser med region- och kommunpolitiker och tjänstemän. I första hand skall mötesplatserna kanaliseras genom sektorsansvariga. Samtliga 33 skånska kommuner har under året besökts och haft dialog med Skåneidrotten kring idrottens framtida samverkansmöjligheter. Exempelvis har det i sydvästra Skåne genomförts mötesplatser för kommuntjänstemän med tema på klimatsmart idrott samt Idrottslyftet. I nordöstra Skåne har mötesplatser med fokus på integrering av nyanlända i idrotten genomförts och i sydöstra Skåne mötesplatser med fokus på föreningsutveckling och föreningssupport. Skåneidrotten skall fördjupa och samordna samspelet med det offentliga och kommersiella i syfte att stärka idrottens framtida finansiering, bl.a. genom olika partnerskap. Samtliga 33 skånska kommuner har under året besökts och haft dialog med Skåneidrotten kring framtida samverkansmöjligheter. Skåneidrotten har haft en aktiv roll inom Nätverket för social ekonomi i Skåne där initiativ pågår för att på loka och regional nivå skapa överenskommelser mellan den offentliga och idéburna sektorn. Plan för alternativa framtida finansieringsformer utarbetas under 3 och prövas med början under. RF-stämman beslutade i maj 3 att inleda en bred strategisk diskussion om svensk idrotts framtida förutsättningar. Arbetet ska involvera hela idrottsrörelsen. Till RF-stämman 5 ska idrotten ta ställning i viktiga vägval för att möta framtiden med sikte på år 5. IDROTTSMILJÖER INOM MARK, LUFT OCH VATTEN ÄR MER TILLGÄNGLIGA OCH UTVECKLADE I SYFTE ATT NÅ ALLT FLER Skåneidrotten skall slutföra mötesplatserna med de 33 skånska kommunerna i syfte att säkra idrottens framtida möjligheter till mark, luft och vatten och därigenom verka för att det i framtida kommunala fritids- och idrottsplaner skall finnas förslag om hur framtida idrottsmiljöer kan säkras och utvecklas. Skåneidrotten skall i samverkan med kommunerna finna nya former för att öka nyttjande, tillgängligheten samt hållbar utveckling av och i olika idrottsmiljöer. Under planperioden skall vi också prova modeller för att öka idrottens inflytande och delaktighet i frågor gällande idrottsmiljöer såsom brukarråd och anläggningsråd. I möten med de kommunala nätverken är frågan om idrottens anläggningar alltid en stående punkt och där man ofta förespråkar en samsyn och samverkan gällande framtida idrottsanläggningar. Ett samarbete med Kommunförbundet Skåne har inletts under 3 för samverka i anläggningsfrågorna. Under hösten genomfördes ett första seminarium i Landskrona med fokus på idrottens roll i samhällsplanering kring idrottsmiljöer. Satsningen Klimatsmart förening är ett samspel mellan främst Skåneidrotten och Energikontoret Skåne (EKS) som syftar till att få fler föreningsägda anläggningar energibesiktigade och därefter energioptimerade. EKS och Skåneidrotten fortsatte under året det ytterst givande samspelet. Under 3 beviljades sex föreningar bidrag ur Idrottslyftet Ökad tillgänglighet för energiförbättrande åtgärder. Avsevärt fler har besökts av EKS eller en kommunal energirådgivare för energibesiktningar. Som följdverkan av samspelet med EKS utvecklades också ett samarbete med Hållbar Mobilitet Skåne gällande genomförandet av Klimatmatchen, en satsning på hållbara transporter till och från idrottsaktiveter som föll väl ut. Samarbete fortsätter framöver. Inom Idrottslyftets område Ökad tillgänglighet beviljades totalt 3 satsningar om total kr under 3. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

9 IDROTTENS ATTRAKTION- KRAFT HAR FÖRSTÄRKTS GENOM IDROTTSSKOLOR OCH IDROTTSEVENTS Plus 65 skall erhålla ett erbjudandepaket från Skåneidrotten innehållande olika pröva på möjligheter, det skall bl.a. genomföras tio Senior Sports Schools under perioden. Senior Sport School, är en modell för att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne. Detta är också ett sätt att skapa eller återskapa intresse för idrott genom att man som deltagare i en idrottskola får utöva olika idrotter där rörelse och glädje står i centrum för aktiviteten. Totalt har det genom Senior Sport School genomförts 3 skolor i 9 kommuner. Under 3 genomfördes tio skolor och sammanlagt deltog cirka personer. Deltagarna har under tolv tillfällen fått testa på ett varierat utbud av fysiska aktiviteter från det skånska föreningslivet. Utöver de fysiska aktiviteterna har de diskuterat: de fyra hörnstenarna för ett gott åldrande, lagat mat tillsammans och fått föreläsningar som handlat om kost och skadeförebyggande träning. Nya verksamhetsformer skall prövas och utvecklas inom barnoch ungdomsidrotten, exempelvis sportschools och drive-in, i syfte att nå allt fler barn och ungdomar. Under 3 ändrades utformningen av Idrottslyftets inriktningar. Inom området Rekrytering av barn och ungdomar har vi getts större möjligheter att bevilja satsningar som ligger utanför skolan och skolsamverkan. Totalt beviljade vi 6 satsningar inom området Övrig tid ej skolsamverkan. IDROTTEN HAR SKAPAT TIDIGA MÖTESPLATSER FÖR ÖKAT SAMSPEL MED DET PRIVATA OCH OFFENTLIGA Satsningen Idrottens Unga och jobb skall ha etablerats i Malmö, Helsingborg och Kristianstad och engagerat 5 föreningar, 5 idrottsrelaterade företag och ungdomar. Unga jobb genomfördes i Hässleholm med 6 deltagare och tio IF och 6 företag. Satsningen var högt skattad av deltagarna och slog väl ut då hälften av deltagarna fick någon form av sysselsättning efter projektets avslut. Nätverk mellan det offentliga, privata och idrottsrörelsen skall ha bildats i mer än fem av de skånska kommunerna, i syfte att försöka skapa nya möjligheter för idrottsrörelsen både ur ett folkhälso- och tillväxtperspektiv. Samverkansavtal och lokala överenskommelser (i samverkan med Nätverket För Social Ekonomi Skåne), skall träffas med ett antal lokala och regionala aktörer i syfte att stärka idrottens positionering både inom folkhälso- och tillväxtområdet Samverkan med Nätverk för Social Ekonomi Skåne har skett inom NAD-projektet (Nätverk-Aktivitet-Delaktighet). Synpunkter har lämnats till arbetet med framtagningen av ny Regional Utvecklingsstrategi i Region Skånes regi. Modeller och former skall utvecklas och prövas i samverkan med specialidrotten, när det gäller att finna flexibla och modernt anpassade verksamhetslösningar för barn och ungdomar. Under 3 har det betalats ut utvecklingsmedel för ungdomsläger, ungdomskonvent, tjejsatsningar och framtidskonferenser till flertalet SDF i syfte att utveckla idrotten mot en bättre barn och ungdomsverksamhet. Totalt har kr beviljats i utvecklingsstöd för ovan nämnda typer av satsningar. Skåne skall vara bland topp två nationellt när det gäller antalet genomförda större och bättre idrottsevents. J-VM hockey 3- var en på alla tänkbara sätt stor succé. Skåneidrotten var delaktiga genom utbildningsfrågor, planering och delvis operativt. Malmö och Skåne visar igen att regionen är en ypperlig plats för stora idrottsevents. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 9

10 SKÅNES UPPFÖLJNING IDROTTSFÖRBUND AV VERKSAMHETSPLAN 3 SKÅNSKA IDROTTSLYFTET HAR SKAPAT FLER FÖRENINGAR OCH AKTIVITETSTILLFÄLLEN Samtliga idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet skall erbjuda tävlingsfri verksamhet inom åldrarna år. Föreningar har stimulerats att utveckla satsningar, under Idrottslyftet, som inspirerar till tävlingsfri idrott för målgruppen - år. Bryta den vikande trenden om minskat antal deltagartillfällen inom den skånska idrotten så att den återgår till förra årets nivå. Fortsatt ökning av deltagartillfällen, denna ökning med 5 deltagartillfällen. Antal föreningar som rapporterar LOK-stöd har dock minskat med ett -tal föreningar. Genomföra tväridrottsliga utbildningar/forum med förbund och kommuner i syfte att öka antalet deltagartillfällen. Under året har ett 5-tal träffar, mötesplatser och utbildningar med SDF, kommuner och föreningar genomförts där delar av fokuset varit att öka antalet deltagartillfällen. Ytterligare dialoger med enskilda föreningar och förbund har genomförts med samma syfte. Fokus på rapportering genom IdrottOnline har ökat nämnvärt efter beslutet på RIM 3 om nya LOK stöds regler och föreskrifter. Genom FaR verksamhet och 5 aktörer skall vi skapa möjlighet för att rekrytera och aktivera deltagare till den skånska idrotten. Genom FaR (Fysisk aktivitet på Recept) har vi en stor möjlighet att få fler skåningar att bli fysiskt aktiva. Under verksamhetsåret har vi haft närmare 5 olika friskvårdsaktörer i den databas som finns samt certifierat nya aktivitetsledare genom vår grundläggande FaR-ledarutbildning. Stimulera 5 föreningar och kommuner att starta upp idrottsskolor och pröva på verksamhet. Inom Idrottslyftet och området Rekrytera har vi beviljat 56 satsningar till 9 föreningar inom Skolsamverkan och Rekrytera-övrig tid. Samtliga idrottsföreningar skall stimuleras till att öka utbudet av seniorverksamhet Genom fortsatt arbete med genomförandet och spridning av Senior Sport School-konceptet har vi stimulerat föreningar till att bredda sin verksamhet med seniorverksamhet. Samtidigt har vi med ett påverkansarbete gentemot kommunerna verkat för att stimulera föreningar till att öka utbudet av seniorverksamhet, exempelvis genom ett aktivitetsbidrag för äldre. SKÅNSKT KOMPETENS- CENTRUM LEDER DEN SVENSKA IDROTTSUTVECKLINGEN Kompetens- och innovationscentrum för idrotten är skapad i samverkan mellan, Idrottsrörelsen, det Kommersiella och det Offentliga. Syfte är att utveckla nya produkter och tjänster. Akademin är en viktig och angelägen samverkanspart liksom sport- och idrottsinkubatorn. Arbetsmarknadsprojekt har med stor framgång genomförts i nordöstra Skåne tillsammans med Sparbanken 86 och Arbetsförmedlingen. Den speciella satsningen för barntränare om fysisk träning för barn har fortsatt och vävts in i ordinarie verksamhet. Utbildningen Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom bygger på den senaste forskningen inom området. Utbildningen är numera rikstäckande. TALANGUTVECKLINGEN FRÅN SKOLKLASS TILL VÄRLDSKLASS HAR BIDRAGIT TILL FLER STORA INTERNATIONELLA FRAMGÅNGAR Malmö IdrottsAkademi, Talang Lund, Helsingborg samt Kristianstad är de fyra utvecklingsmiljöerna i Skåne som resursoptimerar det regional-lokala elitidrottsstödet. Vi ska inleda en ny satsning på tränare genom att starta upp minst ett elittränarnätverk i Skåne. Genom Malmö IdrottsAkademi fortsätter satsningen på att skapa en attraktiv prestationsmiljö på Stadionområdet i Malmö, där elitidrottare och deras tränare kan utvecklas för att nå nationella och internationella topprestationer. Under 3 har 9 elitidrottare från idrotter deltagit i elitprogrammet. En styrkekonferens genomfördes i november och lockade cirka deltagare. Konferensen lockade deltagare från hela Norden. Sydvästra Skånes tränarnätverk genomförde fyra träffar under året. Tillsammans med World Village of Women Sport har Malmö IdrottsAkademi och Skåneidrotten startat ett kvinnligt elittränarnätverk och under hösten genomfördes två träffar med nätverket. Skåneidrottens tränarutveckling i nordöstra Skåne ger tränare i idrotterna handboll och fotboll möjlighet att djupare förkovra sig i sin specialidrott, men också i ämnena kost och näringslära, idrottsmedicin och VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

11 idrottsfysiologi. I satsningen ingick sju handbollstränare och åtta fotbollstränare. Samtliga är på talangutvecklingsnivå i sina klubbar. Tränarna fick i grupp cirka sex timmars utbildning i varje ämne - kost, idrottsmedicin, fysiologi - men har också tillgång till instruktörerna/föreläsarna på individuell nivå. Tränargruppen hade under 3 arton planerade och genomförda träffar med bland annat besök på fotbolls- och handbollsmatcher i studiesyfte med analysuppgifter. Tio specialförbund (SF) ska förlägga hela eller delar av sina talang- och elitsatsningar till Malmö, utifrån synsättet långsiktig talangutveckling. Under 3 har sju specialförbund förlagt träningsläger med sina landslag i Malmö och använt sig av Malmö IdrottsAkademis kompetenspersoner. Samspelet med framförallt Team Danmark och Danmarks Idrottsförbund ska fördjupas i syfte att resursoptimera ett vasst stödsystem inom såväl Öresundsregionen som norra Europa. Det nätverk vi koordinerar, SUNNE (Sport and University Network in Northern Europe) ger oss starka kopplingsmöjlig- heter- Under 3 har möten hållits för att upprätthålla nätverket SUNNE för framtida möjligheter och satsningar. Framför oss har vi en ny programperiod inom EU. Under öppnas det upp för idrotten att lättare genomföra EU överskridande projekt. I projektet Nordplus har vi under året genomfört två workshops, ett seminarium och en intensivkurs med mål att kompetenshöja coacher och utbildare. Deltagande organisationer är från Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Finland. Från Skåne har tre utbildare och fem coacher deltagit. IDROTTSSERVICE GENOM RÅD OCH STÖD HAR MEDFÖRT EN FÖRENKLAD FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSADMINISTRATION Utveckla former av förenings- och förbundspooler för att förenkla administrationen. Möjligheterna för förenings- och förbundspooler har undersökts vidare. Andra organisationers initiativ har studerats för att skaffa erfarenheter Bistå organisationen med analyser, utredningar och faktaunderlag. Statistiska underlag har kontinuerligt skapats och bearbetats för att i ett tidigt skede uppmärksamma trender och tendenser. Uppföljning/anpassning av beslutade organisationsförändringar vid RIM. Anpassning till RF:s verksamhetsinriktning har förtydligats. Kansliorganisation och prioriteringar har även förändrats utifrån beslut på riksnivå. I samverkan med två kommuner möjliggöra en gemensam ansökan för statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Utveckling av IdrottOnline redovisningsmodul har fortsatt. I samband med beslut om nytt regelverk har ytterligare förändringar genomförts. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

12 UTMÄRKELSER OCH FÖRTJÄNSTTECKEN SKÅNES IDROTTSFÖRBUNDS FÖRTJÄNSTTECKEN LEDARE GULDPLAKETT Elsa Lundgren, Gymnastikföreningen Ling Göran Bjurenvall, Gymnastikföreningen Ling Pia Holm, Gymnastikförbundet Syd Sissi Sturesson, KFUM Kristianstad Gymnastik Glenn Svensson, IK Dana Kjell Nilsson, IK Dana Claes Olsson, Skånes FF Alvar Petersson, Kävlinge GIF Tore Green, Guldklubben Mai-Britt Cordua, GF Fram Kjell Bohman, Kullavägens BK FÖRENING GULDPLAKETT GF Ling, år UTMÄRKELSER SKÅNSKA IDROTTSPRISER 3 Årets idrottskommun Lund Årets junior Amanda Svanberg Willands RF Patricia Striner - Toigye Taekwondo Club Årets unga ledare Mattias Folkesson Åkarps IF Årets funktionär Åke Olsson Hässleholms OK Årets ledare Lena Malmsten BTK Rekord Årets idrottsförening Eslövs BTK Årets idrottsprestation Henrik Stensson Barsebäcks GCC Årets idrottsskåning Karin Mårtensson Malmö Arena Skånes Idrottsförbunds förtjänsttecken erhållas av förening/förbund som fyller år samt ledare som innehaft styrelsebefattning under 5 år. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

13 SKÅNES IDROTTSLEDARSTIPENDIER Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne delades stipendier ut till skånska ledare och föreningar. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 3

14 Akademisk Idrott Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och Softboll Basket Biljard Bilsport Bob och Rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dart Draghundsport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång & Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel & Snöskoter Mångkamp Orientering Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simidrott Skateboard Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor & Wakeboard Volleyboll TOTALT Antal föreningar LOK-stöd-smk /3 LOK-stöd deltillfälle / VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

15 Antal IF med LOK-stöd Antal IF SISU Utbildningstimmar Akademisk Idrott Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och Softboll Basket Biljard Bilsport Bob och Rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dart Draghundsport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång & Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel & Snöskoter Mångkamp Orientering Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simidrott Skateboard Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor & Wakeboard Volleyboll TOTALT VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 5

16 REGIONALT SPECIALIDROTTSSTÖD VERKSAMHETSSTÖD (Beslutade) UTVECKLINGSSTÖD (Beslutade) IF/KOMMUN 3 Akademisk idrott Amerikansk fotboll 6 Badminton 5 Bandy Bangolf Baseboll/Softboll Basketboll 6 Biljard Bilsport Bob o rodel Bordtennis 5 Boule Bowling Boxning 3 3 Brottning 6 9 Budo o Kampsport 33 Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dart Draghundsport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll 9 Friidrott Frisbee Fäktning Golf 6 Gymnastik 5 Gång o Vandring Handboll 38 3 Handikapp 6 5 Innebandy 9 Ishockey 8 Issegling Judo 36 Kanot Karate 5 Klättring Konståkning 5 6 Korpen Landhockey Motorcykel o Snöskoter Mångkamp Orientering Racerbåt Ridsport 8 9 Rodd Rugby Segling Simning 33 Skidor Skidskytte Skolidrott 35 Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo 88 3 Tennis 6 Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor Volleyboll 5 TOTALT: 5 5 Badminton 5 6 Bilsport Bordtennis 56 Bowling Boxning 55 Brottning 5 5 Dart 5 Flygsport Fotboll 5 Friidrott Golf 55 Gymnastik 9 3 Handboll Handikapp 5 Innebandy 33 Ishockey Judo 6 Kanot Karate 6 Korpen 5 Orientering Ridsport Segling 5 Simning Skolidrott 5 5 Tennis Volleyboll 8 TOTALT: 88 5 SDF-Forum TOTALT 88 5 Bjuv 6 Bromölla 8 Burlöv Båstad 35 Eslöv Helsingborg 9 Hässleholm 3 Höganäs 59 Hörby 36 Höör 36 Klippan Kristianstad Kävlinge 6 Landskrona 8 Lomma 39 Lund 8 Malmö 333 Osby 35 Perstorp 8 Simrishamn 53 Sjöbo 5 Skurup 33 Staffanstorp 3 Svalöv Svedala 3 Tomelilla 3 Trelleborg 9 Vellinge 66 Ystad Åstorp 9 Ängelholm 93 Örkelljunga 3 Östra Göinge 38 SUMMA: 85 I Skåne finns föreningar inom 69 av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

17 Skånes Idrottsförbund Org.nr ÅRSREDOVISNING för Skånes Idrottsförbund Org.nr INNEHÅLL sida Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar (noter) VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

18 Skånes Idrottsförbund Org.nr Årsredovisning för Skånes Idrottsförbund Styrelsen för Skånes Idrottsförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Skånes Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organ i Skåne med uppgift att ge service och stöd åt specialdistriksidrottsförbunden samt idrottsföreningarna i distriktet. Skånes Idrottsförbund företräder den regionala idrotten gentemot kommuner och Region Skåne samt bedriver idrottspolitisk opinionsbildning. Skånes Idrottsförbund skall också verka för ökad synlighet och betydelse för den skånska idrotten. Skånes Idrottsförbunds verksamhet har utgått från huvudkontoret i Malmö samt våra lokalkontor i Helsingborg, Kristianstad och Ystad (fr o m aug). Styrelsen har bestått av Krister Clerselius, ordförande, Christina Törnqvist, vice ordförande, Lars Holm, Malin Sandvig, Gun Kristoffersson, Per Sandberg, Peter Tallinger, Eva Eliasson samt Caj-Åke Andersson. Under året har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. och med bra engagemang från Sparbanken har vi lyckats hitta en modell att arbeta vidare med. Skånes Idrottsförbund har fortsatt under 3 att arbeta med Senior Sport School som är en idé sprungen ur samverkan med Region Skåne riktat för att bidra till ett hälsosamt åldrande och bättre folkhälsa. Tillsammans med Regionen har vi också medverkat och genomfört Skåne Lyfter i syfte att sprida kunskapen om idrotten och föreningslivet. Samarbetet med Sparbanksstiftelse Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne fortsatte under året när det gäller idrottsstipendier. Totalt delades 3 Idrottsledarstipendier á kronor ut under året. Idrottsforum med våra skånska specialidrottsförbund har genomförts under hösten med temat Framtidens förening, vilket är en satsning inom, det av Riksidrottsmötet 3 beslutade strategiarbete. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Året kännetecknas av ett fortsatt arbete med samstämmighet mellan distriktsidrottsförbunden som tydliggörs genom basuppdrag och fler gemensamma avstämningspunkter. Dialogen mellan distrikt och riksidrottsförbund har skapat nya mötesplatser där diskussionen varit framåtsyftande. I ett samarbete med Sparbanken 86 och våra föreningar har vi startat upp ett arbetsmarknadsprojekt i mindre skala. Genom erfarenheterna och lärdomarna av det tidigare projektet Idrottens Unga och Jobb () 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

19 Skånes Idrottsförbund Org.nr Medlemmar Förbundets medlemmar är 69 antal specialidrottsförbund inom distriktet samt 8 föreningar. Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag: 3 Verksamhetsintäkter Offentligrättsliga bidrag Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Soliditet,5%,3% 55,8% Antal anställda Framtida utveckling De utmaningar som idrottsrörelsen och den idéburna sektorn står inför, tydliggörs i det kommande strategiarbetet som initierats genom Riksidrottsmötet 3. Ett flertal av dessa kommer synliggöras genom det idrottspolitiska arbetet inför valet. Det handlar om föreningarnas förutsättningar, tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer samt idrottens finansiering i framtiden. Den skånska idrotten fortsätter att utvecklas och trenden med minskade deltagartillfällen verkar vara bruten. Antalet föreningar minskar dock om än i en mindre omfattning. Idrottens värdegrund nämns som en viktig faktor för att idrotten skall kvarstå som den kraft den är. Dock lyfts allt fler mindre bra och ibland oacceptabla handlingar fram i media som en bild av den svenska idrottsrörelsen. Dessa handlingar sker allt oftast på grund av okunskap om ledarskap och träning för barn och ungdomar. Vikten av att tydliggöra vår värdegrund och vårt idéprogram Idrotten Vill märks väl och vi skall under intensifiera detta arbete bland våra föreningar och förbund. Förslag till disposition av årets resultat Genom tillfälliga besparingsåtgärder under året, bl. a. personal- och verksamhetsrelaterat, redovisas årets resultat till 5 3 kronor. Styrelsen har mot denna bakgrund beslutat att som ändamålsbestämda medel avsätta dels kronor för att under öka det regionala specialidrottsstödet med motsvarande belopp att användas för verksamhet i frågor om integration och utanförskap dels 5 kronor för bedömda ekonomiska åtaganden för att genomföra Riksidrottsmötet i Helsingborg 5. Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat Årets resultat 8 6 Överförs i ny räkning Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 3() VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 9

20 Skånes Idrottsförbund Org.nr Resultaträkning not 3 Verksamhetens intäkter Verksamhetsintäkter Offentligrättsliga bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Regionala specialidrottsstöd Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anlägggningstillgångar Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Årets resutat Fördelning av årets resultat Årets resultat Utnyttjade ändamålsbestämda medel Reservering av ändamålsbestämda medel Årets resultat efter fördelning VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

21 Skånes Idrottsförbund Org.nr Balansräkning TILLGÅNGAR not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar 6 68 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 36 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 8 93 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Bertil Göranssons ungdomsfond Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

22 Skånes Idrottsförbund Org.nr Noter Not Redovisning- och värderingsprinciper Skånes Idrottsförbunds redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Verksamhetens intäkter Offentlig finansiering intäktsredovisas i den period utbetalningen avser. Likaledes intäktsredovisas uppdragsersättningar och utförda tjänster utifrån bokföringsmässiga grunder. Verksamhetens kostnader En kostnad bokförs i resultaträkningen när DF har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. - Datorer: 3 år - Inventarier, allmänt: 3 år Kortfristiga placeringar Aktier och andelar samt räntebärande placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde) Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Eget kapital Eget kapital utgörs av Balanserat kapital, Bertil Göranssons ungdomsfond samt övriga ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott samt årets resultat. I övriga ändamålsbestämda medel ingår övriga avsättningar för åtaganden som ska infrias i framtiden. När DF belastas med kostnader för ändamålet redovisa dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. Not Verksamhetsintäkter 3 Deltagarintäkter Projektersättningar RF uppdrag SISU samverkan Summa Not 3 Offentligrättsliga bidrag 3 Regionbidrag 5 5 Bidrag för arbetskraft Summa 53 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

23 Skånes Idrottsförbund Org.nr Not Verksamhetskostnader 3 SDF-bidrag SISU-samverkan Uppdragskostnader Externa tjänster Övriga kostnader Summa Not 5 Övriga externa kostnader 3 Lokalkostnader Datautveckling Serviceavtal Inventarier, förbrukningsmaterial Trycksaker Administration Summa Not 6 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: 3 Antalet kvinnor 6 Antalet män 6 Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 3 Löner och andra Social kostnader Löner och andra Sociala kostnader ersättningar (varav pensions- ersättningar (varav persions- (varav uppdragstagare) kostnader) (varav uppdragstagare) kostnader) Arvode till styrelsen utgår ej. Styrelsen består av kvinnor och 5 män. Distriktsidrottschefen är anställd av Riksidrottsförbundet. Not Ränteintäkter och liknande poster 3 Utdelningar 5 5 Räntor Vinst vid avyttring av innehavet i Folksams Idrottsfond 58 3 Återläggning av nedskrivning av kortfristiga placeringar Summa () VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 3

24 Skånes Idrottsförbund Org.nr Not 8 Räntekostnader och liknande poster 3 Nedskrivning av kortfristiga placeringar Summa Not 9 Inventarier 3 Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde 6 68 Avskrivning enligt plan sker med 3% av anskaffningsvärdet. Not Aktier i koncernföretag Företagets namn Org.nr Skånes Idrottsförbunds Service AB (vilande) Innehavets omfattning Företagets namn andelar belopp värde Skånes Idrottsförbunds Service AB Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Bidrag 5 Summa Not Kortfristiga placeringar 3 Marknadsvärde 8 93 Anskaffningsvärde 93 Bokfört värde 8 93 Under året har innehav i Folksams Idrottsfond avyttrats. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

25 Skånes Idrottsförbund Org.nr Not 3 Förändring av eget kapital Balanserat Ändamåls Bertil Totalt eget kapital bestämda Göranssons kapital medel ungdomsfond Ingående balans Förändring ändamålsbestämda medel Bertil Göranssons ungdomsfond - - Årets resultat Utgående balans Ändamålsbestämda medel 3 Specialdistriktsförbund Integration och utanförskap RIM 5 5 Utgående balans Bertil Göranssons ungdomsfond 3 Anskaffningsvärde Reinvesterad utdelning 68 Försäljning Folksam Fond AB Förändring andelar överf till SkIF - - Försäljning PMF -3-3 Kontanta medel Värdeförändring 8 63 Erhållen vinst 3 Bokfört värde Medel avsatta för fonden avser kontanta medel. Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Periodiserade projektmedel Förutbetalda intäkter Summa VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 5

26 SKÅNES IDROTTSFÖRBUND 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

27 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

28 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

29 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 9

30 Verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna Skåne 3 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

31 STYRELSEN Ordförande Krister Clerselius Vice Ordförande Christina Törnkvist Ledamöter Per Sandberg Eva Eliasson Peter Tallinger Malin Sandvig Gun Kristoffersson Caj-Åke Andersson Lars Holm VALBEREDNING Erwin Apitzsch, ordförande Ann-Christine Sollerud Bertil Andersson Patrick van Hangel Sissi Sturesson DISTRIKTSIDROTTSCHEF Gabriella Bragée, t o m 8 augusti. Patrik Karlsson fr o m 9 augusti. Anställda av Riksidrottsförbundet REVISORER Christofer Hultén Auktoriserad revisor Per Lilja Lekmannarevisor Linda Attin Lekmannarevisor Revisorsuppleant Mats Pålsson Auktoriserad revisor ÅRSSTÄMMA Norra Station, Hässleholm 8 april PERSONAL Susanne Tägt Peter Malm Lena Werner Christer Karlsson Sofi Andersson Daniel Henrysson Patrik Karlsson Ingmar Andersson Ida Persson Helen Frej Jenny Hellberg Johanna Ingvaldson Hampus Tammelin Charlotte Karlsson Henrik Alvesson Camilla Johansson Evdoksia Koklaga Marie Hilmersson Förteckningen omfattar både tillsvidareanställd- och projektanställd personal som tjänstgjort helt eller delvis under året. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 3

32 VI UTBILDAR, BILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Skåne VÅR VERKSAMHETSIDÈ SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet till konkurrenskraftiga priser. VÅR VISION Vår vision och ledstjärna är vi är där när idrotten lär. VÅR VÄRDEGRUND Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi har som utgångspunkt i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra, men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår från idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare, men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet, vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning, samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. Under året har vi haft SISU-rapporterad verksamhet i samtliga 33 kommuner med 68 medlemsföreningar utbildningstimmar inom SISU:s sex rapporteringsbara verksamhetsformer. ( 5 3) 6 68 lärgrupper i föreningar och förbund ( 39) 9 barnkultur (ny verksamhetsform) 53 kurser i föreningar, förbund och kommuner (98) 59 föreläsningar i föreningar, förbund och kommuner (9) processarbete i föreningar och förbund (9) 5 kulturprogram i förening (6) Centrala SISU kurser och föreläsningar Plattformen utbildningar 336 deltagare GTU utbildningar 8 deltagare GTU utbildning 3 deltagare IdrottOnline utbildningar 56 deltagare (+ Support 6 st) Idrottens Föreningslära Grund 9 utbildningar deltagare Idrottens Föreningslära Fortsättning 3 utbildningar 9 deltagare Idrottens Föreningslära Fördjupning/Tema 8 utbildningar 96 deltagare 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

33 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE Vi utbildar och utvecklar idrotten. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 33

34 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 3 Fler och bättre Idrottsledare finns Modellen Rekrytera - Utveckla - Behålla ledare ska vara ett levande verktyg inom ledarförsörjning för att nå fler och bättre ledare. Vi skall: Stimulera och skapa förutsättningar för att genomföra 5 ledarförsörjningsinsatser i föreningar. De goda exemplen ska spridas inom den skånska idrotten via mötesplatser, publikationer och webbplatser. Under 3 har Ledarförsörjningsområdet inom Idrottslyftet ersatts av Idrotten Vill och genomföres ej på samma sätt. Inom Idrotten Vill har vi satsningar på målgruppen tränare och ledare av totalt satsningar. Våra satsningar på ledarområden sprids framförallt genom kommunikation i våra förenings- och förbundskontakter. Delar av lyckade satsningar delges via vår hemsida och vår Facebook-sida. Inom ramen för Unga Ledare och Idrottslyftet fortsätta stödja och utveckla 6 ledare på olika nivåer varav med elitambitioner. Under 3 utgick satsningen på Unga Ledare inom Idrottslyftet och ersattes av satsningar med fokus på Idrotten Vill. Genom Elittränarsatsningen i NÖ Skåne har totalt 5 ungdomar i åldern 6-9 utbildats under 3. Projektet i3 idrott identitet inklusion vill skapa nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i idrottslivet; som utövande idrottare, som ledare eller med idrott som yrke. I projektet får deltagarna ta del av en Plattformen-utbildning, handikapplära, föreningskunskap och praktik. Under 3 har sex ungdomar utbildats via projektet. En av idrottsföreningarna i nordöstra Skåne har tillsammans med i3 startat upp rullstolshandboll för ungdomar. En idrottsdag har genomförts i samverkan med fyra idrottsföreningar där ca 6 barn och ungdomar från skolor i Östra Skåne fick prova på olika idrotter. Dessa var friidrott, tennis, handboll och golf. Under året har i3 även startat samtal med ett antal idrottsföreningar som är intresserade av att få igång verksamhet. Hela satsningen genomförs av Furuboda kompetenscenter i samverkan med Skåneidrotten och med Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Med utgångspunkt från Idrotten Vill utveckla och utbilda ledare med större fokus på fysträning för barn inom idrotten. Under hösten är målet att inom ämnet utbilda i sammantaget kommuner och regionala specialidrottsförbund. Under 3 genomfördes Ålderanpassad fysisk träning för barn och ungdom - Grund, 3 deltagare har utbildats. SISU Riks har gjort vår utbildning till rikstäckande, som genomförs på ett liknande sätt över hela landet. Genomföra ett utvecklingsarbete inom nätbaserat lärande som syftar till att kunna utbilda och utveckla än fler ledare inom skånsk idrott. Under 3 har SISU Skåne varit med och tagit fram en rikstäckande digital utbildning för Plattformen. Två pilotkurser har genomförts med skånskt deltagande, samt att vi haft en föreläsare som medverkat. Bidra till att föreningar och förbund tar steget och diskuterar vad som är värdefullt inom idrotten och föreningslivet. 5 föreningar och förbund skall genomföra någon verksamhet som tar upp värdegrundsarbete inom idrotten och föreningslivet. Demokrati, värdegrund och föreningskunskap har varit ett stående inslag i våra möten och träffar med den skånska idrotten, framförallt i föreningsbesök och möten med specialdistriktsförbunden. Under året har vi fortsatt jobba med den centrala satsningen Värdefullt som en del i arbetet med föreningsutveckling. Totalt har 6 föreningar specifikt arbetat med föreningsutveckling. 88 föreningar har jobbat med värdegrundsfrågor. Inom Idrottens Föreningslära har vi utbildat 3 ledare genom 3 kurser och föreläsningar. Inom DANT-verksamheten (DANT Doping, Alkohol, Narkotika, Tobak) har arbetet med att initiera och följa upp satsningen En riktig anti DANT-förening fortsatt. Totalt är det idag drygt föreningar som är diplomerade i 9 olika kommuner. Dopingkontrollverksamheten har varit oförändrad men fler kontroller har genomförts tillsammans med narkotikapolisen i olika kommuner. Genomföra utbildningstimmar i 6 föreningar för ledare genom SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer. Utbilda 5 ledare inom den skånska idrotten Drygt utbildningstimmar för ledare genomfördes för 9 deltagare i 63 föreningar. Genom Skånes Idrottsledarstipendier stimulera ledare och deras föreningar till ett fortsatt utvecklingsarbete 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

35 Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne utdelades stipendier till ledare från föreningar. Varje stipendiat erhöll kr och föreningen en utvecklingscheck på 3 kr. Skånska Idrottslyftet har skapat fler föreningar och aktivitetstillfällen Med utgångspunkt från Idrotten Vill utveckla och utbilda ledare med ett större fokus på fysträning för barn inom idrotten. Inom SISU:s egna tränarutbildningar har vi utbildat ledare, fördelat på kurser i Plattformen med 336 deltagare, Idrottens Grundtränarutbildning (GTU) kurser med 8 deltagare samt genomfört en GTU med 3 deltagare. SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE Idrottsservice genom råd och stöd har medfört en förenklad förenings- och förbundsadministration Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för administrativ personal. SISU Skåne har under året deltagit i ett projekt som SISU Blekinge och Smålandsidrotten drivit tillsammans, benämt Klara-Färdiga Gå. Syftet är att kompetenshöja anställd personal i föreningslivet på olika nivåer, från vaktmästare till klubbchefer. 9 föreningar och 88 deltagare från de skånska föreningarna har deltagit. Öka antalet föreningar som samverkar med SISU till 65 föreningar Vi har under året samverkat med 68 medlemsföreningar. Öka antalet föreningar som samverkar med SISU till 65 föreningar Vi har under året haft SISU samverkan med 65 medlemsföreningar. Genomföra utbildningstimmar för aktiva i 5 föreningar genom SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer. Utbilda aktiva inom den skånska idrotten Drygt 5 utbildningstimmar för aktiva genomfördes i 69 föreningar. 3 5 aktiva har medverkat på dessa utbildningar. Aktivutbildning är genomförd i 9 olika idrotter där ridsport, fotboll, golf och handboll är de största idrotterna. De vanligaste ämneskategorierna är Idrottskunskap, Djurkunskap och Ledarskap & Tränarskap. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 35

36 VI UTBILDAR, BILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN LÄRGRUPP BARNKULTUR Utbildningstimmar Arrangemang Deltagare Timmar Arrangemang Deltagare Timmar Amerikansk Fotboll Badminton Bangolf Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo och Kampsport Bågskytte Cykel Danssport Dart Flygsport Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Gång och Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel och Snöskoter Orientering Ridsport Rodd Rugby Segling Simidrott Skidor Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Vattenskidor och Wakeboard Volleyboll Bridge SISU TOTALT VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

37 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 KULTURPROGRAM Samverkanspartners Arrangemang KURS Arrangemang Deltagare Timmar PROCESSARBETE Arrangemang Deltagare Timmar FÖRELÄSNING Arrangemang SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

38 VI UTBILDAR, BILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN Utbildningstimmar per kommun Verksamhetsformerna lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Arrangemang Deltagare Timmar Antal föreningar SUMMA: REGIONALA ARRANGEMANG TOTALT ANTALET UTBILDNINGSTIMMAR PER INVÅNARE ) 9 Stockholm Uppland 5 Västernorrland 9 9 Östergötland Dalarna Skåne Halland Södermanland Gästrikland 5 Västmanland Jämt/Härjed. Norrbotten 8 Väst 8 9 Hälsingland Värmland Gotland 8 3 Västerbotten 3 Småland 35 Örebro 39 Blekinge 3 Västergötland Jämtland/ Härjedalen Dalarna Hälsingland Gästrikland Västernorrland Uppland Västmanland Värmland Stockholm Örebro Södermanland Väst Östergötland Gotland Västergötland Halland Småland Skåne Blekinge ) Utbildningsmodulen 38 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 0 INNEHÅLL Ordförande har ordet... Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... Utmärkelser och förtjänsttecken...

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret ! Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborg Beachvolley Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer