Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör"

Transkript

1 1(4) Handläggare Ragna Forslund TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 7 SL Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör Ärendebeskrivning Trafikförvaltningen har genomfört en förstudie inför upphandling av kundtjänstleverantör. Aktuellt ärende utgör redovisning av förutsättningarna för studien, resultatet av arbetet samt förslag till beslut om inriktning vid upphandling av tjänster för kundtjänstverksamhet. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 14 februari Förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör. Bilaga 1 Ekonomi (sekretess enligt 19 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen, utsändes endast till nämndens ledamöter). Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att att godkänna förstudierapporten och dess inriktning som grund för framtagande av anskaffningsbeslut och genomförande av upphandling, samt uppdra åt förvaltningschefen att återkomma till trafiknämnden med förslag till anskaffningsbeslut. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Nuvarande kundtjänstavtal går ut i maj 2015 och en ny upphandling behöver göras för fortsatt drift och utveckling av SL Kundtjänst, SL Center och Waxholmsbolagets kundtjänst.

2 2(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafikförvaltningens kundtjänster ska bistå resenären före, under och efter resan och stödet ska medverka till att ge fler och mer nöjda resenärer. Befolkningen i Stockholmsregionen växer och samtidigt ökar resenärernas krav och förväntningar på hjälp i ärenden där självbetjäningstjänster inte lämpar sig eller är tillgängliga. Det ställer stora krav på kundtjänstleverantören som genom samverkan med trafikförvaltningen och trafikentreprenörerna ska förse resenärerna med aktuell information och lösningar på uppkomna problem. Här föreslås att kundtjänstleverantören får ett utökat ansvar för att säkerställa att denna samverkan fungerar. Trafikförvaltningens kundtjänst ska upplevas som tillgänglig och tillförlitlig och ska stödja resenärerna vid behov. Avsikten med förstudien är att ge trafiknämnden ett underlag för beslut kring övergripande affärsinriktning för att få nöjdare resenärer. Bakgrund Nuvarande avtal startade maj 2010 då kundtjänstleverantören GoExcellent genom verksamhetsövertagande fick ansvar för drift och utveckling av SL Kundtjänst och SL Center i en samordnad funktion SL Contact Center. Avtalstiden var tre år med option på förlängning ytterligare två år vilken utlöstes Förväntad driftstart för ny kundtjänstleverantör är maj Förstudien syftar till att beskriva kundtjänstens utveckling under innevarande avtalsperiod samt belysa förbättringsåtgärder inom kundtjänstverksamheten som ska leda till nöjdare resenärer. Överväganden Följande överväganden har särskilt beaktats vid utformning och rekommendation av affärsinsikter. Tillgänglighet Kundtjänstens tillgänglighet kan mätas på flera sätt dels väntetid till kundtjänst men även öppettider. SL kundtjänst är en av få kundtjänster i Sverige som ännu erbjuder dygnet-runt-öppet årets alla dagar. Samtalsvolymen är under natten förhållandevis låg och över tid kan eventuellt andra kontaktkanaler stödja resenärerna vid akuta behov nattetid. Det ska i kommande avtal vara möjligt att förändra öppettiderna under avtalsperioden om trafikförvaltningen så önskar.

3 3(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Väntetiden i kundtjänst bör inte bli för lång, speciellt inte då resenärerna i första hand kontaktar kundtjänsten vid problem. Toleransen att vänta är då lägre. Rekommendationen är att servicemålet höjs något inte till en extraordinär nivå utan i paritet med en servicegrad som de flesta kundtjänster erbjuder. Tillförlitlighet Information om resvägar och avgångstider hämtas i första hand inte längre från kundtjänst. Däremot är kundtjänsten ett betydande stöd vid incidenter och uppkomna problem. Resenärerna vill ha hjälp och en lösning på de problem som de kontaktar kundtjänsten för. Det ställer stora krav på kundtjänstleverantören som, i samverkan med trafikförvaltningen och trafikentreprenörerna, alltid måste vara uppdaterad och kunna ge goda råd. Informationen måste vara trovärdig resenären ska inte behöva kontakta kundtjänsten flera gånger i samma ärende. Resenärsanpassad utveckling Avtalet bör lämna öppet för förändringar inom skiftande områden under avtalsperioden. Det kan förutom öppettider avse vilka tjänster som ska erbjudas vid personlig betjäning, nya kontaktkanaler eller kompetensutveckling av kundtjänstmedarbetarna, till exempel för support av webbtjänster. Resenärernas synpunkter är en viktig källa till förbättringar och kan genom kategorisering och kvantifiering ge vägledning om vad som bör prioriteras. Kundtjänstleverantören kan genom sammanställning och analys av synpunkter medverka till att trafikförvaltningen får en djupare förståelse för vad som driver kundnöjdheten. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Affärsinsikterna visar på ett behov av ökad tillgänglighet och kvalitet i utförande av tjänster för att få nöjdare resenärer. Föreslagen affärsinriktning kommer dock att ge drivkrafter som gör att de totala kostnaderna för kundtjänstförvaltning alltjämt bedöms ligga inom budgetramarna och i övrigt utvecklas enligt allmän prisutveckling och justeras utifrån tillämpliga index.

4 4(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Anders Lindström Förvaltningschef Ragna Forslund Trafikdirektör

5 1(46) Handläggare Ragna Forslund Förstudie inför upphandling av kundtjänstleverantör Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

6 2(46) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Metod Intervjuer Insiktsgrupper Leverantörsträffar Uppdragets organisation Uppdragets ramar Angränsande projekt Definition av kundservice Affärsinsikter i korthet Nuläge Nuvarande avtal Ersättningsmodellen Servicemål En servicenivå mäter hur stor andel av samtal från resenärer som får svar inom en angiven tid och tappade samtal mäter hur många resenärer som lagt på luren innan de kommit fram I avtalet är mål för svarstider och för andelen tappade samtal följande: Minst 80% av samtliga ärenden på telefon ska hanteras inom 120 sekunder. - Minst 70% av kundsynpunkter, rese- och förlustgarantiärenden på telefon ska hanteras inom 90 sekunder. - Maximalt 10 % tappade samtal. - Maximalt 8% tappade samtal i ärenden som rör kundsynpunkter, rese- och förlustgarantiärenden Nöjd-kund-mätning Nackdelar och risker med avtalets drivkrafter Affärsinsikter: Kanaler och ärendetyper... 14

7 3(46) 4.8 Utveckling: kompetenskrävande support på SL Kundtjänst Utvecklingsområden Samordning med trafikentreprenörer Volymutveckling Variationer under avtalsperioden Waxholmsbolagets kundtjänst Styrning och uppföljning Omvärld Kundundersökningar Börläge Resenären i fokus En tillgänglig kundtjänst Resenärsanpassad utveckling Övergripande mål för Kundtjänst Rekommendationer inför upphandling Inriktning vid upphandling av Kundtjänst Kundtjänstens omfattning Ansvarsfördelning Rekommendationer utifrån affärsstrategiska principer Ny ersättningsmodell Incitament Riskhantering Förutsättningar- Systemkrav Contact Center-funktion Ärendehanteringssystem Kassa- och kontanthantering SL Center För kassa- och kontanthantering i SL Center föreslås att kundtjänst-leverantören tillhandahåller system vilket minskar risken för att driftstörningar ger stor påverkan på försäljningen samt att förvaltning och utveckling utförs av den part som har störst kunskap inom området System som Trafikförvaltningen tillhandahåller... 41

8 4(46) 7.9 Avtalstid Rekommendationer för förvaltning Inriktning för förvaltning Leverantörens rapportering Trafikentreprenörernas avtal Ekonomi Intervjuer och workshops Intervjuer: Workshops: Referenser... 46

9 5(46) 1 Sammanfattning Denna rapport avlämnas som en slutrapport avseende genomförd förstudie inför upphandling av kundtjänstleverantör. Studien har en rekommendation för hur Trafikförvaltningens kundtjänster SL Kundtjänst, SL Center och Waxholmsbolagets kundtjänst på bästa sätt kan stödja resenären före, under och efter resan samt för hur affärsinsikterna medverkar till att ge fler och mer nöjda resenärer. Förslaget innebär att det krävs en satsning på och utveckling av kundtjänst för att i större utsträckning möta resenärernas behov. Satsningen5 är första hand inte kostnadsrelaterad utan kopplad till ansvarstagande och förändrade processer och rutiner för hantering av kundtjänstärenden. Regionens befolkning ökar och kundtjänstens ärenden blir allt mer komplexa. Det finns en potential i att genom marknadsföring av Trafikförvaltningens kundtjänster stärka resenärernas trygghet vid resandet med SL och Waxholmsbolaget. En nära samverkan mellan kundtjänstleverantör, Trafikförvaltningen, trafikentreprenörer och Trafikförvaltningens övriga samarbetspartners är en grundförutsättning för att ge resenärerna god service. Här föreslås att kundtjänstleverantören får ett utökat ansvar för att säkerställa att denna samverkan fungerar. En tillförlitlig och trovärdig kundtjänst är enligt utredningen minst lika viktig som trafikleveransen i sig. Avvikelser i trafiken kommer alltid att ske och vid dessa tillfällen är kundtjänsten ett stort och betydande stöd.

10 6(46) 2 Inledning 2.1 Bakgrund Nuvarande kundtjänstavtal med entreprenören GoExcellent omfattar drift och utveckling av SL Kundtjänst och sex SL Center. Uppdraget är att utföra samordnad kundtjänstservice i en så kallad Contact Center-verksamhet där SL Kundtjänst och SL Center ingår. Avtalet löper ut i maj Trafikförvaltningen ska under år 2014 upphandla en ny entreprenör med uppdrag att driva och utveckla kundtjänstverksamheten vidare. Upphandlingen har inletts med en förstudie som är genomförd under perioden september januari Syfte Förstudiens syfte är att tydliggöra den framtida tjänsten och ersättningsmodellen för att upphandlings- och övertagandefasen ska kunna göras utifrån en tydlig och beslutad kravbild samt lägga grunden för en effektiv avtalsförvaltning. I uppdraget ingår även att utreda om det finns ytterligare kundtjänstfunktioner inom Trafikförvaltningen som kan och bör inkluderas i upphandlingen. 2.3 Metod Intervjuer Ett 30-tal intervjuer har genomförts i syfte att inför kommande upphandling samla synpunkter och behov både inom Trafikförvaltningen och hos trafikentreprenörer, kartlägga pågående projekt som kan ha påverkan på kundtjänst samt utvärdera nuvarande leverans Insiktsgrupper I november 2013 genomfördes en undersökning i syfte att ta reda på resenärernas förväntan på och erfarenhet av de kundservicekanaler som Trafikförvaltningen erbjuder. Målgrupp för undersökningen var allmänheten, 15 år och uppåt som nyttjar olika kollektiva färdmedel. Totalt genomfördes fyra insiktsgrupper med följande målgruppsfördelning:

11 7(46) Unga, år Sällanresenärer, år, som sällan eller aldrig reser kollektivt Vardagsresenärer, år, som reser minst några gånger i veckan Pensionärer, år, en mix av sällan- och vardagsresenärer Leverantörsträffar Som en del av förstudien har träffar med nuvarande kundtjänstentreprenör samt sex potentiella anbudsgivare genomförts. Syftet har varit att diskutera kundtjänstens framtida möjligheter och utmaningar, alternativa affärsmodeller och förtydliga Trafikförvaltningens behov av flexibilitet och utveckling under avtalsperioden. Samtliga företag har satt ett stort värde i att före upphandlingen få möjlighet att diskutera ett tiotal frågeställningar som skickades till dem inför mötena. Leverantörsträffarna har medfört att Trafikförvaltningen kunnat beskriva och förtydliga intentionerna i kommande upphandling vilket förhoppningsvis ska leda till ett ökat intresse för att lämna anbud. 2.4 Uppdragets organisation Uppdragsledaren har planerat och fördelat arbetet i arbetsgruppen där affärsförvaltare med ansvar för avtal och verksamhet för SL Kundtjänst och för SL Centers ingått. Uppdragsägare och sponsor är sektionschef Försäljning och trafikkompetens. I styrgrupp/referensgrupp har förutom uppdragsägare ingått gruppchef Försäljning och kundservice, gruppchef Systemförvaltning, sektionschef Affärsutveckling, sektionschef Kommunikation och sektionschef Planering. Rapportering av uppdragsstatus och uppdragsrelaterade beslut har följt normala rapporteringsrutiner för uppdrag inom Trafikförvaltningen. Förstudien ska slutligt presenteras för och godkännas av trafiknämnden efter beredning av uppdragsägaren och godkännande av förvaltningschefen. 2.5 Uppdragets ramar Förstudien har utgått från Trafikförvaltningens affärsstrategiska principer, specifikt följande:

12 8(46) Trafikförvaltningen ska ge ett ökat ansvar till leverantören i de fall det är marknadsmässigt möjligt och det leder till att Trafikförvaltningens mål långsiktigt uppnås. Trafikförvaltningen ska skapa drivkrafter hos leverantören genom ersättningsmodeller som styr mot Trafikförvaltningens mål. Trafikförvaltningen ska fördela risker i varje specifik affär på den part som bäst kan förutse, förebygga och hantera risken, i syfte att minska kostnader. Trafikförvaltningen ska eftersträva en ökad grad av funktionsinriktad kravställning, utifrån Trafikförvaltningens behov och leverantörsmarknadens kapacitet och förmåga. 2.6 Angränsande projekt Nuvarande leverantör använder sig av Trafikförvaltningens ärendehanteringssystem Boomerang. Samverkan har skett med Förstudie för nytt ärendehanteringssystem. 2.7 Definition av kundservice Trafikförvaltningen ska verka för att varje möte med resenären präglas av gott bemötande och god kundservice. God kundservice är att förutse och tillgodose resenärernas behov inför, under och efter resan. Kundservice definieras i förstudien som den kontaktväg kunden väljer för att ta del av information och tjänster. Det kan göras på olika sätt; via 1:1-kanaler eller 1:många-kanaler. 1:1-kanaler avser när kunden kontaktar SL och SL tillhandahåller mer eller mindre kundanpassad information eller tjänst, t ex via telefon, e-post, sociala medier, brev, över disk, ambulerande frontpersonal, chat med mera. Hit räknas de enheter som ska upphandlas; SL Kundtjänst, SL Centers och Waxholmsbolagets kundtjänst. 1:många-kanaler avser när SL går ut med information som många kunder kan ta del av, exempelvis självbetjäningstjänster och kanaler som webbsida, sociala medier, digitala skyltar, utrop med mera.

13 9(46) I förstudien används Trafikförvaltningens Kundtjänst som ett samlat begrepp för SL Kundtjänst, SL Centers och Waxholmsbolagets kundtjänst om inte annat specifikt anges. 3 Affärsinsikter i korthet Förstudien har identifierat ett antal utvecklingsområden i befintligt avtal: Ersättningsmodellen som bygger på en delad risk vid volymutfall i förhållande till prognoser har inneburit högre kostnader och ökad administration för Trafikförvaltningen. Kostnaderna har ändock minskat jämfört med när SL Kundtjänst drevs i egen regi inom SL-koncernen. Trafikförvaltningen har också fått betydligt bättre kontroll av kundtjänst genom noggrann planering och uppföljning av verksamheten. Informationsförsörjningen och remisshanteringen till kundtjänstleverantören behöver förbättras för att nå hög lösningsgrad vid första kundkontakt samt för att öka antalet nöjda kunder. Kanalstrategin för kundservice behöver vidareutvecklas för att styra kunderna till rätt kanal. Samverkan mellan SL Kundtjänst och SL Centers behöver utvecklas för att öka kvalitet och enhetlighet i kundmötet. 4 Nuläge 4.1 Nuvarande avtal Leverantörens uppgift är att utföra samordnad kundtjänst för de tidigare separerade verksamheterna SL Kundtjänst och SL Center och syftar till att ge resenärerna ökad kvalitet och enhetlighet i kundtjänsten. Målsättningen är en sammanhållen kundserviceorganisation och utbud. Vid övertagandet av SL Kundtjänst och SL Center var målsättningen att öka kvaliteten i kundtjänsten och effektivisera verksamheten. Upphandlingen innebar verksamhetsövergång personal från SL Kundtjänst och sju (idag sex) SL Center gick över till GoExcellent vilket innebar att kompetensen om SL och resenärernas behov fanns med från start.

14 10(46) Uppdraget innebär enligt avtalet att entreprenören ges ett helhetsansvar för verksamheten, innefattande ett ansvar för att Trafikförvaltningens kunder ska uppleva ett stort engagemang och hög servicekänsla. 4.2 Ersättningsmodellen Ersättningsmodellen för drift och utveckling av SL Kundtjänst och SL Center är baserad på en rörlig ersättning pris per ärende där en gemensamt fastställd volymprognos ligger som grund för hur många ärenden som slutligt faktureras varje månad. I prognosarbetet ingår att ta hänsyn till utfall motsvarande period föregående år, kända planerade aktiviteter och okända faktorer som trafikstörningar eller förväntade väderförändringar som kan påverka trafiken. Om utfallet understiger prognos betalar Trafikförvaltningen för hälften av de ärenden som prognostiserats i överkant. Detta för att täcka entreprenörens kostnader för bemanning i förhållande till prognos. Pris per ärende är olika beroende på vilket ärendetyp det gäller. Faktorer som styr pris per ärendetyp är genomsnittlig ärendetid samt ärendets komplexitet. Ersättningsmodell Tilläggsbeställningar i avtalet: Störningsinformation Pris per månad Facebook Pris per timme Övriga tilläggsbeställningar, exempelvis specialrapporter Pris per timme

15 11(46) Befintlig ersättningsmodell för SL Center baseras på ett ärendepris vid försäljning respektive ett ärendepris vid svar på frågor eller hantering av reklamationer och återköp. Ärendepriset vid försäljning innebär att ersättningen till kundtjänstleverantören är högre än ersättningen till ombud och trafikentreprenörer. I ärendepriset ingår leverantörens kostnad för lokaler, inventarier, system och bemanning. 75% av volym och kostnader för trafikförvaltningen är idag försäljningsrelaterad. 4.3 Servicemål En servicenivå mäter hur stor andel av samtal från resenärer som får svar inom en angiven tid och tappade samtal mäter hur många resenärer som lagt på luren innan de kommit fram. I avtalet är mål för svarstider och för andelen tappade samtal följande: - Minst 80% av samtliga ärenden på telefon ska hanteras inom 120 sekunder. - Minst 70% av kundsynpunkter, rese- och förlustgarantiärenden på telefon ska hanteras inom 90 sekunder. - Maximalt 10 % tappade samtal. - Maximalt 8% tappade samtal i ärenden som rör kundsynpunkter, rese- och förlustgarantiärenden. Servicemålet har under avtalsperioden sänkts, en åtgärd som beslutades vid en årlig normalprisförhandling. Servicemålet är i nuläget inte i nivå med vad som är gängse inom kundtjänstbranschen, vanligt förekommande är 80% hanterade ärenden inom 90 sekunder-120 sekunder beroende på bransch. För lång tid i kö vid kontakt med kundtjänsten ger negativa effekter på kundnöjdheten. Mål Servicemål 80% besvarade samtal inom 120 sekunder Synpunkter och garantiärenden 80% besvarade inom 90 sekunder 70% besvarade samtal inom 120 sekunder. Samtal som lagt på inom 120 sek räknas ej med i servicenivån

16 12(46) Vite utgår om nivåerna underskrids; ett vite för svarstider och ett vite för tappade samtal. 4.4 Nöjd-kund-mätning Det övergripande målet för SL:s kundtjänstverksamhet är i avtalet att få Fler och mer nöjda kunder. Kvalitetsökning och enhetlighet i kundtjänsten skulle uppnås genom snabbare svar, kortare handläggningstider och minskat antal tappade samtal. Nöjd-kund-mätningar för SL Contact Center genomförs halvårsvis. Samtliga mätningar visar att SL Center är den kanal som har flest nöjda kunder, 87% vid mätningen januari-juni 2013, att jämföra med 63% för Kundtjänst. Waxholmsbolaget ingår inte i mätningen. Nöjd-kund Mål % nöjda eller mycket nöjda kunder 66% nöjda eller mycket nöjda kunder Nöjd-kund-mätningen ställer frågor om tillgänglighet, väntetid, bemötande och hanteringen av ärendet. Hanteringen av resenärernas synpunkter behöver kraftigt förbättras och här har kundtjänstleverantören, Trafikförvaltningen och trafikentreprenörerna ett gemensamt ansvar för att höja kvaliteten och minska ledtiderna. Vite eller bonus utgår för nivåer under respektive över mål. 4.5 Nackdelar och risker med avtalets drivkrafter Ersättningsmodellen för drift och utveckling av SL Kundtjänst och SL Centers är baserad på en rörlig kostnad, pris per ärende. Som underlag för bemanning av kundtjänst gör Trafikförvaltningen och leverantören en gemensam prognos över förväntade volymer per månad. Prognosen utgör grunden för hur många ärenden som slutligt faktureras varje månad. I prognosarbetet ingår att ta hänsyn till tidigare utfall, eventuella kända planerade aktiviteter och okända faktorer som trafikstörningar eller extrema vädersituationer. Modellen kräver att leverantören har en flexibel bemanning då behovet varierar över tid, framför

17 13(46) allt då volymen är lägre än prognos vilket ger Trafikförvaltningen onödiga kostnader. Halverad ersättning för inkomna ärenden över prognos är inte ett incitament för kundtjänstleverantören att bemanna med fler resurser, det kan vara mer lönsamt att ta viteskostnaden. Halverad ersättning för ärenden under prognos behöver tidsbegränsas och rutiner för åtgärder fastställas. 4.6 Affärsinsikter: Leverantörens förväntade effektivisering och därmed kostnadssänkning på 5-10% per år har varit svår att identifiera och följa upp. Ingångsdata volymer och ärendetider var vid övertagandet bristfällig och stundtals felaktig. Då modellen ersätter ärenden över prognos med halva ärendepriset finns det risk att leverantören inte säkerställer bemanning vid ökat behov. I avtalet anges att Trafikförvaltningen och leverantören har ett gemensamt ansvar för att sänka kostnader och effektivisera verksamheten. Avtalet tydliggör inte på vilket sätt kostnadssänkning och effektivisering ska ske och inte heller ansvarsfördelning och gränsdragning vilket inneburit att målsättningen inte varit mätbar och kunnat följas upp. Ersättningsmodellens fördelning av risker har inte varit till Trafikförvaltningens/SL:s fördel. Volymerna har vid fler tillfällen varit under än över prognos vilket inneburit högre kostnader för Trafikförvaltningen. Modellen innebär att leverantören gagnas av att höja prognosen och Trafikförvaltningen av att sänka den. Målsättningen bör istället vara att hitta lösningar som gynnar resenärerna, leverantören och Trafikförvaltningen. Servicenivån har under avtalsperioden sänkts vilket innebär längre svarstider. Nöjd-kund-målet har också sänkts vilket innebär en kvalitetsförsämring.

18 14(46) 4.7 Kanaler och ärendetyper De kanaler och ärendetyper som i nuläget hanteras av entreprenören är följande: och formulär via sl.se (SL Kundtjänst): Besvara frågor och synpunkter och avsluta ärendet vid första kontakten Eskalera frågor och synpunkter på remiss för informationsinhämtning från trafikentreprenörer eller Trafikförvaltningen, och besvara resenären Handläggning av resegaranti Handläggning av förlustgaranti Handläggning av reklamationsärenden Besvara frågor och synpunkter via Facebook och SMS (SL Kundtjänst tillgänglighet) Besvara frågor och synpunkter och eskalera ärenden på remiss vid behov Beställa fordon för funktionsnedsatta Ta emot och handlägga resegaranti (tillgänglighet) Beställa ramp- och ledsagarservice SL Center: Försäljning Besvara frågor över disk (informationsärenden) , (Waxholmsbolagets kundtjänst): Besvara och avsluta vid första kontakten frågor och synpunkter Eskalera ärendet på remiss för informationsinhämtning från Trafikförvaltningen och besvara resenären frågor och synpunkter 4.8 Utveckling: kompetenskrävande support på SL Kundtjänst Under avtalsperioden har det löpande skett en förändring av resenärernas behov av kundtjänst. När SL och trafikentreprenörerna drev kundtjänsten var uppdraget i huvudsak att ge information om linjer och avgångstider för specifika resor via telefon. I takt med att sl.se och Reseplaneraren utvecklats flyttas i allt större omfattning enklare ärenden över till självbetjäningstjänster. Det innebär att personlig betjäning i större utsträckning används för mer komplexa ärenden vilket ställer högre krav på kundtjänstmedarbetarnas kompetens. Det ställer också högre krav på Trafikförvaltningens organisation som måste förse

19 15(46) kundtjänstentreprenören med relevant information för att de ska kunna fullfölja sin uppgift. Kunniga handläggare är det som kunderna värdesätter mest enligt en internationell undersökning om kundernas attityd till kundtjänst genomförd Figur från undersökningen Den goda kundtjänsten 2013 [2] OBS! I diagrammet är 1 det kunden värderar mest och 5 det kunden värderar minst. Utvecklingen av självbetjäningstjänster fortsätter och kvaliteten på tjänsterna blir bättre varför en trolig utveckling är att enklare ärenden i allt snabbare takt flyttas från personlig betjäning till webb och appar. Det innebär inte nödvändigtvis att samtalen till kundtjänst minskar men de ändrar karaktär; resenären kan behöva support av de självbetjäningstjänster som erbjuds. Det innebär att kundtjänstmedarbetarna löpande behöver utbildning för att kunna stödja dessa tjänster och ett nära samarbete med de enheter inom Trafikförvaltningen som arbetar med utveckling av tjänsterna. Supportsamtal tar oftast längre tid än informationssamtal vilket medför att bemanningen i kundtjänst inte alltid kan minskas utan i vissa fall behöver utökas. Detta gäller inte bara Trafikförvaltningen utan är en allmän trend.

20 16(46) Utveckling av Kundtjänsts erbjudanden och tjänster är starkt kopplad till Trafikförvaltningens strategi för kundservice; vad och vilka alternativ som ska erbjudas resenären för informationsinhämtning, ärendehantering och försäljning. Kundtjänstens betydelse kommer sannolikt i allt större utsträckning öka och bidra till kundnöjdheten, då personlig service blir allt viktigare i en tid när många tjänster automatiseras. 4.9 Utvecklingsområden I de intervjuer som genomförts inom Trafikförvaltningen, med trafikentreprenörer och med nuvarande kundtjänstleverantör har ett antal förbättringsområden identifierats: Resenärernas behov av att få support före, under och efter resan ställer ökade krav på kundtjänstmedarbetarnas kompetens och kännedom om Stockholmsregionens trafikmiljö för att de ska kunna ge god service. Kundtjänstmedarbetarnas utbildning bör omfatta både teori och praktik; teoretiska kunskaper kombineras med resande i regionen för att förstå helheten och kunna ge resenärerna god service. Resenärernas synpunkter behöver tas på större allvar: synpunkterna är förbättringsområden och om de åtgärdas resulterar det i nöjdare resenärer. Processerna för hantering av synpunkter behöver utvecklas, informationsförsörjning och remisstider är två vitala utvecklingsområden Samordning med trafikentreprenörer För att förbättra synpunktshanteringen krävs att trafikentreprenörerna tar sitt ansvar för att hantera inkomna ärenden. Det krävs också att trafikentreprenören vid varje tillfälle förser kundserviceleverantören med relevant information om trafiklägen som kan påverka resenären.

21 17(46) 4.11 Volymutveckling Att prognostisera förväntade volymer för SL Kundtjänst är mycket svårt då det finns ett antal faktorer som påverkar. Därför bör det i kommande avtal säkerställas att leverantören har förmåga att anpassa bemanning, processer och teknik till den utveckling som uppdraget kräver för att möta resenärernas och Trafikförvaltningens krav. Leverantörens flexibilitet och förmåga att hantera variationer i volymer, i kombination med kvalitetssäkring av arbetet, bör få en avgörande betydelse vid kommande upphandling. Volympåverkande faktorer Utveckling av nya kontaktkanaler Händelser och störningar i trafiken Extrema vädersituationer Brist på information i andra kanaler Svårkommunicerade förändringar i biljettsystem och taxor Systemstörning, t ex sl.se eller Reseplaneraren Förändringar i antalet resenärer Marknadsföringskampanjer Effekt Ökad volym supportärenden när e-handeln ökar. Minskad volym ju mer tillförlitlig informationen i alternativa kanaler blir. Ökad volym Ökad volym Ökad volym Ökad volym Ökad volym Ökad eller minskad volym Ökad volym Vissa faktorer som ger ökade volymer, t.ex. brist på information i andra kanaler, kan om de förbättras på sikt ge lägre volymer till kundtjänst. Däremot kommer fortsatt händelser och störningar i trafiken och extrema vädersituationer vara de faktorer som är svårast att hantera Variationer under avtalsperioden Nedan visas hur volymerna utvecklats under perioden maj 2010-december 2013.

22 18(46) Trafik- och biljettinformation De temporära volymökningarna beror på specifika händelser som trafikförstörningar eller förändringar i biljettsystem. I normalläge hanteras i genomsnitt drygt ärenden per månad och inga drastiska förändringar är att vänta under den närmaste tiden. Exempel på variationer i volymer: En normaldag hanteras drygt ärenden i SL Kundtjänst, vid extrema vädersituationer kan det inkomma över ärenden.

23 19(46) Information, reklamationer och återköp SL Center Minskade ärendevolymer i SL Center beror delvis på att SL Center Täby stängde 2011.

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Upphandling av IT-drift och support (DIT17)

Upphandling av IT-drift och support (DIT17) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 6 Upphandling av IT-drift och support (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling

Läs mer

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen)

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 5 Upphandling av Drift och underhåll för tekniska anläggningar avseende tele-, transmission och IT-styrd

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 7 Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter beskrivning Idag

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 1(2) Björn Holmberg 08-686 1588 bjorn.holmberg@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-21 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter 1(6) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, punkt 6 Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter Ärendebeskrivning Försäljningen av rabatterade evenemangsbiljetter

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 13 Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger Ärendebeskrivning Sverigedemokraterna

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken 1(5) Sjötrafikenheten Handläggare Göran Malmsten 08-686 1772 nämnden 2014-04-29, punkt 14 0244 Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken Ärendebeskrivning I ärendet ges förslag till att införa SL- taxa,

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 13 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3 2015 Upphandling inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon 1(5) Handläggare Ragna Forslund 070-786 19 59 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 10 Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon Ärendebeskrivning Med detta ärende föreslås

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

Kundservicerapport Luleå kommun 2014

Kundservicerapport Luleå kommun 2014 LULEÅ KOMMUN SKRIVELSE Dnr 1 (5) 2015-02-09 Maria Norgren Kundservicerapport Luleå kommun 2014 Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2013 fastställt riktlinjer för kundservice Luleå Direkt. Luleå kommun ska

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon BILAGA 3. Förslag till komponenter för avtal och ersättningsmodell Nationell samverkan Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon Bilaga X Funktionen nationell samverkan Mellan Inera och

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 11 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09)

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 9 Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) Ärendebeskrivning Ärendet avser

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 1(7) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 10 Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 beskrivning t innehåller information

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

Svar på skrivelse (S) om Arriva, viten och avtalsuppföljning

Svar på skrivelse (S) om Arriva, viten och avtalsuppföljning 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 19 Svar på skrivelse (S) om Arriva, viten och avtalsuppföljning Ärendebeskrivning I en skrivelse om Arriva, viten och avtalsuppföljning

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt Diarienummer TN 2014-0842 Infosäk. klass K1 (Öppen) Taxeförändring

Läs mer

Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken

Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken 1(6) Handläggare Daniel Angermann 08-686 16 95 daniel.angermann@sll.se Trafiknämnden 2017-05-10, punkt 6 Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken beskrivning Beslut om godkännande

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet 1 (5) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-123 SL 2011-01279 Trafiknämnden Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-10 1 (5) HSN 1501-0102 Handläggare: Eva Bohlin Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Antagande av leverantör - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment 1 (2) FÖRSLAG 2013:85 LS 1311-1436 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt (TRV 2014/24179)

Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt (TRV 2014/24179) 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, info punkt 9 Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 23 1 (5) Handläggare: Lena Johnsson Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (8) HSN 1511-1352 Handläggare: Ewa Korek Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 37 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) angående tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård (E29)

Svar på skrivelse från (S) angående tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård (E29) 1(3) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 16 Svar på skrivelse från (S) angående tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande busstorlekar, bättre service och bättre ekonomi

Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande busstorlekar, bättre service och bättre ekonomi 1(5) Handläggare Ragna Forslund 08 606 1959 ragna.forslund@sll.se Version 1.0 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 14 Svar på skrivelse från (MP)om samverkan innovativt mellan buss och taxi för att få varierande

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 1 (6) HSN 1304-0501 Handläggare: Elizabeth Knudsen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, p 27 Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-01 Handläggare Linnéa Lundbäck Telefon: 08 508 10 100 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Rapport Framtida inriktning för

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11

Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0341 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett, Ds 2015:11 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:21 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kompensation till SL:s resenärer Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafik anhåller om kompensation

Läs mer

Betalsystemet på Ekeröleden - Återrapportering samt förändring i prislistan Dnr KS13/

Betalsystemet på Ekeröleden - Återrapportering samt förändring i prislistan Dnr KS13/ Rev. 2014-05-05 Daniel Lindqvist Bitr. Kommundirektör 08 560 39 194 Daniel.lindqvist@ekero.se Kommunstyrelsen Betalsystemet på Ekeröleden - Återrapportering samt förändring i prislistan Dnr KS13/177-535

Läs mer