KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 12mars 2014

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Sim du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den12mars 2014 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Fastställande av dagordning 3. Information om projektet 8 fjordar Nielas Åberg 4. Motion från Cecilia Sandberg (S) angående att använda metoderna medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser Dnr KS 2013/ Markanvisningsavtal gällande del av fasligheterna Kapelle l :92 och 1:63 Dnr KS 2014/ Granskning av sponsring i Uddevalla kommun (revisionsrapport) Dnr KS 2013/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2013 Dnr KS 2013/00452 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 8. Utökad rom för konstnärlig utsmyckning av Kungstorget Dnr KS 2014/ Förvärv av fastigheten Sörvlk l :36 Dnr KS 2014/00068 l O. Beslämmelser för hälsa och arbetsmiljö i Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00024

4 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 11. Val av ersättare i miljö och stadsbyggnadsnämnden efter Kujtim Bahliri (S) Dnr KS 20 14/ Val av nämndeman i Uddevalla domsaga efter Robin Sarli (KD) Dnr KS 2014/ Val av ledamot i beredningen för integration och demokratifrågor efter Robin Sarli (KO) D nr KS 20 14/ Anmälningsärenden D nr KS 2014/0000 l 15. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till Annika Thorström tel eller Anna-Lena Lundin te! eller e-post

5 Protokoll Kommunstyrelsen Motion från Cecilia Sandberg (S) angående att använda metoderna medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser (KS/2013:361) Sammanfattning Cecilia Sandberg (S) inkom med en motion om att systematisera medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser. Kommunledningskontoret arbetar med att ta fram ett sytematiskt arbetssätt med medborgardialog som en del i styrningen, där en del är att varje nämnd ansvarar för att utse områden som är lämpliga för medborgardialog. Förslag på systematiskt arbetssätt med medborgardialog som en del i styrningen kommer presenteras för kommunfullmäktige under våren. Som ett led i att systematisera medborgardialog som en del i styrningen föreslår tekniska kontoret att involvera barn och unga vid utformning av nya lekplatser. Metoden medborgarbudget har prövats av tekniska kontoret inom ramen för EDprojektet Engagera Mera vid utformning av en ny lekplats i Lane-FagerhulL Tekniska nämnden har som svar på motionen beslutat att ställa sig positiva till att använda medborgardialog genom metoden medborgarbudget vid kommande lekplatsupprustningar. Utifrån ett områdesperspektiv och att lekplatsen också får en rimlig storlek (ej för liten) har tekniska nämnden utsett följande objekt i den tidigare antagna lekplatsutredningen som lämpliga för en medborgardialog:lyckorna (Svinhuskullen), Bogstorp (Stationsvägen), Fasseröd (Medgränd), Äsperöd (placering ännu inte bestämd). Lekplatserna är planerade att byggas under perioden El ving Andersson (C) och Cecilia Sandberg (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Motion inkommen Yrkanden El ving Andersson (C): att ändra ordet bifallen till besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Protokoll Kommunstyrelsen forts. 33 Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot El ving Anderssons (C) yrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med yrkandet. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ovan anse motionen besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2013/00361 Handläggare Demokratiutvecklare Cornelia Kirpensteijn Telefon se Motion från Cecilia Sandberg (S) angående att använda metoderna medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser Sammanfattning Cecilia Sandberg (S) inkom med en motion om att systematisera medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser. Kommunledningskontoret arbetar med att ta fram ett sytematiskt arbetssätt med medborgardialog som en del i styrningen, där en del är att varje nämnd ansvarar för att utse områden som är lämpliga för medborgardialog. Förslag på systematiskt arbetssätt med medborgardialog som en del i styrningen kommer presenteras för kommunfullmäktige under våren. Som ett led i att systematisera medborgardialog som en del i styrningen föreslår tekniska kontoret att involvera barn och unga vid utformning av nya lekplatser. Metoden medborgarbudget har prövats av tekniska kontoret inom ramen för EDprojektet Engagera Mera vid utformning av en ny lekplats i Lane-Fagerhult Tekniska nämnden har som svar på motionen beslutat att ställa sig positiva till att använda medborgardialog genom metoden medborgarbudget vid kommande lekplatsupprustningar. Utifrån ett områdesperspektiv och att lekplatsen också får en rimlig storlek (ej för liten) har tekniska nämnden utsett följande objekt i den tidigare antagna lekplatsutredningen som lämpliga för en medborgardialog:lyckorna (Svinhuskullen), Hagstorp (Stationsvägen), Passeröd (Medgränd), Äsperöd (placering ännu inte bestämd). Lekplatserna är planerade att byggas under perioden Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Motion från Cecilia Sandberg (S) angående att använda metoderna medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av l ep latser O Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till ovan anse motionen bifallen

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2013/00361 Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret arbetar med att ta fram ett sytematiskt arbetssätt med medborgardialog som en del i styrningen, där en del är att varje nämnd ansvarar för att utse områden som är lämpliga för medborgardialog. Förslag på systematiskt arbetssätt med medborgardialog som en del i styrningen kommer presenteras för kommunfullmäktige under våren. Som ett led i att systematisera medborgardialog som en del i styrningen föreslår tekniska kontoret att involvera barn och unga vid utformning av nya lekplatser. Tekniska nämnden har som svar på motionen beslutat att ställa sig positiva till att använda medborgardialog genom metoden medborgarbudget vid kommande lekplatsupprustningar. Utifrån ett områdesperspektiv och att lekplatsen också får en rimlig storlek (ej för liten) har tekniska nämnden utsett följande objekt i den tidigare antagna lekplatsutredningen som lämpliga för en medborgardialog:lyckoma (Svinhuskullen), Bogstorp (Stationsvägen), Passeröd (Medgränd), Äsperöd (placering ännu inte bestämd). Lekplatserna är planerade att byggas under perioden När Uddevalla kommun arbetar med att involvera medborgama i beslutsprocessen utgår kommunen från delaktighetstrappan. Delaktighetstrappan är indelad i fyra steg och anger graden av inflytande som tilldelas medborgarna: information, tycka, göra och bestämma. Tekniska kontoret föreslår att de barn och unga som bjuds in i medborgardialogen erbjuds vara med att bestämma hur den nya lekplatsen ska se ut. Metoden som föreslås användas vid medborgardialogen är medborgarbudget Ett exempel på användande av metoden är att olika förslag tas fram som barnen sedan får rösta om, likt den metod som användes i stadsparken i Borås 2012 och som tekniska kontoret har erfarenhet av i projektet Lane-Fagerhult När det är lämpligt ur upphandlingssynpunkt, resursåtgång och om det anses skapa ett nödvändigt mervärde för delaktighet och engagemang kan man också låta barnen vara med även vid ett tidigare skede och lämna förslag på lekredskap de önskar till lekplatsen. l?!iv Peter Larsso~-- - F örvaltningschef omelia Kirpensteijn Demokratiutvecklare Expediera till Cecilia Sandberg (S) Tekniska nämnden

9 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2013/00352 Motion från Cecilia Sandberg (S) angående att använda metoderna medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser Sammanfattning Nuläge och förutsättningar Precis som Cecilia Sandberg beskriver i sin motion tror vi att fler är rädda om sin lekplats om barnen själva rar vara med att bestämma hur den ska se ut. Inte minst är det ett viktigt och konkret arbete i att vårda och utveckla demokratiska processer i kommunen med fokus på barn och unga. Vid tillfället då beslutet om lekplatsutredningen togs hade principer för medborgardialog ännu inte tagit form och därför finns heller inte något tidigare direktiv att driva medborgardialog kring upprustning av lekplatserna. I och med att tekniska kontoret- parkenheten har provat metoder för medborgardialog inför den nya lekplatsen i Lane Fagerhult finns nu erfarenhet och därför bättre forutsättningar till att hitta rätt nivå på dialog och inflytandet i kommande lekplatsprojekt Tid-och resurssåtgång för det nya arbetssättet med medborgardialog är betydande och innebär ökad tid för ledning av projekten inom parkenheten. Resultatet från dialogerna ligger till grund för upphandling och detta måste också beaktas för att klara av upprustningarna i den takt som är planerad. Förslag till fortsatt dialog vid upprustning av lekplatser Tekniska kontoret ser positivt på att fortsätta dialogen inför kommande lekplatsupprustningar och planering pågår inom Gatu-/Parkavdelningen för att kunna hantera processen i organisationen. Utifrån ett områdesperspektiv och att lekplatsen också får en rimlig storlek (ej för liten) är följande objekt i planen lämpliga för en medborgardialog: Lyckorna, Svinhuskullen Hogstorp, stationsvägen Fasseröd, Medgränd Äsperöd (placering ännu inte bestämd) Lekplatserna är planerade att byggas under perioden Justerandes signatur U t drags bestyrkande

10 Protokollsutdrag Tekniska nämnden Forts. 17 Förslag till inflytandegrad Delaktighetstrappan är indelad i fyra steg och anger graden av inflytande: veta (information), tycka, göra och bestämma. Vi föreslår att de barn som bjuds in i medborgardialogen får vara med att bestämma hur den nya lekplatsen ska se ut. Ett exempel på metod är att olika förslag tas fram som barnen sedan får rösta om, likt den metod som användes för stadsparken i Borås 2012 och som vi själva har erfarenhet av i projektet Lane-Fagerhult Omröstningen kan ske via vår hemsida ochfeller vid en gemensam träff. Fler metoder, exempelvis medborgarbudget, kan ingå i processen om det är lämpligt ur upphandlingssynpunkt, resursåtgång och anses vara nödvändigt för delaktighet och engagemang. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Delaktighetstrappan Beslut Tekniska nämnden beslutar att anta tekniska kontorets tjänsteskrivelse med förslag till fortsatt medborgardialog vid upprustning av lekplatser som nämndens svar på motionen Vid protokollet Eva Thol-Nordfelt Justerat Zeidi Ström Carl-Johan Semestrand Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Eva Thol-Nordfeldt Expedierat Tekniska kontoret KF Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

11 Delaktighetstrappan D nr TN/2013:352

12 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret l (2) Dnr TN/2013:352 Handläggare Utvecklare Paula Nyman Telefon Svar på motion om att använda metoderna medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser. Nuläge och förutsättningar Precis som Cecilia Sandberg beskriver i sin motion tror vi att fler är rädda om sin lekplats om barnen själva får vara med att bestämma hur den ska se ut. Inte minst är det ett viktigt och konkret arbete i att vårda och utveckla demokratiska processer i kommunen med fokus på barn och unga. Vid tillfället då beslutet om lekplatsutredningen togs hade principer för medborgardialog ännu inte tagit form och därför finns heller inte något tidigare direktiv att driva medborgardialog kring upprustning av lekplatserna. I och med att tekniska kontoret, parkenheten har provat metoder för medborgardialog och medborgarbudget inför den nya lekplatsen i Lane Fagerhult finns nu erfarenhet och därför bättre förutsättningar till att hitta rätt nivå på dialog och inflytandet i kommande lekplatsprojekt Förslag till systematisering Enligt föreslagna principer för att systematisera medborgardialogen väljs objekt från den antagna lekplatsutredningen utifrån vad som kan ge en meningsfull dialog ur ett områdesperspektiv och där lekplatsen också får en rimlig storlek: Lyckorna, Svinhuskullen Hogstorp, stationsvägen Fasseröd, Medgränd Äsperöd (placering ännu inte bestämd) Lekplatserna är planerade att byggas under perioden

13 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret 2 (2) Dnr TN/2013:352 Förslag till inflytandegrad Delaktighetstrappan är indelad i fyra steg och anger graden av inflytande: information, tycka, göra och bestämma. Vi föreslår att de barn som bjuds in i medborgardialogen erbjuds vara med att bestämma hur den nya lekplatsen ska se ut. Ett exempel på metod som kan användas för den beslutande omröstningen är att olika förslag tas fram som barnen sedan får rösta om, likt den metod som användes i stadsparken i Borås 2012 och som vi själva har erfarenhet av i projektet Lane-Fagerhult Fler metoder kan ingå i processen om det är lämpligt ur upphandlingssynpunkt, resursåtgång och om det anses skapa ett nödvändigt mervärde för delaktighet och engagemang. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att anta förslaget som nämndens svar på motionen samt att ge tekniska kontoret i uppdrag att inkludera medborgardialog i planeringen inför de nya lekplatserna på Lyckorna, Hogstorp, Passeröd och Äsperöd. Patrik Petre Teknisk chef PaulaNyman Utvecklare Expediera till Kommunfullmäktige

14 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (l) Motion från Cecilia Sandberg (S) angående att använda metoderna medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser (KS/2013:361) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Tekniska nämnden Utdragsbestyrkande

15 UDDEVI\UJ\ ~~01\~fviUN Kornr1 1 1 ~n:j, l- '~;en Ko;nrT;lj',,j', u ' ' ' '.-. itoret Motion om att använda metoderna medborgardialog och medborgarbudget vid upprustning av lekplatser. Lekplatser som upprustas engagerar barn som vuxna. Vid ex. upprustningen av Opalens lekplats på Fasseröd skedde ingen dialog med områdesföreningen och barnen i området. Denna lekplats upprustades med nya lekredskap. För att lekplatser ska bli så bra som möjligt för barnen som ska använda den vill vi att barnen själva ska få vara med och utforma lekplatsen inom den ekonomiska ram som är bestämd. Det leder troligen till större ansvarstagande för lekplatsen och till en känsla av delaktighet. Denna delaktighet kommer förhoppningsvis ge uttryck för en vilja att även senare i livet vara med och fatta beslut i samhället och få en tro på det demokratiska systemet. l Lane Fagerhult har barn varit med och tagit fram förslag på utrustning och i Borås har 1 O 000 barn haft rätt att rösta på förslag till ny lekplats. Av de röstberättigade barnen var det 8000 som använde sin rösträtt. Vi tar inte ställning till exakt hur omröstning ska gå till eller hur många barn som ska få rösträtt. De praktiska detaljerna vill vi inte detaljstyra. Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta Att det i samband med upprustningen av lekplatser sker en medborgardialog och/eller medborgardialog där barn är röstberättigade, samt att kommunen tar hänsyn till barnens önskemål. Cecilia Sandberg Socialdemokraterna

16 Protokoll Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal gällande del av fastigheterna Kapell e 1:92 och 1:63 (KS/2014:42) Sammanfattning Detaljplanen för Kapell e l :92 m. fl. vann laga kraft!991-1 O-Il och syftar till att uppföra bostäder för flerbostadshus på del av fastigheterna Kapell e l :92 och l :63. Inom exploateringsområdet kommer det att uppföras ca 20 lägenheter i varierande storlekar. Ett markanvisningsavtal har tagits fram mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening. I detta regleras bland annat vilka rättigheter och skyldigheter parterna har samt vem som ska stå för vilka kostnader. tekniska nämnden beslutade den 23 januari 2014 att föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat markanvisningsavtal Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll2014-0l Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk forening. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening avseende exploatering av flerbostadshus för del av fastigheterna Kappelle l :92 och l :63. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (1) Dnr KS 2014/00042 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon annica. se Markanvisningsavtal gällande del av fastigheterna Kapelle 1:92 och 1:63 Sammanfattning Detaljplanen får Kapell e l :92 m. fl. vann laga kraft och dyftar till att uppfåra bostäder får flerbostadshus på del av fastigheterna Kapell e l :92 och l :63. Inom exploateringsområdet kommer det att uppfåras ca 20 lägenheter i varierande storlekar. Ett markanvisningsavtal har tagits fram mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening. I detta regleras bland annat vilka rättigheter och skyldigheter partema har samt vem som ska stå får vilka kostnader. tekniska nämnden beslutade den 23 januari 2014 att föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat markanvisningsavtal. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk fårening avseende exploatering av flerbostadshus får del av fastigheterna Kappelle l :92 och l :63. - ~ _/ j;t;:( ---- Peter Larsson Förvaltningschef. ~~/~ Anni~~ Förvaltningssekreterare Expediera till

18 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2013/00457 Markanvisningsavtal för Kapelle 1:92 m fl. SammanfaHning Detaljplanen för "Kapelle l :92 m fl" vann laga kraft och syftar till att uppföra bostäder för flerbostadshus på del av fastigheterna Kapelle l :92 och l :63. Inom exploateringsområdet kommer det att uppföras ca: 20 stycken lägenheter i varierande storlekar. Detaljplanen medger en exploateringsgrad på BTA. Exploateringen tar i anspråk halva den parkering som idag används av besökare till Emaus. Kommunen har därför ansökt om, och fått dispens om att anlägga en ny parkering inom Emaus naturreservat, på samma sida och närmare Emaus. Detta är en kostnad som uppkommer tillföljd av exploateringen. Ett markanvisningsavtal har tagits fram mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen ekonomisk förening. I detta regleras bland annat vilka rättigheter och skyldigheter partema har samt vem som ska stå för vilka kostnader. Bland annat ska Uddevalla kommun utföra och bekosta röjning av sly samt nedtagning av träd i området. Riksbyggen bekostar, utför samt står för framtida drift av vägar, parkeringar samt område betecknat med "bollplan" inom kvartersmark Inom exploateringsområdet finns det även befintliga dagvattenledningar, om den tänkta bebyggelsen kräver att ledningarna flyttas, utförs och bekostas detta av exploatören. Exploateringen innebär även att V A, el, tele mm ska dras fram till området. Exploatören står för alla kostnader i samband med detta. Överenskommen köpeskilling är kronor. Beslutsunderlag Markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening. Tjänsteskrivelse daterad Detaljplan, Markerad detaljplan överlåtet område samt Illustrationskarta. Beslut Tekniska nämnden beslutar att med egen tillstyrkan föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening avseende exploatering av flerbostadshus för del av fastigheterna Kapelle l :92 och l :63. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 Protokollsutdrag Tekniska nämnden Forts. 12 Vid protokollet Eva Thol-Nordfelt Justerat Zeidi Ström Carl-Johan Semestrand Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Eva Thol-Nordfeldt Expedierat Tekniska kontoret KF Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret l (3) Dnr TN/2013:457. Handläggare Petter Larsson Telefon Markanvisningsavtal, del av fastigheterna Kapelle 1:92 och 1:63. Sammanfattning Detaljplanen för "Kapelle 1:92 m fl" vann laga kraft och syftar till att uppföra bostäder för flerbostadshus på del av fastigheterna Kapell e l :92 och l :63. Inom exploateringsområdet kommer det att uppföras ca: 20 stycken lägenheter i varierande storlekar. Detaljplanen medger en exploateringsgrad på BT A. Exploateringen tar i anspråk halva den parkering som idag används av besökare till Emaus. Kommunen har därför ansökt om, och fått dispens om att anlägga en ny parkering inom Emaus naturreservat, på samma sida och närmare Emaus. Detta är en kostnad som uppkommer tillföljd av exploateringen. Ett markanvisningsavtal har tagits fram mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen ekonomisk förening. I detta regleras bland annat vilka rättigheter och skyldigheter partema har samt vem som ska stå för vilka kostnader. Bland annat ska Uddevalla kommun utföra och bekosta röjning av sly samt nedtagning av träd i området. Riksbyggen bekostar, utför samt står för framtida drift av vägar, parkeringar samt område betecknat med "bollplan" inom kvartersmark Inom exploateringsområdet finns det även befintliga dagvattenledningar, om den tänkta bebyggelsen kräver att ledningarna flyttas, utförs och bekostas detta av exploatören. Exploateringen innebär även att V A, el, tele mm ska dras fram till området. Exploatören står för alla kostnader i samband med detta. Överenskommen köpeskilling är kronor.

21 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret 2 (3) Dnr TN/2013:457 Beslutsunderlag Markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening. Tjänsteskrivelse daterad Detaljplan, Markerad detaljplan överlåtet område samt Illustrationskarta. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att med egen tillstyrkan föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening avseende exploatering av flerbostadshus för del av fastigheterna Kapelle l :92 och l :63. Ärendebeskrivning Detaljplanen för "Kapell e l :92 m fl" vann laga kraft och syftar till att uppföra bostäder för flerbostadshus på del av fastigheterna Kapelle 1:92 och 1:63. Inom exploateringsområdet kommer det att uppföras ca: 20 stycken lägenheter i varierande storlekar. Detaljplanen medger en exploateringsgrad på BT A. Exploateringen tar i anspråk halva den parkering som idag används av besökare till Emaus. Kommunen har därför ansökt om, och fått dispens om att anlägga en ny parkering inom Emaus naturreservat, på samma sida och närmare Emaus. Detta är en kostnad som uppkommer tillföljd av exploateringen. Ett markanvisningsavtal har tagits fram mellan Uddevalla kommun och Riksbyggen ekonomisk förening. I detta regleras bland annat vilka rättigheter och skyldigheter partema har samt vem som ska stå för vilka kostnader. I dagsläget finns det mycket träd och sly i anslutning till den tänkta bebyggelsen. Området kommer att röjas från sly och en stor del av träden kommer att tas ned. Detta kommer att utföras och bekostas av kommunen. Inom exploateringsområdet finns det även befintliga dagvattenledningar, om den tänkta bebyggelsen kräver att ledningarna flyttas, utförs och bekostas detta av exploatören.

22 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret 3 (3) Dnr TN/2013:457 Genom exploateringsområdet skall en gång och cykelväg anläggas som ska vara tillgänglig för allmänheten. Denna väg ska hålla en sådan standard att utryckningsfordon och andra tunga fordon kan ta sig fram på vägen. Inom området finns det en yta som är planlagd som "bollplan", denna yta iordningställs av exploatören. En framtida förening kommer att stå för driften av denna. Exploateringen innebär även att V A, el, tele mm ska dras fram till området. Exploatören står för alla kostnader i samband med detta. Överenskommen köpeskilling är kronor. I avtalet förbinder sig exploatören att inom nio månader från undertecknande av detta avtal till Miljö och stadsbyggnad inge kompletta handlingar för ansökan om bygglov för minst 3 stycken flerbostadshus. Skulle handlingama inte inkomma inom avtalad tid, äger Kommunen rätt att häva köpet och behålla 50 % av handpenningen som ersättning för sina kostnader. Från det att bygglov meddelats ska exploatören inom tolv månader byggstarta exploateringen av minst 3 stycken flerbostadshus enligt beviljat bygglov. Om exploatören inte byggstartar inom denna tid äger kommun rätt att häva köpet och behålla 50 % av handpenningen som ersättning för sina kostnader. Patrik Petre Teknisk chef Petter Larsson Mark och exploateringsingenjör Expediera till Tekniska kontoret KF

23 Dnr TN/ 1(7) MARKANVISNINGSAVTAL Följande avtal om försäljning och exploatering av del av fastigheterna Kapell e 1 :63 och 1 :92, Kapell e Uddevalla kommun har träffats mellan kommun och exploatör. 1. Parter Riksbyggen, ekonomisk förening (org. nr ) Stockholm, nedan kallad Exploatören. Uddevalla kommun (org. nr ) Uddevalla, nedan kallad Kommunen. 2. Detaljplan Detaljplan för "Kapelle 1:92 m fl.", lagakraftvunnen , nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en etablering av bostadslägenheter i flerfamiljshus. Till Detaljplanen hör Fastighetsförteckning, plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och genomförande beskrivning, Illustrationskartor och samrådsredogörelse. Till Detaljplanen hör bland andra följande utredningar Radonutredning utförd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, Geoteknisk utredning, upprättad av Viak under november och december månad år Exploatören har tagit del av samtliga till Detaljplanen hörande dokument. Utdrag ur Detaljplanen i form av plankarta med bestämmelser, bilaga Avtalets syfte Detta markanvisningsavtal träffas i syfte att reglera Exploatörens och Kommunens ansvar för åtgärder och kostnader samt markförvärv vid genomförande av Detaljplanen. 4. Exploateringsområde Exploateringsområdet omfattar kvartersmark enligt Detaljplanens redovisning, bilaga 2.

24 Dnr TN/ 2(7) Giltighet Detta markanvisningsavtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns genom beslut av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun senast , vilket vinner laga kraft. Marköverlåtelse Kommunen överlåter del av fastigheterna Kapelle 1 :92 och 1 :63, markerat med svart skaffering på bilaga 2, genom avstyckning till Exploatören, för en köpeskilling om (tvåmiljonerfyrahundratusen) KRONOR. Handpenning om (tvåhundratusen) kronor erläggs senast 2 veckor efter att kommunfullmäktige godkänt detta avtal enligt punkt kronor Aterstående del av köpeskilling, (tvåmiljonertvåhundratusen) kronor erläggs 3 veckor efter det att lantmäteriförrättningen avslutas kronor Om betalning ej sker på överenskommen tid skall dröjsmålsränta utges enligt 6 räntelagen på obetalt belopp tills betalning sker. Avstyckning av fastigheterna ska i huvudsak ske i enlighet med bilaga 2. Det överlåtna områdets areal fastställs slutgiltigt i samband med kommande lantmäteriförrättning. Parterna är skyldiga att utan särskild ersättning acceptera den jämkning av gränserna för överlåtet område som Lantmäterimyndigheten kan bedöma erforderlig. Exploatören har rätt att påbörja de arbeten som krävs för att uppfylla kraven i punkt 9 när detta avtal godkänts genom beslut av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun, vilket vunnit laga kraft, samt att handpenning erlagts i enlighet med denna punkt. styckningslotten säljs fri från inteckningar. Fastigheten Uddevalla Kapelle 1 :63 belastas av 2 stycken inskrivna avtalsrättigheter, ett för parkering och ett för kraftledning, se bilaga 4. styckningslotten kommer inte att belastas av någon av dessa inskrivna rättigheter. Fastigheten Uddevalla Kapelle 1.92 belastas inte av några inskrivna rättigheter. 7. Köpebrev När fastighetsbildningen avslutats och ersättningen är till fullo erlagd enligt punkt 6, samt skyldigheter enligt punkt 9 fullgjorts, ska köpebrev upprättas. Lagfart får endast sökas på köpebrevet.

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering 2014-06-27 klockan 09.00 Sammanträdet

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) ,,~~~ ~ Hiissleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer