Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige"

Transkript

1 OR Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige Varför arbetar vi mot barnfattigdom i Sverige? Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen har velat uppmärksamma vad detta innebär i ett välfärdsland som Sverige och hur denna rättighet efterlevs här. Vi har kopplat detta till artikel 2, som säkerställer att inget barn ska diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars sociala status och artikel 4 - staten ska säkerställa att alla rättigheter i Barnkonventionen uppfylls för alla barn i landet till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Hur mäter vi barnfattigdom? Rädda Barnen använder två mått för att mäta hur många barn som lever i fattigdom under ett givet år. Det gäller barn som lever i familjer som antingen: någon gång under året fått försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag); eller har s.k. låg inkomststandard, dvs. familjens inkomster täcker inte nödvändiga kostnader som boende, mat, kläder och försäkringar Vad är skillnaden mellan absolut och relativ fattigdom? Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. Fattigdom är ett komplext begrepp som innefattar mycket olika aspekter. Det går därför inte att alltid använda ett enda sorts mått när man diskuterar barnfattigdom. Rädda Barnen använder definitionen ovan när vi mäter hur många barn som lever i fattigdom. Detta för att vi anser att dessa mått kan relateras till vad som menas med skälig levnadsstandard i enlighet med Barnkonventionen artikel 27, samt att det är beständiga mått som möjliggör att se utvecklingen över tid, då dessa inte är beroende av övriga befolkningens inkomstökningar eller minskningar. När man däremot ska se på vilka åtgärder som har effekt på barnfamiljers ekonomi, måste man använda ett relativt fattigdomsbegrepp, för att kunna se vilken ekonomi familjen skulle haft utan åtgärden och också för att kunna jämföra situationen mellan olika inkomstgrupper. Rädda Barnen använder då oftast EU:s definition av at risk of poverty, vilket är en inkomst under 60 % av medianinkomsten i landet. I fördjupningsstudien, Välfärd - inte för alla, om den ekonomiska familjepolitiken, har vi använt det relativa måttet 60 % av medianinkomsten för att kunna se vilken effekt den ekonomiska familjepolitiken har på barnfamiljers ekonomi och om dess fattigdomsreducerande effekt avtagit. Detta hade vi inte kunnat se om vi använt Rädda Barnens vanliga mått. Dessutom var vi begränsade av vilken statistik som finns tillgänglig.

2 Tycker Rädda Barnen att försörjningsstödet är för lågt eftersom vi anser att det är ett mått på fattigdom? Vi har inte någon åsikt om försörjningsstödets riksnorm. Däremot anser vi att om ett barn lever i en familj som är tvungen att söka försörjningsstöd för att klara sina utgifter, så har man så pass knapp ekonomi så att man sannolikt har svårt att få pengarna att räcka till det nödvändigaste. Tanken med försörjningsstödet är att det ska vara ett tillfälligt stöd i en akut situation. Tyvärr ser vi dock idag att det långvariga beroendet av försörjningsstöd ökar, vilket tyder på att dessa familjer får svårare och svårare att få ett arbete och klara sin egen försörjning. Försäkringskassan 17 juni 2011: stand Varför finns det fattiga barn i Sverige? I mångt och mycket beror det på att dessa barns föräldrar inte har arbete/inte kan arbeta. Det är väldigt låg andel av barnen som lever i fattigdom som har föräldrar som arbetar. När det är så, handlar det i många fall om föräldrar som arbetar deltid. Att föräldrar inte kan arbeta kan bero på mycket. Det kan handla om sjukdom eller att man som ungdom eller nyanländ inte kommit in på arbetsmarknaden. Vilka grupper av barn löper högst risk för att leva i ekonomisk utsatthet? Genom alla år vi har studerat barnfattigdomen i Sverige ( ) så är det tre grupper av barn som alltid har högst risk: Barn till ensamstående föräldrar Barn till utrikes födda föräldrar Barn till unga föräldrar Är det så konstigt att man har det svårt ekonomiskt när man precis har kommit till ett nytt land som flykting? Barnfattigdomen bland nyanlända är betydligt högre än riksgenomsnittet, det är sant (69,4 % mot 13 %) och inte så överraskande. Det vi dock kan se är att denna överrepresentation fortsätter även efter att man har varit i Sverige i upp till 10 år: 3-5 års vistelsetid 52,5% 6-9 års vistelsetid 35,3 % 10 års vistelsetid 20,4 % I vår statistik finns inte heller asylsökande och papperslösa barn, som ännu inte fått uppehållstillstånd, med. Detta är en stor grupp barn som med största sannolikhet skulle falla in i vår definition av barnfattigdom.

3 Vad ska ingå i en handlingsplan? Hur ska den se ut? Rädda Barnen vill se en nationell handlingsplan, och även lokala handlingsplaner i kommunerna, som tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomsproblematiken. En handlingsplan ska innehålla en beskrivning av hur barnfattigdomen ser ut i landet/kommunen. Här är det viktigt att man tar hänsyn till barns egna upplevelser av att växa upp i en ekonomiskt utsatt situation. Därefter ska man samla alla åtgärder som måste till för att minska barnfattigdomen. Det kan handla om insatser på lång sikt som rör arbetsmarknadspolitik, integration, socialförsäkringar och den ekonomiska familjepolitiken. Det gäller också kortsiktiga lösningar, framförallt på kommunal nivå, som minskar konsekvenserna av att leva i fattigdom för barn, såsom förbud mot avgifter i skolan och kommunala musikskolan, förebyggande av vräkningar av barn, fritidsgårdar och fritidssysselsättningar, barnperspektiv i försörjningsstöd med mera. Det väsentliga med att samla alla åtgärder på detta sätt är att säkerställa att man vidtar de olika åtgärderna utifrån ett barnrättsperspektiv och ett barnperspektiv. Önskvärt är att man innan man skriver in vilka åtgärder man ska vidta, framförallt på lokal nivå, har pratat med barn för att höra vad de tycker att man bör göra. Dessa åtgärder ska ha tydliga mål och aktiviteter, tidsbestämmas, resurstillsättas (såväl finansiella som personella resurser) samt säkerställa att man har ett uppföljningssystem i handlingsplanen. Vad kan man konkret på kommunal nivå göra för att minska barnfattigdomen och dess konsekvenser? Anta en kommunal handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om frågan (se stycket ovan om handlingsplan på nationell nivå) Säkerställ ett barnperspektiv i utredningar om försörjningsstöd, så att bl.a. kostnaderna för barns fritidsaktiviteter ingår i försörjningsstödet, och att barnen hörs vid utredningar om detta Inga avgifter i skolan Minst två timmars lärarledd läxhjälp i veckan för alla elever Säkerställ att det finns fritidsgårdar i alla områden i kommunen Inför avgiftsfria fritidsaktiveter Se till att det finns meningsfulla kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar under skolloven Ha som målsättning att inga barn ska vräkas Förskola på obekväm arbetstid Gör barnkonsekvensanalyser inför varje beslut

4 Är det inte missvisande när de som arbetar i andra länder får låg inkomststandard och är med i vår statistik? Rädda Barnen använder sig av svensk offentlig statistik när vi tar fram våra rapporter om barnfattigdom. Denna statistik har en del brister som tyvärr även drabbar Rädda Barnens siffror. De som arbetar i andra länder har ingen registrerad inkomst i Sverige och därför finns denna kategori med. Rädda Barnen är medvetna om problemet med gränspendlare och vi skriver om detta i årsrapporten 2012:2. Den gruppen påverkar dock inte siffrorna i stort, och de kan därför ses som tillförlitliga. Dessutom finns en viss underskattning i Rädda Barnens statistik genom att de familjer med som lever med löneutmätning eller skuldsanering, där familjen under 5 år måste leva på existensminimum har en registrerad inkomst och därmed inte räknas som fattiga Barnfattigdomen har ökat ett par år och nu minskar den. Varför är det så? Det vi kan se från 90-talet och även nu i slutet på 00-talet är att andelen barn i fattigdom tydligt följer den ekonomiska situationen i landet och omvärlden. I tid av ekonomisk kris så ökar barnfattigdomen, medan den sjunker när ekonomin i landet går bra. Det behöver inte ha att göra med vilket parti som styr landet. Under hela 2000-talet såg vi en sjunkande barnfattigdom samtidigt blomstrade Sverige ekonomiskt slog den ekonomiska krisen till internationellt och påverkade även Sverige, vilket fick som konsekvens att barnfattigdomen ökade det året och fortsatte under 2009, då Sverige hade en djup ekonomisk svacka. Samma tendens såg vi på 90- talet, vilket ledde till att barnfattigdomen i slutet av den krisen var på de högsta nivåerna någonsin, 1997 låg barnfattigdomen på över 22 %. Den svenska ekonomin har nu hämtat sig något, men osäkerheten är stor inför hur det kommer att se ut de närmaste åren. Varför har fattigdomen ökat/minskat i vår kommun? Eftersom de bakomliggande orsakerna till barnfattigdom kan variera lokalt behöver varje kommun själv ta reda på vad som orsakat ökningen/minskningen. Förslagsvis kan man prata med kommunens beslutsfattare samt använda den mall för kartläggning som Rädda Barnen har tagit fram. Rädda Barnens lokalföreningar kan gärna uppmuntra beslutsfattarna i kommunen att göra en egen analys av problematiken med barnfattigdom, dess orsaker och konsekvenser. Utifrån denna analys kan man sedan arbeta fram en handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn i kommunen.

5 Vad kan jag göra för att hjälpa fattiga barn? Det första är att se till att man själv och ens omgivning är medvetna om att alla barn inte har samma ekonomiska situation och vara den som t.ex. sätter stopp för insamlingar till läraren där alla föräldrar förväntas bidra med t.ex. 50 kr. Man kan istället föreslå att man gör en anonym insamling där alla lägger vad man själv kan och vill. Då slipper den som inte har råd att vara den som tar ett sådant initiativ. Man kan ta kontakt med skolor lokalt och informera om vilka konsekvenser som följer av barnfattigdom och påverka dem att sluta ta ut avgifter för utflykter mm, och att man t ex säkerställer att det finns tillgång till cyklar, skridskor, skidor, datorer osv., som kan behövas i undervisningen och där skolor idag utgår från att alla barn har detta. Rädda Barnen anser att det är bra med utflykter och friluftsdagar som en del i undervisningen, men det är viktigt att skolans huvudman står för kostnaderna. Då det inte är möjligt kan klassen uppmuntras att gemensamt göra insamlingar genom att t ex panta burkar eller sälja kakor så att ingen behöver bidra med pengar hemifrån. Kan jag ge pengar till Rädda Barnen för att hjälpa fattiga barn? Du är varmt välkommen att antingen bli medlem (200 kr/år), eller bli givare och på så sätt stötta vårt arbete mot barnfattigdom. Du som blir medlem kan engagera dig i någon av Rädda Barnens drygt 200 lokalföreningar runt om i landet och på så sätt vara med oss och påverka för en förbättrad situation för barn i ekonomisk utsatthet. Rädda Barnen har ingen fond som barn kan söka medel från för sådant de inte själva har råd med, utan Rädda Barnen arbetar med påverkansarbete för att säkerställa att stat och kommuner tar sitt ansvar i enlighet med Barnkonventionen och säkerställer alla barns rätt till en skälig levnadsstandard. Varför gör inte Rädda Barnen något för att hjälpa barnen ekonomiskt? Rädda Barnen anser att det är statens (och kommunernas) ansvar att säkerställa att Barnkonventionen efterlevs. Det är inte vår uppgift att gå in och ta statens ansvar och t ex dela ut bidrag till enskilda barn och familjer. Många av våra lokalföreningar arbetar med flera direktstödsverksamheter så som läxhjälp, gratis fritidsaktiviteter, lovverksamheter, utlåning av fritidsmaterial mm. De arbetar också mycket med informationsspridning, kommunala undersökningar och påverkansarbete på de aktörer som påverkar barn levnadsvillkor lokalt. Ofta får de kommunala bidrag för att genomföra detta. Resultatet av aktiviteterna kan användas i vårt påverkansarbete.

6 Vi arbetar med att påverka beslutsfattare så att alla barn i hela landet får sin rätt till skälig levnadsstandard. Det kan till exempel handla om att se till att utsatta barn och familjer får tillräcklig information från myndigheterna om vilket stöd de faktiskt har rätt till. Många familjer känner inte till att de kan få bidrag för glasögon till barnen genom landstinget eller till barnens fritidsaktiviteter genom kommunens försörjningsstöd. Rädda Barnen jobbar också med det civila samhället och hållbar utveckling i områden där vi kan se ett ökat socialt utanförskap och hög andel barnfattigdom (På lika villkor). Målet är att skapa ett långsiktigt lokalt engagemang för barns rättigheter. Detta görs bland annat genom verksamheter som ungdomsgrupper och föräldragrupper med fokus på lokalt ägandeskap av engagemanget. Jag har läst att SCB och Socialstyrelsen har helt andra siffror för barnfattigdomen i min kommun. Varför? I undersökningen Sociala jämförelser om barn- och ungdomsvård, som publicerades 6 mars 2012, finns andelen barn i ekonomisk utsatthet med som ett jämförelsetal (undersökningen handlar i övrigt om kommunernas verksamhet inom området social barn- och ungdomsvård). Den studien använder ett annat mått på barnfattigdom, nämligen EU-måttet för risk författigdom, då den som har en inkomst som understiger 60 % av medianinkomsten i ett land anses fattig. Men, är inte arbete det enda sättet att lyfta folk ur fattigdom? Varför talar vi om den ekonomiska familjepolitiken? Arbetsmarknadspolitiska insatser tillsammans med integrationspolitik, utbildningspolitik, familjepolitik m.m. är det som kan bidra till att långsiktigt sänka nivåerna av barnfattigdom. Men det kommer alltid att finnas människor som av olika anledningar inte förmår etablera sig eller stanna kvar på arbetsmarknaden. Alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard, och inget barn får diskrimineras på grund av sina föräldrars ekonomiska situation. Staten har ett ansvar att stötta de föräldrar som inte själva förmår förse sina barn med denna skäliga levnadsstandard. En del av det stödet utgörs av den ekonomiska familjepolitiken (generella och behovsprövade bidrag, samt försäkringar). Varför är siffrorna så gamla? Offentlig statistik tar tid att framställa och har därför ungefär två års eftersläpning. Rädda Barnen använder senast tillgängliga uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) och bearbetar dessa, vilket också tar lite tid. Tyvärr går det inte att göra rapporterna mer aktuella än så.

7 Hur mycket pengar handlar det om? Låg inkomststandard: För 2010 var gränsvärdet SEK/månad för ett hushåll med en vuxen och ett barn och SEK/månad för en familj med två vuxna och två barn. Alla familjer med en disponibel inkomst, d.v.s. de inkomster de har netto när alla skatter, bidrag och förmåner räknats in, under dessa gränsvärden har en inkomststandard som räknas som låg. Försörjningsstöd: Riksnormen, fastslagen av regeringen, per månad för år 2010 var följande: 1. Personliga omkostnader Ensam vuxen Samboende vuxna Barn under 1 år Barn 1 2 år Barn 3 år Barn 4 6 år Barn 7 10 år Barn år Barn år kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2. Gemensamma hushållskostnader 1 person -880 kr 2 personer -990 kr 3 personer kr 4 personer kr 5 personer kr 6 personer kr 7 personer kr Riksnormen för försörjningsstödet ska motsvara summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. För de två typfamiljer som kommer att illustrera olika mått och kriterier i denna studie innebär detta: Typfamilj 1. Familjen Olsson som består av Kerstin som är ensamstående vårdnadshavare med ett barn, Caroline, 8 år. Riksnorm: kr. Därtill tillkommer beräkning av faktisk boendekostnad och andra eventuella godkända utgifter. Med en boendekostnad på kr/månad blir familjen berättigade till försörjningsstöd ifall deras inkomster (efter skatt) understiger kr/månad under år 2009.

8 Typfamilj 2. Familjen Karlsson som består av Hans och Gunilla med barnen Jens, 7 år och Johan, 16 år. Riksnorm: kr. Därtill tillkommer beräkning av faktisk boendekostnad och andra eventuella godkända utgifter. Med en boendekostnad på kr/månad blir familjen berättigade till försörjningsstöd ifall deras inkomster (efter skatt) understiger kr/månad under år Jag tycker att det är jobbigt att säga att jag inte har råd, även om jag borde vara van. Pojke 13 år, Allanprojektet ELEVHÄLSAN GARANTI- BARN- ELEVHÄLSAN NIVÅN MISSHANDEL ELEVHÄLSAN

Fakta om barnfattigdom i Sverige och i Örebro län. Rapport från Rädda Barnens distriktsförbund och lokalföreningar i Örebro län.

Fakta om barnfattigdom i Sverige och i Örebro län. Rapport från Rädda Barnens distriktsförbund och lokalföreningar i Örebro län. Fakta om barnfattigdom i Sverige och i Örebro län Rapport från Rädda Barnens distriktsförbund och lokalföreningar i Örebro län. September 2014 Fakta om barnfattigdom i Sverige och i Örebro län I ett välfärdsland

Läs mer

TIO INSATSER FÖR ATT ALLA BARN SKA FÅ SAMMA LIVSCHANSER

TIO INSATSER FÖR ATT ALLA BARN SKA FÅ SAMMA LIVSCHANSER TIO INSATSER FÖR ATT ALLA BARN SKA FÅ SAMMA LIVSCHANSER Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 Alldeles för många barn växer upp i fattigdom i Sverige idag. Barn som lever i familjer med försörjningsstöd eller

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

BARNFATTIGDOM I LUND. En rapport från Rädda Barnens lokalförening 2014. Ingela Schånberg. Peter Hang. Nina Björkman

BARNFATTIGDOM I LUND. En rapport från Rädda Barnens lokalförening 2014. Ingela Schånberg. Peter Hang. Nina Björkman BARNFATTIGDOM I LUND En rapport från Rädda Barnens lokalförening 2014 Ingela Schånberg Peter Hang Nina Björkman 1 INLEDNING OCH BAKGRUND Enligt FNs konvention om barnets rättigheter skall konventionsstaterna

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Ekonomi

Max18skolan Gymnasiet. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring samhällsviktiga begrepp

Läs mer

Barns strategier och ekonomisk utsatthet

Barns strategier och ekonomisk utsatthet Södertälje 22/10 2015 Barns strategier och ekonomisk utsatthet Stina Fernqvist, forskare i sociologi Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Uppsala Universitet stinafernqvist@ibf.uu.se Upplägg

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till utbildning, att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Barnfattigdom i Sverige. Årsrapport 2014

Barnfattigdom i Sverige. Årsrapport 2014 Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2014 Rädda Barnen 2014 Barnfattigdom i Sverige, Årsrapport 2014 Forskning och analys: Tapio Salonen Projektgrupp: Ida-Lena Nyberg, Jakob Andersson och Sara Svensson Granskning/Bearbetning:

Läs mer

Barnfattigdom i sverige Årsrapport 2013

Barnfattigdom i sverige Årsrapport 2013 Barnfattigdom i sverige Årsrapport 2013 Rädda Barnen 2013 Barnfattigdom i Sverige, årsrapport 2013 Forskning och analys: Tapio Salonen Projektgrupp: Karin Fyrk, Ulrika Persson, Hans Reuterskiöld, Sara

Läs mer

Område 4: Inkomst och Arbete

Område 4: Inkomst och Arbete Område 4: Inkomst och Arbete 1. Inkomster och försörjning 2. Arbetsmarknad 3. Arbetsmiljö och arbetsorganisation 4. Det obetalda arbetet 4.1 Inkomster och försörjning Mål: Malmö stad ska aktivt verka för

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring barns ekonomiska situation

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA Ett material om social utslagning 1 ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA Ett material om social utslagning Materialet du håller i din hand tar upp frågor

Läs mer

Barns ekonomiska. utsatthet. Årsrapport. Tapio Salonen Malmö högskola

Barns ekonomiska. utsatthet. Årsrapport. Tapio Salonen Malmö högskola Barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2012 Tapio Salonen Malmö högskola Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2012

Läs mer

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2012:2 Tapio Salonen Malmö Högskola Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2012

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Barns rätt i kollision med den individualiserade välfärden?

Barns rätt i kollision med den individualiserade välfärden? Barns rätt i kollision med den individualiserade välfärden? tvåbarnrader lång Om i ekonomisk utsatthet - en risk att hamna utanför samhället och gå miste om rättigheter Anna Olsson Student HT 2012 Examensarbete,

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Handbok mot Barnfattigdom

Handbok mot Barnfattigdom Stockholm 2011-10-31 Handbok mot Barnfattigdom Barnfattigdom innebär att var tionde ung människa i Sverige tvingas leva under knappa ekonomiska förhållanden vi riskerar att gå miste om den fantastiska

Läs mer

Utredning om behov och åtgärder i syfte att ge likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar i Falkenbergs kommun.

Utredning om behov och åtgärder i syfte att ge likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar i Falkenbergs kommun. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 88 Utredning om behov och åtgärder i syfte att ge likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar i

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Förstudie Ekonomisk utsatthet bland barn och deras familjer i Karlskoga

Förstudie Ekonomisk utsatthet bland barn och deras familjer i Karlskoga 2014-11-02 FHN 2014.0050 Förstudie Ekonomisk utsatthet bland barn och deras familjer i Karlskoga 2014-11-02 FHN 2014.0050 Sammanfattning Enligt FN:s barnkonvention artikel 2, 26 och 37 har alla barn rätt

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Förstudie inför handlingsplan mot barnfattigdom i Norrköpings kommun

Förstudie inför handlingsplan mot barnfattigdom i Norrköpings kommun 2013-03-28 Förstudie inför handlingsplan mot barnfattigdom i Norrköpings kommun Studentuppdrag av Sandra Johansen EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Sammanfattning Uppdraget går under kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

KRAV FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA OCH SKOLA RÄDDA BARNEN

KRAV FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA OCH SKOLA RÄDDA BARNEN KRAV FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA OCH SKOLA RÄDDA BARNEN Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2015 02 162015 02 16 Rädda

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ETT GOTT MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE BARN I FAMILJ. Pojken på bilden har inget samband med texten eller innehållet i denna checklista

CHECKLISTA FÖR ETT GOTT MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE BARN I FAMILJ. Pojken på bilden har inget samband med texten eller innehållet i denna checklista CHECKLISTA FÖR ETT GOTT MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE BARN I FAMILJ Foto: David Fredriksen Pojken på bilden har inget samband med texten eller innehållet i denna checklista Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

BARNFATTIGDOM I LUND. En rapport från Rädda Barnens lokalförening 2015. Ingela Schånberg

BARNFATTIGDOM I LUND. En rapport från Rädda Barnens lokalförening 2015. Ingela Schånberg BARNFATTIGDOM I LUND En rapport från Rädda Barnens lokalförening 2015 Ingela Schånberg 1 INLEDNING OCH BAKGRUND Enligt FNs konvention om barnets rättigheter skall konventionsstaterna erkänna rätten för

Läs mer

Somliga går med trasiga skor, säg vad beror det på? Om barns dagsaktuella behov som en följd av brister i välfärden. Majblommans årsrapport 2008

Somliga går med trasiga skor, säg vad beror det på? Om barns dagsaktuella behov som en följd av brister i välfärden. Majblommans årsrapport 2008 Somliga går med trasiga skor, säg vad beror det på? Om barns dagsaktuella behov som en följd av brister i välfärden. Majblommans årsrapport 2008 Innehåll Bred satsning mot barnfattigdom i Sverige. 3 22

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Alla har ett ansvar för barn och ungdomsfrågor, inte bara socialtjänst, förskola och skola.

Alla har ett ansvar för barn och ungdomsfrågor, inte bara socialtjänst, förskola och skola. Allaharettansvarförbarnoch ungdomsfrågor,intebara socialtjänst,förskolaochskola. Majblommanskommunrapport2012 1 Innehållsförteckning Låtbarnetfåhuvudrollenibarnfattigdomsdebatten... 3 Landetskommunerkangöramycketmer

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008. Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen

BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008. Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008 Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen Barnfattigdomen i Sverige Årsrapport 2008 Sammanfattning av Barns ekonomiska

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

4 Barnfamiljers biståndstagande 1 Karin Mossler

4 Barnfamiljers biståndstagande 1 Karin Mossler 4 Barnfamiljers biståndstagande 1 Karin Mossler Rätten till ekonomiskt bistånd (tidigare benämnt socialbidrag) regleras i socialtjänstlagen och prövas i varje enskilt fall. Biståndet har dubbla syften.

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Tio frågor på temat #LagaVälfärden

Tio frågor på temat #LagaVälfärden Tio frågor på temat #LagaVälfärden En frågesport om välfärden Vi har förberett tio frågor om välfärden. Ni kan så klart ändra, lägga till eller ta bort efter behag. Efter frågorna finns en sida med svarstalong

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Barnfattigdomen. i Sverige. Sammanfattning 2012:2. Barnfattigdomen i Sverige Sammanfattning 2012:2

Barnfattigdomen. i Sverige. Sammanfattning 2012:2. Barnfattigdomen i Sverige Sammanfattning 2012:2 Barnfattigdomen i Sverige Sammanfattning 2012:2 Barnfattigdomen i Sverige Sammanfattning 2012:2 1 2012 Rädda Barnen ISBN: 978-91-7321-438-4 Författare: Helene Thornblad Projektgrupp: Mary Douglas, Karin

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2011-01-20 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2011-01-20 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2011-01-20 Anne Harju 1 Dagens upplägg Allmänt om barnfattigdom Barnperspektiv Barns erfarenheter, upplevelser och strategier 2011-01-20 Anne Harju 2 Barnfattigdom Samhällelig

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd

Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 2011-08-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2011/214 Social- och äldrenämnden Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-09-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/58-001 Arbets- och företagsnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Dimitras resa Lärarhandledning

Dimitras resa Lärarhandledning Dimitras resa Lärarhandledning Hej! Välkommen till ett viktigt och inspirerande material om barn och sommarlov. Vi på Majblomman arbetar för alla barns rätt till att kunna delta i samhället bland annat

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Handlingsplan mot fattigdom KAN SE UT SÅ HÄR OCH DÅ KANSKE UNDER RUBIKEN ÄR LITE LÄNGRE

Handlingsplan mot fattigdom KAN SE UT SÅ HÄR OCH DÅ KANSKE UNDER RUBIKEN ÄR LITE LÄNGRE Handlingsplan mot fattigdom KAN SE UT SÅ HÄR OCH DÅ KANSKE UNDER RUBIKEN ÄR LITE LÄNGRE TITELRUBRIK CALIBRI REGULAR 10 PKT 3 Handlingsplan mot fattigdom Vi har i Sverige länge blundat för och inte velat

Läs mer

Vad fick du i julklapp? En rapport om barn och ekonomisk utsatthet i jultid och om brister i barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd.

Vad fick du i julklapp? En rapport om barn och ekonomisk utsatthet i jultid och om brister i barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd. Vad fick du i julklapp? En rapport om barn och ekonomisk utsatthet i jultid och om brister i barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd. Majblommans Riksförbund Rapport nr 2007:13 2007-11-29 Innehåll

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2003 Sammanfattning av studien Barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2003 av Tapio Salonen

BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2003 Sammanfattning av studien Barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2003 av Tapio Salonen BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2003 Sammanfattning av studien Barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2003 av Tapio Salonen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.vi väcker opinion och stöder barn

Läs mer

Barns ekonomiska utsatthet

Barns ekonomiska utsatthet Barns ekonomiska utsatthet - 2000 Av Tapio Salonen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen ger ut böcker

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 Barnrättsfrågor i Huddinge kommun Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 1. Barnkonventionen nationellt och i Huddinge kommun Regeringen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer