Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006"

Transkript

1 Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006 Inledning Amatörteaterkonsulenttjänsten inrättades vid Örebro läns landstings kulturavdelning tillträdde nuvarande befattningshavare, Per Skjöldebrand, tjänsten. Lokalmässigt var tjänsten fram till 1998 placerad på Nya Teatern, centrum för amatörteatern i Örebro kommun flyttade konsulenten till Folkets Hus lokaler. Närheten till daglig amatörteater fanns dock kvar. Nya Teatern bedrev sin verksamhet i samma fastighet. I och med Folkets Hus uppsägning av Nya Teatern, beslutades det att även konsulenten skulle byta kontor placerades amatörteaterkonsulentens kontor i Regionutvecklings lokaler på Eklundavägen Från 1 januari 2006 ingår amatörteaterkonsulenten i det nya Regionförbundet Örebro län och upphör alltså att tillhöra Örebro läns landsting. Flytt till Netcity genomfördes under våren Här återfinns också länets andra kulturkonsulenter. Amatörteaterkonsulentens uppgift är att stödja och utveckla amatörteatern inom Örebro län på strukturell, grupp- och individuell nivå. Under 2006 har stöd till nya initiativ, långsiktiga samarbetsprojekt och kursverksamhet varit viktiga redskap. Nya kontakter har tagits i främst södra länsdelen. Vikten av ett nationellt och internationellt arbete har också betonats. Föreliggande rapport är en summering av konsulentens verksamhet under år Rapporten avslutas med en kort jämförelse med verksamhetsplanen för året.

2 Konferenser och kurser Ett tredje Teaterting ägde rum i september i Laxå. Planeringen skedde i samarbete med ATR-Örebro län. Inbjudna gäster medverkade från Regionförbundet och Örebro läns bildningsförbund. Syftet med Tinget är att samla alla amatörteaterföreningar i länet (ung. 45 st.) till överläggning och gemensam planering. Totalt har Teatertinget samlat kanppt 20 föreningar. En serie teaterkurser planlades i Laxå men genomfördes inte pga lågt underlag. En ny strategi för utveckling av teatern i området tog form. I samarbete med bl.a. Studiefrämjandet och Nya Teatern arrangerades en fyradagarskurs i fysisk teater för tjejer. Under våren informerade jag eleverna vid Teaterpedagoglinjen, Örebro universitet, om arbetet med amatörteatern i länet, i Sverige och i världen. En idé om nätverksbyggande mellan de fördigutbildade pedagogerna tog form. Under våren genomförde jag 5-p kursen Organisation och ledarskap inom Magisterprogrammet vid Stockholms universitet. Syftet var att utveckla kunskaperna i främst kvalitativ utvärderingsmetodik. Examinations-PM kom att behandla hur teaterns arbetsredskap kan användas i organisations- och utvecklingsarbete. I övrigt deltog/medverkade jag vid ATR:s Teaterforum i Malmö och höll seminarium om internationellt arbete, två Kulturting (Regionutvecklings och Mälardalsrådets), Regionfullmäktiges sammanträde i Karlskoga samt många av de enhetssmöten, temamöten och organisationsmöten som internt hållits inom Regionförbundet. Konstnärligt arbete och projekt Under året genomfördes inget eget konstnärligt projekt utan handlade om registöd till Örebrogruppen Zenit, Vintrosaföreningen Enannan, Lekebergs revysällskap, dramaturgistöd till Kumlagruppen Åbytortps amatörteater och rådgivning inför ombyggnad av möbelfabrik i Fjugesta till teater. För att öka utbytet mellan unga teateraktiva Örebro och Karlskoga inleddes samarbetsprojektet Ung Teater som initialt ledde till kreativa möten mellan unga utövare. Under 2007 fortlöper arbetet med bl.a. festivaler och ett Teaterläger. Under året inleddes ett treårigt samarbetsprojekt mellan länsteatern, ATR-Örebro län, Nya Teatern, Lyset och Lekebergs revysällskap. En projektledningsgrupp bildades med mig som koordinator med uppgift att sjösätta tre produktionsgrupper under tre år. Arenan för detta möte är Amfiteatern i Riseberga. Internationellt och nationellt Under året fortsatte jag som ledamot inom Sveriges Amatörteaterråd som är vårt lands internationella utsiktsplats. Som sådan ingick jag i den tvåmannajury som utsåg Sveriges representant till NEATA:s nordeuropeiska festival på Färöarna. Kartläggningen av amatörteaterns internationella kontakter och betydelsen av kulturell mångfald inom amatörteaterrörelsen, ledde fram till att SAR bildade en redaktions för att ge ut en handbok för resande amatörteatergrupper. Jag ingick som redaktör för denna publikation som utkom februari Därefter vidtog marknadsföring av Handbok för redande amatörteater - i guide för internationellt arbete. ATR och en nationell organisation i Sydafrika (NACTED) har avtalat om långsiktigt samarbete. Detta har bl.a. resulterat i utbyten mellan spelande grupper. Under våren uppmärksammades verksamheten i Örebro län genom besök av två representanter från NACTED. Publikationer och information Förutom distribution av och artikelskrivande i amatörteaterns länstidning Scendrag sammanställde jag ett blad om all den sommateater som spelades runt om i länet. En tydligare koppling mellan länets seniorteater och ATR:s seniorteaterkommitté har gjorts genom att information når direkt ut till utövarna.

3 Summering Om jag utgår från verksamhetsplanen (bilaga) så kan vi konstatera att några aktiviteter utelämnats under årets verksamhet och andra projekt dykt upp. De planerade upptaktskurserna, besök i Klaipeda och Färöarna, tvärsektoriella projekt, regiforum och filmer är till en del beroende av vad målgrupperna tänder på och vad det finns utrymme för. En del frön måste få tid på sig att gro. Det som vunnit på detta är bl.a. de nya teaterinitiativ som sett dagens ljus i länet, samarbetsprojektet mellan länsteater och amatörteater och projektet Ung Teater som pekat på nya möjligheter för amatörteatern som lokal och regional utvecklingsfaktor. Regionförbundets första år har för mig och alla andra anställda, inneburit att mycket tid lagts på internt arbete. En tydlig tendens även under 2006 var att antalet sommarspel ökade. Ungefär 20 produktioner hade premiär och spelades från tidigt i juni till början av september. Örebro Organisationer i länet Utöver det som nämnt om samarbete med länets och landets olika organisationer har jag under året följt verksamheten inom ATR-Örebro län som adjungerad ledamot. Samarbetet med FilmpolMitt har skett genom stöd vid rollsättning och kontaktskapande med de amatörteateraktiva. Per Skjöldebrand Amatörteaterkonsulent Regionförbundet Örebro län Örebro

4 Bilaga Prioriteringar 2006 reviderad juni 2006 Denna planering utesluter inte att konsulenten är en tillgänglig resurs för amatörteaterns allehanda behov. Det ska vara möjligt att med kort varsel hålla diverse utbildningsdagar, vara tillgänglig för rådgivning och finnas med som ett kunnigt öga utifrån, på repetitioner. Självklart ingår också att ständigt hålla sig à jour med vad som händer inom amatörteaterlänet, Sverige och världen. Prioriteringarna är gjorda utifrån de diskussioner som varit vid de två Teatertingen 2005, diskussioner inom ATR-Örebro län och ett eget analysarbete av konsulentens mål och verkligheten i länet. Arrangemang Teaterting 2006 Sista helgen i september hålls det 3:e teatertinget för Örebro län. Önskemålet är bl.a. att det sker i nära anslutning till någon förening i länet, att en övernattning ingår samt att ledningspersoner för Regionförbundet bjuds in. Ett påbörjat arbete för att återuppta länsfestivalerna som avslutades Ev. med första festival Kristihimmelsfärdshelgen Att i någon form presentera och arbeta med barnteaterverksamheten i samband med Bok- och biblioteksmässan i Örebro Information och marknadsföring Sammanställning och utgivning av en sommarspelskatalog för Örebro län. Detta sker i samarbete med Scendrag-redaktionen och de aktuella föreningarna. Katalogen ger en samlad bild av den amatörteater som satsar på utomhusteater, krönikespel, historiska spel, lustspel, bygdespel etc under sommarmånaderna i länet. Sammanställningen ger också föreningarna möjlighet att samordna sina spelperioder. Katalogen ska vara klar från tryck före 15 maj. Att utge minst två nummer av Teaterhorisont som vänder sig till länets amatörteaterutövare med aktuell information från konsulenthorisonten. Att medverka till distribution av Scendrag amatörteatertidning för Örebro län. Att genom en dokumentärfilmer belysa amatörteaterns mångkulturella utövare och amatörteaterns alla delmoment som var och en utgår en konstform (scenografi, ljus, kostym, dramaturgi, marknadsföring m.f.l.). Att marknadsföra och sprida boken Handbok för resande amatörteater där konsulenten medverkat som redaktör. Kurser Genomförande av tre helgkurser med målgruppen ungdomar inom Laxå kommun. Två öppna grundläggande helgkurser i amatörteater genomförs i samarbete mellan konsulenten, Nya Teatern i Örebro och Teaterföreningen Lyset i Karlskoga. En 5-dagars sommarläger i teater på Kävesta Folkhögskola med målgrupp ungdomar år.

5 En kurs för barn- och ungdomsteaterpedagoger fredag söndag på Kävesta Folkhögskola, alt. ett seminarium med olika föreläsare. Nationellt och internationellt Att ingå i den jury som utser spelande grupper till NEATA:s internationella festival på Färöarna 3-8 augusti. Att delta vid denna festival. Att fortsätta det internationella arbete som bygger broar mellan länets amatörteater och den internationella teaterrörelsen sker detta genom studiebesök på Regiutbildningen i Klaipeda, Litauen, våren Att arbeta vidare som ledamot av SAR och ATR:s internationella kommitté som detta år ger ut Handbok för resande amatörteater. Att se till att länet besöks av teatergrupper från andra ländet, Sydafrika. Att i ett Regiforum eller Tankesmedjan Regi samla de 6-7 regissörer som bidragit till att länets amatörteater finns med på nationella festivaler. Att ansvara för ett nätverk för klara teaterpedaghoger från ÖU och som finns kvar i länets. Att i mån av tid samarbete med FilmpolMitt och filmare som söker skådespelare från amatörteatern (casting). Att i samarbete med ATR:s seniorteaterkommitté och Regionutveckling uppmärksamma länets seniorteatergrupper och bjuda in dem till aktuella semiarier och kurser. Per Skjöldebrand Amatörteaterkonsulent Örebro län Utvecklingsarbete Att utveckla tydliga modeller för utvärderings- och utvecklingsarbete inom kulturområdet. Att fortsätta det egna arbete med att utveckla en verksam och långsiktig strategi inom verksamhetsområdet Amatörteater. I detta ingår att fortsätta läsa kurser vi Stockholms universitet inom magisterprogrammet med inriktning organisation och ledarskap samt vetenskapsteori. Samarbete Att hålla täta kontakter med ATR-Örebro län, Teaterpedagoglinjen vid Örebro universitet, Hällefors folkhögskolas amatörteaterpedagoglinje och länsteatern. Att samla de verksamma grupperna inom Lindesbergs kommun för samordning och behovsanalys. De föreningar som utlovats samarbete med konsulenten under 2006 är Bredsjö amatörteater, amatörteatergruppen Zenit, Amatörteaterföreningen Enannan i Vintrosa, Åbytorps amatörteater, Föreningen Risebergaspel och Stjärnpatraden. Att som koordinator för en projektledningsgrupp, genomföra ett tre-årigt samabetsprojekt med Länsteaern, Lyset, Nya Teatern, Lekebergs revysällskap och ATR-Örebro län. Platsen för detta samarbete är amfiteatern i Lekebergs kommun.

Per Skjöldebrand AMATÖRTEATERKONSULENT I ÖREBRO LÄN. Verksamhetssummering 1988-1993

Per Skjöldebrand AMATÖRTEATERKONSULENT I ÖREBRO LÄN. Verksamhetssummering 1988-1993 Per Skjöldebrand AMATÖRTEATERKONSULENT I ÖREBRO LÄN Verksamhetssummering 1988-1993 Per Skjöldebrand AMATÖRTEATERKONSULENT I ÖREBRO LÄN Verksamhetssummering 1988-1993 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com

PROJEKTBESKRIVNING. - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com PROJEKTBESKRIVNING - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com Inledning Idéverkstan WeSign är en förstudie inom ramen för Teckenspråkig Kulturskola, ett projekt som löper under tiden 08 10 med start

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Verksamheter. med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete

Verksamheter. med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamheter med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete Charli Eriksson, Susanna Geidne, Sofia Green, Madelene Larsson, Camilla Pettersson Forskarteamet

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1. Inledning Föreningen Kvinnohusets verksamhet vilar på tre ben. Det första benet består av det skyddade boendet, som i huvudsak bedrivs på uppdrag

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-08-22 Dnr 1401640 1 (32) Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 (1) Verksamhetsberättelse 2009 Kompetenscenter prostitution Sektion Metodstöd och uppsökande arbete Sociala resursförvaltningen Ansvarig Susanne Streer 1 (8) Verksamhetsberättelse 2009 FAST Sektionen

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer