Bredbandsstrategi Högsby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020"

Transkript

1 Bredbandsstrategi Högsby kommun Antagen av KF , 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs i kommunen är öppna för alla bredbandsleverantörer. I de fall kommunen är medfinansiär är detta ett krav. Koncept för mer fiberkapacitet till landsbygden. Investeringar ska göras så att framtida behov av reinvesteringar minimeras. Tekniska lösningar skall medge att kommersiella aktörer driver nätet, men med samhällsansvar för fullständig täckning. Utbyggnaden av IT-infrastruktur bör fokusera på byggnation av bredbandsnät som klarar att leverera tjänster för telefoni, Internet och TV. Kommunen bör verka för att tillgången till fiberbaserad IT-infrastruktur i största möjliga mån säkerställs vid grävning i gata och väg samt vid nyexploatering av bostads-, köpcenter- och industriområden. Vidare och enligt beslut i KS (KU ) ska Högsby kommun agera aktivt för att öppna fibernät etableras och bevaka utvecklingen av mobilt bredband som komplement till fiberinfrastruktur. I första hand ska marknaden och kommersiella förutsättningar styra utvecklingen av fiberinfrastruktur bredbandsutbyggnad. I de fall där marknaden och kommersiella förutsättningar inte styr utvecklingen bör byalag och samhällsföreningar ta ansvar för att bygga, äga och underhålla fiberinfrastruktur. Vissa byalag och samhällsföreningar har redan initierat aktiviteter för att etablera bredband via fiber, s k områdesnät och ortssammanbindande nät (se nedan)

2 Målsättning Målsättningen för Högsby kommun är att 40 % av invånarna skall ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2015 samt att 100 % av invånarna år Definitioner bredbandsnät Enligt PTS Post och Telestyrelsen kan den svenska IT-infrastrukturen med hög överföringskapacitet, det vill säga bredbandsnäten, delas in i olika typer: o Nationellt stomnät (alternativt stamnät) är ett rikstäckande allmänt tillgängligt nät, främst baserat på fiberoptiska kablar, som förbinder nationella noder och huvudnoder i landets olika delar med varandra. En nationell nod består av aktiv utrustning för trafikutbyte mellan olika operatörer i landet. För att en operatör ska anses förfoga över eller äga nationellt stomnät ska nätet täcka en stor del av landet. o Ortssammanbindande nät avser ett transportnät som förbinder olika orter i regionen eller kommunen med varandra, samt med huvudnoderna i nätet. Dessa nät kommer ibland att sammanfalla fysiskt med nationella stamnät i de delar dessa passerar genom området eller kommunen och med områdesnätet i de orter och områden näten passerar igenom. En huvudnod består av aktiv utrustning, dimensionerad för att handha tiotusentals abonnenter. Här placeras den centrala aktiva utrustningen som ombesörjer kommunikationen med underliggande nät och noder. Mellan huvudnoder finns fullständig redundans, det vill säga en huvudnod är ansluten till en annan via minst två vägar. o Områdesnät avser ett spridningsnät som sammanbinder fastighetsnäten i en ort eller ett geografiskt avgränsat område med det ortssammanbindande nätet. Områdesnätet kan bestå av flera olika nätstrukturer som är sammanlänkade via områdesnoder. Som områdesnät betraktas även de nät som endast ansluter en abonnent i området. Beroende på områdets karaktär eller omfattning kan det i vissa fall vara naturligt att benämna områdesnätet ortsnät, kvartersnät, stadsdelsnät, landsbygdsnät etc. I områdesnät ingår de nät som tidigare benämnts accessnät och ortsnät. Med områdesnod avses en passiv eller aktiv nod som sammanbinder olika delnät i områdesnätet. Utöver dessa brukar nät som förbinder lägenheter och lokaler inom samma fastighet med en fastighetsnod betecknas fastighetsnät. Med internationella nät avses nät som sträcker sig utanför rikets gräns och som har enstaka anslutningspunkter i Sverige. Byalag, Samhällsföreningar och förutsättningarna för utbyggnad av bredbandsnät i Högsby kommun Som tidigare nämnts bör i första hand marknaden och kommersiella förutsättningar styra utvecklingen av fiberinfrastruktur bredbandsutbyggnad. Det finns dock områden där marknaden inte styr och de kommersiella förutsättningarna inte alltid finns (t ex på landsbygden). Där bör istället, i den mån det är möjligt, byalag och samhällsföreningar se över möjligheterna i särskild organisation till att bygga, äga och underhålla presumtiv fiberinfrastruktur i form av områdesnät (se ovan), vilket många gånger är ekonomiskt fördelaktigt, inte minst då markfrågor lättare handhas grannar emellan, än om kommunen ska teckna avtal om ledningsrätt med privata fastighetsägare

3 En upplåtelse av ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Denne är därmed berättigad till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek har lantmäterimyndigheten att värdera intrånget och fatta beslut om ersättningens storlek. Källa: Områdesnätet är sin tur beroende av ett ortssammanbindande nät, varför det även kan bli aktuellt för byalag/samhällsföreningar att tillskapa en anslutning (ett ortssammanbindande nät) till befintligt områdesnät

4 Projektstöd via Landsbygdsprogrammet Projektstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden kan sökas av organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, byalag och kommuner. Projektstöd kommer i första hand att beviljas för kanalisation i det så kallade spridningsnätet (ortssammanbindande nät och områdesnät). Det vill säga att anlägga tomrör för IT-infrastruktur i det nät som finns mellan stomnätens knutpunkter och bostaden/företaget. För att få stöd gäller att följande villkor uppfylls: Maximalt 15 procent av projektmedlen kan beviljas till kringkostnader och projektledning. Resterande beviljas till faktiska investeringskostnader. Av total offentlig finansiering ska projektet medfinansieras med minst 25 procent övriga offentliga medel, t ex från kommunen. Medfinansiering kan även sökas från PTS (Post- och telestyrelsen) vilket görs via Länsstyrelsen. T ex enligt följande: Den totala projektbudgeten uppgår till 1 Mkr, privat finansiering ska utgöra 30 %, d v s 300 tkr och offentlig finansiering (EU, stat, m fl) de övriga 70 %, d v s 700 tkr. Av de 70 % som utgör offentlig finansiering ska 25 % komma från annat håll än EU och stat, varför 25 % av 700 tkr då blir 175 tkr som ska vara övrig offentlig medfinansiering, vilket då kan sökas från PTS via Länsstyrelsen, men även vara kommunal medfinansiering. Privat finansiering: minst kr per anslutning (fiberanslutning till den enskilda fastigheten). Antalet fastigheter som omfattas av ansökan bör uppgå till minst 20 st. För orter med mer än 200 hushåll görs en särskild prövning. En marknadsanalys ska tas fram för att bland annat visa hur tillgången på bredband ser ut i Högsby kommun. Stöd får bara lämnas i områden där utbyggnad inte bedöms ske på marknadsmässiga grunder inom en period om tre år från ansökningstillfälle. OBS! Kostnader som är kopplade till egen tomt är INTE stödberättigande. Det betyder att när det gäller bredband, kan endast kostnader fram till tomtgräns tas med i ansökan. Om det offentliga stödbeloppet överstiger euro (ca 1,6 Mkr) gäller särskilda villkor. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: /utvecklabredband.4.72e5f d58c2c html För ytterligare information se även: Stöd via Landsbygdsprogrammet är framförallt en möjlighet för orter/områden där anslutningsavgiften (kostnad för att fiberansluta fastigheten) överstiger kr/fastighet. I de fall anslutningsavgiften, som utgör privat finansiering, understiger kr är det inte möjligt att söka projektstöd, då ett av villkoren för beviljande av stöd är en privat finansiering om minst kr per anslutning/fastighet

5 Kanalisationsstöd Regionförbundet Det finns även möjlighet att söka projektstöd vid Regionförbundet i Kalmar län och då närmare bestämt ett s k Kanalisationsstöd. Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger tomrör (kanalisation) för IT- infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsförening, ekonomisk förening eller privatpersoner. Kanalisationsstödet kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna som ger rätt till stöd. Regionförbundet kan även besluta om att stödet blir lägre än 50 procent. För ytterligare information se: Kommunal medfinansiering - bredbandsutbyggnad Kommunal medfinansiering är en stark motor för utvecklingen av bredbandsnät på landsbygden, inte minst genom att stärka förutsättningarna för byalag och samhällsföreningar att investera i IT-infrastruktur. Med anledning av ovanstående resonemang bör det finnas specificerade driftmedel i den kommunala budgeten för att hantera den kommunala medfinansieringen i bredbandsutbyggnaden i kommunen. Medfinansiering med kommunala medel för byggandet av fiberanslutna nät skulle då kunna ske enligt följande modell: Finansieringsmodell I de fall där anslutningsavgiften per fastighet understiger kr beviljas ingen medfinansiering. Vid en anslutningsavgift (kostnad) per fastighet som ligger i intervallet kr kr beviljas medfinansiering om 50 % av den från kr överskjutande summan. I detta intervall uppgår således den kommunala medfinansieringen till maximalt kr per ansluten fastighet. Vid en anslutningsavgift (kostnad) per fastighet som ligger i intervallet kr kr beviljas ytterligare medfinansiering om 75 % av den från kr överskjutande summan. I totala kommunala medfinansieringen uppgår maximalt till kr per ansluten fastighet. Nedan följer en beräkningsmodell som bygger på antagandet om totalt fastigheter i Högsby kommun, varav 90% (3 060) kommer att ansluta sig enligt målbeskrivningen fastigheter är ej kvalificerade för medfinansiering, 765 fastigheter kvalificerar sig för medfinansiering i första intervallet och 765 fastigheter kvalificerar sig även för medfinansiering i andra intervallet enligt följande: - 5 -

6 Kalkylerad kostnad/anslutning Min Medel Max Bidrags andel Bidrag från kommunen Antal ansluta fastigheter Min Medel Max 0 kr kr kr 0% kr 0 kr 0 kr kr kr kr 50% kr kr kr kr kr kr 75% kr kr kr Totalt: kr kr kr Kalkylerad kostnad/anslutning Faktisk kostnad efter kommunbidrag Kommunbidrag per anslutning Min Medel Max Bidrags andel Min Medel Max Min Medel Max 0 kr kr kr 0% 0 kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr kr 50% kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr 75% kr kr kr kr kr kr Kommunal medfinansiering utgår endast: Om anslutningsavgiften per fastighet överstiger kr Först efter att ansökan om stöd även lämnas in till Länsstyrelsen (landsbygdsprogrammet) eller Regionförbundet (kanalisationsstöd) För ortssammanbindande nät där anslutningsavgiften överstiger kr. Beslut om kommunal medfinansiering och storleken på denna avgörs från fall till fall och i samråd med projektägaren utifrån dennes befintliga kalkyl för projektet. KLU beslutar i frågan. Om Länsstyrelsen alternativt Regionförbundet beviljar stöd/bidrag skall dessa avräknas/återbetalas på det av kommunen beviljade bidraget. Om byalag/samhällsförening inom fem år från utbetalda kommunala bidrag säljer områdesnätet och/eller det ortssammanbindande nätet ska de kommunala bidragen betalas tillbaka till kommunen

7 Ansökningsförfarandet Kommunal medfinansiering bredbandsutbyggnad Ansökan om kommunal medfinansiering för utbyggnad av fibernät kan göras så fort fibernätet står klart, är dokumenterat enligt PTS riktlinjer om Öppenhet och icke-diskriminerande behandling samt Robust och driftsäker IT-infrastruktur (se nedan) och alla kostnader är betalda. Utbetalning av beviljade bidrag sker således retroaktivt. Ansökan bör i största möjliga mån samordnas av samhällsförening/byalag (eller liknande organisation) som gör en, för berörda fastigheter, gemensam ansökan till Högsby kommun. Av ansökan ska framgå antalet berörda fastigheter samt det totala belopp som söks i medfinansiering. Kostnaden ska vara betald och en kopia av betald faktura på fiberanslutningsavgiften för varje enskild fastighet ska bifogas ansökan. Summan av de enskilda kostnaderna (anslutningsavgifterna) per fastighet ska överensstämma med sökt belopp för medfinansiering. Dokumentation av befintligt nät enligt PTS riktlinjer (se nedan) ska också bifogas varje ansökan. Kommunala riktlinjer - Medfinansiering bredbandsutbyggnad I de fall kommunen beslutar om att bevilja medel för medfinansiering av bredbandsnät/fiberinfrastruktur ska dessa nät följa PTS riktlinjer om Öppenhet och ickediskriminerande behandling samt Robust och driftsäker IT-infrastruktur enligt följande: Öppenhet och icke-diskriminerande behandling Den som driver ett bredbandsnät ska tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde till kanalisationen bevilja tillträde till kanalisationen på icke-diskriminerande villkor, dvs. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor för tillträdet på begäran från myndighet eller part som begär tillträde tillhandahålla dokumentation som visar att tillträde till kanalisationen tillhandahålls på icke-diskriminerande villkor. Dokumentationen ska möjliggöra insyn i villkoren för tillträde, och därför bland annat innehålla prissättningen av tillträdet. Robust och driftsäker IT-infrastruktur Bredbandsnätet eller kanalisationen ska uppfylla de standarder som finns för förläggning av IT-infrastruktur. Information och vägledning finns bland annat i Svenska stadsnätsföreningens rekommendationer som har utarbetats på uppdrag av PTS, se

8 Den som söker stöd för att anlägga IT-infrastruktur (nätet) ska: bilda en juridisk person som har ansvar för byggnation, ekonomi samt tjänster som ska säljas för att verksamheten ska vara redovisningsskyldig för moms se till att det finns en långsiktig förvaltningsorganisation som ansvarar för löpande underhåll, anpassning och utveckling av nätet. följa rekommendationer för robusta nät och robusta noder o Svenska Stadsnätsföreningens rekommendation Förläggning av robusta nät - kanalisation, kablar och kopplingsställen o Svenska Stadsnätsföreningens rekommendation Utformning av fysisk säkerhet i noder i öppna neutrala bredbandsnät o eller motsvarande nationell/internationell standard dokumentera nätet i enlighet med Svenska Stadsnätsföreningens rekommendation Dokumentation av robusta nät fördelningar, kanalisation, kablar och kopplingsställen eller motsvarande rekommendationer. Nätdokumentationen ska hållas uppdaterad och finnas tillgänglig för ansvarig tillsynsmyndighet. genomföra risk- och sårbarhetsanalyser vid anläggning av kanalisation, kablar och noder enligt exempelvis Svenska Stadsnätsföreningens rekommendationer för robusta nät respektive robusta noder. kunna redovisa nätdokumentation samt risk- och sårbarhetsanalyser för noder, kanalisation och kablar samt underhållsplaner för nätet. använda https://www.ledningskollen.se/ vid planering av markarbeten som exempelvis grävning, schaktning och sprängning för att undvika kabelbrott. registrera ny infrastruktur i https://www.ledningskollen.se/ för att undvika skador på nyförlagda kablar och kanalisation. Högsby kommuns roll och ansvar Ta fram en strategisk plan inkl. GIS-karta med prioriterade åtgärder för utbyggnad/etablering av ortssammanbindande nät och tillgängliggörandet av befintliga nät och anslutningspunkter utifrån tekniska och ekonomiska förutsättningar, långsiktig samhällsnytta, utvecklingspotential, behov och efterfrågan (offentliga eller privata, t ex i samband med byalag och samhällföreningars etablering av områdesnät). Bredbandssamordnaren skall övervaka kommunens och hushållens intressen vid planerade och pågående grävarbeten i Högsby kommun utifrån ovan nämnda strategiska plan. Bredbandssamordnaren informerar byalag och samhällsföreningar om presumtiva grävarbeten i Högsby kommun utifrån tillgänglig information, för att på så sätt möjliggöra eventuell samförläggning vid presumtiva bredbandsprojekt. Bredbandssamordnaren skall vara en samtalspart och behjälplig i byalagen/samhällsföreningarnas framtagande av bidragsansökningar. Högsby kommun tillhandahåller kommunala informationsunderlag (t ex kartor mm, se ovan) nödvändiga för en presumtiv bredbandsutbyggnad. Högsby kommun lägger ner tomrör vid eget behov (kommunala anläggningar) med utgångspunkt i ovan nämnda strategiska plan. Högsby kommun ska äga dessa tomrör

9 Varför fiber... Fiber Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar Lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren Kan utan problem användas för både telefon, TV och Internet samtidigt Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer Telefoni Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare Billigare telefontjänster Du kan fortfarande använda din gamla telefon och ditt telefonnummer Internet TV Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från fastigheten Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade Snabb nedladdning av film m.m Snabb, gratis surfning på t.ex. mobiltelefon och surfplatta hemma via trådlös uppkoppling (Wi-Fi) Perfekt mottagning Klarar HDTV och 3D format Se på tv-program när det passar dig, t.ex. SVT Play Video on demand - Videobutik på nätet - 9 -

10 ...och inte alternativ teknik? ADSL-teknik Otillräcklig kapacitet i en snar framtid Beroende av kopparnät Känsligt för väderpåverkan Styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer Mobilt bredband Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt (3G) Känsligt för väderpåverkan Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre hastighet Kostsamt att bygga ut på landsbygden De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer heller inte att få tillgång till 4G Satellit/Parabol Komplement till tv-mottagningar Mottagningshastighet 2-4 Mbit/s

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass Töreboda

Byanät för bredband i världsklass Töreboda Byanät för bredband i världsklass Töreboda 2011-02- 24 1 Byanät för bredband i världsklass Strategi för PTS medverkan i regionalt tillväxtarbete (Rapportnummer PTS-ER-2010:27) PTS har givit Svenska stadsnätsföreningen

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass

Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass Gotland 2011-05- 11--12 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Bredbandsstrategin -------

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Ett seminarie för Byalag www.fibertillbyn.nu 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Lars Hedberg Lars Björkman 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Djurö 2011-05-18 1 Välkommen Pia Södergren Ordförande Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. SIKO 2 Bredband till alla tillsammans kan vi klara utmaningen

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Borlänge 2011-05- 31 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. I december 2010 fick

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden

Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden Gräsö 2012-06-26 Göran Lundström AB Göran Lundström Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Östersund och Krokom 2012-03-27 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Söderköping 2011-10-18 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Riktlinjer Utgåva 2012-02-06 Sid 1(27) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1 Nuläge... 3 1.1 Behovsbild... 3 1.2 Nätutbredning...

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Landsbygdsvänner! Bifogar minnesanteckningar med inriktning på bredband från Landsbygdsforums möte i Rosenbad Landsbygdsforum avser vara en plattform för att diskutera

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer