Generaldirektören. Migrationsverkets mål och inriktningsmål i den handikappolitiska strategin:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektören. Migrationsverkets mål och inriktningsmål i den handikappolitiska strategin:"

Transkript

1 Bfd Generaldirektören Justitiedepartementet STOCKHOLM Rapport om Migrationsverkets arbete under 2014 för genomförande av regeringens handikappolitiska strategi S211/8810/FST (delvis) Under 2011 beslutade regeringen om genomförande av en handikappolitisk strategi för Tjugotvå statliga myndigheter har fått i uppdrag att senast den 15 mars varje år under perioden komma in med en särskild rapport till regeringen. I rapporten ska myndigheterna redovisa genomförda insatser, resultat och effekter, samt göra en lägesbedömning. Med utgångspunkt från förra årets rapport redovisas utvecklingen av arbetet på området under 2014, resultatet av det arbete som har inletts samt de åtgärder som planeras. Migrationsverkets mål och inriktningsmål i den handikappolitiska strategin: 1. Den fysiska tillgängligheten till Migrationsverkets lokaler för personer med funktionsnedsättning ska öka. 2. Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med Migrationsverket och ta del myndighetens information och tjänster ska öka. Myndigheterna på rättsområdet, dit Migrationsverket hör, har som inriktningsmål fått uppdraget: 3. Kompetensen hos myndigheterna inom rättsväsendet kring förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättningar ska ytterligare stärkas. Migrationsverket Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress Norrköping Telefon Telefax E-post

2 2 (35) Rapportsammanfattning Årets rapport bygger vidare på den form som togs fram inför förra rapporteringstillfället. Aktiviteterna redovisas under respektive mål och de fokusområden som då definierades. Inom mål 1, Fysisk tillgänglighet, fortsätter arbetet med att öka den fysiska tillgängligheten. Vid etableringar i nya lokaler säkras tillgängligheten genom tillämpning av Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler samt Boverkets regelverk om tillgänglighet. Av Migrationsverkes nya lokalförsörjningsstrategi, som är under framtagande, kommer det att framgå att lokalerna ska ge förutsättningar för myndighetens arbete med tillgänglighet. En tillgänglighetsinventering av Migrationsverkets samtliga administrativa lokaler genomfördes 2013 och arbetet med att upphandla åtgärder för att avhjälpa de brister som framkom genom inventeringen har inletts. Inom mål 2, Tillgänglig information, kommunikation och tjänster, har flera insatser gjorts under 2014 för att göra Migrationsverkets information lättare att förstå. Alla berörda inom asylprövningen har utbildats i att skriva begripliga beslut. Webbinformationen har analyserats och personal utbildats i att skriva begripligt för webben. Grundläggande information på den externa webbplatsen har översatts till en lång rad språk och information till asylsökande flyttats från pdf- till html-format. Inom mål 3, Kompetensen ska stärkas, har kunskap om vilka behov av stöd som föreligger på grund av psykisk ohälsa hos asylsökande, boende hos Migrationsverket, ökat genom en undersökning som avslutades under året. Etablerad utbildningssatsning inom barnperspektivet har fortgått under Under året beslutades också Migrationsverkets plan för lika rättigheter och möjligheter. Det förtjänar, utifrån Migrationsverkets perspektiv, att nämnas att verket 2014 av Myndigheten för delaktighet utsetts till årets bubblare som går till den myndighet som under året tagit det största klivet framåt i arbetet med tillgänglighet. Motiveringen till utmärkelsen lyder: Migrationsverket har på ett föredömligt sätt tagit ett helhetsgrepp kring uppdraget och genomfört starka insatser på flera nivåer för att nå delmålen. Myndigheten har satsat på kompetenshöjning hos personalen, inventerat samtliga lokaler och på ett exemplariskt sätt ökat tillgängligheten till myndighetens information och kommunikation, bland annat genom att ta fram en ny tillgänglig webbplats.

3 3 (35) Denna rapportering har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av experten Patrik Ernfridsson och Peter Eriksson. I beredningen har också avdelningschefen Willis Åberg deltagit. Anders Danielsson Kopia till: Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Box Sundbyberg

4 4 (35) Mål 1 Fysisk tillgänglighet Den fysiska tillgängligheten till Migrationsverkets lokaler för personer med funktionsnedsättning ska öka. målet Migrationsverket är en kundintensiv verksamhet som präglas av många kundbesök i verkets lokaler. Myndigheten har kontor på ett 50-tal platser i landet dit kunder, främst personer som ansöker om olika former av uppehållstillstånd, vänder sig för att personligen framföra sina ärenden. Detta ställer stora krav på att det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt ta sig till verkets lokaler, att komma in i kundzoner och att framföra sina ärenden till personalen i receptioner och expeditioner, samt att träffa handläggare i kundzonernas särskilda utredningsrum. Lika viktigt är det att Migrationsverkets personal, knappt personer (samt konsulter), har en effektiv och attraktiv arbetsplats i ändamålsenliga lokaler som inte begränsar möjligheten att tillvarata de enskilda medarbetarnas kompetens genom brister i lokalernas tillgänglighet. I verkets lokalprogram, som är ett styrande dokument i myndighetens beställning av lokaler hos hyresvärdarna, ställs krav på att de lokaler Migrationsverket hyr ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Målsammanfattning Under året påbörjades arbetet med att upphandla konsult för åtgärdande av de tillgänglighetsbrister som framkom av den tillgänglighetsinventering som genomfördes under Migrationsverkets expansion har tilltagit under året och antalet medarbetare har ökat med en femtedel. Detta har ställt stora krav på verkets kapacitet att anskaffa arbetslokaler vilket i sin tur medfört att upphandlingen av konsulttjänsten har fördröjts men väntas bli klara Fokusområde: 1.1 Administrativa lokaler Inventera och åtgärda tillgänglighetsbrister i Migrationsverkets samtliga administrativa lokaler Inventera den fysiska tillgängligheten i Migrationsverkets samtliga administrativa lokaler. Ta fram och implementera en handlingsplan för att åtgärda bristerna. Kunder och anställda. - Räkna antalet inventerade lokaler. - Räkna antalet åtgärdade lokaler.

5 5 (35) 2011: En omfattande uppgradering av den fysiska tillgängligheten i verkets huvudkontor i Norrköping genomfördes. Verket genomförde ett Kundserviceprojekt som bland annat resulterade i skapandet av ett så kallat Kundcenterkoncept. Under utvecklingen av konceptet anlitades en tillgänglighetsexpert som fick ta del av de skisser, planer och intentioner som funnits i projektet. Förslag till förbättringsåtgärder ur ett tillgänglighetsperspektiv (totalt 27 punkter) presenterades och dessa har legat till grund för utveckling och anpassning av de lokaler som ska används i framtidens kundcenter. Förslagen har dessutom arbetats in i det lokalprogram som använts vid skapandet av det nya Kundcentret vid verkets huvudkontor. Kundcentret i Norrköping kommer att stå som förebild för övriga kundcentra som byggs för verksamheten runtom i landet. Planen är att bygga ett tiotal kundcentra med början i Stockholm, Göteborg och Malmö, utöver det befintliga i Norrköping. En tillgänglighetsinventering av verkets mest besöksfrekventa kontor genomfördes för att ge en samlad bild av den fysiska tillgängligheten till verkets lokaler. 2012: I slutet av 2012 träffades en överenskommelse med en konsult om att inventera tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till Migrationsverkets samtliga lokaler. Resultatet av inventeringen kommer att ligga till grund för arbetet med att öka den fysiska tillgängligheten till verkets lokaler runtom i landet. Resultatet visar att det råder stor skillnad på tillgängligheten mellan verkets olika lokaler. 2013: Samtliga Migrationsverkets administrativa lokaler har inventerats enligt Handisams bedömningsmall för tillgängliga lokaler. 341 brister identifierades. Verket har under året etablerat sig i nya, tillgängliga lokaler i bland annat Malmö, Borås, Jönköping, Norrköping och Stockholm. Under 2014 planerar vi att arbeta med att åtgärda tillgänglighetsbrister i 18 av våra 55 kontor runtom i landet är målet att klara av ytterligare 35 kontor. Därutöver har vi 2 kontor som vi inte har för avsikt att åtgärda eftersom vi planerar för att går ut dessa lokaler. Under året har arbetet med att etablera avtal med leverantör som ska åtgärda identifierade tillgänglighetsbrister pågått. Arbetet har emellertid fördröjts då Migrationsverkets expansion har tilltagit

6 6 (35) under året och antalet medarbetare har ökat med en femtedel. Detta har ställt stora krav på verkets kapacitet att anskaffa arbetslokaler vilket i sin tur medfört att upphandlingen av konsulttjänsten har fördröjts men väntas bli klara under första halvåret Tillgänglighetsbrister i Migrationsverkets samtliga administrativa lokaler är inventerade och åtgärdade Säkra att tillgänglighetsaspekten omfattas av Migrationsverkets lokalprogram (strategidokument för lokalförsörjning). De styrdokument som ingår i Migrationsverkets lokalprogram omfattar bl.a. lokalförteckning, sambandsanalys och funktionsbeskrivning. I dessa dokument ska tillgänglighetsaspekten tydliggöras för att öka tillgängligheten till verkets lokaler i samband med hyresgästanpassningar och nyetableringar. Kunder och anställda. Bedöma om tillgänglighetsaspekten omfattas av Migrationsverkets lokalprogram (strategidokument för lokalförsörjning) 2011: Ett lokalprogram skapades. 2012: : En revidering av verkets lokalprogram har påbörjats och finns med i verksamhetsområde administrations genomförandeplan för Under året har arbetet med revidering fortgått. Vi bedömer att tillgänglighetsaspekten är tydligt inskriven i styrdokument såsom lokalförsörjningsstrategi och handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser.

7 7 (35) Mål 2 Tillgänglighet i information, kommunikation och tjänster Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med Migrationsverket och ta del av myndighetens information och tjänster ska öka. målet En stor del av Migrationsverkets målgrupp kommer från andra länder och det största tillgänglighetsproblemet är därför språket. Många som söker uppehållstillstånd har dåliga eller inga kunskaper i svenska (eller engelska). Detta ställer krav på att Migrationsverkets kommunikation är enkel, tydlig och begriplig. Av samma orsaker är det centralt att Migrationsverket kommunicerar med målgrupperna på flera olika sätt, inte bara via skrift och tal. Genom att bli bättre inom båda dessa områden innebär det också en förbättring för personer med funktionsnedsättning. Internet har förenklat livet för många med funktionsnedsättning. Det är viktigt att Migrationsverkets webbplats och e-tjänster är utformade så att de är användbara för människor med funktionsnedsättning och fungerar med olika hjälpmedel. Fyra fokusområden har identifierats: Migrationsverkets information ska vara lätt att förstå informationen ska vara tillgänglig Information ska vara lätt att nå Migrationsverkets medier ska vara tillgängliga Migrationsverkets webbplats ska uppfylla kraven på tillgänglighet Ledning och styrning avseende tillgänglighetsperspektivet Målsammanfattning Flera insatser har gjorts för att göra Migrationsverkets information lättare att förstå. Under 2014 har alla berörda inom asylprövningen utbildats i att skriva begripliga beslut. Analyser av webbinformationen har gjort och personal utbildats i att skriva begripligt för webben. Grundläggande information på den externa webbplatsen har översatts till en lång rad språk. Information på webben har flyttats från pdf- till html-format och filmer har textats för att öka tillgängligheten. Tillgänglighetskontroller har gjorts av vår webbplats och besökarnas aktiviteter mäts löpande för att fånga upp behov av förändringar.

8 8 (35) Fokusområde: 2.1 Migrationsverkets information ska vara lätt att förstå informationen ska vara tillgänglig Förbättra begripligheten i verkets beslut För att sökande ska kunna ta tillvara sina rättigheter måste de kunna förstå Migrationsverkets beslut. Språket i besluten behöver vara enkelt, enhetligt och sakligt. Det som är viktigast ur mottagarens perspektiv bör lyftas fram och att det ska vara lättare att hitta i beslutet genom exempelvis informativa rubriker. Verkets resonemang och bedömning behöver också presenteras för läsaren på ett klart och tydligt sätt. - Privatpersoner som sökt olika typer av tillstånd och tar del av Migrationsverkets beslut. - Anhöriga och andra stödjande personer. - Internt påverkar arbetet Migrationsverkets handläggare, beslutsfattare och teamledare. - Har aktiviteten genomförts? 2011: : - - Mätning av antalet utbildningstimmar/alt. antalet utbildade personer 2013: De tidigare besluten analyserades för att se hur begripliga de var. Nya beslutsmallar för asylärenden har tagits fram. Utbildning har förberetts för alla handläggare, beslutsfattare och teamledare inom asylprövningen för att genomföras under Samtliga handläggare och beslutsfattare inom asylprövningen har under året utbildats i att skriva begripliga beslut, sammanlagt cirka 800 personer. Ett handläggningsstöd för beslutsskrivning har publicerats på intranätet. Det innehåller gemensamma språkliga riktlinjer som erbjuder medarbetarna konkret stöd i beslutsskrivningen. För 2015 planeras insatser för att öka begripligheten även i andra beslutstyper. Migrationsverkets beslut är lättare att förstå.

9 9 (35) 2011: Utveckla gruppinformationen till asylsökande Gruppinformation ges till alla vuxna asylsökande personer. Dessa kan sällan svenska och det är därför viktigt att det material som används är enkelt och bildbaserat för att presentationerna ska vara användbara. Utformningen av gruppinformationen ska därför utvecklas. Vuxna asylsökande personer. Har aktiviteten genomförts? 2012: En ny utformning av gruppinformationen togs fram och ska vara en standard för hela Migrationsverket. Materialet är mer pedagogiskt upplagt än tidigare och bygger på bilder för att gynna personer som har svårt att tillgodogöra sig skriftligt material. 2013: Gruppinformation har utvecklats ytterligare med enklare språk och fler bilder. Inga nya aktiviteter har genomförts. Fler asylsökande kan tillgodogöra sig innehållet i gruppinformationen Ta ställning till på vilka språk Migrationsverkets e- tjänster ska erbjudas Hittills har vissa webbansökningar bara funnits på engelska eftersom det bedömts att målgruppen inte talar svenska (gäststudenter t.ex.). I många fall har dock den sökande stödpersoner som talar svenska, men inte så bra engelska, vilket gör det svårare för dem att använda tjänsterna. Ett principiellt ställningstagande behövs om vilka språk tjänster ska finnas på. Privatpersoner som använder Migrationsverkets e-tjänster. Har aktiviteten genomförts? 2011: Vissa webbansökningar finns bara på engelska 2012: Vissa webbansökningar finns bara på engelska 2013: Beslut har tagits om att alla Migrationsverkets e-tjänster ska finnas på svenska. Vid behov ska de översättas till andra språk. Inga nya aktiviteter har genomförts. Nya e-tjänster ska alltid finnas på svenska. Äldre e-tjänster

10 10 (35) översätts successivt till svenska Översätta mer av informationen på webbplatsen till andra språk Migrationsverkets målgrupp består till största delen av människor som inte har svenska eller engelska som modersmål. Mer information på det egna språket gör det enklare att förstå och ta till sig informationen. I första hand bör grundinformationen om hur man söker arbetstillstånd och tillstånd för att flytta till någon i Sverige översättas till fler språk. Privatpersoner som söker uppehållstillstånd i Sverige. Räkna antalet språk som informationen för denna målgrupp webbplatsen finns på. 2011: Huvuddelen av informationen till sökande finns bara på svenska och engelska. Den information som riktar sig till asylsökande finns på fler språk, men ligger i pdfdokument. 2012: Oförändrat läge jämfört med : Det har under 2013 fattats beslut på att översätta grundinformationen om hur man söker arbetstillstånd och tillstånd för att flytta till någon i Sverige till fler språk. Detta ska genomföras under Ingångar med grundinformation har skapats på 21 språk utöver svenska och engelska. Vilken information som översatts varierar mellan språken. Arbetstillstånd: Arabiska, franska, kinesiska, persiska, ryska, spanska och thailändska. Familjeanknytning: arabiska, kinesiska och somaliska Skydd och asyl: albanska, amhariska, arabiska, armeniska, azerbajdzjanska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, franska, kurmandji, mongoliska, pashto, persiska, romani arli, ryska, somaliska, sorani, spanska, tigrinska, uzbekiska. Webbplatsen är mer tillgänglig för dem som inte har svenska eller engelska som modersmål.

11 11 (35) Utvärdera begriplighet och användbarhet i e-tjänst och webbdelar kopplat till e-tjänst Att informationen är lätt att förstå och att e-tjänster är enkla att använda är viktigt för alla, men särskilt för människor med lässvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripligheten och användbarheten på webbplatsen och i e- tjänsterna ska därför analyseras. Privatpersoner som söker uppehållstillstånd, samt stödjande personer. Expertutvärdering av externa konsulter. 2011: Ingen liknande extern mätning gjordes. 2012: Ingen liknande extern mätning gjordes. 2013: Webbplatsen bedömdes i huvudsak ha ett bra språk. Konsulterna kom med förslag till förbättringar som lett till förslag till utvecklingsinsatser E-tjänsterna ansågs vara tydliga och användbara. Konsulterna kom dock med förslag till förbättringar. Det är inte bestämt när detta ska åtgärdas. Språk och innehåll på webbplatsen utvärderades utifrån Språkrådets rekommendationer kring klarspråk av externa konsulter (inte samma som genomförde arbete 2013). De granskade webbsidorna bedömdes ha en generellt god kvalitet och användbarhet. Enligt utvärderingen varierade dock kvaliteten mellan olika sidor. För att säkerställa en jämn kvalitet lämnade konsulterna ett antal rekommendationer och förslag till utvecklingsområden för att säkerställa en jämn kvalitet. Konsulterna ledde också en utbildning för berörd personal (se aktivitet 3.1.2). Informationen på webbplatsen och i e-tjänsterna ska vara lätt att förstå och använda. Fokusområde: 2.2 Informationen ska vara lätt att nå Migrationsverkets medier ska vara tillgängliga Erbjuda information i alternativa format Personer som har svårt att ta till sig skriven information kan ha lättare att tillgodogöra sig denna i alternativa format, t.ex. ljudfiler. Det ska därför skapas en möjlighet för dem att beställa in-

12 12 (35) formation i alternativa format, t.ex. ljudfiler. Människor som har svårt att tillgodogöra sig skriftlig information. Har aktiviteten genomförts? 2011: Till viss del. 2012: Till viss del. 2013: På Migrationsverkets nya webbplats finns nu en sida där man kan beställa information i alternativa format. Inga nya aktiviteter har genomförts. Målgruppen kan få information i det format de efterfrågar Faktablad på webben förs över till html-format De faktablad som delas ut till asylsökande finns på webben bara som pdf-filer. Dessa är sämre ur tillgänglighetssynpunkt. Genom att föra över dem till html-sidor, blir de lättare att använda ihop med hjälpmedel och fungerar dessutom bättre med mobila enheter. Det löser också de problem som asylsökande haft med att de måste ha rätt version av pdf-läsare. Synskadade asylsökande. Alla asylsökande. Har aktiviteten genomförts? 2011: Asylinformationen fanns bara i pdf-format. 2012: Asylinformationen fanns fortfarande bara i pdf-format. De omarbetades för ska bli mer lättillgängliga vad gäller utseende och innehåll genom att språket förbättrades och fler bilder används. 2013: Beslut har tagits att under 2014 flytta faktabladsinformationen till html-format. Tolv faktablad på (som mest) 20 språk har överförts till htmlformat. Asylinformationen på webben är mer tillgänglig Förklara asylprocessen med film För att öka förståelsen för de olika stegen i asylprocessen behöver den muntliga och skriftliga informationen kompletteras

13 13 (35) med information i andra format. Inte minst eftersom läskunskapen varierar bland de asylsökande. Genom att skapa informationsfilmer på några av de stora språken bland de asylsökande bör dessa få bättre möjligheter att förstå och ta till sig informationen om asylprocessen. Asylsökande. Har aktiviteten genomförts? 2011: Projektet Film i asylprocessen, som drevs av Migrationsverket och medfinansierades av Europeiska flyktingfonden startade Upprinnelsen var det behov som det tidigare projektet Sökandeinformation i samverkan (också det medfinansierat av Europeiska flyktingfonden) visat på. Syftet var att ta fram ett nytt mer lättbegripligt och lättillgängligt kompletterade informationsmaterial om asylprocessen. 2012: Projektet avslutades Då hade tolv korta animerade filmer på åtta olika språk och berättarröster tagits fram. Filmerna finns sedan februari 2012 tillgängliga på Migrationsverkets webbplats. 2013: Filmerna har under 2013 visats sammanlagt cirka gånger per månad. I slutet av året kompletterades de med undertexter och teckentolkning (se aktivitet och ). Filmerna har laddats upp på YouTube för att ge dem ökad spridning. Under året sågs de sammanlagt gånger (olika sätt att mäta statistiken gör det svårt att jämföra med tidigare år). Ovanstående summa omfattar uppladdning av teckenspråksfilmerna som sågs sammanlagt gånger. Fler asylsökande förstår asylprocessen Texta Migrationsverkets filmer En film med speakertext är otillgänglig för den som är hörselskadad. Genom att förse filmer med undertexter görs de tillgängliga för dessa. Även för den utan hörselproblem fungerar textremsan som ett komplement som gör det lättare att tillgodogöra sig informationen. Speakertexten i asylfilmerna ska därför kompletteras med undertexter på respektive språk. Asylsökande (och andra) med hörselproblem.

14 14 (35) Har aktiviteten genomförts? 2011: Fanns inte då. 2012: Fanns inte då. 2013: 12 filmer om asylprocessen på sex olika språk (alltså totalt 72 filmer) har försetts med undertexter. En ny film om hur man bokar tid för besök på Migrationsverket har laddats upp på YouTube. Filmen finns på arabiska, engelska, somaliska och svenska. Hittills har de svenska och engelska versionerna försetts med undertexter. Den talade informationen i asylfilmerna är tillgänglig för hörselskadade Teckentolka Migrationsverkets filmer För döva är teckenspråk förstaspråket och det räcker alltså inte med undertexter. De tolv asylfilmerna ska därför teckentolkas. Döva asylsökande (och andra döva) Har aktiviteten genomförts? 2011: Fanns inte då. 2012: Fanns inte då. 2013: De tolv asylfilmerna finns nu i teckentolkad version. Inga nya aktiviteter har genomförts. Den talade informationen i asylfilmerna är tillgänglig för döva Göra uppläsningstjänsten på webben mer synlig Att få text uppläst samtidigt som man läser dem är ett stöd för människor med lässvårigheter eller med bristande språkkunskaper. Användandet av uppläsningstjänsten är dock lågt. Genom att göra uppläsningstjänsten på webben mer synlig kan användandet öka. Människor med språk- och lässvårigheter eller med bristande språkkunskaper. Mätning av hur mycket uppläsningstjänsten används. 2011: Mätning visar att det var klick på uppläsningstjänsten under året.

15 15 (35) 2012: Länken till lyssnafunktionen flyttades närmre texterna, vilket ledde till ökat användande. Mätning visar att det var klick på uppläsningstjänsten. 2013: Mätning visar att det var totalt var det klick på uppläsningstjänsten. I den nya webbplats som lanserades i december 2013 flyttades länken ännu närmare texterna, kompletterades med en ikon och fick ny utformning. Under årets två sista veckor ökade användande med 65 procent jämfört med samma period Effekterna av den flyttade länken blir märkbara: under året var det sammanlagt klick på uppläsningstjänsten, en ökning med 59 procent mot året före. Fler använder uppläsningstjänsten eftersom den är lättare att hitta Öka antalet e-tjänster Tillgången till webbtjänster innebär i sig en ökad grad av tillgänglighet då sökanden kan genomföra ansökningsprocessen med färre personliga besök än tidigare och inte behöver kunna läsa pappersblanketter. Fler av Migrationsverkets tjänster bör därför vara tillgängliga på webben. - Tillstånds- och medborgarskapssökande privatpersoner. - Andra parter i migrationsprocessen, t.ex. kommuner, landsting. Har aktiviteten genomförts? 2011: Under 2011 och åren dessförinnan har Migrationsverket tagit fram flera tjänster genom vilka sökanden kan lämna in sina ansökningar, t.ex. ansöka om visum och uppehållstillstånd för studier. 2012: Migrationsverket utökade ytterligare antalet webbaserade tjänster under året. 2013: Nya e-tjänster utvecklats eller vidareutvecklats: tidsbokning, ansökningar om statsbidrag till kommuner och landsting. Ny och förenklad ansökningstjänst för arbetstagare lanserad. Det blir enklare för människor med funktionsnedsättning att lämna in ansökningar och utföra andra ärenden.

16 16 (35) Mätning på användningen av webbplatsen Genom att mäta och analysera besökares beteende på webbplatsen skapas underlag för att fortsätta utveckla webbplatsen och anpassa den efter användarnas behov. Det går t.ex. se om människor hittar till informationen om alternativa format. Webbutvecklare, webbförvaltare, webbdesigner, webbredaktörer m.fl. inom Migrationsverket. Har aktiviteten genomförts? 2011: Inga systematiska analyser gjordes av besöksstatistiken. 2012: Migrationsverket installerade verktyg för att detaljerat mäta och analysera besökares beteende på webbplatsen. 2013: Regelbundna analyser görs av hur besökarna agerar på webbplatsen. Dessa analyser var ett av underlagen när den nya webbplatsen utformades under året. Fortsatta analyser av hur besökarna agerar på webbplatsen, vilka används för större och mindre justeringar på webbplatsen. Webbplatsen blir bättre anpassad efter besökarnas behov. Fokusområde: 2.3 Migrationsverkets webbplats ska uppfylla kraven på tillgänglighet Ta fram checklista för utvecklandet av tillgängliga webbplatser Kraven i WCAG 2.0 (internationella tillgänglighetsriktlinjer) och e-delegationens vägledning är viktiga för att en webbplats ska fungera väl för användare med funktionsnedsättning. Samtidigt är kraven omfattande och därför är det bra att sammanfatta dessa i en checklista. Denna ska kunna användas i utvecklandet av Migrationsverkets webbplatser och e-tjänster - och för att utvärdera hur tillgängliga dessa är. En checklista över kraven i WCAG 2.0 och e-delegationens vägledning anpassad efter Migrationsverkets förhållanden ska tas fram tillsammans med konsulter från Funka Nu. Webbutvecklare, webbförvaltare, webbdesigner, webbredaktörer m.fl. inom Migrationsverket. Har checklista tagits fram eller inte?

17 17 (35) 2011: Ingen checklista fanns. 2012: Ett första utkast till checklista för e-tjänsterna togs fram. 2013: En checklista över tillgänglighetskraven har tagits fram. Inga nya aktiviteter har genomförts. Checklistan används i all utveckling av webbplatser och för regelbunden utvärdering av dessa Bygga webbplatsen enligt standarder för tillgänglighet på webben Kraven i WCAG 2.0 (internationella tillgänglighetsriktlinjer) och e-delegationens vägledning är viktiga för att en webbplats ska fungera väl för användare med funktionsnedsättning. När Migrationsverket bygger om webbplatsen ska den följa standarder för webben, riktlinjerna i WCAG 2.0 och e-delegationens vägledning. Expertgranskning av extern konsult utifrån checklistan som tas upp i aktivitet : Ingen expertgranskning gjordes. 2012: Ingen expertgranskning gjordes. 2013: En utvärdering av den nya webbplatsen visade att av de 66 punkterna i checklistan var: - 23 punkter uppfyllda - 12 punkter delvis uppfyllda - 17 punkter inte uppfyllda - 14 punkter inte relevanta En utvärdering av de punkter som inte var uppfyllda i 2013 års utvärdering gjordes under året, denna gång av interna resurser. Resultatet var att det återstår: - 12 punkter som bara är delvis uppfyllda - 10 punkter som inte är uppfyllda Vissa av punkterna beror på faktorer utanför myndighetens kontroll (programmeringskod som skapas av publiceringsverktyget, leverantörer, m.m.) vilket gör det svårt att på kort sikt åtgärda alla punkter. I slutet av 2014 införskaffades ett verktyg för kvalitetskontroll av kod, länkar och stavning, vilket kommer att underlätta arbetet med att upprätthålla god tillgänglighet.

18 18 (35) Vår webbplats uppfyller kraven i checklistan och fungerar bättre för användare med funktionsnedsättning Bygga om webbplatsen i följsam webbdesign De mobila enheterna har blivit ett viktigt verktyg för personer med funktionsnedsättning eftersom de innehåller funktioner som t.ex. talsyntes. Då många utvecklingsländer inte bygger ut sina fasta nät är det troligt att våra målgrupper väljer att besöka Migrationsverkets webbplats via andra enheter än en vanlig dator. Följsam (responsiv) webbdesign gör att en webbplats anpassar sig efter den utrustning användaren har. När Migrationsverket bygger om webbplatsen ska det göras i följsam (responsiv) webbdesign, så att den fungerar i mobila enheter. Besökare på webbplatsen med mobila enheter Har aktiviteten genomförts? 2011: Vid ombyggnad av webbplatsen kontrollerades att den överhuvudtaget gick att nå med mobila enheter, däremot inte hur användbar den var. 2012: Ingen förändring. Vid en mätning i november använde 16 procent av besökarna mobila enheter. 2013: Vid mätning i november använde 28 procent av besökarna mobila enheter. I december byggdes webbplatsen om i följsam webbdesign. Vid tester fungerar den bra i mobila enheter. Ett löpande arbete pågår för att förbättra webben för dessa besökare. I november 2014 kom 32 procent av besöken från mobila enheter. Det blir lättare för målgruppen att använda vår webbplats eftersom den är tillgänglig oavsett användarens utrustning Säkerställa att färger på webbplats och i tryck inte används på ett sätt som hindrar tillgängligheten Felaktiga kontraster eller felaktigt använda färger gör det svårare för människor som är syn/färgsvaga eller dyslektiker att tillgodogöra sig innehållet. Det behöver därför säkerställas att färger på

19 19 (35) 2011: - den nya webbplatsen och i tryck har tillräcklig kontrast. Människor som är syn- eller färgsvaga, dyslektiker Har aktiviteten genomförts? 2012: : Ett verktyg för att säkerställa konstrast för färg-/synsvaga på webb och i tryck har införskaffats och använts vid designen av den nya webbplatsen. Vid granskningen (se aktivitet 2.3.2) var denna punkt uppfylld. Inga nya aktiviteter har genomförts. Webbplatsen blir bättre för målgruppen genom att valet av färger inte hindrar tillgängligheten. 2011: Ta med tillgänglighetskrav i upphandlingar inom kommunikationsområdet I de fall Migrationsverket anlitar externa leverantörer är det viktigt att säkra att de har kompetens att leverera material som fyller kraven på tillgänglighet. Vid upphandlingar av tjänster inom kommunikationsområdet ska det ställas krav på kunskap om tillgänglighet. Leverantörer till Migrationsverket. Har aktiviteten genomförts? 2012: : Krav på kunskap om tillgänglighet och gällande regler ställts vid upphandling av: - skyltar till och i Migrationsverkets lokaler - layout och formgivning av trycksaker och webb. Krav på kunskap om tillgänglighet har ställts vid upphandling av produktion av filmer, visitkort. Bättre tillgänglighet i det material som externa leverantörer levererar.

20 20 (35) Fokusområde: 2.4 Ledning och styrning avseende tillgänglighetsperspektivet 2011: Skriva in kravet på tillgänglighet i styrdokument inom kommunikationsområdet För att området tillgänglighet ska nå förankring genom Migrationsverkets organisation måste det tydligt uttalas i samtliga styrdokument. Migrationsverkets personal. Finns kravet i aktuellt dokument? 2012: : Kravet på tillgänglighet har skrivits in i förvaltningsplanen för det s.k. förvaltningsobjektet Kommunikation (som omfattar Migrationsverkets webbplats, intranät m.fl. informationswebbar) Kommunikationsenheten har tagit fram en tillgänglighetsplan för arbetet med tillgänglighetsmålen inom delmålet kommunikation. En utvecklad tillgänglighetsplan inom kommunikationsområdet togs fram inför Genom att tillgänglighetsperspektivet tydligt framgår i styrande dokument ökar förståelsen för dess prioritet och perspektivet beaktas i högre grad.

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande Tidiga insatser för asylsökande Asylsökande i Gävleborg 2016-11-01 1600 1400 1200 1000 800 600 EBO ABO 400 200 0 Källa: Migrationsverket Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande.

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande. Beslut 1(1) 2015-04-24 MUSIK WCDI/ET U CKIVC I Diarienummer: 0640/15 Handläggare: Marika Johansson Beslutande Stina Westerberg Föredragande Övriga i handläggningen deltagande Avdelningschefer Ärende Beslut

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Traineeprogrammet

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Flerspråkig webbtillgänglighet Vägledningen för flerspråkig information

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Material för utbildare steg 1 Datum: 160919 Den här utbildningen kan genomföras med hjälp av en kombination av föreläsningsstöd, filmer och tryckt material. Varje

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Material för att förstärka positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. 2 maj 2016

Material för att förstärka positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. 2 maj 2016 Material för att förstärka positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända 2 maj 2016 Förstudiens syfte: Förstärka positiv hälsoutveckling efter ankomst till Sverige och därigenom öka förutsättningarna

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Tillgänglig och anpassad information inom landstinget. Carin Bergman, kommunikatör

Tillgänglig och anpassad information inom landstinget. Carin Bergman, kommunikatör Tillgänglig och anpassad information inom landstinget 20151029 Carin Bergman, kommunikatör Agenda Vad menar vi med tillgänglig respektive anpassad information? Hur jobbar vi med tillgänglig och anpassad

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

handlingsplan för tillgänglighet

handlingsplan för tillgänglighet Checklista handlingsplan för tillgänglighet Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är ett

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

1) Introduktion i tillgänglighet

1) Introduktion i tillgänglighet 1) Introduktion i tillgänglighet Inledningsvis genomför vi en orientering i vad tillgänglighet betyder för både användare och den egna personalen. Vi kommer att ta upp de grundläggande idéerna bakom de

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer