ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid."

Transkript

1 NYHETSBREV NR ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET DET SKA VARA ENKELT Enkelhet och lättillgänglighet är tveklöst de viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller förbrukningsinformation till elkonsumenter. sid.5 ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3 ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid. 9 1

2 MED BERÖM GODKÄNT! ELANs innevarande etapp närmar sig slutet. Alla rapporter skall vara klara till halvårsskiftet och den sammanfattande slutrapporten till årsskiftet. Rapportantalet har därför intensifierats och några av de senaste rapporterna presenteras också i detta nyhetsbrev. Som inledning till arbetet med att knyta ihop säcken tjänar årets forskararena i Katrineholm, som äger rum augusti. Programmet är under utarbetande och skickas snart ut. Information om forskararenan kommer också att finnas på ELANs hemsida inom kort, se. Ett kort referat finns också i detta nyhetsbrev om den proposition regeringen lade fram i mars: En sammanhållen klimat- och energipolitik. I propositionen föreslår regeringen bland annat vad som skall göras avseende energieffektivisering, baserat på EnEffutredningen. För övrigt vill jag framhålla att ELANs session på årets Energiting fick högsta betyg av Thore Sahlin, ordförande i programstyrelsen. Tack alla presentatörer och åhörare! Ett referat från tinget finns i detta nyhetsbrev. Trevlig läsning! Sven-Allan Eklund T. f. programledare för ELAN INNEHÅLL 2 FÖRORD 2 FORSKARARENA I HÖST Boka in årets forskararena i Katrineholm augusti. 3 ELAN PÅ ENERGITINGET Årets Energiting på Stockholmsmässan. 4 DET SKA VARA ENKELT Visualisering av elanvändning. 6 VAD ÄR 1 KWH? Svårt för kunderna att förstå varför elmätare byts ut. 8 MÄTAREN KOMMER På vilka sätt kommunicerar elnätsföretagen inför ett stort teknikskifte. 9 ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. 10 DET KRÄVS MISSNÖJE FÖR ATT BYTA UPPVÄRMNINGSSYSTEM 12 EN SAMMANHÅLLEN KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIK FORSKARARENA I HÖST Boka in årets forskararena den augusti i almanackan. Då har du möjlighet att få mer information om de resultat som kommit fram inte bara genom ELAN utan även från Energimyndighetens två forskningsprogram, Allmänna Energisystemstudier och Energi, IT & Design. Under de två dagarna kommer vi att bjuda på korta presentationer och långa diskussioner kring bland annat följande teman: AMR/Visualisering Energirelaterade beslutssituationer Energianvändning i vardagen Energirelaterad information och kommunikation Förra årets forskararena i Katrineholm samlade ett 60-tal deltagare och var mycket uppskattad, framförallt eftersom det fanns så mycket tid för interaktion mellan presentatörer och deltagare. Då var temat framförallt att informera om de projekt som skulle genomföras och ge en möjlighet att påverka innehållet i projekten. Nu har flera av projekten kommit en bra bit på väg så vid årets arena kommer vi också att kunna presentera en hel del spännande resultat. Arenan riktar sig till personer som arbetar med mjuka energianvändningsfrågor inom elföretag, myndigheter, organisationer, företag och forskningsinstitutioner. Mer information kommer att läggas ut på nu under våren. 2

3 Elföretaget måste ha en tydlig bild av varför man vill tala med kunderna för att kunna kommunicera på ett ärligt sätt. Annars får man stå kvar vid tröskeln, menade Kajsa Ellegård, Linköpings universitet. ELAN PÅ ENERGITINGET Årets Energiting på Stockholmsmässan samlade som vanligt många deltagare. Energieffektivisering var en av alla programpunkter där även ELAN-programmet fick möjlighet att presentera sina forskningsinsatser. Tinget inleddes av miljöminister Andreas Carlgren som besöktes av cirka 2000 deltagare inom energi-, miljö- och klimatbranschen. Olika aspekter av energieffektivisering utgjorde självklara inslag där ELAN-programmets forskningsresultat redovisades för en intresserad publik. Professor Kajsa Ellegård, som leder forskningsområdet Vardagens Elanvändning inom ELAN, inledde med en betraktelse över elbolagens kommunikations med hushållen, eller snarare bristande kommunikation. För fortfarande är det så, menar Kajsa Ellegård, att de flesta elbolagen talar över huvudet på sina kunder. Kommunikationen är för enkelriktad och för allmänt utformad och tar inte hänsyn till de individuella skillnader som råder inom och mellan hushållen. Med utgångspunkt från behovet av energieffektivisering krävs bättre kunskaper om vad elenergin används till i hushållen. Risken är att åtgärder som vidtas misslyckas om de inte är grundade i kunskaper om en vardag som människor känner igen sig i. De nya elmätarna som nu installeras ger kunskap om hur mycket energi som används men säger inte mycket om till vad den används. Innan företaget knackar på hemma hos kunden bör dess personal ha reflekterat över dessa frågor. Företaget måste ha en tydlig bild av varför man vill komma in och för att kunna kommunicera till hushållet på ett ärligt sätt. Annars får man stå kvar vid tröskeln, menade Kajsa Ellegård. Ökad elförbrukning med statistiktjänst? Vad händer då med elförbrukningen om elkunderna får tillgång till verktyg som gör det möjligt att kontrollera och följa sin elförbrukning på ett tydligt och enkelt sätt? Den frågan söker sitt svar inom ELAN-projektet Info via digitala kanaler och dess potential att förändra elanvändningsmönster. För ändamålet har en fallstudie genomförts i samarbete med Skånska Energi, som sedan 8 år erbjuder sina kunder den Internetbaserade statistiktjänsten Min Elförbrukning. Man skulle kunna tro att användandet av en dylik tjänst skulle leda till lägre elförbrukning, eftersom den rimligtvis borde ge en bättre förståelse för >> 3

4 >> elanvändningen och el- och energikostnaderna i hushållet. Denna hypotes har också varit utgångspunkt i projektet. Men det visade sig faktiskt förhålla sig tvärtom. Elförbrukningen hos hushållen som använde tjänsten ökade medan den minskade hos dem som inte använde tjänsten, konstaterade projektledaren professor Jurek Pyrko. Sammanfattningsvis dras följande slutsatser i studien: Det är omöjligt att slå fast huruvida statistiktjänsten Min Elförbrukning leder till minskad eller ökad elförbrukning hos användarna. Stigande elförbrukning i hushållet kan vara den främsta orsaken till att börja använda tjänsten. Statistiktjänster över elförbrukning bör kompletteras med energirådgivning, menade Jurek Pyrko, Lunds universitet Hur hänger detta då ihop? Ja, kanske är det helt enkelt så att energistatistiktjänster på nätet som riktar sig till hushållskunder inte leder till någon energieffektivisering eller energibesparing för kunderna. Men det kan vara så att just de som ser sin ökande elanvändning (och höga räkningar till följd) börjar använda tjänsten för att få bättre förståelse och bekräftelse att fakturorna är korrekta. De som minskar sin elanvändning har ingenting att bekymra sig över och inget behov av statistiktjänst. Det verkar också, att döma av enkätsvaren i studien, som om många kunder inte har förstått syftet med tjänsten. Att komplettera tjänsten med energirådgivning på olika nivåer vore därför angeläget och det är något som efterfrågas av flera kunder, sade Jurek Pyrko. Det finns också många av Skånska Energis kunder som har försökt att använda Min Elförbrukning men upplevt problem med systemet, vilket har gjort att de helt enkelt har gett upp och slutat använda den. Olika mycket Värt att notera är att inte alla användare av tjänsten nyttjat den lika mycket. Det kan sålunda vara frekvensen på användandet som bidrar till om kunderna har ökat eller minskat sin elanvändning. Som grupp betraktat har de som använt tjänsten ökat sin elanvändning med nästan 30 procent i jämförelse med åren innan de började använda den. Men i samma grupp finns det också hushåll som minskat sin elförbrukning. Dessa försvinner dock när man ser till den totala förbrukningen. De som använder tjänsten visar tydligt på ett mer energihushållningsfrämjande beteende. Statistiktjänsten väljs ofta av dem som redan är mer energimedvetna. Tjänsten ger hushållen en bra grund för beslut om energibesparing och energieffektivisering. Till de kunder som så önskar borde det finnas mer information om hur statistiktjänsten kan användas som ett verktyg för att uppnå bättre energihushållning. Energirådgivning som en del av statistiktjänsten efterlyses av flera kunder. En stor andel hushåll som inte visste om att tjänsten fanns bör utgöra en sporre för företaget att på ett tydligare sätt lansera tjänsten. Detta kan även ge företaget rena konkurrensfördelar i framtiden. Delrapporten El-info via digitala kanaler Potential att förändra elanvändning i bostäder kan laddas ned från ww.ees.energy.lth.se/publikationer/2009/ Allt går med elektricitet Allt går med elektricitet, även underhållningen hemma, konstaterade så forskaren Kristina Karlsson, Linköpings Universitet. Hon ville med detta påstående påvisa att elförbrukningen ökar hos hushållen trots att många apparater blivit energisnålare. Det beror till stor del på att vi får allt fler apparater i hemmen. Apparater utgör den tredje Allt går med elektricitet, även underhållningen hemma, konstaterade Kristina Karlsson, Linköpings Universitet. största posten av konsumtionen av hushållsel och har ökat dramatiskt. Många hushåll har flera uppsättningar av datorer och tv-apparater. Det är inte helt ovanligt med en uppsättning per familjemedlem och att de står på även när ingen använder dem. Den här bilden bekräftas också av den kraftiga försäljningsökningen av datorer och tvapparater de senaste åren som ändrat våra beteendemönster, sade Kristina Karlsson bland annat. Utöver presentationer av aktuella forskningsinsatser hölls även korta anföranden av energiföretagsrepresentanter med reflektioner kring relationen energiföretag/elkund och hur den kan förbättras med mera. Det var tänkvärda inlägg som också ledde till livfulla diskussioner. Flera andra forskningsprojekt från ELAN-programmet, utöver de redan nämnda, presenterades också. Läs om dem i detta nummer av nyhetsbladet. 4

5 DET SKA VARA ENKELT Det går att åskådliggöra elförbrukningen så att den blir tydlig och enkel att förstå för elkonsumenterna. Men informationen ska vara lätt att ta till sig. Vanliga stapeldiagram fungerar till exempel bra. Det visar flera studier, däribland slutrapporten från projektet Visualisering av elanvändning i flerbostadshus. I projektet har olika designkoncept för individuell återkoppling till hushåll som bor i lägenhet tagits fram och utvärderats. Koncepten omfattar en portabel skärm, en webbaserad statistiktjänst och grafisk förbrukningsinformation på elfakturan. Ett övergripande resultat från projektet är att enkelhet och lättillgänglighet tveklöst är de viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller förbrukningsinformation till elkonsumenter. Enkelhet och lättillgänglighet är också en förutsättning för att åstadkomma en ändamålsenlig återkoppling till hushållen på bred front. Traditionella stapeldiagram i kombination med färgsymbolik har, oavsett designkoncept, bevisat sin funktionalitet i det avseendet, konstaterar forskaren och projektledaren Cajsa Bartusch vid Mälardalens högskola. Enkelhet och lättillgänglighet är de viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller förbrukningsinformation till elkonsumenter. Vanliga stapeldiagram fungerar till exempel bra. Historisk återkoppling ger mest Den grafiska förbrukningsinformationen på fakturan är den återkoppling som når i särklass flest hushåll och den har därför en särställning i det här sammanhanget. Det som elkunderna tycks ha störst glädje av och lättast att ta till sig är den så kallade historiska återkopplingen med jämförelser av den egna elförbrukningen bakåt i tiden. Men det finns också ett ganska stort intresse av att jämföra den egna förbrukningen med den genomsnittliga förbrukningen i liknande hushåll. Miljömedvetna elkonsumenter har dessutom uttryckt intresse för information om den egna förbrukningens konsekvenser för miljön och klimatförändringarna. Men vill man lägga till även sådan information ökar förstås komplexiteten, säger Cajsa Bartusch. Energy AWARE Clock Webbaserad statistiktjänst När det gäller webbaserad information om elförbrukningen har projektet kunnat påvisa att användandet av olika statistiktjänster kräver ett ganska stort engagemang av elkunderna. De som aktivt väljer en sådan tjänst är de konsumenter som också aktivt intresserar sig för sin elförbrukning. Det innebär även att deras mottaglighet är större, och att enkelheten och lättillgängligheten i informationen i detta fall inte spelar fullt så stor roll som när det gäller förbrukningsinformation på elräkningen. Men även här har vi använt oss av stapeldiagram och färger, med starkt signalvärde, som grönt gult och rött, för att göra informationen tydlig. Och det har fungerat mycket bra, alla kan trafikljusen så här talar färgerna sitt tydliga språk. Energiklockan Energy AWARE Clock, eller Energiklockan som den även kallas, är ett av två designkoncept inom projektet där en portabel skärm ger information om elförbrukningen. Skärmen, som till formen liknar ett stiliserat gökur, tillhandahåller funktioner med mer eller mindre direkt återkoppling. Visuellt och pedagogiskt jämför den dagens konsumtion med konsumtionen bakåt i >> 5

6 >> tiden. Klockan är sladdlöst ansluten till elmätaren och åskådliggör med ett ljussken i urtavlan i olika färger hur hushållets elanvändning går upp och ner. Cajsa Bartusch Att den här typen av förbrukningsinformation är intuitivt tillgänglig är viktigt, konstaterar Cajsa Bartusch. Det visar sig dock att användarna även har ett behov av mer konkret information i form av reella förbrukningsvärden. En annan slutsats är att Energiklockan och liknande koncept lämpar sig bäst för återkoppling som avser den innevarande månaden. Detta eftersom användare har ett visst behov av egen bearbetning av förbrukningsinformationen i samband med uppföljningar av elanvändningen på längre sikt. Alla koncept fungerar Samtliga designkoncept som har utvecklats och utvärderats inom ramen för projektet har inneburit att hushållens elanvändning sker mer medvetet och de har i viss mån lett till energirelaterade beteendeförändringar. Frågan om dessa leder till en energieffektivisering på längre sikt kvarstår dock, menar Cajsa Bartusch. Den tydligaste upptäckten i projektet är annars att hushållen upplever ett starkt behov av information om enskilda apparaters elförbrukning. Den typen av så kallad uppdelningsåterkoppling anser hushållen vara en förutsättning för att effektivisera sin energianvändning och den går därför inte att bortse från, framhåller Cajsa Bartusch. Slutrapporten Visualisering av elanvändning i flerbostadshus (Elforsks rapport 09:38) finns att ladda ned från. En fullständig redovisning av den första etappens resultat har tidigare sammanställts i en delrapport med samma namn (Elforsks rapport 08:18) Även den finns att tillgå via ELAN-programmets hemsida. VAD ÄR 1 KWH? Som bekant byter nu nätbolagen ut hushållens elmätare så att dessa kan leverera månadsvärden. Men det är svårt för elkunderna att förstå vilka fördelar detta kan ge. Det finns många förhoppningar knutna till det faktum att landets alla hushåll ska få månadsavläsning av sina elmätare. Fakturan ska bli tydligare, det ska bli lättare att spara energi, kunderna ska få bättre koll på sin elförbrukning med mera. Det är åtminstone vad myndigheter och energibolagen hoppas. Men vad tycker kunderna? Ja, inte så mycket alls, och det beror till stor del på att elkunderna saknar kunskaper om energimåttet kilowattimme, konstaterar professor Inger Lindstedt vid Malmö högskola, som lett studien, Mätaren kom vad hände? I våra intervjuer framgår det med all tydlighet att 6

7 Bytet av elmätare har varit en stor sak för elnätbolagen, men en liten sak för kunderna. ELAN PROGRAMMET nästan ingen av de tillfrågade förstår begreppet 1 kwh och vad det innebär för deras förbrukning av el. De kan heller inte räkna ut hur mycket en apparat förbrukar i energi eller om det är lönsamt att satsa på energisnålare alternativ, säger Inger Lindstedt som drar slutsatsen att denna okunskap också förklarar det mycket måttliga intresset för de nya elmätarna. Det är också tydligt att elkunderna är medvetna om sin okunskap och därmed distanserar sig från frågan om månadsavläsning och vad detta innebär. Bytet av elmätare har varit en stor sak för elnätbolagen, men en liten sak för kunderna. Elkunderna har en allmän, vag uppfattning att mätarbyte ska ske, men få vet varför. Man har inte heller några stora förväntningar på vad som ska komma ut av de nya mätarna. Men beror detta ointresse på att elnätsbolagen inte har kunnat förklara fördelarna med månadsavläsningen och de nya mätarna? Jo så förhåller det sig, menar Inger Lindstedt, även om hon också vill framhålla att många nätbolag verkligen har försökt att nå ut till sina kunder i frågan. Men för att kunna ta ställning till olika produkter och deras energiförbrukning måste man också förstå vad som förbrukar energi och i det här fallet vad måttenheten 1 kwh innebär. Om man inte förstår kilowattimmar är det inte heller lätt att förstå hur och på vilket sätt man kan förändra sitt beteende. Då kan man heller inte se sambandet mellan energimåttet Inger Lindstedt och det egna beteendet och de apparater man använder. Därför borde elbolagen för att lyckas i sin kommunikation med kunderna överge kilowattimmen som beskrivande mått. Det är bättre att använda jämförande mått, som man ofta gör inom journalistiken, som till exempel att något är lika stort som tre fotbollsplaner och liknande, föreslår Inger Lindstedt. Utmaningen för energibolagen är att möta kunderna där de kunskapsmässigt befinner sig. Även om införandet av de nya elmätarna är en stor sak för elnätbolagen är det, som sagt, ingen fråga för kunderna. Det är snarare hur energibolagen använder mätresultaten som kommer att vara avgörande för kundernas möjligheter att förstå och engagera sig i sin egen förbrukning. För att öka kundernas intresse och vilja att engagera sig i energifrågorna måste energiföretagen utgå från kundens perspektiv och sätta kunden i fokus, säger Inger Lindstedt som också framhåller att det krävs mer forskning kring hur man gör elförbrukningen till en viktig fråga. Rapporten Mätaren kom vad hände? (Elforsks rapport 08:76) utgör ett delprojekt inom forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardagsfrågor, vilket ingår i ELAN-programmet Etapp III. Den finns att ladda ned från Rapporten Att värma bostäder Påverkansfaktorer och beslut (Elforsks rapport 09:41) utgör ett delprojekt inom forskningsprojektet Energikonsumtion och köpbeslut styrande faktorer och agerande, vilket ingår i ELAN-programmet Etapp III. Den finns att ladda ned från 7

8 Karin Mårdsjö Blume MÄTAREN KOMMER På vilka sätt kommunicerar elnätsföretagen inför ett stort teknikskifte, som det som just nu sker när alla hushåll ska få nya fjärravlästa elmätare? I rapporten Mätaren kommer redogör docent Karin Mårdsjö Blume, Linköpings universitet, för de olika retoriska grepp som använts för att informera kunderna om bytet och dess konsekvenser. Hon har bland annat kunnat konstatera att företagen använder en rad olika sätt och kanaler för att få fram sina budskap. När det gäller valet av genre är det tydligt att elnätsföretagen totalt sett arbetat med en stor bredd: brev, broschyrer, annonser, vykort och road shows med kändisar som dragplåster med mera. Informationsbehovet är stort och därmed också kreativiteten i valet av kommunikationssätt. Skillnad små och stora företag Ett vanligt sätt är också att ställa retoriska frågor som till exempel: kostar bytet något för mig? Svar nej, bytet är kostnadsfritt. Ett annat grepp är att upprepa värdeladdade ord som enkelt, fördelar, dagsfärsk information. Kommunikationssättet skiljer sig dock mycket mellan de olika företagen. Skiljelinjen verkar gå mellan stora och små företag, eller mellan företag som har eller inte har en stark lokal förankring. De företag som är väl förankrade på en ort och då i allmänhet inte så stora arbetar med brev och direktkontakt. Medan de stora, internationella bolagen arbetar med många fler kontaktkanaler för att fånga kundernas intresse och skapa kontakt. Ring Ismet Slående är till exempel hur ett mindre företag med lokal förankring som Alvesta Energi valt att informera i brev på följande vis: Tillfälligt Avbrott - Alvesta elnät har planerat att besöka dig den mellan kl Passar ej tiden var vänlig ring Ismet och meddela vilken tid som passar. Här ser man hur företaget vänder sig direkt till kunderna och ger dem information om den kommande händelsen. Den lokala framtoningen blir tydlig i och med referensen till en enskild person, konstaterar Karin Mårdsjö Blume. Ett stort internationellt företag som E.ON måste använda en annan strategi och gör det exempelvis på följande sätt: Den retoriska ansatsen handlar i det här fallet om att både ge fakta och att skapa trygghet. Målet med kommunikationen för företagen är både att förmedla fakta om det kommande bytet och att skapa känslor av trygghet inför bytet. Trovärdigheten och tryggheten samspelar med varandra. Även här är företagens lokala förankring viktig. Arbetet med att skapa trygghet och trovärdighet är mer omfattande för de företag som inte har en självklar förankring på en viss ort. De mindre och lokalt starkare förankrade företagen kan skapa kontakt och trovärdighet på annat sätt. Så det utskickade materialet blir mer kortfattat, och mer inriktat på fakta, som i exemplet från Alvesta Energi, säger Karin Mårdsjö Blume. Naturlig del av hemmet Hur stämmer då elnätsföretagens sätt att kommunicera överens med den kunskap som allmänt finns av kommunikationen kring ny teknik? Forskningsmässigt har man funnit att det är viktigt att knyta kommunikationen till brukarnas vardag och att inte ha en alltför teknisk framtoning i den information som sprids. Det handlar inte bara om att veta vad tekniken handlar om. Det är också viktigt att förmedla en positiv stämning och framför allt att visa att tekniken blir en naturlig del av hemmet och livet där. För att komma vidare i den analysen vore det värdefullt med en ingående studie av olika brukartyper för att få del av deras preferenser när det gäller språkbruk och grafiska medel, menar Karin Mårdsjö Blume: Vilka sätt att förmedla kunskap och skapa kontakt fungerar och vilka fungerar inte? De andra delstudierna i detta projekt tangerar de frågorna och då kanske särskilt Inger Lindstedts studie Mätaren kom vad hände ( läs om den på sidan 6 ). Men det vore också intressant med en djupdykning i de retoriska förutsättningarna, avseende bild och text, för att sprida ny teknik till hushållen. Rapporten Mätaren kommer (Elforsks rapport 08:75) utgör ett delprojekt inom forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardagsfrågor, vilket ingår i ELAN-programmet Etapp III. Den finns att ladda ned från 8

9 ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Det är ganska få elkunder som bytt elhandlare, även om elhandelsbytena ökat under senare år. Vad kan detta bero på och hur resonerar konsumenten kring produkten el, val av elhandlare, elavtal och information med mera? Dessa frågor söker sitt svar i studien Hushåll på elmarknaden Information och agerande. Som elkund har man i princip tre valmöjligheter när det gäller att välja vem man ska köpa sin el av. För det första kan man välja att inte göra någonting alls, vilket betyder att man som tidigare får el från sin befintliga elhandlare (elleverantör) enligt ett så kallat tillsvidareavtal. Ett sådant avtal fungerar ungefär som ett bolåneavtal med rörlig ränta i så måtto att det saknar bindningstid, men det är också dyrare än andra elavtal. I detta fall kommer även nätavgiften att debiteras samtidigt som elhandelsavgiften eftersom nätverksamheten, som är en monopolverksamhet, ofta ingår i samma koncern som elförsäljningen (Till exempel Vattenfall Elförsäljning/ Åsa Thelander Vattenfall Elnät). En annan möjlighet är att stanna kvar hos sin nuvarande elhandlare men att träffa ett avtal, till exempel avtal med 3 års bindningstid. Tredje alternativet är att byta elhandlare och avtal, vilket betyder att man då får två elräkningar: en för elhandelsavgiften och en för nätavgiften eftersom man inte kan byta nät. Ingen brist på information I tidigare studier och statistik benämns elkonsumenter som inte aktivt valt elhandlare eller avtal som passiva. En förklaring till denna passivitet uppges vara att elkunderna upplever att de inte fått tillräcklig information. I den här undersökningen framkommer emellertid att andelen passiva elkunder inte är så stor som statistiken ger sken av. Konsumenter kan ha stannat hos sin elhandlare men ändå ingått ett avtal, men detta räknas inte som ett aktivt val i statistiken, säger forskaren Åsa Thelander, Lunds Universitet, som lett studien. Undersökningen visar också att de som ser ut att vara helt passiva, det vill säga de som varken bytt elhandlare eller avtal, har genomtänkta argument för sitt agerande. Men de uppger inte brist på information som ett motiv utan snarare att de är för bekväma eller lata för att agera. De ser heller ingen nytta med att byta elhandlare eller elavtal. Det är inte information i sig som elkunderna saknar, slår Åsa Thelander fast. De flesta är medvetna om sina möjligheter på elmarknaden och anser sig inte behöva mera information om just detta. Däremot saknar många information om hur de ska göra för att bli aktiva elkunder. Många vill också veta varför de ska agera. De vill få information som klargör de olika typer av nytta man kan få av att byta elhandlare eller elavtal utöver rena prisfördelar. Elkundernas bedömning av och inställning till information visar att deras agerande på elmarknaden inte kan betraktas som ett informationsproblem grundat på informationsbrist. Elkundernas egna bedömningar är snarare att det behövs underlättande åtgärder om hur de ska gå tillväga för att kunna göra bättre behovsanpassade val. Kommunikationens roll borde därmed snarare handla om att komplettera med strategier för sådana underlättande åtgärder, menar Åsa Thelander. Studien Hushåll på elmarknaden - Information och agerande (Elforsks rapport 09:08) utgör slutrapportering inom projektet Energikonsumtion och köpbeslut styrande faktorer och agerande. Den finns att ladda ned från ELAN PROGRAMMET 9

10 I arbetet med att energieffektivisera bostadsbebyggelsen är det viktigt att känna till och förstå bakgrunden till de beslut som konsumenterna fattar inför byte av till exempel uppvärmningssystem. I studien Att värma bostäder påverkansfaktorer och beslut, har forskaren Erika Jörgensen undersökt hur vi agerar när det gäller energirelaterade investeringar i hemmet. DET KRÄVS MISSNÖJE FÖR ATT BYTA UPPVÄRMNINGSSYSTEM De aktörer inom bostadssektorn som ingår i studien är fastighetsägare, fastighetsförvaltare av flerbostadshus och småhusägare som är den grupp som har studerats mest ingående. Hur gör grannen? Studien visar att de påverkansfaktorer som är viktiga för småhushållens beslutsprocesser kring både byte och komplettering av uppvärmningssystem är snarlika. Intressant att notera är också att beslutsprocesserna till stor del handlar om missnöje. Personerna i ett hushåll börjar inte fundera på att byta ut sitt uppvärmningssystem om de inte är missnöjda med det befintliga systemet. Men man måste också ha kunskap om vilka alternativ som finns. Och denna kunskap förvärvar man ofta på grund av sitt missnöje, eftersom det gör en mera mottaglig för information om alternativa lösningar, konstaterar Erika Erika Jörgensen Jörgensen som är verksam vid Lunds universitet. När man väl befinner sig där blir också ekonomiska incitament och ekonomiska styrmedel viktiga i beslutsprocessen, liksom informativa styrmedel i form av reklam och olika typer av informationsmaterial. I bostadsområden med liknande hus och stark sammanhållning och gemenskap mellan hushållen kan man också konstatera att grannarna har en stark påverkan på varandra när det gäller beslut kring det egna huset, tillägger Erika Jörgensen. Tillräckligt bra I konsekvens med detta är hushåll som inte överväger att byta uppvärmningssystem i regel nöjda med sitt nuvarande system, vilket uppfattas som tillräckligt bra. Därmed undersöker de inte heller närmare vilka alternativ som skulle kunna vara aktuella. När det gäller hushållens beslutsprocesser kring åtgärder på klimatskalet utgör husets ålder, konstruktion och skick grundläggande påverkansfaktorer. Men för att göra stora investeringar krävs även ekonomiska incitament, som att man har behov av att sänka sina uppvärmningskostnader. Och även i det här fallet är påverkan från grannar, som genom egna erfarenheter och liknande förutsättningar rekommenderar vissa åtgärder, viktigt att beakta, säger Erika Jörgensen. När det gäller beslut som tas vid val av vitvaror är dessa inte lika långsiktiga eller kostnadskrävande. Vitvaror är produkter som hushållsmedlemmarna kommer i mer direkt och regelbunden kontakt med, vilket gör att det är andra typer påverkansfaktorer som spelar in här, menar Erika Jörgensen. En vitvara ska framför allt uppfylla de funktioner som hushållet efterfrågar, då man som användare har satt upp vissa krav på hur man ska kunna nyttja den nya vitvaran. Man vill också känna trygghet i sitt val genom att köpa en välkänd produkt som är 10

11 Grannarna har en stark påverkan på varandra när det gäller beslut kring det egna huset. ELAN PROGRAMMET omtalad för god kvalité. Utöver detta tillkommer att vitvaran ska vara energisnål och passa in i den övriga köksinredningen, men detta är faktorer av underordnad betydelse. Sammanfattningsvis kan man säga att två påverkansfaktorer är avgörande vid småhusägarnas beslut kring långsiktiga och kostnadskrävande energirelaterade investeringar, nämligen husets byggnadsperiod och uppvärmningssystem. Detta är styrande för hur nöjd man är med nuvarande förhållanden, vilket i sin tur påverkar hur öppen och motiverad man är till att vidta åtgärder. Skillnader beroende på ägare När det gäller flerbostadshussektorn konstaterar studien att det finns betydande skillnader i hur olika typer av aktörer ser på och arbetar med energibesparande åtgärder. Olika typer av aktörer har olika ekonomiska handlingsutrymmen och olika ägardirektiv att jobba med energifrågor. Kommunala bostadsbolag har ofta höga energisparmål, samtidigt som vinstkraven inte är så höga, vilket medför att klimatskalsåtgärder och andra kostnadskrävande energisparåtgärder kan framstå som intressanta åtgärder. Stora privata bostadsbolag har däremot höga vinstkrav och går bara in och gör omfattande åtgärder som medför stora ekonomiska besparingar. Fastighetsförvaltningsorganisationerna (som inte själva står som ägare till fastigheterna) tillhandahåller energitjänster som bland annat omfattar förslag på energibesparande åtgärder. För att fastighetsägarna ska uppfatta åtgärdsförslagen som intressanta och genomförbara bör de inte medföra omfattande kostnader eller betydande ingrepp i fastigheten. I studien fastslås att de viktigaste påverkansfaktorerna inför energirelaterade beslut inom flerbostadshussektorn är energisparmål, vinstkrav och ekonomiska resurser. Studien Att värma bostäder påverkansfaktorer och beslut (Elforsks rapport 09:41) utgör ett av fyra delprojekt inom forskningsprogrammet Energikonsumtion. Den finns att ladda ned från www. elanprogram.nu 11

12 EN SAMMANHÅLLEN KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIK I mars presenterade regeringen sina förslag till En sammanhållen klimat- och energipolitik. I dessa redovisas handlingsplaner för klimatomställningen av energi och transporter. I den proposition som berör energisektorn föreslås en handlingsplan för energieffektivisering och åtgärderna för att genomföra det så kallade energitjänstedirektivet. Ett femårigt energieffektiviseringsprogram genomförs under åren med en årsbudget på 300 miljoner kronor årligen under fem år, utöver dagens politik. Målen ligger fast De vägledande målen om energieffektivisering till 2010 och 2016 bör kvarstå, menar regeringen. Målet bör vara att energibesparingen till år 2016 är minst 9 procent av det årliga energianvändningsgenomsnittet åren Ett mellanliggande mål bör vara att energibesparingen år 2010 är minst 6,5 procent av det årliga energianvändningsgenomsnittet åren Programmet innehåller förstärkt regionalt och lokalt energi- och klimatarbete, insatser för information, rådgivning, stöd för teknikupphandling och marknadsintroduktion, nätverksaktiviteter samt införande av ett stödsystem med energikartläggningscheckar. De statliga insatserna riktas både mot användning och tillförsel av energi och inriktas mot att stödja den effektivisering som sker spontant i samhället och till följd av styrmedel anpassade till marknadens mekanismer. Statens roll bedöms därmed vara att identifiera och undanröja marknadsimperfektioner, främst externa effekter och brist på information. Såväl energi- och koldioxidbeskattning som system för handel med utsläppsrätter avseende klimatpåverkande gaser är marknadsanpassade styrmedel som har effekt på energieffektivisering. Därutöver introducerar och förstärker regeringen en rad styrmedel som syftar till att undanröja brister på information, såväl på nationell nivå, som lokalt och regionalt. Systemperspektiv Regeringens bedömning är vidare att energieffektivisering bör bedömas utifrån ett systemperspektiv. Detta innebär att den nytta som uppnås i form av mindre resursförbrukning och mindre miljöpåverkande utsläpp och på sikt också lägre kostnader, ska ses som det egentliga syftet med energieffektivisering. Effektivisering i sig ska inte uppfattas som det egentliga målet. Energieffektiviseringsrådet Offentlig sektor ska vara ett föredöme i energieffektiviseringsarbetet, anser regeringen. Insatserna för energieffektivisering omfattar också industri-, bebyggelseoch transportsektorerna. Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2010 med förslag till den närmare fördelningen av medlen mellan olika åtgärder. I syfte att samordna det energieffektiviseringsarbete som följer av genomförandet av energitjänstedirektivet ska ett särskilt råd, Energieffektiviseringsrådet, med representation från berörda myndigheter inrättas vid Energimyndigheten. Energimyndigheten får ett huvudansvar för att genomföra energieffektiviseringsprogrammet och de åtgärder som krävs för att följa upp energitjänstedirektivets genomförande. Regeringens propositioner 2008/09:162 och 163 kan laddas ned här: ELAN:S NYHETSBREV ÄR FRITT NEDLADDNINGSBART FRÅN ELAN är fi nansierat av: Där fi nns även mer information om programmets och dess verksamhet. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet och få det skickat per post genom att 12 kontakta Sven-Allan Eklund, Elforsk, Producerad av Kreativ Media

Kommunikation kring energi och vardagsfrågor. Elforsk rapport 09:58

Kommunikation kring energi och vardagsfrågor. Elforsk rapport 09:58 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor Elforsk rapport 09:58 Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume, Christel Brost Juni 2009 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor Elforsk rapport 09:58 Inger

Läs mer

Konsumentens val av elbolag och behov av information. Åsa Thelander Lunds universitet

Konsumentens val av elbolag och behov av information. Åsa Thelander Lunds universitet Konsumentens val av elbolag och behov av information Åsa Thelander Lunds universitet Bakgrund Ett av fyra delprojekt inom ELAN-projektet Energikonsumtion och köpbeslut styrande faktorer och agerande Projekten

Läs mer

Forskningsprogrammet ELAN

Forskningsprogrammet ELAN Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar

Läs mer

ELAN Programmet 2006-2009

ELAN Programmet 2006-2009 ELAN Programmet 2006-2009 Projektledare: Monika Adsten, Elforsk, 101 53 Stockholm Produktion: Kreativ Media AB Texter: Lars Magnell Grafisk form: Gabriella Lindgren Omslagsbild: Interactive Institute Foto:

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Jenny Palm & Per Gyberg Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring Koncept att producera sin egna el: lanseras

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (5)

SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (5) SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (5) Datum 2011-11-25 Till AG Energieffektivisering Svensk

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Energivisualisering. Energirelaterad feedback

Energivisualisering. Energirelaterad feedback Energivisualisering Energirelaterad feedback Jurek Pyrko Inst. för Energivetenskaper Lunds universitet - LTH E tot = 20,5 MWh/år P värme, max = 11 kw E tot MWh min max 20.5 15,3 42,1 P värme kw min max

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Låna en forskare! Hur fungerar det? Hur mycket kostar det? Vilka forskare/presentationer kan lånas hem? Visual Wattch. Elstatus i mobilen 1 (9)

Låna en forskare! Hur fungerar det? Hur mycket kostar det? Vilka forskare/presentationer kan lånas hem? Visual Wattch. Elstatus i mobilen 1 (9) ELAN-programmet Elforsk Monika Adsten 101 53 Stockholm 08-677 27 35, 070-677 05 40 monika.adsten@elforsk.se Datum 2008-04-02 1 (9) Låna en forskare! ELAN-programmet finansieras av elföretag samt Energimyndigheten.

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

FORSKARARENA I KATRINEHOLM

FORSKARARENA I KATRINEHOLM NYHETSBREV NR 2 2007 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. FORSKARARENA I KATRINEHOLM Återkoppling i tvärvetenskaplig anda

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Attitydundersökning om elavläsning: Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Från energikonsument till energimedborgare September 2011 Maingate BOX 244 371 24 KARLSKRONA Tel: 0455-36 37 00 www.maingate.se

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Tid för brukarengagemang

Tid för brukarengagemang Tid för brukarengagemang Offentliga fastigheter Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen av

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Energieffektivisering i SME Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Länsstyrelsernas uppdrag, bl a: Samordna och leda det regionala arbetet med energiomställningen Stödja näringslivets energi- och klimatarbete

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

2010-10-28. Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern

2010-10-28. Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern 2010-10-28 Elforskprojekt 40150 Elanvändningen hos hushåll och industri erfarenheter från den gångna vintern 1 Syfte och bakgrund Projektet syftar till att samla erfarenheterna efter den gångna vintern

Läs mer

Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15

Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15 Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15 2012 06 15 ngenic 2011 2 Projekt 40115 Market Design Alternativa marknadsmodeller

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen PM 2015:130 RV (Dnr 110-847/2015) Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 16 september 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 1. Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 2011-10-18 Petra Bjurhall, Grontmij AB Vart är vi på väg? Glaciären då, 1967,

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Omotiverad överdebitering från elnätbolag. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Omotiverad överdebitering från elnätbolag. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Omotiverad överdebitering från elnätbolag En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning Följande rapport visar att många villaägare betalar mer till det lokala elnätbolaget än vad som kan motiveras

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Tillsyn som motor för energieffektivisering Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Energimyndigheten Energimyndigheten föreslår att energi utpekas som en övergripande miljömålsfråga

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 PM 2015: RII (Dnr 001-1634/2014) Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

ELANVÄNDNING I VARDAGEN

ELANVÄNDNING I VARDAGEN ELANVÄNDNING I VARDAGEN Tjugo russin från ELAN-kakan Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. TJUGO RUSSIN FRÅN ELAN-KAKAN 1 I ELAN-programmet

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Dagordning. 12.00 Lunch

Dagordning. 12.00 Lunch Dagordning 09.00 Kaffe och smörgås 09.30 Mötet öppnas. Presentation av deltagare 10.00 Dalarna pilotlän för grön utveckling. Information och diskussion Bensträckare 11.00 Klimat- och energistrategin för

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster. 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi

Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster. 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen

Läs mer

ELANVÄNDNING I VARDAGEN

ELANVÄNDNING I VARDAGEN ELANVÄNDNING I VARDAGEN Tjugo russin från ELAN-kakan Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. TJUGO RUSSIN FRÅN ELAN-KAKAN 1 I ELAN-programmet

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal. R-2016/0554 Stockholm den 7 april 2016 Till Miljö och energidepartementet M2016/00695/Ee Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer