Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhälle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhälle?"

Transkript

1 Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhälle? Konferensen Att genomföra barnets rättigheter från politik till praktik Folkets hus, Falun 14 november 2012 Tapio Salonen Professor i socialt arbete

2 Den svenska välfärdsutvecklingen i efterkrigstid Fattigsamhället motbilden vid 1900-talets mitt Reformoptimism och expansion Föreställning om välfärdsutvecklingens inneboende kraft och dynamik att eliminera fattigdom och utsatthet Fördelningspolitikens paradoxer mellan generella och selektiva inslag omfördelningsparadox / välfärdsparadox Välfärdsstatens oåterkallelighet? Fattigdomsfrågans återkomst från 1990-talet

3 Olika fattigdomsdefinitioner Inkomstfattiga hushåll med låga inkomster (t.ex. högst 50 eller 60 % av landets medianinkomst). T.ex. EU:s definitioner Ekonomiskt fattiga hushåll med inkomster som understiger en viss miniminivå för nödvändiga utgifter och konsumtion. T.ex. Låg inkomststandard Materiellt fattiga hushåll som saknar tillgång till nödvändiga materiella tillgångar. T.ex. LNU & ULF Försörjningsstöd hushåll som beviljas behovsprövat bidrag.

4 Fattigdom i vidare förståelse som ekonomisk och social utsatthet, sårbarhet och risk. 1/ Relativt 2/ Multidimensionellt 3/ Relationell 4/ Dynamiskt 5/ Subjektivt

5 Rädda Barnens årliga index sedan 2002: Barn som lever i ekonomiskt fattiga familjer eller i familjer som uppbär försörjningsstöd Två delmått: Låg inkomststandard Inkomststandard = Disponibel inkomst per konsumtionsenhet Norm för baskonsumtion + boendenorm Familjer med försörjningsstöd 5

6 Gränsvärden för inkomstgränser för olika barnhushåll Gränsvärden, SEK/ mån 1 vuxen + 1 barn 2 vuxna + 2 barn Median, disponibel ink Relativ fattigdom ( 60 %) Låg inkomststandard (64 %) (42 %)

7 Fördelning av inkomststandard bland barnfamiljer i Sverige 1991, 2000 och I procent. Inkomststandard

8 Inkomststandard bland barnfamiljer i Sverige 1991 och 2010.

9 BNP-utvecklingen i Sverige

10 Inkomstspridning i Sverige Ginikoefficient för disponibel inkomst per.k.e. inkl. kapitalvinst. Källa: SCB:s statistikdatabas

11 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet inklusive kapitalinkomst 1991 och Förändring i procent efter deciler. I 2009 års priser. Källa: SCB 2010, Hushållens ekonomi 2010

12 Andel inkomstfattiga personer år efter sysselsättning : 24,8 Samtliga 12,8 5,3 12

13 Barnfattigdom i Sverige barn i fattigdom 13,0 % av barn i Sverige Ökning från 2008 med barn + 1,5 % 13

14 Barnfattigdom i Sverige

15 Fortsatt ökande klyftor mellan barn med svensk och utländsk bakgrund barn till ensamstående och sammanboende föräldrar barn i de fattigaste och rikaste familjerna rika och fattiga kommuner rikare och fattigare stadsdelar i storstäderna 15

16 Skillnader beroende på familjeförhållande 16

17 Barnfattigdom efter föräldrars bakgrund 1991, 1997, 2002 och Högst 5 år i Sverige: 2002: 32 av 252 (13 %) 2008: 48 av 220 (22 %) Kvot utr/sv: 2,6 2,7 4,2 5,5 Andel utl.bakgr i %:

18 Stora skillnader beroende på familjeförhållande och bakgrund 18

19 Barns ekonomiska utsatthet i Falun Mer än vart nionde barn lever i hushåll med försörjningsstöd och/eller låg inkomststandard 11,5 % eller av barn 0-17 år Kommunranking: 137 (av 290) Jmf ranking 2008: 168 (10,5 %) 2001: 167 (12,0 %)

20 Barnfattigdomen är hög i storstäderna 20

21 Skillnader mellan stadsdelarna i storstäderna

22 Välfärd, inte för alla Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige Tapio Salonen Professor i socialt arbete Malmö högskola 22

23 Den ekonomiska familjepolitiken Ca 70 miljarder kronor Administreras av Försäkringskassan Tre huvudkategorier: 1. Försäkringar ; föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, pensionsrätt för barnår, barnpension och efterlevandestöd till barn. 2. Generella bidrag ; barnbidrag (inklusive flerbarnstillägg) och adoptionsbidrag. 3. Behovsprövade bidrag ; bostadsbidrag, vårdbidrag och underhållsstöd. 23

24 Betydelse av familjepolitiska insatser

25 Fattigdomsdämpande effekt av den ekonomiska familjepolitiken

26 Den ekonomiska familjepolitikens fördelning bland barnhushåll efter kvintiler 1998 och

27 Familjepolitiska stöd bland barnhushåll 2009 efter deciler. I milj kr. 27

28 Barn 0-17 år i familjer med relativ fattigdom med respektive utan bostadsbidrag och försörjningsstöd år 2000 och

29 Barns rättigheter och föräldrars etablering växande dilemma Två samtida policyinriktningar i Sverige och internationellt: 1. Betoning på barns rättigheter här och nu från becoming till being 2. Aktiveringspolitik med skärpta krav och skyldigheter

30 Arbetsmarknadspolitiken före och efter 90 talskrisen Före Arbetslöshet tillstånd mellan två jobb Efter Arbetslöshet allt mer ett etableringsproblem Låga, informella trösklar in i arbetslivet Höga, formella trösklar in i arbetslivet Aktiv arbetsmarknadspolitik med kvalificerande och kvalitativa insatser Aktiveringspolitik tilltagande uppdelning mellan etablerade och oetablerade

31 Två rapporter till Malmökommissionen politik/kommission for ett socialt hallbart Malmo/Underlag och rapporter.html Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom Anna Angelin, Socialhögskolan, LU Tapio Salonen, MAH Skälig levnadsnivå i Malmö - Om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden Torbjörn Hjort, Socialhögskolan, LU

32 Intervjuer med socialtjänsten i Malmö Intervjubaserad studie: 10 handläggare och 10 chefer inom varje stadsdelsförvaltning, totalt 20 intervjuer. Tre övergripande teman: 1. Organisering och handlingsutrymme, såväl vad gäller verksamhet som enskild handläggare. 2. Uppfattningar om riksnormen: nivåer, konstruktion och utveckling. 3. Förhållningssätt till ansökningar över norm. Anna Angelin Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Socialhögskolan

33 Antal bidragsmånader med försörjningsstöd i medeltal : 6,6 mån Källa Socialstyrelsens årsstatistik

34 Tillfällig kris eller långvarig försörjning Flera av de intervjuade betonar att faktiska rimliga levnadskostnader inte överensstämmer med beräkningarna eftersom dessa bygger på föreställningen om socialbidraget som ett tillfälligt krisstöd. De som realistiskt sett är helt chanslösa på dagens arbetsmarknad uppmärksammas också av flera eftersom de troligen alltid kommer leva på försörjningsstöd. Systemet uppfattas inte vara anpassat till de livssituationer där socialbidragstagandet är långvarigt eller permanent. Flera av dem uttrycker såväl beundran som förundran över att klienterna kan få det att gå runt. Svårast att klara sig på normen har barnfamiljerna, särskilt ensamstående mammor. Anna Angelin Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Socialhögskolan

35 En oskälig levnadsnivå Riksnormen anses vara för låg och främst anpassad för kortvariga bidragsbehov. Många anser att när det gäller långvariga bidragsbehov garanterar riksnormen inte en skälig levnadsnivå De intervjuade anser att normen för de långvariga hushållen borde ses över då den inte tillgodoser en skälig levnadsnivå. Anna Angelin Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Socialhögskolan

36 Ett ökat fokus på barnfattigdom och barnperspektiv Den generella uppfattningen är att barnperspektiv blivit allt mer framträdande inom ekonomiskt bistånd i Malmö stad. Barn urskiljs som en särskild kategori socialbidragsmottagare som skall hållas skadelösa så långt som möjligt. Ofta motiveras detta utifrån moraliska grunder. Barnen är alltid oskyldiga om man säger så. Barn beskrivs som berättigade mer hänsyn, mer generositet och mer utredning avseende individuella behov. Anna Angelin Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Socialhögskolan

37 Att öka skäligheten. Strategier för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå Bevilja ansökningar över norm där möjlighet finns att godta skäliga utgifter för livsföringen i övrigt. Dessa får en kompensatorisk funktion där man ser att familjen inte klarar sig på normen och därför beviljar extra för ansökningar om saker som egentligen ingår som en post i den ordinarie riksnormen t.ex. fritid och kläder för barn. Göra hembesök för att kunna göra en bedömning av behov av hemutrustning, samtala kring barnens behov av t.ex. fritidsaktiviteter och få en helhetsbild av barnets situation. Ifall familjen haft bistånd under längre tid anses beviljanden över norm rimliga och nödvändiga och biståndsbedömningen blir mer liberal. Anna Angelin Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Socialhögskolan

38 Risker med över norm beviljanden Risken för godtyckliga beslut ökar. Extra och tidskrävande arbetsbörda för att handlägga dessa samt kontroll av kvitton efteråt. Spridningsrisk där andra biståndstagande familjer får veta vad andra fått till sina barn och hushåll och då anser sig berättigade detsamma i rättvisans namn. Anna Angelin Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Socialhögskolan

39 Att reducera barnfattigdom och tillförsäkra en skälig levnadsnivå är sammanfattningsvis en ytterst svår utmaning för socialtjänsten. Socialtjänsten saknar resurser, tid och utrymme att arbeta med det lagstadgade uppdraget och sin egen önskan att arbeta mot att stödja barnfamiljers väg mot självförsörjning. Svårigheterna begränsas dock inte till att handla om enskilda tjänstemäns arbetssituation utan måste förstås mot bakgrund av en långt större utmaning och problematik där de grundläggande socialpolitiska förhållandena innebär: Anna Angelin Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Socialhögskolan

40 Den centrala frågeställningen Det finns en bred vetenskaplig evidens för att långvarig fattigdom och socialbidragstagande innebär avsevärda framtida risker för barns välfärdsutveckling. Detta innebär ett individuellt lidande men även betydande samhällskostnader. Är det hållbart och skäligt att ha en beräkningsgrund för försörjningsstödet som främst är utformat för kortvariga behov samtidigt som den socialpolitiska funktionen av försörjningsstödet haft en utveckling där en stor och ökande andel i realiteten är och troligen kommer fortsätta vara långvariga biståndstagare? Anna Angelin Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Socialhögskolan

41 Uppfattningar om riksnormen Halkat efter allmänna inkomstökningar Byggd på en idé om kortvarighet Fattigdomsförstärkande Svårt att hantera som handläggare

42 Insatser mot barnfattigdom SYFTE Lindra effekter åtgärda orsaker? FOKUS Reaktiva eller proaktiva insatser? STRATEGI Selektiva eller generella åtgärder? NIVÅ Ett statligt eller kommunalt ansvar? HÄLSA OCH SAMHÄLLE

43 INSATSER MOT BARNFATTIGDOM Reaktiva Proaktiva Selektiva Generella

44 Vad skulle det kosta att eliminera barnfattigdomen i Sverige?

45 Slutsatser Välfärdssystemens reversibilitet Tilltagande polarisering mellan inkluderade och exkluderade, fattiggörande Uppkomst och förstärkning av duala välfärdslösningar mellan etablerade och oetablerade grupper Utmaningar för sammanhållningen

Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i ett överflödssamhälle?

Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i ett överflödssamhälle? Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i ett överflödssamhälle? Konferensen Barnfattigdom och ojämlikhet Burgården, Göteborg 7 november 2012 Tapio Salonen Professor i socialt arbete tapio.salonen@mah.se

Läs mer

Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom

Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom -Vad kan och bör man göra för att minska Malmöbarns ekonomiska utsatthet? Spridningskonferensen 10 september 2013 Anna Angelin Tapio Salonen Intervjuer med

Läs mer

Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhället? Umeå kommun 16 januari 2014

Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhället? Umeå kommun 16 januari 2014 Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhället? Umeå kommun 16 januari 2014 Tapio Salonen Professor i socialt arbete tapio.salonen@mah.se Den svenska välfärdsutvecklingen

Läs mer

Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhället?

Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhället? Hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i det svenska överflödssamhället? Konferensen Barn som anhöriga Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 Tapio Salonen Professor i socialt arbete tapio.salonen@mah.se

Läs mer

Område 4: Inkomst och Arbete

Område 4: Inkomst och Arbete Område 4: Inkomst och Arbete 1. Inkomster och försörjning 2. Arbetsmarknad 3. Arbetsmiljö och arbetsorganisation 4. Det obetalda arbetet 4.1 Inkomster och försörjning Mål: Malmö stad ska aktivt verka för

Läs mer

Övervältringar mellan stat och kommun och konsekvenser för medborgare

Övervältringar mellan stat och kommun och konsekvenser för medborgare Övervältringar mellan stat och kommun och konsekvenser för medborgare Konferens 17 oktober 2011, Stockholm Den tudelade välfärdsstaten forskning om individer i kläm mellan stat och kommun FAS & UCLS Tapio

Läs mer

VÄLFÄRDSSTATEN I GUNGNING?

VÄLFÄRDSSTATEN I GUNGNING? VÄLFÄRDSSTATEN I GUNGNING? Konferensen Gör Göteborg Jämlikt Göteborgs stad 30 oktober 2014 Tapio Salonen Professor i socialt arbete Tapio.salonen@mah.se 2010 05 04 Den svenska välfärdsmodellens karaktäristika

Läs mer

Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv

Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv -vad säger forskningen och hur ska vi arbeta i praktiken? Anders Trumberg Enheten för hållbar utveckling anders.trumberg@ Vad är fattigdom? Hur mäter vi fattigdom?

Läs mer

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Anders Trumberg Strategisk planerare, Örebro Kommun Upplägg Fattigdom Orsaker Effekter Mått Utveckling Nationellt Lokalt- regionen Case Örebro Handlingsplan Orsaker till

Läs mer

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2012:2 Tapio Salonen Malmö Högskola Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2012

Läs mer

Utanförskapandets logik trender av desintegra4on och exklusion i svensk välfärdsutveckling

Utanförskapandets logik trender av desintegra4on och exklusion i svensk välfärdsutveckling Utanförskapandets logik trender av desintegra4on och exklusion i svensk välfärdsutveckling Arbetarrörelsens forskarnätverk Årskonferens Runö Folkhögskola 14 maj 2013 Tapio Salonen Professor i socialt arbete

Läs mer

Fördelningen av inkomster och förmögenheter

Fördelningen av inkomster och förmögenheter VÄLFÄRD Fördelningen av inkomster och förmögenheter Författare: Anna Fransson, utredare Arbetslivsenheten Sammanfattning År 27 är arbetsinkomsten i genomsnitt 22 9 kronor för arbetarkvinnor och 273 2 kronor

Läs mer

Bristfälligt om barnfattigdom

Bristfälligt om barnfattigdom bokanmälan Daniel Rauhut (red): Barnfattigdom, Studentlitteratur, 2013, 199 sidor, ISBN 978-91-44-07983-7. Bristfälligt om barnfattigdom Begreppet barnfattigdom är egentligen ganska underligt: Vi pratar

Läs mer

Förstudie - Ekonomisk utsatthet bland barn och deras familjer i Karlskoga

Förstudie - Ekonomisk utsatthet bland barn och deras familjer i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-09-30 Handläggare: Julia Åhlgren FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Förstudie - Ekonomisk utsatthet bland barn och deras familjer i Karlskoga Sammanfattning I november 2012 beslutade

Läs mer

Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde

Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde Barn och föräldrars villkor idag - Barnkonventionen som verktyg för alla barns lika värde 1 Rädda Barnen - Barnrättsorganisation Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom

Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom Anna Angelin 1 Torbjörn Hjort 2 Tapio Salonen 3 1 Fil dr

Läs mer

Social- och välfärdspolitik. Fördelningen av inkomster och förmögenheter. sammanfattning

Social- och välfärdspolitik. Fördelningen av inkomster och förmögenheter. sammanfattning Social- och välfärdspolitik Fördelningen av inkomster och förmögenheter sammanfattning Fördelningen av inkomster och förmögenheter sammanfattning Inkomsttrappan 27 Bland arbetarhushåll år 27 är disponibelinkomsten

Läs mer

Hur kan man förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i Norden?

Hur kan man förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i Norden? Hur kan man förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i Norden? Konferens Barnfattigdom Nordens Välfärdscenter 19 mars 2014 Tapio Salonen Professor i socialt arbete tapio.salonen@mah.se Research of

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011 Svar på regeringsuppdrag 1 (8) Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011 Om denna rapport Indikatorerna i denna rapport är ett urval av de som presenterades i svar på

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

Om barnfattigdom. - ansvar, insatser och orsaker. Daniel Rauhut Svante Lingärde Nina Alander. Under medverkan av Carolin Holm

Om barnfattigdom. - ansvar, insatser och orsaker. Daniel Rauhut Svante Lingärde Nina Alander. Under medverkan av Carolin Holm Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker Daniel Rauhut Svante Lingärde Nina Alander Under medverkan av Carolin Holm Daniel Rauhut, Svante Lingärde och Nina Alander Om barnfattigdom - ansvar, insatser

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

Barn i ekonomisk utsatthet

Barn i ekonomisk utsatthet Barn i ekonomisk utsatthet 2013-10-22 Karin Fyrk, Rädda Barnen 1 Rädda Barnen och barns rättigheter Vad är barnfattigdom och hur ser det ut i Sverige? Bakom statistiken konsekvenser för barn Vad kan man

Läs mer

Bekämpning av barnfattigdom och främjande av barns sociala integration

Bekämpning av barnfattigdom och främjande av barns sociala integration www.peer-review-social-inclusion.net Sverige Bekämpning av barnfattigdom och främjande av barns sociala integration En studie av nationella handlingsprogram Björn Halleröd Friskrivning: Denna rapport återspeglar

Läs mer

Rapport från barnfattigdomsseminariet 13/3 2013.

Rapport från barnfattigdomsseminariet 13/3 2013. Rapport från barnfattigdomsseminariet 13/3 2013. 1 Inledning av Sven Winberg Anledningen till att SAMBA inbjöd till ett seminarium om Barnfattigdomen i opinionen var den negativa mediala uppmärksamhet

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer

Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer Ensamföräldrar är otvivelaktigt en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, där det finns för nästan hela gruppen finns en social eller en ekonomisk

Läs mer

Handlingsplan för barnens bästa i Forshaga kommun

Handlingsplan för barnens bästa i Forshaga kommun Handlingsplan för barnens bästa i Forshaga kommun En fördjupad fattigdom med ökade klyftor mellan olika grupper barn, leder till att barn hamnar i utanförskap och tvingas växa upp i samhällets marginaler.

Läs mer

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken Huvudkontoret, avdelningen för analys och prognos Nicklas Korsell Telefon 010-116 91 83 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2011-06-22 Dnr: 036496-2011 Resultatindikatorer för den ekonomiska

Läs mer

Att möta föräldrar som har omfattande problem i sitt föräldraskap

Att möta föräldrar som har omfattande problem i sitt föräldraskap Att möta föräldrar som har omfattande problem i sitt föräldraskap Mikaela Starke Fil Dr & socionom Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Hur är det att vara förälder idag? Att få ihop

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Social resursnämnd är processägare för mål som följer med från 2014 Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader. Göteborgarnas hälsa ska

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING

INTRODUKTIONSERSÄTTNING Hälsa-Integration-Arbete INTRODUKTIONSERSÄTTNING I NTRODUKTI ONSPLAN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet.

Läs mer

Resultat indikatorer för den ekonomiska familje politiken

Resultat indikatorer för den ekonomiska familje politiken Social Insurance Report Resultat indikatorer för den ekonomiska familje politiken ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Mats Johansson 08-58 00 15 42 Jan Almqvist

Läs mer

Hälsan bland hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper

Hälsan bland hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper Hälsan bland hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper Temat för detta nummer av Socialmedicinsk Tidskrift är hemlösas ohälsa. Hemlöshet i sig kan förklaras ur olika perspektiv, vilket bl

Läs mer

Barns ekonomiska utsatthet

Barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2010 Barns ekonomiska utsatthet Tapio Salonen, Linnéuniversitetet & Malmö högskola Årsrapport 2010 Barns ekonomiska utsatthet Tapio Salonen, Linnéuniversitetet & Malmö högskola 4 Barnfattigdomen

Läs mer

Socialförsäkringsboken 2003

Socialförsäkringsboken 2003 Socialförsäkringsboken 2003 Årets tema: Mamma, pappa, barn tid och pengar Riksförsäkringsverket 2003 Första upplagan isbn: 91-89303-31-8 issn: 1403-9699 illustrationer: Ted Hesselbom, Hesselboms Universum

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Social resursnämnd är processägare för mål som följer med från 2014 Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader. Göteborgarnas hälsa ska

Läs mer

Bidrag till SL-kort för äldre med försörjningsstöd Skrivelse av Leif Rönngren (s)

Bidrag till SL-kort för äldre med försörjningsstöd Skrivelse av Leif Rönngren (s) PM 2004 RVII (Dnr 423-1866/2001) Bidrag till SL-kort för äldre med försörjningsstöd Skrivelse av Leif Rönngren (s) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Leif Rönngren

Läs mer

Barnfattigdom i Sverige

Barnfattigdom i Sverige Barnfattigdom i Sverige En uppsats som behandlar olika definitioner av barnfattigdom samt ser hur ideella organisationer och skolan arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige Författare: Jenny

Läs mer

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun antagna av kommunfullmäktige 2008-09-10, 111 Kommunerna har möjlighet att erbjuda introduktionsersättning enligt

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd. En uppföljning

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd. En uppföljning Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd En uppföljning Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning Huvudkontoret, avdelningen för analys och prognos 2012-06-18 Dnr: 005553-2012 Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken KORT OM UPPDRAGET...

Läs mer

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En god levnadsstandard 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En god levnadsstandard... 3 Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer...

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Löner, sysselsättning och inkomster: ökar klyftorna i Sverige?

Löner, sysselsättning och inkomster: ökar klyftorna i Sverige? Löner, sysselsättning och inkomster: ökar klyftorna i Sverige? Niklas Bengtsson, Per-Anders Edin och Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen och UCLS Uppsala universitet UCLS lönebildningskonferens

Läs mer

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige OR Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige Varför arbetar vi mot barnfattigdom i Sverige? Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen har velat

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2012 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Barns ekonomiska. utsatthet. Årsrapport. Tapio Salonen Malmö högskola

Barns ekonomiska. utsatthet. Årsrapport. Tapio Salonen Malmö högskola Barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2012 Tapio Salonen Malmö högskola Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2012

Läs mer

BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008. Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen

BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008. Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008 Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen Barnfattigdomen i Sverige Årsrapport 2008 Sammanfattning av Barns ekonomiska

Läs mer

BARNS E EKONOMISKA U UTSATTHET ÅRSRAPPORT

BARNS E EKONOMISKA U UTSATTHET ÅRSRAPPORT B A R N S E KO N O M I S K A U T S AT T H E T Å R S R A P P O RT 2 0 0 6 av Tapio Salonen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2012:2 Tapio Salonen Malmö Högskola Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2012

Läs mer

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs Välfärdsbokslut 2005 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Riktlinjer för introduktionsersättning KS-2010/218 Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer för introduktionsersättning

Läs mer

Löner, sysselsättning och inkomster: ökar klyftorna i Sverige?

Löner, sysselsättning och inkomster: ökar klyftorna i Sverige? Löner, sysselsättning och inkomster: ökar klyftorna i Sverige? Niklas Bengtsson, Per-Anders Edin och Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) Uppsala universitet

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Barn, fattigdom och klass

Barn, fattigdom och klass Barn, fattigdom och klass Definitioner av och arbete med begreppen fattigdom och klass inom socialtjänstens Barn- och Familjeenheter Socionomprogrammet vt. -11 C-uppsats Författare: Erik Frid och Eric

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken Huvudkontoret, avdelningen för försäkringsutveckling Mats Johansson Telefon 1-116 97 85 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 29-6-26 Dnr 5788-29 Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Läs mer

Socialbidragstagare och konsument

Socialbidragstagare och konsument Socionomprogrammet SQ4613 Examensarbete 15 högskolepoäng Ht 2008 Socialbidragstagare och konsument Fyra unga vuxna socialbidragstagare berättar om sitt förhållande till konsumtion Handledare: Mikael Sandgren

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Aktuell analys 19 februari 2016 Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen

Läs mer

GÄLLER BARNKONVENTIONEN BARN SOM ÄR UTSATTA EU- MEDBORGARE I SVERIGE?

GÄLLER BARNKONVENTIONEN BARN SOM ÄR UTSATTA EU- MEDBORGARE I SVERIGE? GÄLLER BARNKONVENTIONEN BARN SOM ÄR UTSATTA EU- MEDBORGARE I SVERIGE? Louise Dane, Barnrättscentrum, Stockholms universitet Karin Ödquist Drackner, UNICEF Sverige Barnrättsdagarna 12 april 2016 BAKGRUND

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2001-05-23 nr 11. Sveriges handlingsplan mot fattigdom och social utslagning

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2001-05-23 nr 11. Sveriges handlingsplan mot fattigdom och social utslagning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2001-05-23 nr 11 Sveriges handlingsplan mot fattigdom och social utslagning Maj 2001 Sveriges handlingsplan mot fattigdom och social utslagning Europeiska

Läs mer

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg www.hassleholm.se S Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter och taxor Se bilaga Diarienummer: 2016/201 730 Fastställt den: 2016-05-09 71 Fastställt av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Vetenskapsteori och metod, examensarbete, SEL 62, 20 HP, VT 2013

Vetenskapsteori och metod, examensarbete, SEL 62, 20 HP, VT 2013 Finan Tesfai och Michael Åkerholm Socionomprogrammet med inriktning etik och livsåskådning Vetenskapsteori och metod, examensarbete, SEL 62, 20 HP, VT 2013 Grundnivå Handledare: Anne-Lie Vainik Examinator:

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade

Läs mer

Invånarnas erfarenheter och upplevelser av Landskronas sociala rum

Invånarnas erfarenheter och upplevelser av Landskronas sociala rum Anne Harju Växjö universitet MiV Invånarnas erfarenheter och upplevelser av Landskronas sociala rum Landskrona är en stad som under de senaste årtiondena genomgått en stor omvandlingsprocess. Staden har

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Ett villkor

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

8 Disponibel inkomst. 8.1 Låga löner över hela perioden

8 Disponibel inkomst. 8.1 Låga löner över hela perioden 8 Disponibel inkomst För att möjliggöra de jämförelser mellan socialbidragstagare och yrkesarbetande som är syftet med detta arbete behöver vi skapa disponibla inkomster för de arbetande hushållen. Vi

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

SNABBA CASH VÄGEN TILL FATTIGDOM?

SNABBA CASH VÄGEN TILL FATTIGDOM? BILAGA 1 sid 1 (6) PROJEKTBESKRIVNING FÖR SNABBA CASH VÄGEN TILL FATTIGDOM? Sammanfattning Stockholm, Göteborg och Malmö har gått samman för att, under fattigdomsåret 2010, uppmärksamma överskuldsättning.

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

BILAGA 2. Barns ekonomiska utsatthet i Mariestads kommun

BILAGA 2. Barns ekonomiska utsatthet i Mariestads kommun BILAGA 2 Barns ekonomiska utsatthet i Mariestads kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Beskrivning 4 Syfte 4 STATISTIK Tabell 1 5 Tabell 2 6 Tabell 3 7 Tabell 4 8 Tabell 5 9 Tabell 6 10 Tabell 7 11 INLEDNING

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

Del 2. Inkomster och levnadsstandard

Del 2. Inkomster och levnadsstandard Del 2 Inkomster och levnadsstandard 29 30 Inkomstfördelningen Kapitel 2 Inkomstfördelningen 1975-2002 Av Kjell Jansson, SCB/BV/EV Åsa Karlsson, SCB/BV/EV Petter Lundberg, SCB/BV/EV Sammanfattning Sedan

Läs mer

Välfärd, inte för alla. Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige.

Välfärd, inte för alla. Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige. Välfärd, inte för alla Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige. Välfärd, inte för alla Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige. Tapio

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning det

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2014. Arbetsmarknaden

Finanspolitiska rådets rapport 2014. Arbetsmarknaden Finanspolitiska rådets rapport 2014 Arbetsmarknaden 1 Arbetsmarknaden Arbetskraftsdeltagande, arbetade timmar och sysselsättningsgrad har utvecklats förhållandevis väl: Förändringar i befolkningens sammansättning

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoredovisning

Välfärds- och folkhälsoredovisning Välfärds- och folkhälsoredovisning Lunds kommun 2013 Resultatdel Välfärd Kommunkontoret 14 Innehåll Resultat... 16 Befolkning... 16 Hälsa... 18 Medellivslängd... 18 Ohälsotal... 19 Upplevd hälsa... 20

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152

Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-06-10 ordförande Socialnämnden Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

Flyktingbarnteamet Göteborg

Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR UNHCR / B. Szandelszky UNHCR / F. Noy UNHCR UNHCR UNHCR / D. Lom UNHCR / B. Szandelszky Att

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten Sammanfattning Utgångspunkterna för rapporten Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med

Läs mer

Semestervanor år 2010

Semestervanor år 2010 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Semestervanor år 1 Semesterresande och fritidshus efter klass och kön år 1984 1 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning... 2 = Semestervanor år 1...

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer