Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande."

Transkript

1 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom E-post Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med organisationsnummer org. nr. och säte box/gata, postnummer postadress ( Leverantören ) har följande ramavtal, jämte bilagor, ( Avtalet ) slutits, innebärande att Leverantören förbundit sig att till de villkor som anges i Avtalet leverera Körkortsutbildning för Polisen. Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 2 HANDLINGAR Parternas åtaganden regleras av nedan angivna handlingar: 1 skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet; 2 Avtalet; 3 förfrågningsunderlaget, daterat , inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar; 4 Leverantörens anbud, daterat 20åå-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Allmänna leveransvillkor eller motsvarande standardavtal som Leverantören eventuellt tillämpar för sin verksamhet är inte bindande för Polisen, såvida inte dessa villkor ingår som bilaga till Avtalet. 3 AVTALSTID Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisen äger rätt men har inte skyldighet att förlänga Avtalet med vid två (2) tillfällen upp till tolv (12) månader i taget upp till sammanlagt två(2) år med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Leverantören senast tre (3) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. Bilaga 3 Avtalsunderlag PVS /12

2 2 (16) 4 AVTALETS OMFATTNING Avtalet omfattar utförande av körkortsutbildning enligt nedan angiven specifikation ( Tjänsten ). 4.1 Omfattning Avtalet omfattar tillhandahållande och utförande av körkortsutbildning för: [Anges vid avtalstecknandet beroende på vilket/vilka avtalsområden anbudsgivaren har offererat] Polismyndigheten i Stockholm innefattande körkortsbehörigheterna A, A1, A2, B, BE, C1, C,C1E, CE, D1, D, D1E, DE. Polismyndigheten i Västra Götaland innefattande körkortsbehörigheterna A, BE, C1, C, D Polismyndigheten i Skåne innefattande körkortsbehörigheten C1, C, C1E, CE. 4.2 Avtalsområde Leverantören ska utföra Tjänsterna i följande avtalsområde(n) [Anges vid avtalstecknandet beroende på vilket/vilka avtalsområden anbudsgivaren har offererat] Pmy Stockholm (A) Pmy Västra Götaland (B) Pmy Skåne (C) Avtalsområde A1 A2 A3 B1 B2 B3 C Kommuner/delområden i avtalsområdet City, Västerort, Söderort, Nacka Norrort, Roslagen Södertörn, Södertälje Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum Vänersborg (inklusive orterna Trollhättan och Uddevalla) Skara (inklusive orterna Lidköping, Götene, Skövde, Falköping). Hela Skåne

3 3 (16) 4.3 Tjänster Leverantören ska kunna leverera nedanstående tjänster ( Tjänsten ); [Anges vid avtalstecknandet beroende på vilket/vilka avtalsområden anbudsgivaren har offererat] PMY STOCKHOLM 1.1.Körkortspaket 1 Körkortspaket 1 ska innehålla: - körlektioner 12 st (á 60 min) - teoriutbildning inkl. kurslitteratur på svenska - riskutbildning innehållande de två delarna som är obligatoriska d.v.s risk 1 alkohol/droger samt risk 2 halkbana. - skrivningar - uppkörning 1.2.Körkortspaket 2 Körkortspaket 2 ska innehålla: - teoriutbildning inkl. kurslitteratur på svenska - skrivningar - uppkörning 1.3.Körlektion Körlektion består á 60 minuter.

4 4 (16) Observera: Även mörkerkörning och landsvägskörning inkluderas i denna tjänst. 1.4.Skrivning Skrivning består utav ett skrivprov i processen för att erhålla körkort. Skrivning administreras av Leverantören. Tid för skrivningen bokas av Leverantören i samråd med Polisen. 1.5.Uppkörning Uppkörning består utav ett körprov som tillhandahålls av Transportstyrelsen. Uppkörning administreras av Leverantören. Tid för uppkörning bokas av Leverantören i samråd med Polisen. 1.6.Riskutbildning Riskutbildning innehållande de två delarna som är obligatoriska d.v.s risk 1 alkohol/droger samt risk 2 halkbana. PMY VÄSTRA GÖTALAND 1.7.Körkortspaket 1 Körkortspaket 1 ska innehålla: - körlektioner 12 st (á 60 min) - teoriutbildning inkl. kurslitteratur på svenska - riskutbildning innehållande de två delarna som är obligatoriska d.v.s risk 1 alkohol/droger samt risk 2 halkbana. - skrivningar - uppkörning 1.8.Körkortspaket 2 Körkortspaket 2 ska innehålla: - teoriutbildning inkl. kurslitteratur på svenska - skrivningar - uppkörning 1.9.Körlektion Körlektion består á 60 minuter. Observera: Även mörkerkörning och landsvägskörning inkluderas i denna tjänst Skrivning Skrivning består utav ett skrivprov i processen för att erhålla körkort. Skrivning administreras av Leverantören. Tid för skrivningen bokas av Leverantören i samråd med Polisen Uppkörning Uppkörning består utav ett körprov som tillhandahålls av Transportstyrelsen. Uppkörning administreras av Leverantören. Tid för uppkörning bokas av Leverantören i samråd med Polisen.

5 5 (16) Riskutbildning Riskutbildning innehållande de två delarna som är obligatoriska d.v.s risk 1 alkohol/droger samt risk 2 halkbana. PMY SKÅNE Körlektion Körlektion består á 60 minuter. Observera: Även mörkerkörning och landsvägskörning inkluderas i denna tjänst Teoriutbildning Teoriutbildning som ska vara interaktivt självstudiemateriel inkl. kurslitteratur på svenska. Lärarledd uppstartsmöte (genomgång av studiematerial och utbildningens upplägg) om 4 timmar i Polisen lokaler Riskutbildning Riskutbildning innehållande de två delarna som är obligatoriska d.v.s risk 1 alkohol/droger samt risk 2 halkbana enligt kursplan 8 timmar Skrivning Skrivning består utav ett skrivprov i processen för att erhålla körkort. Skrivning administreras av Leverantören. Tid för skrivningen bokas av Leverantören i samråd med Polisen Uppkörning Uppkörning består utav ett körprov som tillhandahålls av Transportstyrelsen. Uppkörning administreras av Leverantören. Tid för uppkörning bokas av Leverantören i samråd med Polisen Kurs i lastsäkring Kurs i lastsäkring anpassad till polisfordon á 4 timmar Kurs i ADR-farligt gods Kurs i ADR-farligt gods á 8 h 4.4 Utrustning Leverantören ska tillhandahålla fordon vid övningskörning och uppkörning. Leverantören ska kunna tillhandahålla lån av godkänd säkerhetsutrustning såsom MC-kläder, hjälm, stövlar och handskar vid utbildningstillfälle. Vid MC-utbildning ska det vara möjligt att använda myndighetens egna motorcyklar vid övnings- och uppkörningstillfällen.

6 6 (16) Alla fordon som tillhandahålls av Leverantören ska vara godkända för körskoleutbildning i enlighet med vad som föreskrivs av Transportstyrelsen. 4.5 Övrigt Information om sparsam körning ska ingå i utbildningen för alla körkortsbehörigheter. 5 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN Leverantören förbinder sig att utföra Tjänsten professionellt, fackmannamässigt och i enlighet med de instruktioner som kan meddelas av Polisen. Leverantören är därvid skyldig att följa gällande lagar och förordningar samt i övrigt agera i enlighet med för branschen gällande god sed och etiska normer. Leverantören är skyldig att inneha alla tillstånd som erfordras för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. Anbudsgivaren ska bedriva körkortsutbildning ändamålsenligt och vara ansluten till STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund). Anbudsgivaren ska inneha resurser och erforderlig kompetens att genomföra körkortsutbildningar för: [Anges vid avtalstecknandet beroende på vilket/vilka avtalsområden anbudsgivaren har offererat] - polismyndigheten i Stockholm inom körkortsbehörigheterna A, A1, A2, B, BE, C1, C,C1E, CE, D1, D, D1E, DE. - polismyndigheten i Västra Götaland inom körkortsbehörigheterna A, BE, C1, C, D - polismyndigheten i Skåne inom körkortsbehörigheten C, C1, C1E, CE. Anbudsgivaren och dess personal ska ha en god teoretisk bakgrund inom sitt kompetensområde. De personer som kommer att leda körkortsutbildningen ska ha god förmåga till samarbete och god pedagogisk förmåga. Bilskollärarna ska ha en dokumenterad utbildning samt vara certifierade för bilskollärare med kompetens för de olika efterfrågade utbildningarna. I Polisens miljöledningssystem ingår att ta miljöhänsyn vid upphandling. Därför skall anbudsgivaren ha ett strukturerat miljöarbete som uppgår till minst nivå D enligt klassificeringen nedan. A= Företag certifierat enligt ISO eller EMAS-registrerat. B= Företag miljödiplomatiserat, alternativt system som är granskade av tredje part. C= Företag som har ett dokumenterat miljöarbete med: - Miljöansvarig. - Miljöpolicy: med åtagande om ständiga förbättringar och att följa miljölagstiftningen. - Miljömål: som är relevanta för verksamheten, tidssatta och följs upp årligen. - Miljöutbildning: som samtliga medarbetarna ska ha genomgått. D= Företags som uppfyller två eller tre av C:s kriterier. E= Ej aktivt miljöarbete

7 7 (16) 6 POLISENS ÅTAGANDEN Polisen åtar sig att avropa Tjänsterna från Leverantören under hela avtalstiden med följande inskränkningar och undantag: 1 Polisen lämnar ingen volymgaranti under avtalstiden; 2 Avtalet inskränker inte Polisens rätt att låta utföra Tjänsten med egen personal eller med anlitande av tredje part i de fall omständigheterna påfordrar skyndsam åtgärd eller i de fall antalet uppdrag överskrider eller förväntas överskrida Leverantörens kapacitet. Polisen åtar sig vidare att erlägga betalning i enlighet med villkoren i Avtalet och till i Avtalet överenskommet pris för utförd och av Polisen godkänd Tjänst samt att bereda Leverantörens personal tillträde till de lokaler/platser där Tjänsten ska utföras. 7 PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Avtalet. 8 AVROPSVILLKOR 8.1 Avropsberättigade Rätt att göra avrop från Avtalet tillkommer (anges vid avtalstecknande) Polismyndigheten i Stockholms/ Västra Götalands/ Skånes län, ( Beställare ). Varje Beställare svarar själv för sina rättigheter och förpliktelser gentemot Leverantören. 8.2 Tillgänglighet och avrop Leverantören är skyldig att ta emot avrop av Tjänsten via telefon och e-post mellan alla helgfria vardagar. Polisen äger rätt att avropa Tjänsten enligt Avtalet under hela avtalstiden. Tjänsten ska avropas via telefon eller och innehålla följande: 1 Hänvisning till Avtalet; 2 Beställarens namn, kontaktuppgifter och fakturaanmärkning( organisationsenhet och referensid som erhålls av beställaren); 3 Specificering och omfattning av Tjänsten som avropas; 4 Tidpunkt då Tjänst ska utföras ( Avtalad Leveranstid ); 5 adress för bekräftelse av mottaget avrop. Avrop ska ställas till Leverantören på nedan angivna kontaktuppgifter: [Anges vid avtalstecknandet] Telefon: E-post:

8 8 (16) Samtliga avrop ska bekräftas skriftligen per av Leverantören inom ett dygn efter mottaget avrop, såvida inte Polisen medger bekräftelse på annat sätt. I bekräftelsen ska Avtalad leveranstid anges Leverantören ska tillhandahålla telefonsupport, via samma telefonnummer som ovan, mellan alla helgfria dagar. 8.3 Avbeställing Beställare har rätt att när som helst avbeställa ej utförda delar av beställt uppdrag. Sker sådan avbeställning senare än kl vardagen före beställd tjänst får Leverantören debitera Beställare fullt pris av beställd tjänst. Vid avbeställning av paket senare än kl vardagen före beställd tjänst får Leverantören debitera 10 % av det beställda priset som avbokas. 9 LEVERANS M.M. Tjänsten ska utföras den dag och tid som överenskommits mellan Polisen och Leverantören vid avropstillfället ( Avtalad Leveranstid ). Tjänsten ska anses vara levererad den tid då Tjänsten utförts på avtalad plats som godkänts ( Faktisk Leveranstid ). [Anges vid avtalstecknandet beroende på vilket/vilka avtalsområden anbudsgivaren har offererat] Pmy Stockholm Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna inom en (1) månad. Polisen kan träffa överenskommelse med Leverantören om andra leveranstider än vad som anges ovan. Sådan överenskommelse sker separat vid varje aktuellt tillfälle. Om Polisen har önskemål om kortare leveranstid ska Leverantören, när så är praktiskt möjligt, tillmötesgå sådant önskemål. Leverantören ska kunna ta emot och ge undervisning till 1-10 deltagare samtidigt vid start av utbildningen. Leverantören ska tillhandahålla utbildning inom det offererade avtalsområdet. Om halkbana inte finns tillgängligt inom det offererade avtalsområdet får denna tillhandahållas i nära anslutning till det offererade avtalsområdet. Pmy Västra Götaland Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna inom en (1) månad. Polisen kan träffa överenskommelse med Leverantören om andra leveranstider än vad som anges ovan. Sådan överenskommelse sker separat vid varje aktuellt tillfälle. Om Polisen har önskemål om kortare leveranstid ska Leverantören, när så är praktiskt möjligt, tillmötesgå sådant önskemål.

9 9 (16) Leverantören ska kunna ta emot och ge undervisning till 1-10 deltagare samtidigt vid start av utbildningen. Leverantören ska tillhandahålla utbildning inom det offererade avtalsområdet. Om halkbana inte finns tillgängligt inom det offererade avtalsområdet får denna tillhandahållas i nära anslutning till det offererade avtalsområdet Pmy Skåne Leverantören ska hålla teoriutbildning i Polisens lokaler på följande platser; Helsingborg, Malmö, Lund, Ystad och Kristianstad. Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna inom en (1) månad. Polisen kan träffa överenskommelse med Leverantören om andra leveranstider än vad som anges ovan. Sådan överenskommelse sker separat vid varje aktuellt tillfälle. Om Polisen har önskemål om kortare leveranstid ska Leverantören, när så är praktiskt möjligt, tillmötesgå sådant önskemål. Leverantören ska kunna ta emot och ge undervisning till 1-10 deltagare samtidigt vid start av utbildningen. Leverantören ska tillhandahålla övrig utbildning inom det offererade avtalsområdet. Om halkbana inte finns tillgängligt inom det offererade avtalsområdet får denna tillhandahållas i nära anslutning till det offererade avtalsområdet. Personal som ska arbeta i Polisens lokaler kommer att kontrolleras mot belastningsregistret enligt förordning (1999:1134) om belastningsregister. Leverantören är skyldig att underrätta personal om att en säkerhetsprövning kommer att göras. 10 PERSONAL Leverantören förbinder sig att vid utförandet av sina åtaganden enligt Avtalet använda personal med för ändamålet erforderlig kompetens, utbildning och erfarenhet. För det fall att någon av de personer som utför Tjänsten blir otillgänglig för Tjänstens utförande eller om Polisen anser att någon av dessa personer saknar tillräckliga kvalifikationer eller av andra skäl inte är lämplig för samarbetet i enlighet med detta avtal mellan parterna ska Leverantören omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till bristen. Leverantören ska därvid söka ersätta personen med annan person med likvärdig kompetens, utbildning och erfarenhet, dock förutsatt att det kan ske utan påverkan på kvalitet eller tiden för Tjänstens utförande. Förändring i personalstyrkan berättigar inte Leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Leverantören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.

10 10 (16) 11 LEVERANSFÖRSENING, PÅFÖLJDER Leveransförsening föreligger när Faktisk Leveransdag inträder efter Avtalad Leveransdag. Finner Leverantören att Leverantören inte kan hålla Avtalad Leveransdag eller framstår detta som sannolikt är Leverantören skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela Polisen om förseningen. Därvid ska orsaken till förseningen anges samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Beror leveransförseningen på Polisen eller något förhållande på Polisens sida eller på omständighet enligt punkten 15 Befrielsegrunder ska Avtalad Leveransdag, efter anmälan enligt ovan, flyttas fram till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Polisen äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig upplupet vite antingen genom att vid betalningen för den försenade Tjänsten göra avdrag på priset eller genom att till Leverantören framställa särskilt krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav ska betalning erläggas inom trettio (30) dagar från den dag kravet framställs. 12 FEL Fel anses föreligga om Tjänsten inte utförs enligt vedertagen branschpraxis, Polisens instruktioner, villkoren i Avtalet eller om Tjänsten på annat sätt avviker från avropet eller vad som särskilt överenskommits. När Polisen så begär ska Fel åtgärdas av Leverantören. Sådant arbete ingår i överenskommen ersättning och ska av leverantören utföras utan skäligt uppehåll. Föreligger Fel är detta av väsentlig betydelse för Polisen och Polisen äger rätt att häva avropet utan ersättning till Leverantören och, för det fall Tjänsten inte har blivit till fullo utförd, vända sig till annan leverantör för att få Tjänsten utförd. Häver Polisen avropet på grund av Leverantörens fel äger Polisen rätt till ersättning för direkta kostnader. 13 PRIS, BETALNING M.M. Leverantörens ersättning för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet regleras uttömmande i avtalsbilaga Priser. Priserna är angivna exklusive mervärdesskatt. Polisen ska till Leverantören erlägga betalning för levererad och av Polisen godkänd Tjänst, senast trettio (30) dagar efter dagen då faktura som uppfyller villkoren i punkten 14 Fakturering m.m. har inkommit till Polisen. Om Polisen inte erlägger betalning för Tjänsten i enlighet med villkoren i Avtalet är Polisen skyldig att till Leverantören utge dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), dock förutsatt att Leverantören inom rimlig tid från det att förseningen uppstod har meddelat Polisen om Polisens försening och uppmanat Polisen att erlägga betalning. Inga andra påföljder får göras gällande i anledning av försenad betalning.

11 11 (16) 14 FAKTURERING M.M. Leverantören äger rätt att fakturera Polisen efter det att Tjänsten har levererats och godkänts av Polisen. Faktura ska ställas till nedan angiven faktureringsadress: Polismyndigheten i län Box box nr Kiruna På fakturan ska alltid anges: 1 Leverantörens namn och organisationsnummer 2 Leverantörens bankgironummer alt. plusgironummer 3 Leverantörens ordernummer 4 fakturanummer 5 fakturadatum 6 avtalsnummer X, diarienummer 7 Beställarens fakturareferens, s.k. EFH-id (företagsprefix samt 6 bokstäver ex. 01xxxxxx), som uppges vid avropet ska anges under rubriken Er referens 8 specificering av utförd tjänst och dess omfattning 9 á-priser 10 totalbelopp 11 momsbelopp Villkor som tagits in i faktura ensidigt av Leverantören är inte bindande för Polisen. Felaktigt utställda fakturor returneras utan åtgärd. Leverantören äger inte rätt till ersättning för eventuella dröjsmål i samband med felaktigt utställda fakturor. 15 BEFRIELSEGRUNDER Part är befriad från sina åtaganden enligt Avtalet om parten visar att det inträffat ett hinder utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets tecknande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Såsom sådant hinder ska anses allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, terrorism, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, lagbud, beslut från regeringen eller annan myndighet än Polisen samt arbetsmarknadskonflikt som inte har sin grund i parts brott mot kollektivavtal. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra åtagandena enligt Avtalet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som parten har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.

12 12 (16) För att part ska äga rätt att göra gällande befrielsegrund enligt första stycket ska parten omgående skriftligen underrätta motparten om uppkomsten av det befrielsegrundande hindret samt vidta åtgärder för att mildra omfattningen och effekten av hindret. Så snart det åberopade hindret upphört ska parten omgående skriftligen underrätta motparten därom samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Vardera parten får frånträda Avtalet genom skriftligt meddelande till motparten, om Avtalets fullgörande försenas mer än nittio (90) dagar till följd av befrielsegrundande hinder. 16 PRISJUSTERING Samtliga priser i detta Avtal ska gälla oförändrade från Avtalets undertecknande i ett (1) år och ska således ej justeras för valuta, index eller på annat sätt. Part äger därefter rätt att årligen begära justering av angivna priser. Som grund för prisförändring ska användas SCB:s arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän preliminärt P. Som basvärde gäller det index som fastställts för december Beräkningsgrund för prisförändringens storlek ska vara högst 80% av indexförändringen. Vid fastställande av nytt pris ska nytt pris alltid avrundas nedåt till närmaste hela krona. Som basvärde för en eventuell andra prisjustering gäller det index som fastställts för december För det fallet att AKI upphör ska istället SCB:s Labour cost index (LCI) för tjänstemän, privat sektor preliminärt P användas vid indexjustering. 17 HÄVNING Båda parter äger rätt att häva Avtalet utan kompensation till motparten, i fall motparten har gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och motparten inte rättat till kontraktsbrottet inom trettio (30) dagar från mottagandet av meddelande (med beskrivning av kontraktsbrottet) från den hävande parten. Polisen äger därutöver rätt att häva Avtalet enligt följande: 1 utan kompensation till Leverantören och omedelbart om Tjänsten är felaktig, inte fullgörs eller fullgörs för sent och detta inte beror på Polisen eller något förhållande på Polisens sida eller på omständighet som omfattas av punkten 15 Befrielsegrunder ; 2 utan kompensation till Leverantören och omedelbart, vid varje försök av Leverantören att överlåta, delegera eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta Avtal; 3 utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om Leverantörens ekonomiska ställning eller kommersiella förmåga försämras i sådan omfattning att Polisen får rimlig anledning att tro att Leverantören inte kan uppfylla Avtalet; 4 utan kompensation till Leverantören och omedelbart om Leverantören har försatts i konkurs eller likvidation, satts under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar, är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, ackord eller liknade förfarande; 5 utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om Leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom lagakraftvunnen dom, underlåtit att

13 13 (16) fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller har lämnat felaktig information i delar som berör denna punkt. Hävning enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till motparten för att vara giltig. 18 SKADESTÅND Häver Polisen Avtalet enligt punkten 17 Hävning äger Polisen rätt till skadestånd. Framställan om krav på skadestånd enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till Leverantören för att vara giltig. Föreligger ersättningsgill skada enligt denna punkt är Polisen skyldig att vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig kostnad, eller i övrigt är oskäligt betungande. 19 ANSVARSBEGRÄNSNING Leverantören är inte i något fall skyldig att ersätta motparten för indirekt- eller följdskada, förlorad vinst, förlorade besparingar eller förlorade intäkter, dock förutsatt att skadan inte har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 20 FÖRSÄKRING Leverantören är skyldig att teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av skadeståndsskyldighet med anledning av ingångna åtaganden enligt Avtalet. Ersättning för skada är inte begränsat till det belopp som Leverantören erhåller från försäkringen. Leverantören är skyldig att omedelbart på begäran av Polisen uppvisa skriftligt bevis på erlagda försäkringsavgifter. 21 SÄKERHET OCH SEKRETESS Leverantören är skyldig att beakta de regler om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och de inom Polisen gällande säkerhets- och sekretessföreskrifterna samt tillse att anställda, anlitade konsulter och underleverantörer beaktar dessa regler och föreskrifter. Leverantören är skyldig att informera sig och sina anställda, anlitade konsulter och underleverantörer om innebörden av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt denna punkt 21 gäller även då Avtalet i övrigt har upphört att gälla.

14 14 (16) 22 VERKSAMHET Leverantören eller någon på Leverantörens sida får inte under avtalstiden utöva verksamhet som i något avseende negativt kan påverka Polisens förtroende för Leverantören avseende Leverantörens åtaganden enligt Avtalet eller som kan skada Polisens anseende. 23 MARKNADSFÖRING Leverantören äger inte rätt att använda Polisens namn eller det faktum att Leverantören utför leveranser åt Polisen i reklam- och marknadsföringssammanhang eller något annat offentligt sammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Polisen. 24 UNDERLEVERANTÖR Leverantören svarar för underleverantörens arbete som för eget arbete. Leverantören äger inte rätt att anlita/byta underleverantör för utförande av i Avtalet nämnda åtaganden eller del därav utan skriftligt medgivande från Polisen, såvida inte underleverantören endast anlitas för åtgärder av rutinmässig art eller av mindre betydelse för Avtalet. 25 STATISTIK Leverantören ska till Polisen utan begäran och begäran och kostnad för Polisen sända information på utförda uppdrag. Statistiken ska innehålla antal uppdrag, total kostnad per avropad tjänst samt totala kostnaden för respektive avtalsområde. Statistiken ska skickas till Polisens adress i punkten 27 nedan. Polisen ska få statistiken årsvis räknat från 26 UPPSÄGNING Polisen äger rätt att när som helst under avtalstiden, genom skriftligt meddelande till Leverantören, säga upp Avtalet med sex (6) månaders varsel. Om detta inte innebär utövande av Polisens hävningsrätt enligt punkten 17 Hävning äger Leverantören rätt att utfå skälig ersättning för fram till uppsägningstidpunkten nedlagda investeringar som har direkt anknytning till Leverantörens åtaganden enligt detta Avtal jämte skälig vinst därpå samt utfå skälig ersättning för direkta avvecklingskostnader. Den totala ersättningen får dock inte överskrida det belopp som Leverantören kan förvänta sig att erhålla om Avtalet fullföljdes med avdrag för vad som tidigare utbetalats. Avveckling ska ske utan dröjsmål och Leverantören ska vidtaga alla erforderliga åtgärder för att minimera samtliga kostnader. Leverantören äger inte rätt att uppbära ersättning för det som kan komma till nytta i Leverantörens övriga verksamhet eller för vilket Leverantören erhåller ersättning på annat sätt. Polisen äger rätt att med biträde av auktoriserad revisor och/eller annan expert granska erforderligt underlag för bedömning av Leverantörens ersättningskrav.

15 15 (16) 27 MEDDELANDEN Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Avtalet. Meddelanden mellan parterna enligt Avtalet ska för att vara giltiga ske skriftligen och skickas till följande adresser: För Polisen Polismyndigheten i län namn efternamn titel adress postnummer postadress Telefon: Mobil: Fax: E-post: För Leverantören namn efternamn titel adress postnummer postadress Telefon: Mobil: Fax: E-post: Det åligger parterna att hålla varandra underrättade om aktuella adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser. För fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet är Polisen endast skyldig att kontakta Leverantören på de kontaktuppgifter som anges ovan eller de ändrade kontaktuppgifter som Polisen fått del av. 28 ÖVERELÅTELSE AV AVTALET Leverantören äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part utan skriftligt medgivande från Polisen. 29 KRAV OCH VILLKOR MED ANLEDNING AV BILDANDET AV DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Riksdagen har beslutat att en ny myndighet, Polismyndigheten, ska inrättas per den 1 januari Polismyndigheten övertar verksamheter från Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium samt de 21 polismyndigheterna, vilka upphör från samma tidpunkt. Polismyndighetens organisationsnummer är Detta avtal kommer att, på oförändrade villkor, övertas av Polismyndigheten från och med ovan angiven tidpunkt. Fakturor ska till dess annat meddelas ställas till polismyndigheten ifylles vid avtalstecknande.

16 16 (16) 30 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar och tillägg till Avtalet eller annan rättshandling i anslutning till Avtalet är bindande endast i den utsträckning dessa är skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna. 31 TILLÄMPLIG LAG Parternas rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet bestäms i sin helhet med tillämpning av svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler. 32 TVIST Tvist angående tillämpning eller tolkning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 33 AVTALSBILAGOR Följande bilagor ingår i Avtalet: 1 Priser (Bilaga 4 i förfrågningsunderlaget) Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort Datum Ort Datum För Polisen För Leverantören Namnunderskrift. Namnunderskrift Namnförtydligande. Namnförtydligande

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

SANNINGSFÖRSÄKRAN Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Datum 2013-03-07 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-949-0508/13 Leverantör Företag Organisationsnummer

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Blekinge_Anläggningsförteckning.xls Ärendenr: Diarienummer: Upphandling av el till Polisen Anläggningsförteckning för elavtal timmätning / schablonmätning Kunden ansvarar för att nedanstående uppgifter

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag.

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag. 22-2010-9927 Avtal 1 Parter Mellan Migrationsverket (Verket), organisationsnummer 202100-2163, och Skandinavisk språkanalys AB (Sprakab) (Leverantören), organisationsnummer 556355-5951, har följande ramavtal,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer