Granskning av inköp inom processerna fritid och naturreservat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av inköp inom processerna fritid och naturreservat"

Transkript

1 (49) PM KFKS 2011/ Tekniska nämnden, Fritidsnämnden och Naturreservatsnämnden Granskning av inköp inom processerna fritid och naturreservat Sammanfattning Granskningen visar att det finns vissa förbättringsområden när det gäller fakturaunderlag, kontroll av avtalade timpriser och att huvudleverantörer ska använd de ramavtal kommunen redan har med leverantörer, som huvudentreprenören använder som underkonsulter. Det senare medför att det läggs på ett så kallat underentreprenörpåslag (UE-påslag), vilket torde medföra högre kostnader för kommunen. För att kontroll av timpriser lätt ska kunna göras bör priser enligt ramavtal/avtal kunna återfinnas digitalt på samma ställe (exempelvis E-avrop), där uppgifterna är lätta att finna för alla som behöver dem. I övrigt visar rapporten huvudsakligen följande. Det har inte gått att finna något beslut i Tekniska nämnden om upphandlingen av byggnationen av Henriksdalstrappan. Fritidsnämndens ordförande beslutade med stöd av reglerna om så kallade ordförandebeslut om antagande av offert av multiarenan vid Sickla skola. Anledningen till ordförandebeslutet framgår inte, vilket det ska göra. Inte heller framgår skälen för att reglerna om direktupphandling tillämpades. Naturreservaten Tollare och Gärdesudden är idag färdiga naturreservat och ska snarast slutredovisas. Rättelse behöver göras av driftkostnader som har bokförts som investeringsutgifter samt av utgifter som har bokförts på fel investeringsprojekt. Ärendet Syfte Val av granskningsområdet processerna fritid och naturreservat (park, idrott och fritid) gjordes efter samråd med stadsstadsdirektör Lennart Jonasson. Granskningen avsåg följande. 1. Inköp via ramavtal och andra avtal, vilka som har beställt, mottagningsattesterat och beslutsattesterat 2. Kostnadernas samband med verksamheten POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (49) 3. Tilläggsbeställningar 4. Följsamhet till regelverk i övrigt Tekniska nämndens pågående investeringsprojekt granskades för perioden : Ansvar Tekniska nämnden, verksamhet park, verksamhet park drift underhåll, verksamhet park underhåll övrigt. Investeringsprojekten Naturreservat övriga, projektnummer samt Henriksdalstrappan beslut 2010, projektnummer granskades grundligare. Andra investeringsprojekt granskades mer översiktligt. Sammantaget granskades 100 verifikationer. Fritidsnämndens pågående investeringsprojekt granskades för perioden : Ansvar Fritidsnämnden, verksamhet fritid och idrottsanläggningar, verksamhet idrottsverksamhet, verksamhet särskilt stöd idrottsanläggningar, verksamhet övriga lokaler. Investeringsprojektet Sporthall västra Sicklaön granskades grundligare. Andra investeringsprojekt granskades mer översiktligt. Sammantaget granskades 81 verifikationer. Inledning Granskningen är en del av kommunens interna kontroll för att åstadkomma en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt iakttagande av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Stadsledningskontorets granskning syftar till att förbättra skyddet mot oegentligheter och upptäcka avvikelser i förhållande till regelsystem, stickprov av inköpsmönster på individnivå, kontroll av verksamhetsanknytning av gjorda inköp och analys av vad olika enheter köper. Aktuella bestämmelser i redovisningsreglementet, upphandlingspolicy mm Numrering hänvisar till gällande redovisningsreglemente Krav på bokföringen Nämnder och kommunala bolagsstyrelser ansvarar för att kommunens redovisningsreglemente tillämpas inom dess verksamhet. Bokföringen ska överensstämma med lagstiftning samt god redovisningssed, det vill säga enligt grundläggande redovisningsprinciper, enligt normer och rekommendationer, främst de som har utfärdats av Rådet för kommunal redovisning, samt praxis. Syftet är att åstadkomma en rättvisande redovisning och underlätta jämförelser mellan kommuner. Medarbetarna ska tillämpa reglementet samt när brister upptäcks rapportera dessa till överordnad chef. Information kan även ske till kommunens internrevisor eller fullmäktiges revisorer. Varje verifikation ska innehålla uppgifter om när den har sammanställts 1 KF 15 dec 2008, 296, KFKS 2008/397

3 3 (49) när den ekonomiska händelsen inträffade vad den avser; kostnadens samband med verksamheten ska vara tydligt vilket belopp det gäller och vilken motpart den berör 4. Attestrutiner Enligt 1.2 i tillämpningsanvisningar 2 till redovisningsreglementet, är det varje nämnds och verksamhets ekonom eller controller som tar fram underlag för beslut till direktörers och verksamhetschefers delegationsbeslut för alla lägre nivåers attesträtt samt uppgift om attesträtten avser ekonomi- och/eller personalsystem. Den interna kontrollen ska vara säkrad med avseende på ansvarsfördelning, kompetens, självständighet och jäv. Attestrutiner ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive styrelse, nämnd säkras. Vid utformningen av attestrutiner ska ansvarsfördelningen vara tydlig, ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut den som är mottagnings- eller beslutsattestant ska ha nödvändig kompetens för uppgiften beslutsattestant ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade den som är beslutsattestant får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående, detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Jäv gäller också bolag eller föreningar där beslutsattestant eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Mottagningsattestanten ska veta att 1. vara eller tjänst har mottagits eller levererats till kommunen Mottagningsattestant får inte vara beslutsattestant avseende samma faktura. Beslutsattestanten ska kontrollera att 2. en mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet 3. pris överensstämmer med ramavtal/avtal, taxa, bidragsregler eller beställning 4. betalningsvillkor mm är uppfyllda 5. behöriga beslut finns 6. konteringen är korrekt 7. rätt moms har avdragits 8. verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god redovisningssed 9. fakturering av administrativa avgifter, dröjsmålsränta följer kommunens ramavtal, förfallodatum 30 dagar tillämpas 10. bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod 2 Tillämpningsanvisningar till redovisningsreglementet, stadsdirektörens beslut 15 dec 2008, KFKS 2008/397

4 4 (49) Beslutsattestant får inte vara mottagningsattestant avseende samma faktura. En mottagningsattestant måste faktiskt veta och försäkra sig om att varan eller tjänsten har levererats. Det räcker inte att fråga beslutsattestanten om detta. Då är det fortfarande bara beslutsattestanten som är inblandad i transaktionen. Det ska alltid vara minst två personer inblandade. Om mottagningsattest skett på följesedel eller faktura, ska denna skannas in och bifogas verifikationen. Mottagningsattest ska därefter göras i ekonomisystemet av person som kan verifiera riktigheten av mottagningsattesten på följesedel eller faktura. Därefter sker beslutsattest i ekonomisystemet. Det är beslutsattestantens ansvar att varje gång en beslutsattest görs, se till att det finns ett räkenskapsunderlag som verifierar kostnadssambandet med verksamheten samt att se till att regelverket följs. Beslutsattest kan inte ske när räkenskapsunderlaget inte följer regelverket. Rätten att beslutsattestera kan fråntas delegaten om förtroendet missbrukas. Investeringsredovisning Rådet för kommunal redovisning (RKR), som är normgivande organ för redovisningen på det kommunala området, det vill säga för kommuner, landsting och kommunalförbund, har utfärdat två rekommendationer 3 som avser investeringar. Där klargörs vad som kan bokföras som investeringsutgifter. Se också kommunens Riktlinjer för investeringar 4. Kostnader för reparation eller underhåll av en materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper ska redovisas som driftkostnader den period de uppkommer. Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader som inte är direkt hänförbara till en anskaffning, kostnader för provkörning och intrimning och andra löpande driftsförluster som uppstår i ett inledningsskede innan en anläggning når planerad driftsnivå liksom kostnader för utbildning samt kostnader för forskningsverksamhet som syftar till att få fram ny kunskap ska också redovisas som driftkostnader. En investering är en anskaffning av en materiell eller immateriell anläggningstillgång med en varaktighet om minst tre år och till ett väsentligt belopp. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. I kommunens riktlinjer för investeringar anges vad som är ett väsentligt belopp. Som exempel på vad som förutom inköpspriset ska ingå i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång är utgifter för iordningställande av plats eller område för installation leverans eller hantering installation, konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster Materiella anläggningstillgångar april 2006, 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar maj KS 7 maj 2007, 133, KFKS 2005/223, förändrade riktlinjer kommer att beslutas 2011.

5 5 (49) lagfart En utgift som uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av ett internt projekt, ska tas upp som immateriell tillgång i balansräkningen endast om det kan visas att samtliga följande förutsättningar är uppfyllda; det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas avsikten är att färdigställa tillgången och använda eller sälja den kommunen har förutsättningar att använda eller sälja tillgången kommunen kan visa att tillgången kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar det går att på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling Om kostnader för forskningsfasen inte kan särskiljas från utgifter för utvecklingsfasen anses utgifterna enbart tillhöra forskningsfasen och ska redovisas som driftkostnader. Väsentliga utgifter för att utveckla datasystem och andra egna produkter som kan säljas eller på annat sätt leda till intäkter eller kostnadsbesparingar för kommunen anser RKR bör kunna bokföras som en investering däremot bör utveckling som endast leder till ökad servicepotential inte kunna bokföras som en investering. Så snart som en investering har börjat användas, ska avskrivning och ränta börja bokföras under den tid som tillgången förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål/ den ekonomiska livslängden. Den årliga avskrivningen ska motsvara tillgångens värdeminskning. Nyttjandeperioden för en tillgång kan behöva omprövas varje år beroende på teknisk utveckling, minskad prestanda eller förändrat kapacitetsutnyttjande. Om en ny bedömning av återstående nyttjandeperiod väsentligt avviker från tidigare bedömningar ska avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder justeras. Policy för upphandling och inköp, LOU Enligt policy för upphandling och inköp 5 är syftet med upphandlingar att utnyttja konkurrens för att få bästa möjliga totalekonomi för en vara eller tjänst. Affärsmässighet, objektivitet, hantering av konfidentiell information, intressekonflikter och otillbörlig påverkan ska särskilt beaktas. Kommunen ska endast anlita leverantörer som är seriösa och solida och som kan tillhandahålla varor eller tjänster med en kvalitet/kompetens som krävs. Leverantörerna ska fullgöra sina skyldigheter till samhället när det gäller skatter och avgifter. Kommunen är en upphandlande myndighet. Upphandlingar får inte styckas upp i delar för att komma under vissa tröskelvärden. Handlingar rörande upphandling ska diarieföras. Avtal ska registreras i kommunens avtalsdatabas. 5 KS 27 okt 2008, 207 KFKS 2008/254

6 6 (49) Direktupphandlingar kan göras endast när ramavtal saknas och när värdet av kommunens samlade behov av varan/tjänsten inte överstiger ca sju basbelopp under de kommande 12 månaderna. Minst tre leverantörer bör tillfrågas. Upphandlingen ska dokumenteras med skriftlig kravspecifikation, skriftliga svar bör infordras, skriftlig beställning/avtal bör göras, samtliga leverantörer som svarat ska meddelas resultatet av upphandlingen. Kontroll ska göras att leverantörer fullgör sina skyldigheter till samhället när det gäller skatter och avgifter. Lagen om offentlig upphandling, LOU, ändrades En leverantör som anser sig ha lidit skada kan föra talan om skadestånd mot den upphandlande myndigheten. Det är leverantören som ska bevisa att en överträdelse har skett och sedan göra sannolikt att denna överträdelse även har orsakat den påstådda skadan, det vill säga förlusten av ett kontrakt och därmed sammanhängande vinst. Talan ska väckas vid allmän domstol, med tingsrätt som första instans, normalt inom ett år från den tidpunkt då upphandlingskontrakt slöts. Om talan inte väcks inom denna tidsfrist har leverantören förlorat rätten att föra talan. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätt och Högsta domstolen är sista instans. När direktupphandling/upphandling görs med annan leverantör än den/de som kommunen har ramavtal med kan samtliga ramavtalsleverantörer begära skadestånd. Skadeståndet blir kontraktsvärdet dvs. beställningens kalkylerade vinst. Om den upphandlande myndigheten eller enheten ingår ett avtal trots att den inte hade rätt att direktupphandla/upphandla utan föregående annonsering (så kallad otillåten direktupphandling) kan en upphandlingsskadeavgift dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket, även om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt. Förhandsinsynen utestänger inte heller möjligheten för leverantörer att begära skadestånd i allmän domstol om denne anser sig ha lidit skada av en otillåten direktupphandling. Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst kronor och högst kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet. Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten. Enligt ramavtalen kan uppdrag utföras med rörligt arvode mot ett budgetpris, om inte annat avtalats är budgeterat belopp det högsta ersättningsbelopp som beställaren har betalningsansvar för, tilläggsarbeten ska godkännas skiftligt enligt löpande räkning mot ett takpris, om förutsättningarna för uppdragit inte har ändrats så ska konsulten genomföra uppdraget inom kostnadsramen enligt ABK b kan beställaren även precisera enskilda avrop i anbudskonkurrens mellan de leverantörer som tilldelats ramavtal inom respektive fackområde och då begära skriftliga avropssvar till fast pris varefter den ramavtalsleverantör med lägst pris antas

7 7 (49) Delegationsordning, delegationsbeslut Delegationsordningar, delegationsbeslut, beslutsordningar och instruktioner följdes upp 2010 av kommunstyrelsen 6. De rutiner som enligt lag gäller för delegationsbeslut måste upprätthållas. En nämnd kan med stöd av 6 kap 36 kommunallagen ge ordföranden rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Dessa beslut brukar kallas ordförandebeslut. Beslut ska vara motiverade på samma sätt som om nämnden hade fattat beslutet. Det ska därför finnas en rubrik skäl för beslutet som förklarar vad ärendet handlar om och varför det blev det beslut det blev. När denna möjlighet att fatta beslut används måste det framgå av delegationsbeslutet vad som gör att man inte kan vänta och låta nämnden fatta beslut i ärendet. Rutiner Tekniska nämnden gav under granskad period den tekniska direktören rätt att vidaredelegera sin rätt att beslutsattestera. Fritidsnämnden delegerade under granskad period till direktören för Teknik och from till direktören för Park, idrott och fritid rätten att vidaredelegera sin rätt att beslutsattestera. De ramavtal med varje leverantör som ingår i upphandlingen av konsulter KFKS 2006/151 ligger på e-avrop, timpriserna framgår dock inte i e-avrop. För att få fram timpriserna kan sökning göras i Ädit, i avtalen med varje leverantör. Timpriserna finns inte alltid med i avtalen med varje leverantör. Alla anbud med timpriser samt indexuppräknade timpriser förvaras i exploateringsenhetens närarkiv som finns på planenhetens hemvist. I de ramavtal gällande konsulter som exploateringsenheten har upphandlat framgår att Konsulten får ej anlita underkonsulter utan beställarens godkännande, konsultens timarvoden innefattar samtliga kostnader för arbetet, försäkringar samt påslag för administration och vinst. I timarvodet skall ingå övertid som inte särskilt överenskommits, rese- och traktamentskostnader, all egenkopiering som krävs för uppdraget, samtliga kringkostnader såsom administration, lokaler och erforderlig utrustning. Resultat av granskningen Nedan redovisas en sammanställning av granskningen. Den exakta granskningen framgår av bilagorna till detta dokument. I bilaga 1, redovisas resultat av granskningen avseende Tekniska nämndens verifikationer. I bilaga 2 redovisas Exempel på Uppmätningsrapport och lyftplan för investeringsprojektet Henriksdalstrappan. I bilaga 3, redovisas resultat av granskningen avseende 6 KS 23 aug 2010, 166, KFKS 2009/493

8 8 (49) Fritidsnämndens verifikationer. I bilaga 4 redovisas Tilldelningsbeslut, med förteckning av ramavtalsleverantörer för de olika fackområdena, av exploateringsenhetens upphandling av konsulter KFKS 2006/151. I bilagorna 1 och 3 har verifikationer tilldelats ett löpnummer, ibland sker hänvisning nedan till detta löpnummer. Granskningen visar att beslutsattest har skett i enlighet med delegationsordningar Granskning har dock inte kunnat göras för Tekniska nämnden år Delegationsbeslut gällande beslutsattestanter 2007 saknas i akt 2007/19 TN och i Ädit, ärendet är oavslutat. Granskning har inte kunnat göras för Fritidsnämnden år 2007 av samma skäl. Delegationsbeslut gällande beslutsattestanter 2007 saknas i akt 2007/34 FRN och i Ädit, ärendet är emellertid avslutat 27 november Det har inte gått att finna något beslut i Tekniska nämnden om upphandlingen av byggnationen av Henriksdalstrappan. Utgifter för multiarena för Sickla skola ingår i investeringsprojektet Sickla sporthall, se löpnummer 115. Ordförandebeslut 7 finns om antagande av offert för multiarenan. Skäl för brådskan framgår dock inte av beslutet, vilket det ska göra. Skälen för direktupphandlingen av multiarena för Sickla skola framgår inte på ett korrekt sätt, vilket behövs för att redovisa att det funnits tillåtna skäl för att enligt LOU göra en direktupphandling (15 kap. 3 LOU). Vid beställningen av multiarena för Sickla skola angavs att fakturan skulle märkas Konstgräs Stavsborgs bollplan. Ansvarig direktör bör utreda vidare varför. I ett flertal fall har avrop inte gjorts på befintliga ramavtal och direktupphandlingar har skett vid några investeringsprojekt. I samband med upphandlingen av Henriksdalstrappan borde förfrågningsunderlaget rimligen även ha omfattat timpriser för tilläggsarbeten så att även dessa kostnader hade upphandlats i konkurrens. Se löpnummer 84. Entreprenörens förslag till à-prislista för tilläggsarbeten, dat , accepterades av beställaren i byggmöte Enligt uppgift var det ett aktivt val från dem som ansvarade för upphandlingen att inte begära à- pris-listor. Detta kan ha medfört att kommunen betalar en högre kostnad för tilläggsarbeten än vad som annars skulle ha varit fallet. Det finns brister i de specificerade räkenskapsunderlag som ska verifiera att verifikationerna har samband med verksamheten. Sambandet med verksamheten ska vara tydligt. 7 Enligt 6 kap 36 kommunallagen får nämnd uppdra till ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas. Sådana beslut ska enligt lagen alltid anmälas på nästkommande sammanträde. Denna beslutanderätt kallas i dagligt tal för ordförandebeslut.

9 9 (49) Uppmätningsrapport och lyftplan har inte redovisats i ekonomisystemet för investeringsprojekten Henriksdalstrappan, Sickla sporthall samt för Spontan näridrottsplats Fisksätra Saltsjöbaden angående Lännbo bollplan. Enligt den rutin som finns ska varje lyft godkännas på ett byggmöte och redovisas i ett byggmötesprotokoll. Gällande Henriksdalstrappan har endast lyft 1 godkänts i byggmötesprotokoll nr 4, Lyft 2-4 har godkänts av intern och extern projektledare, löpnummer Enligt förfrågningsunderlagen till upphandlingarna samt enligt redovisningsreglementet ska dessa specifikationer (uppmätningsrapport och lyftplan) bifogas verifikationer i kommunens redovisning. Specifikationen visar vad som har levererats när verifikationerna betalas samt innehållna medel i förhållande till den preliminära lyftplanen. Liknande specifikationer av uppmätningsrapport och lyftplan bör också kunna bifogas vid andra upphandlingar för att verifiera betalningarna. Av förfrågningsunderlaget till upphandlingen av Henriksdalstrappan framgår det att specifikationerna ska bifogas fakturan, se nedan AFC.62 Betalning samt AFC. 622 Betalningsplan. Detta är också ett krav enligt redovisningsreglementet; det ska framgå av varje verifikation vad den avser. Högre timpriser har betalats än vad som har upphandlats av ramavtalsleverantör. Det torde finnas grund för att återkräva mellanskillnaden. I konsultupphandlingen, KFKS 2006/151 p Ansvar och befogenheter, anges att konsulten är skyldig att söka den för beställaren mest fördelaktiga lösningen. Enligt p Konsultens oberoende, får konsulten inte ha pågående uppdrag inom projektet till både beställare och andra i projektet utsedda och/eller verksamma konsulter. Underentreprenörer har detta till trots anlitats frekvent. Ramavtalsleverantör A har anlitat underentreprenör B som kommunen också har ramavtal med. Underentreprenör B har fakturerat A högre timpriser än de som kommunen har avtalat med B om. Påslag för underentreprenörsarvode har skett i enlighet med kommunens ramavtal med A, ibland har även högre påslag skett. Därefter har A fakturerat kommunen för tjänster från A och B. Detta blir inte den för kommunen mest fördelaktiga lösningen, vilket det åligger ansvariga att säkerställa. B ska tillämpa det ramavtal B har med kommunen. A har rätt att fakturera kommunen sitt underentreprenörsarvode, UE-påslag, om kommunens ramavtal med A medger detta. Grund torde föreligga för att återkräva mellanskillnaden från B respektive A. För att kommunen inte ska belastas med UE- påslag framöver bör detta avtalas bort vid kommande konsultupphandlingar i enlighet med ABK 06.

10 10 (49) Dubbelfakturering har också skett av underentreprenör. Se löpnummer 125 och 126. Utvärdering av konsulters kompetens var en del i upphandling av konsulter KFKS 2006/151. Indexuppräkningar har godkänts utan att nya konsulter har namngetts i prislistan. Konsulter borde ha preciserats vid avrop/ begäran om budgetpris i enlighet med indexuppräkning. Fakturering har skett för konsulter utöver vad som angetts vid begäran om budgetpris. Se KFKS 2007/393 samt också löpnummer 72 och 74. För att kontroll mot ramavtalets timpriser lättare ska kunna göras bör fakturan specificeras i enlighet med godkänd timprislista med angivande av fackområde, vilket idag inte framgår. Detta bör kunna överenskommas när redovisningsnivån fastställs för nya uppdrag, se p ramavtal konsulter KFKS 2006/151. Godkända timpriser enligt ramavtal bör också kunna återfinnas digitalt (exempelvis i E-avrop) för att kontroll av timpriser lätt ska kunna göras av alla som är berörda. När budgetpris, löpande räkning mot takpris eller enskilda avrop i anbudskonkurrens har avtalats, måste kontroll i efterhand kunna göras, lämpligen bör avtalet därför diarieföras samt bifogas fakturan i ekonomisystemet. Ramavtal, upphandlat av fastighetskontoret, finns med Brandgruppen i Sverige AB. Prislistan finns inte på e-avrop, utan enbart i ÄDIT. Prislistan omfattar dels ett högre timpris dels flera timpriser, än vad anbudet samt utvärderingen omfattade. Denna hantering synes felaktig. Kvalitetssäkring behöver göras av de prislistor som läggs in i Ädit. Korrekt prislista bör också kunna återfinnas digitalt på samma ställe som övriga ramavtal/avtal, för att underlätta avstämning av korrekta priser av alla som är berörda. Det måste vara möjligt att i prislistan särskilja de varor och tjänster som ingår i upphandlingen från de varor och tjänster som inte ingår i upphandlingen. Det är det inte idag, se KFKS 2008/331 samt löpnummer 157. Naturreservaten Tollare och Gärdesudden är idag färdiga naturreservat och måste snarast slutredovisas, se löpnummer 31 och löpnummer 41. Rättelse behöver göras av driftkostnader som har bokförts som investeringsutgifter, se löpnummer Detta gäller även utgifter som har bokförts på fel investeringsprojekt, se löpnummer 163, löpnummer samt Helena Meier Stadsjurist Stadsledningskontoret Jane Rönnholm Kollén Internrevisor Stab Juridik

11 11 (49) Bilaga1 Tekniska nämnden, verifikationer Tabell 1 Tekniska nämnden, verifikationer per investeringsprojekt Sammanfattning inv.projekt Naturreservat övriga. 1. Köp har skett från Nowamark samt från SA Hermelin. Avrop borde ha skett på befintliga ramavtal se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Anteckning har inte skett i ekonomisystemet om skäl till avvikelser från S.A. Hermelin i förhållande till budgetpriser i offerter. 2. Fakturor från Nowamark och S.A. Hermelin är otillräckligt specificerade avseende vad tjänsten avser och när den utfördes. Aktuellt reservat har ofta inte angetts, detta behövs för att slutredovisning ska kunna göras när reservatet är färdigbildat och därmed ianspråktaget. Reservatet ska slutredovisas månaden efter, både till nämnd och i ekonomisystemet, så att kapitaltjänstkostnader kan bokföras. Varje reservat måste därför ha ett eget investeringsprojektnummer. Tollare och Gärdesudden är idag naturreservat och ska därför slutredovisas. 3. Fakturorna från WSP är otillräckligt specificerade, specifikationer saknas för utlägg. Kontroll av ramavtalsupphandlade timpriser har inte skett för WSP, fel timpris har fakturerats, resekostnader och administration som ingår ramavtalets timpriser har fakturerats Fakturor från underentreprenörer har inte bifogats. WSP har anlitat en underentreprenör Svefa AB där ramavtal finns, se bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Driftkostnader, ca kr, har felaktigt bokförts som investering. Se rekommendation 11.1, Materiella anläggningstillgångar, rekommendation 12.1 Immateriella anläggningstillgångar, Rådet för kommunal redovisning. Nowamark: Avrop ska göras på befintliga ramavtal se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Nowamark lämnade anbud (nr 88) i konsultupphandlingen KFKS 2006/151. Anbudet antogs inte. Enligt uppgift finns en upphandling men utvärdering av upphandlingen samt avtal efterfrågades den men har inte erhållits. Köp uppgår till kr. Timpriser 690kr 2007, 700 kr , 720kr Fakturorna har inte specificerats med avseende på vad tjänsten avser och när den utfördes samt aktuellt naturreservat. Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 1 Nowamark Skuruparken Spec saknas 24 tim 2 Nowamark Skuruparken Spec saknas 45 tim 3 Nowamark Ej angivet Spec saknas 19 tim 4 Nowamark Ej angivet Spec saknas 7 tim 5 Nowamark Ej angivet Spec saknas 6 tim 6 Nowamark Ej angivet Spec saknas 20 tim 7 Nowamark Ej angivet Spec saknas 1 tim 8 Nowamark Ej angivet Spec saknas 37 tim 9 Nowamark Tollare Spec saknas 29 tim 10 Nowamark Ej angivet Spec saknas 18 tim 11 Nowamark Ej angivet Spec saknas 24 tim 12 Nowamark Ej angivet Spec saknas 14 tim 13 Nowamark Ej angivet Spec saknas 2 tim 14 Nowamark Ej angivet Spec saknas 11 tim 15 Nowamark Ej angivet Spec saknas 33 tim 16 Nowamark Ej angivet Spec saknas 11 tim 17 Nowamark Ej angivet Spec saknas 14 tim

12 12 (49) Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 18 Nowamark Ej angivet Spec saknas 35 tim 19 Nowamark Ej angivet Spec saknas 35 tim 20 Nowamark Ej angivet Spec saknas 9 tim 21 Nowamark Ej angivet Spec saknas 28 tim 22 Nowamark Ej angivet Spec saknas 24 tim 23 Nowamark Ej angivet Spec saknas 29 tim 24 Nowamark Ej angivet Spec saknas 55 tim 25 Nowamark Ej angivet Spec saknas 56 tim Se nedan Nowamark Ej angivet Spec saknas 38 tim 28 Nowamark Ej angivet Spec saknas 87 tim 29 Nowamark Ej angivet Spec saknas 26 tim 30 Nowamark Ej angivet Spec saknas 4 tim Summa Köp borde ha skett på ramavtal. S.A. Hermelin: Avrop ska göras på befintliga ramavtal se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Fakturorna är otillräckligt specificerade i förhållande till offerter. Anteckning i ekonomisystemet saknas om skäl till avvikelse från budgetpriser i offerter. Specifikation av utlägg har inte bifogats. 31 SA Hermelin AB Tollare / Likartade beskrivningar 32 SA Hermelin AB Tollare / tim/faktura, dubbelfakturering? 33 SA Hermelin AB Tollare / Datum? 32 tim 34 SA Hermelin AB Tollare / Datum? Noggrann spec saknas 86 tim 35 SA Hermelin AB Tollare / Datum? Noggrann spec saknas 74 tim. Se nedan. Utlägg hyra fakturaspec saknas Utlägg Stockholms Litho fakturaspec saknas

13 13 (49) Beställning skedde enligt offert och arbetet skulle färdigställas under Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 36 SA Hermelin AB Tollare / Datum? 32 tim Utlägg Bud fakturaspec saknas. 37 SA Hermelin AB Tollare / Datum? 24 tim 38 SA Hermelin AB Tollare / Datum? 16 tim 39 SA Hermelin AB Tollare / Datum? 32 timmar. Vilka sidokonsulters underlag föranledde tjänsten? Tollare Delsumma Anteckning saknas om skäl till avvikelse från budgetpriser i offert kr. Specifikation/ info om offerten borde ha bifogats fakturan i ekonomisystemet. 40 SA Hermelin AB Ekdunge Tollare / Datum? 16 tim. Se nedan

14 14 (49) Beställning av arbetet gjordes Offerten Ekdunge Tollare kr borde ha bifogats fakturan i ekonomisystemet. Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 41 SA Hermelin AB Gärdesudden / Datum? 50 tim. 42 SA Hermelin AB Gärdesudden / Datum? 50 tim 43 SA Hermelin AB Gärdesudden / Datum? 20 tim 44 SA Hermelin AB Gärdesudden / UE Sveriges vattenekologer AB fakturaspec, datum saknas 40 tim. Se nedan.

15 15 (49) Arbetet beställdes till en totalkostnad på kr för ett komplett samrådsförslag på Naturreservat Gärdesudden. Uppdraget skulle vara färdigt för slutredovisning hösten Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 45 SA Hermelin AB Gärdesudden / Datum? 15 tim 46 SA Hermelin AB Gärdesudden / Datum? 15 tim Gärdesudden Delsumma Anteckning saknas om skäl till avvikelse från offert kr. Specifikation/ info om offerten kr Gärdesudden borde ha bifogats fakturan i ekonomisystemet. 47 SA Hermelin AB Saltstigen / Datum? 24 tim 48 SA Hermelin AB Salstigen / Datum? 16 tim 49 SA Hermelin AB Saltstigen / Datum? 24 tim 50 SA Hermelin AB Saltstigen / Datum? 60 tim Se nedan.

16 16 (49) Arbetet beställdes enligt offert daterad till en total kostnad på kr. Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 51 SA Hermelin AB Saltstigen / Datum? 40 tim Saltstigen Delsumma Anteckning saknas om skäl till avvikelse kr från budgetpriser i offert. Specifikation/ info om offerten kr borde ha bifogats fakturan i ekonomisystemet. 52 SA Hermelin AB Skarpnäs / Datum? 32 tim 53 SA Hermelin AB Skarpnäs / Datum? 32 tim

17 17 (49) Specifikation/ info om offerten kr borde ha bifogats fakturan i ekonomisystemet/anteckning/ bilaga Skarpnäs Delsumma SA Hermelin AB Totalsumma Inköp borde ha skett på befintliga ramavtal Se bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. WSP: Ramavtal finns, se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Genomgående har fel timpris har fakturerats. Resekostnader och administration som ingår ramavtalets timpriser har fakturerats. Fakturorna är otillräckligt specificerade. WSP har anlitat en underentreprenör, ramavtal finns med Svefa AB, se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Fakturaspecifikationer saknas för utlägg. Driftkostnader, ca kr, har felaktigt bokförts som investering. Se rekommendation 11.1, Materiella anläggningstillgångar, rekommendation 12.1 Immateriella anläggningstillgångar, Rådet för kommunal redovisning. Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 55 WSP Skuruparken Adm. 0,5 tim, ska ingå i konsultens timpris. Spec saknas 14 tim, pris 780 kr, ska vara WSP Skuruparken Adm. 0,5 tim, ska ingå Resekostn ska ingå Spec saknas 8 tim, pris 780 kr ska vara 760.

18 18 (49) Leverantör Område Fakturadatum Fakturanummer Summa netto kr 57 WSP Skuruparken WSP Sarvträsk WSP Skuruparken Brister Adm. 0,5 tim, ska ingå Spec saknas 114,5 tim, pris 780 kr ska vara 760. Adm. 0,5 tim, ska ingå Spec saknas 8 tim. pris 775 kr ska vara 760. Adm. 2 tim, ska ingå Spec saknas 162 tim, pris 780 kr ska vara 760. Se nedan. Resekostn, ska ingå Egenkopiering ska ingå UE Pro Natura, fakturaspec saknas 32 tim UE Svefa AB, fakturaspec saknas 21 tim. Ramavtal finns (värdering).

19 19 (49) Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 60 WSP Skuruparken Spec saknas 40 tim, pris 780 kr ska vara 760. Utlägg Stockholms Läns Museum pec saknas. 61 WSP Sarvträsk Adm. 0,5 tim, ska ingå. Spec saknas 16 tim, pris 775 ska vara 760 kr. 62 WSP Avser enl. WSP inventering av rekreativa värden, Nacka grönstrukturplan. Se RKR 12.1 Redovisning av immateriella anläggningstillgångar Är driftkostnad. Spec saknas 67 tim. Enligt anteckning av projektledare för Nacka Grönstrukturplan, ingår inte dessa kostnader Nacka grönstrukturplan. 63 Nacka Värmdö Posten Annons för guidning Se RKR 11.1 Redovisning av materiella anläggningstillgångar Är driftkostnad. Det finns flera annonskostnader i DN, SVD, NVP där det inte framgår vad annonsen handlar om. 64 Informationsdirektör Naturreservatsfolder M Är driftkostnad. Hänvisning saknas till ursprungsverifikation. 65 NPA Information Textbearbetning webbpublicering J Är driftkostnad naturreser- vat 66 NPA Information Folder naturreservat webbpublicering naturreservat RDI Är driftkostnad

20 20 (49) Sammanfattning inv.projekt Henriksdalstrappan beslut 2010 Budgetbeslut finns i KF M&B om kr för Henriksdalstrappan mot Sickla: Gångväg Henriksdalsberget - Sickla. östra sidan mot Sickla köpcenter. Grontmij AB, tidigare Carl Bro AB, se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151, projekterade trappan, Stockholms Hamnentreprenad byggde trappan - upphandling TN 2010/344. Projektinsikt Sverige AB var byggledare för trappan, se bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/ Det har inte gått att finna något beslut om upphandlingen om kr av TN. 2. Fakturorna från Grontmij AB, Projektinsikt Sverige AB är otillräckligt specificerade om vad som har utförts och när. Fel timpriser har fakturerats. 3. Uppmätningsrapport, samt lyftplan saknas som specifikation till fakturorna från Stockholms Hamnentreprenad, delfakturor 1-4. Se Bilaga 2 Exempel på Uppmätningsrapport samt lyftplan för delfaktura 1. Se Administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan i upphandlingen. Lyft 1 har godkänts i byggmötesprotokoll nr 4, i enlighet med enhetens rutiner. Lyft 2-4 har godkänts av intern och extern projektledare. 4. ÄTA 2,3,4,6,8 från Stockholms Hamnentreprenad har inte godkänts för fakturering i enlighet med byggmötesprotokoll eftersom några byggmöten inte har skett sedan ÄTA ska faktureras separat efter att de har godkänts för fakturering enligt protokoll från byggmöte, specifikation ska bifogas. 5. Stockholms Hamnentreprenad förslag till à-prislista för tilläggsarbeten, dat , accepterades av beställaren i byggmöte I samband med upphandlingen av Henriksdalstrappan borde förfrågningsunderlaget rimligen även ha omfattat timpriser för tilläggsarbeten så att även dessa kostnader hade upphandlats i konkurrens. Enligt uppgift var det ett aktivt val från dem som ansvarade för upphandlingen att inte begära à-prislistor i förfrågningsunderlaget. Detta förfarande kan ha medfört att kommunen betalar en högre kostnad för tilläggsarbeten än vad som annars skulle ha betalats. 6. I lägesredovisning till TN den 25 jan 2011, 11, redovisades utgifter om 1500 tkr trots att upparbetade utgifter torde ha varit kända av enheten Teknik. Serpentinvägen, norra sidan till bussen är öppen sommarhalvåret. Det framgår inte av investeringsbeslutet ovan, om serpentinvägen, utgift kr, som har en annan dragning, omfattas av investeringsbeslutet. 1. Offerter för serpentinvägen borde ha bifogats fakturorna eller anteckning borde ha skett i ekonomisystemet. Hänvisning till ursprungsverifikationer saknas för de två bokföringsorder som avser serpentinvägen. Henriksdalstrappan kr M&B Serpentinvägen kr Stockholms Hamnentreprenad kr Ändrings- och tilläggsarbeten Grontmij AB Projektinsikt AB Summa utgift totalt kr kr kr kr. I lägesredovisning till TN den 25 jan 2011, 11, redovisades utgifter om 1500 tkr trots att upparbetade utgifter torde ha varit kända. TN:s beslut om upphandling av byggnationen har inte gått att finna.

21 21 (49) Leverantör Område Fakturadatum Fakturanummer 67 Bokföringsorder DN Trädgård Serpentinvägen MIN och markskötsel Specifikation/info om offert kr borde ha bifogats fakturan i ekonomisystemet/anteckning/bilaga. 68 Bokföringsorder Svensk Markservice Serpentinvägen MIN Specifikation/ info om offert kr borde ha bifogats fakturan i ekonomisystemet/anteckning/bilaga. Summa netto Brister kr Hänvisning saknas till ursprungsverifikation Hänvisning saknas till ursprungsverifikation. Grontmij AB (tidigare Carls Bro AB): Ramavtal finns, se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Avtal om budgetpris finns, offerten borde ha bifogats i ekonomisystemet.. Fakturorna har inte specificerats ang. vad som köpts och när tjänsten utfördes. 2,5 timmar har fel pris. Anteckning saknas i RDI om skäl till avvikelse från budgetpris i offerten kr. 69 Grontmij AB Henriksdalstrappan Spec saknas 47 tim. Ingår ej i offert. 70 Grontmij AB Henriksdalstrappan Spec saknas 3,5 tim. Ingår ej i offert. 71 Grontmij AB Henriksdalstrappan Spec saknas 82 tim. 1,5 tim à 980 kr ska vara högst 949 kr enligt ramavtal Spec saknas Tcrp Se nedan.

22 22 (49) Offerten Leverantör Område Fakturadatum Fakturanummer Summa netto kr 72 Grontmij AB Henriksdalstrappan Brister Spec, samt uppgift om kompetens enl. offert och ramavtal saknas för 121 tim, 1 tim à 980 kr ska vara högst 949 kr. Underlag för utlägg saknas. Se nedan.

23 23 (49) 73 Grontmij AB Henriksdalstrappan Spec saknas 114 tim. 74 Grontmij AB Henriksdalstrappan Spec saknas 65,5 tim. 75 Grontmij AB Henriksdalstrappan Spec saknas 28,5 tim. 76 Grontmij AB Henriksdalstrappan Spec saknas 15 tim. 77 Grontmij AB Henriksdalstrappan Spec saknas 21,5 tim. Henriksdalstrappan Summa Anteckning saknas om skäl till avvikelse från budgetpriser i offerten kr. Offerten borde ha bifogats i ekonomisystemet. Projektinsikt Sverige AB: Ramavtal finns, se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Fel timpris 887 kr har fakturerats, ska vara 830 kr enligt ramavtal. Datum saknas för när tjänsten utfördes. Företaget kom in med en formell begäran om prisuppräkning from 2011, till 908 kr. Detta pris godkändes av kommunen att gälla from Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 78 Projektinsikt AB Henriksdalstrappan Datum? 13 tim. Fel timpris 887 kr. 79 Projektinsikt AB Henriksdalstrappan Datum? 21 tim. Fel timpris 887 kr. 80 Projektinsikt AB Henriksdalstrappan Datum? 20 tim. Fel timpris 887 kr.

24 24 (49) Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 81 Projektinsikt AB Henriksdalstrappan Datum? 13 tim. Fel timpris 887 kr. 82 Projektinsikt AB Henriksdalstrappan (avser jan -11) Datum? 19 tim. Fel timpris 887 kr. 83 Projektinsikt AB Henriksdalstrappan Datum? 4 tim. Kreditering av faktura 8105 med 21 kr till 887 kr/tim. (från 908 kr) Summa Stockholms Hamnentreprenad AB: Upphandling TN 2010/ I Bilaga 2 Exempel på Uppmätningsrapport samt lyftplan redovisas specifikation till delfaktura 1, fakturanummer , utbetalning kr. Specifikationen borde ha bifogats fakturan i ekonomisystemet liksom specifikationer för delfakturorna 2-4. Se Administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan i upphandlingen. Specifikationerna erhölls efter begäran och kontrollerades mot förfrågningsunderlag men redovisas inte i denna granskning. 2. Ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA 1-8) ska enligt byggmötesprotokoll beställas först när de protokollförts i byggmötesprotokoll, punkt 4:82. Byggmötesprotokollen godkänns och justeras av beställaren och entreprenören vid nästa byggmöte. ÄTA ska faktureras separat efter att de har godkänts för fakturering enligt byggmötesprotokoll. ÄTA 2,3,4,6,8 har inte godkänts för fakturering enligt protokoll eftersom byggmöten inte har skett sedan (enl. information ). ÄTA 2,3,4,6,8 har dock godkänts för fakturering av kommunens projektledare i e-post. 3. Specifikationer saknas i ekonomisystemet/rdi avseende vad som hade levererats för ÄTA 1,2,3,4,6,8. 4. I samband med upphandlingen av Henriksdalstrappan borde förfrågningsunderlaget rimligen även ha omfattat timpriser för tilläggsarbeten så att även dessa kostnader hade upphandlats i konkurrens. Entreprenörens förslag till à-prislista för tilläggsarbeten, dat , accepterades av beställaren i byggmöte Enligt uppgift var det ett aktivt val från dem som ansvarade för upphandlingen att inte begära à-prislistor i förfrågningsunderlaget. Detta förfarande kan ha medfört att kommunen betalar en högre kostnad för tilläggsarbeten än vad som annars skulle ha betalats. 84 Stockholms Hamnentreprenad AB Transportled exkl ÄTA Se nedan. återställning ÄTA 0001 à kr beställdes , byggmöte 2, godkändes vid byggmöte enligt bokfört belopp. Specifikation saknas. Anteckning i RDI saknas om skäl till differens mot beställning. 85 Stockholms Hamnentreprenad AB Fällning av skog ÄTA 0002 Se nedan. ÄTA 0002 beställdes , byggmöte 2. Godkänd i e-post av kommunens projektledare. Spec av fakturan saknades men erhölls efter begäran, ytterligare komplettering begärdes för UE Hans Andersson entreprenad AB men 7 följesedlar saknas fortfarande. 86 Stockholms Hamnentreprenad AB Extra plintar ändring ÄTA Se nedan. av trapp ÄTA 0003 aviserades , byggmöte 2 med hänvisning till PM K1/L1. Godkänd i e-post av kommunens projektledare. Spec av fakturan begärdes och erhölls (PEAB). 87 Stockholms Hamnentreprenad AB Utsättning av nya Se nedan. höjder ÄTA 0004 Beställdes eventuellt , byggmöte 2, p. 2:44.3? Godkänd i e-post av kommunens projektledare. Spec saknas. 88 Stockholms Hamnentreprenad AB Inkoppling el ändrad kabeltyp ÄTA 5

25 25 (49) Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 89 Stockholms Hamnentreprenad AB Ändrade schaktvolymer ÄTA Se nedan. ÄTA 0006 Beställdes eventuellt , byggmöte 2, p. 2:44.3? Beställd enl. faktura Godkänd i e-post av kommunens projektledare. Spec av fakturan begärdes och erhölls (PEAB). 90 Stockholms Hamnentreprenad AB Cocosnät ÄTA 7 91 Stockholms Hamnentreprenad AB Ny dränledning med ÄTA 0008 sandfångsbrunn ÄTA 0008 Beställdes eventuellt , byggmöte 5, p. 3:44.2? Beställd enl. faktura Godkänd i e-post av kommunens projektledare. Spec av fakturan begärdes och erhölls (PEAB). Specifikationer begärdes och erhölls i denna granskning från UE Onninen AB. Spec. UE Sköndals kross. 92 Stockholms Hamnentreprenad AB Henriksdalstrappan Delfaktura 1. Se nedan samt Bilaga 2. Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151 Specifikation saknades i RDI i förhållande till kontrakt och lyftplan i enlighet med upphandlingen. Specifikation begärdes och erhölls. I Bilaga 2 Exempel på Uppmätningsrapport samt lyftplan redovisas specifikationen till delfaktura 1. Specifikation bör bifogas fakturan i ekonomisystemet. Se Administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan i upphandlingen. 93 Stockholms Hamnentreprenad AB Henriksdalstrappan Delfaktura 2 Specifikation saknas i förhållande till kontrakt och lyftplan. Specifikation begärdes och erhölls men bifogas inte här. 94 Stockholms Hamnentreprenad AB Henriksdalstrappan Delfaktura 3 Specifikation saknas i förhållande till kontrakt och lyftplan. Specifikation begärdes och erhölls men bifogas inte här. 95 Stockholms Hamnentreprenad AB Henriksdalstrappan Delfaktura 4 Specifikation saknas i förhållande till kontrakt och lyftplan. Specifikation begärdes och erhölls men bifogas inte här. Älta idrottspark inv.projekt Ramavtal finns, se bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Delvis fel timpris har fakturerats tom Fakturorna har inte specificerats. 96 WSP Ältasjö strandrenovering, byggledning 97 WSP Ältasjö strandrenovering, byggledning 98 WSP Ältasjö strandrenovering, byggledning 10 0 WSP 99 WSP Ältasjö strandrenovering, byggledning Ältasjö strandrenovering, byggledning Spec saknas 76,5 tim. Pris 31,5 tim 680 ska vara 650 kr enl. ramavtal giltigt from Spec saknas 44,5 tim Pris 10,5 tim 680 ska vara 650 kr Spec saknas 44,5 tim Pris 10,5 tim 680 ska vara 650 kr Spec saknas 26 tim Pris 18 tim 680 ska vara Spec saknas 23 tim. kr.

26 26 (49) Bilaga 2 Exempel på Uppmätningsrapport samt lyftplan Specifikation av faktura ska bifogas i ekonomisystemet i enlighet med upphandlingen. Specifikationen visar vad som har levererats när verifikationerna betalas samt innehållna medel i förhållande till den preliminära lyftplanen. Se nedan AFC.62 Betalning samt AFC. 622 Betalningsplan enligt förfrågningsunderlaget till upphandling av Henriksdalstrappan. Liknande specifikationer bör också kunna bifogas vid andra upphandlingar för att verifiera betalningen. Exemplet nedan avser delfaktura 1, fakturanummer , från Stockholms Hamnentreprenad avser investeringsprojektet Henriksdalstrappan. Tab. 2 a Kod Markarbeten: Mängdreglering Henriksdalstrappan Text KONTRAKT Stockholms Hamnentreprenad AB En het Mängd Ápris Belopp LYFT 1 Delfaktura 1 faktura Utförd mängd Utfört Belopp BCB.412 Skyddsinhägnad av enstaka träd st kr kr kr BCB.719 Tillfälliga informationstavlor st kr kr 0 kr BEB.119 Flyttning av container och stenblock st kr kr kr BEB.119 Flyttning av container och stenblock st kr 640 kr kr BED.1432 Rivning av trappa st kr kr kr BED Rivning av belysningsstolpe st kr kr kr BED Rivning av belysningsstolpe st kr 960 kr kr BED.155 Rivning av stängsel,,staket od m kr 537 kr kr BED.159 Rivning av vägbom st kr kr kr CBB.113 Schakt för gångväg Fall B m kr kr kr CBB.113 Yt- och jordblock, 3-5 m3 st kr kr kr CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel m kr kr 0 kr CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma m3 0, kr kr 0 kr CBB.54 Jordschakt för mur, trappa m.m., Fall B m kr kr kr CBB.54 Yt- och jordblock, 1-3 m3 st kr kr 0 kr CBB.54 Schakt för fundament till ledräcke m kr kr 0 kr CBB.54 Schakt för fundament till ståltrappa m kr kr kr Fyllning kategori C med jord o krossmaterial, CEB.1123 Fall B m kr 958 kr kr CEB.12 Fyllning för vegetationsyta, Fall B m kr 0 kr CEB.422 Fyllning med grus för grundläggning av trappa, makadam m kr kr 0 kr CEC.22 Ledningsbädd för el- och telekabel m kr kr 0 kr CEC.32 Kringfyllning för el- och telekabel m kr kr 0 kr DBB.115 Materialskiljande lager av geotextil m kr kr kr DCB.213 Förstärkningslager, t=250 mm, Fall B m kr kr 0 kr DCB.313 Obundet bärlager, t=80 mm, Fall B m kr kr 0 kr DCC.4111 Slitlager av tät asfaltbetong, ABT 11 m kr kr 0 kr DCL.11 Växtbädd, typ 1 och 2 m kr kr 0 kr DCL.249 Jordbearbetning m kr kr 0 kr DDB.111 Sådd av gräs m kr 900 kr 0 kr

27 27 (49) Markarbeten: Mängdreglering LYFT 1 KONTRAKT Stockholms Hamnentreprenad Delfaktura 1 Tab. 2 a Henriksdalstrappan AB faktura Kod Text En het Mängd Ápris Belopp Utförd mängd Utfört Belopp DDD Färdigställandeskötsel st kr kr 0 kr DEF.33 Fundament för stolpe st kr kr 0 kr DEG.2 Räcke för gång och cykelväg m kr kr 0 kr DEG.321 Flätverksstängsel av taggtråd m kr kr 0 kr DEK.1 Parkmöbler, soffa Gripenberg st kr kr 0 kr DEK.1 Parkmöbler, soffa Brahella st kr kr 0 kr DEN.12.1 Kabelskydd av plaströr m kr kr 0 kr DEN.12.2 Kabelskydd av plaströr m kr kr 0 kr GBB.572 Trappa av blocksteg av natursten m kr kr 0 kr GBD.2 Konstruktion av stålelement, trappa st kr kr 0 kr PBY.5214 Ledningsrör av PE-rör st kr kr 0 kr SUMMA kr kr Lyftplan investeringsprojektet Henriksdalstrappan Tabell 2 b Lyft 1, okt 2010 Arbete Utfört i Bruttobelopp % Lyft 1 Mängdförteckning - mark Mängdförteckning - el Kontraktssumma/ Upphandling (max innestående medel 5 %) Summa upparbetat detta lyft Summa föregående lyft 0 Avgår innestående medel 10 % upp till 5 % Avgår tidigare fakturerat 0 Månadens faktura Summa upparbetat lyft 1 (mark) uppgår till kr enligt tabell 2 b. I detta exempel uppgår innestående medel till kr vilket avräknas kostnaden för den mängd som överenskommits enligt förfrågningsunderlaget enligt tabell 2 a. Beloppet som ska betalas för lyft 1 uppgår därmed till kr.

28 28 (49) Bilaga 3 Fritidsnämnden, verifikationer Tabell 3 Fritidsnämnden, verifikationer per investeringsprojekt Sammanfattning inv.projekt Sporthall västra Sicklaön. Beslut finns i KF M&B om kr för Sporthall västra Sicklaön. Aperto Arkitekter Byggkonsulter AB projekterade sporthallen, Byggentreprenör Sundström AB byggde sporthallen, extern projektledare anlitades från Bygganalys AB. Fastighetskontoret har under perioden haft två projektledare. Multiarenan på Sickla skola har upphandlats separat och bokförts på projektet. 1. Specifikation saknas i ekonomisystemet för alla fakturor från Byggentreprenör Sundström AB om uppmätningsrapport samt lyftplan i enlighet med upphandlingen AFD 622 Betalningsplan och AFD 624 Fakturering. Se Bilaga 2 Exempel på Uppmätningsrapport samt lyftplan. 2. Genomgående är fakturorna otillräckligt specificerade från leverantörer samt anlitade underentreprenader UE eller underentreprenader/ underentreprenader UE/UE om vad som har utförts och när, fel timpriser har fakturerats, specifikation saknas för utlägg, kostnader har fakturerats som ingår i ramavtal t.ex. resekostnader, ekonomiadministration. 3. UE eller UE/UE han anlitats av Bygganalys AB där ramavtal finns med leverantören eller med andra leverantörer, se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151 angående Aperto, Ramböll, WSP, K-konsult Elmiljö AB, VVS- Konstruktioner KB, Advokatfirman Foyen & C0, BK Beräkningsgskonsulter AB samt Nacka kommun. Bygganalys AB har lagt på ett påslag för UE om 10 %, enligt avtalet är påslaget 9 %. UE-påslag om 10 % har även skett på kommunens faktura. Dubbelfakturering har skett för UE BK Beräkningsgskonsulter AB, Se faktura och från Bygganalys AB. Den omfattande hanteringen av UE eller UE/UE där ramavtal finns, innebär en högre kostnad för kommunen. Grund torde finnas för att återkräva mellanskillnaden. 4. Ramavtalet med Aperto Arkitekter Byggkonsulter AB har förlängts tre år längre än tillåtet, förlängningen är inte diarieförd. Ramavtal finns med relevanta konsulter sedan , se Bilaga 4 Tilldelningsbeslut KFKS 2006/151. Aperto Arkitekter Byggkonsulter AB har anlitat UE där ramavtal finns. Se KFKS 2008/331 angående Brandgruppen. Timpriser överensstämmer inte med anbud. 5. Ramavtal upphandlat av fastighetskontoret finns med Brandgruppen i Sverige AB, KFKS 2008/331. På e-avrop finns inte prislistan, däremot finns prislistan i ÄDIT. Denna prislista har dels ett högre timpris, 790kr dels flera timpriser 750kr o 510kr, än vad anbudet samt utvärderingen omfattade. Det måste gå att särskilja i en prislista de varor och tjänster som har utvärderats och därmed ingår i upphandlingen och varor och tjänster som inte ingår i upphandlingen. Fakturerade timpriser överensstämmer inte med anbud. Hanteringen synes vara felaktig. 6. Ordförandebeslut finns om multiarena, skäl till brådskan framgår inte av beslutet, vilket det ska göra. Skälen för direktupphandling av multiarena för Sickla skola framgår inte på ett korrekt sätt, inte minst för att redovisa att det funnits tillåtna skäl för att enligt LOU göra en direktupphandling ((LOU 15 kap. 3 ). Vid beställningen av multiarenan angavs att fakturan skulle märkas med Konstgräs Stavsborgs bollplan. Ansvarig direktör bör utreda vidare varför och om det är ett förekommande beteende. 7. En bokföringsorder, kr, är felbokförd, den avser Saltsjöbadens IP utredn rasrisk och måste bokföras på rätt konto, hänvisning saknas dessutom till ursprungsverifikation. Underlag saknas som verifierar en bokföringsorder om kr.

29 29 (49) Byggentreprenör Sundström AB: Upphandling, utvärdering och avtal finns. Specifikationer saknas i ekonomisystemet för alla fakturor i enlighet med upphandlingen. Se Bilaga 2 Exempel på Uppmätningsrapport samt lyftplan /Administrativa föreskrifter AFD 622 Betalningsplan och AFD.624 Fakturering. När fakturan ställs ut ska prestationen vara utförd och fakturan ska innehålla uppgift om vad som har levererats och när leverans har skett. Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 101 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 1. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation och lyftplan i enlighet med upphandlingen/ Administrativa föreskrifter AFD 622 Betalningsplan och AFD.624 Fakturering. När fakturan ställs ut ska prestationen vara utförd och fakturan ska innehålla uppgift om vad som har levererats och när leverans har skett. se Bilaga 2 Exempel på Uppmätningsrapport och Lyftplan för Henriksdalstrappan. 102 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 2. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation och lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 103 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 3. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation och lyftplan i enlighet med upphandlingen/ Administrativa föreskrifter AFD 622 Betalningsplan och AFD.624 Fakturering. Bokfördes som tvistig faktura och betalades tillsammans med faktura Byggentreprenör Sundström AB Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 3. Kredit faktura 1572 Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 105 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 4. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 106 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 5. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 107 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 6. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan.

30 30 (49) Leverantör Område Fakturadatunummer Faktura- Summa netto Brister kr 108 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 7. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 109 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 8. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 110 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 9. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 111 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 10. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 112 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 11. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 113 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 12. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan. 114 Byggentreprenör Sundström Sporthall västra Sicklaön Aconto nr 13. Se nedan. AB Specifikation saknas om prestation samt lyftplan/administrativa föreskrifter AFC.62 Betalning, AFC.622 Betalningsplan.

31 31 (49) 115 Sickla multiarena: Leverantör Jonathan Kronstrand Enterprise AB, fakturanummer 556, 599, 619, 622: Den totala utgiften uppgår till kr, inklusive kr tilläggsbeställningar exkl. arkitektkostnad. 1. Ordförandebeslut fattades att anta offert för mobil multiarena på Sickla skola FRN 2007/67 om kr som ersättning under den tid som bygget av den nya gymnastikanpassade hallen pågick. Ordförandebeslutet anmäldes till nästa möte i FRN den 17 juni Skäl till brådskan framgår inte. Enligt offerten kunde multiarenan monteras på ett par dagar v. 32 i tid före skolstart och leverantören kunde montera både tidigare och senare än erbjudet datum. Vid ordförandebeslut måste det stå vad som gör att det inte går att vänta och låta nämnden fatta beslut i ärendet. 2. Cedervall Arkitekter sände offertförfrågan till Jonathan Kronstrand Enterprise AB. En arkitektfirma hade ritat förslaget till lösning. Åsa Engwall direktör Park, Idrott & Fritid förklarar i efterhand att upphandling inte gjordes därför att Problemet är att ingen leverantör har en identisk arena och i detta fall hade vi en testpilot uppställd i Älta och elevrådet på Sickla skola ansåg att denna var bra och att denna har ca 50 % lägre inköpskostnad vid denna tidpunkt.. Skälen för direktupphandlingen av multiarena för Sickla skola framgår inte på ett korrekt sätt, inte minst för att redovisa att det funnits skäl för att enligt LOU göra en direktupphandling (LOU 15 kap. 3 ). 3. Beställningen skrevs på av fritidsnämndens ordförande och på beställningen angavs fakturan skulle märkas med Konstgräs Stavsborgs bollplan. Ansvarig direktör bör utreda vidare varför och om det är ett förekommande beteende.

Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team

Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team 2012-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/340-007 Kommunstyrelsen Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Inköp inom kommunstyrelsens ansvarsområde Rapport från internrevisionen

Inköp inom kommunstyrelsens ansvarsområde Rapport från internrevisionen 2014-09-10 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/340-007 Kommunstyrelsen Inköp inom kommunstyrelsens ansvarsområde Rapport från internrevisionen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141110 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 .

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 . Revisionsrapport Gnesta kommun Ink: 2014-12- 10 Dnr För handläggning.. Sofia Nylund Intern kontroll avseende inköp från externa leverantörer inom kultur- och,f nestå kommun pwc Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI - OCH LOKALAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-19 ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST OMFATTNING OCH DEFINITION I Regler för ekonomisk

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge 2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer