Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti"

Transkript

1 Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, augusti 1 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor (ELAN) Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö-Blume* och Christel Brost Konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö högskola, Malmö, Tel , *Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköping, Kommunikationen runt elmätarna Just nu pågår ett intensivt arbete med att installera elmätare hos landets elkonsumenter. Syftet är att kunna ge snabbare och mer korrekt debitering till kunderna. Den information som elmätarna genererar hos energiföretagen kan också användas för att fördjupa informationen till kunderna. Införandet av elmätarna reser ett antal intressanta forskningsfrågor. Införandet av ny teknik hos kunder skapar också en förväntan hos kunden på förändring. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka kommunikationen kring elmätarna, både ur företagens perspektiv och ur kundernas perspektiv; målet är att förstå människors behov och önskemål kring information och kunskap och hur detta kan omsättas till bättre kommunikation mellan energiföretag och kunderna och då inte bara utifrån att mätare installeras utan utifrån kundernas totala behov och förväntningar när det gäller energifrågor. Två delstudier genomförs: 1. Energiföretagens information till kunderna kring elmätarna. Undersökningen baseras på material från ett strategiskt urval av ett antal energiföretag. 2. Hushållens uppfattning av införandet av elmätare och hushållens kunskaper och behov om el och energi. Case-study på energiföretag. Kunskapsmaterial om el och energi Utifrån resultaten och analyserna av de föregående delstudierna, samt resultat från projekten Elanvändning i vardagen och AMR, är det möjligt att föreslå utformandet av ett kunskapsmaterial för hushållen som behandlar el och energi ur ett vardagsperspektiv. Materialet ska vara enkelt, välskrivet, läsarvänligt, begripligt och bygga på både bild och text. Det ska framför allt behandla de frågor som hushållet tycker är viktiga och som väckt många frågor och funderingar. Det ska också innehålla frågor som forskningen och experter vet ger störst effekt när det gäller att hushålla med energi. Det handlar således inta bara om att ge hushållen vad de vill ha utan lika mycket om vad de behöver.

2 Medverkande forskare: Inger Lindstedt, projektledare, K3, Malmö högskola, Karin Mårdsjö Blume, IKK, Linköpings universitet, Christel Brost, K3, Malmö högskola, och som expert från energibranschen Lars Ejeklint, Vattenfall. Vid seminariet räknar vi med att kunna presentera en del preliminära resultat från delstudie 1. 2 Overview of wireless communication technologies and their possible applications (EID) Shaofang Gong, Professor in Communication Electronics Department of Science and Technologies, Linköping University Norrköping, Wireless communication technologies like GSM/2G, GPRS/2.5G and UMTS/3G are familiar to us nowadays. GSM/2G is used to make mobile telephone calls, GPRS/2.5G is used to send SMS messages, and UMTS/3G has been emerging for multi-media communications. Other wireless technologies like Bluetooth and wireless LAN (WLAN) have also been familiar to us. Bluetooth is used for replacing cables, e.g., cables between the earphones and the handset, while WLAN is used for people to have wireless access of desktop or portable personal computers (PCs) to the Internet. Probably, some new wireless technologies like ZigBee, UWB and WiMAX have not been so familiar to people yet. Actually, these emerging wireless technologies are providing new application possibilities that previous technologies could not do. For instance, ZigBee can be used to form wireless sensor networks with low power consumption and low cost, while UWB can provide ultra high data rates up to 480 Mbps with low bit energy. WiMAX promises wireless broadband services. This presentation will summarize both available and emerging wireless technologies in the world. The emphasis will be on the emerging wireless technologies and their possible applications like automatic meter reading (AMR) and automatic control for energy saving in different areas, at home or in the industrial environment. Some research results by the author and his research group will be presented. On-going research projects will be introduced. More detailed information about the research activities of the group can be seen at 3 Vardagens elanvändning kommunikationsutrustning (ELAN) Eva K Törnqvist Linköpings universitet, Tema teknik och social förändring, LINKÖPING, ank. 2172, I delprojekt 2, Användare av elberoende kommunikationsteknik som innovatörer är det tänkt att en internationell jämförelse ska ingå. Materialet till denna jämförelse hämtas från det arbete som sker inom det europeiska organet European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST). COST är ett av de äldsta organen för samverkan mellan

3 forskare i Europa. I dagsläget deltar 35 länder och samverkan sker på ett stort antal områden. Den forskning som berör informations- och kommunikationsteknologi (IKT) omfattar ett antal för Europa strategiska forskningsområden som berör framtida teknik och service, till exempel användaraspekter och kunskaps- och informationshantering. Inom ramen för COST Action 298: Participation in the Broadband Society samverkar forskare, företag och oberoende konsulter i fyra tvärvetenskapliga grupper för att analysera sociala dimensioner av människors relation till informations- och kommunikationsteknik. Grupperna är indelade i olika arbetsområden och de är: Users as Innovators, Humans as e-actors, Multiple Cultures of European Information Society och Future Directions. Delprojekt 2 är främst knutit till gruppen Users as Innovators. Gruppen studerar hur bredbandssamhället antingen möjliggör eller begränsar användarens förmåga att utveckla en innovativ social praktik samt undersöker vilka faktorer som leder till kreativitet. Gruppen fokuserar mer specifikt på följande områden 1. användarens preferenser och faktiska val 2. användarens social kontext 3. beslutsfattande 4. innovativ användning 5. kreativitet 6. individens möjlighet att bli mer självständig beträffande bredbandsteknologier och applikationer 4 Två steg fram, ett steg tillbaka - Strukturella hinder för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning för uppvärmning (AES) Annette Henning, fil dr Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna, Borlänge , Många ansträngningar görs idag för att minska den globala uppvärmningen och uttömningen av energiråvaror. Samtidigt fortsätter dock nätverk av sociala aktörer att externalisera sina vanor och föreställningar i hus och värmesystem som tenderar att motverka denna strävan. Två socialantropologer, en statsvetare och två energitekniska forskare samarbetar i detta projekt i syfte att öka kunskapen om strukturella hinder för villahushåll att skapa en inomhusmiljö som är både komfortabel och energisnål. Kärnan och utgångspunkten för studien är svenska villahushåll och den materiella och kulturella kontext de agerar i. Fokus ligger även på andra aktörer, framförallt VVS-företag, samt försäljare och tillverkare av prefabricerade småhus. Statliga styrmedel, framförallt konverteringsbidrag, jämförs också med ett par andra EU-länders regeringspolicy i dessa frågor.

4 Hushållen betraktas som föränderliga grupper av individer som påverkas av de människor och den information de möts av, och som begränsas av hur hus och värmesystem ser ut idag. Två beslutssituationer i hushållens liv har valts ut för noggrannare studie, dels byte av värmesystem i befintliga bostäder, dels val av värmesystem i samband med inköp av prefabricerat småhus. De processer som föregår och inkluderas i försäljning och inköp av prefabricerade småhus inkluderar bl a interrelationer mellan hus- och energiföretag, småhusföretag och köpare, samt man och kvinna inom hushållet. Besluts- och förändringsprocesser tillhör de områden som behandlas särskilt. Det teoretiska ramverket bygger i första hand på socialantropologisk teoribildning, men även på teoririktningar inom bl a sociologi, statsvetenskap och energiteknik. I projektet kombineras ett antal forskningsfält som annars oftast bedrivs åtskilda från varandra. Teorier om energitjänster, materiell kultur, boende och konsumtion kombineras med bl a teorier om uthållig respektive traditionell arkitektur, genus och plats/rum, adaptiv värmekomfort, samt känslors betydelse för beslut och förändring. Projektets sista faser går ännu längre för att hitta genvägar i strävan att dämpa global uppvärmning. Här inkluderas även teknisk forskning och samarbete med tillverkare och försäljare av prefabricerade bostäder för ett vidare tvärvetenskapligt och mer implementeringsinriktat tillvägagångssätt. Syftet är att utifrån gemensamma forskningsresultat och i samråd med husföretag hitta lösningar som gör bostäder och värmesystem mer flexibla, energieffektiva och bättre anpassade, både för de tänkta användarna och för de pågående klimatförändringarna. 5 Visualisering av elanvändning flerbostadshus (ELAN och EID) Cajsa Bartusch Loove Broms och Karin Ehrnberger Institutionen för Samhällsteknik Power Mälardalens högskola Interactive Institute Box 883 Isafjordsgatan Västerås Kista Loove: Karin: Familjer i flerbostadshus använder relativt mycket hushållsel. En av anledningarna är att kännedomen om hur beteendet påverkar elanvändningen är jämförelsevis begränsad i det här kundsegmentet. Elkostnaderna har länge varit förhållandevis små, vilket har inneburit att det ekonomiska incitamentet, och därmed intresset för att spara el, har varit litet. Vidare har preliminärdebiteringen inneburit att kundens återkoppling avseende den egna elanvändningen har varit begränsad till den årliga avräkningen, eftersom lägenhetskunder vanligtvis inte har tillgång till sin elmätare. Syftet med det aktuella forskningsprojektet är att utveckla ändamålsenliga designkoncept för befintliga tekniker och metoder för visualisering av den individuella elanvändningen i flerbostadshus samt att studera hushållens användning och upplevelser av dessa

5 faciliteter. De övergripande målen med projektet är att minska elanvändningen och att bidra till en mer medveten elanvändning bland lägenhetskunder. Genom interaktiva användartester görs en konceptutveckling avseende designen på en trådlös display och en webbaserad statistiktjänst, som med olika tidsupplösningar visualiserar den individuella elanvändningen. Displayen tillhandahåller olika användaranpassade funktioner med mer eller mindre direkt återkoppling, medan statistiktjänsten kompletterar displayen genom att erbjuda kunden möjlighet att följa upp elanvändningen över tiden och göra jämförelser mellan olika tidsperioder och med andra hushåll, som har liknande förutsättningar avseende t ex antal hushållsmedlemmar. Projektet genomförs i nära samarbete med andra forskargrupper, som finansieras inom Energimyndighetens program Energi IT och Design. Den tekniska utvecklingen av displayen, som omfattar trådlös överföring av data i sensornätverk via ZigBee, sker vid Linköpings Universitet och leds av Communication Electronics på the Department of Science and Technology. Inom AWARE-projektet som genomförs i Interactive Institutes Power-studio pågår utvecklingen av en Energiklocka, som baseras på AMR och implementeras i displayen för en pedagogisk och intuitiv visualisering av hushållets elanvändning i realtid och möjliggör jämförelser med motsvarande tidsperioder under de tre föregående dygnen. 6 Hushållens energibeteende en arena för förändring (AES) Vasilis Galis, Per Gyberg och Jenny Palm Linköpings universitet, Tema teknik och social förändring, LINKÖPING, , I detta forskningsprojekt är syftet att öka förståelsen för hushållens energibeteende och analysera vilka betydelser olika styrmedel som kringgärdar hushållen och bygg- och bostadssektorn har för energibeteendet i hushållen. Vi kommer att presentera: -dels hur vi tänkt att lägga upp projektet med avsikt på empiriinsamling, metod och teoretiska utgångspunkter. -dels ska vi presentera tentativa resultat som hittills framkommit i intervjuer med personer som arbetar med att informera och driva projekt kring energi, samt genom observationer av seminarier, utställningar och informationsmöten. Ett viktigt fora för påverkan genom information är även Internet. Vi ska därför även diskutera resultat av analyser av ett antal hemsidor för energirådgivning. 7 Efficient energy consumption at home utilizing wireless sensor network (EID) Johan Nordlander Communication Electronics Linköpings Universitet Norrköping Sweden Tel: +46 (0) Mobil: +46 (0) Web: Individuell mätning och fjärravlästa mätare har funnits på marknaden under en längre tid. Bortsätt från mätning av elförbrukning har detta dock inte

6 använts i någon större skala, vare sig i befintliga eller nya lägenheter. En orsak till detta är att installation och underhållet av dessa typer av system är omfattande och dyrt, samt att om man köper ett system från ett företag, så kan man inte använda delar från något annat företag. I och med att den nya internationella trådlösa standarden ZigBee släpptes årsskiftet har nya möjligheter öppnats. Denna nya standard syftar till att produkter från flera tillverkare skall fungera och samverka tillsammans i samma system. Och även om produkterna inte direkt utbyter information med varandra, så bildar alla produkter/noder ett stort nätverk. Inom detta projekt undersöker vi hur ZigBee kan användas i individuell mätning och styrning av inomhusklimat. Dels för att öka rättvisan i individuell mätning genom att använda fler mätpunkter och dels genom att bygga upp ett system där enbart trådlösa enheter utnyttjas, vilket minskar installationskostnaden. I samband med att detta möte genomförs, så kommer de första testerna av ett egenutvecklat system för individuell mätning baserat på ZigBee att vara genomförda. Testen kommer att genomföras i en lägenhet placerad i Linköping och som just nu byggs. 8 AWARE Design för energimedvetenhet (EID) Jin Moen, Tekn.dr. Interactive Institute AB, Box 1197, Kista, , AWARE design för energimedvetenhet är ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt inom Energimyndighetens forskningsprogram Energi, IT och Design (EID). Projektet drivs av Interactive Institute Power Studio i samarbete med Stiftelsen Svensk industridesign. AWARE-projektet bygger vidare på de resultat som projektet Static! tog fram gällande hur man kan arbeta med energi som ett designmaterial, och hur man kan visualisera energi på ett intressant och nytänkande sätt. AWARE utforskar hur vi kan använda hållbar design i syfte att stödja konsumenter i ett mer energieffektivt handlande. Design är en känslomässig, estetisk och i vissa fall omedveten faktor som påverkar hur vi upplever och tar till oss information och bildar kunskap. Genom att ta fram produktkoncept och idéer där energi diskuteras, visualiseras och perceptualiseras på ett sätt som tilltalar eller provocerar människan, kan vi uppmärksamma och fokusera på olika energifrågor. Produkternas design, vilket inkluderar själva produktidén, hur den tas fram, dess utformning och teoretiska förankring, är medvetet framtagna för att uppmärksamma energianvändning i syfte att reducera människans elkonsumtion, i första hand i hemmet. Projektgruppen består av forskare med olika bakgrunder, t.ex. industridesign, människadatorinteraktion, interaktionsdesign, etnologi och genusvetenskap. Vi arbetar med att ta fram fysiska koncept och prototyper som en viktig del i forskningsprocessen (ibland kallad forskning genom design). Våra designkoncept är teoretiskt förankrade i mindre fältstudier (djupintervjuer och observationer) som används som inspiration i den tidiga designprocessen. De färdiga prototyperna tas sedan ut i verkliga miljöer för att utvärderas och skapa underlag för vidare utveckling. De koncept som anses ha en produktpotential, genomgår en kommersialiseringsverifiering för att eventuellt produktutvecklas och lanseras på konsumentmarknaden.

7 Ett av resultaten från projektet är The AWARE Lifestyle Collection en samling designkoncept som bidrar till en medveten energianvändning. Några av koncepten är AWARE Chandelier en kristallkrona med enbart lågenergilampor; AWARE Laundry Lamp en kombinerad lampa och tvättställ där man själv bidrar till designen och samtidigt är energieffektiv; AWARE Energy Clock en snygg, mobil och pedagogisk elmätare som visar hushållets aktuella och tidigare elförbrukning; AWARE Puzzle Switch en brytare som genom sin design uppmanar till att stänga av energikonsumerande apparater. 9 Visuale: Beteendeförändrande interaktionsdesign och visualiseringar av förbrukningsinformation i hemmet (EID) Magnus Bång Interactive Institute AB, Box 1197, Kista, I Visuale skapar vi en uppsättning goda designexempel på visualiseringar och representationer för elförbrukning i hemmet. Hypotesen är att design och attraktiv grafik med feedback samt enkla beslutsstöd kan skapa större incitament, motivation och förståelse för hur man kan påverka sin egen situation och bidra till samhällets miljö- och energieffektivisering. Målet är interaktionsdesign för webb som på mycket tydliga sätt visar konsekvenser, kostnader och möjligheter för slutkunden med målet att påverka attityder och skapa grund för positiva beteendeförändringar i hemmet. Forskningsgruppen Power har i tidigare projekt utvecklat metodik, perspektiv och samarbeten kring beteendeförändrande design (Bång et al., 2006). Detta perspektiv som ursprungligen utvecklats vid Stanforduniversitetet lägger tyngdpunkt vid aspekter av design som har förmåga att påverka attityder och lärande för att få till stånd positiva beteendeförändringar. Det kan till exempel handla om avancerade metoder för att skapa motivation eller attraktiv grafik som skapar incitament att undersöka och förstå ett problem. De empiriska studierna i Visuale kommer utgöra dels intervjuer med användare som idag har fjärravläsningssystem i hemmen (kundkrav), dels utvärdering av nya visualiseringar med användare. De skarpa prototyper som kommer att utvecklas i Adobe Flash utvärderas i laboratorium och i reella användarsituationer i hemmiljö där kunderna får använda system och gränssnitt. Utvärderingarnas statistiska underlag kompletteras med djupintervjuer med användarna, elmätningar och enkäter för att undersöka förbrukningsmönster, attityder och beteendepåverkan. Forskningen är ett samarbete mellan Power vid Interaktiva Institutet och MDA-gruppen vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Doktorand i projektet är Loove Broms. 10 Visual Wattch: Elstatus i mobilen (ELAN) Frida Birkelöf Interactive Institute,

8 Projektet Visual Wattch syftar till att analysera möjligheterna att ändra konsumentbeteende - i form av energieffektivisering - genom att använda mobiltelefonen som verktyg. Målet är att studera hur interaktiv information om den egna el-statusen, baserad på fjärravläsning från det egna hemmet, ska utformas och kommuniceras via mobilen. I Visual Wattch är kundperspektivet centralt och utveckling av koncept för informationstjänsten görs därför i olika designgrupper med slutanvändare, tekniska utvecklare, interaktionsdesigners samt telekom- och elbolag i en s.k. deltagande designmetodik. Under dessa sammankomster diskuterar man problem och lösningar samt skapar nya designkoncept som dokumenteras med video. Bland annat har vi tagit upp hur informationen bör vara representerad i mobilen och när ska man få information samt förkroppsligat dem i ett antal framtidskoncept för mobiltelefon. Vi presenterar delresultat och koncept som tagits fram i designgruppen samt diskuterar generella krav och frågeställningar som uppkommit i projektet. 11 Metod för utvärdering av energipolitiska styrmedel för en effektivare energianvändning (AES) Lena Neij och Luis Mundaca Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Lunds Universitet, P.O. Box 196, LUND, Phone: / , Framtida energisystem kommer att skilja sig från dagens energisystem. Ny teknik kommer att introduceras och nya spännande system kommer att utvecklas. I flertalet framtidsscenarier ser vi betydelsen av ny kolkraft, storskalig användning av biobränsle, vindkraft och eventuellt ny kärnkraft. En viktig skillnad från dagens system kommer emellertid att vara den allt ökande betydelsen av investeringar i decentraliserade energitekniker, dvs investeringar i energieffektiv teknik, solceller, minisystem för kombinerad värme och elproduktion, etc. Vi ser redan nu ett ökat intresse för denna typ av tekniker såväl i som utanför Sveriges gränser. Drivkrafterna för morgondagens energisystem baseras emellertid i högsta grad på samhälleliga mål för en mer hållbar utveckling och styrmedel för en sådan utveckling. Som stöd för design analys av olika styrmedel har ett flertal olika metoder och modeller utvecklats och en bra metod och modell är också ett bra stöd för att utforma effektiva styrmedel. I de modeller som idag företrädelsevis används för att analysera alternativa utformningar av styrmedel beaktas emellertid de decentraliserade teknikerna enbart marginellt. Fokus ligger på stora system och investeringar av energiföretagen. I allt större utsträckning identifieras behovet av att kunna analysera och modellera decentraliserade beslut, dvs investeringsbeslut som inte görs av energiföretagen utan av hushåll. Målet med projektet Metod för utvärdering av energipolitiska styrmedel för en effektivare energianvändning är att utveckla en alternativ metod och modell för utvärdering av energipolitiska styrmedel - en metod som beaktar decentraliserade beslut. Projektet fokuseras på styrmedel för effektivare

9 energianvändning. I projektet har vi för avsikt att studera alternativa beslutsparametrar för decentraliserade beslut, analysera olika aktörers preferenser gällande dessa beslutsparametrar samt ta fram en metod och modell som beaktar decentraliserade investeringsbeslut. Med den framtagna modellen kommer sedan ett antal styrmedel för effektivare energianvändning i svenska hushåll att analyseras. Vid forskarmötet den augusti presenteras preliminära resultat från projektet. 12 Energioptimering och interaktivitet i hyresfastigheter - energieffektivisering i hyreshus genom mätning, information och styrning (EID) Erik Dahlquist Mälardalens Högskola, Projektet har som mål att kunna presentera förbrukningen av både kwh och kw map varmvatten och el i enskilda hyreslägenheter för de boende. Detta skall ske genom dels att ha egen web-sida som kan nås i hemmet, men även som displayer i tex köket för att kunna se mer momentan förbrukning. Implementering görs i Västerås, MIMER: dels 1380 lägenheter på Bäckby, dels utvärdering av tidigare installationer på Öster Mälarstrand ( 280 lägenheter). Dessutom gör implementering i Eskilstuna Fröslunda: 100 lägenheter, som tillhör Eskilstuna Kommunfastigheter. Samarbete sker även med Mälarenergi, som kommer att ha debiteringsansvar för lägenheterna på Bäckby, och med Eskilstuna Energi och miljö, som är leverantör i Eskilstuna. Läget är det att installationer kommer att ske map el-mätare i alla lägenheterna under sommaren, och skall vara klart i oktober. När det gäller varmvattenmätarna har man beslutat avvakta att leverantören får fram en mindre, billigare variant, då den befintliga är mycket skrymmande, såväl som dyr. Har blivit lovade mätare inom 6 månader. Som back-upp ifall det inte blir några mätare map varmvatten i de lägenheterna studeras data från de 280 där insamling redan skett under 3-4 år. Enkäter om beteende och förbrukningsmönster kommer att distribueras till hyresgästerna efter att informationsmöten hållits under maj månad i Västerås, och under hösten i Eskilstuna. Dessutom kommer hyresgäster att bjudas in för att få lämna sina synpunkter på olika displaytyper och olika information angående kwh och kw. Detta görs med fasta displayer (ppt- bilder) vid MDH. Hela kedjan mätning, databas, presentation i kök resp web skall demonstreras under sommaren, för att bedöma kostnad och begränsningar.

10 13 Info via digitala kanaler och dess potential att förändra elanvändningsmönster (ELAN) Jurek Pyrko Lunds Universitet-LTH, Energivetenskaper, Box 118, Lund, tel , Forskargruppen för Energihushållning i Byggnader vid Institutionen för Energivetenskaper, Lunds Universitet - LTH genomför en studie vars syfte är att undersöka vilken potential att förändra elanvändningsmönster som finns i att privata kunder i bostäder får bättre insyn i och förståelse av sin energianvändning genom förbättrad information om elförbrukning. Vi studerar inverkan av debitering som baseras på avläst elanvändning. Vi vill se om återkoppling via grafisk information på elräkningen, i jämförelse med feedback via digitaliserade informationskanaler (statistiktjänst på nätet) har någon betydelse. I och med att flera företag har installerat och håller på att installera nya elmätare och AMR-system, har vi tillgång till exakta mätvärden för tillräckligt långa perioder före och efter förändringen, vilket ger oss möjlighet att undersöka på vilket sätt elkundernas beteende kan förändras vid tillgång till energistatistik. Projektet kommer att bidra till bättre förståelse för hur elkunder lyckas med att ta till sig den information som skickas ut till hushållen och om detta påverkar deras elanvändningen. Det kommer att ge mer detaljerad kunskap om elkunders elanvändning och om hur de reagerar på budskap sända av energiföretagen via olika kanaler. Detta bör också skapa bättre underlag för framtida beslut om kundriktade åtgärder. Studien genomförs i samarbete med tre geografiskt spridda nätföretag. Projektet påbörjades i mars 2007 och avslutas i januari Grafisk förbrukningspresentation på elräkningen (ELAN) Inger Lindstedt och Anders Göransson* Konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö högskola, Malmö, Tel , *Profu, Götaforsliden 13, nedre, Mölndal Arbetet syftar till att sammanställa den omfattande kunskap som redan finns om hur visuell information om förbrukning på räkningar mm bör utformas för att förstås och uppfattas positivt av kunderna. Med hjälp av kompetensen på Malmö Högskolas område Konst, kultur och kommunikation värderar vi detta material utifrån relevans och användbarhet, letar upp och kompletterar med forskningsrön, samt sätter dessa studier i en mer vetenskaplig ram. Arbetet skall dock i slutändan riktas mot att kunna samla matnyttig och praktiskt omsättbar kunskap om visuell kommunikation i en ganska direkt användbar form. Denna kan olika företag och branschen använda när de utformar sina nya räkningar eller överväger rekommendationer. Krav på bättre räkningar

11 ställs bland annat i det nu beslutade energitjänstdirektivet. Troligen handlar det mesta av det tillgängliga underlagsmaterialet om information mot hushåll, men i den mån samma källor belyser andra kunder så tas de också med i analysen. 15 Rättvis upplysning (ELAN) Jenny Palm och Vasilis Galis Linköpings universitet, Tema teknik och social förändring, LINKÖPING, , I fokus för detta projekt står elavbrott och kommun, elnätbolag och elanvändares relationer och förväntningar på varandra. I denna presentation ska resultatet från en mindre enkätundersökning riktade till 100 hushåll samt intervjuer med kommunföreträdare, energibolag och hushåll redovisas. Frågor som kommer att tas upp är: Hur uppfattar de olika aktörer behoven av prioriteringar, vem som ska prioriteras, vem som ska göra prioriteringen (stat, kommun, bolag, kund) och hur många och långa elavbrott som är acceptabelt, ersättningsgrund och storlek vid avbrott? 16 Energikonsumtion och köpbeslut Styrande faktorer och agerande (ELAN) Erika Jörgensen, Anna-Lisa Lindén och Åsa Thelander* Lunds universitet, Sociologiska institutionen, Box 114, Lund, *Lunds universitet, Institutionen för Service Management, Box 882, Helsingborg, För tillfället är vi precis i fas att starta vårt projekt. Detta blir därför en preliminär disposition av vad vi kommer att ta upp kring vårt projekt. Eftersom vi inte har några resultat att redovisa kommer tyngdpunkten att ligga på hur forskningsprojekten är upplagda och de frågeställningar de behandlar. Inledning Kunskap, attityder och styrmedel i beslutssituationer, Anna-Lisa Lindén En kort presentation av kring ramarna för hela beslutsstudien Beslut kring energiåtgärder i hushåll, Erika Jörgensen Problemställningarna kring styrande faktorer och energieffektiva åtgärder (uppvärmning vitvaruutrustning klimatskal). Hushåll, boendeformer och beslutsutrymme. Information förståelse, kunskap och agerande, Åsa Thelander

12 Presentation av problemställning och uppläggning kring studien av elföretagens information för hushållskundernas energiförståelse och agerande vid byten av elleverantör och energieffektiva beslut. 17 Ambienta gränssnitt och social kontext (EID) Dr Jussi Karlgren Vi arbetar med *ambienta gränssnitt* för att medvetandegöra konsumenten i ett första steg inför att introducera styrmekanismer. Vi vill använda teknik som inte stör och skämmer hemmets utseende, utan istället informerar utan att ta plats, ständigt närvarande men aldrig i förgrunden. Vi tar avstamp i två huvudsakliga beteendevetenskapliga ansatser som baserar sig på *jämförelse* och *social kontext*: Utgångspunkt för arbetet är att beteende är socialt bestämt: vad vi gör mäts - både av oss själva och av andra - mot hur andra gör. Vi vill visa folk hur deras beteende påverkas av andra och hur deras beteende ter sig i jämförelse med andra. Vi har byggt prototyper baserat på elmätare-konceptet som testas i hushåll och utvärderas genom intervjuer med användare. ERG-projektet studerar hur folk kan först bli varse om sin elanvändning, sedan förstå och lära om den samt slutligen mera medvetet styra denna användning. Vi bygger och visar prototyper och exempelgränssnitt som visar hur hemmet och dess apparater kan både direkt reagera på användning av elektricitet och ge en bild av hur användningen är i sin helhet. 18 Young Energy kan ett mobilspel få ungdomar att spara energi? (EID) Carin Torstensson, Magnus Bång, Cecilia Katzeff, Anton Gustafsson, Jessica Linde och Frida Birkelöf Interactive Institute, Smedjegatan 41, Eskilstuna, Vad är el? - Typ, två bokstäver svarade en tonåring i en av våra intervjuer om energi. Vad händer om man stänger av strömmen under ett par dagar i en ung människas liv? Denna drastiska åtgärd kanske inte behövs för att skapa ökad kunskap om energi. I Young Energy undersöker vi hur ett mobilspel kopplat till hemmets fjärravlästa el-mätare påverkar ungdomars energibeteende. Flera studier visar att ungdomar inte känner till vilka aktiviteter i hemmet som är energikrävande. Det är därför angeläget att hitta nya metoder för att påverka beteenden som kan bidra till en hållbar utveckling. Detta forskningsprojekt använder information från fjärravläsningen och hemmet blir gränssnitt till ett mobilspel, som engagerar hela familjer i att effektivisera sin energiförbrukning. Ungdomarna tävlar tillsammans med andra om att bli

13 det lag som vinner Mr Q:s förtroende, och slutligen får ingå i hans specialstyrka som ska rädda världen från klimathotet. Information om energianvändningen från de fjärravlästa el-mätarna skickas direkt till en spelserver, som i sin tur vidarebefordrar informationen till mobilspelet - PowerAgent. Detta gör det möjligt att skapa ett spel där man interagerar med hemmets energikrävande aktiviteter och aktivt försöker effektivisera sin energianvändning i sitt eget hem. Spelaren blir en agent och får olika uppdrag som ska utföras i verkligheten samt tips om hur de kan utföras i mobiltelefonen. Vid olika tidpunkter på dygnet ges feedback, tips och belöningar i mobiltelefonen för att öka ungdomarnas motivation att spara energi. Våra preliminära resultat visar på mätbara energibesparingar i spelarnas hushåll. 19 Boende i lågenergibostäder (ELAN) Charlotta Isaksson Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet, Linköping, tel: , Det projekt som presenteras behandlar hur boende i lågenergibostäder brukar sin bostad ur energisynpunkt. Syftet är att öka kunskapen om boendes interaktion och förhållningssätt till bostadens energiteknik och hur det förändras över tid i den vardagliga boendepraktiken. För detta ändamål har semi-strukturerade kvalitativa intervjuer genomförts, dels hösten 2002 samt vårvintern 2005 med boende i 20 lågenergiradhus 1 i Lindås söder om Göteborg. I den första intervjustudien medverkade 22 personer, sammanlagt 16 av 19 hushåll och i den andra deltog 21 personer, sammanlagt 15 hushåll. Radhusen var klara för inflyttning våren 2001 och har fått mycket stor uppmärksamhet i media då de saknar ett traditionellt uppvärmningssystem. Bostäderna är sk passiva hus vilket innebär att de ska värmas upp med hjälp av kroppsvärme, sol samt bruket av hushållsapparater, vilket möjliggörs med hjälp av en mycket välisolerad byggnadskonstruktion i kombination med en effektiv värmeväxling av luft. Om detta inte räcker till så finns i dessa radhus ett eftervärmningsbatteri på 900 W lokaliserat i värmeväxlaren. Analysen av intervjumaterialet pågår och det material som presenteras ger en inblick i de resultat som hittills har framkommit i relation till bostädernas uppvärmning. Dels beskrivs hur de boende förhåller sig till bostadens uppvärmning före de flyttade in, dels hur de med hjälp av mänskliga och tekniska resurser utformar och brukar bostadens uppvärmning den första vintern och slutligen dels hur den vardagliga användningen i relation till uppvärmningen gestaltar sig. En bostads uppvärmning är emellertid en tjänst som omfattar och håller samman invecklade sociotekniska arrangemang och en förståelse av dess funktion kräver ett synliggörande av hur olika sociotekniska komponenter integreras med varandra. De primära komponenterna är i detta fall de ovan 1 19 av de 20 bostäderna var bebodda vid intervjutillfällena. Ett av husen har används som provhus av bl.a. SP.

14 nämnda byggstenarna i den s.k. passivhusprincipen (uppvärmning genom sol, kroppsvärme, hushållsapparater, vilket är möjligt med hjälp av en väl tilltagen isolering och effektiv värmeväxling av luft) samt luftvärmebatteriet på 900 W. Tillkommer gör även eventuell kompletterande användning av andra artefakter, t ex värmeljus och radiatorer, som markant bidrar till uppvärmning. Den sociotekniska helhetssynen är också en del av analysen och de implikationer som hittills har framkommit kommer att presenteras. 20 Hushållens aktiviteter (ELAN och EID) Kajsa Ellegård Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet, Linköping, Mätningar av hushållsel ger en god total bild av hur mycket el som används, men inte till vad den används eller vem som använder den. Jag vill presentera en modell som utgår från att man betraktar hushålls elanvändning från två perspektiv som kompletterar varandra: ett aktivitetsperspektiv och ett apparatperspektiv. Apparatperspektivet kan i princip tillgodoses genom att mäta apparaters elanvändning medan aktivtetsperspektivet rör vad människor gör i sitt vardagsliv. Detta är ofta både variationsrikt och komplext och i tidigare ELAN-projekt har en metod (VISUAL- TimePAcTS) utvecklats som kan visualisera människors aktivitesmönster, dvs ge ett underlag för aktivitetsperspektivet. Nu ska denna metod utvecklas vidare så att apparatperpektivet kan mötas. På seminariet vill jag dels presentera metoden VISUAL-TimePAcTS, dels visa hur vi påbörjat arbetet med att relatera de båda perspektiven (aktivitets- och apparatperspektiven) till varandra för att på så sätt få en fylligare bild av elanvändningen i hushåll. 21 Systems Aspects of Increased Swedish Waste Incineration (AES) Jenny Sahlin, Division of Energy Technology, Chalmers University of Technology Presented by Tomas Ekvall, Division of Energy Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg; phone ; fax ; Recent bans on landfilling of combustible and organic waste in Sweden has resulted in an increase in alternative waste treatment, especially waste incineration with energy recovery. The purpose of this thesis is to elucidate how the current increase in Swedish waste incineration affects and is affected by the two systems to which it belongs: the waste management and the energy system. Thereby, the work as a whole aims to contribute to the understanding of the future role of waste incineration as waste treatment and energy recovery alternative in Sweden. In order to investigate this, nine research questions are formulated. The methods used include utilisation of the energy systems models MARKAL- Nordic and HEATSPOT, various literature surveys, a questionnaire and the

15 development of a spreadsheet model in order to estimate the net marginal cost of alternative waste treatment methods to waste incineration. A general answer to the overall aim of this work is that the role of incineration as the dominating waste treatment alternative for Swedish MSW is likely to continue with the policy measures currently in force. From an energy system s perspective, this work suggests that the increase in waste incineration may have a local, large effect in some district heating systems, where it affects alternative fuels and technologies. On a national scale, however, waste incineration covers only a small part of the demand of the energy system. It is clear that the effects of the increase in waste incineration vary with the local conditions of the district heating system where the waste incineration plants will operate and that the methods applied in the papers vary in ability of detecting the local differences. Biomass is the alternative fuel mainly affected by increased waste incineration on a national scale. The environmental implication of this depends on the fate of the biomass saved through expanded waste incineration. This work also suggests that the type of fuel replaced when waste incineration increases can be one of the key factors in the environmental comparison of waste treatment methods. The recently introduced tax on the average fossil content of the household waste for incineration, calculated as a national standard rule, is expected to mainly have an effect on the alternative treatment of biological waste fractions, and even this effect is likely to be small, according to the proposed results of this work. The tax is not likely to contribute significantly to the goal for material recycling of plastic packaging waste. Neither is the tax expected to significantly affect the current driving forces for import of waste for incineration in Sweden. Information is expected be a key factor in transferring the governing force of the tax to the households as well improving the households attitudes towards material recycling. 22 Styrning och direkt feedback (EID) Lennart E Fahlén Jonas Söderberg Som komplement till gränssnitt som ger användaren en helhetsbild av hushållets energianvändning arbetar vi med gränssnitt för inlärning genom *direkt feedback* - där användarens åtgärder direkt av elsystemet ges svar så att hushållen fås att bättre förstå de momentana effekter deras beteende har. Användaren kopplar in en elprodukt, och systemet reagerar genom ljud eller ljussignaler proportionellt mot effektuttaget. Avsikten är att signalerna skall vara ambienta och höras eller synas i bakgrunden. Inom projektet används en egenutvecklad plattform för byggandet av distribuerade applikationer som är speciellt anpassad för att köra på små terminaler, så som mobiltelefoner och mikroprocessorer och finns tillgänglig som open source ERG-projektet studerar hur folk kan först bli varse om sin elanvändning, sedan förstå och lära om den samt slutligen mera medvetet styra denna

16 användning. Vi bygger och visar prototyper och exempelgränssnitt som visar hur hemmet och dess apparater kan både direkt reagera på användning av elektricitet och ge en bild av hur användningen är i sin helhet.

FORSKARARENA I KATRINEHOLM

FORSKARARENA I KATRINEHOLM NYHETSBREV NR 2 2007 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. FORSKARARENA I KATRINEHOLM Återkoppling i tvärvetenskaplig anda

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Forskningsprogrammet ELAN

Forskningsprogrammet ELAN Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Frågor. Mål. Välkommen att ställa frågor under diskussionspasset alt. via johan.nordlander@itn.liu.se

Frågor. Mål. Välkommen att ställa frågor under diskussionspasset alt. via johan.nordlander@itn.liu.se Efficient energy consumption at home utilizing wireless sensor network Samarbetspartners och finansiärer Inom EID (Energi, IT & Design) Kan man sänka energiförbrukning och driftskostnader i flerfamiljshus

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid.

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid. NYHETSBREV NR 1 2009 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET DET SKA VARA ENKELT Enkelhet och lättillgänglighet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Låna en forskare! Hur fungerar det? Hur mycket kostar det? Vilka forskare/presentationer kan lånas hem? Visual Wattch. Elstatus i mobilen 1 (9)

Låna en forskare! Hur fungerar det? Hur mycket kostar det? Vilka forskare/presentationer kan lånas hem? Visual Wattch. Elstatus i mobilen 1 (9) ELAN-programmet Elforsk Monika Adsten 101 53 Stockholm 08-677 27 35, 070-677 05 40 monika.adsten@elforsk.se Datum 2008-04-02 1 (9) Låna en forskare! ELAN-programmet finansieras av elföretag samt Energimyndigheten.

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Konsumentens val av elbolag och behov av information. Åsa Thelander Lunds universitet

Konsumentens val av elbolag och behov av information. Åsa Thelander Lunds universitet Konsumentens val av elbolag och behov av information Åsa Thelander Lunds universitet Bakgrund Ett av fyra delprojekt inom ELAN-projektet Energikonsumtion och köpbeslut styrande faktorer och agerande Projekten

Läs mer

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Jenny Palm & Per Gyberg Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring Koncept att producera sin egna el: lanseras

Läs mer

ELAN Programmet 2006-2009

ELAN Programmet 2006-2009 ELAN Programmet 2006-2009 Projektledare: Monika Adsten, Elforsk, 101 53 Stockholm Produktion: Kreativ Media AB Texter: Lars Magnell Grafisk form: Gabriella Lindgren Omslagsbild: Interactive Institute Foto:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer

BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer Slutrapport den 20 juli 2011 skriven av: Carin Torstensson 1 Innehåll Sammanfattning...3 Summary...3 Resultat...4 Resultat från prototyputveckling...4

Läs mer

Young Energy, del 2. Young Energy (YE) El-beteende under spelet. Vad blir energieffektiviseringen? Mobilspel

Young Energy, del 2. Young Energy (YE) El-beteende under spelet. Vad blir energieffektiviseringen? Mobilspel Young Energy, del 2 Mobilspel Young Energy (YE) Ett energiforskningsprojekt riktat till ungdomar Vad blir energieffektiviseringen? El-beteende under spelet Players Control group Deltagarna har i genomsnitt

Läs mer

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel?

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Thomas Broberg och Andrius Kazukauskas (CERE, Umeå Universitet) 18 februari, 2015 Om projektet Start: oktober, 2013 Avslut: oktober,

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

ELANVÄNDNING I VARDAGEN

ELANVÄNDNING I VARDAGEN ELANVÄNDNING I VARDAGEN Tjugo russin från ELAN-kakan Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. TJUGO RUSSIN FRÅN ELAN-KAKAN 1 I ELAN-programmet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Utveckling av rutiner för beräkning och visualisering av energianvändning i bostäder utifrån tidsanvändningsdata

Utveckling av rutiner för beräkning och visualisering av energianvändning i bostäder utifrån tidsanvändningsdata Utveckling av rutiner för beräkning och visualisering av energianvändning i bostäder utifrån tidsanvändningsdata Detaljerad beskrivning av projektet Joakim Widén Doktorand Institutionen för teknikvetenskaper

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Människors beteenden i energi- och miljörelaterade frågor?

Människors beteenden i energi- och miljörelaterade frågor? Department of Psychology Människors beteenden i energi- och miljörelaterade frågor? Peter Juslin This research was sponsored by the Swedish Research Council and The Swedish Tercentary Bank Foundation Effekten

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Attitydundersökning om elavläsning: Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Från energikonsument till energimedborgare September 2011 Maingate BOX 244 371 24 KARLSKRONA Tel: 0455-36 37 00 www.maingate.se

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet

En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet En elmarknad i förändring - Efterfrågeflexibilitet Thomas Broberg Centrum för miljö och naturresursekonomi www.cere.se Centre for Environmental and natural Resource Economics. Umeå Universitet och Svenska

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Aktionsforskning. och. Interaktiv forskning

Aktionsforskning. och. Interaktiv forskning Aktionsforskning och Interaktiv forskning Aktionsforskningens ursprung Aktionsforskningen lanserades av psykologen Kurt Lewin under 1940-talet, med huvudsyftet att hjälpa praktikern Handling/forskning,

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

LivingMAN. - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det. Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås. Alf Edgren, ECTAB

LivingMAN. - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det. Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås. Alf Edgren, ECTAB - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås Alf Edgren, ECTAB Vaasa 2010-03-17 1 Om Mälarenergi och ME Stadsnät AB Fjärrvärme, Vatten, Elproduktion, Eldistribution

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Vad händer på Passivhusfronten?

Vad händer på Passivhusfronten? Vad händer på Passivhusfronten? Jonas Norrman IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Wahlström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det färdigställs allt fler energieffektiva lägenheter i Sverige byggda efter

Läs mer

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008 2008-12-15 Jin Moen, projektledare & Carin Torstensson, avdelningschef 2 Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1 Inledning... 4 2 Projektets genomförande och metod... 9 3 Resultat och spridning... 11

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp. Värmepumpar i bebyggelse SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.se Värmepumpar vad är hemligheten? Aerothermal Hydrothermal Geothermal

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman Design och krav Henrik Artman >>Ett av skälen till att projektet inte höll tidplan och budget var [beställarens] höga ambitionsnivå. Dessutom skulle man gjort en stordel av arbetet självt, men en del av

Läs mer

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf Ny teknologi Möjligheter för oss i mötesindustrin Kristina Landeström and Joachim Lerulf Det var inte så länge sedan... Meetings and Conventions - A study of mega-trends shaping our industry Globalisation

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Koldioxidneutrala eller energineutrala?

Koldioxidneutrala eller energineutrala? Framtida lösning för byggnader Koldioxidneutrala eller energineutrala? Andreas Molin Linköpings Universitet, Energisystem 1 Översikt presentation Energianvändning i byggnader Avvägning: centraliserad energikonvertering

Läs mer

Sett ur hushållens perspektiv

Sett ur hushållens perspektiv ENERGI & MILJÖ Hushållens elanvändning har mer än fördubblats sedan 1970-talet. En stor del står små prylar som batteriladdare, modem och trådlösa telefoner för. Samtidigt råder det en övertro på att information

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer