rapport nr 1/2006 Ojämlikhetens pris Arbetarrörelsens Tankesmedja

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rapport nr 1/2006 Ojämlikhetens pris Arbetarrörelsens Tankesmedja"

Transkript

1 rapport nr 1/2006 Ojämlikhetens pris Arbetarrörelsens Tankesmedja

2 Innehåll Förord av Anne-Marie Lindgren... 3 Löner, inkomster och arbetstider... 4 Löneutvecklingen... 4 Arbetstider... 5 Inkomster... 6 Sammanfattning... 7 Hälsa... 8 Sjukdomsbilden... 8 De arbetsrelaterade hälsoproblemen Förändringar i arbetslivet Jakten på superarbetskraften? Sammanfattning Segregation De ökande klyftorna i skolan A. Skolverkets rapport B. PISA-studien C. Rädda Barnens studie D. Tidigare studier från Tankesmedjan Ett invandrarproblem? Sammanfattning A. Löner och arbetstider B. Arbetsmiljö och hälsa C. Segregation Sammanfattande slutsatser En ekonomisk bakgrund

3 Arbetslösheten är ett problem för hela den industrialiserade världen. Ekonomernas recept mot den tenderar att samlas kring åtgärder som avreglering av arbetsmarknaden, sänkta arbetskraftskostnader, större flexibilitet och vad som kallas ökade incitament att arbeta. Om man går bakom denna mer tekniska terminologi för att se vad som egentligen menas kan man sammanfatta det som mer av osäkra anställningar, fler låglönejobb, lägre arbetslöshetsersättning och lägre skattebelastning på företagen. Det måste, på olika sätt, bli billigare för företagen att anställa, det måste bli lättare att anställa folk för bara precis de timmar de behövs, och det måste bli lättare att göra sig av med folk om och när de inte längre behövs (eller orkar med). Och för att få folk att acceptera lägre betalda, och otryggare, jobb måste ersättningarna från socialförsäkringarna pressas ned, så att det blir för dyrt att vara arbetslös. Det finns från rent ekonomiska utgångspunkter en logik i detta. I en hårdnande internationell konkurrens, där länder med betydligt lägre lönenivåer kan erbjuda samma tekniska kompetens och kvalitet i sina produkter, är det inget orimligt i att diskutera om och hur produktionskostnaderna kan sänkas. Att kunna anställa folk bara exakt för den (korta) tid de behövs, eller att pressa ner åtminstone vissa löner, är förvisso ett sätt att åstadkomma sådana kostnadssänkningar. Och i ett läge med besvärande hög arbetslöshet ligger det nära till hands att ställa frågan om man genom att sänka priset på arbetskraft också kan öka efterfrågan på den. Pressar man kostnaderna för vissa typer av tjänster, där ett lägre pris kan leda till att fler personer vill köpa dem, kan denna kostnadspress naturligtvis leda till en viss ökning av jobben. Nu är lågavlönade jobb, och jobb med oreglerade och varierade arbetstider, inte självklart de mest populära. Därför blir det, återigen, logiskt att genom försämringar i de sociala trygghetssystemen öka pressen på människor att verkligen också ta sådana jobb därför att alternativet är ännu sämre. Samtidigt kan man inte undgå att notera att alla dessa åtgärder i praktiken är riktade bara mot en del av arbetsmarknaden arbetarnas och, i viss mån, de lägre tjänstemännens. Diskussionen om sänkta anställningskostnader avser sällan de mer välutbildade grupperna där är grundtemat snarast att premien för att utbilda sig eller satsa på karriärjobb måste öka, det vill säga lönerna höjas. Välutbildade grupper, där marknadens efterfrågan är god, riskerar varken ofrivilliga deltider, behovsanställningar eller ofrivilliga korttidsanställningar för dem har arbetsgivaren ett intresse av att ge sådana villkor att de stannar kvar och han slipper leta efter nya. Och detta är också grupper som har ekonomiska marginaler att skaffa sig egna försäkringar eller avtalsförsäkringar som motverkar åtstramningarna i de samhälleliga systemen. De ekonomiska teorierna handlar i praktiken inte om generella förändringar på arbetsmarknaden, utan selektiva. Vad det handlar om är att klyftorna på arbetsmarknaden måste öka, vad gäller löner, social trygghet och anställningsvillkor. Det är den kluvna amerikanska arbetsmarknaden som utgör förebilden. De ekonomiska modeller, som rekommenderar den här typen av politik, är inte oomstridda, även om de för tillfället nog kan beskrivas som huvudfåran. Internationellt finns en livaktig debatt där många ekonomer står för andra modeller, bland annat inspirerade av de nordiska välfärdsmodellerna. I Sverige syns den debatten mindre, och det är snarare statsvetare och sociologer som börjat ifrågasätta teoriernas hållfasthet. På ekonomhåll är det främst LOs och TCOs ekonomer som står för en alternativ, medan den tillträdande borgerliga regeringen lagt fram ett ekonomiskt program som helt följer huvudfåran i den ekonomiska debatten, det vill säga sänkta arbetsgivaravgifter inom vissa serviceyrken, lättare att anställa på tillfälliga jobb, sänkta ersättningar från a-kassan och i varje fall enligt mer öppenhjärtiga företrädare en press nedåt på löneutvecklingen. Syftet med denna rapport är dock inte att pröva olika ekonomiska modeller mot varandra, utan att lyfta fram den aspekt som de för dagen dominerande teorierna inte lyfter fram nämligen de sociala kostnader det för med sig om man medvetet försämrar arbetslivets villkor och därmed livsvillkoren för en ökande grupp av människor. Visst, arbetslöshet har sina sociala kostnader. Men det har slitsamma villkor i arbetslivet också och det är på intet sätt självklart att dessa kostnader minskar bara för att man byter ut arbetslöshet mot fler dåliga jobb. Vi har, i själva verket, sedan 1990-talet haft en utveckling på den svenska arbetsmarknaden, som gått i den riktning de ledande ekonomerna anvisar. Det är fortfarande begränsade grupper som på allvar känt av denna utveckling, men tendensen är ändå så pass märkbar att man kan dra vissa slutsatser just om kostnaderna för den. Ojämlikhet har ett pris, både för dem som drabbas av den och för samhället i sin helhet. Det måste naturligtvis också med i bilden, när man väljer metoder i den ekonomiska politiken. Stockholm i oktober 2006 Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja 3

4 Löner, inkomster och arbetstider Löneskillnader respektive inkomstskillnader är statistiskt två olika begrepp. Löner avser lön/ ersättning för utfört arbete, medan inkomster är ett vidare begrepp som innefattar även andra intäkter för den enskilde, som avkastning på kapital och sociala transfereringar som sjukersättning, a-kassa eller bostadsbidrag. Båda löne- och inkomststatistiken visar att de ekonomiska skillnaderna ökat sedan mitten av talet. Löneutvecklingen Enligt SCBs statistik var löneökningarna för tjänstemän (anställda i yrken inom TCOs och SACOs avtalsområden) procentuellt högre än för arbetare (yrken inom LOs avtalsområde) hela perioden 1997/ /2002, och likaså under perioden var ett undantag med högre löneökningar för arbetarkollektivet än för tjänstemannakollektivet, men det rubbar inte den långsiktiga bilden av växande löneskillnader mellan de två huvudgrupperna. Lönegapet har ökat från 36 till 45 procent från 1995 till 2005, eller i kronor räknat från kronor till Inom tjänstemannagrupperna är dock lönespridningen något större, sju procent, än inom arbetargrupperna, tre procent. Lönespridningen är större inom den privata sektorn än inom den offentliga, om man jämför sektorerna i sin helhet. Inom den offentliga sektorn avviker dock landstingen, där lönespridningen inom tjänstemannagrupperna är hög det är skillnaderna i lön mellan läkare och sjuksköterskor som slår igenom. LO har i rapporten Löner år 2005 jämfört löneökningarna för arbetare respektive tjänstemän inom 19 olika sektorer av arbetslivet under perioden Den enskilt högsta ökningen som drastiskt skiljer ut sig från alla andra sektorer uppvisar kategorin tjänstemän inom kreditinstitut och försäkringsbolag med hela 75 procents lönepåslag det är de kraftiga lönestegringarna bland finansmarknadens aktörer som här slår igenom. Gapet är stort till nummer 2 på listan, tjänstemän inom kommunal äldre- och handikappomsorg med 58 procents lönestegring. På delad tredjeplats kommer tjänstemän inom verkstadsindustrin och tjänstemän inom vården (i huvudsak läkare och sjuksköterskor) med 54 procent. Tjänstemän inom övriga tillverkningsindustrier har fått ökningar på procent. Den lägsta ökningen i denna sektorsjämförelse har tjänstemän inom hotell- och restaurangbranschen fått, 42 procent och det är faktiskt något lägre än påslaget för de LO-anställda, 44 procent. Den genomsnittliga procentuella ökningen för samtliga tjänstemannagrupper uppgår till 48 procent. De högsta procentuella löneökningarna för arbetare redovisas för partihandeln, 47 procent, den grafiska industrin och inom tranporter och kommunikation, 46 procent. Arbetare inom inom verkstadsindustrin har fått löneökningar med 43 procent, de flesta övriga industriarbetargrupper rör sig kring 40 procent. Lägst lönepåslag inom de 19 redovisade sektorerna har LO-anställda inom den kommunala barnomsorgen, skolan och äldre- och handikappomsorgen fått, procent. Vissa tjänstemannayrken har alltså fått något lägre lönepåslag än vissa arbetaryrken, men om man jämför löneutvecklingen för arbetare resp tjänstemän inom samma sektor visar LO-studien att tjänstemännen inom 18 av de 19 jämförda sektorerna fått större procentuella ökningar än arbetarna. Undantaget är hotell- och restaurangbranschen. I några fall är skillnaderna mycket stora: inom landstingen har tjänstemännen fått 54 procent, arbetarna 43, inom stål- och metallverken har tjänstemännen fått 53 procent, arbetarna 39, inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen har tjänstemännen fått 58 procent, arbetarna 40. De stora skillnaderna inom vårdsektorn speglar det faktum att ökningsutrymmet till största delen gått till höjda läkar- och sjuksköterskelöner. Noteras kan också att chefslönerna inom såväl privat som offentlig sektor ökat mycket kraftigt under 1990-talet. Den offentliga sektorn kommer visserligen inte ens i närheten av de verkliga topplönerna inom det privata näringslivet (i praktiken storindustrin), men de kraftiga stegringarna inom den privata sektorn har inneburit ett tryck uppåt också på chefslönerna i den offentliga sektorn, som ökat avståndet till de vanliga tjänstemannalönerna. LO-ekonomerna, som specialstuderat löneutvecklingen inom makteliten, kommer fram till att medan chefslönerna i näringslivets ledande skikt 1980 var knappt tio gånger större än industriarbetarlönerna så är de nu femtio gånger högre. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har i en studie av företag med mer än 25 anställda ( Löneskillnader i svenskt näringsliv ) visat att den stor del av de ökande skillnaderna förklaras med ökande skillnader mellan före- 4

5 tag, medan skillnaderna inom ett och samma företag bara ökat marginellt. Enligt rapporten torde huvudförklaringarna vara två: Dels en större sortering av arbetskraft, det vill säga personer med högre kvalifikationer samlas i vissa typer av företag, medan andra har en högre andel anställda med lägre kompetens. Dels större variation i utfallet av lokala förhandlingar, som i sin tur också kan hänga ihop med att skillnaderna i företagens lönebetalningsförmåga har ökat. Båda dessa förklaringar är konsistenta med förändringarna i näringslivet de senaste decennierna. Inom stora delar av industrin har kunskaps- och kompetenskrav höjts, som en följd av den tekniska utvecklingen, något som innebär att man också har en större grupp anställda med kvalificerad utbildning och lägre andelar anställda för rena rutinarbeten vilket påverkar lönestrukturen. Samtidigt har ett antal företag inom den privata servicesektorn vuxit fram, som inte på samma sätt kräver personal med spetskompetens och därför ofta har högre andel rutinarbeten, och som i förhållande till industrin vanligen också har lägre lönebetalningsförmåga. Att löneskillnaderna mellan olika företag ökar är mot den bakgrunden inte förvånande. Att merparten arbetare i dag återfinns inom servicesektorn, med dess genomsnittligt sett något lägre lönebetalningsförmåga än industrin, medan tjänstemännens andel snarast ökar inom de branscher som har högst lönekapacitet, kan också vara en bidragande orsak till att löneskillnaderna mellan tjänstemanna- och arbetargrupperna ökar. Och att decentraliserade löneförhandlingar leder till större lönespridning är välbelagd, och alltså en naturlig konsekvens av att arbetsmarknadens parter på 1980-talet lämnade det centrala förhandlingssystemet Allmänt torde dessutom gälla att dagens högre arbetslöshetssiffror och därmed större möjligheter för arbetsgivaren att välja får mer av lönedämpande effekt för jobb med lägre kvalifikationskrav, där de anställda lättare kan bytas ut. Grupper som i kraft av utbildning och/eller yrkeskunskaper har en starkare position mot arbetsgivaren, och där marknadens efterfrågan ofta är god, påverkas inte lika mycket i löneutvecklingen. Arbetstider Statistiken över löneutvecklingen jämför heltidslöner, räknade på helårsbasis: den mäter alltså förändringen av löneläget för olika branscher och yrkeskategorier, men säger inte nödvändigtvis något om utvecklingen på individnivå. För den enskilde anställde bestäms löneutvecklingen inte bara av avtalade påslag (och eventuell löneglidning) utan också av den arbetade tiden. Arbetsinkomsten blir lägre för den som arbetar deltid, har timanställning eller går mellan olika tillfälliga jobb med perioder av arbetslöshet däremellan. Arbetstidens utveckling har därför också betydelse för individens löneutveckling. Arbetslöshet har blivit en vanligare erfarenhet. År 1980 hade 12 procent av alla sysselsatta varit arbetslösa någon gång under de närmast föregående åren var motsvarande siffra 18,6 procent. Andelen var allra högst i de yngsta åldersgrupperna: 37,4 procent i åldersgruppen år (33 procent 1980), och 29 procent i åldersgruppen år. Det senare är en mycket kraftig ökning från 1980, då siffran var 15,7 procent. Både bland arbetare och tjänstemän är det högre andelar som 2003 har erfarenhet av arbetslöshet än vad det var 1980, men skillnaderna är stora mellan olika yrkesgrupper, 24 procent bland arbetarna och 22 procent bland de lägre tjänstemännen har varit arbetslösa någon gång under de föregående fem åren 2003, mot 13 procent av tjänstemännen på mellannivå och 11 procent av de högre tjänstemännen. Att fler av de sysselsatta upplevt arbetslöshet har samband med det högre omvandlingstrycket på den svenska arbetsmarknaden, med personalneddragningar både inom industrin och den offentliga sektorn. Men man kan också se ett samband med den ökande andelen tillfälliga anställningar, där det ligger i sakens natur att perioder av arbete kan växla med mellan-jobb-perioder utan arbete. Andelen tillfälliga anställningar har ökat från 10 procent vid 1990-talets början till 14,5 procent år Första kvartalet 2005 fanns cirka personer i tillfälliga anställningar, cirka fler än Under samma period minskade antalet fasta anställningar med Begreppet tillfälliga anställningar rymmer en hela flora av icke-fast anställningar: projekt, vikariat, timanställning, behovsanställning, olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och så vidare. De tillfälliga anställningarna finns i princip över hela arbetsmarknaden, men de är ojämnt fördelade mellan olika yrkeskategorier, mellan olika åldersgrupper och mellan könen. Allra vanligast är tidsbegränsade anställningarna i den yngsta åldersgruppen, år, där över hälften i dag bara har tillfällig anställning (mot litet drygt 20 procent 1982). Till en del avspeglar detta naturligtvis det faktum att många i denna grupp studerar (en andel som ökat sedan 1980-talet) och bara gör tillfälliga inhopp på arbetsmarknaden, under sommarlovet eller som helgjobb eller korta vikariat under terminerna. Den mycket kraftiga ökningen sedan 1980-talets början indikerar dock att det handlar om mer än så, och att det för ungdomen är svårare att etablera sig på arbetsmarknaden i dag. Också i den näst högsta åldersgruppen, år (där studierna 5

6 för de flesta är avklarade) är andelen i tillfälliga anställningar förhållandevis hög, 18,5 procent (mot knappt 13 vid 1980-talets början). Sambandet mellan detta och den höga andel i denna åldersgrupp som upplevt arbetslöshet förefaller tydligt. För det är, som sagt, inte självklart att man kan gå direkt från ett tillfälligt jobb till ett annat; många gånger ligger en kortare eller längre period utan arbete däremellan. I åldersgrupperna från och med 35 år är andelarna tillfälligt anställda förhållandevis låga (under 10 procent), men också där syns en viss ökning sedan 1980-talet. Andelen tillfälligt anställda är högre i kategorin arbetare än i kategorin tjänstemän, högre bland kvinnor än bland män, och högre bland utrikes födda än bland inrikesfödda. Vilket också kan uttryckas som att det är grupper med svagare position på arbetsmarknaden som står för den flexibilitet som enligt den ekonomiska debatten är nödvändig i dag. De tillfälliga anställningarna är vanligast inom LO-förbunden Transport, Hotell&Restaurang, Handels och Kommunal, det vill säga typiska serviceförbund med arbetstider som sträcker sig över hela eller större delen av dygnet, och där behovet av variation i personalstyrkan är stort. Den högre andelen arbetare i tillfälliga anställningar förklaras dock främst av att det är en hög andel av de icke- yrkesutbildade arbetarna och framför allt kvinnliga arbetare som bara har tillfälliga jobb (cirka 20 procent för både män och kvinnor), medan siffran för de facklärda arbetarna inte avviker nämnvärt från siffrorna för tjänstemännen. För de facklärda arbetarna är siffran till och med lägre än för gruppen högre tjänstemän, 11,2 respektive 16,2 procent. Den höga siffran för de högre tjänstemännen kan dock sammanfattas i beteckningen konsulter. Skillnaden mellan olika yrkeskategorier vad gäller andelen medlemmar med endast tillfällig anställning kan illustreras av följande jämförelse mellan LO- resp tjänstemannaförbund med likartad branschanknytning: LO-förbund TCO-förbund Handels 14 % HTF 7 % Kommunal 14 % Vårdförbundet 7 % SEKO 11 % Statstjänstemännen 5 % Inom kategorin tillfälliga anställningar har timoch behovsanställningarna ökat kraftigt sedan talets början och utgör nu cirka 1/3 av alla tillfälliga jobb. Det finns dock skillnader mellan arbetare och tjänstemän: inom SACO-grupperna är projekt- och objektsanställningar den vanligaste tillfälliga anställningen, medan tim- och behovsanställning är vanligare bland LO-medlemmarna, och framför allt då bland kvinnorna. Objekts- och projektanställning leder i cirka 75 procent av fallen till fast anställning, medan mindre än 1/3 av säsongs- eller behovsanställda som inom en tvåårsperiod fått fast jobb. Tim- och behovsanställning är ofta detsamma som arbete på mindre än heltid. Eftersom denna typ av anställningar är vanligast inom branscher med relativt lågt löneläge, innebär anställningsformen en ytterligare press nedåt på utgående löner. Andelen deltidsanställda minskade vid 1990-talets slut för att sedan stiga igen, om än svagt. Deltid är främst en kvinnlig anställningsform men det är, faktiskt, männen som främst står för ökningen av deltidsarbetet var det, enligt SCB, 5,3 procent av alla förvärvsarbetande män som var deltidsanställda, 7,9 procent 1998/99 och 8,5 procent För kvinnorna är motsvarande serie 34,5 procent, 28,2 och 28,9. Den minskande andelen deltider bland kvinnorna motverkas dock av att andelen timanställda ökat. Ökningen av det manliga deltidsarbetet faller så gott som uteslutande på gruppen icke-facklärda arbetare. Denna grupp uppvisar också en ökning av andelen tillfälligt anställda, och sammantaget torde det återspegla en allmänt osäkrare arbetsmarknad för gruppen. Deltid är, givetvis, för många ett faktiskt, och frivilligt, val. Men en inte obetydlig andel av de deltidsanställda önskar, men kan inte få, längre arbetstid. De ofrivilliga deltiderna minskade mellan 1997 och 2003 för att sedan återigen öka Högsta andelen ofrivilliga deltider finns inom LO-förbunden Hotell&Restaurang, Handels, Fastighets och Kommunal (kring 10 procent), det vill säga nästan exakt samma förbund som redovisar den högsta andelen tillfälligt anställda. Ökningen av de ofrivilliga deltiderna ligger till största delen inom LOs avtalsområden, och handlar så gott som uteslutande om kvinnliga arbetare, med 14 procent ofrivilliga deltider år De ofrivilliga deltiderna för kvinnliga arbetare ligger i alla åldersgrupper högre 2005 än För TCO- och SACOkvinnorna ökade de ofrivilliga deltiderna under 1990-talet, men är nu tillbaka på 1990 års nivå. Inkomster Också inkomstspridningen har ökat sedan talet. En viktig förklaring till detta är att inkomsterna av kapital har ökat, och de har ökat mest i grupper med förhållandevis goda löneinkomster av det naturliga skälet att man behöver ha ett visst löneöverskott för att kunna skaffa sig ett kapital att få avkastning på. Kapitalinkomsterna, och med det 6

7 den totala inkomstspridningen i landet, var som högst år 2000, beroende på de snabba börsstegringarna. Börsfallet och den lugnare utvecklingen sedan dess har gjort att kapitalinkomsterna, och därmed den totala inkomstspridningen, minskat något, men den är alltjämt högre än vid 1990-talets början. Hushållens ekonomiska standard bestäms dels av inkomsternas storlek, dels av antalet familjemedlemmar, det vill säga hur många som ska dela på inkomsterna. För att mäta detta används måttet disponibel inkomst per konsumtionsenhet, enkelt uttryckt hushållets samlade inkomster minus skatt, delat med antalet familjemedlemmar. Enligt SCBs statistik ökade denna inkomst mellan 1991 och 2003 med 6,1 procent i den lägsta decilgruppen (den tiondel av hushållen som har de lägsta inkomsterna) och med 9,1 procent i den näst lägsta. I den näst högsta decilgruppen ökade den med 16,5 procent och med 23,7 procent i den högsta, alltså den tiondel av hushållen som har de högsta inkomsterna i landet. För mellangrupperna, decilgrupperna 3 till och med 8, är skillnaderna i inkomstökning relativt små, men inkomstökningen stiger stadigt så att säga nerifrån och upp, från 10,2 procent i decilgrupp 3 till 13 procent i decilgrupp 6 och 14,1 i decilgrupp 7. Statistiken över inkomstförändringarna följer alltså samma mönster som lönestatistiken, som också visar att de högsta ökningarna gått till grupper med redan höga inkomster. Utvecklingen av framför allt kapitalinkomsterna förstärker alltså effekterna av den ojämna löneutvecklingen. Sammanfattning Löne- och inkomstspridningen har tydligt ökat sedan 1990-talets mitt. De största löneökningarna har gått till tjänstemannagrupperna, med särskilt påtagliga stegringar i de allra högsta grupperna. Det är också de grupper som har de största kapitalinkomsterna. Samtidigt har arbetsmarknaden utvecklats i riktning mot lösare anställningsvillkor som för allt fler betyder att man på helårsbasis inte kommer upp i heltidsinkomster. Denna förändring fördjupar löneskillnaderna, eftersom den är ojämnt fördelad: de mest osäkra anställningsvillkoren, och framför allt den inte frivilligt valda kortare arbetstiden, finns inom LO-grupperna inom servicesektorn och särskilt då bland kvinnor och utrikesfödda. Inom huvuddelen av löntagarkollektivet har klyftorna inte ökat mer påtagligt, även om det också här syns en tendens till större inkomstökningar i de högre inkomstskikten. Skillnaderna syns, ännu så länge åtminstone, främst i det ökade avståndet mellan de högsta respektive lägsta inkomstskikten. Utvecklingen, både av inkomster och arbetsförhållanden, följer alltså det mönster som den offentliga ekonomiska debatten rekommenderar: Ökande löneskillnader, med de största påslagen för bättre utbildade grupper med specialist- eller arbetsledarfunktioner, och mer flexibla anställningsförhållanden med större möjlighet att variera personalstyrkan över tid mest använd för grupper med lägre utbildning och mer rutinbetonade arbetsuppgifter. Teorin att detta leder till ökad tillväxt kan ju se ut att stämma, eftersom Sverige onekligen haft god ekonomisk tillväxt under den tid de här tendenserna vuxit fram även om ingen med säkerhet kan avgöra om det är de ökande klyftorna, eller något annat, som huvudsakligen förklarar tillväxten, Vad man däremot kan se är att just de här faktorerna betytt en allmänt osäkrare levnadssituation för växande grupper på arbetsmarknaden, med betydligt sämre möjligheter att påverka och överblicka sitt arbetsliv och planera sin ekonomi. Utvecklingen är särskilt märkbar inom servicebranscher med hög andel kvinnor och utrikesfödda, avser huvudsakligen arbetaryrken och primärt då jobb som inte kräver särskild yrkesutbildning. Flera tecken tyder också på att det är svårt att ta sig ur denna osäkrare arbetssituation, framför allt för personer med kortare utbildning eller personer som av exempelvis ålders- eller hälsoskäl är mindre efterfrågade av arbetsgivaren. I det avseendet är läget uppenbart bättre för de unga med god utbildning som ofta i dag måste räkna med att börja som tillfälligt anställda; de har goda möjligheter att gå vidare till mer stadigvarande och mer kvalificerade jobb. Men den längre tid det tar att etablera sig på arbetsmarknaden i dag kan givetvis påverka både livssituationen i dag och få effekter för såväl löneutveckling som pensionens storlek. Det som kanske är en önskvärd utveckling från företags- eller samhällsekonomisk utgångspunkt har med andra ord ett pris på individnivå. Som långt ifrån alltid är valfritt, och som kan innebära påtagliga inskränkningar i det egna livets möjligheter. De följande avsnitten granskar effekterna av de växande klyftorna i två avseenden, den arbetsrelaterade ohälsan och den ökande segregationen, med tonvikt på skolan. 7

8 Hälsa är i dag liksom förr klassbundet. Förr förklarades skillnaderna både av sämre näringstillgång i de kroppsarbetande klasserna, hårdare arbetsliv och sämre sanitära bostadsförhållanden. I dag är det i huvudsak olikheter i arbetsvillkor, som leder till hälsoskillnader. Det finns visserligen vissa skillnader i livsstilar, som får effekter för hälsan, men skillnaderna är inte dramatiska. I åtminstone ett fall rökning också ses som relaterade till villkoren i arbetslivet. Klasskillnaderna syns i statistiken. Av arbetare i åldersgruppen år har 42 procent helt lämnat arbetsmarknaden genom förtidspension. Motsvarande siffra för högre tjänstemän är knappt 20 procent. Av kvinnliga arbetare i åldersgruppen år lider en tredjedel av svår långvarig sjukdom, mot 11 procent av högre manliga tjänstemän. Det finns också en tydlig könsdimension, och en etnisk dimension; den arbetsrelaterade ohälsan är högre bland kvinnor än bland män, inom alla samhällsklasser, och högre bland utlandsfödda än bland svenskfödda. Men både etnicitets- och könsfaktorn är kopplad till klass: Kvinnor, och invandrare, finns i större utsträckning i underordnade positioner i arbetslivet och oftare i jobb som innebär ensidiga rörelser och/eller tunga lyft (=risk för belastningsskador) eller som är hårt styrda med hög tidspress (=risk för stressjukdomar). Det faktum att kvinnor alltjämt tar ett större ansvar för hem och familj, och det faktum att invandrare i större utsträckning finns i tillfälliga jobb, med perioder av arbetslöshet däremellan, kan också antas ha effekter för hälsan: det handlar om mer stressande livsvillkor. Sjukdomsbilden Under åren fördubblades i stort sett antalet sjukfall bland dem som finns registrerade hos försäkringskassan. De senaste åren har antalet sjukdagar minskat något, dock främst beroende på att många långtidssjukskrivna förtidspensionerats, och nivån ligger fortfarande över Hälsa 8 Antalet personer som var sjukskrivna minst 180 dagar uppgick 1996 till , för att 2003 vara uppe i Sjukskrivningstiderna tenderar också att bli längre. Sjukfallen har ökat mer för kvinnor än för män, och andelen utrikesfödda bland de långtidssjukskrivna är högre än andelen med svensk bakgrund. De vanligast orsakerna till långtidssjukskrivning i dag är sjukdomar i skelett/rörelseorgan i praktiken belastningsskador och psykiska problem (stress, utbrändhet etc). Dessa två sjukdomsgrupper svarar tillsammans för cirka 60 procent av långtidssjukskrivningarna och cirka 70 procent av de nybeviljade förtidspensionerna. Att andelen är högre bland de nybeviljade förtidspensionerna än bland de långtidssjukskrivna indikerar att det är hälsoproblem som är svåra att rehabilitera från av vilket skäl må vara osagt. I studier av självskattad hälsa är det också dessa två grupper av hälsoproblem som dominerar. I SCBs underökning av levnadsförhållandena (ULF) uppgav 19,3 procent av de svarande i 2004 år studie att de hade svår värk i nacke, axlar, skuldror, rygg eller leder. Denna siffra inrymmer relativt stora skillnader mellan olika yrkesgrupper: 25 procent av samtliga arbetare, och 23 procent av lägre tjänstemän, uppgav att de hade sådan värk, mot 15 procent av tjänstemännen på mellannivå och 12 procent av de högre tjänstemännen. Sömnproblem brukar i hälsostatistiken användas som en indikation på stressrelaterade psykiska problem. I ULF 2004 var det en fjärdedel av de tillfrågade, 24,6 procent, som uppgav att de hade besvär med sömnen. Också här möter skillnader mellan olika yrkeskategorier, fast inte lika stora som vad gäller värk: 28 procent av alla i arbetaryrken, 27 procent av de lägre tjänstemännen, 23 procent av mellantjänstemännen och 20 procent av de högre tjänstemännen. Folkhälsoenkäten 2005, som genomförs av Statens Folkhälsoinstitut visar samma mönster. Frågorna om värk redovisas dock i flera led och kan därför inte rakt av jämföras med svaren på den mer sammanfattande frågan i ULF. 10 procent av alla kvinnor och 6 procent av alla män redovisar svår värk i axlar, skuldror eller nacke. Ungefär samma andelar uppger svår värk i rygg eller höfter, eller svår värk i händer, ben eller knän. Eftersom svaren till en del torde överlappa varandra man kan ju ha värk både i axlar och rygg till exempel förefaller överensstämmelsen med SCB-studien tämligen god.

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Vad som händer när ojämlikheten växer

Vad som händer när ojämlikheten växer SNABBANALYS nr 50 februari 2012 Vad som händer när ojämlikheten växer Anne-Marie Lindgren OECD hävdar att det viktiga inte bara är fler jobb så där i största allmänhet, utan fler och bättre jobb, jobb

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren

rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Vinstvarning! utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i maj 2010 Författare:

Läs mer

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och karens En rapport av Anna Hedborg Lagom är bäst. Varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och

Läs mer

för framtidens välfärd

för framtidens välfärd rapport nr 9/2009 Framtidens skatter för framtidens välfärd Arbetarrörelsens Tankesmedjas skatteutredning Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Framtidens skatter för framtidens välfärd utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Sexton år av smärta och besvär

Sexton år av smärta och besvär 1 Sexton år av smärta och besvär En rapport om kommunalarnas arbetsmiljö och hälsa år 1988-2003 www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

ÄR SKATTER SKADLIGA?

ÄR SKATTER SKADLIGA? rapport nr 30/2011 ÄR SKATTER SKADLIGA? Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Av Anne-Marie Lindgren Innehåll:

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Hållbara arbetsplatser

Hållbara arbetsplatser Hållbara arbetsplatser botemedel mot ett sjukt arbetsliv? AV HARALD GATU FOTO LARS TUNBJÖRK ETT SAMARBETSPROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING I EUROPA Arbetslivsinstitutet, LO, TCO och SACO i samarbete. Bild

Läs mer

Kunskap som klassfråga. En rapport från tankesmedjan.sap

Kunskap som klassfråga. En rapport från tankesmedjan.sap Kunskap som klassfråga En rapport från tankesmedjan.sap Rapport nr 02 April 2002 Inledning Skolans uppgift är att ge eleverna kunskaper. Man kan ja, bör ha också andra mål för undervisningen, som att träna

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 148 Ohälsa 1980-2000 Kapitel 8 Ohälsa 1980-2000 Av Gunilla Davidsson och Ingrid Sjöberg (SCB) (Utdrag ur rapport 95 Ohälsa och sjukvård) Sammanfattning Tre fjärdedelar av den vuxna

Läs mer

Ett rörligt arbetsliv

Ett rörligt arbetsliv Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum 2003 en mötesplats för forskare och praktiker Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum 2003 en mötesplats för forskare och praktiker Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum

Läs mer