Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp) Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) Raymond Asp (s) Jonas Erlandsson (s) Magnus Gabrielsson (s) , Johanna KlangGustafsson (s) Diana Bergenskans (s) , Övriga deltagande Utses att justera Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Victoria Schön-Månsson, ekonomiansvarig Peter Siilak, tekniskchef Stihna Johansson-Ewertsson (c) ersättare Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justeringens plats och tid. Kommunhuset dagen den 23 juni kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anders Ivansson Ordförande... Ewa Engdahl (c) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Anders Ivansson

2 Kommunstyrelsen (53) KS 161 DNR: KU Godkännande av föredragningslistan Ärende 27, utomplansvägar utgår. Kjell Front frågar om det kommer 50 poliser till länet, varför kommer inga till Högsby, hur agerar Högsby kommun? Magnus Gabrielsson vill att e-posten flyttas utanför Bubblan på grund av att det är för många inloggningar. Frågan ställs också vad i e-posten som är offentlig handling? Kommunstyrelsens beslut Godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna

3 Kommunstyrelsen (53) KS 162 DNR: KU Hantering av information till politiken För att ge politiken en kontinuerlig information om vad som händer inom vissa områden så kommer nyhetsbrev och inbjudningar att läggas ut på intranätet Bubblan löpande. För närvarande läggs följande ut: SKL:s veckobrev SKL:s nyhetsbrev demokrati SKL:s Nyhetsbrev IT Håkan Brynielssons veckobrev från Regionförbundet i Kalmar län Småkoms nyhetsbrev Uthållig kommuns nyhetsbrev Utöver dessa så kommer även inbjudningar till kurser och konferenser att läggas ut löpande. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att ovanstående information till politiken görs via kommunens intranät att även kurser och konferenser delges kommunstyrelsen via intranätet att informera kommunstyrelsen när information från nytillkomna organisationer/företag etc läggs ut på Intranätet

4 Kommunstyrelsen (53) KS 163 DNR: KF Budgetuppföljning 2009 Högsby kommuns resultatprognos för 2009 visar på ett underskott på 6,1 mkr. Avvikelsen mot budget uppgår till totalt -7,2 mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående månads prognos med 1,0 mkr. De mest betydande differenserna mot budget beror på tidigare nedreviderade skatteunderlagsprognoser som innebär ett underskott när det gäller skatteintäkter på 6,8 mkr. Utöver detta beräknas kostnaderna för försörjningsstöd att öka kraftigt samt nya ärenden som tillkommit inom IFO gör att ett stort underskott befaras inom Sociala utskottet. Prognostiserat utfall för 2009 på driftbudgeten för verksamheterna uppgår till -8,6 mkr vilket är en försämring med en dryg miljon jämfört med föregående månads prognos. Underskottet beror till stora delar på de ofördelade sparbetingen som beslutades av KF i november 2008 samt ökade kostnader inom de sociala verksamheterna. Högsby kommuns finansbudget 2009 visar ett överskott på 1,4 mkr, vilket är en förbättring sedan föregående månads prognos med 2,2 mkr. Förbättringen beror på ytterligare finansiella intäkter avseende KLP-placeringar samt lägre premier för avtalsgruppförsäkring. Tidigare nedrevideringar av skatteunderlagsprognoser gör att skatteintäkterna beräknas ge ett underskott på 6,8 mkr medan statsbidragen ger ett mindre överskott. De finansiella posterna beräknas ge 3,4 mkr i överskott på grund av lägre räntekostnader samt högre avkastning på KLP-placeringarna Arbetsgivaravgifterna som sjunkit med 1 % fr.o.m. årsskiftet ger ett överskott på 1,5 mkr och lägre premier för avtalsgruppförsäkringen beräknas ge ett överskott på 1,2 mkr. Budgeterad kostnad för infrastruktur ger 250 tkr i överskott. Vid försäljning av en av Högsby kommuns fastigheter gör kommunen en realisationsförlust på 0,5 mkr. Kommunstyrelsen beslutar att kalla till extra möte med kommunledningsutskott och socialutskott med anledning av den försämrade ekonomiska prognosen för socialutskottets verksamhet samt att lägga rapporten till handlingarna Reviderad budgetuppföljning maj 09.pdf

5 Kommunstyrelsen (53) KS 164 DNR: KU Redovisning av effekterna av åtgärdspaketet Hittills har inte samtliga beslutade besparingsåtgärder fått ekonomiska effekter. Totalt för kommunen beräknas summan av de beslutade åtgärderna att uppfyllas under Detta på grund av de varsel inom SU som tidigarelagts till 1 oktober Denna åtgärd väger upp de effekter som inte kommer att kunna genomföras fullt ut. För ytterligare information, se sammanställning för respektive utskott. _ Kommunstyrelsens beslutade att presentera en ekonomisk redovisning över scanningsverksamheten vid kommunstyrelsen den 15 juni. att redovisa och föreslå åtgärder för att uppnå TU:s besparing avseende grönytor vid kommunstyrelsen den 15 juni. _ Redovisning för att uppnå TU:s besparing avseende grönytor 1 pensionsavgång 1/ återbesätts ej. Inga sommarvikarier tas in i år. Blommor till föreningar dras in. För övrigt följer vi tekniska utskottets beslut att minimera skötseln av grönområden till enbart fastighetsnära delar. Halvera antalet lekplatser. Ingen utsättning av sommarblommor kommer att göras. Förvaltningens bedömning är att sparkravet på : - kommer att uppnås med dessa åtgärder under förutsättning att vi får ett normalår väderleksmässigt. Kommunstyrelsens beslut att utreda kostnader samt finansiering av scanningverksamheten till kommunledningsutskottets extra sammanträde att lägga rapporten till handlingarna

6 Kommunstyrelsen (53) KS 164 DNR: KU Uppföljning KLU.pdf Uppföljning TU.pdf Uppföljning SU.pdf

7 Kommunstyrelsen (53) KS 165 DNR: KU Redovisning av utfallet av inköps- och anställningsstoppet Kommunstyrelsen beslutade att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att redovisa, på Kommunstyrelsen den 15 juni, om nuvarande hantering av korttidsfrånvaron skiljer sig från tidigare rutiner vad gäller tillsättning Kommunstyrelsens beslut att chefsgruppen får i uppdrag att lämna en bedömning av hur vikarietillsättning tillämpades innan anställningsstoppet infördes, vad gäller hantering av korttidsfrånvaro, jämfört med med nuläget att ge kommunchefen i uppdrag att bedöma om redovisning av utfallet av inköps- och anställningsstoppet under juni-augusti kan lämnas vid nästa kommunstyrelse att lägga rapporten till handlingarna Uppföljning_beskrivningar_anställningsstopp[1].pdf

8 Kommunstyrelsen (53) KS 166 DNR: KU Rutinbeskrivningar Ta fram rutiner för att hantera frånvaro och ledighet. Arbetet bedrivs i samverkan med HUL. Underlag för rutiner kring frånvaro och ledigheter såsom kompledighet, tjänstledighet, enskild angelägenhet, föräldraledighet, ledighet för studier, semester etc. redovisades av Pernilla devries till KS Inga noteringar om att denna redovisning skulle kompletteras. Införa rekvisitioner vid inköp av material över disk. Det är beslutat av KS att rekvisitioner ska införas men som redovisades på KS fungerar detta inte fullt ut i verksamheterna. Förslag: Frågan skickas vidare till ledningsgruppen för att utröna varför rutinen inte fungerar samt ge ledningsgruppen i uppdrag att se till att rutinen efterlevs framöver. Följa upp kostnaderna per objekt (fordon, anläggning) Som redovisades på KS finns det inte möjlighet med nuvarande upplägg på redovisningen att redovisa varje enskild bil eller anläggning per objekt. Detta beror på att objektskoder används för att särskilja verksamheter inom respektive avdelning och om objektskoder ska användas även för till exempel bilar så uppstår problem när en bil används inom en verksamhet (vilket ofta är fallet). Samma kostnad kan inte få en objektskod för att ange vilken bil det är fråga om och en annan objektskod för att ange verksamhet. Ett alternativ för att komma ifrån ovan beskrivna problem är att lägga kostnaderna för bilarna centralt som en egen verksamhet och då kunna redovisa samtliga kostnader som är kopplade till respektive bil med hjälp av objektskoder. För att sedan bilkostnaderna ska belasta de verksamheter som nyttjat bilarna görs interndebiteringar mellan den centrala verksamheten där bilarna kostnadsförs och respektive verksamhet. Förslagsvis ändras detta i detaljbudgeten inför Göra en översyn av kommunens inköpsavtal och upphandlingar utifrån de synpunkter som framkom i Öhrlings granskningsrapport av genomförda upphandlingar, Sprida information i organisationen vad det gäller upphandlingsrutiner. Utvärdera och eventuellt återinföra tidigare inköpspool. Uppdraget med att sammanställa kommunens gällande avtal pågår men har under våren 2009 inte kunnat prioriteras på grund av stor arbetsbelastning, bland annat när det gäller framtagande av underlag till budgetberedningen. Detta är ett omfattande arbete eftersom det inte gjorts kontinuerligt och det kommer inte vara genomfört förrän under hösten Uppdatering av kommunens inköpspolicy pågår men har inte prioriterats på grund av ovan nämnda. Förhoppningen är att förslag till inköpspolicy ska vara klart innan semester för beslut i augusti.

9 Kommunstyrelsen (53) KS 166 DNR: KU Informationen om vilka upphandlingsrutiner som gäller i kommunen har inte spridits i organisationen på grund av att inköpspolicyn inte är uppdaterad och det inte är lämpligt att gå ut med felaktig information. Arbetet med att utvärdera och se över nyttan av att återinföra tidigare inköpspool har prioriterats bort under våren 2009 och arbetet kommer (med befintlig personal) inte kunna genomföras förrän tidigast under hösten Ovanstående tidplaner är en tjänstemannabedömning utifrån rådande arbetsbelastning men kan givetvis ses över om kommunstyrelsen beslutar att en eller flera av ovanstående frågor ska prioriteras före andra arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen beslutar Ge chefsgruppen i uppdrag att se till att rutinen att använda rekvisition vid inköp efterlevs. Återrapport vid kommunstyrelsen i september Kostnaderna för kommunens bilar läggs centralt som en egen verksamhet i samband med att detaljbudgeten för 2010 fastställs. Interndebitering införs. Uppdraget med att sammanställa kommunens gällande avtal ska redovisas för kommunstyrelsen under hösten Förslag till inköpspolicy ska vara klart för beredning i kommunledningsutskottet i augusti och för beslut i kommunstyrelsen i september Därefter ska informationen om vilka upphandlingsrutiner som gäller i kommunen spridas i organisationen. En bedömning av nyttan med inköpspool skall göras under hösten Återrapportering till komunstyrelsen senast november 2009.

10 Kommunstyrelsen (53) KS 167 DNR: KF Budgethandlingar Högsby kommun har en svag finansiell ställning vilket innebär att kommunen är sårbar om något oförutsett skulle inträffa. För att få ekonomin att gå ihop är det nödvändigt att successivt anpassa verksamheten till minskade intäkter som är följden av minskat befolkningsunderlag samt förändrad konjunktur. Det föds färre barn och kommunens särprägel, med hög andel 65-åringar och äldre jämfört med riket, börjar avta. De extremt minskande skatteintäkterna p.g.a. lågkonjunkturen har tvingat kommunfullmäktige att besluta om ett åtgärdspaket på 20 mkr den 26 mars Paketet innehåller dels rena sparåtgärder p.g.a. nedreviderade skatteunderlagsprognoser, men även en anpassning till förändrad demografi. För att de finansiella målen skall uppnås under planperioden krävs, med dagens förutsättningar, ytterligare åtgärder under på som mest drygt 2 mkr. Viktigt att ha i åtanke är att förslaget från den Wetterbergska utredningen kring kostnadsutjämningssystemet skulle ha inneburit ytterligare drygt 11 mkr i kostnadsutjämningsbidrag till Högsby kommun. Pengar som kommunen i dagsläget får klara sig utan. Det är en nödvändighet att kommunen och dess beslutsfattare lägger största vikt i att skapa en ekonomi i balans för att på så sätt undvika att tära på framtida generationers möjlighet till kommunal konsumtion. För att strukturera detta arbete har tillskapandet av mätbara verksamhetsmål enligt modellen, balanserade styrkort, arbetats fram. Förhoppningen är att detta skall ge medborgarna, de förtroendevalda samt den kommunala organisationen ett verktyg som skapar förutsättningar för kommunen att leverera rätt saker på rätt sätt. Utöver detta har kommunfullmäktige beslutat om fyra fokusområden som utgår från kommunens övergripande styrdokument, Möjligheternas kommun. Dessa fokusområden är: kärnverksamheterna, kommunikationer och infrastruktur, boende samt näringsliv. I bilaga till budgeten redovisas styrdokumentet Möjligheternas kommun i sin helhet. Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till budget för 2010 samt verksamhetsplan för fastställs. att paragrafen förklaras omedelbart justerad Budgetdokument 2010.pdf Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen (53) KS 168 DNR: KU Antagande av finanspolicy Kommunfullmäktige har , 24 godkänt upprättad förslag till finansiell policy för Högsby kommun beslutade kommunfullmäktige om en revidering av den finansiella policyn. Kommunchefen fick av kommunledningsutskottet, , i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till finansiell policy. Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets finanspolicy inom ramen för kommunens övergripande policy. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Firmateckningsrätt framgår dels av kommunstyrelsens reglemente, dels av särskilda beslut. Dessa handlingar bilägges finanspolicyn. Övergripande mål för finansverksamheten. Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto i kommunen och dess företag. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens och dess företags finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Finanspolicyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt kommunallagen 8 kap 3 a avser kommunens pensionsmedel. Kommunledningsutskottet föreslår Anta framlagda förslag till ny finanspolicy för Högsby kommun. Ny finanspolicy ersätter den av kommunfullmäktige beslutad finansiell policy daterad

12 Kommunstyrelsen (53) KS 168 DNR: KU Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Anta framlagda förslag till ny finanspolicy för Högsby kommun. Ny finanspolicy ersätter den av kommunfullmäktige beslutade finansiella policyn daterad att paragrafen förklaras omedelbart justerad förslag_finanpolicy.doc Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen (53) KS 169 DNR: KU Skrivelse angående stiftelsebokföring I skrivelse daterad påpekar Högsby kommuns revisorer att de vid granskning uppmärksammat att kommunen inte följer stiftelselagen och upprättar en årsredovisning för sina stiftelser och så kallade donationsfonder. Högsby kommun har inte fått ta del av den granskning med tillhörande rapport som revisorerna har genomfört angående Högsby kommuns stiftelser. Enligt reglerna i BFL är Högsby kommuns stiftelser inte bokföringsskyldig eftersom de inte uppfyller följande kriterier; har tillgångar med marknadsvärde som överstiger 10 basbelopp, är insamlingsstiftelse, kollektivavtalsstiftelse, pensions- eller personalstiftelse, är moderstiftelse, har bildats av stat, kommun eller landsting eller utövar näringsverksamhet. Enligt stiftelselagen ska stiftelser som inte är bokföringsskyldiga föra räkenskaper över in- och utbetalningar. Räkenskaperna ska avslutas med en årssammanställning, det vill säga en sammanställning som visar tillgångar och skulder vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under året. Vidare ska stiftelser som upprättar årssammanställning över räkenskaperna avlämna denna till revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Högsby kommun har inte i tid avlämnat årssammanställningar avseende 2008 till revisorerna. Årssammanställningar för samtliga kommunens stiftelser bifogas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående som svar på revisorernas skrivelse. att samtliga årssammanställningar för Högsby kommuns stiftelser och donationsfonder 2008 lämnas till revisorerna Stiftelseredovisning.pdf Revisionen

14 Kommunstyrelsen (53) KS 170 DNR: KU Val av ledamot och ersättare till personalutskottet Kommunstyrelsen beslutade 7/ att som ordinarie ledamöter i personalutskottet välja Birgitta Ryner (fp) och Mikael Jonnerby (c) med Ingemar Svanström (c) och Lars Magnus Ek (c) som ersättare samt att som ordförande för personalutskottet utse Birgitta Ryner (fp) socialdemokraterna återkommer med förslag på ledamöter i personalutskottet vid nästkommande möte med kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att som ordinarie ledamöter i personalutskottet välja Raymond Asp (s) med Sven-Bertil Ohlsson (s) som ersättare KS Personalutskottet

15 Kommunstyrelsen (53) KS 171 DNR: KF Valdistriktsindelning valen 2010 Kommun ska enligt 4 kap 17 vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2009 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Vissa av kommunens valdistrikt omfattar färre än 1000 röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Fågelfors valdistrikt endast omfattar 464 personer till riksdagsvalet. Kommunen uppmanas att inför de allmänna valen 2010 utreda vilka sammanslagningar eller andra förändringar av kommunens valdistriktsindelning som kan genomföras så att samtliga valdistrikt omfattas av minst 1000 röstberättigade. Länsstyrelsen vill ha besked om kommunfullmäktiges översyn av valdistriktsindelningen senast den 30 september Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till partigrupperna för svar senast 1 augusti. Valdistriktsindelning vid val 2010 VN Remiss valkretsindelning 2010 års landstingsval De politiska partierna

16 Kommunstyrelsen (53) KS 172 DNR: KU Fastställande av rutiner vid försäljning av mark/fastigheter Följande rutin gäller vid försäljning av mark och fastigheter: Tilltänkt köpare skall redovisa intentionerna med köpet samt vilken slags verksamhet som skall bedrivas vid fastigheten innan fastigheten avyttras. Dialog kring användningen av fastigheten skall stämmas av med kommunledningsutskottets ledamöter. Detaljplaneändringar som genererar kostnader skall ej genomföras förrän köpehandling är upprättad. Undantag kan medges vid behov. Översiktsplanens intentioner skall följas. Kommunledningsutskottet föreslår att godkänna ovanstående rutin vid försäljning av mark och fastigheter. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående rutin vid försäljning av mark och fastigheter.

17 Kommunstyrelsen (53) KS 173 DNR: KU Uppdrag till mäklare att försälja fastigheter och tomter Följande fastigheter lämnas till mäklare för försäljning: Lamnehult 13:1, Hornsö skola, Hornsö 124, Långemåla 2:36, Långemåla skola, Kyrkgatan 2A, Kyrkgatan 2B Brandstation Fågelfors, Bruksgatan 21, Fågelfors, Stora Klobo 1:174 Förskolan Ugglebo Fågelfors, Klobovägen 3, Fågelfors, Stora Klobo 1:206 Allgunnens stugområde Samtliga planlagda tomter i Högsby kommun Kommunledningsutskottet föreslår att ovanstående fastigheter och tomter lämnas till mäklare för försäljning Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningsutskottets förslag med undantag av förskolan Ugglebo Fågelfors, Klobovägen 3, Fågelfors, Stora Klobo 1:206 Allgunnen folder.pdf Allgunnen karta.pdf Försäljningsobjekt.doc Mäklaren

18 Kommunstyrelsen (53) KS 174 DNR: KU Nyttjanderättsavtal, Bötterum 1:66 och Bötterum 1:88 Högsby kommun har som ägare till fastigheterna Bötterum 1:66 och Bötterum 1:88, skrivit avtal med Oscarssons möbel i Mönsterås AB, Fader uddes väg 10, RUDA, ägare till fastigheten Bötterum 1 :108. Företaget bedriver möbeltillverkning på fastigheten Bötterum 1: 108. Bötterum 1:88 är en outnyttjad obebyggd fastighet belägen tvärs över gatan. Området har buskat igen och blivit skräpigt varvid företaget önskar snygga till området samt nyttja del därav som kund- och personalparkering. Mellan ovanstående parter har följande avtal träffats. Kommunen upplåter till företaget rätt att nyttja del av fastigheterna Bötterum 1:66 och Bötterum 1:88. Området omfattar ca 2500 m2. Nyttjanderätten omfattar ett område betecknat Jm i gällande detaljplan och innebär att företaget kan använda området i enlighet med gällande planbestämmelser. Det upplåtna markområdet får inte bebyggas med hus eller anläggningar som kan bli svåra eller dyrbara att flytta när rättigheten upphör. Företaget svarar för att vederbörliga tillstånd erhålls innan uppförande av ev. byggnader eller anläggningar, Rätten omfattar inte de områden på Bötterum 1 :88 som i planen avsatts som naturmark eller gatumark. Företaget ansvarar för att avlägsna ev. byggnader eller anläggningar när rätten upphör att gälla. Företaget kan inte göra anspråk på någon ersättning för kostnader som uppstått vid skötsel eller anläggning. Kommunledningsutskottet föreslår att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningsutskottets förslag Nyttjanderättsavtal Bötterum 1.66 och 1.88.pdf Oscarssons möbel i Mönsterås AB

19 Kommunstyrelsen (53) KS 175 DNR: KU Prövning av kommunal förköpsrätt, fastigheten Högsby 1:114 Prövning av kommunal förköpsrätt avseende biografen, Högsby 1:114, har inkommit till kommunen. Med tanke på att denna fastighet har varit uppe för diskussion i kommunstyrelsen vid tidigare tillfälle föreslår kommunstyrelsens ordförande att frågan avgörs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att inte nyttja Högsby kommuns möjlighet till förköpsrätt för fastigheten Högsby 1:114 beslutet är enhälligt Högsby 1:114 Mäklarbyrån

20 Kommunstyrelsen (53) KS 176 DNR: BYGG Antagande av detaljplan för fastigheten Frövi 1:54 Högsby samhälle Högsby Bostads AB har önskemål om att ändra den gällande detaljplanen för fastigheten Frövi 1:54. Anledningen är att sökanden vill inrymma ett antal lägenheter i den befintliga byggnaden vilket strider mot gällande plan. Ändringen innebär att planbestämmelserna ändras från allmänt ändamål till bostadsändamål. Motivering Detaljplanen har upprättats enligt bestämmelserna om s.k. enkelt planförfarande, PBL 5:28, den har varit föremål för samråd och vissa kompletteringar av handlingarna, bullerutredning, har skett efter samrådet då Vägverket och Länsstyrelsen krävt en sådan. En samrådssammanställning har upprättats, I denna konstateras att detaljplanen nu är färdig för antagande. Miljökonsekvenser En miljöbedömning har upprättats vari konstateras att någon separat miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras. Riktlinjer och handlingsprogram Planen är i överstämmelse med gällande översiktsplan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplanen för fastigheten Frövi 1:54, Högsby samhälle, Högsby kommun. att paragrafen förklaras omedelbart justerad Planer 1-54.pdf Behovsbedömning Plankarta Fasader 1-54.pdf Planbeskrivning Fastighetsförteckning Miljöbedömning Trafikbullerutredning.pdf Genomförandebeskrivning Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen (53) KS 177 DNR: BYGG Antagande av detaljplan för fastigheterna Högsholm 1:39 och del av Högsholm 1:1 Högsby kommun avser genom detta detaljplaneförslag möjliggöra tre nya bostadstomter på rubricerad fastigheter. Planområdet är beläget i ett bostadsområde väster om Emån. Området är enligt gällande detaljplan avsett för småindustri och park. Områdets läge är mycket attraktivt, med närhet till såväl vackra naturmiljöer som tätort och service. Detaljplanen har upprättas enligt PBL 5:20, normalt planförfarande och har varit föremål för samråd. En samrådsredogörelse har upprättats vari de under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts. Ingen förändring av planförslaget har gjorts efter samrådet. Enligt PBL 5:23 skall en detaljplan som upprättas enligt normalt planförfarande ställas ut för allmänhetens granskning. En miljöbedömning är gjord, vari konstateras att någon separat miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras. Kommunstyrelsen tar upp frågan om översvämningsrisk samt möjlighet för fiskevägar. _ Kommunstyrelsen beslutar att låta ställa ut detaljplanen för fastigheterna Högsholm 1:39 och del av Högsholm 1:1 för allmänhetens granskning under en tid av minst tre veckor. Planbeskrivning Behovsbedömning Samrådssammanställning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Genomförandebeskrivning Planbeskrivning Byggnadskontoret

22 Kommunstyrelsen (53) KS 178 DNR: BYGG Strandnära bebyggelse i Högsby kommun. Ett samarbete med Hultsfred, Vetlanda och Uppvidinge kommuner angående samordning av arbetena kring nya strandskyddslagen pågår. Första juli 2009 väntas en ändring i plan- och bygglagen samt miljöbalken som innebär att kommunen i översiktsplanen kan peka ut områden där undantag från det generella strandskyddet kan bli aktuellt, med motiv att det gynnar landsbygdsutveckling. I dessa områden blir det lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter, anläggningar, m.m. Högsby kommun har tillsammans med Vetlanda, Hultsfred och Uppvidinge kommuner i en arbetsgrupp arbetat fram anpassade kriterier för tillämpningar av kommande lagändringar gällande strandskyddet. Som underlag har använts proposition 2008/09:119. Kriterierna bör ligga till grund för pågående arbete med översiktsplanen. Kommunledningsutskottet föreslår att förslag till kriterier daterade godkänns som grund för strandskyddets behandling i översiktsplaneringen. att ge arbetsgruppen i uppdrag belysa hur man ska hantera uppförandet av enskilda fastigheter inom strandskyddat område samt att kontakta de parter/organisationer som kommer att beröras i de områden som pekas ut som intressanta i översiktsplanen att ta rapporten till protokollet Kommunstyrelsens beslut att återremittera ärendet för besvarande av frågan om enskilda fastigheter. Gemensamma_Kriterier_strandskydd_FHK_ Byggnadskontoret

23 Kommunstyrelsen (53) KS 179 DNR: KU Medfinansiering i projektet Green Living, Klimatlöfte Kalmar län Green Living är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom klimat och hälsa. Det är en del i arbetet för fossilbränslefritt Kalmar län 2030 och i arbetet för Landstingets vision Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv. Projektet riktar sig till företag i Kalmar län med syftet att stärka det regionala näringslivet. Projektet samspelar med Klimatlöfteskampanjen, som är en del i länets gemensamma satsning inom Uthållig kommun. Kalmar Science Park står som projektägare och har den 26/ inkommit med en ansökan till Högsby kommun gällande medfinansiering av projektet med en summa av totalt kr, varav kr utgörs av kontanta medel och resterande pengar i form av arbetad tid (personal från Högsby kommun). I varje deltagande kommun behövs det en eller flera koordinatorer vars uppgift är att samordna det lokala arbetet. Koordinatorerna förväntas ha kompetens inom något av områdena klimat, hälsa eller näringslivsutveckling och kunna tillföra deltagande företag kunskap inom respektive område. Arbetet som sådant handlar bl.a. om att marknadsföra projektet och arbeta mot lokalt uppsatta mål genom att samla lokala företag till workshops samt följa upp och rapportera företagens arbete och resultat. Projektet är tänkt att pågå under åren Förslag till beslut: Avslå ansökan om medfinansiering och deltagande i projektet Green Living med hänvisning till begränsade personalresurser. Kommunstyrelsens beslut att bifalla ansökan samt att finansiering skall ske inom det statliga stödet för energirådgivning samt genom energirådgivaren Information ang Green Living Energirådgivaren Projektsamordnaren

24 Kommunstyrelsen (53) KS 180 DNR: KU Utbildning i Eco-driving Ett av de övergripande miljömålen som är fastställda i miljöledningssystemet ISO är att påbörja ett arbete för att effektivisera användningen av kommunens fordon under 2008 för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Kommunens 66 fordon gick 2007 ca mil på ett år för detta åtgår det bränsle i till en kostnad av ca 1 milj. kr. Under våren 2008 har 4 bilar på Tekniska förvaltningen och 3 inom hemtjänsten för journal över hur mycket bränsle de förbrukar per mil. Samtliga bilar drar mer bränsle än vad tillverkaren uppger att de ska göra vid normal körning. Om vi lyckas med att sänka bränsleförbrukningen med 10 %, genom Eco-driving, är det bara på dessa 7 personbilar möjligt att minska utsläppen av CO2 med kg/år samt tjäna kr/år. Med tanke på att kommunen äger/leasar 66 fordon finns det bra mycket mer koldioxid och pengar att spara. Enligt kommunens resepolicy så ska samtliga anställda som kör bil dagligen, ca 60 st, genomgå en Eco-drivingutbildning. Kalmar Trafikskola har lämnat en offert på kr/deltagare vilket ger en total kostnad på kr. En offert från Energikontor sydost har tagits fram det är ett s.k. snålbilsrally som innebär följande: Del 1: Intresseväckande föreläsning Behöver min bil dra så mycket bränsle? - ca 2h - Våra bilar utifrån ett energi-, miljö- och klimatperspektiv - Miljö hand i hand med trafiksäkerhet - Hur fungerar våra bilar och hur kan man använda bilen mer effektivt? - Konkret: Hur gör jag för att spara bränsle, pengar och miljö? o Enkla tips som alla kan använda sig av - Diskussion och frågor möjligt under hela passet Kostnad del 1: kr Del 2: Snålbilsrally praktiskt moment som test av den egna förbrukningen - ca 0,5-1h - Instruktion hur bilens färddator fungerar - Praktiskt moment där alla får köra sin tjänstebil en bestämd slinga en eller två gånger OBS! Viktigt att betona - detta moment är mycket enklare än den praktiska delen i Sparsam körning-konceptet och bör mer ses som en vanlig körning. Enkla tips och råd om tjänstebilens funktion och hur dess färddator fungerar ges innan körning med avstämning efteråt. Inga tips och råd ges under själva körningen. Kostnad del 2: kr

Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland Waern (m)

Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland Waern (m) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl. 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c), ordförande Mona Svensson (m) Diana Bergeskans (s) Anders Johansson, verksamhetschef

Lars-Magnus Ek (c), ordförande Mona Svensson (m) Diana Bergeskans (s) Anders Johansson, verksamhetschef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 19 maj 2009, kl 09.00 12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Mona Svensson (m) Diana Bergeskans (s)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009, kl 17.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S)

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 16 november 2010, kl. 09.00-11.35 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Gunilla Schollin-Borg

Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Gunilla Schollin-Borg HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 9 mars 2009 kl 09.00-14.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21 Högsby kommun Protokoll 1(7) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-04-11 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Övriga deltagande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 november 2011 kl 09.30-14.30 Anders Svensson (M), ordförande Kjell Front (C) Mikael Jonnerby (C)

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Plats och tid Notariet, kommunhuset, den 3 februari 2014 kl 17.30-18.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tid och plats för justering Ingemar Svanström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp)

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Beslutande Studiebesök på Ruda ARV och Kommunhuset kl.13.00-16.00 Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) Övriga

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-16.00 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Ramsner (S) Marcus Schön (M) Övriga deltagande Anders

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, den 4 juni 2013 kl 08:00-16:30 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Catarina Karlsson, biståndshandläggare, 25 Veronica Sahlberg, biståndshandläggare, 25

Verksamhetschef Anders Johansson Catarina Karlsson, biståndshandläggare, 25 Veronica Sahlberg, biståndshandläggare, 25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 13 juni 2012, kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne, (fp), 61-68

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne, (fp), 61-68 Högsby kommun Protokoll 1(10) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-12-05 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid IFO Sammanträdeslokal, onsdagen den 15 maj 2013 kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet, tisdagen den 16 september 2014 kl 08.15-13.50 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita Björkvall (KD) Verksamhetschef Anders Johansson

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita Björkvall (KD) Verksamhetschef Anders Johansson HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 16 november 2011, kl 08.30-15.30 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 10 september 2013 kl 09.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Mona Svensson, (m), Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Anna Skedebäck, utvecklingsledare, 23-24

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Mona Svensson, (m), Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Anna Skedebäck, utvecklingsledare, 23-24 Högsby kommun Protokoll 1(14) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2008-05-13 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Mona Svensson, (m), 15-24 Magnus Gabrielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunhusets tingssal onsdagen den 5 september 2007 kl 09.00-16.00

Kommunhusets tingssal onsdagen den 5 september 2007 kl 09.00-16.00 Högsby kommun Protokoll 1(22) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 5 september 2007 kl 09.00-16.00 Ewa Engdahl (c), ordförande Stefan Carlsson (c) Mona Svensson (m) Diana Bergeskans

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-06-05 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08:30 10:45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 18.30-19.15 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare Utses

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 17 juni 2010, kl 09.00-15.00 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Plats och tid Notariet, måndagen den 10 augusti 2015 kl 09.00-13.30 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Jonas Erlandsson (S), ledamot Leif Gustavsson (SD),

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Plats och tid Kommunhuset, den 3 mars 2015 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Marina Hedman (S), v ordförande Leif Gustavsson (SD), ledamot, del av 31

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

Högsby kommun 1(13) Kommunledningsutskottet 2008-12-17

Högsby kommun 1(13) Kommunledningsutskottet 2008-12-17 Högsby kommun 1(13) Sammanträdesdatum 2008-12-17 Plats och tid Kommunhuset onsdagen den 17 december 2008 kl. 13-16.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Mona Svensson (m) 189-199 Jonas

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Plats och tid Notariet, den 15 augusti 2016 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Jonas Erlandsson (S), v ordförande Leif Gustavsson (SD), ledamot Övriga

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg (m) Anders Johansson, verksamhetschef

Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg (m) Anders Johansson, verksamhetschef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 20 oktober 2009, kl 09.00-12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer