Per Skjöldebrand AMATÖRTEATERKONSULENT I ÖREBRO LÄN. Verksamhetssummering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Skjöldebrand AMATÖRTEATERKONSULENT I ÖREBRO LÄN. Verksamhetssummering 1988-1993"

Transkript

1 Per Skjöldebrand AMATÖRTEATERKONSULENT I ÖREBRO LÄN Verksamhetssummering

2

3 Per Skjöldebrand AMATÖRTEATERKONSULENT I ÖREBRO LÄN Verksamhetssummering Kultur- och utbildningsförvaltningen ÖREBRO LÄNS LANDSTING ISBN

4 FÖRORD Den fråga jag oftast mött under arbetet med denna summerande rapport är; - Inte ska du väl sluta? Svaret blir; - Nej, det är nu vi ska ta nästa steg. Det verkar vara så att man vanligen skriver om sitt eget arbete just innan man väljer att sluta - som ett slags testamente. I det här fallet gör jag det för att själv få, men ocså ge andra, en överblick över arbetet under fem år. En överblick som man ofta inte alls kan ha mitt uppe i ett koncentrerat arbete med t.ex. en teaterproduktion. Då gäller det bara att ha överblicken över just det projektet. Ett överblickande perspektiv känns nödvändig för att kunna värdera vad som fungerat och vad som inte fungerat och det viktigaste - hur ska nästa steg se ut? Att som i denna rapport skriva om sitt eget arbete i tredje person kan kanske av läsaren uppfattas som märkligt, även för mig var det svårt i början, men jag tror att det bidrar till en distansering som hindrar det mera privata allmänna tyckandet. Vi måste komma ihåg att beskrivningar genom siffror och tabeller inte talar om hur bra eller dåligt varje arbetsinsats utförts. Man kan lätt imponera på läsaren genom att säga; - Över 94% av alla...etc. I många av projekten bakom siffrorna finns det utvärderingar som dock lätt skulle kunna få denna rapport att svälla till 50 sidor. Och kvantitet i den formen tilltalar inte mig. Istället ska vi vid den fortsatta läsningen ha frågorna Lägger amatörteater-konsulenten ner arbete på de rätta sakerna? om inte Hur skulle det kunna se ut istället, i huvudet. Med hopp om att detta material kan tjäna som utgångspunkt för många givande diskussioner som leder fram till en utveckling av arbetet med amatörteatern! Örebro november 1994 Per Skjöldebrand

5 INNEHÅLL 1. DISPOSITION OCH SYFTE 2. BAKGRUND 3. SUMMERING 4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 4.1 Amatörteaterkonsulentens mål 5. SAMARBETSPARTNER 5.1 Örebro läns landstings kulturavdelning 5.2. ATR-distriktet och Örebro amatörteaterförening 5.3. Örebro läns bildningsförbund och Studieförbunden 5.4. Länsteatern i Örebro 5.5. Örebro länsteaterförening 5.6. Folkhögskolor och kursgårdar 5.7. Kommentarer till Samarbetspartner 6. STATISTIK 6.1. Kommentarer om Statistik 6.2. Frågeställningar om Statistik 7. ARBETE MED LÄNETS GRUPPER 7.1. Nya teatern i Örebro 7.2. Kulturhuset i Karlskoga 7.3. Kommentarer om arbetet med länets grupper 8. ÖREBRO LÄNS AMATÖRTEATERFESTIVAL 8.1. Kommentarer om Amatörteaterfestivalen 8.2. Frågeställningar om Amatörteaterfestivalen 9. TEATERKURSER FÖR ÖREBRO LÄN 9.1. Kommentarer om Teaterkurserna 9.2. Frågeställningar om Teaterkurserna

6 10. UTSKICK OCH INFORMATION Kommentarer om Utskick och information Kommentarer om Utskick och information Frågeställningar om Utskick och information 11. KONFERENSER OCH ARRANGEMANG Amatörteaterkonferens för Örebro län Ledarforum Arrangemang Externa konferenser m.m Kommentarer om konferenser och arrangemang 12. TEORETISK ÅTERKOPPLING 13 SLUTORD 14 BILAGOR

7 1. DISPOSITION OCH SYFTE Föreliggande rapport beskriver huvudinriktning och omfattningen i Örebro läns landstings amatörteaterkonsulents arbete under 5 år, från maj 1988 till juni Rapporten kryddas med kommentarer, frågeställningar och en värdering av arbetet ställt mot de mål som gjorts upp under Rapporten riktar sig främst till institutioner, organisationer, föreningar och grupper som berörs av konsulentens arbete med amatörteater, men också till personer med likartade arbetsuppgifter. Syftet med rapporten är: att att vara en grund för diskussion om konsulentens framtida arbetsinriktning - mål och medel ge idéer för andra med likartat arbete Som bilaga 1 bifogas Örebro läns ATR-distrikts förslag till långsiktig verksamhetsplan för distriktet som kan fungera som ett viktigt komplement till föreliggande rapport. Som bilaga 2-8 återfinns också kommentarer från konsulentens viktigaste samarbetspartners. 2. BAKGRUND Amatörteaterkonsulenttjänsten instiftades vid Örebro läns landstings kulturavdelning tillträdde nuvarande befattningshavare, Per Skjöldebrand, tjänsten. Lokalmässigt är tjänsten sedan dess placerad på Nya Teatern, centrum för amatörteater i Örebro kommun. Örebro län omfattar landskapet Närke, delar av västra Västmanland, östra Värmland och nordöstra Västergötland. I länet ingå 70 tätorter fördelade på elva kommuner.

8 3. SUMMERING 1988/1989 ägnades i huvudsak åt att bygga upp ett brett kontaktnät i länet med amatörteatergrupper, föreningar, ledare, studieförbund och kulturtjänstemän inom länets kommuner, planering och genomförande av olika helgkurser i teater och en länsomfattande amatörteaterfestival i Lindesberg. 1989/1990 vidareutvecklades kontaktnätet, helgkurserna och festivalen samt ägnades speciell uppmärksamhet åt amatörteaterverksamheten i Karlskoga, organisatoriskt och pedagogiskt. Festivalen arrangerades i Karlskoga. 1990/1991 lades, förutom ovanstående, stor vikt vid att utöka samarbetet på kommunnivå mellan amatörteaterns intressenter - studieförbund, kulturavdelningar, teaterföreningar etc. Festivalen arrangerades I Askersund. 1991/1992 inriktades arbetet till stora delar på verksamhet inom Örebro kommun. Kursutbudet utvidgades och festivalen arrangerades i Hallsberg. 1992/1993 fördjupades arbetet i Örebro vilket bl.a. resulterade i länsfestival och projektet Macbeth. 4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT Nedanstående modell har tjänat som teoretisk utgångspunkt för hur och var amatörteaterkonsulenten riktat in sitt arbete: Den strukturella nivån innefattar institutioner, föreningar och organisationer med övergripande och långsiktiga målsättningar. Det är på denna nivå som ramar och förutsättningar skapas för arbetet med bl.a. amatörteatern. Gruppnivån innefattar alla mer eller mindre fasta amatörteatergrupper och som genom sina produktioner är den tydligaste manifestationen av amatörteatern. Individnivån

9 innefattar främst ledare, producenter och eldsjälar som är den nödvändiga utgångspunkten för allt skapande arbete. Förhållandet mellan nivåerna kan illustreras med nedanstående model :l Följande direktiv har varit vägledande för arbetet: * Prioritera i första hand amatörteatern utanför Örebro kommun. * Utgå från gruppernas egna behov. * Ge redskap för gruppernas egna självständiga arbeten genom hjälp till självhjälp. * Insatserna ska göras där de ger störsteffekt och har långsiktiga konsekvenser.

10 * Sök breda samarbetslösningar. * Dokumentera arbetet kontinuerligt. * Arbetet ska ske med alla grupper, oberoende av anslutning till distrikts- eller riksorganisation. Följande egna utgångspunkter har vuxit fram efter hand: * Arbeta så att resultat på en nivå ger effekter på andra. * Koncentration på en kommun åt gången. * Koncentration på avgränsade projekt. * Prioritera kvalitet framför kvantitet. * Kör inte upp för djupa hjulspår, byt riktning när en fast struktur riskerar att hindra utveckling. * Fyll på egna kunskaper genom kontinuerlig fortbildning och utvärderingar. 4.1 Amatörteaterkonsulentens mål Med utgångspunkt från modellerna och direktiven ovan formulerades följande mål för amatörteaterkonsulenten Detta skedde i samarbete med Örebro läns distrikt av Amatörteaterns riksförbund (ATR) och Landstingets kulturavdelning. MÅLSÄTTNING FÖR ÖREBRO LÄNS AMATÖRTEATER- KONSULENT STRUKTURELL NIVÅ att stimulera och medverka till ökad samverkan mellan grupper, föreningar, kulturinstitutioner och övriga amatörteaterintressenter att stimulera och bidra till ökat utbyte mellan grupper, ledare och föreningar i länet att i varje kommun stimulera bildandet av ett samarbetsforum kring amatörteaterfrågor att långsiktigt arbeta för att ett amatörteatercentra med materiella och personella resurser bildas i fler kommuner utöver Örebro och Karlskoga.

11 GRUPPNIVÅ att bidra till att höja den kvalitativa konstnärliga nivån och medvetenheten om teaterns olika uttrycksformer, arbetssättoch tekniker. att bidra till att öka amatörteatergruppernas stabilitet och kontinuerliga verksamhet att bidra och uppmuntra till att grupperna gör sin verksamhet känd i första hand inom sin egen kommun men också i länet i övrigt att stimulera och underlätta för grupperna att aktivt söka ny kunskap INDIVIDNIVÅ att i första hand stimulera gamla och aktivera nya ledare och producenter i arbetet med amatörteater i länet att underlätta att dessa personer söker kunskap även av varandra att genom att ge redskap öka ledarnas kunskap och självständiga arbete. 5. SAMARBETSPARTNER I det följande beskrivs kontakten med alla huvudsamarbetspartners för amatörteaterkonsulenten. 5.1 Örebro läns landstings kulturavdelning Som anställd vid kulturavdelningen deltar konsulenten i kontinuerliga arbetkonferenser, avdelningskonferenser och förvaltningskonferenser vid Kultur- och Utbildningsförvaltningen KUF). Dessutom sker månatliga möten med kulturchef, Bertil Burman, som syftar till avstämning i vad som skett och vad som planeras. Här gås också inkomna amatörteaterärenden till kulturnämnden igenom. I samband med konsulentens årliga verksamhetsrapport sker rapportering vid ett kulturnämndssammaträde/år. Samarbetet med ekonomiavdelningen vid KUF har utökats under årens lopp och omfattar i dagsläget ekonomisk administration av länets teaterkurser och länsamatörteaterfestivalen.

12 5.2. Örebro läns ATR-distriktet och Örebro amatörteaterförening Amatörteaterkonsulenten deltar som adjungerad ledamot vid Amatörteaterns riksförbunds ATRs) Örebro distrikt och ÖATFs styrelsemöten. Genom att amatörteaterkonsulenten närvarar vid ATR-distriktets möten sker ett kontinuerligt samarbete mellan amatörteaterkonsulenten och den länstäckande amatörteaterorganisationen som inrymmer 14 av amatörteaterföreningarna i länet. Konsulentens arbete är dock inte begränsat till ATR-medlemmar Örebro läns bildningsförbund och Studieförbunden Kontakten med länets studieförbund har främst gått via Örebro läns bildningsförbund. De flesta amatörteatergrupper har verksamhet och cirklar knutna till något studieförbund och det är främst hos grupperna tjänstens teaterpedagogiska inriktning kommer till uttryck. 5.4 Länsteatern i Örebro Vid länsteatern i Örebro finns skådespelaren och amatörteater-pedagogen Ecke Olsson. Ett konkret samarbete har efter hand vuxit fram och kommit att omfatta bl.a. kurser och seminarier. Återkommande samtal med teaterns ledning har skett gällande främst länets teaterkurser Örebro läns teaterförening Samarbetet med länets teaterföreningar och dess distriktsorganisation har omfattat framför allt publikarbetet i samband med festivalerna. De har även deltagit i planeringen inför varje festival. Samarbete med länets teaterkonsulent har ägt rum i samband med ett arbetsseminarium om utvecklingen av länets amatörteaterverksamhet.

13 5.6. Folkhögskolor och kursgårdar Kävesta Folkhögskola Sedan länge har Kävesta utgjort basen för helgkursverksamheten i Örebro län. Årliga planeringmöten och utvärderingar har skett sedan Karlskoga Folkhögskola Under 1993 knöts kontakter med ledningen för Karlskoga folkhögskola för att geografiskt utvidga möjligheterna att anordna helgkurser för länets amatörteateraktiva. Bredsjögården Vid Bredsjögården genomförs rikstäckandee amatörteaterledarutbildning och kortkurser med koppling till arbetarteaterförbundet. Exempel på samarbete under åren har varit arrangemang vid gästspelet från Tjeckoslovakien, amatörteater-konferensen och en arbetshelg med ATRdistriktet Kommentarer till Samarbetspartner Det är viktigt att konsulenten i alla lägen söker samarbete med föreningar, organisationer och intressenter så att arbetet också på den strukturella nivån är förankrat. Närheten främst till ATR-distriktet kan inte nog betonas. 6. STATISTIK För att statistiskt visa amatörteaterverksamhetens utbredning i Örebro län gjordes 1990 och 1991 en sammanställning av de produktioner som nått premiär under 89/90 samt 90/ resp. 97 produktioner av amatörteatergrupper i länet har haft sin premiär fördelat på samtliga 11 kommuner (se diagram 1 och 2). Då är inte alla de projekt och studiecirklar i teater som inte har som mål att spela upp färdiga föreställningar medräknade.

14 Diagram 1 Diagram Kommentarer om Statistik

15 Att sammanställa uppgifter om alla produktioner i länet är ett omfattande men angeläget arbete. Någon rutin för detta har inte utarbetats och frågan är om detta kontinuerliga arbete ska utföras av en amatörteaterkonsulent. 6.2 Frågeställningar om Statistik Vem kan kontinuerligt bevaka alla amatörteaterprojekt i Örebro län för att sammanställa en årlig statistik? 7. ARBETET MED LÄNETS GRUPPER Amatörteaterkonsulenten teaterpedagogiska inriktning för rupperna i länet har främst utgått från gruppernas behov: Registöd har inneburit att samarbete har skett med gruppens ledare eller regissör och innefattat både enskild handledning och konkret arbete med skådespelargruppen. Produktionsstöd har inneburit viss handledning av produktionsgruppen i sitt planeringsarbete. Teknikstöd har inneburit rådgivning till ledare, scenograf eller tekniker inför en uppsättning. Dramaturgistöd har främst inneburit handledning av författare eller ledare där analys och textarbete har skett. Riktade kurser har varit kurser i speciella ämnen riktade till en särskild förening eller grupp. Egen produktion har inneburit regi- och produktionsansvar för hela produktionsprocessen. Syftet har varit att föra ut ny kunskap, underlätta för nya kontakter mellan deltagarna samt att få egen kunskap om de lokala förutsättningarna för amatörteaterföreningarna. På nästa sida följer en listning av När, Var, För vem och Vilket arbete som skett:

16 KOMMUN GRUPP INSATS 1988 Örebro Lännäsamatörerna Registöd Örebro Wadköpingsaktörer Egen produktion (Scapino) 1989 Hallsberg CUFs Teater Improvisationskurs Hallsberg Svennevadspelet Dramaturgi Hallsberg Hemligheterna Registöd Hallsberg Alléskolans teater Regi - och produktionsstöd Nora Strömstaren Produktionsstöd Lindesberg Musfällan Registöd Lindesberg Ny grupp Improvisationskurs Örebro Risebergaspelet Produktion/Dramaturgistöd Örebro Gösta Wilsson Registöd Örebro Löshästarna Registöd 1990 Karlskoga Teaterverkstan Egen produktion (Det goda landet) Hallsberg Hemligheterna Registöd Lindesberg Musfällan Registöd Degerfors Musikskolan Produktion Laxå Folkdansgrupp Improvisationskurs Örebro Musikhögskolan Produktion 1991 Askersund Barn och ungdom Registöd Kopparberg Stormfågeln Improvisationskurs Hallsberg Alléskolans teater Produktionsstöd Kumla Sannahedspelet Produktionsstöd Karlskoga Finska föreningen Registöd Karlskoga Lyset Forumteaterkurs Karlskoga Lyset Registöd Örebro Lännäsamatörerna Registöd 1992 Lindesberg Musfällan Registöd Karlskoga Lyset Registöd Askersund Bygdespelsförening Produktionsstöd Örebro Brända barn Dramaturgi/Registöd Örebro Teatercompaniet Scenografi/Dramaturgistöd Örebro Ubi est fungus Dramaturgi/Registöd Örebro Senvana Egen produktion (Macbeth)

17 1993 Lindesberg Musfällan Registöd Karlskoga Teaterverkstan Registöd Hallsberg Alléskolan Improvisationskurs Örebro Brända barn Registöd Örebro ÖATF Teatersportkurs Örebro TEOPE Registöd Örebro Teaterröran Dramaturgi Totalt har 29 olika grupper/föreningar i 10 av länets 11 kommuner berörts av detta arbete. Med diagram 3 illustreras hur insatserna i grupperna fördelat sig. Det stöd som efterfrågas mest är registöd och stöd i produktionsplaneringsarbetet. Diagram 3 På följande sida illustrerar diagram 4 hur isatserna fördelat sig över länets kommuner. Som väntat speglar staplarna var aktiviteten är störst och sammanfaller väl med var länets amatörteaterfestival arrangerats.

18 Diagram 4 Då arbetet inom Nya Teatern i Örebro och Kulturhuset i Karlskoga varit mer omfattande beskrivs detta på följande sidor Nya teatern i Örebro Förutom det samarbete med verksamhetsledaren vid Nya Teatern som omfattat länets amatörteaterfestival och kursplanering samt delar av de projekt som beskrivits ovan, har konsulenten varit del- eller huvudansvarig för olika projekt kopplade till Nya Teatern och ÖATF: TEATERLABORATORIUM: För att ge amatörteaterledare och övriga intresserade, främst från Örebro och Karlskoga, stimulans och nya infallsvinklar på teater, höll konsulenten under höstterminen 1990, 1991 och 1992 i ett kontinuerligt teaterlaboratorium på Nya Teatern. Samarbete

19 skedde här med amatörteaterföreningen Senvana resulterade laboratoriet till produktionen Macbeth. BASGRUPPER: För att ge de nybörjare och andra en möjlighet att komma in i verksamheten och känna på vad teater kan vara, och på så sätt få en bas att självständigt arbeta vidare på, höll konsulenten tillsammans med Jens Remfeldt 1990,1991 och 1992, i planering och ledarskap för s.k. Basgrupper. Ett hundratal nybörjare ingick i denna verksamhet. Syftet var att hitta en modell för hur ÖATF ska införliva de nya i sin verksamhet Kulturhuset i Karlskoga Förutom det samarbete som inleddes 1989, med verksamhetsledaren vid Kulturhuset och Culturföreningen Lyset som omfattat festival, regi, handledning m.m. har konsulenten varit del- eller huvudansvarig för olika moment i utvecklandet av amatörteatern i Karlskoga. Detta har bl.a. skett genom: Produktionsplanering Organisationsplanering Utvärderingar Analys Ringaren i Notre Dame 1991, det hittills största produktionen i Karlskoga med över 60 deltagare, kom att ta en stor del av konsulentens resurser i anspråk under Under denna produktion var konsulenten bl.a. behjälplig med: Skådespelarinstruktion Ljussättning Skådespeleri 7.3. Kommentarer om arbetet med länets grupper Regi-, produktions-, scenografi- och dramaturgistöd bör så långt som möjligt ske genom att grupperna och personerna får kunskap genom antingen allmänna kurser eller riktade kurser. På så sätt kan grupperna själva omsätta och omvandla sina kunskaper.

20 Vid enskilda stödinsatser bör tydliga överenskommelser mellan konsulenten och gruppen göras, så att gruppen får det stöd den behöver. Det bör utformas så att gruppen får redskap att arbeta vidare självständigt. Att arbeta med en egen produktion är ett utmärkt sätt att få kunskap om hur t.ex. en viss förening, kommun och grupp är strukturerad. Detta ger stora möjligheter till utvärderingar med efterföljande utvecklingsdiskussioner. Att skapa kontakt mellan amatörer från olika kommuner i en produktion har ett stort hinder; det är arbetsamt för deltagare att resa för långt till repetitionerna. Att ha kontinuerlig kursverksamhet med en grupp ledare och skådespelare som i Teaterlaboratoriet, är ett bra sätt att skapa kontakt mellan verksamheter från olika delar av länet och ger dessutom möjlighet till ett stort kunskapsutbyte. Att leda nybörjargrupper i ett initialskede när en förening söker en modell för hur man ska ta vara på alla nya amatörteateraktiva, kan försvaras. Men tanken måste vara att detta ledar-arbete tas över av lokalt förankrade ledare när en modell utarbetats. Att som konsulent gå in som skådespelare i en produktion kan försvaras pedagogiskt men har liten bestående effekt för amatörteatern i stort. 8. ÖREBRO LÄNS AMATÖR TEATERFESTIVAL I nära kontinuerligt samarbete med Örebro läns ATR-distrikt och ÖATF och i aktuella fall, Lindesbergs, Karlskoga, Askersunds, Hallsbergs och Örebros Teaterföreningar och Kulturförvaltningar samt Hallsbergs amatörteaterförening, Culturföreningen Lyset och Kulturhuset i Karlskoga, har fem länsomfattande amatörteaterfestivaler arrangerats: 1989 LINDESBERG 1990 KARLSKOGA 1991 ASKERSUND 1992 HALLSBERG 1993 ÖREBRO Vid flera tillfällen skedde samarbete också med den lokala Folkets Husföreningen.

21 Totalt har festivalen innehållit 70 olika föreställningar och redovisningar som spelats av i runda tal 500 amatör-teateraktiva från grupper i sex av länets kommuner (se diagram 5). Vid två tillfällen deltog gästföreställningar från Tjeckoslovakien och Litauen. Diagram 5 En total publik av mellan 6000 och 7000 har sett någon del av festivalen under dessa fem år. Varje festival har omsatt runt :-. Amatörteaterkonsulenten fungerade som ansvarig projektledare Kommentarer om Amatörteaterfestivalen Huvudsyftet med festivalen har varit att manifestera amatörteatern på olika platser i länet, att de aktiva i länet ser varandras föreställningar och lär av varandra samt att fungera som stöd för de lokala eldsjälarna.

22 Redan tidigt märktes att en årlig amatör-teaterfestival kan utgöra grunden för konsulentens arbete om arbetet sker på rätt sätt. Genom de tidiga och återkommande gemensamma träffarna med de anmälda spelgrupperna fick dessa större kunskap om varandra och konsulenten fick en uppfattning om varje grupps behov, vilket kom att utgöra grunden för det fortsatta pedagogiska arbetet. Genom att festivalen flyttades från kommun till kommun varje år gav den en naturlig prioritet åt amatörteatern i just den kommunen ett visst år. Genom kommittémöten sammanfördes de lokala arrangörerna (Kulturförvaltningar/ Teaterföreningar/ Amatörteaterföreningar) kanske för första gången, vilket borgade för fortsatt samarbete även i framtiden, exempelvis genom lokala festivaler och projekt. Konsulenten fick också en uppfattning om de organisatoriska utvecklingsmöjligheterna på orten. År efter år kom antalet Örebrogrupper att dominera festivalen, till viss del beroende på att länets övriga stora amatörteaterföreningar hade börjat arbeta med stora sommarspel som just när festivalen ägde rum var inne i ett intensivt repetitionsskede. Det märktes också att varje festivalorts amatörteatergrupper också var starkt representerade. En annan tendens var att hade man varit med en gång ville man vara med igen. För många grupper blev festivalen det viktigaste målet under året. Detta gjorde att övervägande delen grupper var mer erfarna och gjorde mer genomarbetade föreställningar än minoriteten. En tendens till nedvärdering av de mindre erfarna nykomlingarna kunde spåras. Eftersom målet var att alla anmälda grupper skulle få vara med måste seminarieverksamhet och teater-diskussioner stryka på foten (16 föreställningar fyller lätt en helg) tar länets amatörteaterfestival paus för att ge utrymme för nya idéer och projekt med likartade mål som kan berika framtida festivaler.

23 8.2. Frågeställningar om Amatörteaterfestivalen Hur kan man arbeta för att de erfarna grupperna stöder de mindre erfarna genom konstruktiv kritik? Hur kan man stimulera fler nya grupper från hela länet att delta? Kan man arbeta för att fler lokala festivaler anordnas där även grupper från övriga länet bjuds in? 9. TEATERKURSER FÖR ÖREBRO LÄN I nära samarbete med Örebro läns ATR-distrikt, Kävesta Folkhögskola, Karlskoga Folkhögskola, Örebro läns bildningsförbund och Örebro Amatörteaterförening, har följande 25 helgkurser planlagts och arrangerats för i huvudsak länets amatörteateraktiva: Kurs/lärare År Amatörteaterseminarium Huvudlärare: Ecke Olsson Grundläggande skådespeleri Huvudlärare: Ruth Lange Skådespelarverkstad Huvudlärare: Ruth Lange Improvisation-Gestaltning-Föreställning 1989 Huvudlärare: Örjan Herlitz Grundläggande regikurs Huvudlärare: Per Skjöldebrand Barn och unngdomsteaterledarkurs Lärare: Anna-Karin Waldemarsson m.fl. Dans Teater Rörelse 1993 Huvudlärare: Lena Josefsson Lär dig skriva dramatik 1990 Huvudlärare: Jesper Lange

24 Grundläggande ljuskurs Huvudlärare: Jens Remfeldt Scenografikurs 1990 Huvudlärare: Lars-Erik Lindén Sminkkurs 1992 Lärare: Anna Fredriksson Producentkurs Lärare: Jens Remfeldt m.fl. Räknat med i medeltal 15 deltagare/kurs betyder detta att 375 personer har gått någon av Örebro läns helgkurser i teater. Kurserna har totalt omsatt runt :- årligen. Dessutom har kurser i Improvisations-teknik, Forumteater och Teatersport hållits av konsulenten men har då varit riktade till en speciell grupp eller förening Kommentarer om Teaterkurserna Under de senaste åren har ett omfattande kursprogram presenterats med i medeltal 8 helgkurser för amatörteater. Programmet når ut,förutom till länets grupper, till alla ATRs medlemmsföreningar. Detta gör att många, ibland upp till 50%, av deltagarna kommer från platser utanför länet. För att hålla en jämn nivå på deltagaravgifterna har kursbudgeten utformats så att vissa kurser som går med överskott delfinansierar kurser som är dyrare och därmed går med underskott. Detta fungerar bra under förutsättning att inte de billigare kurserna blir inställda. Detta har hänt under 93/94 och plötsligt måste då ATR-distriktet som är huvudansvirigt stå för förluster på 4 gånger mer än planerat Frågeställningar om Teaterkurserna Kan omfattningen av kurser bibehållas med samma relativt låga kursavgift?

25 10. UTSKICK OCH INFORMATION Utskick och information från amatörteaterkonsulenten, når ut till länets kontaktpersoner, grupper, föreningar, kulturförvaltningar och studieförbund. Nya kontakter uppnås ständigt och ökar mängden av informationskanaler. I samband med att kursadministrationen flyttades över till amatörteaterkonsulenten ökade mängden utskick betydligt Kommentarer om utskick och information Att kontinuerligt förmedla vad som är på gång inom länets amatörteater är ett naturligt moment i konsulentens arbete. ett önskemål är att grupperna och föreningarna själva i större utsträckning ska förmedla information till varandra Frågeställningar om Utskick och information Hur kan informationskanalerna utvecklas så att grupperna i större utsträckning själva sprider information om sin verksamhet till andra amatörteatergrupper. 11. KONFERENSER OCH ARRANGEMANG I det följande beskrivs de konferenser som konsulenten varit delaktig i inom och utom Örebro län Amatörteaterkonferens för Örebro län 1991 I samarbete med Länsteaterföreningen, Örebro läns bildningsförbund, ATRdistriktet och Bredsjögården initierade konsulenten diskussioner om ett arbetsseminarium kring amatörteaterfrågor. Konferensen som ägde rum i april 1991 behandlade temat; HUR UTVECKLAR VI AMATÖR-TEATERN I VÅRA KOMMUNER? Inbjudna till konferensen var länets kulturförvaltningar, studieförbund, Riksteaterns teaterföreningar och amatörteaterföreningar från länets 11 kommuner. Totalt samlades ett 40-tal seminariedeltagare från 5 kommuner.

26 Flera av kommunerna planerade uppföljningsträffar under hösten, för att på kommunnivå fortsätta diskussionen om en utveckling av amatörteaterverksamheten. En konkret uppföljning av detta har skett i samband med arrangerandet av länsfestivalerna Ledarforum För att ge amatörteaterledarna i länet ett forum att diskutera gemensamma frågor och framtiden kallade konsulenten ledarna till Ledarforum Dock har aktiviteten ute i grupperna varit så omfattande att dessa samlingar inte kunnat ske. Ett fortsatt arbete för att samla ledarna skedde därefter inom amatörteaterfestivalens ram genom att flera möten hölls med gruppledarna innan själva festivalen Arrangemang Konsulenten har medverkat vid följande arrangemang inom Örebro län: ÅR KOMMUN HÄNDELSE ARR Örebro Natteater ÖATF 1989 Örebro Teatersport ÖATF 1990 Örebro Teatersport ÖATF 1990 Örebro Litauiskt gästspel Teaterkängan 1990 Örebro Barn/ungdomsteaterkonf. ATR kommuner Tjeckisktgästspel ÖATF m.fl Örebro Teatersport ÖATF 1993 Örebro Teatersport ÖATF Externa konferenser m.m. Konsulenten har deltagit i följande konferenser och seminarier utanför länet, under perioden: ATR Distriktsledarkonferenser Kongressen i Vänersborg 1989

27 Festivaler Riksfestivalen i Västerås Nordisk festival i Västerås 1990 Amatörteaterkonsulentträffar Hallunda 1988 Luleå 1992 Riksteatern Teaterdagar Seminarium Framtidsseminarium 1990 Regi 1990 Studiebesök NBVs Teaterverkstad 1990 ROJ i Handen Kommentarer om konferenser och arrangemang Att i samarbete med föreningar och organisationer i länet arrangera mötesforum, konferenser och andra arrangemang är ett viktigt sätt för konsulenten att ge stöd på den strukturella nivån. Att deltaga vid kurser, konferenser och studiebesök är ett viktigt sätt för konsulenten att få nya infallsvinklar i sitt arbete. 12. TEORETISK ÅTERKOPPLING Genom nedanstående listning visas på vilken nivå varje insats kan inlemmas: STRUKTURELL NIVÅ Insatser som gett effekt på denna nivå har varit: Länsamatörteaterfestival, ledarforum, länskonferenser, kommunkonferenser, länskurser, projekt med breda samverkanslösningar med flera samarbetspartners.

28 GRUPPNIVÅ Insatser som gett effekt på denna nivå har varit: Pedagogiskt arbete med grupperna i länet, riktade kurser, ledarforum, länsamatörteaterfestival, egna produktioner. INDIVIDNIVÅ Insatser som gett effekt på denna nivå har varit: Pedagogiskt arbete med ledare och producenter i länet, riktade kurser, länskurser, ledarforum. De arbetsinsatser som gjort mest effekt och påverkat alla tre nivåerna har varit Länets amatörteaterfestival samt i viss mån kursverksamheten, både den riktade och den mer allmänna. På den strukturella nivån har just festivalerna varit mest betydande. På gruppnivån kan främst de riktade kurserna kombinerat med pedagogiskt stöd till specifika projekt, framhållas. På individnivå har störst resultat givits av ett nära samarbete mellan konsulent och regissör/ledare/producent.

29 13 SLUTORD Under våren 1994 fick jag möjlighet att resa runt i hela landet och se en hel del amatörteaterföreställningar. Det som slog mig starkast var att de grupper som tar sig tid att söka samarbete med andra grupper för att ge och ta konstruktiv kritik, eller bara av varandra få referensramar - där fanns det kvalitativt bästa amatörteatern. Utan referensramar, jämförelser av villkor och gemensamt ansvar för varandras arbeten, svävar gruppen i en tomhet utan möjlighet till utveckling. Vi har utan tvekan många grupper och projekt i Örebro län och det ska vi vara belåtna över, men på flera platser kan kvantiteten - mängden projekt - hindra att en kvalitativt bra amatörteater får utrymme. Lokaler för alla former av amatörteater på alla nivåer är en nödvändig förutsättning för att vi inte bara ska vara ett län som spelar otroligt mycket amatörteater utan också ett län som möter sin publik med mycket bra amatörteaterföreställningar. Per Skjöldebrand

Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006

Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006 Amatörteaterkonsulentens verksamhetsrapport 2006 Inledning Amatörteaterkonsulenttjänsten inrättades vid Örebro läns landstings kulturavdelning 1983. 1988 tillträdde nuvarande befattningshavare, Per Skjöldebrand,

Läs mer

Amatörteaterkonsulent Örebro län. Verksamhetssummering 1993-2003. Per Skjöldebrand

Amatörteaterkonsulent Örebro län. Verksamhetssummering 1993-2003. Per Skjöldebrand Amatörteaterkonsulent Örebro län Verksamhetssummering 1993-2003 Per Skjöldebrand 1 2 Amatörteaterkonsulent Örebro län Verksamhetssummering 1993-2003 Per Skjöldebrand 3 2004 Per Skjöldebrand Örebro läns

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare 2015 Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord. 2 ASKERSUNDS KOMMUN... 4 DEGERFORS KOMMUN...

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Framtidsforum Kosta 31 augusti

Framtidsforum Kosta 31 augusti Framtidsforum Kosta 31 augusti Innehåll, Ämnen med antal prioritetspluttar i parentes: 1.Teaterföreningarnas behov (4) 2.Hur främjar vi bäst scenkonst för barn och unga inom hela rörelsen? (6) 3.Det nya

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga 2012-2014 Inledning Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Riksteatern utgörs

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Plats: Riksdagshuset Riksgatan 1. Tid: fre 25 mars kl. 13.30.

Plats: Riksdagshuset Riksgatan 1. Tid: fre 25 mars kl. 13.30. Riksskådebanas styrelsemöte och verksamhetsledarkonferens Välkomna till Riksskådebanans styrelsemöte/verksamhetsledarträff och årsmöte i Stockholm fre 25 - lör 26 mars 2011 Plats: Riksdagshuset Riksgatan

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Förord. vid er första träff gör en planering tillsammans.

Förord. vid er första träff gör en planering tillsammans. Studiehandledning Förord Örebro Läns Landsting, Örebro Läns Bildningsförbund och Örebro Läns Idrottsförbund har tillsammans tagit fram en skrift om föreningslivets och folkbildningens roll i folkhälsoarbetet

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar.

Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar. Utvärdering regionsamarbete, sammanställning distriktens svar. Nedan följer en något nerkortad version av samtliga inkomna svar på utvärderingen av hur Svenska Skolidrottsförbundets distrikt uppfattar

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Handledning för kliniska handledare

Handledning för kliniska handledare Handledning för kliniska handledare Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland Delar av slutrapporten som Jenny Tunedal, den första av två projektledare, håller på att skriva. När det inte

Läs mer

Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga

Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga är ett regionalt centrum för utveckling och samordning med särskild inriktning på arrangörer inom scenkonsten. Riksteatern Halland arbete utgår från

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Protokoll Tillfälligt Specifikt samverkansråd för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering

Protokoll Tillfälligt Specifikt samverkansråd för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering 1 (6) Protokoll Tillfälligt Specifikt samverkansråd för länsövergripande bostadsförsörjningsplanering mellan och länets kommuner Tid: 29 januari kl. 09.00-12.00 Plats: Asken, Eklundavägen 2, Örebro Vid

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Teaterlinjen. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Teaterlinjen. Kursplan, se nedan Kursmål Linje: Teaterlinjen Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån inom kulturområdet samt verka för en gemensam värdegrund om människors lika värde och jämställdhet.

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter SWOT-analys Lärande och samhälle Malmö högskola Stort antal studenter 1) Skolan/förskolan ska ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek 2) Skolan/förskolan ska ta emot flera studenter

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar.

1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar. Bilaga 4B avtal Enheten för kultur- och föreningsstöd DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN, DIS Verksamhetsplan för danskonsulenten 2010 1.1 Verksamhetens mål Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans

Läs mer

Regionala utvecklingsdelegationen kl Landstingets kansli, sal A

Regionala utvecklingsdelegationen kl Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Landstingets kansli, sal A Rune Backlund (C) Anders Pansell (KD) Jarl Karlsson (S) Carina Ödebrink (S) Övriga Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör Jörgen Lindvall,

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Tillämpning av tobakslagen

Tillämpning av tobakslagen Tillämpning av tobakslagen Anmälan och egentillsyn Foto: Hans Askerlund www.t.lst.se Publ. nr 2008:3 Innehållsförteckning Förord 4 Resultat: Vilken/vilka nämnder hos kommunen ansvarar för tillsynen enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK. Version 3

Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK. Version 3 Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK Version 3 Bakgrund 3 Damkommitténs vision 4 Ledord 4 Värderingar 4 Verksamhet 4 Långsiktiga mål 5 Kortsiktiga mål 2014 5 Förutsättningar 6 Kommitténs

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET Verksamhetsplan 2011 Riksteatern Stockholms läns huvudsakliga uppgift är att verka för att så många människor som möjligt i Stockholms län får tillgång till kvalitativt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Örebro län Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Sammanfattning HRF:s Örebroförening har under året haft nio styrelsemöten och ett årsmöte samt julfest kombinerad med höstmöte där vi antog

Läs mer