Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp) Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) Raymond Asp (s) Jonas Erlandsson (s) Magnus Gabrielsson (s) , Johanna KlangGustafsson (s) Diana Bergenskans (s) , Övriga deltagande Utses att justera Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Victoria Schön-Månsson, ekonomiansvarig Peter Siilak, tekniskchef Stihna Johansson-Ewertsson (c) ersättare Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justeringens plats och tid. Kommunhuset dagen den 23 juni kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anders Ivansson Ordförande... Ewa Engdahl (c) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Anders Ivansson

2 Kommunstyrelsen (53) KS 161 DNR: KU Godkännande av föredragningslistan Ärende 27, utomplansvägar utgår. Kjell Front frågar om det kommer 50 poliser till länet, varför kommer inga till Högsby, hur agerar Högsby kommun? Magnus Gabrielsson vill att e-posten flyttas utanför Bubblan på grund av att det är för många inloggningar. Frågan ställs också vad i e-posten som är offentlig handling? Kommunstyrelsens beslut Godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna

3 Kommunstyrelsen (53) KS 162 DNR: KU Hantering av information till politiken För att ge politiken en kontinuerlig information om vad som händer inom vissa områden så kommer nyhetsbrev och inbjudningar att läggas ut på intranätet Bubblan löpande. För närvarande läggs följande ut: SKL:s veckobrev SKL:s nyhetsbrev demokrati SKL:s Nyhetsbrev IT Håkan Brynielssons veckobrev från Regionförbundet i Kalmar län Småkoms nyhetsbrev Uthållig kommuns nyhetsbrev Utöver dessa så kommer även inbjudningar till kurser och konferenser att läggas ut löpande. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att ovanstående information till politiken görs via kommunens intranät att även kurser och konferenser delges kommunstyrelsen via intranätet att informera kommunstyrelsen när information från nytillkomna organisationer/företag etc läggs ut på Intranätet

4 Kommunstyrelsen (53) KS 163 DNR: KF Budgetuppföljning 2009 Högsby kommuns resultatprognos för 2009 visar på ett underskott på 6,1 mkr. Avvikelsen mot budget uppgår till totalt -7,2 mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående månads prognos med 1,0 mkr. De mest betydande differenserna mot budget beror på tidigare nedreviderade skatteunderlagsprognoser som innebär ett underskott när det gäller skatteintäkter på 6,8 mkr. Utöver detta beräknas kostnaderna för försörjningsstöd att öka kraftigt samt nya ärenden som tillkommit inom IFO gör att ett stort underskott befaras inom Sociala utskottet. Prognostiserat utfall för 2009 på driftbudgeten för verksamheterna uppgår till -8,6 mkr vilket är en försämring med en dryg miljon jämfört med föregående månads prognos. Underskottet beror till stora delar på de ofördelade sparbetingen som beslutades av KF i november 2008 samt ökade kostnader inom de sociala verksamheterna. Högsby kommuns finansbudget 2009 visar ett överskott på 1,4 mkr, vilket är en förbättring sedan föregående månads prognos med 2,2 mkr. Förbättringen beror på ytterligare finansiella intäkter avseende KLP-placeringar samt lägre premier för avtalsgruppförsäkring. Tidigare nedrevideringar av skatteunderlagsprognoser gör att skatteintäkterna beräknas ge ett underskott på 6,8 mkr medan statsbidragen ger ett mindre överskott. De finansiella posterna beräknas ge 3,4 mkr i överskott på grund av lägre räntekostnader samt högre avkastning på KLP-placeringarna Arbetsgivaravgifterna som sjunkit med 1 % fr.o.m. årsskiftet ger ett överskott på 1,5 mkr och lägre premier för avtalsgruppförsäkringen beräknas ge ett överskott på 1,2 mkr. Budgeterad kostnad för infrastruktur ger 250 tkr i överskott. Vid försäljning av en av Högsby kommuns fastigheter gör kommunen en realisationsförlust på 0,5 mkr. Kommunstyrelsen beslutar att kalla till extra möte med kommunledningsutskott och socialutskott med anledning av den försämrade ekonomiska prognosen för socialutskottets verksamhet samt att lägga rapporten till handlingarna Reviderad budgetuppföljning maj 09.pdf

5 Kommunstyrelsen (53) KS 164 DNR: KU Redovisning av effekterna av åtgärdspaketet Hittills har inte samtliga beslutade besparingsåtgärder fått ekonomiska effekter. Totalt för kommunen beräknas summan av de beslutade åtgärderna att uppfyllas under Detta på grund av de varsel inom SU som tidigarelagts till 1 oktober Denna åtgärd väger upp de effekter som inte kommer att kunna genomföras fullt ut. För ytterligare information, se sammanställning för respektive utskott. _ Kommunstyrelsens beslutade att presentera en ekonomisk redovisning över scanningsverksamheten vid kommunstyrelsen den 15 juni. att redovisa och föreslå åtgärder för att uppnå TU:s besparing avseende grönytor vid kommunstyrelsen den 15 juni. _ Redovisning för att uppnå TU:s besparing avseende grönytor 1 pensionsavgång 1/ återbesätts ej. Inga sommarvikarier tas in i år. Blommor till föreningar dras in. För övrigt följer vi tekniska utskottets beslut att minimera skötseln av grönområden till enbart fastighetsnära delar. Halvera antalet lekplatser. Ingen utsättning av sommarblommor kommer att göras. Förvaltningens bedömning är att sparkravet på : - kommer att uppnås med dessa åtgärder under förutsättning att vi får ett normalår väderleksmässigt. Kommunstyrelsens beslut att utreda kostnader samt finansiering av scanningverksamheten till kommunledningsutskottets extra sammanträde att lägga rapporten till handlingarna

6 Kommunstyrelsen (53) KS 164 DNR: KU Uppföljning KLU.pdf Uppföljning TU.pdf Uppföljning SU.pdf

7 Kommunstyrelsen (53) KS 165 DNR: KU Redovisning av utfallet av inköps- och anställningsstoppet Kommunstyrelsen beslutade att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att redovisa, på Kommunstyrelsen den 15 juni, om nuvarande hantering av korttidsfrånvaron skiljer sig från tidigare rutiner vad gäller tillsättning Kommunstyrelsens beslut att chefsgruppen får i uppdrag att lämna en bedömning av hur vikarietillsättning tillämpades innan anställningsstoppet infördes, vad gäller hantering av korttidsfrånvaro, jämfört med med nuläget att ge kommunchefen i uppdrag att bedöma om redovisning av utfallet av inköps- och anställningsstoppet under juni-augusti kan lämnas vid nästa kommunstyrelse att lägga rapporten till handlingarna Uppföljning_beskrivningar_anställningsstopp[1].pdf

8 Kommunstyrelsen (53) KS 166 DNR: KU Rutinbeskrivningar Ta fram rutiner för att hantera frånvaro och ledighet. Arbetet bedrivs i samverkan med HUL. Underlag för rutiner kring frånvaro och ledigheter såsom kompledighet, tjänstledighet, enskild angelägenhet, föräldraledighet, ledighet för studier, semester etc. redovisades av Pernilla devries till KS Inga noteringar om att denna redovisning skulle kompletteras. Införa rekvisitioner vid inköp av material över disk. Det är beslutat av KS att rekvisitioner ska införas men som redovisades på KS fungerar detta inte fullt ut i verksamheterna. Förslag: Frågan skickas vidare till ledningsgruppen för att utröna varför rutinen inte fungerar samt ge ledningsgruppen i uppdrag att se till att rutinen efterlevs framöver. Följa upp kostnaderna per objekt (fordon, anläggning) Som redovisades på KS finns det inte möjlighet med nuvarande upplägg på redovisningen att redovisa varje enskild bil eller anläggning per objekt. Detta beror på att objektskoder används för att särskilja verksamheter inom respektive avdelning och om objektskoder ska användas även för till exempel bilar så uppstår problem när en bil används inom en verksamhet (vilket ofta är fallet). Samma kostnad kan inte få en objektskod för att ange vilken bil det är fråga om och en annan objektskod för att ange verksamhet. Ett alternativ för att komma ifrån ovan beskrivna problem är att lägga kostnaderna för bilarna centralt som en egen verksamhet och då kunna redovisa samtliga kostnader som är kopplade till respektive bil med hjälp av objektskoder. För att sedan bilkostnaderna ska belasta de verksamheter som nyttjat bilarna görs interndebiteringar mellan den centrala verksamheten där bilarna kostnadsförs och respektive verksamhet. Förslagsvis ändras detta i detaljbudgeten inför Göra en översyn av kommunens inköpsavtal och upphandlingar utifrån de synpunkter som framkom i Öhrlings granskningsrapport av genomförda upphandlingar, Sprida information i organisationen vad det gäller upphandlingsrutiner. Utvärdera och eventuellt återinföra tidigare inköpspool. Uppdraget med att sammanställa kommunens gällande avtal pågår men har under våren 2009 inte kunnat prioriteras på grund av stor arbetsbelastning, bland annat när det gäller framtagande av underlag till budgetberedningen. Detta är ett omfattande arbete eftersom det inte gjorts kontinuerligt och det kommer inte vara genomfört förrän under hösten Uppdatering av kommunens inköpspolicy pågår men har inte prioriterats på grund av ovan nämnda. Förhoppningen är att förslag till inköpspolicy ska vara klart innan semester för beslut i augusti.

9 Kommunstyrelsen (53) KS 166 DNR: KU Informationen om vilka upphandlingsrutiner som gäller i kommunen har inte spridits i organisationen på grund av att inköpspolicyn inte är uppdaterad och det inte är lämpligt att gå ut med felaktig information. Arbetet med att utvärdera och se över nyttan av att återinföra tidigare inköpspool har prioriterats bort under våren 2009 och arbetet kommer (med befintlig personal) inte kunna genomföras förrän tidigast under hösten Ovanstående tidplaner är en tjänstemannabedömning utifrån rådande arbetsbelastning men kan givetvis ses över om kommunstyrelsen beslutar att en eller flera av ovanstående frågor ska prioriteras före andra arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen beslutar Ge chefsgruppen i uppdrag att se till att rutinen att använda rekvisition vid inköp efterlevs. Återrapport vid kommunstyrelsen i september Kostnaderna för kommunens bilar läggs centralt som en egen verksamhet i samband med att detaljbudgeten för 2010 fastställs. Interndebitering införs. Uppdraget med att sammanställa kommunens gällande avtal ska redovisas för kommunstyrelsen under hösten Förslag till inköpspolicy ska vara klart för beredning i kommunledningsutskottet i augusti och för beslut i kommunstyrelsen i september Därefter ska informationen om vilka upphandlingsrutiner som gäller i kommunen spridas i organisationen. En bedömning av nyttan med inköpspool skall göras under hösten Återrapportering till komunstyrelsen senast november 2009.

10 Kommunstyrelsen (53) KS 167 DNR: KF Budgethandlingar Högsby kommun har en svag finansiell ställning vilket innebär att kommunen är sårbar om något oförutsett skulle inträffa. För att få ekonomin att gå ihop är det nödvändigt att successivt anpassa verksamheten till minskade intäkter som är följden av minskat befolkningsunderlag samt förändrad konjunktur. Det föds färre barn och kommunens särprägel, med hög andel 65-åringar och äldre jämfört med riket, börjar avta. De extremt minskande skatteintäkterna p.g.a. lågkonjunkturen har tvingat kommunfullmäktige att besluta om ett åtgärdspaket på 20 mkr den 26 mars Paketet innehåller dels rena sparåtgärder p.g.a. nedreviderade skatteunderlagsprognoser, men även en anpassning till förändrad demografi. För att de finansiella målen skall uppnås under planperioden krävs, med dagens förutsättningar, ytterligare åtgärder under på som mest drygt 2 mkr. Viktigt att ha i åtanke är att förslaget från den Wetterbergska utredningen kring kostnadsutjämningssystemet skulle ha inneburit ytterligare drygt 11 mkr i kostnadsutjämningsbidrag till Högsby kommun. Pengar som kommunen i dagsläget får klara sig utan. Det är en nödvändighet att kommunen och dess beslutsfattare lägger största vikt i att skapa en ekonomi i balans för att på så sätt undvika att tära på framtida generationers möjlighet till kommunal konsumtion. För att strukturera detta arbete har tillskapandet av mätbara verksamhetsmål enligt modellen, balanserade styrkort, arbetats fram. Förhoppningen är att detta skall ge medborgarna, de förtroendevalda samt den kommunala organisationen ett verktyg som skapar förutsättningar för kommunen att leverera rätt saker på rätt sätt. Utöver detta har kommunfullmäktige beslutat om fyra fokusområden som utgår från kommunens övergripande styrdokument, Möjligheternas kommun. Dessa fokusområden är: kärnverksamheterna, kommunikationer och infrastruktur, boende samt näringsliv. I bilaga till budgeten redovisas styrdokumentet Möjligheternas kommun i sin helhet. Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till budget för 2010 samt verksamhetsplan för fastställs. att paragrafen förklaras omedelbart justerad Budgetdokument 2010.pdf Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen (53) KS 168 DNR: KU Antagande av finanspolicy Kommunfullmäktige har , 24 godkänt upprättad förslag till finansiell policy för Högsby kommun beslutade kommunfullmäktige om en revidering av den finansiella policyn. Kommunchefen fick av kommunledningsutskottet, , i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till finansiell policy. Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets finanspolicy inom ramen för kommunens övergripande policy. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Firmateckningsrätt framgår dels av kommunstyrelsens reglemente, dels av särskilda beslut. Dessa handlingar bilägges finanspolicyn. Övergripande mål för finansverksamheten. Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto i kommunen och dess företag. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens och dess företags finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Finanspolicyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt kommunallagen 8 kap 3 a avser kommunens pensionsmedel. Kommunledningsutskottet föreslår Anta framlagda förslag till ny finanspolicy för Högsby kommun. Ny finanspolicy ersätter den av kommunfullmäktige beslutad finansiell policy daterad

12 Kommunstyrelsen (53) KS 168 DNR: KU Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Anta framlagda förslag till ny finanspolicy för Högsby kommun. Ny finanspolicy ersätter den av kommunfullmäktige beslutade finansiella policyn daterad att paragrafen förklaras omedelbart justerad förslag_finanpolicy.doc Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen (53) KS 169 DNR: KU Skrivelse angående stiftelsebokföring I skrivelse daterad påpekar Högsby kommuns revisorer att de vid granskning uppmärksammat att kommunen inte följer stiftelselagen och upprättar en årsredovisning för sina stiftelser och så kallade donationsfonder. Högsby kommun har inte fått ta del av den granskning med tillhörande rapport som revisorerna har genomfört angående Högsby kommuns stiftelser. Enligt reglerna i BFL är Högsby kommuns stiftelser inte bokföringsskyldig eftersom de inte uppfyller följande kriterier; har tillgångar med marknadsvärde som överstiger 10 basbelopp, är insamlingsstiftelse, kollektivavtalsstiftelse, pensions- eller personalstiftelse, är moderstiftelse, har bildats av stat, kommun eller landsting eller utövar näringsverksamhet. Enligt stiftelselagen ska stiftelser som inte är bokföringsskyldiga föra räkenskaper över in- och utbetalningar. Räkenskaperna ska avslutas med en årssammanställning, det vill säga en sammanställning som visar tillgångar och skulder vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under året. Vidare ska stiftelser som upprättar årssammanställning över räkenskaperna avlämna denna till revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Högsby kommun har inte i tid avlämnat årssammanställningar avseende 2008 till revisorerna. Årssammanställningar för samtliga kommunens stiftelser bifogas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående som svar på revisorernas skrivelse. att samtliga årssammanställningar för Högsby kommuns stiftelser och donationsfonder 2008 lämnas till revisorerna Stiftelseredovisning.pdf Revisionen

14 Kommunstyrelsen (53) KS 170 DNR: KU Val av ledamot och ersättare till personalutskottet Kommunstyrelsen beslutade 7/ att som ordinarie ledamöter i personalutskottet välja Birgitta Ryner (fp) och Mikael Jonnerby (c) med Ingemar Svanström (c) och Lars Magnus Ek (c) som ersättare samt att som ordförande för personalutskottet utse Birgitta Ryner (fp) socialdemokraterna återkommer med förslag på ledamöter i personalutskottet vid nästkommande möte med kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att som ordinarie ledamöter i personalutskottet välja Raymond Asp (s) med Sven-Bertil Ohlsson (s) som ersättare KS Personalutskottet

15 Kommunstyrelsen (53) KS 171 DNR: KF Valdistriktsindelning valen 2010 Kommun ska enligt 4 kap 17 vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2009 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valet Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Vissa av kommunens valdistrikt omfattar färre än 1000 röstberättigade. Länsstyrelsen noterar särskilt att Fågelfors valdistrikt endast omfattar 464 personer till riksdagsvalet. Kommunen uppmanas att inför de allmänna valen 2010 utreda vilka sammanslagningar eller andra förändringar av kommunens valdistriktsindelning som kan genomföras så att samtliga valdistrikt omfattas av minst 1000 röstberättigade. Länsstyrelsen vill ha besked om kommunfullmäktiges översyn av valdistriktsindelningen senast den 30 september Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till partigrupperna för svar senast 1 augusti. Valdistriktsindelning vid val 2010 VN Remiss valkretsindelning 2010 års landstingsval De politiska partierna

16 Kommunstyrelsen (53) KS 172 DNR: KU Fastställande av rutiner vid försäljning av mark/fastigheter Följande rutin gäller vid försäljning av mark och fastigheter: Tilltänkt köpare skall redovisa intentionerna med köpet samt vilken slags verksamhet som skall bedrivas vid fastigheten innan fastigheten avyttras. Dialog kring användningen av fastigheten skall stämmas av med kommunledningsutskottets ledamöter. Detaljplaneändringar som genererar kostnader skall ej genomföras förrän köpehandling är upprättad. Undantag kan medges vid behov. Översiktsplanens intentioner skall följas. Kommunledningsutskottet föreslår att godkänna ovanstående rutin vid försäljning av mark och fastigheter. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående rutin vid försäljning av mark och fastigheter.

17 Kommunstyrelsen (53) KS 173 DNR: KU Uppdrag till mäklare att försälja fastigheter och tomter Följande fastigheter lämnas till mäklare för försäljning: Lamnehult 13:1, Hornsö skola, Hornsö 124, Långemåla 2:36, Långemåla skola, Kyrkgatan 2A, Kyrkgatan 2B Brandstation Fågelfors, Bruksgatan 21, Fågelfors, Stora Klobo 1:174 Förskolan Ugglebo Fågelfors, Klobovägen 3, Fågelfors, Stora Klobo 1:206 Allgunnens stugområde Samtliga planlagda tomter i Högsby kommun Kommunledningsutskottet föreslår att ovanstående fastigheter och tomter lämnas till mäklare för försäljning Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningsutskottets förslag med undantag av förskolan Ugglebo Fågelfors, Klobovägen 3, Fågelfors, Stora Klobo 1:206 Allgunnen folder.pdf Allgunnen karta.pdf Försäljningsobjekt.doc Mäklaren

18 Kommunstyrelsen (53) KS 174 DNR: KU Nyttjanderättsavtal, Bötterum 1:66 och Bötterum 1:88 Högsby kommun har som ägare till fastigheterna Bötterum 1:66 och Bötterum 1:88, skrivit avtal med Oscarssons möbel i Mönsterås AB, Fader uddes väg 10, RUDA, ägare till fastigheten Bötterum 1 :108. Företaget bedriver möbeltillverkning på fastigheten Bötterum 1: 108. Bötterum 1:88 är en outnyttjad obebyggd fastighet belägen tvärs över gatan. Området har buskat igen och blivit skräpigt varvid företaget önskar snygga till området samt nyttja del därav som kund- och personalparkering. Mellan ovanstående parter har följande avtal träffats. Kommunen upplåter till företaget rätt att nyttja del av fastigheterna Bötterum 1:66 och Bötterum 1:88. Området omfattar ca 2500 m2. Nyttjanderätten omfattar ett område betecknat Jm i gällande detaljplan och innebär att företaget kan använda området i enlighet med gällande planbestämmelser. Det upplåtna markområdet får inte bebyggas med hus eller anläggningar som kan bli svåra eller dyrbara att flytta när rättigheten upphör. Företaget svarar för att vederbörliga tillstånd erhålls innan uppförande av ev. byggnader eller anläggningar, Rätten omfattar inte de områden på Bötterum 1 :88 som i planen avsatts som naturmark eller gatumark. Företaget ansvarar för att avlägsna ev. byggnader eller anläggningar när rätten upphör att gälla. Företaget kan inte göra anspråk på någon ersättning för kostnader som uppstått vid skötsel eller anläggning. Kommunledningsutskottet föreslår att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningsutskottets förslag Nyttjanderättsavtal Bötterum 1.66 och 1.88.pdf Oscarssons möbel i Mönsterås AB

19 Kommunstyrelsen (53) KS 175 DNR: KU Prövning av kommunal förköpsrätt, fastigheten Högsby 1:114 Prövning av kommunal förköpsrätt avseende biografen, Högsby 1:114, har inkommit till kommunen. Med tanke på att denna fastighet har varit uppe för diskussion i kommunstyrelsen vid tidigare tillfälle föreslår kommunstyrelsens ordförande att frågan avgörs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att inte nyttja Högsby kommuns möjlighet till förköpsrätt för fastigheten Högsby 1:114 beslutet är enhälligt Högsby 1:114 Mäklarbyrån

20 Kommunstyrelsen (53) KS 176 DNR: BYGG Antagande av detaljplan för fastigheten Frövi 1:54 Högsby samhälle Högsby Bostads AB har önskemål om att ändra den gällande detaljplanen för fastigheten Frövi 1:54. Anledningen är att sökanden vill inrymma ett antal lägenheter i den befintliga byggnaden vilket strider mot gällande plan. Ändringen innebär att planbestämmelserna ändras från allmänt ändamål till bostadsändamål. Motivering Detaljplanen har upprättats enligt bestämmelserna om s.k. enkelt planförfarande, PBL 5:28, den har varit föremål för samråd och vissa kompletteringar av handlingarna, bullerutredning, har skett efter samrådet då Vägverket och Länsstyrelsen krävt en sådan. En samrådssammanställning har upprättats, I denna konstateras att detaljplanen nu är färdig för antagande. Miljökonsekvenser En miljöbedömning har upprättats vari konstateras att någon separat miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras. Riktlinjer och handlingsprogram Planen är i överstämmelse med gällande översiktsplan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplanen för fastigheten Frövi 1:54, Högsby samhälle, Högsby kommun. att paragrafen förklaras omedelbart justerad Planer 1-54.pdf Behovsbedömning Plankarta Fasader 1-54.pdf Planbeskrivning Fastighetsförteckning Miljöbedömning Trafikbullerutredning.pdf Genomförandebeskrivning Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen (53) KS 177 DNR: BYGG Antagande av detaljplan för fastigheterna Högsholm 1:39 och del av Högsholm 1:1 Högsby kommun avser genom detta detaljplaneförslag möjliggöra tre nya bostadstomter på rubricerad fastigheter. Planområdet är beläget i ett bostadsområde väster om Emån. Området är enligt gällande detaljplan avsett för småindustri och park. Områdets läge är mycket attraktivt, med närhet till såväl vackra naturmiljöer som tätort och service. Detaljplanen har upprättas enligt PBL 5:20, normalt planförfarande och har varit föremål för samråd. En samrådsredogörelse har upprättats vari de under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts. Ingen förändring av planförslaget har gjorts efter samrådet. Enligt PBL 5:23 skall en detaljplan som upprättas enligt normalt planförfarande ställas ut för allmänhetens granskning. En miljöbedömning är gjord, vari konstateras att någon separat miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras. Kommunstyrelsen tar upp frågan om översvämningsrisk samt möjlighet för fiskevägar. _ Kommunstyrelsen beslutar att låta ställa ut detaljplanen för fastigheterna Högsholm 1:39 och del av Högsholm 1:1 för allmänhetens granskning under en tid av minst tre veckor. Planbeskrivning Behovsbedömning Samrådssammanställning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Genomförandebeskrivning Planbeskrivning Byggnadskontoret

22 Kommunstyrelsen (53) KS 178 DNR: BYGG Strandnära bebyggelse i Högsby kommun. Ett samarbete med Hultsfred, Vetlanda och Uppvidinge kommuner angående samordning av arbetena kring nya strandskyddslagen pågår. Första juli 2009 väntas en ändring i plan- och bygglagen samt miljöbalken som innebär att kommunen i översiktsplanen kan peka ut områden där undantag från det generella strandskyddet kan bli aktuellt, med motiv att det gynnar landsbygdsutveckling. I dessa områden blir det lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter, anläggningar, m.m. Högsby kommun har tillsammans med Vetlanda, Hultsfred och Uppvidinge kommuner i en arbetsgrupp arbetat fram anpassade kriterier för tillämpningar av kommande lagändringar gällande strandskyddet. Som underlag har använts proposition 2008/09:119. Kriterierna bör ligga till grund för pågående arbete med översiktsplanen. Kommunledningsutskottet föreslår att förslag till kriterier daterade godkänns som grund för strandskyddets behandling i översiktsplaneringen. att ge arbetsgruppen i uppdrag belysa hur man ska hantera uppförandet av enskilda fastigheter inom strandskyddat område samt att kontakta de parter/organisationer som kommer att beröras i de områden som pekas ut som intressanta i översiktsplanen att ta rapporten till protokollet Kommunstyrelsens beslut att återremittera ärendet för besvarande av frågan om enskilda fastigheter. Gemensamma_Kriterier_strandskydd_FHK_ Byggnadskontoret

23 Kommunstyrelsen (53) KS 179 DNR: KU Medfinansiering i projektet Green Living, Klimatlöfte Kalmar län Green Living är ett näringslivsutvecklingsprojekt inom klimat och hälsa. Det är en del i arbetet för fossilbränslefritt Kalmar län 2030 och i arbetet för Landstingets vision Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv. Projektet riktar sig till företag i Kalmar län med syftet att stärka det regionala näringslivet. Projektet samspelar med Klimatlöfteskampanjen, som är en del i länets gemensamma satsning inom Uthållig kommun. Kalmar Science Park står som projektägare och har den 26/ inkommit med en ansökan till Högsby kommun gällande medfinansiering av projektet med en summa av totalt kr, varav kr utgörs av kontanta medel och resterande pengar i form av arbetad tid (personal från Högsby kommun). I varje deltagande kommun behövs det en eller flera koordinatorer vars uppgift är att samordna det lokala arbetet. Koordinatorerna förväntas ha kompetens inom något av områdena klimat, hälsa eller näringslivsutveckling och kunna tillföra deltagande företag kunskap inom respektive område. Arbetet som sådant handlar bl.a. om att marknadsföra projektet och arbeta mot lokalt uppsatta mål genom att samla lokala företag till workshops samt följa upp och rapportera företagens arbete och resultat. Projektet är tänkt att pågå under åren Förslag till beslut: Avslå ansökan om medfinansiering och deltagande i projektet Green Living med hänvisning till begränsade personalresurser. Kommunstyrelsens beslut att bifalla ansökan samt att finansiering skall ske inom det statliga stödet för energirådgivning samt genom energirådgivaren Information ang Green Living Energirådgivaren Projektsamordnaren

24 Kommunstyrelsen (53) KS 180 DNR: KU Utbildning i Eco-driving Ett av de övergripande miljömålen som är fastställda i miljöledningssystemet ISO är att påbörja ett arbete för att effektivisera användningen av kommunens fordon under 2008 för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Kommunens 66 fordon gick 2007 ca mil på ett år för detta åtgår det bränsle i till en kostnad av ca 1 milj. kr. Under våren 2008 har 4 bilar på Tekniska förvaltningen och 3 inom hemtjänsten för journal över hur mycket bränsle de förbrukar per mil. Samtliga bilar drar mer bränsle än vad tillverkaren uppger att de ska göra vid normal körning. Om vi lyckas med att sänka bränsleförbrukningen med 10 %, genom Eco-driving, är det bara på dessa 7 personbilar möjligt att minska utsläppen av CO2 med kg/år samt tjäna kr/år. Med tanke på att kommunen äger/leasar 66 fordon finns det bra mycket mer koldioxid och pengar att spara. Enligt kommunens resepolicy så ska samtliga anställda som kör bil dagligen, ca 60 st, genomgå en Eco-drivingutbildning. Kalmar Trafikskola har lämnat en offert på kr/deltagare vilket ger en total kostnad på kr. En offert från Energikontor sydost har tagits fram det är ett s.k. snålbilsrally som innebär följande: Del 1: Intresseväckande föreläsning Behöver min bil dra så mycket bränsle? - ca 2h - Våra bilar utifrån ett energi-, miljö- och klimatperspektiv - Miljö hand i hand med trafiksäkerhet - Hur fungerar våra bilar och hur kan man använda bilen mer effektivt? - Konkret: Hur gör jag för att spara bränsle, pengar och miljö? o Enkla tips som alla kan använda sig av - Diskussion och frågor möjligt under hela passet Kostnad del 1: kr Del 2: Snålbilsrally praktiskt moment som test av den egna förbrukningen - ca 0,5-1h - Instruktion hur bilens färddator fungerar - Praktiskt moment där alla får köra sin tjänstebil en bestämd slinga en eller två gånger OBS! Viktigt att betona - detta moment är mycket enklare än den praktiska delen i Sparsam körning-konceptet och bör mer ses som en vanlig körning. Enkla tips och råd om tjänstebilens funktion och hur dess färddator fungerar ges innan körning med avstämning efteråt. Inga tips och råd ges under själva körningen. Kostnad del 2: kr

Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland Waern (m)

Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland Waern (m) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl. 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Folke Karlsson (s) Diana Bergenskans (s) Jonas Erlandsson (s) Roland

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Högsby kommun 1(13) Kommunledningsutskottet 2008-12-17

Högsby kommun 1(13) Kommunledningsutskottet 2008-12-17 Högsby kommun 1(13) Sammanträdesdatum 2008-12-17 Plats och tid Kommunhuset onsdagen den 17 december 2008 kl. 13-16.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Mona Svensson (m) 189-199 Jonas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 17 juni 2010, kl 09.00-15.00 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(29) Sammanträdesdatum 2007-05-24 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 maj 2007 kl 18.30-21.10 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande. Kjell Front Jonas Erlandsson. Diana Bergeskans (S), 32-41

Ingemar Svanström (C), ordförande. Kjell Front Jonas Erlandsson. Diana Bergeskans (S), 32-41 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 9 juni 2010, kl. 09.00-12.00, 12.45-15.25 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Jonas

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE. Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE. Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00 MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00 Närvarande: Övriga: Enligt bilaga. Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer