Generaldirektören. Migrationsverkets mål och inriktningsmål i den handikappolitiska strategin:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektören. Migrationsverkets mål och inriktningsmål i den handikappolitiska strategin:"

Transkript

1 Bfd Generaldirektören Justitiedepartementet STOCKHOLM Rapport om Migrationsverkets arbete under 2014 för genomförande av regeringens handikappolitiska strategi S211/8810/FST (delvis) Under 2011 beslutade regeringen om genomförande av en handikappolitisk strategi för Tjugotvå statliga myndigheter har fått i uppdrag att senast den 15 mars varje år under perioden komma in med en särskild rapport till regeringen. I rapporten ska myndigheterna redovisa genomförda insatser, resultat och effekter, samt göra en lägesbedömning. Med utgångspunkt från förra årets rapport redovisas utvecklingen av arbetet på området under 2014, resultatet av det arbete som har inletts samt de åtgärder som planeras. Migrationsverkets mål och inriktningsmål i den handikappolitiska strategin: 1. Den fysiska tillgängligheten till Migrationsverkets lokaler för personer med funktionsnedsättning ska öka. 2. Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med Migrationsverket och ta del myndighetens information och tjänster ska öka. Myndigheterna på rättsområdet, dit Migrationsverket hör, har som inriktningsmål fått uppdraget: 3. Kompetensen hos myndigheterna inom rättsväsendet kring förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättningar ska ytterligare stärkas. Migrationsverket Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress Norrköping Telefon Telefax E-post

2 2 (35) Rapportsammanfattning Årets rapport bygger vidare på den form som togs fram inför förra rapporteringstillfället. Aktiviteterna redovisas under respektive mål och de fokusområden som då definierades. Inom mål 1, Fysisk tillgänglighet, fortsätter arbetet med att öka den fysiska tillgängligheten. Vid etableringar i nya lokaler säkras tillgängligheten genom tillämpning av Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler samt Boverkets regelverk om tillgänglighet. Av Migrationsverkes nya lokalförsörjningsstrategi, som är under framtagande, kommer det att framgå att lokalerna ska ge förutsättningar för myndighetens arbete med tillgänglighet. En tillgänglighetsinventering av Migrationsverkets samtliga administrativa lokaler genomfördes 2013 och arbetet med att upphandla åtgärder för att avhjälpa de brister som framkom genom inventeringen har inletts. Inom mål 2, Tillgänglig information, kommunikation och tjänster, har flera insatser gjorts under 2014 för att göra Migrationsverkets information lättare att förstå. Alla berörda inom asylprövningen har utbildats i att skriva begripliga beslut. Webbinformationen har analyserats och personal utbildats i att skriva begripligt för webben. Grundläggande information på den externa webbplatsen har översatts till en lång rad språk och information till asylsökande flyttats från pdf- till html-format. Inom mål 3, Kompetensen ska stärkas, har kunskap om vilka behov av stöd som föreligger på grund av psykisk ohälsa hos asylsökande, boende hos Migrationsverket, ökat genom en undersökning som avslutades under året. Etablerad utbildningssatsning inom barnperspektivet har fortgått under Under året beslutades också Migrationsverkets plan för lika rättigheter och möjligheter. Det förtjänar, utifrån Migrationsverkets perspektiv, att nämnas att verket 2014 av Myndigheten för delaktighet utsetts till årets bubblare som går till den myndighet som under året tagit det största klivet framåt i arbetet med tillgänglighet. Motiveringen till utmärkelsen lyder: Migrationsverket har på ett föredömligt sätt tagit ett helhetsgrepp kring uppdraget och genomfört starka insatser på flera nivåer för att nå delmålen. Myndigheten har satsat på kompetenshöjning hos personalen, inventerat samtliga lokaler och på ett exemplariskt sätt ökat tillgängligheten till myndighetens information och kommunikation, bland annat genom att ta fram en ny tillgänglig webbplats.

3 3 (35) Denna rapportering har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av experten Patrik Ernfridsson och Peter Eriksson. I beredningen har också avdelningschefen Willis Åberg deltagit. Anders Danielsson Kopia till: Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Box Sundbyberg

4 4 (35) Mål 1 Fysisk tillgänglighet Den fysiska tillgängligheten till Migrationsverkets lokaler för personer med funktionsnedsättning ska öka. målet Migrationsverket är en kundintensiv verksamhet som präglas av många kundbesök i verkets lokaler. Myndigheten har kontor på ett 50-tal platser i landet dit kunder, främst personer som ansöker om olika former av uppehållstillstånd, vänder sig för att personligen framföra sina ärenden. Detta ställer stora krav på att det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt ta sig till verkets lokaler, att komma in i kundzoner och att framföra sina ärenden till personalen i receptioner och expeditioner, samt att träffa handläggare i kundzonernas särskilda utredningsrum. Lika viktigt är det att Migrationsverkets personal, knappt personer (samt konsulter), har en effektiv och attraktiv arbetsplats i ändamålsenliga lokaler som inte begränsar möjligheten att tillvarata de enskilda medarbetarnas kompetens genom brister i lokalernas tillgänglighet. I verkets lokalprogram, som är ett styrande dokument i myndighetens beställning av lokaler hos hyresvärdarna, ställs krav på att de lokaler Migrationsverket hyr ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Målsammanfattning Under året påbörjades arbetet med att upphandla konsult för åtgärdande av de tillgänglighetsbrister som framkom av den tillgänglighetsinventering som genomfördes under Migrationsverkets expansion har tilltagit under året och antalet medarbetare har ökat med en femtedel. Detta har ställt stora krav på verkets kapacitet att anskaffa arbetslokaler vilket i sin tur medfört att upphandlingen av konsulttjänsten har fördröjts men väntas bli klara Fokusområde: 1.1 Administrativa lokaler Inventera och åtgärda tillgänglighetsbrister i Migrationsverkets samtliga administrativa lokaler Inventera den fysiska tillgängligheten i Migrationsverkets samtliga administrativa lokaler. Ta fram och implementera en handlingsplan för att åtgärda bristerna. Kunder och anställda. - Räkna antalet inventerade lokaler. - Räkna antalet åtgärdade lokaler.

5 5 (35) 2011: En omfattande uppgradering av den fysiska tillgängligheten i verkets huvudkontor i Norrköping genomfördes. Verket genomförde ett Kundserviceprojekt som bland annat resulterade i skapandet av ett så kallat Kundcenterkoncept. Under utvecklingen av konceptet anlitades en tillgänglighetsexpert som fick ta del av de skisser, planer och intentioner som funnits i projektet. Förslag till förbättringsåtgärder ur ett tillgänglighetsperspektiv (totalt 27 punkter) presenterades och dessa har legat till grund för utveckling och anpassning av de lokaler som ska används i framtidens kundcenter. Förslagen har dessutom arbetats in i det lokalprogram som använts vid skapandet av det nya Kundcentret vid verkets huvudkontor. Kundcentret i Norrköping kommer att stå som förebild för övriga kundcentra som byggs för verksamheten runtom i landet. Planen är att bygga ett tiotal kundcentra med början i Stockholm, Göteborg och Malmö, utöver det befintliga i Norrköping. En tillgänglighetsinventering av verkets mest besöksfrekventa kontor genomfördes för att ge en samlad bild av den fysiska tillgängligheten till verkets lokaler. 2012: I slutet av 2012 träffades en överenskommelse med en konsult om att inventera tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till Migrationsverkets samtliga lokaler. Resultatet av inventeringen kommer att ligga till grund för arbetet med att öka den fysiska tillgängligheten till verkets lokaler runtom i landet. Resultatet visar att det råder stor skillnad på tillgängligheten mellan verkets olika lokaler. 2013: Samtliga Migrationsverkets administrativa lokaler har inventerats enligt Handisams bedömningsmall för tillgängliga lokaler. 341 brister identifierades. Verket har under året etablerat sig i nya, tillgängliga lokaler i bland annat Malmö, Borås, Jönköping, Norrköping och Stockholm. Under 2014 planerar vi att arbeta med att åtgärda tillgänglighetsbrister i 18 av våra 55 kontor runtom i landet är målet att klara av ytterligare 35 kontor. Därutöver har vi 2 kontor som vi inte har för avsikt att åtgärda eftersom vi planerar för att går ut dessa lokaler. Under året har arbetet med att etablera avtal med leverantör som ska åtgärda identifierade tillgänglighetsbrister pågått. Arbetet har emellertid fördröjts då Migrationsverkets expansion har tilltagit

6 6 (35) under året och antalet medarbetare har ökat med en femtedel. Detta har ställt stora krav på verkets kapacitet att anskaffa arbetslokaler vilket i sin tur medfört att upphandlingen av konsulttjänsten har fördröjts men väntas bli klara under första halvåret Tillgänglighetsbrister i Migrationsverkets samtliga administrativa lokaler är inventerade och åtgärdade Säkra att tillgänglighetsaspekten omfattas av Migrationsverkets lokalprogram (strategidokument för lokalförsörjning). De styrdokument som ingår i Migrationsverkets lokalprogram omfattar bl.a. lokalförteckning, sambandsanalys och funktionsbeskrivning. I dessa dokument ska tillgänglighetsaspekten tydliggöras för att öka tillgängligheten till verkets lokaler i samband med hyresgästanpassningar och nyetableringar. Kunder och anställda. Bedöma om tillgänglighetsaspekten omfattas av Migrationsverkets lokalprogram (strategidokument för lokalförsörjning) 2011: Ett lokalprogram skapades. 2012: : En revidering av verkets lokalprogram har påbörjats och finns med i verksamhetsområde administrations genomförandeplan för Under året har arbetet med revidering fortgått. Vi bedömer att tillgänglighetsaspekten är tydligt inskriven i styrdokument såsom lokalförsörjningsstrategi och handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser.

7 7 (35) Mål 2 Tillgänglighet i information, kommunikation och tjänster Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med Migrationsverket och ta del av myndighetens information och tjänster ska öka. målet En stor del av Migrationsverkets målgrupp kommer från andra länder och det största tillgänglighetsproblemet är därför språket. Många som söker uppehållstillstånd har dåliga eller inga kunskaper i svenska (eller engelska). Detta ställer krav på att Migrationsverkets kommunikation är enkel, tydlig och begriplig. Av samma orsaker är det centralt att Migrationsverket kommunicerar med målgrupperna på flera olika sätt, inte bara via skrift och tal. Genom att bli bättre inom båda dessa områden innebär det också en förbättring för personer med funktionsnedsättning. Internet har förenklat livet för många med funktionsnedsättning. Det är viktigt att Migrationsverkets webbplats och e-tjänster är utformade så att de är användbara för människor med funktionsnedsättning och fungerar med olika hjälpmedel. Fyra fokusområden har identifierats: Migrationsverkets information ska vara lätt att förstå informationen ska vara tillgänglig Information ska vara lätt att nå Migrationsverkets medier ska vara tillgängliga Migrationsverkets webbplats ska uppfylla kraven på tillgänglighet Ledning och styrning avseende tillgänglighetsperspektivet Målsammanfattning Flera insatser har gjorts för att göra Migrationsverkets information lättare att förstå. Under 2014 har alla berörda inom asylprövningen utbildats i att skriva begripliga beslut. Analyser av webbinformationen har gjort och personal utbildats i att skriva begripligt för webben. Grundläggande information på den externa webbplatsen har översatts till en lång rad språk. Information på webben har flyttats från pdf- till html-format och filmer har textats för att öka tillgängligheten. Tillgänglighetskontroller har gjorts av vår webbplats och besökarnas aktiviteter mäts löpande för att fånga upp behov av förändringar.

8 8 (35) Fokusområde: 2.1 Migrationsverkets information ska vara lätt att förstå informationen ska vara tillgänglig Förbättra begripligheten i verkets beslut För att sökande ska kunna ta tillvara sina rättigheter måste de kunna förstå Migrationsverkets beslut. Språket i besluten behöver vara enkelt, enhetligt och sakligt. Det som är viktigast ur mottagarens perspektiv bör lyftas fram och att det ska vara lättare att hitta i beslutet genom exempelvis informativa rubriker. Verkets resonemang och bedömning behöver också presenteras för läsaren på ett klart och tydligt sätt. - Privatpersoner som sökt olika typer av tillstånd och tar del av Migrationsverkets beslut. - Anhöriga och andra stödjande personer. - Internt påverkar arbetet Migrationsverkets handläggare, beslutsfattare och teamledare. - Har aktiviteten genomförts? 2011: : - - Mätning av antalet utbildningstimmar/alt. antalet utbildade personer 2013: De tidigare besluten analyserades för att se hur begripliga de var. Nya beslutsmallar för asylärenden har tagits fram. Utbildning har förberetts för alla handläggare, beslutsfattare och teamledare inom asylprövningen för att genomföras under Samtliga handläggare och beslutsfattare inom asylprövningen har under året utbildats i att skriva begripliga beslut, sammanlagt cirka 800 personer. Ett handläggningsstöd för beslutsskrivning har publicerats på intranätet. Det innehåller gemensamma språkliga riktlinjer som erbjuder medarbetarna konkret stöd i beslutsskrivningen. För 2015 planeras insatser för att öka begripligheten även i andra beslutstyper. Migrationsverkets beslut är lättare att förstå.

9 9 (35) 2011: Utveckla gruppinformationen till asylsökande Gruppinformation ges till alla vuxna asylsökande personer. Dessa kan sällan svenska och det är därför viktigt att det material som används är enkelt och bildbaserat för att presentationerna ska vara användbara. Utformningen av gruppinformationen ska därför utvecklas. Vuxna asylsökande personer. Har aktiviteten genomförts? 2012: En ny utformning av gruppinformationen togs fram och ska vara en standard för hela Migrationsverket. Materialet är mer pedagogiskt upplagt än tidigare och bygger på bilder för att gynna personer som har svårt att tillgodogöra sig skriftligt material. 2013: Gruppinformation har utvecklats ytterligare med enklare språk och fler bilder. Inga nya aktiviteter har genomförts. Fler asylsökande kan tillgodogöra sig innehållet i gruppinformationen Ta ställning till på vilka språk Migrationsverkets e- tjänster ska erbjudas Hittills har vissa webbansökningar bara funnits på engelska eftersom det bedömts att målgruppen inte talar svenska (gäststudenter t.ex.). I många fall har dock den sökande stödpersoner som talar svenska, men inte så bra engelska, vilket gör det svårare för dem att använda tjänsterna. Ett principiellt ställningstagande behövs om vilka språk tjänster ska finnas på. Privatpersoner som använder Migrationsverkets e-tjänster. Har aktiviteten genomförts? 2011: Vissa webbansökningar finns bara på engelska 2012: Vissa webbansökningar finns bara på engelska 2013: Beslut har tagits om att alla Migrationsverkets e-tjänster ska finnas på svenska. Vid behov ska de översättas till andra språk. Inga nya aktiviteter har genomförts. Nya e-tjänster ska alltid finnas på svenska. Äldre e-tjänster

10 10 (35) översätts successivt till svenska Översätta mer av informationen på webbplatsen till andra språk Migrationsverkets målgrupp består till största delen av människor som inte har svenska eller engelska som modersmål. Mer information på det egna språket gör det enklare att förstå och ta till sig informationen. I första hand bör grundinformationen om hur man söker arbetstillstånd och tillstånd för att flytta till någon i Sverige översättas till fler språk. Privatpersoner som söker uppehållstillstånd i Sverige. Räkna antalet språk som informationen för denna målgrupp webbplatsen finns på. 2011: Huvuddelen av informationen till sökande finns bara på svenska och engelska. Den information som riktar sig till asylsökande finns på fler språk, men ligger i pdfdokument. 2012: Oförändrat läge jämfört med : Det har under 2013 fattats beslut på att översätta grundinformationen om hur man söker arbetstillstånd och tillstånd för att flytta till någon i Sverige till fler språk. Detta ska genomföras under Ingångar med grundinformation har skapats på 21 språk utöver svenska och engelska. Vilken information som översatts varierar mellan språken. Arbetstillstånd: Arabiska, franska, kinesiska, persiska, ryska, spanska och thailändska. Familjeanknytning: arabiska, kinesiska och somaliska Skydd och asyl: albanska, amhariska, arabiska, armeniska, azerbajdzjanska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, franska, kurmandji, mongoliska, pashto, persiska, romani arli, ryska, somaliska, sorani, spanska, tigrinska, uzbekiska. Webbplatsen är mer tillgänglig för dem som inte har svenska eller engelska som modersmål.

11 11 (35) Utvärdera begriplighet och användbarhet i e-tjänst och webbdelar kopplat till e-tjänst Att informationen är lätt att förstå och att e-tjänster är enkla att använda är viktigt för alla, men särskilt för människor med lässvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripligheten och användbarheten på webbplatsen och i e- tjänsterna ska därför analyseras. Privatpersoner som söker uppehållstillstånd, samt stödjande personer. Expertutvärdering av externa konsulter. 2011: Ingen liknande extern mätning gjordes. 2012: Ingen liknande extern mätning gjordes. 2013: Webbplatsen bedömdes i huvudsak ha ett bra språk. Konsulterna kom med förslag till förbättringar som lett till förslag till utvecklingsinsatser E-tjänsterna ansågs vara tydliga och användbara. Konsulterna kom dock med förslag till förbättringar. Det är inte bestämt när detta ska åtgärdas. Språk och innehåll på webbplatsen utvärderades utifrån Språkrådets rekommendationer kring klarspråk av externa konsulter (inte samma som genomförde arbete 2013). De granskade webbsidorna bedömdes ha en generellt god kvalitet och användbarhet. Enligt utvärderingen varierade dock kvaliteten mellan olika sidor. För att säkerställa en jämn kvalitet lämnade konsulterna ett antal rekommendationer och förslag till utvecklingsområden för att säkerställa en jämn kvalitet. Konsulterna ledde också en utbildning för berörd personal (se aktivitet 3.1.2). Informationen på webbplatsen och i e-tjänsterna ska vara lätt att förstå och använda. Fokusområde: 2.2 Informationen ska vara lätt att nå Migrationsverkets medier ska vara tillgängliga Erbjuda information i alternativa format Personer som har svårt att ta till sig skriven information kan ha lättare att tillgodogöra sig denna i alternativa format, t.ex. ljudfiler. Det ska därför skapas en möjlighet för dem att beställa in-

12 12 (35) formation i alternativa format, t.ex. ljudfiler. Människor som har svårt att tillgodogöra sig skriftlig information. Har aktiviteten genomförts? 2011: Till viss del. 2012: Till viss del. 2013: På Migrationsverkets nya webbplats finns nu en sida där man kan beställa information i alternativa format. Inga nya aktiviteter har genomförts. Målgruppen kan få information i det format de efterfrågar Faktablad på webben förs över till html-format De faktablad som delas ut till asylsökande finns på webben bara som pdf-filer. Dessa är sämre ur tillgänglighetssynpunkt. Genom att föra över dem till html-sidor, blir de lättare att använda ihop med hjälpmedel och fungerar dessutom bättre med mobila enheter. Det löser också de problem som asylsökande haft med att de måste ha rätt version av pdf-läsare. Synskadade asylsökande. Alla asylsökande. Har aktiviteten genomförts? 2011: Asylinformationen fanns bara i pdf-format. 2012: Asylinformationen fanns fortfarande bara i pdf-format. De omarbetades för ska bli mer lättillgängliga vad gäller utseende och innehåll genom att språket förbättrades och fler bilder används. 2013: Beslut har tagits att under 2014 flytta faktabladsinformationen till html-format. Tolv faktablad på (som mest) 20 språk har överförts till htmlformat. Asylinformationen på webben är mer tillgänglig Förklara asylprocessen med film För att öka förståelsen för de olika stegen i asylprocessen behöver den muntliga och skriftliga informationen kompletteras

13 13 (35) med information i andra format. Inte minst eftersom läskunskapen varierar bland de asylsökande. Genom att skapa informationsfilmer på några av de stora språken bland de asylsökande bör dessa få bättre möjligheter att förstå och ta till sig informationen om asylprocessen. Asylsökande. Har aktiviteten genomförts? 2011: Projektet Film i asylprocessen, som drevs av Migrationsverket och medfinansierades av Europeiska flyktingfonden startade Upprinnelsen var det behov som det tidigare projektet Sökandeinformation i samverkan (också det medfinansierat av Europeiska flyktingfonden) visat på. Syftet var att ta fram ett nytt mer lättbegripligt och lättillgängligt kompletterade informationsmaterial om asylprocessen. 2012: Projektet avslutades Då hade tolv korta animerade filmer på åtta olika språk och berättarröster tagits fram. Filmerna finns sedan februari 2012 tillgängliga på Migrationsverkets webbplats. 2013: Filmerna har under 2013 visats sammanlagt cirka gånger per månad. I slutet av året kompletterades de med undertexter och teckentolkning (se aktivitet och ). Filmerna har laddats upp på YouTube för att ge dem ökad spridning. Under året sågs de sammanlagt gånger (olika sätt att mäta statistiken gör det svårt att jämföra med tidigare år). Ovanstående summa omfattar uppladdning av teckenspråksfilmerna som sågs sammanlagt gånger. Fler asylsökande förstår asylprocessen Texta Migrationsverkets filmer En film med speakertext är otillgänglig för den som är hörselskadad. Genom att förse filmer med undertexter görs de tillgängliga för dessa. Även för den utan hörselproblem fungerar textremsan som ett komplement som gör det lättare att tillgodogöra sig informationen. Speakertexten i asylfilmerna ska därför kompletteras med undertexter på respektive språk. Asylsökande (och andra) med hörselproblem.

14 14 (35) Har aktiviteten genomförts? 2011: Fanns inte då. 2012: Fanns inte då. 2013: 12 filmer om asylprocessen på sex olika språk (alltså totalt 72 filmer) har försetts med undertexter. En ny film om hur man bokar tid för besök på Migrationsverket har laddats upp på YouTube. Filmen finns på arabiska, engelska, somaliska och svenska. Hittills har de svenska och engelska versionerna försetts med undertexter. Den talade informationen i asylfilmerna är tillgänglig för hörselskadade Teckentolka Migrationsverkets filmer För döva är teckenspråk förstaspråket och det räcker alltså inte med undertexter. De tolv asylfilmerna ska därför teckentolkas. Döva asylsökande (och andra döva) Har aktiviteten genomförts? 2011: Fanns inte då. 2012: Fanns inte då. 2013: De tolv asylfilmerna finns nu i teckentolkad version. Inga nya aktiviteter har genomförts. Den talade informationen i asylfilmerna är tillgänglig för döva Göra uppläsningstjänsten på webben mer synlig Att få text uppläst samtidigt som man läser dem är ett stöd för människor med lässvårigheter eller med bristande språkkunskaper. Användandet av uppläsningstjänsten är dock lågt. Genom att göra uppläsningstjänsten på webben mer synlig kan användandet öka. Människor med språk- och lässvårigheter eller med bristande språkkunskaper. Mätning av hur mycket uppläsningstjänsten används. 2011: Mätning visar att det var klick på uppläsningstjänsten under året.

15 15 (35) 2012: Länken till lyssnafunktionen flyttades närmre texterna, vilket ledde till ökat användande. Mätning visar att det var klick på uppläsningstjänsten. 2013: Mätning visar att det var totalt var det klick på uppläsningstjänsten. I den nya webbplats som lanserades i december 2013 flyttades länken ännu närmare texterna, kompletterades med en ikon och fick ny utformning. Under årets två sista veckor ökade användande med 65 procent jämfört med samma period Effekterna av den flyttade länken blir märkbara: under året var det sammanlagt klick på uppläsningstjänsten, en ökning med 59 procent mot året före. Fler använder uppläsningstjänsten eftersom den är lättare att hitta Öka antalet e-tjänster Tillgången till webbtjänster innebär i sig en ökad grad av tillgänglighet då sökanden kan genomföra ansökningsprocessen med färre personliga besök än tidigare och inte behöver kunna läsa pappersblanketter. Fler av Migrationsverkets tjänster bör därför vara tillgängliga på webben. - Tillstånds- och medborgarskapssökande privatpersoner. - Andra parter i migrationsprocessen, t.ex. kommuner, landsting. Har aktiviteten genomförts? 2011: Under 2011 och åren dessförinnan har Migrationsverket tagit fram flera tjänster genom vilka sökanden kan lämna in sina ansökningar, t.ex. ansöka om visum och uppehållstillstånd för studier. 2012: Migrationsverket utökade ytterligare antalet webbaserade tjänster under året. 2013: Nya e-tjänster utvecklats eller vidareutvecklats: tidsbokning, ansökningar om statsbidrag till kommuner och landsting. Ny och förenklad ansökningstjänst för arbetstagare lanserad. Det blir enklare för människor med funktionsnedsättning att lämna in ansökningar och utföra andra ärenden.

16 16 (35) Mätning på användningen av webbplatsen Genom att mäta och analysera besökares beteende på webbplatsen skapas underlag för att fortsätta utveckla webbplatsen och anpassa den efter användarnas behov. Det går t.ex. se om människor hittar till informationen om alternativa format. Webbutvecklare, webbförvaltare, webbdesigner, webbredaktörer m.fl. inom Migrationsverket. Har aktiviteten genomförts? 2011: Inga systematiska analyser gjordes av besöksstatistiken. 2012: Migrationsverket installerade verktyg för att detaljerat mäta och analysera besökares beteende på webbplatsen. 2013: Regelbundna analyser görs av hur besökarna agerar på webbplatsen. Dessa analyser var ett av underlagen när den nya webbplatsen utformades under året. Fortsatta analyser av hur besökarna agerar på webbplatsen, vilka används för större och mindre justeringar på webbplatsen. Webbplatsen blir bättre anpassad efter besökarnas behov. Fokusområde: 2.3 Migrationsverkets webbplats ska uppfylla kraven på tillgänglighet Ta fram checklista för utvecklandet av tillgängliga webbplatser Kraven i WCAG 2.0 (internationella tillgänglighetsriktlinjer) och e-delegationens vägledning är viktiga för att en webbplats ska fungera väl för användare med funktionsnedsättning. Samtidigt är kraven omfattande och därför är det bra att sammanfatta dessa i en checklista. Denna ska kunna användas i utvecklandet av Migrationsverkets webbplatser och e-tjänster - och för att utvärdera hur tillgängliga dessa är. En checklista över kraven i WCAG 2.0 och e-delegationens vägledning anpassad efter Migrationsverkets förhållanden ska tas fram tillsammans med konsulter från Funka Nu. Webbutvecklare, webbförvaltare, webbdesigner, webbredaktörer m.fl. inom Migrationsverket. Har checklista tagits fram eller inte?

17 17 (35) 2011: Ingen checklista fanns. 2012: Ett första utkast till checklista för e-tjänsterna togs fram. 2013: En checklista över tillgänglighetskraven har tagits fram. Inga nya aktiviteter har genomförts. Checklistan används i all utveckling av webbplatser och för regelbunden utvärdering av dessa Bygga webbplatsen enligt standarder för tillgänglighet på webben Kraven i WCAG 2.0 (internationella tillgänglighetsriktlinjer) och e-delegationens vägledning är viktiga för att en webbplats ska fungera väl för användare med funktionsnedsättning. När Migrationsverket bygger om webbplatsen ska den följa standarder för webben, riktlinjerna i WCAG 2.0 och e-delegationens vägledning. Expertgranskning av extern konsult utifrån checklistan som tas upp i aktivitet : Ingen expertgranskning gjordes. 2012: Ingen expertgranskning gjordes. 2013: En utvärdering av den nya webbplatsen visade att av de 66 punkterna i checklistan var: - 23 punkter uppfyllda - 12 punkter delvis uppfyllda - 17 punkter inte uppfyllda - 14 punkter inte relevanta En utvärdering av de punkter som inte var uppfyllda i 2013 års utvärdering gjordes under året, denna gång av interna resurser. Resultatet var att det återstår: - 12 punkter som bara är delvis uppfyllda - 10 punkter som inte är uppfyllda Vissa av punkterna beror på faktorer utanför myndighetens kontroll (programmeringskod som skapas av publiceringsverktyget, leverantörer, m.m.) vilket gör det svårt att på kort sikt åtgärda alla punkter. I slutet av 2014 införskaffades ett verktyg för kvalitetskontroll av kod, länkar och stavning, vilket kommer att underlätta arbetet med att upprätthålla god tillgänglighet.

18 18 (35) Vår webbplats uppfyller kraven i checklistan och fungerar bättre för användare med funktionsnedsättning Bygga om webbplatsen i följsam webbdesign De mobila enheterna har blivit ett viktigt verktyg för personer med funktionsnedsättning eftersom de innehåller funktioner som t.ex. talsyntes. Då många utvecklingsländer inte bygger ut sina fasta nät är det troligt att våra målgrupper väljer att besöka Migrationsverkets webbplats via andra enheter än en vanlig dator. Följsam (responsiv) webbdesign gör att en webbplats anpassar sig efter den utrustning användaren har. När Migrationsverket bygger om webbplatsen ska det göras i följsam (responsiv) webbdesign, så att den fungerar i mobila enheter. Besökare på webbplatsen med mobila enheter Har aktiviteten genomförts? 2011: Vid ombyggnad av webbplatsen kontrollerades att den överhuvudtaget gick att nå med mobila enheter, däremot inte hur användbar den var. 2012: Ingen förändring. Vid en mätning i november använde 16 procent av besökarna mobila enheter. 2013: Vid mätning i november använde 28 procent av besökarna mobila enheter. I december byggdes webbplatsen om i följsam webbdesign. Vid tester fungerar den bra i mobila enheter. Ett löpande arbete pågår för att förbättra webben för dessa besökare. I november 2014 kom 32 procent av besöken från mobila enheter. Det blir lättare för målgruppen att använda vår webbplats eftersom den är tillgänglig oavsett användarens utrustning Säkerställa att färger på webbplats och i tryck inte används på ett sätt som hindrar tillgängligheten Felaktiga kontraster eller felaktigt använda färger gör det svårare för människor som är syn/färgsvaga eller dyslektiker att tillgodogöra sig innehållet. Det behöver därför säkerställas att färger på

19 19 (35) 2011: - den nya webbplatsen och i tryck har tillräcklig kontrast. Människor som är syn- eller färgsvaga, dyslektiker Har aktiviteten genomförts? 2012: : Ett verktyg för att säkerställa konstrast för färg-/synsvaga på webb och i tryck har införskaffats och använts vid designen av den nya webbplatsen. Vid granskningen (se aktivitet 2.3.2) var denna punkt uppfylld. Inga nya aktiviteter har genomförts. Webbplatsen blir bättre för målgruppen genom att valet av färger inte hindrar tillgängligheten. 2011: Ta med tillgänglighetskrav i upphandlingar inom kommunikationsområdet I de fall Migrationsverket anlitar externa leverantörer är det viktigt att säkra att de har kompetens att leverera material som fyller kraven på tillgänglighet. Vid upphandlingar av tjänster inom kommunikationsområdet ska det ställas krav på kunskap om tillgänglighet. Leverantörer till Migrationsverket. Har aktiviteten genomförts? 2012: : Krav på kunskap om tillgänglighet och gällande regler ställts vid upphandling av: - skyltar till och i Migrationsverkets lokaler - layout och formgivning av trycksaker och webb. Krav på kunskap om tillgänglighet har ställts vid upphandling av produktion av filmer, visitkort. Bättre tillgänglighet i det material som externa leverantörer levererar.

20 20 (35) Fokusområde: 2.4 Ledning och styrning avseende tillgänglighetsperspektivet 2011: Skriva in kravet på tillgänglighet i styrdokument inom kommunikationsområdet För att området tillgänglighet ska nå förankring genom Migrationsverkets organisation måste det tydligt uttalas i samtliga styrdokument. Migrationsverkets personal. Finns kravet i aktuellt dokument? 2012: : Kravet på tillgänglighet har skrivits in i förvaltningsplanen för det s.k. förvaltningsobjektet Kommunikation (som omfattar Migrationsverkets webbplats, intranät m.fl. informationswebbar) Kommunikationsenheten har tagit fram en tillgänglighetsplan för arbetet med tillgänglighetsmålen inom delmålet kommunikation. En utvecklad tillgänglighetsplan inom kommunikationsområdet togs fram inför Genom att tillgänglighetsperspektivet tydligt framgår i styrande dokument ökar förståelsen för dess prioritet och perspektivet beaktas i högre grad.

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

1) Introduktion i tillgänglighet

1) Introduktion i tillgänglighet 1) Introduktion i tillgänglighet Inledningsvis genomför vi en orientering i vad tillgänglighet betyder för både användare och den egna personalen. Vi kommer att ta upp de grundläggande idéerna bakom de

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Directa och Diversa utveckling och delaktighet

Directa och Diversa utveckling och delaktighet Flerspråkig service inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet i Directas och Diversas perspektiv 1. Inledning Uppdraget kring flerspråkiga medarbetare fanns med redan i ursprungsidén bakom projekten Diversa

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Sida 1 av 7 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Delredovisning: Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

handlingsplan för tillgänglighet

handlingsplan för tillgänglighet Checklista handlingsplan för tillgänglighet Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är ett

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Kvartalsrapport juni augusti 2013

Kvartalsrapport juni augusti 2013 Kvartalsrapport juni augusti 2013 Från projektledarens horisont Det har varit sommar och många av mina kollegor både på riksförbundets kansli och projektorterna har haft semester. Själv har jag arbetat

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer